Toma Caragiu (n. 21 august 1925, Argos Orestiko Άργος Ορεστικό sau Hrupisti , Grecia - d. 4 martie 1977, Bucureşti), a fost unul dintre cei mai mari actori români de origine aromână, cu activitate bogată în teatru, TV, film. A interpretat cu precădere roluri de comedie, dar a excelat şi în drame, unul dintre filmele sale de referinţă fiindActorul şi sălbaticii (1975).

Biografie

     S-a născut la 21 august 1925 într-o familie de aromâni (Nico Caragiu si Atena Papastere Caragiu) originară din satul grecesc Aetomilitsa, provincia Konitsa, prefecturaIoannina, regiunea Epir.

     Familia Caragiu se stabileşte la Ploieşti, pe str. Rudului 144. Toma este elev în clasa a opta la Liceul "Sfinţii Petru şi Pavel" din Ploieşti.

     Este cooptat în trupa de teatru a liceului şi scrie în revista liceului „Frământări”. Primeşte diploma de bacalaureat în vara anului 1945.

     Se înscrie la Drept, dar abandonează cursurile şi intră la Conservatorul de Muzica şi Arta Dramatică Bucureşti, clasa Victor Ion Popa. În vacanţe susţine o vie muncă de animator cultural, adună în jurul său tineri artişti şi realizează spectacolul „Tache, Ianke şi Cadâr” de V. I. Popa, pe care îl joacă la cinematograful „Modern” din Ploieşti, apoi „Trandafirii roşii” de Zaharia Bârsan. Astfel, ia fiinţă „Brigada culturală Prahova”, nucleu ce se va transforma în 1947 în Teatrul Sindicatelor Unite din care se va naşte, în1949, Teatrul de Stat Ploieşti.

     Debutul pe o scenă adevarată se produce în 1948, pe scena Studioului Teatrului Naţional din Piaţa Amzei, când, student fiind, în anul III, i se încredinţează rolul unui scutier din „Toreadorul din Olmado” în regia lui Ion Şahighian.

     La 1 mai 1948 este angajat ca membru al corpului artistic al Teatrului Naţional. În 1949, la 24 ani, obţine diploma de absolvire a IATC.

     La 1 aprilie 1951 se angajează la nou înfiinţatul Teatru de Stat din Constanţa unde joacă, printre altele, rolul Rică Venturiano din O noapte furtunoasă.

     În 1953, la vârsta de 28 de ani, este numit director al Teatrului de Stat Ploieşti, funcţie pe care o va deţine timp de 12 ani. A interpretat pe scena ploieşteană 34 de roluri.

     În 1965, invitat de Liviu Ciulei, pleacă la Teatrul Bulandra din Bucureşti, lăsând în urmă o zestre de 90 de premiere.

     A jucat alături de alţi mari actori cum ar fi Ştefan Bănică, Octavian Cotescu, Anda Călugăreanu etc.

     A murit în mod tragic, sub darâmăturile blocului din Bucureşti unde locuia, în urma cutremurului din 4 martie 1977, împreună cu prietenul său, regizorul Alexandru Bocăneţ. Este înmormântat la cimitirul Bellu.

Viaţa personală

     După primii ani de viaţă petrecuţi în Grecia, Toma se refugiază împreună cu familia (mama, tata şi cele două surori mai mici, Matilda şi Geta) în Cadrilater, pe atunci în România. După o serie de peregrinări, se stabilesc în Ploieşti , unde Toma termină liceul.

     Se căsătoreşte în 1952 cu o colegă de teatru, Maria Bondar (alintată „Bebe”), dar căsnicia nu este dintre cele mai fericite . Divorţul are loc în 1962, nu înainte de adoptarea unei fetiţe de 3 ani, viitoarea Maria (Doina) Caragiu; aceasta nu va urma cariera artistică a tatălui (ea declara într-un interviu din 2007 : „nu am talentul lui, cultura lui, nici măcar nu-i continuu meseria”), dar va beneficia de drepturi de autor după tatăl său .

     În 1963 are loc căsătoria cu Elena Bichman (n. 1937, Bucureşti), tot actriţă, aflată şi ea la a doua căsnicie după divorţul de actorul şi dramaturgul Paul Ioachim. Se pare că nici această căsnicie nu a fost dintre cele mai fericite, posibil datorită temperamentului mai aventuros al actriţei. După tragica moarte a artistului, Elena Caragiu (familiar „Mimi”) părăseşte în 1978 ţara şi se stabileşte în Statele Unite ale Americii, continuînd-şi viaţa recurgând la diverse expediente  sub numele de Helen Cara-Chester .

     Din 1964 actorul se mută în Bucureşti împreună cu soţia; cumpără o casă rustică în satul Brătuleşti, comuna Periş, aflată la cca. 29 km de Capitală, unde îşi petrece timpul liber  . Casa va fi vândută ulterior, după moartea maestrului, de către moştenitorea sa, Maria (Doina) Caragiu .

     În seara fatidică de 4 martie 1977, artistul avea în vizită pe prietenul său, regizorul de film şi TV Alexandru Bocăneţ, venit să sărbătorească finalizarea filmului său „Gloria nu cîntă”, în care maestrul juca rolul principal. Imobilul în care locuia (blocul „Continental”)[ a fost distrus de cutremur până la etajul III ( Toma Caragiu locuia la etajul II ) , dar cei doi au fost surprinşi încercând să fugă pe scări şi prinşi între dărâmături.

     Una dintre surorile Maestrului, Matilda Caragiu (căsătorită Marioţeanu), (n. 1927), a ajuns o respectată lingvistă, membră a Academiei Române, iar cealaltă soră, Geta Caragiu (căsătorită Gheorghiţă), (n. 1929), este o talentată sculptoriţă.


Categorie
  • Categorie:Actori
Fotografii

Toma

Toma
Engleza
Caragiu Thomas (born August 21, 1925, Argos Orestiko Άργος Ορεστικό or Hrupisti, Greece - d. March 4, 1977, Bucharest) was one of the greatest actors of Romanian Aromanian origin, with extensive work in theater, & nbsp; TV movie. He played mainly for comedy roles, but excelled in drama, one of his films and reference fiindActorul Savage (1975). He was born August 21, 1925 into a family of Macedo (Nico Caragiu and Athens Papastere Caragiu) originating Aetomilitsa Greek village,Konitsa province, prefecturaIoannina, Epirus region. Caragiu family is determined to Ploiesti, str Rudului 144. Thomas is a student in eighth grade at "St. Peter and Paul" of Ploiesti. It joined the troupe of high school and college writing in the journal "turmoil". FirstA Diplomate of the baccalaureate in the summer of 1945. Fill in the law, but abandoned courses and enter the Conservatory of Music and Dramatic Art, synchronized Victor Ion Popa. Vacations work maintains a fierce cultural animator, young artists gathered around him and made the show "Tache, Ianke and Cad â r 'of VI Popa, a cinema that plays "modern" in Ploiesti, then "Red Roses" by Zacharias Barsan. Thus, he founded "cultural Brigade Prahova" kernel that will transform the Theatre 1947 United Unions of which is born în1949, Theatre Ploiesti. & NBSp; debut on a real scene occurs in 1948, the National Theatre Studio Stage Amzei Square, when a student in third year, is entrusted with the role of a henchman of the "bullfighter in Olmado" directed by John Şahighian. At a May 1948 is employed as a member of the body art of Theatre Nation. In 1949, at 24 years, Here is the graduation diploma. On April 1, 1951 is committed to the newly founded State Theatre of Constanta where he plays, among others, Venturiano Rica role of a stormy night. In 1953, at age 28 years, is appointed director of the TheatreState of Ploiesti, which will hold office for 12 years. He performed on stage roles Ploiesti 34. In 1965, invited by Liviu Ciulei Bulandra go to Bucharest, leaving a dowry of 90 awards. He played alongside other great players such as Stefan BanicaUh, Octavian Cotescu, etc. Calugareanu Anda. He died tragically, the towers block in Bucharest where he lived, following the earthquake of March 4, 1977, together with his friend, director Alexander Bocanet. Belu is buried at the cemetery. Biography After pRimi years spent living in Greece, Thomas refuge with family (mother, father and two younger sisters, Matilda and Geta) in Cadrilater, then in Romania. After a series of wanderings, is set in Ploiesti, where Thomas finished high school. I be marriedin 1952 with a fellow theater, Maria Bondar (Nicknamed "Baby"), but marriage is not the most happy. Divorce takes place in 1962, not before taking a girl three years, the future Mary (Doina) Caragiu, it will not follow father's artistic career (she said in an interview in 2007: "I have talent,his culture, not even continuous job), but will receive royalties after his father. In 1963 occurs Bichman married Elena (b. 1937, Bucharest), also an actress, which was also the second marriage after divorce from actor and playwright Paul Joachim. It seems that this marriage was not between thehappier, more adventurous temperament possible by the actress. After the tragic death of artist Elena Caragiu (familiar "Mimi") leaves the country in 1978 and is established in the United States, continuing his life with recourse to various expedients as the cara-Helen Chester. & Nbsp; The actor moved to Bucharest in 1964 with his wife, bought a rustic house in the village Brătuleşti, Periş village, located approx. 29 km from the capital, where he spends his free time. The house will be sold later, after the death of his master, the heir, Maria (Doina) Caragiu.In the fateful evening of March 4, 1977, the artist was visiting his friend, film and TV Bocanet Alexander, came to celebrate the completion of his film "Glory not sing, play the master role. The building in which he lived (block "Continental") [was destroyed by earthquaketo the third floor (Caragiu Thomas lived on the second floor), but two were caught trying to flee down the stairs and caught in debris. One Master sisters, Matilda Caragiu (married Marioţeanu), (born 1927), reached a respected linguist, member of the Romanian Academy and thealaltă sister, Geta Caragiu (married George) (b. 1929) is a talented sculptor.
Spaniola
Caragiu Thomas (21 de agosto de 1925, Argos Orestiko Άργος Ορεστικό o Hrupisti, Grecia - d. 04 de marzo 1977, Bucarest) fue uno de los más grandes actores de origen rumano arrumana, con un extenso trabajo en teatro, y "n"bsp; película para televisión. Jugó principalmente para papeles de comedia, pero destacó en el teatro, una de sus películas y referencia fiindActorul Salvaje (1975). Nació 21 de agosto 1925 en una familia de Macedo (Nico Caragiu y Atenas Papastere Caragiu) original Aetomilitsa griega pueblo,provincia Konitsa, prefecturaIoannina, en la región del Epiro. Caragiu familia está decidida a Ploiesti, str Rudului 144. Thomas es un estudiante de octavo grado en la "San Pedro y San Pablo" de Ploiesti. Se unió a la troupe de la escuela secundaria y la universidad en la revista "agitación". PrimeroDiplomado del bachillerato en el verano de 1945. Llene la ley, pero abandonó los cursos A y entrar en el Conservatorio de Música y Arte Dramático, sincronizado Victor Ion Popa. Vacaciones de trabajo mantiene una feroz animador cultural, los artistas jóvenes se reunieron alrededor de él e hizo el espectáculo "Tache, Ianke y Cad â r 'del VI Popa, un cine que interpreta a "moderno" en Ploiesti, a continuación, "Rosas Rojas" de Zacarías Barsan. Por lo tanto, fundó "cultural Prahova Brigada" kernel que va a transformar el Teatro 1947 Sindicatos Unidos de la que nace en 1949, el Teatro Ploiesti. & Nbsp; debut en un escenario real se produce en 1948, el Teatro Nacional Studio Etapa Amzei Square, cuando un estudiante de tercer año, tiene a su cargo el papel de un hombre de confianza del torero "en Olmado", dirigida por John Şahighian. En un 05 1948 es empleado como miembro de la técnica del cuerpo de Teatro Nación. En 1949, a los 24 años, este es el diploma de graduación. El 01 de abril 1951 se ha comprometido a la recién fundada Teatro del Estado de Constanza donde juega, entre otros Venturiano Rica papel, de una noche de tormenta. En 1953, a los 28 años año, es nombrado director del TeatroEstado de Ploiesti, que desempeñarán sus funciones durante 12 años. Actuó en funciones etapa Ploiesti 34. En 1965, invitado por Liviu Ciulei Bulandra ir a Bucarest, dejando una dote de 90 premios. Jugó junto a otros grandes jugadores como Stefan BánicaUh, Octavio Cotescu, etc Calugareanu Anda. Murió trágicamente, el bloque de torres en Bucarest, donde vivía, debido al terremoto del 04 de marzo 1977, junto con su amigo el director Alexander Bocanet. Belu está enterrado en el cementerio. Biografía Después de pRimi años vivió en Grecia, Thomas refugio con la familia (madre, padre y dos hermanas menores, Matilda y Geta) en Cadrilater, a continuación, en Rumania. Después de una serie de viajes, se encuentra en Ploiesti, donde Thomas terminó la escuela secundaria. Me buscara un maridoen 1952 con un teatro compañeros, María Bondar (apodado "Baby"), pero el matrimonio no es la más feliz. El divorcio se lleva a cabo en 1962, no sin antes tomar una niña de tres años, el futuro María (Doina) Caragiu, no va a seguir la carrera artística del padre (ella dijo en una entrevista en 2007: "No tengo talento,su cultura, ni siquiera de trabajo continuo), pero recibirá las regalías de su padre. En 1963 se produce Bichman casó con Elena (n. 1937, Bucarest), también actriz, que también era el segundo matrimonio después del divorcio del actor y dramaturgo Paul Joachim. Parece que este matrimonio no fue entre losmás felices, más temperamento aventurero posible gracias a la actriz. Después de la trágica muerte de la artista Elena Caragiu (familiar "Mimi") coloca al país en 1978 y se estableció en los Estados Unidos, continuando su vida con el recurso a diversos expedientes-como el de Helen Chester cara. & Nbsp; El actor se trasladó a Bucarest en 1964 con su esposa, compró una casa rústica en el pueblo Brătuleşti, pueblo Peris, que se encuentra aprox. 29 km de la capital, donde pasa su tiempo libre. La casa será vendida más tarde, después de la muerte de su maestro, el heredero, María (Doina) Caragiu.Por la noche fatídica del 04 de marzo 1977, el artista estaba visitando a su amigo, el cine y la televisión Bocanet Alexander, vino a celebrar la finalización de su película "La gloria no cantar, tocar la función de maestro. El edificio en que vivía (bloque "Continental") [fue destruida por el terremotohasta el tercer piso (Caragiu Thomas vivía en el segundo piso), pero dos fueron capturados cuando intentaban huir por las escaleras y atrapados en los escombros. Un Maestro hermanas, Matilde Caragiu (casado Marioţeanu), (nacido en 1927), alcanzó un lingüista respetado, miembro de la Academia Rumana y laalaltă hermana, Geta Caragiu (se casó con George) (n. 1929) es un escultor de talento.
Italiana
Caragiu Thomas (nato il 21 agosto 1925, Argos Orestikon Άργος Ορεστικό o Hrupisti, Grecia - d. 4 marzo 1977, Bucarest) è stato uno dei più grandi attori di origine rumena arumeno, con un ampio lavoro in teatro, & nbsp; film per la TV. Ha giocato principalmente per i ruoli di commedia, ma eccelleva in dramma, uno dei suoi film e riferimento fiindActorul Savage (1975). Era nato 21 Agosto 1925 in una famiglia di Macedo (Nico Caragiu e Atene Papastere Caragiu) originale Aetomilitsa villaggio greco,provincia Konitsa, prefecturaIoannina, nella regione dell'Epiro. Caragiu famiglia è determinata a Ploiesti, str Rudului 144. Thomas è uno studente di terza media a "San Pietro e Paolo" di Ploiesti. Entrata a far parte della troupe della scuola superiore e all'università per iscritto sulla rivista "turbolenze". PrimaDiplomate della licenza liceale nell'estate del 1945. Compilare il diritto, ma abbandonò i corsi A e inserire il Conservatorio di Musica e Arte Drammatica, sincronizzato Victor Ion Popa. Vacanze di lavoro mantiene un feroce animatore culturale, i giovani artisti riuniti intorno a lui e reso lo spettacolo "Tache, Ianke e Cad &acirc, r 'del VI Popa, un cinema che gioca "moderno" a Ploiesti, poi "rose rosse" di Zacharias Barsan. Così, ha fondato "culturale Brigata Prahova kernel" che trasformerà il Teatro 1947 Unioni Uniti, di cui è nato nel 1949, Teatro Ploiesti. & Nbsp; debutto su una scena reale si è verificato nel 1948, il Teatro Nazionale di Studio Stage Amzei Square, quando uno studente del terzo anno, è affidato il ruolo di uno scagnozzo del "torero in Olmado" diretto da John Şahighian. A maggio 1948 è assunto come membro della body art del Teatro Nzione. Nel 1949, a 24 anni, è qui il diploma di laurea. Il 1 aprile 1951 è impegnata nella nuova fondazione Teatro di Stato di Constanta dove suona, tra gli altri, il Rica Venturiano ruolo di una notte di tempesta. Nel 1953, a 28 anni anni, è nominato direttore del TeatroStato di Ploiesti, che resterà in carica per 12 anni. Si è esibito sul palco ruoli Ploiesti 34. Nel 1965, invitato da Liviu Ciulei Bulandra andare a Bucarest, lasciando una dote di 90 premi. Ha suonato accanto ad altri grandi giocatori come Stefan BanicaUh, Ottaviano Cotescu, ecc Calugareanu Anda. Morì tragicamente, il blocco di torri a Bucarest dove ha vissuto, dopo il terremoto del 4 marzo 1977, insieme al suo amico, il regista Alexander Bocanet. Belu è sepolto al cimitero. Biografia Dopo pRimi anni di vita in Grecia, rifugio Thomas con la famiglia (madre, padre e due sorelle più giovani, Matilde e Geta) in Cadrilater, poi in Romania. Dopo una serie di peregrinazioni, si trova in Ploiesti, dove Thomas finito il liceo. Sarò sposatonel 1952 con un teatro collega, Maria Bondar (soprannominato "Baby"), ma il matrimonio non è il più felice. Il divorzio avviene nel 1962, non prima di adottare una bambina di tre anni, il futuro Mary (Doina) Caragiu, non seguirà carriera artistica del padre (ha detto in una intervista nel 2007: "Ho talento,la sua cultura, e nemmeno lavoro continuo), ma riceverà un canone dopo suo padre. Nel 1963 si verifica Bichman sposato Elena (b. 1937, Bucarest), anche l'attrice, che era anche il secondo matrimonio dopo il divorzio da attore e drammaturgo Paul Joachim. Sembra che questo matrimonio non fu tra lepiù felice, più temperamento avventuroso possibile dalla attrice. Dopo la tragica morte dell'artista Elena Caragiu (familiare "Mimì") lascia il paese nel 1978 e ha sede negli Stati Uniti, continuando la sua vita con il ricorso ad espedienti vari come la cara Helen Chester. & Nbsp; L'attore si trasferì a Bucarest nel 1964 con la moglie, acquistò una casa rustica, nel villaggio Brătuleşti, villaggio Peris, che si trova ca. 29 km dalla capitale, dove trascorre il suo tempo libero. La casa sarà venduta in seguito, dopo la morte del suo maestro, l'erede, Maria (Doina) Caragiu.La sera fatidica del 4 Marzo 1977, l'artista era in visita al suo amico, film e TV Bocanet Alessandro, venuto a festeggiare il completamento del suo film "Glory non cantare, giocare il ruolo di master. L'edificio in cui abitava (blocco "continentale") [fu distrutta dal terremotoal terzo piano (Caragiu Thomas abitava al secondo piano), ma due sono stati catturati nel tentativo di fuggire per le scale e catturati nelle macerie. sorelle Master One, Matilda Caragiu (sposato Marioţeanu), (nato nel 1927), ha raggiunto un linguista rispettato, membro dell'Accademia Romena e laalaltă sorella, Geta Caragiu (sposato George) (n. 1929) è uno scultore di talento.
Franceza
Caragiu Thomas (né le 21 août 1925, Argos Orestiko Άργος Ορεστικό ou Hrupisti, Grèce - D. Mars 4, 1977, Bucarest) a été l'un des plus grands acteurs du roumain aroumaine origine, avec un travail intensif dans le théâtre, & nbsp; téléfilm. Il a joué principalement pour les rôles de la comédie, mais excelle dans le drame, un de ses films et référence Savage fiindActorul (1975). Il est né le 21 août 1925 dans une famille de Macedo (Nico Caragiu et Athènes Papastere Caragiu) original Aetomilitsa village grec,province Konitsa, prefecturaIoannina, région d'Epire. Caragiu la famille est déterminée à Ploiesti, str Rudului 144. Thomas est un étudiant en huitième année à Saint Pierre et Paul »de Ploiesti. Il rejoint la troupe de l'école secondaire et collégial, écrit dans la revue" turbulences ". PremièreDiplomate du baccalauréat à l'été 1945. Remplissez la loi, mais abandonnés cours A et entrer au Conservatoire de musique et d'art dramatique, Victor Ion Popa synchronisée. Vacances de travail maintient un animateur féroce culturelles, de jeunes artistes réunis autour de lui et fait le spectacle "Tache, Ianke et Cad â r 'de VI Popa, un cinéma qui joue "moderne" à Ploiesti, puis "roses rouges" de Zacharias Barsan. Ainsi, il a fondé «culturelle Brigade Prahova" noyau qui va transformer le 1947 Théâtre-Unis d'unions qui est né în1949, Théâtre Ploiesti. & NBSp; débuts sur une scène réelle se produit en 1948, le National Theatre Studio Stage Amzei Square, quand un étudiant en troisième année, est confié le rôle d'un homme de main du torero "en Olmado" réalisé par John Şahighian. Lors d'une mai 1948 est employé comme un membre de l'art corporel du Théâtre Nation. En 1949, à 24 ans, Voici le diplôme. Le 1 er avril 1951 est engagé à l'État fondée Théâtre de Constanta, où il joue, entre autres, Venturiano Rica nouveau rôle d'une nuit d'orage. En 1953, à 28 ans ans, est nommé directeur du ThéâtreÉtat de Ploiesti, qui resteront en fonction pendant 12 ans. Il a joué des rôles de Ploiesti étape 34. En 1965, invité par Liviu Ciulei Bulandra aller à Bucarest, en laissant une dot de 90 prix. Il a joué aux côtés d'autres grands joueurs tels que Stefan BanicaEuh, Octavian Cotescu, etc Calugareanu Anda. Il est mort tragiquement, le bloc de tours à Bucarest où il a vécu, à la suite du tremblement de terre du 4 Mars 1977, avec son ami, réalisateur Alexander Bocanet. Belu est enterré au cimetière. Biographie Après pRimi années consacrées à la vie en Grèce, Thomas refuge avec sa famille (mère, père et deux sœurs cadettes, Mathilde et Geta) dans Cadrilater, puis en Roumanie. Après une série de pérégrinations, est fixé à Ploiesti, où Thomas terminé leurs études secondaires. I se marieren 1952 avec un théâtre compatriotes, Maria Bondar (surnommé «Baby»), mais le mariage n'est pas le plus heureux. Divorce a lieu en 1962, pas avant de prendre une petite fille de trois ans, l'avenir de Marie (Doina) Caragiu, il ne suivra pas la carrière artistique père (dit-elle dans une interview en 2007: «j'ai du talent,sa culture, même pas d'emploi continu), mais recevra des redevances après que son père. En 1963 se produit Bichman épousé Elena (né en 1937, Bucarest), également actrice, qui était également le second mariage après le divorce de l'acteur et dramaturge Paul Joachim. Il semble que ce mariage n'était pas entre lesplus heureux, plus tempérament aventurier possible par l'actrice. Après la mort tragique de l'artiste Elena Caragiu (familier "Mimi") quitte le pays en 1978 et est établie aux États-Unis, poursuit sa vie en ayant recours à divers expédients que la cara-Hélène de Chester. & Nbsp; L'acteur s'installe à Bucarest en 1964 avec sa femme, a acheté une maison rustique dans le village, village Brătuleşti Peris, situé à env. 29 km de la capitale, où il passe son temps libre. La maison sera vendue plus tard, après la mort de son maître, l'héritier, Maria (Doina) Caragiu.Dans la soirée fatidique du 4 Mars 1977, l'artiste était en visite à son ami, le cinéma et la télévision Bocanet Alexandre, est venu pour célébrer l'achèvement de son film «Glory pas chanter, jouer le rôle de maître. Le bâtiment dans lequel il vivait (bloc "continental") [a été détruit par le séismeau troisième étage (Caragiu Thomas vivait au deuxième étage), mais deux ont été surpris en train de fuir dans les escaliers et pris dans les débris. Un Master sœurs, Mathilde Caragiu (mariés Marioţeanu), (né en 1927), a atteint un linguiste respecté, membre de l'Académie roumaine et l'alaltă sœur, Geta Caragiu (mariés George) (né en 1929) est un sculpteur de talent.
Germana
Caragiu Thomas (geboren 21. August 1925, Argos Orestiko Άργος Ορεστικό oder Hrupisti, Griechenland - d. 4. März 1977 in Bukarest) war einer der größten Schauspieler der rumänischen aromunischen Herkunft, mit umfangreichen Arbeiten im Theater, & nbsp; TV-Film. Er spielte hauptsächlich für Comedy-Rollen, sondern zeichnete sich in Schauspiel, einem seiner Filme und Fundstelle fiindActorul Savage (1975). Er wurde geboren 21. August 1925 in eine Familie von Macedo (Nico Caragiu und Athen Papastere Caragiu) original Aetomilitsa griechisches Dorf,Konitsa Provinz prefecturaIoannina, Region Epirus. Caragiu Familie ist fest entschlossen, Ploiesti, str Rudului 144. Thomas ist ein Schüler in der achten Klasse in "St. Peter und Paul" von Ploiesti. Es ist der Truppe der High School und College schriftlich in der Zeitschrift "Chaos". ErsteEin Diplomate des Abiturs im Sommer 1945. Füllen Sie das Recht, sondern aufgegeben Kurse und geben das Konservatorium für Musik und darstellende Kunst, synchronisiert Victor Ion Popa. Vacations Arbeit unterhält eine heftige kultureller Animator, junge Künstlerinnen und Künstler um sich versammelt und machten die Show "Tache, Ianke und CAD â r 'des VI Popa, ein Kino, das spielt "modern" in Ploiesti, dann "Red Roses" von Zacharias Barsan. So gründete er "kulturelle Brigade Prahova" Kernel, Ploiesti Theater verwandeln wird das Theater 1947 United Gewerkschaften, von denen în1949 ist geboren. & Nbsp; Debüt auf einer realen Szene tritt im Jahr 1948, dem National Theatre Studio Stage Amzei Square, wenn ein Schüler im dritten Jahr, John Şahighian anvertraut ist mit der Rolle der ein Gefolgsmann des "Torero in Olmado" Regie. Bei einer Mai 1948 wird als ein Glied des Leibes Kunst des Theaters N beschäftigtation. Im Jahr 1949, auf 24 Jahre, hier ist der Abschluss Diplom. Am 1. April 1951 ist Nacht verpflichtet, die neu gegründete Staatstheater Constanta, wo er spielt unter anderem Venturiano Rica Rolle eines stürmisch. Im Jahr 1953, mit 28 Jahren Jahren ist er Direktor des TheatersState of Ploiesti, das Amt 12 Jahre lang halten wird. Er spielte auf der Bühne Rollen Ploiesti 34. Im Jahr 1965, Bukarest eingeladen von Liviu Ciulei Bulandra gehen, so dass eine Mitgift von 90 Auszeichnungen. Er spielte neben anderen großen Spielern wie Stefan BanicaUh, Octavian Cotescu, etc. Calugareanu Anda. Er starb auf tragische Weise, die Türme Block in Bukarest, wo er wohnte, nach dem Erdbeben von 4. März 1977, zusammen mit seinem Freund, Regisseur Alexander Bocanet. Belu ist am Friedhof begraben. Biografie Nach pRimi Jahre lang leben in Griechenland, Thomas Zuflucht mit der Familie (Mutter, Vater und zwei jüngere Schwestern, Matilda und Geta) in Cadrilater, dann in Rumänien. Nach einer Reihe von Wanderungen, die Schule ist gesetzt in Ploiesti, wo Thomas fertigen hoch. Ich verheiratet seinim Jahr 1952 mit einem anderen Theater, Maria Bondar (Spitzname "Baby"), aber die Ehe ist nicht die glücklichste. Scheidung im Jahr 1962 stattfindet, nicht vor der Einnahme ein Mädchen von drei Jahren, die Zukunft Mary (Doina) Caragiu, wird es nicht folgen Vaters künstlerischer Werdegang (sie in einem Interview im Jahr 2007 sagte: "Ich habe Talent,seine Kultur, nicht einmal kontinuierliche Arbeit), sondern Gewinnanteile erhalten, nachdem sein Vater. Im Jahr 1963 tritt Bichman verheiratete Elena (geb. 1937, Bukarest), ebenfalls eine Schauspielerin, die auch die zweite Ehe nach der Scheidung von Schauspieler und Dramatiker Paul Joachim. Es scheint, dass diese Ehe war nicht zwischen denglücklicher, abenteuerliche Temperament möglich von der Schauspielerin. Nach dem tragischen Tod der Künstlerin Elena Caragiu (vertraut "Mimi") verlässt das Land und im Jahre 1978 errichtet die Vereinigten Staaten von Amerika, weiterhin sein Leben unter Rückgriff auf verschiedene Hilfsmittel wie die Cara-Helen Chester. & Nbsp; Der Schauspieler zog nach Bukarest im Jahr 1964 mit seiner Frau, kaufte sich ein Landhaus im Dorf Brătuleşti, Peris Dorf, liegt ca. 29 km von der Hauptstadt, wo er verbringt seine freie Zeit. Das Haus wird später verkauft werden, nach dem Tod seines Meisters, der Erbe, Maria (Doina) Caragiu.In den verhängnisvollen Abend des 4. März 1977, war der Künstler Besuch bei seinem Freund, Film-und TV Bocanet Alexander, kam auf die Vollendung seines Films "Glory feiern nicht singen, spielen die Master-Rolle. Das Gebäude, in dem er lebte (Block "Continental") [wurde durch Erdbeben zerstörtin den dritten Stock (Caragiu Thomas wohnte im zweiten Stock), aber zwei wurden gefangen versuchten zu fliehen die Treppe hinunter und fing in Trümmern. Ein Master Schwestern, Matilda Caragiu (verheiratet Marioţeanu), (geboren 1927), ein Erreichen respektiert Sprachwissenschaftler, Mitglied der Rumänischen Akademie und demalaltă Schwester, Geta Caragiu (verheiratet George) (geb. 1929) ist ein begabter Bildhauer.
Rusa
Caragiu Томас (родился 21 августа 1925, Аргос Orestiko Άργος Ορεστικό или Hrupisti, Греция - Д. 4 марта 1977, Бухарест) был одним из величайших актеров происхождения румынского аромунов, с большой работы в театре, и пBSP, ТВ фильм. Он играл в основном для комедии роль, но преуспел в драме, один из его фильмов и ссылки fiindActorul Дикарь (1975). Родился 21 августа 1925 в семье Маседо (Нико Caragiu и Афины Papastere Caragiu) оригинал Aetomilitsa греческой деревни,Konitsa провинции prefecturaIoannina, Эпир регионе. Caragiu семьи определяется в Плоешти, ул Rudului 144. Томас учится в восьмом классе на "Св. Петр и Павел" в Плоешти. Он вступил в труппу среднюю школу и колледж статье в журнале "беспорядок". ПервыйDiplomate степень бакалавра, летом 1945 года. Заполнить в законе, но отказались и осенью занятия в консерватории музыки и драматического искусства, синхронизированная Виктор Ион Попа. Отдых работы ведет ожесточенную культурных аниматор, молодые художники собрались вокруг него и сделали шоу "Тач, Ianke и Cad иacirc; г 'В. И. Попа, кино, который играет "современные" в Плоешти, затем "красных роз" на Захария Barsan. Таким образом, он основал "культурные бригады Прахова" ядро, которое изменит театра 1947 Организации Объединенных союзов рождается în1949, театр Плоешти. И НБСр, дебютировала на сцене реальных происходит в 1948, Национальный театр Studio Этап Amzei площади, когда студент в третий год, поручено роль ставленника "тореадор в Olmado" режиссера Джона Şahighian. В Май 1948 используется в качестве члена этого органа искусство театра Nобъема. В 1949 году на 24 лет, Вот окончании диплом. На 1 апреля 1951 стремится вновь созданный государственный театр Констанца, где он играет, в частности, Venturiano Рика роль бурной ночи. В 1953 году в возрасте 28 лет лет, назначен директором театраГосударство Плоешти, который будет занимать этот пост 12 лет. Он играл на сцене роли Плоешти 34. В 1965 по приглашению Ливиу Ciulei Bulandra ехать в Бухарест, оставив в приданое 90 наград. Он играл с другими великими игроками, такими как Стефан BanicaУх, Октавиан Cotescu и т.д. Calugareanu Anda. Он трагически погиб, башни блока в Бухаресте, где он жил после землетрясения 4 марта 1977, вместе со своим другом, режиссером Александром Bocanet. Белу похоронен на кладбище. Биография После рRimi лет провел в Греции, Томас убежище семьи (матери, отца и двух младших сестер, Матильда и Джета) в Cadrilater, то в Румынии. После серии странствий, устанавливается в Плоешти, где Томас закончил среднюю школу. Я в бракев 1952 году малый театр, Мария Бондарь (по прозвищу "Baby"), но брак не является самым счастливым. Развод происходит в 1962, а не до принятия девочка трех лет, будущее Марии (Doina) Caragiu, она не будет следовать артистической карьеры отца (она сказала в интервью в 2007 году: "У меня талант,его культуры, даже не непрерывной работы), но будут получать гонорары в честь отца. В 1963 году происходит Bichman женился на Елене (р. 1937, Бухарест), а также актриса, которая также была второй брак после развода с актером и драматургом Пол Иоахим. Кажется, что этот брак не междуболее счастливой, более авантюрный характер возможным благодаря актриса. После трагической смерти художника Елены Caragiu (знакомый "Мими") покидает страну в 1978 году и установлен в США, продолжает свою жизнь с прибегают к различным уловкам, как Кара-Хелен Честер. И NBSP; актер переехал в Бухарест в 1964 году вместе с женой, купил деревенский дом в деревне Brătuleşti, Перис деревни, расположенной приблизительно. 29 км от столицы, где он проводит свое свободное время. Дом будет продан спустя, после смерти своего хозяина, наследника, Мария (Doina) Caragiu.В роковой вечер 4 марта 1977, художник гостил у своего друга, кино и телевидения Александр Bocanet, пришли, чтобы отпраздновать завершение своего фильма "Слава не петь, играть роль хозяина. Здание, в котором он жил (блок "Континенталь") [был разрушен землетрясениемна третьем этаже (Caragiu Томас жили на втором этаже), а два были пойманы при попытке бежать вниз по лестнице и поймал в мусоре. Один мастер сестры, Матильда Caragiu (замужних Marioţeanu), (р. 1927), достиг уважаемый лингвист, член Румынской академии иalaltă сестра, Джета Caragiu (вышла замуж за Джорджа) (р. 1929) является талантливый скульптор.
Portugheza
Caragiu Thomas (nascido em 21 de agosto de 1925, Argos Orestiko Άργος Ορεστικό ou Hrupisti, Grécia - d. 04 de marco de 1977, Bucareste) foi um dos maiores atores de origem romena aromeno, com extenso trabalho em teatro, & nbsp; filme de TV. Ele jogou, principalmente para os papéis de comédia, mas sempre se destacou no teatro, um de seus filmes e referência fiindActorul Savage (1975). Nasceu 21 de agosto de 1925 em uma família de Macedo (Nico Caragiu e Atenas Papastere Caragiu) original Aetomilitsa aldeia grega,Konitsa província, prefecturaIoannina, região de Epiro. Caragiu família está determinada a Ploiesti, str Rudului 144. Thomas é um estudante de oitava série de "São Pedro e São Paulo" de Ploiesti. Ela se juntou a trupe de ensino médio e superior escrito no jornal "tumulto". PrimeiroUm diplomata do bacharelado, no verão de 1945. Preencha o direito, mas abandonou os cursos e entrar no Conservatório de Música e Arte Dramática, de forma sincronizada Victor Ion Popa. Férias de trabalho mantém uma feroz animador cultural, jovens artistas se reuniram em torno dele e fez o show "Tache, Ianke e Cad  r "de VI Popa, um cinema que joga" moderno "em Ploiesti, em seguida," Rosas Vermelhas ", de Zacharias Barsan. Assim, ele fundou a "Brigada cultural Prahova kernel" que irá transformar o Teatro 1947 Sindicatos Unidos de que é nascido em 1949, o Teatro Ploiesti. & NBSp; estréia em uma cena real ocorre em 1948, o National Theatre Stage Studio Amzei Square, quando um estudante no terceiro ano, é confiado o papel de um capanga do toureiro "em Olmado", dirigido por John Şahighian. Numa maio 1948 é empregado como um membro da arte do corpo do Teatro Nção. Em 1949, aos 24 anos, Aqui é o diploma de graduação. Em 01 de abril de 1951 está comprometido com o State Theatre de Constanta, onde ele joga, entre outros, Venturiano recém-fundada Rica papel de uma noite de tempestade. Em 1953, aos 28 anos anos, é nomeado director do TeatruEstado de Ploiesti, que ocupará o cargo por 12 anos. Ele atuou em papéis do estágio Ploiesti 34. Em 1965, convidado por Liviu Ciulei Bulandra ir a Bucareste, deixando um dote de 90 prêmios. Jogou ao lado de outros grandes jogadores como Stefan BanicaUh, Octavian Cotescu, etc Calugareanu Anda. Ele morreu tragicamente, o bloco de torres em Bucareste, onde ele viveu, na sequência do sismo de 04 de março de 1977, junto com seu amigo, o diretor Alexander Bocanet. Belu está enterrado no cemitério. Biografia Depois de pRimi anos passou a viver na Grécia, Thomas refúgio com a família (pai, mãe e duas irmãs, Matilda e Geta) em Cadrilater, em seguida, na Roménia. Após uma série de andanças, é definido em Ploiesti, onde Thomas concluído o ensino médio. Eu ser casadoem 1952, com um teatro companheiro, Maria Bondar (apelidado de "Baby"), o casamento, mas não é o mais feliz. O divórcio ocorre em 1962, não antes de tomar uma menina de três anos, a Mary futuro (Doina) Caragiu, não vai seguir carreira artística do pai (ela disse em uma entrevista em 2007: "Eu tenho talento,sua cultura, não contínuo trabalho mesmo), mas vai receber royalties depois de seu pai. Em 1963 ocorre Bichman Elena casados (b. 1937, Bucareste), também atriz, que também foi o segundo casamento após o divórcio do ator e dramaturgo Paul Joachim. Parece que o casamento não estava entre osmais felizes, mais o temperamento aventureiro possível pela atriz. Depois da trágica morte do artista Elena Caragiu (familiar "Mimi") deixa o país em 1978 e tem sede nos Estados Unidos, continuando sua vida com o recurso a expedientes diversos, como a Helen Chester cara. & Nbsp; O ator mudou-se para Bucareste, em 1964, com sua esposa, comprou uma casa rústica em aldeia Brătuleşti, Peris aldeia, localizada a cerca. 29 km da capital, onde ele gasta o seu tempo livre. A casa vai ser vendido mais tarde, após a morte de seu mestre, o herdeiro, Maria (Doina) Caragiu.Na fatídica noite de 4 de março de 1977, o artista foi visitar seu amigo, o cinema ea TV Bocanet Alexander, veio para comemorar a conclusão do seu filme "Glória não cantar, o papel principal. O edifício em que vivia (bloco "Continental") [foi destruído pelo terremotopara o terceiro andar (Caragiu Thomas viveu no segundo andar), mas dois foram flagrados tentando fugir pelas escadas e pegou nos restos. irmãs Um Mestre, Matilda Caragiu (Marioţeanu casado), (1927), chegou a um lingüista respeitado, membro da Academia Romena ealaltă irmã, Geta Caragiu (George casados) (n. 1929) é um talentoso escultor.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie