Grigore Vasiliu Birlic (n. 24 ianuarie 1905, Fălticeni - d. 14 februarie 1970, Bucureşti) a fost unul dintre cei mai mari actori români de comedie. A jucat în multe piese de teatru, precum şi în filme. Numele de naştere era Grigore Vasiliu, Birlic fiind doar o poreclă pe care a primit-o datorită succesului din piesa Birlic, jucată la începutul carierei sale.

Date biografice

     Grigore Vasiliu s-a născut pe 24 ianuarie 1905, în familia unui mic negustor de pe strada Pârâul Târgului din Fălticeni. În copilărie a vrut să se facă clovn la circ, dar a fost tempestiv potolit de către tatăl său. A absolvit în anul 1924 cursurile Liceului „Nicu Gane” din Fălticeni, făcând parte din prima promoţie a liceului.

     Scriitorul Eugen Dimitriu, fondatorul Galeriei Oamenilor de Seamă din Fălticeni, povesteşte în cartea Oraşul Muzelor că: „Despre Grigore Vasiliu Birlic se putea bănui ce va ajunge în viaţă: actor de mare talent. O simplă grimasă în liniştea deplină a orei, şi toată clasa izbucnea în hohote de râs, dând peste cap lecţia... Observaţiile pe care le primea erau făcute cu înţelegere. Profesorii aveau intuiţie, îl şi vedeau pe marile scene, în roluri ce puteau face epocă. Uneori, Birlic ajungea pe mâna directorului George Stino, care-l făcea „săcătură”. Voia să-i dea câteva vergi, dar făptaşul se băga sub masă.”

     La dorinţa familiei sale care considera actoria ca fiind o meserie neserioasă, Grigore Vasiliu se înscrie la Facultatea de Drept din Cernăuţi. În paralel, până a-şi lua licenţa în drept, a făcut figuraţie la Teatrul Naţional din Cernăuţi pentru a-şi câştiga traiul. Remarcat de directorul Dragoş Protopopescu, este distribuit pentru prima dată de către regizorul Aurel Maican în rolul unui tâmpit din comedia Musca spaniolă, scrisă de vienezii Arnold şi Bach, şi adaptată de dramaturgul Tudor Muşatescu şi de regizorul Sică Alexandrescu. Fiind peltic, a fost „mai gâgă decât ar fi cerut textul” şi astfel a repurtat încă de la început un succes răsunător.

      În urma succesului obţinut la public, este angajat ca actor la Teatrul Naţional din Cernăuţi. La Cernăuţi, Grigore Vasiliu cucereşte simpatia publicului, fiind remarcat mai ales datorită rolului Dandanache din piesa O scrisoare pierdută a lui Ion Luca Caragiale. Dramaturgul şi omul de teatru Victor Ion Popa îl distribuie în piesa „Amanetul” de Holberg.

     Pentru admiterea la Conservatorul de Artă Dramatică din Cernăuţi a trecut prin nu mai puţin de şapte tentative nereuşite. Motivul pentru care a fost admis cu greu la Conservator era un defect de vorbire, explicat de Birlic mai târziu: „eram peltic şi scuipam când vorbeam”. Defectul s-a transformat însă într-unul dintre atuurile actorului. La Conservator s-a numărat printre elevii lui Petre Sturdza şi mai târziu a avut-o ca profesoară pe Gina Sandri. A legat o strânsă prietenie şi cu Jules Cazaban, coleg de Conservator. Mai târziu s-a mutat la Conservatorul din Bucureşti.

„Birlic”

     În anul 1933, Grigore Vasiliu, student pe atunci la Conservatorul de Artă Dramatică din Cernăuţi, a fost adus la Bucureşti, de către regizorul Aurel Maican. Timp de un deceniu a jucat pe scenele diverselor companii particulare în piesele regizate de către Sică Alexandrescu şi Ion Iancovescu, fiind vedetă în special la Teatrul Vesel. Acest teatru îşi ţinea spectacolele într-o sală mică dintr-un pasaj al Bulevardului Elisabeta din Bucureşti; teatrul fusese înfiinţat de regizorul Sică Alexandrescu împreună cu dramaturgul Tudor Muşatescu şi avea să-şi continue activitatea până în anul 1940.

     Printre piesele cele mai importante în care a jucat se numără: VârcolaculMicul Weber de Arnold si Bach, Otto Elefantul de Arnold şi Bach, Arde nevastă-mea de A. Vercourt şi Jean Bever, Prostul din baie de Ernest Fiese şi Karl Fellman, Corabia lui NoeAşternutul de mătase de A. Birabeau şi G. Dolley, Părintele căţeilor de Glinger şi Taussig, Împăratul de Luigi Bonelli etc.

     Din această perioadă îşi trage şi porecla, transformată mai târziu în supranume, Birlic, care era titlul unei piese scrise de vienezii Arnold şi Bach, adaptată special pentru el de dramaturgul Tudor Muşatescu şi de regizorul Sică Alexandrescu. Acţiunea din piesă era localizată în nordul Moldovei, erou principal (un funcţionar) purtând numele de Costache Perjoiu, zis Birlic, din Fălticeni.

     Cu rolul titular din farsa Birlic, tânărul Grigore Vasiliu a cunoscut un succes uriaş, astfel încât a ajuns să se identifice cu personajul şi să-i adopte numele. Mai întâi o poreclă ce stârnea râsul, Birlic (cuvânt de origine turcă însemnând asul de la cărţile de joc) a devenit o marcă pe care actorul a adăugat-o numelui său, transformând-o în renume.

     Sică Alexandrescu şi Tudor Muşatescu au creat pentru Birlic aproape exclusiv spectacole comice, cel mai adesea cu piese uşoare, din repertoriul bulevardier. Sică Alexandrescu montează piesă după piesă cu Birlic în rolul principal, toate având un mare succes la public. Birlic a impresionat publicul şi criticii teatrali prin creaţiile sale actoriceşti complexe, având capacitatea de a trece foarte uşor de la un rol din registrul tragic la un rol din registrul comic şi invers.

     În anul 1934 a debutat în cinematografie alături de Stroe şi Vasilache în filmul Bing-Bang (care s-a păstrat şi azi), apoi în Doamna de la etajul II (1937) (în regia lui Dezideriu Major), alături de Maud Mary, Mihai Popescu şi Mişu Fotino (film pierdut, dar există câteva fotografii care ni-l prezintă). Dramaturgul George Ciprian îi oferă rolul lui Chirică din piesa sa Omul cu mârţoaga.

     A fost căsătorit de două ori, mai întâi cu Angela Mateescu, apoi cu Valeria Nanci, dar nu a avut copii.

Geniu al comediei româneşti

     Datorită talentului artistic Grigore Vasiliu Birlic a fost impus ca director şi patron al mai multor companii teatrale (printre care şi trupa „Colorado”). Însă legea comunistă a teatrelor din anul 1947 a făcut ca Birlic să reziste în această postură doar un an, fiind până la urmă înlocuit din funcţie.

     Instalarea la putere în România a regimului comunist l-a prins în plină glorie, închizându-i însă graniţele spre lume. Se întoarce ca actor la Teatrul Naţional din Bucureşti, după naţionalizarea teatrelor particulare. Repertoriul Teatrului era stabilit de Direcţia de Propagandă a Comitetului Central al PCR. Sică Alexandrescu montează în anul 1953 piesa O scrisoare pierdută, Birlic interpretându-l iniţial pe Dandanache, apoi pe Brânzovenescu.

     Radu Beligan îl consideră un „geniu al comediei, al umorului românesc”, aşezându-l alături de Constantin Tănase. Criticii au spus că umorul şi fizionomia sa l-ar fi putut propulsa într-o carieră internaţională de excepţie, dacă nu ar fi fost prizonierul unei cinematografii marginale, aservite propagandei de partid.

      În cadrul Festivalului Goldoni din anul 1956, Sică Alexandrescu pleacă la Veneţia cu Birlic, Alexandru Giugaru şi George Calboreanu pentru a prezenta piesa Bădăranii în traducerea lui Iancovescu. Apariţia lui Birlic în Italia, în piesa Bădăranii, a oprit din fugă spectatorii care doreau să se adăpostească de ploaia torenţială care izbucnise în actul III al piesei care se juca în aer liber, în grădina de la Palazzo Grassi. Publicul a rămas pe loc, ţintuit sub ploaie, hohotind şi aplaudând în delir fiecare replică a lui jupân Conciano – Birlic, deşi nu cunoştea limba în care se juca piesa. 

 Categorie
  • Categorie:Actori
Fotografii

brilic

brilic
Engleza
Grigore Vasiliu Birlic (born January 24, 1905, Falticeni - 14 February 1970) was one of the greatest Romanian actors comedy. He played in many plays and movies. Birth name was Grigore Vasiliu, Birlic is just a nickname that he received due to the success of the piecethe Birlic, played in his career. Grigore Vasiliu Biography Born on January 24, 1905, a small merchant family street fair stream of Falticeni. In childhood he wanted to make a circus clown, but was appeased by his father Tempest. He graduated in 1924 coursess High School "Nicu Gane" in Falticeni part of the first class of high school. Dimitriu Eugene writer, founder of Falticeni Gallery People noticed, the book tells the Muses that city: "About Grigore Vasiliu Birlic could guess what will come alive: actor of great talent. A simple mug & tcircus; time in silence, and the whole class burst into roars of laughter, giving head over the lesson ... Comments he received were made with understanding. Teachers had intuition, and he saw the great stages in roles that could be age. Sometimes fall into the hands Birlic Director George Stino that it was "săcătură. Votake to give him some yards, but perpetrator is put under the table. "The family wish to consider acting as a frivolous occupation, Grigore Vasiliu Faculty of Law is part of Chernivtsi. In parallel, to take one's degree in law, made at the National Theatre in Chernivtsi extras for their helmetsga living. Director noted Dragos Protopopescu, distributed first by director Aurel Maican the role of a Spanish fly daft comedy, written by the Viennese Arnold and Bach, and adapted by playwright and director Tudor Musatescu Sica Alexandrescu. As Pelt, was "more than would be required t gagahe text "and thus from the outset scored a resounding success. Following the success obtained from the public, is employed as an actor at the National Theatre in Chernivtsi. In Chernivtsi, Grigore Vasiliu wins public sympathy, are most notable for her role in the play Dandanache lost letter of Ion LUCA Caragiale. Playwright and theater man Victor Ion Popa distribute it in the song "pawn" of Holberg. For admission to the Conservatory of Dramatic Art in Chernivtsi passed by not less than seven unsuccessful attempts. The reason he was admitted to the Conservatory was hardly a speech defect, explained May Birlic T & Acircus; Later: "Pelt and spit when I talk." Defect but turned into one of the actor's strengths. Conservatory was among his students and later Peter Sturza had as a teacher Gina Sandra. He tied a close friendship with Jules Cazaban, fellow Conservative. Later he moved to the Conservatory din Bucharest. "Birlic" In 1933, Grigore Vasiliu, then a student at the Conservatory of Dramatic Art in Chernivtsi, was brought to Bucharest by director Aurel Maican. For a decade he played on stage private companies in various parts directed by Sica Alexandrescu and John Iancovescu being starMerry Theatre in particular. The theater held its performances in a small room in a passage of Elizabeth Avenue in Bucharest was established theater director with playwright Sica Alexandrescu Tudor Musatescu and would continue operations until 1940. The piecesmost important in which he played are: Werewolves, Little Arnold Weber and Bach, Otto Elephant by Arnold and Bach, Burn my wife Vercourt and Jean A. Bever, the bathroom fool and Karl Ernest Fiesa Fellman, Ship's Noah A. Silk Bedding Birabeau and G. Dolley, Fr puppies & NBSp; of Glinger and Taussig, King of Luigi Bonelli etc.. In this period, and draws its nickname, later transformed into appellation, Birlic, which was the title of a song written by Viennese Arnold and Bach, specially adapted for him by the playwright and Tudor Musatescu Sica Alexandrescu director. Action of marketwas located to the north of Moldova, the main hero (an official) Perjoiu Costache being called, said Birlic of Falticeni. Birlic The title role in the hoax, the young Grigore Vasiliu know a huge success, so he came to identify with the character and to adopt his name. First a nickname thataroused laughter, Birlic (Turkish word meaning ace of playing cards) has become a brand that the actor has added a name, making it famous. Sica Alexandrescu and Tudor Musatescu Birlic almost exclusively created for comic performances most often with small pieces of repertoire bubblesvardier. Sica Alexandrescu mounted piece by piece with Birlic the lead role, all with great success. Birlic impressed audiences and critics with his creations actor theater complex, the ability to pass easily from one role to register a tragic and comic role opposite register. In 1934 theStroe moved into movies with the film and Vasilache Bing Bang (which was preserved and today), then the lady on the second floor (1937) (directed by Desiderius Staff), alongside Mary Maud, Michael Smith and Misu Fotino ( lost film, but there are some photos that we have it). Playwright George Ciprian   gives po's role in his play Man Old Crock. He was married twice, first with Angela Mateescu, Valeria Nanci then, but had no children. Because Romanian comedy genius artistic talent was Grigore Vasiliu Birlic imposed as a director and owner of several theatrical companies(Including the band "Colorado"). But the communist law theaters in 1947 made the Birlic to resist in this position only a year, was eventually removed from office. Installing the power of the communist regime in Romania caught full glory, but closing themborders to the world. Returns as an actor at the National Theatre in Bucharest, after the nationalization of private theaters. Directory of Theatre was established by the Department of Propaganda of the RCP Central Committee. Sica Alexandrescu mounted in 1953 Part A Lost Letter, Birlic Dandanache interpreting it initially, then Brânzovenescu. & Nbsp; Radu Beligan considers a "genius of comedy, the humor Romanian, placing it alongside Constantin Tanase. Critics have said that humor and his physiognomy could propel him into international career as a defense, if the prisoner was not a marginal cinema, enslaved by party propaganda. & Nbsp; In Goldoni Festival in 1956, Sica Alexandrescu Birlic go to Venice by Alexander and George Calboreanu Giugaru to the translation of this song Bădăranii Iancovescu. Birlic's appearance in Italy, Part Bădăranii, stopped the audience who wanted to flee houseească of heavy rain which broke out in Act III of the song being played outdoors in the garden of the Palazzo Grassi. The audience stayed behind, stuck in the rain, delirious sobbingly and applauding each patron's reply Conciano - Birlic, although unaware of the language of the play piece.
Spaniola
Grigore Vasiliu Birlic (nacido el 24 de enero 1905, Falticeni - 14 de febrero 1970) fue uno de los más grandes actores de comedia rumana. Jugó en muchos juegos y películas. Nombre de nacimiento fue Grigore Vasiliu, Birlic es sólo un apodo que recibió debido al éxito de la piezala Birlic, jugado en su carrera. Grigore Vasiliu Biografía Nacido el 24 de enero de 1905, justo pequeños de la familia de la calle comercial de una corriente de Falticeni. En la infancia que quería hacer un payaso de circo, pero fue aplacada por su padre Tempest. Se graduó en 1924 cursoss High School "Nicu Gane", en parte Falticeni de la primera clase de la escuela secundaria. Dimitriu escritor Eugene, fundador de la Galería Popular Falticeni dado cuenta, el libro cuenta las Musas esa ciudad: "Acerca de Grigore Vasiliu Birlic podía adivinar lo que va a cobrar vida: actor de gran talento. Una taza simple y tcirco, el tiempo en silencio, y la explosión de toda la clase en carcajadas, dando la cabeza sobre la lección ... Comentarios que recibió fueron realizados con la comprensión. Los maestros tenían la intuición, y vio las grandes etapas en las funciones que podrían ser la edad. A veces caen en manos Birlic director George Stino que era "săcătură. Votomar para darle un poco de yardas, pero autor se pone debajo de la mesa. "La familia desee considerar en calidad de una ocupación frívola, Grigore Vasiliu Facultad de Derecho forma parte de Chernivtsi. Al mismo tiempo, para tener una de licenciado en Derecho, realizada en el Teatro Nacional de extras Chernivtsi de sus cascosga vida. Director señaló Dragos Protopopescu, distribuidas por el director Aurel Maican el papel de una comedia tonta mosca española, escrito por el vienés Arnold y Bach, y adaptada por el dramaturgo y director Tudor Musatescu Sica Alexandrescu. Como Pelt, era "más de lo que se requiere gaga tque el texto "y, por tanto, desde el principio tuvo un éxito rotundo. Tras el éxito obtenido por parte del público, se emplea como un actor en el Teatro Nacional de Chernivtsi. En Chernivtsi, Grigore Vasiliu gana la simpatía del público, son más notables por su papel en la obra Dandanache perdido la carta de Ion LUCA Caragiale. Dramaturgo y el teatro Victor Ion Popa hombre distribuirlo en la canción "peón" de Holberg. Para la admisión al Conservatorio de Arte Dramático en Chernivtsi aprobada por no menos de siete intentos fallidos. La razón fue admitido en el Conservatorio de apenas un defecto en el habla, explicó mayo de T & A Birliccirco; después: "Pelt y Escupo cuando hablo." Defecto pero se convirtió en uno de los puntos fuertes del actor. Conservatorio fue uno de sus estudiantes y más tarde Pedro Sturza tuvo como profesor Gina Sandra. Ató una estrecha amistad con Julio Cazaban, conservador del compañero. Más tarde se trasladó al Conservatorio de den Bucarest ". Birlic" En 1933, Grigore Vasiliu, entonces un estudiante en el Conservatorio de Arte Dramático en Chernivtsi, llegó a Bucarest por el director de Aurel Maican. Durante una década jugó a las empresas privadas etapa en diversas partes dirigida por Sica Alexandrescu y Iancovescu John estrella esFeliz teatro en particular. El teatro tuvo su actuación en una pequeña habitación de madera en un pasaje de la avenida Elizabeth en Bucarest se estableció director de teatro con el dramaturgo Sica Alexandrescu Tudor Musatescu y continuará sus operaciones hasta 1940. Las piezasmás importante en la que interpretó son: Hombres Lobo, Little Arnold Weber y Bach, Elefante Otto por Arnold y Bach, grabar mi esposa Vercourt y Jean A. Bever, el tonto baño y Karl Ernest Fiesa Fellman, del buque Noé A. seda y ropa de cama Birabeau Dolley G., P. & cachorros NBSp; de Glinger y Taussig, el rey de Luigi Bonelli, etc. En este período, y señala a su apodo, luego transformado en la denominación, Birlic, que estaba al frente de una las canciones vienesas escrito por Arnold y Bach, especialmente adaptado para él por el dramaturgo y Musatescu Tudor Sica Alexandrescu director. Acción de mercadose localizó al norte de Moldavia, el héroe principal (funcionario) Perjoiu Costache ser llamado, dijo Birlic de Falticeni. Birlic El papel del título en el engaño, el joven Vasiliu Grigore conocer un gran éxito, por lo que llegó a identificarse con el personaje y adoptar su nombre. En primer lugar un apodo quedespertó la risa, Birlic (palabra turca que significa el as de la baraja) se ha convertido en una marca que el actor ha añadido un nombre, por lo que es famoso. Sica Alexandrescu y Tudor Musatescu Birlic casi exclusivamente creados para representaciones cómicas más a menudo con pequeñas piezas de repertorio de burbujasvardier. Sica Alexandrescu montado pieza por pieza con Birlic el papel principal, todas con gran éxito. impresionó al público ya los críticos Birlic con su complejo teatral actor creaciones, la capacidad de transmitirse fácilmente de una función para registrar un papel trágico y lo cómico registro contrario. En 1934, elStroe se trasladó al cine con la película y Vasilache Bing Bang (que fue preservado y hoy en día), entonces la dama en el segundo piso (1937) (dirigida por Desiderio Personal), junto a María Maud, Michael Smith y Fotino Misu ( perdió la película, pero hay algunas fotos que lo tenemos). Dramaturgo Ciprian George   da el papel en su obra po viejo recipiente de cerámica. Se casó dos veces, primero con Angela Mateescu, Nanci Valeria entonces, pero no tuvo hijos. Porque genio de comedia rumana talento artístico fue Grigore Vasiliu Birlic impuestas como director y propietario de varias compañías de teatro(Incluida la banda de "Colorado"). Sin embargo, los teatros ley comunista en 1947 hizo la Birlic para resistir en esta posición tan sólo un año, fue finalmente destituido de su cargo. Instalación del poder del régimen comunista en Rumania capturados el orgullo lleno, pero el cierre de loslas fronteras al mundo. Devuelve como actor en el Teatro Nacional en Bucarest, después de la nacionalización de los teatros privados. Directorio del Teatro fue creado por el Departamento de Propaganda del Comité Central RCP. Sica Alexandrescu montado en 1953 la parte A carta perdida, Birlic Dandanache interpretar en un principio, entonces Brânzovenescu. & Nbsp; Radu Beligan considera un "genio de la comedia, el humor rumano, que lo coloque junto a Constantin Tanase. Los críticos han dicho que el humor y su fisonomía podía lanzarla sobre la carrera internacional en su defensa, si el prisionero no era un cine marginal, esclavizada por la propaganda del partido. & Nbsp; En Goldoni Festival en 1956, Sica Alexandrescu Birlic ir a Venecia por Alexander y George Calboreanu Giugaru a la traducción de esta canción Bădăranii Iancovescu. Birlic aparición en Italia, parte Bădăranii, dejó a la audiencia que quería huir de la casaească de fuertes lluvias que se produjeron en el acto III de la canción se está reproduciendo al aire libre en el jardín del Palazzo Grassi. El público se quedó atrás, atrapado en la lluvia, delirante sollozos y aplaudiendo cada respuesta patronal Conciano - Birlic, aunque desconocen el lenguaje de la pieza de juego.
Italiana
Grigore Vasiliu Birlic (nato il 24 Gennaio 1905, Falticeni - 14 febbraio 1970) è stato uno dei più grandi attori della commedia rumeno. Ha suonato in molti giochi e film. nome di nascita era Grigore Vasiliu, Birlic è solo un soprannome che ha ricevuto a causa del successo del pezzoil Birlic, ha giocato nella sua carriera. Grigore Vasiliu Biografia Nato il 24 Gennaio 1905, piccolo commerciante equo famiglia strada una corrente di Falticeni. Nell'infanzia voleva fare un clown da circo, ma è stato placato dal padre la sua Tempesta. Si è laureato nel 1924 i corsis High School "Nicu Gane" nella parte Falticeni della prima classe di scuola superiore. Dimitriu scrittore Eugenio, fondatore del popolare Falticeni Galleria notato, il libro racconta le Muse quella città: "A proposito di Grigore Vasiliu Birlic poteva indovinare che cosa si animano: attore di grande talento. Una tazza semplice & tcirco; tempo in silenzio, e l'intera classe scoppiò in una risata, dando testa sopra la lezione ... Commenti ha ricevuto sono stati realizzati con la comprensione. Gli insegnanti avevano intuito, e vide le grandi tappe in ruoli che potrebbero essere di età. A volte cadono nelle mani Birlic direttore George Stino che era "săcătură. Voadottare per dargli qualche metro, ma colpevole è messo sotto il tavolo. "La famiglia voler considerare in qualità di un'occupazione frivola, Grigore Vasiliu Facoltà di Giurisprudenza è parte di Chernivtsi. In parallelo, a prendere la propria laurea in legge, fatta al Teatro Nazionale di Chernivtsi extra per i loro caschiga vita. Direttore notato Dragos Protopopescu, distribuito prima da regista Aurel Maican il ruolo di una commedia spagnola sciocco volare, scritto dal viennese Arnold e Bach, e adattato dal drammaturgo e regista Tudor Musatescu Sica Alexandrescu. Come Pelt, era "più di quanto sarebbe necessario gaga tegli testo ", e quindi fin dall'inizio ha ottenuto un successo clamoroso. Dopo il successo ottenuto presso il pubblico, è impiegato come attore al Teatro Nazionale a Chernivtsi. A Chernivtsi, Grigore Vasiliu vince la simpatia del pubblico, sono più notevoli per il suo ruolo nella commedia Dandanache perso lettera di Ion LUCA Caragiale. Commediografo e uomo teatro Victor Ion Popa distribuirla nella canzone "pedina" di Holberg. Per l'ammissione al Conservatorio di Arte Drammatica a Chernivtsi passati per non meno di sette tentativi falliti. Il motivo è stato ammesso al Conservatorio non era certo un difetto di pronuncia, ha spiegato maggio Birlic T & Acirco, più tardi: "Pelt e sputare quando parlo." Difetto, ma trasformato in uno dei punti di forza dell'attore. Conservatorio era tra i suoi studenti e più tardi Pietro Sturza avuto come insegnante Sandri Gina. Ha legato una stretta amicizia con Jules Cazaban, conservatore colleghi. Più tardi si è trasferito al Conservatorio da Bucarest ". Birlic" Nel 1933, Grigore Vasiliu, allora studente presso il Conservatorio di Arte Drammatica a Chernivtsi, è stato portato a Bucarest dal direttore Aurel Maican. Per un decennio ha giocato in imprese in fase di private in varie parti diretto da Sica Alexandrescu e John Iancovescu stella essereBuon teatro in particolare. Il teatro ha tenuto la sua performance in una piccola stanza in un passaggio di Elisabetta Avenue a Bucarest è stato istituito con il drammaturgo regista teatrale Sica Alexandrescu Tudor Musatescu e sarebbe continuare l'attività fino al 1940. I pezzipiù importanti in cui ha giocato sono: lupi mannari, Little Arnold Weber e Bach, Otto Elephant da Arnold e Bach, Burn mia moglie Vercourt e Jean A. Bever, lo stolto bagno e Karl Ernest Fiesa Fellman, armamenti Noè A. Seta Bedding Birabeau e G. Dolley, cuccioli P. & nbsp; di Glinger e Taussig, Re di Luigi Bonelli, ecc. In questo periodo, e trae il suo soprannome, poi trasformata in denominazione, Birlic, che era il titolo di una canzone scritta da viennese Arnold e Bach, adattati appositamente per lui dal drammaturgo e Tudor Musatescu Sica Alexandrescu regista. Azione del mercatoera situato a nord della Moldavia, l'eroe principale (un ufficiale) Perjoiu Costache essere chiamato, ha detto Birlic di Falticeni. Birlic il ruolo del titolo nella burla, il giovane Grigore Vasiliu conoscere un enorme successo, così è venuto a identificarsi con il personaggio e di adottare il suo nome. Prima un soprannome cheriso suscitato, Birlic (parola turca che significa asso delle carte da gioco) è diventato un marchio che l'attore ha aggiunto un nome, rendendolo famoso. Sica Alexandrescu e Tudor Musatescu Birlic quasi esclusivamente creato per rappresentazioni comiche il più delle volte con piccoli pezzi di bolle di repertoriovardier. Sica Alexandrescu montato pezzo per pezzo con Birlic il ruolo principale, tutte con grande successo. impressionato il pubblico e di critica Birlic con il suo complesso attore teatrale creazioni, la capacità di passare facilmente da un ruolo di registrazione di un registro comico ruolo tragico e viceversa. Nel 1934 ilStroe trasferiti in cinema con il film e Vasilache Bing Bang (che si è conservata e oggi), poi la signora del secondo piano (1937) (regia di Desiderio del personale), accanto a Maria Maud, Michael Smith e Misu Fotino ( perduto film, ma ci sono alcune foto che lo abbiamo). Ciprian commediografo George   dà il ruolo di Po nel suo gioco Old Man Crock. Si sposò due volte, prima con Angela Mateescu, Valeria Nanci allora, ma non ebbe figli. genio Perché commedia rumena talento artistico è stato Grigore Vasiliu Birlic imposto come direttore e proprietario di diverse compagnie teatrali(Compresa la band "Colorado"). Ma i teatri legge comunista, nel 1947 fatto il Birlic di resistere in questa posizione solo un anno, fine è stato rimosso dal suo incarico. Installazione del potere del regime comunista in Romania, catturato piena gloria, ma la chiusura loroconfini al mondo. Restituisce come attore al Teatro Nazionale di Bucarest, dopo la nazionalizzazione dei teatri privati. Directory di Teatro è stato istituito dal Dipartimento di Propaganda del Comitato Centrale RCP. Sica Alexandrescu montato nel 1953, parte A Lost Lettera, Birlic Dandanache interpretarlo inizialmente, poi Brânzovenescu. & Nbsp; Radu Beligan considera un "genio della commedia, l'umorismo rumeno, collocandolo a fianco Constantin Tanase. I critici hanno detto che l'umorismo e la sua fisionomia poteva spingere in carriera internazionale come una difesa, se il detenuto non era un cinema marginale, schiavizzati dalla propaganda di partito. & Nbsp; In Goldoni Festival nel 1956, Sica Alexandrescu Birlic andare a Venezia da Alessandro e George Calboreanu Giugaru alla traduzione di questa canzone Bădăranii Iancovescu. aspetto Birlic in Italia, parte Bădăranii, fermato il pubblico che voleva fuggire casaească di forte pioggia che scoppiò nel terzo atto della canzone in riproduzione all'aperto nel giardino di Palazzo Grassi. Il pubblico rimasto, bloccato sotto la pioggia, delirante singhiozzando e applaudire ogni risposta patrono Conciano - Birlic, anche se ignari della lingua del pezzo gioco.
Franceza
Grigore Vasiliu Birlic (né le 24 Janvier 1905, Falticeni - 14 Février 1970) a été l'un des plus grands acteurs comiques de la Roumanie. Il a joué dans de nombreuses pièces et films. nom de naissance était Grigore Vasiliu, Birlic est juste un surnom qu'il a reçu, grâce au succès de la piècel'Birlic, a joué dans sa carrière. Grigore Vasiliu Biographie Né le 24 Janvier 1905, les petites rues de la famille juste écouter marchand a de Falticeni. Dans son enfance, il voulait faire un clown de cirque, mais a été apaisée par son père Tempest. Il est diplômé en 1924 des courss High School "Nicu Gane» dans le cadre Falticeni de la première classe de l'école secondaire. Dimitriu Eugène écrivain, fondateur de People Galerie Falticeni remarqué, le livre raconte les Muses cette ville: «À propos de Grigore Vasiliu Birlic pouvait deviner ce qui va venir en vie: acteur de grand talent. Une tasse simple & Tcirque; temps en silence, et l'éclatement de la classe entière dans des éclats de rire, en donnant la tête au cours de la leçon ... Observations qu'il a reçu ont été faites avec intelligence. Les enseignants ont eu l'intuition, et il a vu les grandes étapes dans des rôles qui pourraient être d'âge. Parfois, tomber entre les mains Birlic directeur George Stino qu'il était «săcătură. Voprendre pour lui donner quelques cours, mais l'auteur est mis sous la table. "La famille souhaite envisager d'agir comme une occupation frivole, Grigore Vasiliu Faculté de droit fait partie de Tchernivtsi. En parallèle, de prendre sa licence en droit, fait au Théâtre national de Tchernivtsi extras pour leurs casquesvivant ga. Directeur a noté Dragos Protopopescu, distribué d'abord par le directeur Aurel Maican le rôle d'une comédie Daft mouche espagnole, écrit par Arnold viennois et Bach, et adapté par le dramaturge et directeur Tudor Musatescu Sica Alexandrescu. Comme Pelt, était «plus que ce qui serait nécessaire gaga til texte "et donc d'emblée remporté un succès retentissant. Après le succès obtenu auprès du public, est employé comme un acteur au Théâtre National de Tchernivtsi. En Tchernivtsi, Grigore Vasiliu gagne la sympathie du public, sont les plus remarquables pour son rôle dans la pièce Dandanache perdu lettre de Ion LCaragiale UCA. Le dramaturge et homme de théâtre Victor Ion Popa le distribuer dans la chanson "pion" de Holberg. Pour être admis au Conservatoire d'Art Dramatique de Tchernivtsi passé par pas moins de sept tentatives infructueuses. La raison pour laquelle il a été admis au Conservatoire avait à peine un trouble de la parole, a expliqué mai Birlic T & Acirque; plus tard: «Pelt et crache quand je parle." Défaut, mais transformé en un des points forts de l'acteur. Conservatoire a été parmi ses élèves et, plus tard Peter Sturza avait comme professeur Gina Sandra. Il noua une amitié étroite avec Jules Cazaban, conservateur collègues. Plus tard il a déménagé au Conservatoire dà Bucarest. Birlic "En 1933, Grigore Vasiliu, alors étudiant au Conservatoire d'Art Dramatique de Tchernivtsi, a été porté à Bucarest par le directeur Aurel Maican. Depuis une décennie, il a joué sur les entreprises en phase privé dans différentes parties réalisé par Sica Alexandrescu et John Iancovescu étoiles étantMerry théâtre en particulier. Le théâtre a tenu ses performances dans une petite chambre dans un passage de Elizabeth Avenue à Bucarest a été créée avec le dramaturge metteur en scène Sica Alexandrescu Tudor Musatescu et continuera ses activités jusqu'à 1940. Les piècesle plus important dans lequel il a joué sont: loups-garous, Little Arnold Weber et Bach, Otto Elephant par Arnold et Bach, Burn ma femme Vercourt et Jean A. Bever, le fou salle de bain et Karl Ernest Fiesa Fellman, navire Noah A. Soie Literie Birabeau et G. Dolley, chiots Fr & NBSp; de Glinger et Taussig, roi de Luigi Bonelli, etc. Dans cette période, et en tire son surnom, transformé plus tard en appellation, Birlic, qui était le titre d'une chanson écrite par viennois Arnold et Bach, spécialement adaptés pour lui par le dramaturge et Tudor Musatescu Sica Alexandrescu directeur. Action du marchéétait situé au nord de la Moldavie, le héros principal (un fonctionnaire) Perjoiu Costache être appelé, a déclaré Birlic de Falticeni. Birlic le rôle titre dans la supercherie, le jeune Grigore Vasiliu connaître un grand succès, alors il est venu à s'identifier au personnage et d'adopter son nom. D'abord, un surnom quirire suscité, Birlic (mot turc sens as de cartes à jouer) est devenu une marque que l'acteur a ajouté un nom, ce qui rend célèbre. Sica Alexandrescu et Tudor Musatescu Birlic presque exclusivement créés pour des spectacles comiques le plus souvent avec de petits morceaux de bulles répertoirevardier. Sica Alexandrescu montés pièce par pièce avec Birlic le rôle principal, toutes avec un grand succès. impressionné les auditoires et les critiques Birlic avec son acteur complexe théâtral créations, la capacité de passer facilement d'un rôle à enregistrer un rôle tragique et comique registre opposé. En 1934, leStroe déménagé dans des films avec le film et Vasilache Bing Bang (qui a été préservé et aujourd'hui), puis la dame au deuxième étage (1937) (réalisé par Didier personnel), aux côtés de Mary Maud, Michael Smith et Misu Fotino ( perdu film, mais il ya des photos que nous avons). Ciprian George dramaturge etnbsp; donne le rôle de PO dans sa pièce Vieux Crock. Il a été marié deux fois, d'abord avec Angela Mateescu, Valeria Nanci-là, mais n'avait pas d'enfants. comédie roumaine génie Grigore Vasiliu Birlic raison talent artistique a été imposé comme un directeur et propriétaire de plusieurs compagnies de théâtre(Y compris la bande "Colorado"). Mais les théâtres loi communiste en 1947 a fait la Birlic de résister dans cette position un an seulement, a finalement été démis de ses fonctions. Installation de la puissance du régime communiste en Roumanie pris pleine gloire, mais leur fermeturefrontières dans le monde. Retourne en tant qu'acteur au Théâtre National de Bucarest, après la nationalisation des théâtres privés. Répertoire du théâtre a été créé par le ministère de la Propagande du Comité Central RCP. Sica Alexandrescu monté en 1953, partie A, Lettre perdue, Birlic Dandanache l'interpréter d'abord, puis Brânzovenescu. & Nbsp; Radu Beligan considère comme un «génie de la comédie, l'humour, le plaçant à côté roumain Constantin Tanase. Les critiques ont dit que l'humour et sa physionomie pourrait le propulser dans une carrière internationale comme moyen de défense, si le prisonnier n'est pas un cinéma marginal, asservis par la propagande du parti. & Nbsp; En Goldoni Festival en 1956, Sica Alexandrescu Birlic aller à Venise par Alexander et George Calboreanu Giugaru à la traduction de cette chanson Bădăranii Iancovescu. apparence Birlic en Italie, la partie Bădăranii, arrêté le public qui voulait fuir la maisonească de fortes pluies qui ont éclaté dans l'acte III de la chanson en cours de lecture en plein air dans le jardin du Palazzo Grassi. Le public est resté derrière, coincé sous la pluie, délire pleurant et se félicitant de la réponse de chaque patron Conciano - Birlic, mais ignorent la langue de la pièce jouent.
Germana
Grigore Vasiliu Birlic (geboren 24. Januar 1905, Falticeni - 14. Februar 1970) war einer der größten rumänischen Schauspielern Komödie. Er spielte in vielen Theaterstücken und Filmen. Geburtsname war Grigore Vasiliu, Birlic ist nur ein Spitzname, den er durch den Erfolg des Stückes erhaltendie Birlic, 24 spielte in seiner Karriere. Grigore Vasiliu Biografie Geboren im Januar 1905, ein kleines Straßenfest Kaufmannsfamilie Strom Falticeni. In der Kindheit wollte er Zirkusclown machen, wurde aber von seinem Vater versöhnt Tempest. Er absolvierte im Jahr 1924 Kurses High School "Nicu Gane" in Falticeni Teil der ersten Klasse der High School. Dimitriu Eugene Schriftsteller, Begründer der Galerie Falticeni Menschen bemerkt, Buch erzählt die den Musen, die Stadt: "Über Grigore Vasiliu Birlic erraten konnte, was kommen wird lebendig: Schauspieler von großem Talent. Eine einfache Tasse & tZirkus, die Zeit in Schweigen, und die ganze Klasse brach in schallendes Gelächter aus, was den Kopf über die Lektion ... Kommentare erhielt er nur mit Verstand gemacht. Die Lehrer hatten Intuition, und er sah den großen Bühnen in Rollen, die alt sein könnte. Manchmal in die Hände Birlic Direktor George Stino, es sei "săcătură fallen. Votreffen, um ihm einige Meter, sondern Täter ist unter den Tisch zu legen. "Die Familie zu überdenken wünschen als eine frivole Beruf, Grigore Vasiliu Rechtswissenschaftliche Fakultät ist Teil der Czernowitz. Parallel zu nehmen sein Studium der Rechtswissenschaften, machte am National Theatre in Czernowitz Extras für ihre Helmega leben. Direktor festgestellt Dragos Protopopescu zunächst vertrieben von Direktor Aurel Maican die Rolle eines Spanische Fliege Daft Komödie, von der Wiener Arnold und Bach geschrieben und angepaßt durch den Dramatiker und Regisseur Tudor Musatescu Sica Alexandrescu. Als Pelt, sei "mehr als wäre t gaga erforderlicher Text "und somit von Anfang an ein durchschlagender Erfolg erzielt. Nach dem Erfolg aus dem öffentlichen erhalten, ist Czernowitz beschäftigt als Schauspieler am Nationaltheater in. In Czernowitz, gewinnt Grigore Vasiliu Sympathie der Öffentlichkeit, sind bekannt geworden mit ihrer Rolle in dem Stück Dandanache verloren Schreiben vom Ion LUCA Caragiale. Dramatiker und Theater-Mann Victor Ion Popa verteilen es in dem Lied "Spielball" von Holberg. Für die Zulassung zum Konservatorium of Dramatic Art in Czernowitz vergingen nicht weniger als sieben erfolglosen Versuchen. Der Grund, warum er an das Konservatorium zugelassen war kaum eine Rede Defekt, erläutert Mai Birlic T & AZirkus, später: "Pelt und spucken, wenn ich spreche." Defekt, sondern verwandelte sich in eine der Stärken des Schauspielers. Konservatorium war unter seinen Schülern und später Peter Sturza hatte als Lehrerin Gina Sandra. Er band eine enge Freundschaft mit Jules Cazaban, liebe Kolleginnen und Konservativen. Später wechselte er an die Musikhochschule din Bukarest. "Birlic" In 1933, Grigore Vasiliu, damals Student an der Hochschule für darstellende Kunst in Czernowitz, wurde zum Direktor gebracht Bukarest von Aurel Maican. Seit einem Jahrzehnt er auf der Bühne private Unternehmen in verschiedenen Teilen von Sica Alexandrescu und John Iancovescu gerichtet sein star gespieltMerry Theater im Besonderen. Das Theater hielt seine Vorstellungen in einem kleinen Raum in einem Durchgang von Elizabeth Avenue in Bukarest gegründet Theaterregisseur mit dem Dramatiker Sica Alexandrescu Tudor Musatescu und würde den Betrieb fortsetzen, bis 1940. Die Stückewichtigsten, in denen er gespielt: Werwölfe sind, Little Arnold Weber und Bach, Otto von Arnold und Elephant Bach, Burn meine Frau Vercourt und Jean A. Bever, das Bad Narr und Karl Ernest Fiesa Fellman, Ship's Noah A. Silk Bettwäsche Birabeau und G. Dolley, Fr Welpen & nbsp; der Glinger und Taussig, König von Luigi Bonelli etc.. In dieser Zeit zieht und seinen Spitznamen, später Musatescu umgewandelt Appellation Birlic, Tudor, das war der Titel und ein Lied geschrieben von Wiener Arnold Bach und speziell für ihn von dem Dramatiker Sica Alexandrescu Regisseur. Aktion des Markteswurde Moldau gelegen im Norden von der Hauptheld (offizieller) Perjoiu Costache genannt zu werden, sagte der Birlic Falticeni. Birlic die Titelrolle in The Hoax, der junge Grigore Vasiliu Erfolg kenne einen großen, so kam er zu Charakter identifizieren sich mit den und zur Verabschiedung seines Namens. Zunächst ein Spitzname,erregte Lachen, Birlic (Türkisch Wort Ass Spielkarten) ist eine Marke geworden, dass der Schauspieler hat einen Namen hat, wodurch es berühmt. Sica Alexandrescu und Tudor Musatescu Birlic fast ausschließlich Aufführungen geschaffen für Comic meist mit kleinen Stücken des Repertoires Blasenvardier. Sica Alexandrescu montiert Stück für Stück mit Birlic der Hauptrolle, die alle mit großem Erfolg. Birlic beeindruckt Publikum und Kritiker mit seinen Kreationen Schauspielertheater komplex, die Fähigkeit, leicht von einer Rolle zu einem tragischen versa registrieren komische Rolle registrieren und umgekehrt. In 1934 wurde dieStroe zog in Filme mit der Film-und Vasilache Bing Bang (was bewahrt wurde und heute), dann die Dame auf der zweiten Etage (1937) (Regie: Desiderius Staff), neben Mary Maud, Michael Smith und Misu Fotino ( Film verloren, aber es gibt einige Fotos, die wir haben es). Ciprian Dramatikers George   gibt po Rolle in seinem Stück Old Man Crock. Er war zweimal verheiratet ersten Angela Mateescu, Valeria Nanci dann mit, hatte aber keine Kinder. Weil rumänische Komödie genius künstlerisches Talent wurde Grigore Vasiliu Birlic verhängt als Direktor und Eigentümer von mehreren Theatergruppen(Einschließlich der Band "Colorado"). Aber die Kommunistische Gesetz Festival im Jahr 1947 machte die Birlic zu widerstehen in dieser Position nur ein Jahr, wurde schließlich aus dem Amt entfernt. Installieren der Macht des kommunistischen Regimes in Rumänien gefangen voller Pracht, aber sie schließenGrenzen der Welt. Liefert als Schauspieler am Nationaltheater in Bukarest, nach der Verstaatlichung der privaten Theatern. Directory of Theatre wurde von der Abteilung Propaganda des ZK RCP etabliert. Sica Alexandrescu montiert im Jahr 1953 Teil A Lost Letter, Birlic Dandanache interpretieren es zunächst, dann Brânzovenescu. & Nbsp; Radu Beligan Auffassung ein "Genie der Komödie, der Humor Rumänisch, indem sie neben Constantin Tanase. Kritiker haben gesagt, dass Humor und seine Physiognomie könnte Verteidigung treiben ihn in die internationale Karriere als, wenn der Gefangene nicht ein marginales Kino, geknechtet von Parteipropaganda. & Nbsp; In Goldoni Festival im Jahr 1956, Sica Alexandrescu Birlic nach Venedig gehen von Alexander und George Calboreanu Giugaru die Übersetzung dieses Liedes Bădăranii Iancovescu. Birlic Auftritt in Italien, Teil Bădăranii, hielt das Publikum, die zu Haus fliehen wollteească schwerer regen die in Act III des Liedes brach im Freien in den Garten des Palazzo Grassi gewonnen. Das Publikum blieb, in den regen, Delirium stecken schluchzend und applaudierten jedem Schutzpatron Antwort Conciano - Birlic, obwohl nichts von der Sprache des Stückes spielen.
Rusa
Григоре Василиу Birlic (родился 24 января 1905, Falticeni - 14 февраля 1970) был одним из величайших румынской комедии субъектов. Он играл во многих пьесах и фильмах. Имя при рождении был Григоре Василиу, Birlic это просто псевдоним, который он получил из-за успеха произведенияBirlic, сыграл в его карьере. Григоре Василиу Биография Родился 24 января 1905, на маленькой улице купеческой семьи справедливой поток Falticeni. В детстве он хотел сделать цирковой клоун, но успокоил его отец Буря. Он окончил в 1924 году курсыс Высшая школа "Нику Gane" в Falticeni часть первого класса средней школы. Dimitriu Евгений писатель, основатель Falticeni Люди Галерея заметил, книга рассказывает муз этом городе: "О Григоре Василиу Birlic мог догадаться, что будет в живых: актер большого таланта. Простой кружки и тцирк; время в молчании, и весь класс ворвался со смеху, давая голову над уроком ... Комментарии он получил выступили с пониманием. Преподаватели интуиция, и он увидел большую роль в этапах, которые могут быть возраста. Иногда попасть в руки Birlic директор Джордж Стино, что "săcătură. Вопринять дать ему ярдов, но преступник положил под стол. "семья пожелает рассмотреть вопрос о действующей в качестве легкомысленных занятий, Григоре Василиу юридический факультет входит в Черновцах. Параллельно, чтобы получать степень в области права, сделанные в Национальном театре в дополнительных Черновицкой каскахга жизни. Директор отметил, Dragos Protopopescu, распределенных первый режиссер Aurel Maican роль испанского комедии сумасшедший полет, написанная венского Арнольд и Баха, и адаптирован драматург и режиссер Тудор Мусатеску Сика Александреску. Как Пелт, было "больше, чем это необходимо т ГагаОн текста "и тем самым с самого начала забил сенсационный успех. После успеха получены от населения, используются в качестве актера на сцене Национального театра в г. Черновцы. В Черновцах, Григоре Василиу победы общественных симпатий, являются наиболее примечательными для ее роли в пьесе Dandanache потеряли письмо Ион LUCA Караджале. Драматург и театр человек Виктор Ион Попа распространить его в песне "пешка" в Holberg. Для поступления в консерваторию драматического искусства в Черновцах прошло не менее 7 неудачных попыток. Поэтому он поступил в консерваторию едва ли дефект речи, объяснил мая Birlic T ицирк, затем: "Пелт и плевать, когда я говорю". Дефект но превратилась в один из сильных актера. Консерватории был в числе его учеников, а затем Петр Стурза был учителем Джина Sandra. Он завязал тесную дружбу с Жюль Cazaban, парень консервативной. Позже он переехал в консерватории гв Бухаресте ". Birlic" В 1933 году Григоре Василиу, в то время студентом в Консерватории драматического искусства в Черновцах, был доставлен в Бухаресте директор Aurel Maican. На протяжении десяти лет он играл на сцене частных компаний в различных частях режиссера Сика Александреску и Джон Iancovescu быть звездойВеселого театра в частности. Театр провел свое выступление в маленькой комнате в проход Элизабет-стрит в Бухаресте был создан театральный режиссер с драматургом Сика Александреску Тудор Мусатеску и будет продолжать свою деятельность до 1940 года. ЧастиНаиболее важным в котором он сыграл являются: Оборотни, Маленький Арнольд Вебер и Бах, Отто Слон Арнольда и Баха, Burn моя жена Vercourt и Жан А. Bever, дурак ванной и Карл Эрнест Fiesa Фелман, судовые Ной А. шелковое постельное белье Birabeau и Г. Долли, отец щенков и НБСр, из Glinger и Тоссиг, король Луиджи Бонелли т.д.. В этот период, и обращает свое прозвище, позже преобразованный в наименованием, Birlic, которое было название песни, написанной венского Арнольд и Баха, специально приспособленные для него драматург и Тудор Мусатеску Сика Александреску директора. Действие рынкабыл расположен на севере Молдовы, главный герой (должностного лица) Perjoiu Костаке зовут, сказал Birlic из Falticeni. Birlic главную роль в обман, молодой Григоре Василиу знаю огромный успех, поэтому он пришел к выявлению с характером и принять его имя. Первый псевдонимвызвало смех, Birlic (турецкое слово смысл туз игральных карт) стала брендом, который актер добавил имя, что делает его знаменитым. Сика Александреску и Тудор Мусатеску Birlic почти исключительно создана для юмористических выступлений Чаще всего небольшие кусочки репертуар пузыриvardier. Сика Александреску установлен по частям с Birlic ведущую роль, все с большим успехом. Birlic впечатление зрителей и критиков с его творениями сложный театральный актер, способность легко переходить от одной роли к регистрации трагические и комические роли противоположного зарегистрироваться. В 1934Stroe переехал в кино с фильмом и Vasilache Бинг Bang (что сохранилось и сегодня), то дама на втором этаже (1937) (режиссер Дезидерий штаба), наряду с Мэри Мод, Майкл Смит и Misu Фотино ( потерял фильм, но Есть несколько фотографий, что у нас он есть). Драматург Георг и Чиприанnbsp; дает роль ро в пьесе Старик Крок. Он был женат дважды, сначала с Ангелой Матееску, Валерия Нанси тогда, но детей не было. Потому что румынский гений комедии художественного таланта Григоре Василиу Birlic применяться в качестве директора и владельца нескольких театральных компаний(В том числе группа "Колорадо"). Но коммунистического театров права в 1947 сделал Birlic устоять в этой должности только год, в конце концов отстранен от должности. Установка власти коммунистического режима в Румынии поймали полной славе, но их закрытияграниц в мире. Возвращает в качестве актера на сцене Национального театра в Бухаресте, после национализации частных театров. Справочник театр был создан Департамент пропаганды ЦК РКП. Сика Александреску установлен в 1953 Часть Пропавшая грамота, Birlic Dandanache интерпретируя ее начальном этапе, то Brânzovenescu. И NBSP; Раду Beligan считает "гением комедии, юмор румынский, что ставит ее рядом Константин Тэнасе. Критики говорят, что юмор и его физиономия может продвинуть его в международную карьеру в качестве защиты, если заключенный не маргинального кино, порабощенных партийной пропаганды. И NBSP; В Гольдони фестиваля в 1956 году, Сика Александреску Birlic ехать в Венецию Александром и Георгием Calboreanu Giugaru на перевод этой песни Bădăranii Iancovescu. Появление Birlic в Италии, часть Bădăranii, остановился зрителей, которые хотели покинуть домească сильного дождя, который разразился в Закон III песни, играют на открытом воздухе в саду Палаццо Грасси. Зрители остались позади, застряли в дождь, в бреду рыданиями и аплодисментами каждый ответ патрона Conciano - Birlic, хотя и не знают языка играть произведения.
Portugheza
Grigore Vasiliu Birlic (nascido em 24 de janeiro de 1905, Falticeni - 14 de Fevereiro de 1970) foi um dos maiores atores de comédia romena. Ele jogou em muitos jogos e filmes. nome de nascimento era Grigore Vasiliu, Birlic é apenas um apelido que recebeu devido ao sucesso da peçao Birlic, jogado em sua carreira. Grigore Vasiliu Biografia Nascido em 24 de janeiro de 1905, pequenos feirantes família de mercadores um fluxo de Falticeni. Na infância, ele queria fazer um palhaço de circo, mas foi acalmado pelo pai Tempest. Graduou-se em 1924 cursoss High School "Nicu Gane" em Falticeni parte da primeira turma de ensino médio. Dimitriu escritor Eugene, fundador da Galeria Popular Falticeni notado, o livro narra as musas que a cidade: "Sobre Grigore Vasiliu Birlic podia adivinhar o que virá vivo: ator de grande talento. Uma simples caneca & tcirco; tempo em silêncio e, a classe toda arrebentou em gargalhadas, dando a cabeça durante a aula ... Comentários recebeu foram feitas com a compreensão. Os professores tinham a intuição, e viu o grande estágios em papéis que poderiam ser a idade. Às vezes, caem nas mãos Birlic Director George Stino que era "săcătură. Votomar para dar-lhe alguns metros, mas o autor colocou debaixo da mesa. "A família querer considerar agindo como uma ocupação frívola, Grigore Vasiliu inscrever na Faculdade de Direito da Chernivtsi. Em paralelo, a tomar partido por um licenciado em Direito, feita no Teatro Nacional em Chernivtsi extras para os capacetesga vida. Diretora observou Dragos Protopopescu, distribuídos primeiramente pelo diretor Aurel Maican o papel de uma comédia espanhola voar daft, escrito pelo vienense Arnold e Bach, e adaptado pelo dramaturgo e diretor Tudor Musatescu Alexandrescu Sica. Como Pelt, foi "mais do que seria necessário gaga tele texto "e, portanto, desde o início teve um sucesso retumbante. Após o sucesso obtido junto do público, é empregada como um actor no Teatro Nacional em Chernivtsi. Em Chernivtsi, Grigore Vasiliu ganha a simpatia do público, são os mais notáveis por seu papel no jogo Dandanache perdido carta de Ion LCaragiale UCA. Dramaturgo e homem de teatro Victor Ion Popa distribuí-lo com a canção "peão" de Holberg. Para admissão ao Conservatório de Arte Dramática em Chernivtsi passou por pelo menos sete tentativas frustradas. A razão pela qual ele foi admitido no Conservatório não era um defeito na fala, explicou T & A Birlic Maiocirco; mais tarde: "Pelt e cuspir quando eu falo". Defeito, mas se transformou em um dos pontos fortes do ator. Conservatório estava entre seus alunos e, posteriormente, Peter Sturza teve como professora Gina Sandra. Ele amarrou uma estreita amizade com Jules Cazaban, conservador do companheiro. Mais tarde mudou-se para o Conservatório dem Bucareste. Birlic "Em 1933, Grigore Vasiliu, em seguida, um estudante do Conservatório de Arte Dramática em Chernivtsi, foi trazido pelo diretor de Bucareste Aurel Maican. Por uma década ele jogou no estádio empresas privadas em várias partes dirigido por Sica Alexandrescu e Iancovescu John star sendoMerry Theatre, em particular. O teatro teve a sua performance em uma pequena sala em um trecho de Elizabeth Avenue, em Bucareste foi estabelecida com o diretor de teatro dramaturgo Sica Alexandrescu Tudor Musatescu e vai continuar as operações até 1940. As peçasmais importantes em que ele jogou são: Lobisomens, Little Arnold Weber e Bach, Otto Elephant por Arnold e Bach, Burn minha esposa Vercourt e Jean A. Bever, o tolo banheiro e Karl Ernest Fiesa Fellman, Ship's Noah A. Silk Bedding Birabeau e G. Dolley, cachorros Fr & NBSp; de Glinger e Taussig, King of Luigi Bonelli, etc. Nesse período, e chama a sua alcunha, mais tarde transformado em apelação, Birlic, que era o título de uma canção escrita por vienense Arnold e Bach, especialmente adaptado para ele pelo dramaturgo e Musatescu Tudor Sica diretor Alexandrescu. Ação do mercadofoi localizado ao norte da Moldávia, o personagem principal (um oficial) Perjoiu Costache ser chamado, disse Birlic de Falticeni. Birlic título O papel da brincadeira, o jovem Grigore Vasiliu sabe um enorme sucesso, assim que ele chegou a se identificar com o personagem e adotar o seu nome. Primeiro, um apelido queriso despertado, Birlic (palavra turca que significa ace do jogo de cartas) se tornou uma marca que o ator tem um nome, tornando-se famoso. Sica Alexandrescu e Tudor Musatescu Birlic quase exclusivamente criado para apresentações em quadrinhos na maioria das vezes com pequenos pedaços de bolhas de repertóriovardier. Sica Alexandrescu montado peça por peça com Birlic o papel principal, todos com grande sucesso. Birlic impressionado platéias e críticos com seu teatro complexo ator criações, a capacidade de passar facilmente de um papel para registrar um papel cômico e trágico registo oposto. Em 1934, oStroe mudou-se para filmes com o filme e Bing Bang Vasilache (que foi preservada e hoje), então a senhora no segundo andar (1937) (dirigido por Desidério Funcionários), ao lado de Maria Maud, Smith e Michael Fotino Misu ( perdeu filme, mas há algumas fotos que temos dele). Ciprian dramaturgo George   dá o papel po em seu jogo velho Crock. Foi casado duas vezes, primeiro com Angela Mateescu, Nanci Valeria então, mas não tinha filhos. Porque gênio da comédia romena talento artístico foi Grigore Vasiliu Birlic impostas como diretor e proprietário de várias companhias teatrais(Incluindo a banda "Colorado"). Mas a lei teatros comunista em 1947 fez a Birlic resistir nesta posição apenas um ano, acabou por ser afastado do cargo. Instalar o poder do regime comunista na Romênia capturado glória, mas fechá-losfronteiras para o mundo. Retorna como um actor no Teatro Nacional de Bucareste, após a nacionalização dos teatros privados. Diretório de Teatro foi criada pelo Departamento de Propaganda do Comité Central RCP. Sica Alexandrescu montado em 1953, parte A Lost Letter, Birlic Dandanache interpretá-lo, inicialmente, em seguida, Brânzovenescu. & Nbsp; Radu Beligan considera um "gênio da comédia, o humor romeno, colocando-o ao lado de Constantin Tanase. Os críticos disseram que o humor ea sua fisionomia pode impulsionar-lo em sua carreira internacional como meio de defesa, se o preso não era um cinema marginal, escravizados por propaganda partidária. & Nbsp; Em Goldoni Festival em 1956, o Sica Alexandrescu Birlic ir a Veneza por Alexandre e George Calboreanu Giugaru para a tradução desta canção Bădăranii Iancovescu. aparência Birlic na Itália, parte Bădăranii, parou a audiência que queriam fugir de casaească de chuva pesada, que eclodiu no Ato III da música sendo tocada ao ar livre no jardim do Palazzo Grassi. A platéia ficou para trás, preso na chuva, delirante sobbingly e aplaudindo cada responder patrono Conciano - Birlic, apesar de ignorar a linguagem da peça jogar.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie