Revoluţia Română de la 1848 a fost parte a revoluţiei europene din acelaşi an şi expresie a procesului de afirmare a naţiunii române şi a conştiinţei naţionale. Un factor deosebit de important l-a constituit Revoluţia Franceză din februarie 1848 care a avut repercusiuni asupra întregii Europe. Deoarece Franţa era un stat naţional unitar, revoluţia de aici a avut un predominant caracter social, pe când în celelalte ţări a luat diferite forme, după necesităţile locale. Astfel că, principiul libertăţilor cetăţeneşti cerute de revoluţionarii francezi a evoluat şi s-a transformat în libertăţi naţionale pentru popoarele supuse, iar peste revendicările sociale s-a suprapus ideea de unitate naţională.

     Revoluţia Română de la 1848 s-a desfăşurat în condiţiile în care părţi din teritoriul naţional se aflau în stăpânirea imperiilor vecine (Transilvania, Bucovina), în timp ce Moldova era constrânsă să accepte protectoratul Rusiei ţariste, iar Muntenia, suzeranitatea Imperiului Otoman.

În Moldova

     În Moldova, mişcarea revoluţionară a avut un caracter paşnic, ea mai fiind denumită în epocă şi revolta poeţilor şi s-a concretizat printr-o petiţie în martie 1848 şi printr-un program în august 1848. Petiţia cuprindea 35 de puncte şi a fost redactată, de catre Vasile Alecsandri, la o întrunire a tinerilor revoluţionari moldoveni care a avut loc la hotelul Petersburgdin Iaşi, cu ştirea domnitorului Mihail Sturdza, în data de 27 martie. Aceasta "petiţiune a boierilor şi notabililor moldoveni" avea un caracter moderat datorită atitudinii rezevate a principelui Sturza, care era presat de prezenta trupelor ruse la graniţă. Simţind pericolul unei mişcări şi în Moldova, sub influenţa celor de afară, domnitorul însuşi le-a cerut petiţia. Cu toate că memoriul lor nu cuprindea decât reforme moderate, mai mult de ordin administrativ şi cultural, în conformitate cu Regulamentul Organic, domnitorul l-a folosit ca pretext pentru arestarea capilor mişcării. Aceştia urmau să fie trimişi în Turcia, însă au reuşit să-i cumpere pe cei care trebuiau să-i treacă Dunărea (una dintre persoanele care au jucat un rol definitoriu a fost Maria Rosetti, care "mergea pe talvegul Dunării cu copilul în braţe şi cu pungile de galbeni" pentru a-i elibera pe cei căzuţi prizonieri), ajungând laBrăila. De aici au reuşit să plece în Transilvania, de unde au trecut în Bucovina .

     În vara lui 1848 se aflau în Bucovina - şi mai ales în Cernăuţi - circa 50 de fruntaşi ai tineretului revoluţionar moldovean, printre care: Alexandru Ioan Cuza, C. Negri, D. Canta, Vasile Alecsandri, Al. Russo. Acestora li s-a adăugat şi Mihail Kogălniceanu, care avusese un conflict cu fiul domnitorului. În august 1848 este redactat un program în 36 de puncte, care a fost publicat de Kogălniceanu sub titlul "Dorinţele partidei naţionale din Moldova". Acest program se deosebea radical de petiţia din martie, fiind împotriva Regulamentului organic şi a protectoratului ţarist. Se cereau, printre altele: egalitate politică şi civilă, instrucţiune gratuită, împroprietărirea ţăranilor şi se încheia cu o dorinţă arzătoare: unirea Moldovei cu Muntenia.

 În Ţara Românească

     În Ţara Românească, revoluţia s-a bucurat de mai mult succes decât în Moldova, deoarece tinerii revoluţionari munteni, spre deosebire de cei moldoveni, au încercat traducerea ideilor în fapte. În acest scop i-au atras în tabăra lor pe intelectualii mai de seamă din acea vreme, precum şi o parte a administraţiei şi armatei.

 • 7 iunie 1848 Craiova: Gheorghe Magheru, Nicolae Bălcescu şi Costache Romanescu alcătuiesc, în ilegalitate, primul guvern provizoriu revoluţionar.
 • 9 iunie 1848: De teama unor conflicte armate se hotărăşte citirea proclamaţiei revoluţionare la Islaz, un mic port la Dunăre din Romanaţi pentru că doi dintre cei mai importanţi membri ai clubului revoluţionar craiovean conduceau destinele în Romanaţi. Este vorba de Ioan Maiorescu (fusese numit prefectul judeţului) şi capitanul Nicolae Pleşoianu ai cărui dorobanţi primiseră ordin să se deplasase din Craiova la Islaz. Bibescu ordonase paza tuturor porturilor pentru a aresta, imediat după debarcare, agitatori revoluţionari veniţi de la Paris. Sub oblăduirea lui Ioan Maiorescu şi Nicolae Pleşoianu va fi organizată de către Popa Şapcă, o mare adunare populară la Islaz.

     Guvernul provizoriu format la Islaz îi cuprindea pe ofiţerii: Gheorghe Magheru şi Nicolae Pleşoianu, pe preotul Radu Şapcă pe membrii clubului craiovean: Ştefan Golescu, Ioan Maiorescu şi ca secretar al guvernului provizoriu, pe Costache Romanescu. Acestora li s-au alăturat Ion Heliade Rădulescu şi Christian Tell.

 • 11 iunie 1848, Bucureşti: Ştiind că a pierdut sprijinul armatei, Bibescu semnează, la Bucureşti proclamaţia de la Islaz care va deveni noua constituţie. A doua zi, ruşii au protestat prin consulul lor şi au ameninţat că vor invada ţara. În aceste condiţii, Gheorghe Bibescu abdică. Guvernul provizoriu revoluţionar se deplasează întâi la Craiova pentru a înlătura grupul care îl sprijinea pe Bibescu.
 • 13 iunie 1848: Craiova a fost ales ca loc de întrunire a guvernului provizoriu şi prima capitală a revoluţionarilor paşoptişti, înainte ca aceştia să ajungă la Bucureşti.

     Ioan Maiorescu a citit declaraţia de la Islaz în faţa unei mulţimi în delir. A doua zi, în zorii zilei, când străzile oraşului erau amorţite iar craiovenii visau la idealurile revoluţiei, reacţiunea craioveană încearcă contralovitura. Ion Heliade Rădulescu primeşte delegaţia contrarevoluţionarilor, soldaţii colonelui Ion Vlădoianu, cunoscut reacţionar, se strecoară, deghizaţi pe străzile aproape pustii la acea oră, împresoară sediul guvernului revoluţionar şi arestează o parte a membrilor guvernului. Dar Gheorghe Magheru, alături de Grigore Bengescu, Iancu Obedeanu, Nică Locusteanu şi Ioan Maiorescu adună în grabă dorobanţii, mobilizează locuitorii Craiovei şi înconjoară, la rândul lor, partizanii contrarevoluţiei, despresurând sediul guvernului provizoriu.

 • 14 iunie 1848 Craiova. Guvernul adoptă ca steag naţional, tricolorul revoluţionarilor. Primul steag tricolor al paşoptiştilor, cel purtat la Islaz de Popa Şapcă şi după care au fost întocmite toate celelalte steaguri paşoptiste, a fost cusut doar de mâinile domniţei Maria Alexandrina, copila lui Gheorghe Magheru, în amintirea steagului purtat de Tudor Vladimirescu şi pentru ca primul steag al revoluţiei să poarte simbolul neprihănirii.
 • 15 iunie 1848: Guvernul provizoriu se afla încă la Craiova. Însoţit de o oaste alcătuită din dorobanţii aflaţi sub comanda lui Nicolae Pleşoianu, cărora li se alătură numeroşi ţărani, guvernul provizoriu revoluţionar pleacă spre Bucureşti.

     În aceeaşi zi, are loc o întrunire la vârf ruso-turcă la Istambul. În timp ce turcii priveau cu neutralitate evenimentele din Ţara Românească, ruşii care urmăreau cucerirea strâmtorilor Bosfor şi Dardanele şi extinderea imperiului ţartist în Balcani, găseşte revoluţiile române un bun prilej de reîncepere a ostilităţilor. Ruşii declară că nu vor tolera un focar revoluţionar la graniţa imperiului lor.

 • 16 iunie 1848 Bucureşti: Revoluţionarii ajung la Bucureşti în frunte cu membrii guvernului provizoriu. Sunt întâmpinaţi cu entuziasm de populaţia Bucureştiului. De teama represiunilor celor două imperii se retuşează guvernul provizoriu care va cuprinde nu numai aripa radicală a revoluţionarilor ci şi o aripă moderată. Noul guvern provizoriu va fi condus de mitropolitul Neofit şi va avea ca membri pe: Ion Heliade Rădulescu, Nicolae Golescu, Ştefan Golescu, Christian Tell, Gheorghe Magheru,C.A. Rosetti, Nicolae Bălcescu şi Ion C. Bratianu.
 • 19 iunie 1848 Bucureşti: Reacţionarii încearcă o contralovitura anihilată imediat de revoluţionari care cer sprijinul populaţiei. În fruntea apărătorilor guvernului se află Ana Ipătescu şi Nicolae Golescu. Gheorge Magheru primeşte conducerea armatei şi sarcina constituirii bazei armate a revoluţiei în Oltenia.
 • 19 iulie 1848 Giurgiu. Urmare a înţelegerii ruso-turce, ruşii vor invada Moldova iar turcii vor pătrunde în Ţara Românească. Guvernul revoluţionar trimite o delegaţie la cartierul general al comandantului trupelor turce, Soliman Paşa asigurându-l de relaţiile cordiale ale guvernului revoluţionar faţă de turci. Soliman cere dizolvarea guvernului care îşi schimbă denumirea în locotenenţă domnească având în frunte pe Ion Heliade Rădulescu, Cristian Tell şi Nicolae Golescu, noua formulă păstra membrii guvernului dar punea în faţă trei persoane considerate moderate pentru adormirea vigilenţei turcilor. Soliman este bine primit în Bucureşti, nu intră cu armata, se dau reprezentanţii în cinstea lui iar acesta recunoaşte locotenenţa domnească drept guvern legal. Urmarea acestei recunoaşteri va fi recunoaşterea legalităţiui guvernului de către toate guvernele europene cu excepţia ruşilor. Ruşii reclamă mituirea lui Soliman şi incapacitatea acestuia de a pricepe ce se întâmplă în ţară şi cer sultanului înlocuirea lui Soliman cu Fuad paşa, omul măsurilor dure.
 • 13 septembrie 1848 Bucureşti: În cursul intrării trupelor otomane, un incident a dus la lupta din Dealul Spirii între turci şi Compania de Pompieri condusă de Pavel Zăgănescu, care s-a terminat cu un rezultat defaforabil revoluţionarilor români.
 • 30 noiembrie 1848: În ajunul intrării în Craiova a primei divizii otomane, evaluată la 10 000 de ostaşi şi comandată de Hussein-Paşa, sute de săteni din jurul Craiovei şi locuitori ai oraşului, inarmaţi cu puşti, suliţe, topoare şi coase, au întâmpinat trupele străine, neţinând seama de superioritatea numerică covârşitoare a acestora. Rezultatul a fost din nou defavorabil românilor. Revoluţia fusese învinsă. [6].

în Transilvania

     În Transilvania mişcarea românească a avut un caracter preponderent naţional. O parte din români au aderat la revoluţia burgheză maghiară. Dieta de la Cluj a avut în componenţa ei şi câţiva români, iar apoi cea de la Debreţin ceva mai mulţi. Burgezia maghiară revoluţionară, care a pus pe picioare o armată bine organizată, a căutat să-şi impună controlul asupra întregului Ardeal. În acest context au fost reprimate toate mişcările de împotrivire ale românilor, saşilor şi ungurilor rămaşi fideli Casei de Habsburg. La 29 mai 1848 Dieta de la Cluj a proclamat unirea Transilvaniei cu Ungaria, fapt care a nemulţumit deopotrivă părţi importante ale românilor ardeleni, ale saşilor şi maghiarilor. Însuşi poetul Sandor Petöfi se ridicase împotriva hotarârii unirii Transilvaniei cu Ungaria, argumentând că în Dieta care luase decizia se aflaseră din 300 reprezentanţi numai 3 români si 24 de saşi. În martie 1848 izbucnise revoluţia la Viena, mişcare care a pătruns mai apoi în Ungaria, unde intelectualitatea liberală maghiară dorea să impună stat naţional independent de Austria. Ideea de libertate şi de unitate naţională era înţeleasă de burghezia maghiară în sensul formării unei naţiuni civice după modelul preconizat de Revoluţia franceză, adică neţinând seama de componenţa etnică eterogenă a ţării, ba tocmai prin omogenizarea forţată a specificului diferitelor regiuni şi prin impunerea unei singure limbi oficiale. Liderii românilor din Transilvania nu au împărtăşit ideea creării unui stat naţional maghiar şi au convocat o adunare proprie în care să discute problemele care îi preocupau. Adunarea românilor transilvăneni a avut loc la Blaj pe 15 mai 1848, fiind cunoscută ca Adunarea de la Blaj. Se formează în Munţii Apuseni o armată de voluntari români condusă de avocatul Avram Iancu. Aceştia reuşesc doua victorii importante împotriva armatelor maghiare la Abrud şi Mărişel. Pe lângă români se ridicaseră şi croaţii dar nici ei nu doreau să facă parte din statul ungar. Nicolae Bălcescu s-a dus chiar la Budapesta pentru a încerca aplanarea conflictului româno-maghiar dar Kossuth şi membrii nobilimii maghiare au refuzat să acorde drepturi egale românilor. În lupta de la Şiria lângă Arad, armatele ungureşti fură cu totul zdrobite de ruşi, iar Ungaria şi Ardealul vor fi predate de ruşi austriecilor potrivit prevederilor Sfintei Alianţe.

     La întrunirea organizată de revoluţionarii munteni pentru a discuta participarea lor la Adunarea de la Blaj, cei mai mulţi fruntaşi şi-au exprimat dorinţa de a participa la reuniunea programata de revoluţionarii români transilvăneni. Unii revoluţionari munteni ca Dumitru Brătianu au reuşit să ajungă la Blaj înainte ca autorităţile să impună măsuri restrictive. Lui Nicolae Bălcescu şi celor care au solicitat eliberarea unui paşaport li s-a refuzat acest lucru. Al. Papiu-Ilarian spune că la interesul mare manifestat de munteni pentru Adunarea de la Blaj, autorităţile au răspuns prin ridicarea unui zid poliţienesc. Totuşi unii revoluţionari munteni au reuşit să ajungă la Blaj. Mai favorizaţi de evenimente au fost românii moldoveni care au avut un număr mare de lideri la Blaj: Alexandru Ioan Cuza, Gheorghe Sion, Alecu Russo, Lascăr Rosetti, Petrache Cazimir, Nicolae Ionescu, Vasile Alecsandri, Costache Negri.

     Liderii mişcării din Transilvania: Avram Iancu, Alexandru Papiu Ilarian, Ioan Axente Sever, Simion Balint, Simion Bărnuţiu, Ioan Buteanu, Petru Dobra, Timotei Cipariu, Ioan Dragoş, Ioan Sterca-Şuluţiu, David Urs de Margina.

 

  


Categorie
 • Categorie:Revolutii in Romania
Fotografii

Revoluția Română

Revoluția Română
Engleza
Romanian Revolution of 1848 was part of the European revolution of that year and expression process asserting the Romanian nation and national consciousness. A particularly important factor was the French Revolution of February 1848 which had repercussions throughout Europe. Since France was a unitary national state revoluţia here had a predominantly social nature, while in other countries has taken various forms, as local needs. Thus, the principle of civil liberties required by French revolutionaries has evolved and transformed into national freedoms subject peoples, and over social claims overlapped idea of national unity.   Romanian Revolution of 1848 took place in conditions that were part of national territory in neighboring Empire (Transylvania, Bukovina), while Moldova was forced to accept the protectorate of tsarist Russia and Wallachia, Ottoman suzerainty. In MolDOVA In Moldova, the revolutionary movement was a peaceful, it also being called in time and poets revolt and resulted in a petition in March 1848 and through a program in August 1848. The petition included 35 points and was written, by Alecsandri at a meeting of tinerilThe Moldavian revolutionaries held at the hotel Petersburgdin Iasi, Prince Michael Sturdza news, on March 27. This "petition Moldavian boyars and notables" have a moderate character of Prince Sturdza reserved attitude, which was pressed by this Russian troops at the border. Sensing the danger of a movement and Mo.ldova, under the influence of the addition, the prince urged the petition itself. Although their statement contained only moderate reform, more administrative and cultural, in accordance with the Organic Statute, the prince heads used as a pretext for arresting the movement. They were to be sent to Turkey, but have failedto buy off those who were expected to cross the Danube (one of those who have played a defining role was Maria Rosetti, who "went on the Danube thalweg with baby in her arms and yellow bags" to free those who died prisoners), reaching laBrăila. Here have managed to go to Transylvania, where they passed in Bukovina;. In the summer of 1848 were in Bukovina - and especially in Chernivtsi - about 50 Moldovan leaders of revolutionary youth, including: Alexander John Cuza, C. Black, D. Sing, Alecsandri Al. Russo. They were added and MK, who had a conflict with his son Prince. In August 1848 Eastis a program written in 36 points, which was published under the title Kogalniceanu "Moldovan nationalist desires. This program differed radically from the petition in March, as against the Regulation of organic and Tsarist protectorate. It demanded, among other civil and political equality, free instruction, and to peasantis concluded with an ardent desire: the union of Moldavia with Wallachia. In Country In Country Romanian Romanian revolution enjoyed more success than in Moldova, as young revolutionaries mountain, unlike those Moldovans tried translating ideas into action. To this endI drew their camp on the foremost intellectuals of his time and one part of government or military. Craiova June 7 1848: George Magheru Balcescu and Costache Romanescu up, underground, first provisional revolutionary government. June 9 1848: The fear of armed conflict are hereby proclaim readingIslaz its revolutionary, a small port on the Danube in Romania, because two of the most important members of the club led revolutionary destiny Craiova in Romania. It's John Maiorescu (was named prefect) and Captain Nicholas Plesoianu whose foot soldiers received orders to move Islaz Craiova. Bibesthe security of ports ordered to arrest immediately after landing, revolutionary agitators come from Paris. Under the guidance of John and Nicholas Maiorescu Plesoianu priest will be organized by a cap, a big rally Islaz. Islaz formed Provisional Government held the officers: George and Nicholas Plesoianu Magheru, The priest Radu cap Craiova club members: Stephen Golescu John Maiorescu and as secretary of the provisional government, Costache Romanescu. They joined John Heliade Radulescu and Christian Tell. June 11, 1848, Bucharest: Knowing that losing the support of the army, Bibesco signed in Bucharest Proclamation Islaz will devesomeone new constitution. The next day, the Russians protested by their consul and threatened to invade the country. In those circumstances, George Bibesco abdicates. First provisional revolutionary Government moves to tackle Craiova support the Bibesco group. 13 June 1848 Craiova was chosen as the meeting place of the provisional government andrevolutionist first capital, before they arrive in Bucharest. John Maiorescu Islaz statement read before a delirious crowd. The next day at dawn, the streets were numb and ideals of the revolution dreamed Craiova, Craiova trying counterforce reaction.Ion Heliade Radulescu counterrevolutionaries receives delegation, Colonel John Vlădoianu soldiers, known reactionary, slips, dress on the streets almost deserted at that hour, surrounds the revolutionary government headquarters and arrested some members of the government. But George Magheru with Gregory Bengescu Iancu Obedeanu, Nica and John Maiorescu get Locusteanudorobanti hastily madame, Craiova and mobilize people surround themselves supporters of the counterrevolution, despresurând provisional government headquarters. 14 June 1848 Craiova. Government adopted the national flag, tricolor revolutionaries. The first of forty-eighters tricolor flag, the cap worn by Popa Islaz and then were prepared tll other forty-eighters flags was hand sewing only Princess Mary Alexandrina, child of George Magheru worn flag in memory of Tudor Vladimirescu for the first flag of revolution to bear the symbol of righteousness. June 15 1848: The provisional government was still in Craiova . Accompanied by an army composed of dorobanti are thereNicholas Plesoianu ub command, which joins many peasants, the revolutionary provisional government going to Bucharest. The same day, there is a Russo-Turkish Summit in Istanbul. While Turkey's neutrality in the events of the Romanian country, Russians who sought conquest and Bosporus straitsDardanelles and extension ţartist empire in the Balkans, the Romanian revolution lies an opportunity for resumption of hostilities. The Russians say they will not tolerate a revolutionary outbreak on the border of their empire. 16 June 1848 Bucharest: Bucharest reach revolutionaries led by members of the provisional government. Are greeted with enthusiasm by emailpulaţia Bucharest. The fear of repression of the two empires retuşează provisional government that will include not only the radical wing of the revolutionaries but a moderate wing. The new provisional government will be led by Metropolitan Neofit and will have as members: John Heliade Radulescu, Nicolae Golescu Stephen Golescu Christian Tell, George Magheru, CA Rosetti, Nicolae Balcescu and John C. Bratianu. 19 June 1848 Bucharest: reactionary attempt a counter-revolutionary annihilated immediately requiring public support. Leading defenders are government Golescu Payroll Calculation and Nicholas. Gheorge Magheru receives load management and provide the basis armed army of the revolution in Oltenia. Giurgea 19 July 1848ium. Following the Russo-Turkish agreement, the Russians and the Turks will invade Moldavia enter Romanian Country. Revolutionary government send a delegation to the headquarters of the Turkish commander, Suleiman Pasha, assuring him of cordial relations with the Turkish revolutionary government. Suleiman asked to dissolve the government changed its name &icirc, n regency headed by Ion Heliade Radulescu Cristian Nicolae tell Golescu keep members of the government but the new formula put forward three people to death vigilance Turks considered moderate. Suleiman is well received in Bucharest, do not enter the army, representatives are given in his honor and it recognizes locotenenţa reign as the legal government. Following this recognition will be recognizing the legality of government by all EU governments except the Russians. Suleiman and bribing Russians advertising its inability to understand what is happening in the country and require replacement Sultan Suleiman with Fuad Pasha, the man tough measures. September 13s Bucharest 1848: During entry Ottoman troops, an incident led to fighting between Turkish and Spirii Hill Fire Company led by Paul Zaganescu, which ended with a result defaforabil Romanian revolutionaries. November 30 1848: On the eve of entry in Craiova First Division Ottoman, estimated at 10,000 soldiers and comandat the Hussein-Pasha, hundreds of villagers around the city of Craiova and residents, armed with rifles, spears, axes and scythes, welcomed foreign troops, disregarding their overwhelming numerical superiority. The result was again adversely Romanians. Revolution had been defeated. [6]. In Transylvania; In Transylvania Romanian movement had a national precedence. Some joined the Romanian Hungarian bourgeois revolution. Diet of Cluj had in its composition and some Romanian, then the Debrecen something more. Burgezia Hungarian revolutionary who set up an well-organized army, sought toand impose control over the entire Transylvania. In this connection have been suppressed all opposition movements of Romanians, Saxons and Hungarians who remained loyal House of Habsburg. On 29 May 1848 Diet of Cluj proclaimed union of Transylvania with Hungary, which has frustrated both important parts of Romanians in Transylvania, the Saxons and maghiarilTel. Sándor Petőfi poet himself had risen against the decision the union of Transylvania with Hungary, arguing that the diet which had learned of the decision represented only 3 300 24 Romanian and Saxon. In March 1848 revolution broke out in Vienna then move that has penetrated into Hungary, where the liberal intelligentsia maghiară wanted to impose an independent nation state of Austria. The idea of freedom and national unity was understood by the bourgeoisie for the purpose of forming a nation Hungarian Civic model proposed by the French Revolution, or misinterpreting the heterogeneous ethnic composition of the country, in fact just by forced homogenizing regionally specificand by imposing a single official language. Romanians in Transylvania leaders shared the idea of creating a Hungarian national state and its own assembly convened to discuss their concerns. Transylvanian Romanians meeting held on 15 May 1848 Blaj, known as the Assembly of Blaj. The mountains are formedRomanian puseni an army of volunteers led by Avram Iancu lawyer. They manage two important wins against the Hungarian army and Marisel Abrud. In addition to Romanian and Croats stood but even they did not want to be part of the Hungarian state. Balcescu even went to Budapest to try to settle the conflictRomanian-Hungarian ui but Kossuth and the Hungarian nobility members refused to give Romanians equal rights. In the battle of Şiria near Arad, completely steals Hungarian armies crushed the Russians, and Hungary and Transylvania Russian will be taught the Austrians under the provisions of the Holy Alliance. At a meeting organized byWallachian revolutionaries to discuss their participation in the Assembly of Blaj, most leaders have expressed their desire to attend the meeting scheduled for Transylvanian Romanian revolutionaries. Some mountaineers as Dumitru Bratianu revolutionaries were able to reach Blaj before the authorities to impose restrictive measures. His Balcescu andthose who requested a passport denied this. Al. Papiu-Ilarian say that the great interest shown by mountaineers of Blaj Assembly, authorities responded by raising a wall of police. However some Wallachian revolutionaries were able to reach Blaj. May events were favored Romanians Moldovans who had a large numberBlaj leaders Alexandru Ioan Cuza George Zion, A. Russo, Lascar Rosetti Casimir Petrache Nicolae Ionescu Alecsandri, Costache Negri. Leaders of the movement in Transylvania: Avram Iancu, Alexander Papiu Ilarian John Axente Sever, Simon Balint, Simon Barnutiu John Buteanu Peter Dobra TiCipariu Mote, John Dragos Sterca-Şuluţiu John David Bear edge.
Spaniola
Revolución rumana de 1848 formó parte de la revolución europea de ese proceso de expresión de año y la afirmación de la nación rumana y la conciencia nacional. Un factor particularmente importante fue la Revolución Francesa de 1848 que tuvo repercusiones en toda Europa. Dado que Francia era un Estado nacional unitario revoluţia allí tuvo un carácter predominantemente social, mientras que en otros países ha tomado varias formas, como las necesidades locales. Así, el principio de las libertades civiles requeridas por los revolucionarios franceses se ha desarrollado y transformado en las libertades nacionales de los pueblos sometidos, y sobre los reclamos sociales se superponen idea de unidad nacional.   Revolución rumana de 1848 se llevó a cabo en condiciones que formaban parte del territorio nacional en el vecino imperio (Transilvania, Bucovina), mientras que Moldavia se vio obligado a aceptar el protectorado de la Rusia zarista y la Valaquia, la soberanía otomana. En MolDova En Moldavia, el movimiento revolucionario fue una solución pacífica, sino que también se llama en el tiempo y la revuelta poetas y dio lugar a una petición marzo 1848 y mediante un programa en agosto de 1848. La petición incluía 35 puntos y fue escrito por Alecsandri en una reunión de tinerilLos revolucionarios de Moldavia celebró en el hotel Petersburgdin Iasi, Prince Michael Sturdza noticias, el 27 de marzo. Esta boyardos petición "de Moldavia y los notables" tienen un carácter moderado del príncipe Sturdza actitud reservada, que fue presionado por la presente las tropas rusas en la frontera. Sintiendo el peligro de un movimiento y Mo.ldova, bajo la influencia de la adición, el príncipe instó a la propia petición. A pesar de su declaración sólo contenía reforma moderada, más administrativa y cultural, de conformidad con el Estatuto Orgánico, el príncipe cabezas usadas como pretexto para arrestar a la circulación. Iban a ser enviados a Turquía, pero han fracasadopara comprar a los que se esperaban para cruzar el Danubio (uno de los que han jugado un papel determinante fue María Rosetti, quien "fue colocado en la vaguada del Danubio con el bebé en sus brazos y bolsa amarilla" para liberar a aquellos que murieron presos), alcanzando laBrăila. Aquí han conseguido ir a Transilvania, donde pasaron en Bucovina;. En el verano de 1848 se encontraban en Bucovina - y especialmente en Chernivtsi - cerca de 50 líderes de Moldova de la juventud revolucionaria, entre ellos: Alejandro Juan Cuza, C. Negro, D. Sing, Al Alecsandri. Russo. Ellos fueron añadidos y MK, que había un conflicto con su hijo, el príncipe. En agosto 1848 Orientees un programa escrito en 36 puntos, que se publicó bajo el título Kogalniceanu "deseos nacionalistas moldavos. Este programa difiere radicalmente de la petición en marzo, frente a la regulación de los protectorado orgánica y zarista. Exigió, entre otros la igualdad civil y política, la enseñanza libre, y para los campesinosSe concluye con un deseo ferviente: la unión de Moldavia con Valaquia. Country Country rumana revolución rumana disfrutado de más éxito que en Moldavia, como la montaña jóvenes revolucionarios, a diferencia de los moldavos intentado plasmar las ideas en acción. Con este finMe señaló a su campamento en los intelectuales más eminentes de su tiempo y una parte del gobierno o militares. Craiova 07 de junio 1848: George Magheru Balcescu y romanescu Costache arriba, metro, el primer gobierno provisional revolucionario. 09 de junio 1848: El temor de los conflictos armados se proclamo por la presente lecturaIslaz su revolucionario, un pequeño puerto a orillas del Danubio en Rumanía, porque dos de los miembros más importantes del club revolucionario liderado destino Craiova en Rumania. Es John Maiorescu (fue nombrado prefecto) y el capitán Nicolás Plesoianu cuyos soldados de a pie recibido órdenes para mover Islaz Craiova. Bibesla seguridad de los puertos de la orden de detención inmediatamente después del desembarque, agitadores revolucionarios vienen de París. Bajo la dirección de Juan y Nicolás Plesoianu sacerdote Maiorescu será organizado por una gorra, un gran rally Islaz. Islaz forma provisional de Gobierno, celebrada los oficiales: Jorge y Nicolás Plesoianu Magheru, El sacerdote Radu tapa de los miembros del club Craiova: Stephen John Golescu Maiorescu y como secretario del gobierno provisional, Costache romanescu. Ellos se unieron a John Heliade Radulescu y Christian Tell. 11 de junio 1848, Bucarest: Sabiendo que perder el apoyo del ejército, firmado en Bucarest Bibesco Proclamación Islaz se devealguien nueva Constitución. Al día siguiente, los rusos protestaron por su cónsul y amenazó con invadir el país. En estas circunstancias, George Bibesco abdica. En primer lugar provisional se mueve Gobierno revolucionario para hacer frente a Craiova apoyar al grupo Bibesco. 13 de junio 1848 Craiova fue elegido como el lugar de reunión del gobierno provisional yla primera capital de revolucionario, antes de llegar a Bucarest. Maiorescu John declaración Islaz leer ante una multitud delirante. Al día siguiente, al amanecer, las calles estaban entumecidos y los ideales de la revolución soñado Craiova, tratando de Craiova reacción contraria.Ion Heliade contrarrevolucionarios Radulescu recibe la delegación, el coronel John soldados Vlădoianu, conocido reaccionario, resbalones, vestimenta en las calles casi desiertas a esa hora, rodea la sede del gobierno revolucionario y detuvo a varios miembros del gobierno. Pero George Magheru con Gregory Bengescu Iancu Obedeanu, Nica y Maiorescu John obtener LocusteanuDorobanti apresuradamente señora, Craiova y movilizar a la gente se rodean los partidarios de la contrarrevolución, despresurând sede del gobierno provisional. 14 de junio 1848 Craiova. Gobierno aprobó la bandera nacional, los revolucionarios tricolor. El primero de cuarenta y eighters bandera tricolor, la gorra gastada por Popa Islaz y luego se prepararon totros cuarenta eighters banderas-ll fue coser a mano sólo la princesa María Alejandrina, hijo de George desgastado Magheru bandera en memoria de Tudor Vladimirescu de la primera bandera de la revolución a llevar el símbolo de la justicia. 15 de junio 1848: El gobierno provisional se encontraba todavía en Craiova . Acompañado por un ejército compuesto por Dorobanti hayNicholas comando ub Plesoianu, que se une a muchos campesinos, el gobierno provisional revolucionario va a Bucarest. El mismo día, hay una Russo-Turca Cumbre de Estambul. Si bien la neutralidad de Turquía en los acontecimientos del país rumanos, rusos que buscaban la conquista y los estrechos del BósforoDardanelos y el imperio de extensión ţartist en los Balcanes, la revolución rumana se encuentra una oportunidad para la reanudación de las hostilidades. Los rusos dicen que no tolerarán un estallido revolucionario en la frontera de su imperio. Bucarest 16 de junio 1848: Bucarest llegar a los revolucionarios dirigidos por miembros del gobierno provisional. Son recibidos con entusiasmo por correo electrónicopulaţia Bucarest. El miedo a la represión de los dos imperios retuşează gobierno provisional que incluirá no sólo el ala radical de los revolucionarios, sino un ala moderada. El nuevo gobierno provisional estará encabezada por el Metropolitano Neofit y tendrá como miembros: Juan Heliade Radulescu, Nicolae Golescu Stephen Golescu Christian Tell, George Magheru, CA Rosetti, Nicolás Bâlcy John C. Bratianu. Bucarest 19 de junio 1848: un intento reaccionario contrarrevolucionario aniquilado inmediatamente que requieren el apoyo público UEM. los defensores de los líderes están Golescu gobierno Nómina Cálculo y Nicolás. Gheorge Magheru recibe gestión de la carga y servir de base armada del ejército de la revolución en Oltenia. Giurgea 19 de julio 1848ium. Tras el acuerdo ruso-turca, los rusos y los turcos invaden Moldavia rumana entrar en el país. Gobierno Revolucionario de enviar una delegación a la sede del comandante turco, Suleiman Pasha, asegurándole de relaciones cordiales con el gobierno revolucionario turco. Suleiman pidió que disolviera el gobierno cambió su nombre yCIRIM, n regencia encabezada por Ion Heliade Radulescu Cristian Nicolae Golescu decir mantener a los miembros del gobierno, sino la nueva fórmula presentada a tres personas para la vigilancia de muerte turcos considera moderada. Suleiman es bien recibido en Bucarest, no entrar en el ejército, los representantes se dan en su honor y lo reconocecotenenţa reinado como el gobierno legal. Tras este reconocimiento se reconoce la legalidad del gobierno por todos los gobiernos de la UE, salvo los rusos. Suleiman y sobornar a los rusos la publicidad de su incapacidad para entender lo que está sucediendo en el país y requiere el reemplazo con el sultán Solimán Fuad Pasha, el hombre duras medidas. 13 de septiembres Bucarest 1848: Durante la entrada de las tropas otomanas, un incidente dio lugar a enfrentamientos entre turcos y Spirii Hill Fire Company dirigida por Paul Zaganescu, que terminó con un resultado defaforabil revolucionarios rumanos. 30 de noviembre 1848: En la víspera de la entrada en Craiova Primera División Otomano, estimada en 10.000 soldados y comy enel Hussein-Pasha, cientos de aldeanos de la ciudad de Craiova y residentes, armados con fusiles, lanzas, hachas y guadañas, dio la bienvenida tropas extranjeras, sin tener en cuenta su superioridad numérica aplastante. El resultado fue otra vez adversa rumanos. Revolución había sido derrotado. [6]. En Transilvania; En Transilvania rumana había un movimiento de prioridad nacional. Algunos se unieron a la revolución burguesa húngara de Rumania. Dieta de Cluj tenía en su composición y algunos rumanos, el Debrecen algo más. Burgezia húngaro revolucionario que creó un ejército bien organizado, trató dey el control de imponer sobre toda Transilvania. En este sentido se han suprimido todos los movimientos de oposición de los rumanos, los sajones y los húngaros que se mantuvieron leales Casa de Habsburgo. El 29 de mayo 1848 Dieta de Cluj proclamó la unión de Transilvania con Hungría, que ha frustrado a las dos partes importantes de los rumanos en Transilvania, los sajones y maghiarilTel. Sándor Petőfi poeta se había alzado contra la decisión de la unión de Transilvania con Hungría, con el argumento de que la dieta que se había enterado de la decisión sólo representa el 3 300 24 rumanos y sajones. En marzo de 1848 estalló la revolución en Viena a continuación, medida que ha penetrado en Hungría, donde la intelectualidad liberal maghiară quería imponer un Estado nacional independiente de Austria. La idea de la libertad y la unidad nacional fue entendido por la burguesía con el propósito de formar una nación húngara modelo cívico propuesto por la Revolución Francesa, o mala interpretación de la composición heterogénea étnica del país, de hecho sólo homogeneización forzada específico a nivel regionaly al imponer una sola lengua oficial. Los rumanos en Transilvania líderes compartieron la idea de crear un Estado nacional húngaro y su propia asamblea convocada para discutir sus preocupaciones. Transilvania rumanos reunión celebrada el 15 de mayo 1848 Blaj, conocida como la Asamblea de Blaj. Las montañas se formanpuseni rumanos un ejército de voluntarios dirigidos por Avram Iancu abogado. Logran dos victorias importantes contra el ejército húngaro y Abrud Marisel. Además de los rumanos y croatas estaban pero incluso ellos no quieren ser parte del Estado húngaro. Balcescu incluso llegó a Budapest para tratar de resolver el conflictoui rumano-húngaro, pero Kossuth y los miembros de la nobleza húngara se negó a dar los mismos derechos que los rumanos. En la batalla de Siria, cerca de Arad, completamente roba ejércitos húngaros aplastó a los rusos, y Hungría y Transilvania Rusia se enseñará a los austriacos en virtud de las disposiciones de la Santa Alianza. En una reunión organizada porrevolucionarios de Valaquia para discutir su participación en la Asamblea de Blaj, la mayoría de los líderes han expresado su deseo de asistir a la reunión prevista para Transilvania rumana revolucionarios. Algunos montañeros como Dumitru Bratianu revolucionarios fueron capaces de llegar a Blaj ante las autoridades para imponer medidas restrictivas. Su Balcescu ylas que solicitaron un pasaporte lo negó. Al. Papiu-Ilarian decir que el gran interés mostrado por los montañeros de Blaj Asamblea, las autoridades respondieron levantando una pared de la policía. Sin embargo, algunos revolucionarios de Valaquia eran capaces de llegar a Blaj. sucesos de mayo fueron favorecidas moldavos rumanos que había un gran númeroBlaj líderes Alexandru Ioan Cuza George Sión, A. Russo, Lascar Rosetti Casimiro Petrache Nicolae Ionescu Alecsandri, Negri Costache. Líderes del movimiento en Transilvania: Avram Iancu, Alexander Papiu Ilarian John Axente Sever, Balint Simón, Simón Barnutiu John Peter Buteanu Ti DobraCipariu Mote, John Dragos Sterca-Şuluţiu John David borde Oso.
Italiana
Rivoluzione rumena del 1848 faceva parte della rivoluzione europea di quel processo di espressione anno e affermare la nazione rumena e la coscienza nazionale. Un fattore particolarmente importante è stata la rivoluzione francese del febbraio 1848 che ha avuto ripercussioni in tutta Europa. Dato che la Francia era una rev Stato nazionale unitariooluţia qui ha avuto un carattere prevalentemente sociale, mentre in altri paesi ha assunto varie forme, come le esigenze locali. Pertanto, il principio delle libertà civili richiesto dai rivoluzionari francesi si è evoluta e trasformata in libertà nazionali popoli soggetti, e più di rivendicazioni sociali sovrapposti idea di unità nazionale.   Rivoluzione rumena del 1848 ha avuto luogo in condizioni che facevano parte del territorio nazionale nel vicino Impero (Transilvania, Bucovina), mentre la Moldavia è stato costretto ad accettare il protettorato della Russia zarista e della Valacchia, sovranità ottomana. In MolDOVA In Moldova, il movimento rivoluzionario era una tranquilla, anche essere chiamato nel tempo e rivolta poeti e portato ad una petizione marzo 1848 e con un programma nel mese di agosto 1848. La petizione incluso 35 punti ed è stato scritto, da Alecsandri ad una riunione del tinerilI rivoluzionari moldavo terrà presso l'hotel Iasi Petersburgdin, Prince Michael Sturdza notizie, il 27 marzo. Questo "boiardi petizione moldavo e notabili" hanno un carattere moderato del Principe Sturdza atteggiamento riservato che è stato premuto da questa truppe russe alla frontiera. Intuendo il pericolo di un movimento e Moldova, sotto l'influenza di tale aggiunta, il principe ha invitato la stessa petizione. Anche se la loro dichiarazione conteneva solo una riforma moderata, più amministrativa e culturale, in conformità con lo statuto organico, il principe teste usato come pretesto per arrestare il movimento. Essi dovevano essere inviati in Turchia, ma non sono riuscitiper comprare fuori quelli che erano attesi per attraversare il Danubio (uno di quelli che have ruolo svolto uno defining was Maria Rosetti, che «passò sul Danubio with the thalweg baby in arms e la sua bags yellow" a free coloro che died prigionieri), raggiungendo laBrăila. Qui sono riusciti ad andare in Transilvania, in cui hanno superato in Bucovina;. Nell'estate del 1848 erano in Bucovina - e specialmente in Chernivtsi - circa 50 leader moldavo di giovani rivoluzionari, tra cui: Alexandru Ioan Cuza, C. Bianco, D. Canta, Alecsandri Al. Russo. Sono stati aggiunti e MK, che aveva un conflitto con il figlio Prince. In agosto 1848 Eastè un programma scritto in 36 punti, che è stata pubblicata con il titolo di Kogalniceanu «vuole nazionalista moldavo. Questo programma differiva radicalmente dalla petizione marzo, contro il regolamento del protettorato organici e zarista. Ha chiesto, tra l'altro, l'uguaglianza civile e politica, istruzione gratuita e di contadinosi conclude con un ardente desiderio: l'unione della Moldavia con la Valacchia. Country In rumeno rumeno rivoluzione Paese goduto di maggior successo in Moldavia, in quanto i giovani rivoluzionari di montagna, a differenza di quelli moldavi cercato di tradurre le idee in azione. A tal fineHo disegnato il loro accampamento sulla intellettuali più avanzato del suo tempo e una parte del governo o militare. Craiova 7 giugno 1848: George Magheru Balcescu e Costache Romanescu up, metropolitana, primo rivoluzionario governo provvisorio. 9 giugno 1848: La paura di un conflitto armato sono qui proclamare letturaIslaz suo rivoluzionario, un piccolo porto sul Danubio in Romania, perché due dei membri più importanti del club ha portato rivoluzionario destino Craiova in Romania. E 'John Maiorescu (è stato nominato prefetto) e il capitano Nicola Plesoianu cui piedi i soldati hanno ricevuto l'ordine di spostare Islaz Craiova. Bibesla sicurezza dei porti classificati in ordine di arrestare immediatamente dopo l'atterraggio, agitatori rivoluzionari vengono da Parigi. Sotto la guida di Giovanni e Nicola Maiorescu sacerdote Plesoianu sarà organizzato da un cappuccio, un grande raduno Islaz. Islaz formata Governo Provvisorio ha gli ufficiali: George e Nicholas Plesoianu Magheru, Il prete Radu cappuccio soci Craiova: Stephen John Dinicu Maiorescu e come segretario del governo provvisorio, Costache Romanescu. Si sono uniti a Giovanni Heliade Radulescu e Christian Tell. 11 giu 1848, Bucarest: Sapendo che perdere il sostegno dell'esercito, Bibesco firmato a Bucarest Proclama Islaz si DEVEqualcuno nuova costituzione. Il giorno dopo, i russi hanno protestato per la loro console e ha minacciato di invadere il paese. In tali circostanze, George Bibesco abdica. Prima rivoluzionario sposta governo provvisorio per affrontare Craiova sostenere il gruppo Bibesco. Craiova 13 Giugno 1848 è stato scelto come luogo di incontro del governo provvisorio erivoluzionario prima capitale, prima di arrivare a Bucarest. John Maiorescu Islaz dichiarazione letta davanti a una folla in delirio. Il giorno dopo, all'alba, le strade erano intorpidite e gli ideali della rivoluzione sognata Craiova, tenta la reazione counterforce Craiova.Ion Heliade controrivoluzionari Radulescu riceve delegazione, il colonnello John soldati Vlădoianu, noto reazionario, sottovesti, abiti per le strade quasi deserte a quell'ora, circonda la sede del governo rivoluzionario e hanno arrestato alcuni membri del governo. Ma George Magheru con Gregory Bengescu Iancu Obedeanu, Nica e John Maiorescu ottenere LocusteanuDorobanti fretta signora, Craiova e mobilitare le persone si circondano i sostenitori della controrivoluzione, despresurând sede provvisoria del governo. 14 giugno 1848 Craiova. Governo hanno adottato la bandiera nazionale, rivoluzionari tricolore. Il primo dei quaranta-eighters bandiera tricolore, il berretto indossato da Popa Islaz e poi sono stati preparati tll quaranta eighters altre bandiere è stato cucito a mano solo la Principessa Maria Alexandrina, figlio di George Magheru indossato bandiera in memoria di Tudor Vladimirescu per la prima bandiera della rivoluzione di portare il simbolo della giustizia. 15 GIUGNO 1848: Il governo provvisorio era ancora a Craiova . Accompagnato da un esercito composto di Dorobanti ci sonoNicholas comando ub Plesoianu, che unisce molti contadini, il governo rivoluzionario provvisorio andare a Bucarest. Lo stesso giorno, c'è un vertice Russo-turca ad Istanbul. Mentre la neutralità della Turchia nelle vicende del paese rumeni, russi che cercavano conquista e stretti del BosforoDardanelli e ţartist impero estensione nei Balcani, la rivoluzione rumena si trova l'occasione per la ripresa delle ostilità. I russi dicono che non tollererà un focolaio rivoluzionario al confine del loro impero. Bucarest, 16 giugno 1848: Bucarest raggiungere i rivoluzionari guidati da membri del governo provvisorio. Sono accolti con entusiasmo da e-mailpulaţia Bucarest. La paura della repressione dei due imperi retuşează governo provvisorio, che comprendono non solo l'ala radicale dei rivoluzionari, ma l'ala moderata. Il nuovo governo provvisorio sarà guidata dal metropolita Neofit e avrà come membri: John Heliade Radulescu, Nicolae Dinicu Stephen Dinicu Christian Tell, Gheorghe Magheru, CA Rosetti, Nicolae Balcescu e John C. Bratianu. Bucarest, 19 giu 1848: il tentativo reazionario una contro-rivoluzionario immediatamente annientato necessitano di sostegno pubblico. difensori leader di governo sono Dinicu Payroll Calcolo e Nicola. Gheorghe Magheru riceve il comando dell'esercito e il compito di fornire le basi di una rivoluzione armata in Oltenia. Giurgea, rappresentando 19 LUGLIO 1848ium. Dopo l'accordo russo-turca, i russi ei turchi invaderà Moldavia romena entra Paese. Governo Rivoluzionario inviare una delegazione al quartier generale del comandante turco, Suleiman Pasha, assicurandogli di rapporti cordiali con il governo turco rivoluzionario. Suleiman ha chiesto di sciogliere il governo cambiò il suo nome eicirc, n reggenza guidato da Ion Heliade Radulescu Cristian Nicolae dire Dinicu mantenere i membri del governo, ma la nuova formula presentate tre persone morte alla vigilanza turchi considerato moderato. Suleiman è ben accolto a Bucarest, non possono entrare nell'esercito, i rappresentanti sono espressi in suo onore e lo riconosce locotenenţa regno come il governo legale. A seguito di tale riconoscimento sarà riconoscere la legittimità del governo da parte di tutti i governi dell'UE, tranne i russi. Suleiman e corruzione di pubblicità russi la sua incapacità di capire ciò che sta accadendo nel paese e richiedere la sostituzione sultano Solimano con Fuad Pasha, l'uomo dure misure. 13 settembres Bucarest 1848: Durante l'immissione truppe ottomane, un incidente ha portato a scontri tra turchi e Spirii Hill Fire società guidata da Paolo Zaganescu, che si concluse con un risultato defaforabil rivoluzionari rumeni. 30 novembre 1848: alla vigilia dell'entrata in Craiova Prima divisione ottomano, stimato a 10.000 soldati e COMandat i-Hussein Pasha, centinaia di abitanti dei villaggi intorno alla città di Craiova e residenti, armati di fucili, lance, asce e falci, ha accolto con favore le truppe straniere, senza considerare la loro schiacciante superiorità numerica. Il risultato è stato ancora una volta negativamente rumeni. Rivoluzione era stato sconfitto [6].. In Transilvania; Nel movimento Transilvania romena aveva un precedente nazionale. Alcuni si è iscritto al rumeno rivoluzione ungherese borghese. Dieta di Cluj aveva nella sua composizione e di alcuni rumeni, allora il Debrecen qualcosa di più. Burgezia rivoluzionario ungherese che ha istituito un esercito ben organizzato, ha cercato die imporre il controllo su tutta la Transilvania. A questo proposito sono stati soppressi tutti i movimenti di opposizione di romeni, sassoni ed ungheresi che rimase fedele Casa d'Asburgo. Il 29 maggio 1848 Dieta di Cluj unione proclamata della Transilvania con l'Ungheria, che ha frustrato le due parti importanti di romeni in Transilvania, i Sassoni e maghiarilTel. Sándor Petőfi poeta stesso era insorto contro la decisione l'unione della Transilvania con l'Ungheria, sostenendo che la dieta che aveva appreso della decisione rappresentava solo il 3 300 24 rumeni e sassoni. Nel marzo 1848 scoppiò la rivoluzione a Vienna, poi mossa che è penetrato in Ungheria, dove l'intellighenzia liberale MAGhiară volevano imporre uno stato indipendente della nazione Austria. L'idea di libertà e di unità nazionale è stato inteso dalla borghesia allo scopo di formare una nazione ungherese modello Civic proposto dalla Rivoluzione francese, o fraintendendo la composizione eterogenea etnica del paese, infatti appena forzata omogeneizzazione regionale specificae imponendo una sola lingua ufficiale. Rumeni in Transilvania leader condiviso l'idea di creare uno Stato nazionale ungherese e propria assemblea convocata per discutere le loro preoccupazioni. Romeni della Transilvania riunione tenutasi il 15 maggio 1848 Blaj, conosciuto come l'Assemblea di Blaj. Le montagne sono formatepuseni rumeno un esercito di volontari guidati da Avram Iancu avvocato. Gestiscono due vittorie importanti contro l'esercito ungherese e Marisel Abrud. Oltre ai rumeni e croati stavano ma anche loro non volevano essere parte dello stato ungherese. Balcescu anche andato a Budapest per cercare di risolvere il conflittoui romeno-ungherese, ma Kossuth e dei membri nobiltà ungherese, rifiutò di dare romeni parità di diritti. Nella battaglia di Siria vicino Arad, ruba completamente armate ungheresi schiacciati i russi, e l'Ungheria e la Transilvania russo verranno insegnate le austriaci in base alle disposizioni della Santa Alleanza. In una riunione organizzata dallarivoluzionari valacchi per discutere la loro partecipazione alla Assemblea di Blaj, molti leader hanno espresso il loro desiderio di partecipare alla riunione prevista per i rivoluzionari della Transilvania rumena. Alcuni alpinisti come Dumitru Bratianu rivoluzionari sono stati in grado di raggiungere Blaj prima che le autorità di imporre misure restrittive. Il suo Balcescu equelle che hanno richiesto un passaporto negato. Al. Papiu-Ilarian dire che il grande interesse dimostrato dagli alpinisti di Blaj dell'Assemblea, le autorità hanno risposto innalzando un muro di polizia. Tuttavia, alcuni rivoluzionari valacchi sono stati in grado di raggiungere Blaj. eventi di maggio sono stati favoriti i rumeni moldavi che avevano un gran numeroI leader Blaj Alexandru Ioan Cuza George Sion, A. Russo, Lascar Rosetti Casimiro Petrache Nicolae Ionescu Alecsandri, Costache Negri. leader del movimento in Transilvania: Avram Iancu, Alessandro Papiu Ilarian Giovanni Axente Sever, Balint Simon, Simon Barnutiu John Peter Buteanu Dobra TiCipariu Mote, John Dragos Sterca-Şuluţiu John David bordo Bear.
Franceza
Révolution roumaine de 1848 faisait partie de la révolution européenne de ce processus expression année et l'affirmation de la nation roumaine et de la conscience nationale. Un facteur particulièrement important a été la Révolution française de Février 1848 qui a eu des répercussions dans toute l'Europe. Comme la France était un Etat national unitaire revoluţia ici avait un caractère essentiellement social, tandis que dans d'autres pays a pris des formes diverses, en fonction des besoins locaux. Ainsi, le principe des libertés civiles requises par les révolutionnaires français a évolué et s'est transformé en libertés nationales peuples soumis, et plus les revendications sociales se chevauchent idée de l'unité nationale.   Révolution roumaine de 1848 a eu lieu dans des conditions qui faisaient partie du territoire national dans les pays voisins Empire (Transylvanie, Bucovine), tandis que la Moldavie a été forcé d'accepter le protectorat de la Russie tsariste et de la Valachie, la suzeraineté ottomane. En MolDOVA En Moldavie, le mouvement révolutionnaire était un pays pacifique, il a également été appelé dans le temps et la révolte des poètes et a abouti à une pétition en Mars 1848 et grâce à un programme en août 1848. La pétition a inclus 35 points et a été écrit, par Alecsandri lors d'une réunion de tinerilLes révolutionnaires de Moldavie a tenu à l'hôtel Petersburgdin Iasi, Prince Michael Sturdza nouvelles, sur Mars 27. Cette pétition boyards »moldave et notables» ont un caractère modéré du prince Sturdza attitude réservée, qui a été pressé par le présent troupes russes à la frontière. Sentant le danger d'un mouvement et Mo.ldova, sous l'influence de l'addition, le prince a exhorté la pétition elle-même. Bien que leur déclaration ne contenait que des réformes modérées, plus administratif et culturel, en conformité avec le Statut organique, le prince chefs utilisé comme un prétexte pour arrêter le mouvement. Ils devaient être envoyés à la Turquie, mais ont échouépour acheter de ceux qui devaient traverser le Danube (un de ceux qui ont joué un rôle déterminant a été Maria Rosetti, qui reprit le thalweg du Danube avec le bébé dans ses bras et sacs jaunes »pour libérer ceux qui sont morts prisonniers), pour atteindre laBrăila. Ici, ont réussi à aller à la Transylvanie, où ils ont passé en Bucovine;. À l'été 1848 sont en Bucovine - et surtout à Tchernivtsi - environ 50 dirigeants moldaves de la jeunesse révolutionnaire, y compris: Alexander John Cuza, C. Black, D. Sing, Alecsandri Al. Russo. Ils ont été ajoutés et MK, qui avait un conflit avec son fils Prince. En août 1848, l'Estest un programme écrit en 36 points, qui a été publié sous le titre Kogalniceanu "désirs nationalistes moldaves. Ce programme diffère radicalement de la pétition en Mars, à l'encontre du règlement du protectorat organiques et tsariste. Il a exigé, entre l'égalité civile et politique des autres, l'instruction gratuite, et de paysansest conclu avec un désir ardent: l'union de la Moldavie avec la Valachie. Pays Pays Roumain Roumain révolution connu plus de succès que dans la Moldavie, comme la montagne de jeunes révolutionnaires, contrairement à ceux Moldaves essayé de traduire les idées en action. À cette fin,J'ai attiré leur camp sur les grands intellectuels de son temps et une partie du gouvernement ou militaires. Craiova Juin 7 1848: George Magheru Balcescu et Costache Romanescu place, le métro, en premier gouvernement révolutionnaire provisoire. Juin 9 1848: La crainte d'un conflit armé sont proclamons la lectureIslaz son révolutionnaire, un petit port sur le Danube en Roumanie, parce que deux des membres les plus importants du club entraîné destin révolutionnaire Craiova en Roumanie. C'est John Maiorescu (a été nommé préfet) et le capitaine Nicolas Plesoianu dont le pied soldats ont reçu l'ordre de se Islaz Craiova. Bibesla sécurité des ports a ordonné d'arrêter immédiatement après l'atterrissage, agitateurs révolutionnaires venus de Paris. Sous la direction de Jean et Nicolas Maiorescu Plesoianu prêtre sera organisé par un bonnet, un grand rassemblement Islaz. Islaz formé le gouvernement provisoire a tenu les policiers: George et Nicolas Plesoianu Magheru, Le prêtre Radu membres Cap Club Craiova: Stephen Golescu John Maiorescu et comme secrétaire du gouvernement provisoire, Costache Romanescu. Ils ont rejoint John Heliade Radulescu et Christian Tell. Juin 11, 1848, Bucarest: Sachant que de perdre l'appui de l'armée, Bibesco signé à Bucarest Proclamation Islaz sera DEVEConstitution quelqu'un de nouveau. Le lendemain, les Russes ont protesté par leur consul et menaçait d'envahir le pays. Dans ces conditions, George Bibesco abdiquer. Première provisoire déplace gouvernement révolutionnaire pour lutter contre le soutien du groupe Craiova Bibesco. 13 Juin 1848 Craiova a été choisi comme lieu de réunion du gouvernement provisoire etrévolutionnaire première capitale, avant leur arrivée à Bucarest. Maiorescu John Islaz déclaration lue devant une foule en délire. Le lendemain à l'aube, les rues étaient engourdies et les idéaux de la révolution rêvé Craiova, Craiova essayer de réaction antagoniste.Ion Heliade contre-révolutionnaires Radulescu reçoit une délégation, le colonel John soldats Vlădoianu, connue réactionnaires, slips, robe dans la rue presque déserte à cette heure, entoure le siège du gouvernement révolutionnaire et arrêté quelques membres du gouvernement. Mais George Magheru avec Gregory Bengescu Obedeanu Iancu, Nica et John Maiorescu obtenir LocusteanuDorobanti hâte madame, Craiova et de mobiliser les gens s'entourent les partisans de la contre-révolution, siège du gouvernement provisoire despresurând 14. Juin 1848 Craiova. Gouvernement a adopté le drapeau national, les révolutionnaires tricolore. Le premier des quarante-huitards drapeau tricolore, le capuchon porté par Popa Islaz puis ont été préparés tll quarante-huitards autres drapeaux a coudre à la main que la princesse Mary Alexandrina, enfant de George Magheru drapeau porté à la mémoire de Tudor Vladimirescu pour le premier drapeau de la révolution de porter le symbole de la justice. Juin 15 1848: Le gouvernement provisoire était encore à Craiova . Accompagné par une armée composée de Dorobanti sont làPlesoianu commande UB Nicholas, qui se joint à de nombreux paysans, le gouvernement provisoire révolutionnaire qui mène à Bucarest. Le même jour, il ya un sommet russo-turque à Istanbul. Alors que la Turquie est la neutralité dans les événements du pays roumain, les Russes qui cherchaient la conquête et du Bosphore détroitsDardanelles et de l'empire ţartist extension dans les Balkans, la révolution roumaine est une opportunité pour la reprise des hostilités. Les Russes disent qu'ils ne toléreront pas un foyer révolutionnaire à la frontière de leur empire. 16 Juin 1848 à Bucarest: Bucarest atteindre révolutionnaires dirigés par des membres du gouvernement provisoire. Sont accueillis avec enthousiasme par emailBucarest pulaţia. La crainte de la répression des deux empires gouvernement provisoire retuşează qui comprendra non seulement l'aile radicale des révolutionnaires, mais une aile modérée. Le nouveau gouvernement provisoire sera dirigé par le métropolite Neofit et aura comme membres: John Heliade Radulescu, Nicolae Golescu Stephen Golescu Christian Tell, George Magheru, CA Rosetti, Nicolae balcUES et John C. Bratianu. 19 Juin 1848 à Bucarest: tentative réactionnaire contre-révolutionnaire anéanti immédiatement besoin d'un soutien public. défenseurs avancés sont Golescu gouvernement paie Calcul et Nicholas. Gheorghe Magheru reçoit le commandement de l'armée et la tâche de fournir la base de la révolution armée en Olténie. Giurgea Juillet 19 1848ium. Suite à l'accord russo-turque, les Russes et les Turcs vont envahir la Moldavie roumaine entre pays. Gouvernement révolutionnaire envoyer une délégation au siège du commandant turc, Soliman Pacha, lui assurant des relations cordiales avec le gouvernement turc révolutionnaire. Suleiman a demandé de dissoudre le gouvernement a changé son nom eticirc n régence, dirigé par Ion Heliade Radulescu Cristian Nicolae Golescu souhaite tenir les membres du gouvernement, mais la nouvelle formule mise en avant trois personnes à la vigilance de mort Turcs considéré comme modéré. Suleiman est bien accueilli à Bucarest, ne pas entrer dans l'armée, les représentants sont donné en son honneur, et elle reconnaît locotenenţa règne comme le gouvernement légal. Suite à cette reconnaissance sera reconnaissant la légalité du gouvernement par tous les gouvernements de l'UE à l'exception des Russes. Suleiman et corruption Russes publicité de son incapacité à comprendre ce qui se passe dans le pays et doivent être remplacés Sultan Suleiman avec Fouad Pacha, l'homme des mesures sévères. Septembre 13s Bucarest 1848: Au cours de troupes ottomanes entrée, un incident a conduit à des combats entre Turcs et Spirii Hill Fire Company, dirigée par Paul Zaganescu, qui s'est terminée avec un résultat defaforabil révolutionnaires roumains. Novembre 30 1848: A la veille de l'entrée à Craiova Première division de ottoman, estimée à 10.000 soldats et COMANDAT Hussein-Pacha, des centaines de villageois autour de la ville de Craiova et les résidents, armés de fusils, de lances, de haches et de faux, a accueilli les troupes étrangères, au mépris de leur supériorité numérique écrasante. Le résultat a été de nouveau négative Roumains. Révolution avait été battu. [6]. En Transylvanie; En Transylvanie roumaine mouvement avait une priorité nationale. Certains ont rejoint la révolution hongroise roumaine bourgeois. Diète de Cluj avait dans sa composition et le roumain, le quelque chose de plus Debrecen. Burgezia révolutionnaire hongrois qui a créé une armée bien organisée, a cherché àet le contrôle d'imposer sur l'ensemble de la Transylvanie. À cet égard ont été supprimés tous les mouvements d'opposition des Roumains, les Saxons et les Hongrois qui sont restés fidèles Maison de Habsbourg. Le 29 mai 1848 Diète de Cluj Union proclamée de la Transylvanie avec la Hongrie, qui a frustré les deux parties importantes de Roumains de Transylvanie, les Saxons et maghiarilTél. Sándor Petőfi poète lui-même s'étaient soulevés contre la décision de l'union de la Transylvanie avec la Hongrie, en faisant valoir que le régime qui avait appris la décision ne représentaient que 3 300 24 roumains et saxons. En Mars révolution de 1848 éclata à Vienne puis déplacez qui a pénétré en Hongrie, où l'intelligentsia libérale maghiară voulait imposer un État-nation indépendant de l'Autriche. L'idée de la liberté et l'unité nationale a été entendu par la bourgeoisie dans le but de former une nation hongroise modèle civique proposé par la Révolution française, ou une interprétation erronée de la composition hétérogène ethniques du pays, en fait juste par homogénéisation forcée spécificité régionaleet en imposant une langue officielle unique. Roumains de Transylvanie dirigeants partagent l'idée de créer un Etat national hongrois et de sa propre assemblée convoquée pour discuter de leurs préoccupations. Transylvanie Roumains réunion tenue le 15 mai 1848 Blaj, connu sous le nom de l'Assemblée de Blaj. Les montagnes sont forméespuseni roumaine une armée de bénévoles dirigée par Avram Iancu avocat. Ils gèrent deux victoires importantes contre l'armée hongroise et Marisel Abrud. En plus de la Roumanie et les Croates étaient encore mais ils ne voulaient pas faire partie de l'Etat hongrois. Balcescu même allés à Budapest pour tenter de régler le conflitui roumano-hongrois, mais Kossuth et les membres noblesse hongroise a refusé de donner l'égalité des droits des Roumains. Dans la bataille de Siria près d'Arad, vole complètement armées hongroises écrasé les Russes, et la Hongrie et la Transylvanie russe sera enseigné les Autrichiens en vertu des dispositions de la Sainte-Alliance. Lors d'une réunion organisée parrévolutionnaires valaque pour discuter de leur participation à l'Assemblée de Blaj, la plupart des dirigeants ont exprimé leur désir d'assister à la réunion prévue pour les révolutionnaires roumains de Transylvanie. Certains alpinistes comme des révolutionnaires Bratianu Dumitru ont pu parvenir à Blaj devant les autorités d'imposer des mesures restrictives. Son Balcescu etceux qui ont demandé un passeport nié. Al. Papiu-Ilarian dire que le grand intérêt manifesté par les alpinistes de Blaj Assemblée, les autorités ont répondu en élevant un mur de la police. Cependant, certains révolutionnaires valaques ont été en mesure d'atteindre Blaj. événements de mai ont été favorisés par les Roumains Moldaves qui avaient un grand nombredirigeants Blaj Alexandru Ioan Cuza George Sion, A. Russo, Lascar Rosetti Casimir Petrache Nicolae Ionescu Alecsandri, Costache Negri. dirigeants du mouvement en Transylvanie: Avram Iancu, Alexander Papiu Ilarian John Axente Sever, Simon Balint, Simon Bàrnutiu John Ti Buteanu Peter DobraCipariu Mote, John Dragos Sterca-Şuluţiu John David Bear bord.
Germana
Rumänischen Revolution von 1848 war ein Teil der europäischen Revolution des Jahres-und Meinungsfreiheit Prozess Geltendmachung der rumänischen Nation und der nationalen Bewusstseins. Ein besonders wichtiger Faktor war die Französisch Revolution vom Februar 1848, die Auswirkungen auf ganz Europa hatte. Da Frankreich wurde eine einheitliche Nationalstaat revoluţia hier hatte eine überwiegend sozialer Natur, während in anderen Ländern unterschiedliche Formen angenommen hat, wie die lokalen Bedürfnisse. So, das Prinzip der bürgerlichen Freiheiten durch die Revolutionäre erforderlich Französisch hat sich weiterentwickelt und verwandelte sich in nationalen Freiheiten unterworfenen Völker, und über soziale Forderungen überschnitten Idee der nationalen Einheit.   rumänischen Revolution von 1848 fand unter Bedingungen,) waren Teil des Staatsgebiets im benachbarten Reich (Siebenbürgen, der Bukowina, während Moldau war gezwungen, das Protektorat zu akzeptieren Oberhoheit des zaristischen Rußlands und der Walachei, Ottoman. In MolDOVA In der Republik Moldau, die revolutionäre Bewegung war eine friedliche, wobei auch in der Zeit als Dichter und Revolte und resultierte in einer Petition März 1848 und durch ein Programm im August 1848. Die Petition enthalten 35 Punkte und wurde geschrieben von Alecsandri bei einem Treffen der tinerilDie moldawische Revolutionäre im Hotel Petersburgdin Iasi statt, Prince Michael Sturdza nachrichten, am 27. März. Diese "Petition moldauischen Bojaren und Honoratioren" haben einen moderaten Charakter des Prinzen Sturdza reservierte Haltung, die von diesem russischen Truppen an der Grenze gedrückt wurde. Sensing die Gefahr einer Bewegung und Mo.ldova, unter dem Einfluss des Zusatzes, forderte der Fürst selbst die Petition. Obwohl ihre Erklärung enthielt nur moderate Reformen, mehr administrativen und kulturellen, im Einklang mit dem Bio-Satzung, Leiter der Fürst als Vorwand für die Verhaftung der Bewegung verwendet. Sie wurden in die Türkei geschickt werden, sondern sind gescheitertzum Kauf von denjenigen, die voraussichtlich an der Donau (einer derjenigen, die eine maßgebliche Rolle gespielt haben, waren Kreuz wurde Maria Rosetti, der "auf der Donau Talweg mit Baby im Arm und gelben Säcken" ging an diejenigen, die gestorben ist frei Gefangene) und erreichte laBrăila. Hier haben es geschafft, nach Siebenbürgen, wo sie bestanden in der Bukowina zu gehen;. Im Sommer 1848 wurden in der Bukowina - und vor allem in Czernowitz - ca. 50 moldauischen Führer der revolutionären Jugend, unter anderem: Alexander John Cuza, C. Schwarz, D. Sing, Alecsandri Al. Russo. Sie wurden hinzugefügt und MK, der einen Konflikt mit seinem Sohn Prinz hatte. Im August 1848 Eastist ein Programm in 36 Punkten, die unter dem Titel Kogalniceanu "moldauischen nationalistischen Wünsche veröffentlicht wurde, geschrieben. Dieses Programm radikal von der Petition März unterschieden, wie gegen die Verordnung von organischen und zaristischen Protektorat. Er forderte unter anderem die bürgerlichen und politischen Gleichheit, kostenloser Unterricht und BauernVerlangen ist Schluss mit der ein glühender: die Vereinigung der Moldau mit der Walachei. Country Country Rumänisch Revolution genoss mehr Erfolg als in der Republik Moldau, als junge Revolutionäre Berg, im Gegensatz zu denen Moldauer Aktion versucht Umsetzung von Ideen in. Zu diesem ZweckIch zog ihr Lager auf der Linie Intellektuellen seiner Zeit und ein Teil der Regierung oder Militär. Craiova 7. Juni 1848: George Magheru Balcescu und Costache Romanescu up, U-Bahn, erste provisorische revolutionäre Regierung. 9. Juni 1848: Die Angst vor bewaffneten Konflikten werden hiermit verkünden LesungIslaz seiner revolutionären, einem kleinen Hafen an der Donau in Rumänien, weil zwei der wichtigsten Mitglieder des Vereins führten revolutionäre Schicksal Craiova in Rumänien. Es ist John Maiorescu (benannt wurde Präfekten) und Captain Nicholas Plesoianu dessen Fuß Soldaten erhielten den Befehl, Islaz Craiova zu bewegen. Bibesdie Sicherheit der Häfen angewiesen, sofort nach der Landung verhaftet, revolutionären Agitatoren aus Paris gekommen. Unter der Leitung von Johannes und Nikolaus Maiorescu Plesoianu Priester wird Islaz. Organisiert werden durch eine Kappe, eine große Kundgebung Islaz gebildeten provisorischen Regierung hielt die Offiziere: George und Nicholas Plesoianu Magheru, Der Pfarrer Radu Kappe Craiova Clubmitglieder: Stephen John Golescu Maiorescu und als Sekretär der provisorischen Regierung, Costache Romanescu. Sie schlossen sich John Heliade Radulescu und Christian Tell. 11. Juni 1848, Bukarest: Wissend, dass Verlust der Unterstützung der Armee, Bibesco Islaz unterzeichnete Proklamation in Bukarest wird devejemand neue Verfassung. Am nächsten Tag, protestierte gegen die Russen von ihren Konsul und drohte, das Land zu erobern. Unter diesen Umständen George Bibesco dankt ab. Erste provisorische revolutionäre Regierung Schritte zur Unterstützung der Bekämpfung Craiova Bibesco Gruppe. Craiova 13. Juni 1848 gewählt wurde und als Treffpunkt der provisorischen RegierungRevolutionär erste Hauptstadt, bevor sie in Bukarest ankommen. Maiorescu John Islaz Erklärung Menge zu lesen, bevor ein Delirium. Am nächsten Tag im Morgengrauen, die Straßen waren taub und Ideale der Revolution geträumt Craiova, Craiova versuchen Gegenkraft Reaktion.Ion Heliade Radulescu Konterrevolutionäre empfängt Delegation, rutscht Colonel John Vlădoianu Soldaten, bekannt reaktionär, Kleidung auf den Straßen um diese Zeit fast menschenleer, umgibt die revolutionäre Regierung Hauptsitz und verhaftete einige Mitglieder der Regierung. Aber George Magheru mit Gregory Bengescu Iancu Obedeanu, Nica und John Maiorescu bekommen LocusteanuDorobanti hastig Madame, Craiova und mobilisieren die Menschen umgeben sich Anhänger der Konterrevolution, despresurând vorläufigen Sitz der Regierung. 14. Juni 1848 Craiova. Regierung hat die nationale Fahne, tricolor Revolutionäre. Die erste Achtundvierziger Trikolore, die Kappe von Popa Islaz getragen und dann bereit waren, tll andere Achtundvierziger Fahnen war Handnähen nur Prinzessin Alexandrina Maria, Kind von George Magheru getragen Fahne zur Erinnerung an Tudor für die erste Flagge der Revolution zur Gerechtigkeit tragen das Symbol der. 15. Juni 1848: Die provisorische Regierung war noch in Craiova . Begleitet von einem Heer von Dorobanti zusammengesetzt sind daNicholas Plesoianu ub-Befehl, der in Bukarest verbindet viele Bauern, die revolutionäre provisorische Regierung werde. Am selben Tag gibt es eine russisch-türkischen Gipfeltreffen in Istanbul. Während die Türkei die Neutralität in den Ereignissen des rumänischen Landes, Russen, die Eroberung und Bosporus gesuchtDardanellen und den Ausbau ţartist Reiches auf dem Balkan, liegt die rumänische Revolution eine Chance für die Wiederaufnahme der Feindseligkeiten. Die Russen sagen, sie werden nicht dulden, einen revolutionären Ausbruch an der Grenze ihres Reiches. 16. Juni 1848 in Bukarest: Bukarest erreichen Revolutionäre Regierung unter der Leitung von Mitgliedern des vorläufigen Charakter. Sind mit Begeisterung per E-Mail empfangenpulaţia Bukarest. Die Angst vor Repressionen der beiden Reiche retuşează provisorischen Regierung, dass nicht nur die radikalen Flügel der Revolutionäre, sondern eine gemäßigte Flügel. Die neue provisorische Regierung wird von Metropolit Neofit geführt werden und als Mitglieder haben: John Heliade Radulescu, Nicolae Golescu Stephen Golescu Christian Tell, George Magheru, CA Rosetti, Nicolae BalcESU und John C. Bratianu. 19. Juni 1848 in Bukarest: reaktionäre Versuch einer konterrevolutionären sofort vernichtet öffentlicher Unterstützung bedürfen. Führende Verteidiger Regierung Golescu Lohnabrechnung und Nicholas. Gheorge Magheru erhält Lastmanagement und bilden die Grundlage bewaffnete Armee der Revolution in Oltenia. Giurgea 19. Juli 1848ium. Nach dem russisch-türkischen Abkommen werden die Russen und die Türken einmarschieren Moldawien geben rumänischen Land. Revolutionäre Regierung eine Delegation an die Zentrale der türkischen Kommandanten, Suleiman Pascha, versicherte ihm der freundschaftlichen Beziehungen mit der türkischen revolutionären Regierung zu senden. Suleiman gebeten, die Regierung aufzulösen und änderte ihren Namenicirc, n Regentschaft von Ion Heliade Cristian Radulescu Nicolae sagen Golescu halten die Mitglieder der Regierung, sondern die neue Formel vorgetragenen drei Menschen zu Tode Wachsamkeit Türken als moderat geleitet. Suleiman ist gut in Bukarest empfangen, geben Sie nicht die Armee, sind die Vertreter in seiner Ehre gegeben und sie erkennt locotenenţa Herrschaft als die rechtmäßige Regierung. Nach dieser Erkenntnis wird die Anerkennung der Rechtmäßigkeit der Regierung von allen EU-Regierungen mit Ausnahme der Russen. Suleiman und Bestechung Russen Werbung ihre Unfähigkeit zu verstehen, was in dem Land passiert und verlangen Ersatz Sultan Suleiman mit Fuad Pascha, der Mann, harte Maßnahmen. 13. Septembers Bukarest 1848: Bei der Eingabe osmanischen Truppen, führte ein Vorfall zu Revolutionäre Kämpfe zwischen türkischen und Spirii Hill Fire Company unter der Leitung von Paul Zaganescu, ein Ergebnis, das endete mit defaforabil Rumänisch. 30. November 1848: Am Vorabend des Eintrags in Craiova First Division osmanischen um 10.000 Soldaten und schätzungsweise comandat der Hussein-Pascha, Hunderte von Bewohnern der Umgebung der Stadt Craiova und Einwohner, mit Gewehren, Speeren, Äxten und Sensen, begrüßte die ausländischen Truppen, abgesehen von ihrer überwältigenden zahlenmäßigen Überlegenheit. Das Ergebnis war erneut negativ Rumänen. Revolution besiegt worden waren. [6]. In Siebenbürgen; In Siebenbürgen rumänische Bewegung hatte eine nationale Priorität. Einige trat die rumänische ungarische bürgerliche Revolution. Landtag von Cluj hatte in seiner Zusammensetzung und einige rumänische, dann Debrecen etwas mehr. Burgezia ungarische Revolutionär, der Einrichtung eines gut organisierten Armee, suchteauferlegen und Kontrolle über den gesamten Siebenbürgen. In diesem Zusammenhang wurden alle oppositionellen Bewegungen der Rumänen, Sachsen und Ungarn unterdrückt, die treu geblieben Haus Habsburg. Am 29. Mai 1848 Landtag von Cluj verkündet Vereinigung Siebenbürgens mit Ungarn, die beide wichtige Bestandteile der Rumänen in Siebenbürgen, die Sachsen und maghiaril frustriert hatTel. Sándor Petöfi Dichter selbst hatte gegen die Entscheidung der Vereinigung Siebenbürgens mit Ungarn gestiegen, argumentiert, dass die Ernährung, die von der Entscheidung erfahren hatte nur 3 300 24 rumänischen und sächsischen vertreten. Im März 1848 brach Revolution in Wien, dann verschieben, dass in Ungarn, wo die liberale Intelligenz Mag. eingedrungen isthiară wollte einen unabhängigen Nationalstaat Österreich zu verhängen. Die Idee der Freiheit und nationalen Einheit wurde von der Bourgeoisie zum Zwecke der Bildung einer Nation Ungarische Bürgerliche Modell des Französisch Revolution, oder indem es die heterogene ethnische Zusammensetzung des Landes vorgeschlagen, in der Tat nur durch erzwungene Homogenisierung regional spezifische verstandenund durch die Einführung eines einheitlichen Amtssprache. Rumänen in Siebenbürgen Staats-und Regierungschefs gemeinsam die Idee der Schaffung einer nationalen ungarischen Staates und seiner eigenen Versammlung einberufen, um ihre Anliegen zu besprechen. Siebenbürger Rumänen Sitzung am 15. Mai 1848 Blaj, als die Versammlung der Blaj bekannt. Die Berge sind gebildetRumänisch puseni ein Heer von Freiwilligen durch Avram Iancu Rechtsanwalt geführt. Sie verwalten zwei wichtige Siege gegen die ungarische Armee und Marisel Abrud. Neben den rumänischen und Kroaten stand aber auch sie wollte nicht Teil des ungarischen Staates. Balcescu ging sogar nach Budapest, um zu versuchen, den Konflikt beizulegenRumänisch-ungarischen ui aber Kossuth und die ungarische Adel Mitglieder abgelehnt, Rumänen gleiche Rechte zu geben. In der Schlacht von Siria in der Nähe von Arad, komplett stiehlt ungarischen Armeen zerschlagen die Russen und Ungarn und Siebenbürgen russischen Alliance wird gelehrt werden die Österreicher nach den Bestimmungen des Heiligen. Bei einem Treffen organisiert vonWalachischen Revolutionäre zu diskutieren, ihre Teilnahme an der Versammlung der Blaj, die meisten Führungskräfte haben ihren Wunsch, die Sitzung für Siebenbürgische rumänischen Revolutionäre geplante Teilnahme zum Ausdruck gebracht. Einige Bergsteiger als Dumitru Bratianu Revolutionäre konnten Blaj, bevor die Behörden auf, restriktive Maßnahmen zu verhängen zu erreichen. Seine Balcescu undwer einen Pass beantragt bestritt dies. Al. Papiu-Ilarian sagen, dass das große Interesse von Bergsteigern von Blaj Versammlung gezeigt, Behörden, indem eine Wand aus Polizei reagierte. Doch einige walachischen Revolutionäre konnten Blaj erreichen. Mai Ereignisse waren benachteiligten Rumänen Moldauer, die eine große Anzahl hatteBlaj Führer Alexandru Ioan Cuza George Zion, A. Russo, Lascar Rosetti Casimir Petrache Nicolae Ionescu Alecsandri, Costache Negri. Führer der Bewegung in Siebenbürgen: Avram Iancu, Alexander Papiu Ilarian John Axente Sever, Balint Simon, Simon Barnutiu John Peter Buteanu Dobra TiCipariu Mote, John Dragos Sterca-Şuluţiu John David Bear Rand.
Rusa
Румынская революция 1848 была частью европейской революции этого года, и выражение процесса утверждения румынской нации и национального самосознания. Особенно важным фактором является Французская революция февраля 1848 года, сказывается во всей Европе. Поскольку Франция была единой национальной государственной оборотовoluţia здесь были преимущественно социальный характер, в то время как в других странах принимает различные формы, как местные потребности. Таким образом, принцип гражданских свобод требует французских революционеров развивалась и превратилась национальных свобод покоренных народов, а также на социальные требования перекрывается идея национального единства. Иnbsp; румынской революции 1848 года происходила в условиях, которые являются частью национальной территории, в соседней империи (Трансильвания, Буковина), а Молдова была вынуждена согласиться с протекторатом царской России и Валахии, Османской сюзеренитет. В МолDOVA В Молдове, революционное движение было мирным, он также называется во времени и поэтов восстание, в результате ходатайства марте 1848 и в рамках программы в августе 1848 года. Ходатайство включены 35 пунктов и был написан, по Александри на заседании tinerilМолдавских революционеров состоявшейся в отеле Petersburgdin Яссы, князя Михаила Стурдза новости, 27 марта. Это "ходатайство молдавских бояр и вельмож" демонстрируют умеренный характер князя Стурдза сдержанное отношение, которая была нажата эта русских войск на границе. Чувствуя опасность движения и Моldova, под влиянием того, князь призвал ходатайство себя. Хотя их заявлении содержится лишь умеренные реформы, более культурным и административным, в соответствии с Органический статут, князь главы использоваться в качестве предлога для ареста движения. Они должны были быть отправлены в Турцию, но не сумелиоткупиться от тех, которые предположительно должны были переправиться через Дунай (один из тех, кто сыграл решающую роль Мария Розетти, который "пошел на дно речной долины Дуная с ребенком на руках и желтые мешки" для освобождения тех, кто умер заключенных), достигнув laBrăila. Здесь удалось поехать в Трансильванию, где они прошли на Буковине;. Летом 1848 года были на Буковине - и особенно в Черновцах - около 50 молдавских лидеров революционной молодежи, в том числе: Александр Иоанн Куза, К. Черный, Д. Синг, Александра Al. Руссо. Они были добавлены и МК, который вступил в конфликт со своим сыном князя. В августе 1848 Истэто программа, написанная в 36 пунктов, который был опубликован под названием Когэлничану "хочет молдавских националистов. Эта программа в корне отличались от петицию марта, в отличие от Правил органических и царской протекторатом. Он потребовал, среди прочего гражданского и политического равенства, бесплатное обучение, а также крестьянскиезаключается с горячим желанием: объединение Молдавии с Валахией. В стране В стране румынской революции Румынский пользовался большим успехом, чем в Молдове, а молодые горные революционеров, в отличие от молдаван пытались претворения идей в жизнь. С этой цельюЯ обратил свой лагерь на передовой интеллигенции своего времени и один со стороны правительства и военных. Крайова 7 июня 1848: Джордж Магеру Balcescu и Костаке Romanescu вверх, под землей, первый временное революционное правительство. 9 июня 1848: страх вооруженного конфликта, настоящим провозглашаю чтенииIslaz своей революционной, небольшой порт на Дунае в Румынии, потому что две из самых важных членов клуба главе революционной судьбе Крайова в Румынии. Это Джон Майореску (был назначен префектом) и капитан Николай Plesoianu у подножия которой солдаты получили приказ двигаться Islaz Крайова. Bibesбезопасности портов приказал арестовать сразу же после посадки, революционных агитаторов из Парижа. Под руководством Джона и Николаса Майореску Plesoianu священник будет организован шапку, большой митинг Islaz. Islaz сформированное Временное правительство провело должностных лиц: Джордж и Николая Plesoianu Магеру, Священник Раду крышка Крайова членов клуба: Стивен Джон Golescu Майореску и секретаря временного правительства, Костаке Romanescu. Они присоединились Джон Heliade Радулеску и христианской Скажи. 11 июня 1848, Бухарест: Зная, что потерять поддержку армии, Bibesco подписали в Бухаресте Провозглашение Islaz будет развикто-то новую конституцию. На следующий день, россияне протестовали их консула и пригрозил вторгнуться в страну. В этих условиях, Джордж Bibesco отрекается от престола. Первый временного революционного движения правительства по борьбе с Крайова поддержке группы Bibesco. 13 июня 1848 Крайова была выбрана в качестве места встречи временного правительства иреволюционер первый капитал, прежде чем прибыть в Бухарест. Иоанна Майореску Islaz заявлении, зачитанном перед бред толпы. На следующий день на рассвете, улицы онемели и идеалы революции мечтал Крайова, Крайова пытается противодействие реакции.Ион Heliade Радулеску контрреволюционеров принял делегацию, полковник Джон Vlădoianu солдат, известный реакционный, скользит, платье на улицах почти пустынной в этот час, окружает революционного штаба правительства и арестовали некоторых членов правительства. Но Джордж Магеру с Грегори Bengescu Iancu Obedeanu, Ника и Джона Майореску получить LocusteanuDorobanti поспешно сударыня, Крайова и мобилизовать людей вокруг себя сторонников контрреволюции, despresurând временной штаб-квартиры правительства. 14 июня 1848 Крайова. Правительство утвердило национальный флаг, триколор революционеров. Первый из 40-eighters трехцветный флаг, крышка носили Popa Islaz, а затем были подготовлены тМР-40 eighters флаги другой шитья вручную только княжна Марья Александрийской, дитя Джордж Магеру носить флаг в память о Тудор Владимиреску на первом флаг революции несут символ правды. 15 июня 1848: Временное правительство еще в Крайове . В сопровождении армии, состоящей из Dorobanti естьНиколай Plesoianu иЬ команду, которая объединяет многих крестьян, революционное временное правительство собирается в Бухарест. В тот же день, есть русско-турецкой встрече на высшем уровне в Стамбуле. Хотя Турция нейтралитет в событиях румынской страны, русские, которые стремились завоевание проливов Босфор иДарданеллы и расширение ţartist империи на Балканах, в румынской революции лежит возможность для возобновления военных действий. Русские говорят, что они не будут мириться с революционной вспышки на границе империи. 16 июня 1848 Бухарест: Бухарест достичь революционеров во главе с членами временного правительства. Есть встречено с энтузиазмом по электронной почтеpulaţia Бухаресте. Страх репрессий двумя империями retuşează временного правительства, который будет включать не только радикальное крыло революционеров, но умеренное крыло. Новое временное правительство будет возглавлять митрополит Неофит и будет иметь в качестве членов: Джон Heliade Рэдулеску Николая Golescu Stephen Golescu христианской Скажи, Джордж Магеру, CA Розетти, Николая Balcescu и John C. Брэтиану. 19 июня 1848 Бухарест: реакционные попытки контрреволюционных уничтожили сразу, нуждающихся в государственной поддержке. Ведущие защитники правительства Golescu Расчет заработной платы и Николая. Георге Магеру получает военному руководству и бремени с целью создания базы вооруженной революции в Олтении. Giurgea 19 июля 1848лития. После русско-турецкого соглашения, россияне и турки могут вторгаться в Молдавии вступить Румынская. Революционное правительство направить делегацию в штаб-квартире турецкого военачальника Сулейман-паша, заверив его в дружеские отношения с турецкими революционного правительства. Сулейман попросил распустить правительство изменило свое название иicirc п регентства возглавляет Ион Heliade Радулеску Христианская Николая сказать Golescu держать членов правительства, но и новые формула, предложенная 3 человек к смертной казни бдительность турки считаются умеренными. Сулейман хорошо получил в Бухаресте, не входят в армии, представители данном в его честь, и он признает, вотcotenenţa царствования, как законное правительство. После такого признания будет признавая законность правительства со стороны всех правительств ЕС, кроме русских. Сулейман и подкупа русских рекламы своей неспособности понять, что происходит в стране и требуют замены Султан Сулейман с Фуад-паша, человек жестких мер. 13 сентябряБухарест с 1848: Во время вступления войск Османской инцидент привел к борьбе между турецкими и Spirii Хилл Fire "во главе с Пол Zaganescu, который закончился с результатом defaforabil Румынский революционеров. 30 ноября 1848: На пороге вступления в Крайове Первый дивизион, Османской, которые оцениваются в 10000 солдат и комandat Хусейн-паши, сотни жителей в районе города Крайова и жителей, вооруженных ружьями, копьями, топорами, косами, приветствовал иностранные войска, игнорируя их подавляющее численное превосходство. В результате снова отрицательно румын. Революция была разгромлена. [6]. В Трансильвании; При движении Трансильвании был румынский национальный приоритет. Некоторые из них вступили румынские венгерской буржуазной революции. Диета Клуж имела в своем составе и некоторые румынские, то что-то более Дебрецен. Burgezia венгерский революционер, который создали хорошо организованную армию, стремиласьи устанавливают контроль над всей Трансильвании. В связи с этим были подавлены все оппозиционные движения румын, венгров и саксонцев, которые оставались верными Габсбургов. На 29 мая 1848 сейм провозгласил Клуж объединение Трансильвании с Венгрией, которая сорвала важными частями румын в Трансильвании, саксов и maghiarilТелефон Шандора Петефи сам поэт восстал против решения объединение Трансильвании с Венгрией, утверждая, что диета, которая узнала о решении представлены только 3 300 24 румынских и Саксонии. В марте 1848 года произошла революция в Вене, затем шаг, который проник в Венгрии, где либеральной интеллигенции магнитногоhiară хотели навязать независимым государством, нацией Австрии. Идея свободы и национального единства был понятен буржуазии для формирования нации венгерской модели гражданского предложенный французской революции или неправильного толкования гетерогенных этнический состав страны, на самом деле просто вынуждена гомогенизации региональную спецификуи наложения одного официального языка. Румын в Трансильвании лидеров разделяет идею создания венгерской национальной Государство и собственную Ассамблеи, созванной для обсуждения их проблем. Трансильванских румын заседании, состоявшемся 15 мая 1848 Blaj, известный как Ассамблея Blaj. Горы сложеныРумынский puseni армия добровольцев во главе с адвокатом Аврама Янку. Они управляют две важные победы над венгерской армии и Marisel Abrud. В дополнение к румынской и хорватов, стоял, но даже они не хотят быть частью венгерского государства. Balcescu даже ездили в Будапешт, чтобы попытаться урегулировать конфликтРумынско-венгерской ш а Кошут и венгерской знати членов отказался румын равные права. В битве Siria от Арада, полностью крадет венгерской армии разгромили россиян, и Венгрии и Трансильвании русском языке будут учить австрийцев в соответствии с положениями Священного союза. В совещании, организованномВалашских революционеров, чтобы обсудить свое участие в Ассамблее Blaj большинство лидеров заявили о своем желании присутствовать на заседании, запланированном на революционеров трансильванских румын. Некоторые альпинисты, как Дмитрий революционеров Брэтиану удалось достичь Blaj перед властями вводить ограничительные меры. Его Balcescu итех, кто просил паспорта отрицал это. Al. Papiu-Ilarian сказать, что большой интерес, проявленный альпинистов Blaj Ассамблеи, власти ответили повышением стены полиции. Однако некоторые Валахии революционеры смогли достичь Blaj. Майские события отдавалось предпочтение румыны молдаван, которые располагают большим числомBlaj лидеров Александру Иоан Куза Джордж Сион, А. Руссо, Ласкар Розетти Казимира Петраке Николая Ионеску Александри, Костаке Негри. Лидеры движения в Трансильвании: Аврам Янку, Александр Papiu Ilarian Джон Аксенте Sever, Симон Балинт, Симон Barnutiu Джон Buteanu Ti Петра ДобраCipariu Мот, Джон Dragos Sterca-Şuluţiu Джон Дэвид Медведь края.
Portugheza
Revolução Romena de 1848 fazia parte da revolução européia de que o processo de expressão ano e afirmando a nação romena e consciência nacional. Um fator particularmente importante foi a Revolução Francesa de fevereiro de 1848, que teve repercussões em toda a Europa. Como a França era um Estado unitário rev nacionaloluţia aqui tinha uma natureza predominantemente social, enquanto em outros países tem tomado diversas formas, conforme as necessidades locais. Assim, o princípio das liberdades civis exigidos pelos revolucionários franceses tem evoluído e transformado em liberdade nacional para as pessoas submetidas a sobreposição de pedidos e social sobre a idéia de unidade nacional.   Revolução Romena de 1848 realizou-se em condições que faziam parte do território nacional e nos países vizinhos Empire (Transilvânia, Bucovina), enquanto a Moldávia foi forçado a aceitar o protetorado da Rússia czarista e da Valáquia, suserania otomana. Em MolDOVA Na Moldávia, o movimento revolucionário foi uma solução pacífica, sendo também chamado de tempo e revolta poetas e resultou em uma petição março 1848 e através de um programa em agosto de 1848. O pedido incluía 35 pontos e foi escrito por Alecsandri em uma reunião de tinerilOs revolucionários Moldavian realizada no hotel Petersburgdin Iasi, Prince Michael notícias Sturdza, em 27 de março. Esta boiardos "petição da Moldávia e notáveis" têm um caráter moderado do príncipe Sturdza atitude reservada, que foi pressionado por esta tropas russas na fronteira. Sentindo o perigo de um movimento e Moldova, sob a influência da adição, o príncipe pediu a petição em si. Embora a sua afirmação contida apenas a reforma moderada, mais administrativo e cultural, em conformidade com o Estatuto Orgânico, o príncipe cabeças usada como pretexto para prender o movimento. Eles estavam a ser enviados para a Turquia, mas não conseguirampara comprar fora os que eram esperados para cruzar o rio Danúbio (um daqueles que têm desempenhado um papel determinante foi Maria Rosetti, que "entrou no talvegue do Danúbio com o bebê nos braços e sacos amarelos" para libertar os que morreram prisioneiros), atingindo laBrăila. Aqui não conseguiram ir para a Transilvânia, onde passaram em Bucovina;. No verão de 1848 estavam em Bucovina - e especialmente em Chernivtsi - cerca de 50 líderes moldava de jovens revolucionários, incluindo: Alexander John Cuza, C. Black, D. Sing, Alecsandri Al. Russo. Eles foram adicionados e MK, que teve um conflito com seu filho, o príncipe. Em agosto 1848 Easté um programa escrito em 36 pontos, o que foi publicado sob o título Kogalniceanu "desejos nacionalistas da Moldávia. Este programa difere radicalmente da petição em março, contra o regulamento orgânico e de protectorado czarista. Exigiu, entre a igualdade civil e política de outros, o ensino livre, e camponêsé celebrado com um ardente desejo: a união da Moldávia com a Valáquia. No País No País revolução romena romeno obteve mais sucesso do que na Moldávia, como a montanha jovens revolucionários, ao contrário dos moldavos tentou traduzir idéias em ação. Para este fimEu desenhei seu acampamento no lugar dos intelectuais do seu tempo e uma parte do governo ou militares. Craiova 07 de junho de 1848: George Magheru Balcescu e Costache Romanescu up, underground, revolucionário primeiro governo provisório. 09 de junho 1848: O medo de conflitos armados são proclamo leituraIslaz sua revolucionária, um pequeno porto às margens do Danúbio, na Roménia, porque dois dos membros mais importantes do clube liderado revolucionário destino Craiova, na Roménia. É John Maiorescu (foi nomeado prefeito) eo Capitão Nicholas Plesoianu cujo pé soldados receberam ordens para movimentar Islaz Craiova. Bibesa segurança dos portos condenada a prisão imediatamente após o desembarque, agitadores revolucionários vêm de Paris. Sob a orientação de João e Maiorescu padre Nicholas Plesoianu será organizada por um boné, um grande comício Islaz. Islaz formado governo provisório declarou oficiais: George e Nicholas Plesoianu Magheru, O padre cap Radu membros Craiova clube: Stephen Golescu John Maiorescu e como secretário do governo provisório, Costache Romanescu. Juntaram-se a John Heliade Radulescu e Christian Tell. 11 jun 1848, Bucharest, sabendo que perder o apoio do exército, Bibesco assinado em Bucareste Proclamação Islaz vai DEVEConstituição alguém novo. No dia seguinte, os russos protestaram pelo seu cônsul e ameaçou invadir o país. Nestas circunstâncias, George abdica Bibesco. Em primeiro lugar provisório move governo revolucionário para combater Craiova apoiar o grupo Bibesco. Jun 13, 1848 Craiova foi escolhido como o local de encontro do governo provisório ea primeira capital da rebeldes, antes de chegar em Bucareste. John Maiorescu Islaz declaração lida diante de uma multidão delirante. No dia seguinte, ao amanhecer, as ruas estavam dormentes e os ideais da revolução sonhada Craiova, Craiova tentando reação counterforce.contra-Ion Heliade Radulescu recebe delegação, os soldados do coronel John Vlădoianu, conhecido reacionário, deslizamentos, vestido nas ruas quase desertas àquela hora, cerca a sede do governo revolucionário e prendeu alguns membros do governo. Mas George Magheru com Gregory Bengescu Iancu Obedeanu, Nica e Maiorescu John obter LocusteanuDorobanti madame apressadamente, Craiova e mobilizar as pessoas cercam-se defensores da contra-revolução, despresurând sede do governo provisório. Craiova 14 de junho de 1848. Governo adoptou a bandeira nacional, os revolucionários tricolor. O primeiro dos quarenta e Eighters bandeira tricolor, a tampa usada por Popa Islaz e, em seguida foram preparadas toutros quarenta e Eighters bandeiras ll foi a mão de costura só a princesa Maria Alexandrina, filho de George desgastado bandeira Magheru em memória de Tudor Vladimirescu para a primeira bandeira da revolução a ostentar o símbolo da justiça. 15 de junho de 1848: O governo provisório foi ainda em Craiova . Acompanhado por um exército composto de Dorobanti existemNicholas comando ub Plesoianu, que junta muitos camponeses, o governo provisório revolucionário vai a Bucareste. No mesmo dia, há-Turco Russo Cimeira de Istambul. Embora a neutralidade da Turquia nos acontecimentos do país, romeno, russo que buscavam a conquista e estreito do BósforoDardanelos e do império extensão ţartist nos Balcãs, a revolução romena está uma oportunidade para a retomada das hostilidades. Os russos dizem que não vão tolerar um surto revolucionário na fronteira de seu império. Bucareste, 16 de junho de 1848: chegar a Bucareste revolucionários liderados por membros do governo provisório. São recebidos com entusiasmo por e-mailBucareste pulaţia. O medo da repressão dos dois impérios retuşează governo provisório, que incluirá não só a ala radical dos revolucionários, mas uma ala moderada. O novo governo provisório será liderada pelo Metropolita Neofit e terá como membros: John Heliade Radulescu, Nicolae Golescu Stephen Golescu Christian Tell, George Magheru, CA Rosetti, Nicolae balcescu e John C. Bratianu. Bucareste, 19 jun 1848: tentativa reaccionária contra-revolucionária aniquilada imediatamente que necessitam de apoio público. principais defensores são governo Golescu Folha de Cálculo e Nicholas. Gheorge Magheru recebe gerenciamento de carga e fornecem a base do exército armado da revolução na Oltenia. Giurgea 19 de julho de 1848ium. Na sequência do acordo russo-turca, os russos e os turcos vão invadir a Moldávia romena entra país. Governo Revolucionário enviar uma delegação à sede do comandante turco Suleiman Pasha, garantindo-lhe relações cordiais com o governo turco revolucionário. Suleiman pediu para dissolver o governo mudou o seu nome eregência n icirc, dirigido por Cristian Ion Heliade Radulescu Nicolae dizer Golescu manter os membros do governo, mas a nova fórmula apresentada três pessoas para a vigilância da morte turcos considerado moderado. Suleiman é bem recebido em Bucareste, não entrar no exército, os representantes são dadas em sua honra e reconhece locotenenţa reinado como o governo legal. Na sequência deste reconhecimento será reconhecendo a legalidade do governo por todos os governos da UE, excepto os russos. Suleiman e subornando russos publicidade a sua incapacidade de entender o que está acontecendo no país e exigem substituição Sultan Suleiman com Fuad Pasha, o homem de medidas duras. 13 de setembros Bucharest 1848: Durante as tropas otomanas entrada, um incidente levou a confrontos entre turcos e Spirii Hill Fire empresa liderada por Paulo Zaganescu, que terminou com um resultado defaforabil revolucionários romeno. 30 de novembro de 1848: Na véspera da entrada em Craiova Primeira Divisão Otomano, estimado em 10 mil soldados e comandat a Hussein, Pasha, centenas de moradores em torno da cidade de Craiova e moradores, armados com rifles, lanças, machados e foices, congratulou-se com as tropas estrangeiras, ignorando sua esmagadora superioridade numérica. O resultado foi mais uma vez negativamente romenos. Revolução havia sido derrotado [6].. Na Transilvânia; Na Transilvânia movimento romeno teve uma prioridade nacional. Alguns aderiram à revolução húngara romeno burguesa. Dieta de Cluj tinha em sua composição e alguns romenos, o Debrecen algo mais. Burgezia revolucionário húngaro que montou um exército bem organizado, procuroue impor o controle sobre a Transilvânia inteira. Neste contexto, foram suprimidos todos os movimentos de oposição dos romenos, saxões e húngaros, que se manteve fiel Casa de Habsburgo. Em 29 de maio de 1848 Dieta de Cluj união proclamada da Transilvânia com a Hungria, que tem frustrado ambas as partes importantes dos romenos na Transilvânia, os saxões e maghiarilTel. Sándor Petőfi poeta se tinha levantado contra a decisão da união da Transilvânia com a Hungria, argumentando que a dieta que tinha conhecimento da decisão representava apenas 3 300 24 romenos e Saxon. Em Março de 1848 revolução eclodiu em Viena, em seguida, movimento que penetrou na Hungria, onde a intelligentsia liberal maghiară quis impor um estado-nação independente da Áustria. A idéia de liberdade e de unidade nacional foi entendido pela burguesia, com a finalidade de formar uma nação modelo Civic húngaro proposto pela Revolução Francesa, ou má interpretação da composição heterogênea étnica do país, na verdade apenas forçado homogeneização regional específicoe pela imposição de uma única língua oficial. Romenos na Transilvânia dirigentes compartilhavam a idéia de criar um estado nacional húngara e sua própria assembléia convocada para discutir suas preocupações. Romenos da Transilvânia reunião realizada em 15 de maio, 1848 Blaj, conhecida como a Assembleia da Blaj. As montanhas são formadaspuseni Romeno um exército de voluntários liderados pelo advogado de Avram Iancu. Eles conseguem duas vitórias importantes contra o exército húngaro e Abrud Marisel. Além de romenos e croatas ficaram, mas mesmo que eles não querem ser parte do Estado húngaro. Balcescu mesmo foi para Budapeste para tentar resolver o conflitoui romeno-húngaro, mas Kossuth e os membros da nobreza húngara romenos se recusaram a dar a igualdade de direitos. Na batalha de Siria perto de Arad, completamente rouba exércitos húngaro esmagado os russos, e na Hungria e na Transilvânia russo será ensinado os austríacos ao abrigo das disposições da Santa Aliança. Numa reunião organizada pelarevolucionários Wallachian para discutir sua participação na Assembleia da Blaj, a maioria dos líderes têm expressado seu desejo de participar na reunião agendada para os revolucionários da Transilvânia romena. Alguns montanhistas como revolucionários Dumitru Bratianu foram capazes de chegar Blaj perante as autoridades para impor medidas restritivas. Seu e Balcescuquem solicitou um passaporte negado isso. Al. Papiu-Ilarian dizer que o grande interesse demonstrado pelos alpinistas de Blaj Assembléia, as autoridades responderam por levantar uma parede de polícia. No entanto, alguns revolucionários Wallachian foram capazes de chegar Blaj. eventos de maio foram favorecidos moldavos romenos que tiveram um grande númerolíderes Blaj Alexandru Ioan Cuza George Zion, A. Russo, Lascar Rosetti Casimir Petrache Nicolae Ionescu Alecsandri, Costache Negri. Os líderes do movimento na Transilvânia: Avram Iancu, Alexander Papiu Ilarian John Axente Sever, Simon Balint, Simon Barnutiu Buteanu John Dobra Ti PedroCipariu Mote, John Dragos Sterca-Şuluţiu John David borda Bear.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie