Lacul Fântânele a fost proiectat pe cursul superior al Someşului Cald, la sfârşitul anilor '60. În perioada 1970-1974 locuitorii vechii comune Beliş au fost nevoiţi să se strămute pe actuala localizare a satului. Cătune precum Milioan, Pleş, Dădeşti, Bolojeşti sau Giurcuţa de Jos sunt acum de domeniul amintirii şi doar în verile foarte secetoase, când apa lacului scade foarte mult, se pot vedea ruinele caselor abandonate de moţi, cele mai celebre fiind ruinele fostei biserici din Beliş.

     Zona lacului Fântânele este situată în vestul judeţului Cluj, în partea nordică a munţilor Apuseni, la o altitudine de aproximativ 1.000 m, la confluenţa dintre munţii Gilăului (situaţi la est), munţii Vlădeasa (situaţi la vest) şi Muntele Mare (situat în sud).

      Zona lacului Fantanele este situata in vestul judetului Cluj in partea nordica a muntilor Apuseni , la o altitudine de 990 m, cu suprafata de 9,8 ??² si lungimea de 13 km, la confluenta dintre muntii Gilaului situati la est , muntii Vladeasa situati la vest si Muntele Mare situat in sud. Pe malul acestui lac, se afla statiunea turistica Belis Fantanele. 
   In nordul acestui lac localizam satele Dealul Botii , Balcesti si Belis , in partea sudica catunul Ciurtuci si satul Poiana Horii , in vest Giurcuta de Sus si catunul Smida iar in est satul Marisel. 
   Descoperirile arheologice din regiune demonstreaza ca primele asezari umane dateaza înca din Paleolitic (în Campia Somesului, Campia Transilvaniei si platoul intracarpatic. În epoca bronzului se dezvolta arta prelucrarii aurului, într-un stil de factura locala, atestata prin descoperirile de pe teritoriul satelor apartinatoare comunei Rosia Montana. Primele atestari ale acestei activitati sunt atribuite purtatorilor culturii Decea Muresului (2800 - 2500 î.Chr.) 
   In 1861 se face prima mentiune a platoului Padis , pe harta muntilor Apuseni realizata de Academia de stiinte din Viena , iar in 1886 se face pentu prima data referire la Cetatile Ponorului. 
   Patrimoniul speologic al Muntilor Apuseni a fost popularizat in mod deosebit de catre Emil Racovita odata cu infiintarea la Cluj in 1921 a primului institut de biospeologie din lume. 
   Lacul Fantanele a fost proiectat pe cursul superior al Somesului Cald la sfarsitul anilor 60 iar in perioada 1970-1974 oamenii comunei Belisului vechi au fost nevoiti sa se stramute pe actuala localizare a satului. Catune precum Milioan , Ples , Dadesti , Bolojesti sau Giurcuta de Jos sunt acum de domeniul amintirii si doar in verile secetoase cand apa lacului scade foarte mult se pot vedea ruinele caselor abandonate de moti , cele mai celebre fiind ruinele fostei biserici din Belis. 
   Localizarea lacului Fantanele o putem descrie ca fiind marginita : -la nord-vest de Muntele Vladeasa care domina cu creasta sa pronuntata ( 1836 metri ) intreaga regiune, - la sud-vest de Muntii Bihor (cu varful Curcubata, de 1.849 m, cel mai înalt din Muntii Apuseni ) care sunt cei mai spectaculosi prin variatele lor fenomene carstice prezente in cele doua mari forme, exocarstul adica relief de suprafata , caracteristic pentru acesta fiind lapiezurile ( santuri paralele cu panta ) , dolinele ( depresiuni inchise de forma unor palnii ) , uvalele ( depresiuni nascute prin contopirea mai multor doline ) , izbucurile ( izvoare carstice ) , ponoarele ( unde cursurile de suprafata se pierd in subteran ) , si endocarstul adica relief subteran avand doua forme , pesterile ( cavitati subterane orizontale ) si avenele ( put natural cu deschidere la suprafata ) - la est de Muntii Gilaului care sunt situati intre izvorul Crisului Repede si valea Ariesului in a caror structura domina sisturile cristaline metamorfice - la sud de Muntele Mare , un urias bloc de granit si totodata cel mai vechi masiv din Apuseni( 1826 metri ).Configuratia reliefului , depresiunile intramontane , altitudinile moderate , vaile domoale , trecatorile si pasurile asigura o buna circulatie in intreaga zona. 
   Lacul Fantanele este cea mai mare acumulare pe cursul Somesului Cald , barajul in spatele caruia se afla fiind din anrocamente si are inaltimea de 92 de metri.Lacul are o suprafata de 826 hectare si un volum de 225 milioane de metri cubi si a fost dat in folosinta in 1977. 


Categorie
  • Categorie:Lacuri
Fotografii

Lacul Fântânele

Lacul Fântânele
Engleza
Fântânele Lake was designed on the upper Warm Somes, in the late '60s. During 1970-1974 the common people of ancient Belis had to move the current location of the village. And hamlets million Pleş, Dădeşti, or Giurcuţa Bolojeşti Netherlands are now the domain of memory and only iin very dry summers, when the lake drops a lot, you can see the ruins of abandoned houses moţi most famous are the ruins of old churches Belis. The area is located in western Lake Fântânele Cluj County in the north of the Apuseni mountains, in a altitude of about 1,000 m at the confluenceof the Gila Mountains (located to the east) mountains Vlădeasa (located to the west) and Big Mountain (located in the south). Fantanele Lake area is located in the western county of Cluj in the Northern part of Apuseni Mountains, at an altitude of 990 m, area of 9.8? and length of 13 km ², at the confluence of the mountains have Gilauituati east, lying west and mountains Vladeasa Big Mountain located in the south. On the shore of this lake resort is Belis Fantanele. In the northern hill villages of the lake locate bots, Balcesti and Belis, Ciurtuci and hamlet in the southern village of Poiana Horii, Giurcuţa Upper west and the east village and hamlet Smida Marisel. Discoveries archaeologic of the region shows that the first human settlements date back to Paleolithic (in plain Somes Plateau Transylvanian Plain and intra. The Bronze Age gold processing art to develop in a local style of invoice, attested by the finds from the territory of villages of Rosia Montana. The earliest documentation of activities callt assigned bearers of culture Decea Mures (2800 - 2500 BC.) in 1861 is the first mention of the plateau Padis, Apuseni Mountains map made by the Academy of Sciences in Vienna and in 1886 is the first time for proper reference to the Fortress of Ponor. the Apuseni Mountains Heritage speological was popularized especially by Emil RacovitaITA with the establishment in Cluj in 1921 the first institute in the world biospeleological. Fantanele Lake was designed on the upper end of the Warm Somes 60s and between 1970 to 1974 Belis village old people were forced to uproot the current location the village. And hamlets million Plesa, Dadesti, or Giurcuţa Bolojesti Netherlands are nowthe field of memory and only in dry summers when the lake water greatly decreases can see the ruins of houses abandoned by motivating the most famous are the ruins of old churches Belis. Fantanele Locating a lake can be described as bounded:-northwest of Mount vladeasa dominating with its pronounced ridge (1836 meters) around the region - in south-westBihor Mountains (Curcubata upside, the 1849 meters, the highest in the Apuseni Mountains) which are the most spectacular karst phenomena by their various present in two major forms, namely exocarstul embossed surface which is characteristic clints (parallel grooves slope), dolinele (closed depressions shaped like funnels), uvalele (born depressions Accountopirea several sinkholes), springs (karst springs), swallets (where rates are lost in the underground area), and underground karst terrain that is having two forms, caves (horizontal underground cavities) and potholes (well natural opening to the surface) - Gilau Mountains east of which are located between the source and Repede valley Aries whose structure dometamorphic crystalline schists mine - south of Big Mountain, a huge block of granite and also the oldest Western massive (1826 m). Configuration relief depressions, moderate altitudes, gentle valleys, passes and ensure a smooth flow passes around area. Fantanele Lake is the largest accumulation on the Warm Somes, BArajul behind which is being rockfill and has a height of 92 metri.Lacul has an area of 826 hectares and a volume of 225 million cubic meters and was delivered in 1977.
Spaniola
Fantanele Lago fue diseñada en el Somes caliente superior, en los años 60. Durante 1970-1974 la gente común de Belis antiguos tuvieron que mover la ubicación actual de la aldea. Y caseríos millones Ples, Dădeşti o Giurcuţa Holanda Bolojeşti son ahora el dominio de la memoria y sóloen veranos secos y muy, cuando el lago se cae mucho, puedes ver las ruinas de casas abandonadas motiva más famosas son las ruinas de antiguas iglesias Belis. Fantanele zona del lago se encuentra al oeste del condado de Cluj, en la parte norte de las montañas del oeste, un altitud de unos 1.000 m en la confluenciade las Montañas Gila (situado al este) las montañas Vlădeasa (situado al oeste) y Big Mountain (que se encuentra en el sur). Fantanele zona del lago está situado en el condado occidental de Cluj, en la parte norte de las Montañas Apuseni, a una altitud de 990 m, área de 9,8? y la longitud de 13 km ², en la confluencia de las montañas han Gilauituati este, oeste y las montañas se extiende Vladeasa Big Mountain situada en el sur. En la orilla de este lago es complejo Belis Fantanele. En los pueblos colina norte del lago localizar bots, Balcesti y Belis, Ciurtuci y en una aldea en la aldea meridional de Poiana Horii, Giurcuţa Upper West y el East Village y en una aldea Smida Marisel. Descubrimientos arqueológica de la región muestra que los primeros asentamientos humanos datan del Paleolítico (en llano Somes meseta de Transilvania normal y dentro. La Edad de Bronce de oro del arte de transformación a desarrollarse en un estilo local de la factura, atestiguado por los hallazgos del territorio de los pueblos de Rosia Montana. La documentación más antigua de las actividades llamadast portadores asignado de la cultura DECEA Mures (2800 - 2500 aC.) en 1861 es la primera mención de la meseta Padis, Montañas Apuseni mapa realizado por la Academia de Ciencias de Viena y en 1886 es la primera vez para la referencia adecuada a la Fortaleza de Ponor. las Montañas Apuseni Patrimonio speological fue popularizado en particular por Emil RacoviţăITA con el establecimiento de Cluj en 1921 el primer instituto en el mundo biospeleological. Fantanele Lago fue diseñada en el extremo superior de la tibia Somes 60 y entre 1970 a 1974 habitantes de la aldea Belis edad se vieron obligados a arrancar de raíz la ubicación actual del pueblo. Y caseríos millones Plesa, Dadesti, o los Países Bajos son Giurcuţa Bolojestiel campo de la memoria y sólo en los veranos secos cuando el agua del lago disminuye en gran medida puede ver las ruinas de casas abandonadas por motivar a los más famosos son las ruinas de antiguas iglesias Belis. Fantanele Localización de un lago puede ser descrita como limitada como sigue:-noroeste del Monte vladeasa dominando con su cresta pronunciada (1836 metros) alrededor de la región - en el sur-oesteBihor montañas (en posición invertida Curcubata, el 1849 metros, el más alto en las montañas de Apuseni), que son los fenómenos kársticos más espectaculares por su presente distintas en dos formas principales, a saber, la superficie en relieve que se exocarstul Clints característica (surcos paralelos pendiente), depresiones cerradas dolinele (con forma de embudo), depresiones uvalele (nacido en cuentaopirea varias dolinas), fuentes (manantiales kársticos), swallets (donde las tasas se pierden en el espacio subterráneo), y el terreno cárstico subterráneo que es tener dos formas, las cuevas (horizontal cavidades subterráneas) y los baches (apertura y naturales a la superficie) - Gilau montañas al este de las cuales se encuentran entre la fuente y Aries Repede valle cuya estructura nomina metamórfico esquistos cristalinos - al sur de Big Mountain, un enorme bloque de granito y también la más antigua de Occidente masiva (1826 m). depresiones alivio de configuración, altitudes moderadas, suaves valles, collados y garantizar una buena circulación pasa alrededor área. Fantanele Lago es la mayor acumulación en el Somes caliente, BARajul detrás de la cual se está enrocado y tiene una altura de 92 metri.Lacul tiene una superficie de 826 hectáreas y un volumen de 225 millones de metros cúbicos y se entregó en 1977.
Italiana
Fântânele Lago è stato progettato sulla Somes superiore Caldo, in fine degli anni '60. Durante il 1970-1974 la gente comune di Belis antichi avevano per spostare la posizione corrente del paese. E frazioni milioni Ples, Dădeşti o Giurcuţa Bolojeşti Paesi Bassi sono diventati il dominio della memoria e solo ioa secco estati molto, quando il lago scende molto, si possono vedere le rovine di case abbandonate Moti più famose sono le rovine di antiche chiese Belis. Fântânele zona del lago si trova ad ovest della contea di Cluj, nella parte settentrionale delle Montagne occidentale, un un'altitudine di circa 1.000 m alla confluenzadei Monti Gila (che si trova a est) montagne Vlădeasa (che si trova ad ovest) e Big Mountain (che si trova nel sud). Fantanele zona del lago si trova nella contea occidentale del Cluj nella parte settentrionale dei Monti Apuseni, ad un'altitudine di 990 m, area di 9,8? e la lunghezza di 13 km ², alla confluenza delle montagne hanno Gilauituati Est, Ovest mentire e montagne Vladeasa Big Mountain situata nel sud. Sulla riva di questo resort lago è Belis Fantanele. Nei villaggi collina nord del lago individuare bot, Balcesti e Belis, Ciurtuci e frazione del villaggio meridionale di Poiana Horii, Giurcuţa Upper West e la East Village e borgo Smida Marisel. Scoperte archeologicologica della regione, mostra che i primi insediamenti umani risalgono al Paleolitico (in pianura Somes Altopiano della Transilvania Pianura e intra. L'oro bronzo arte di trasformazione a svilupparsi in stile locale della fattura, attestata da reperti dal territorio di frazioni di Rosia Montana. La più antica documentazione delle attività di callt portatori assegnato di cultura Decea Mures (2800 - 2500 aC.) nel 1861 è la prima menzione del pianoro Padis, Montagne Apuseni mappa compiuti dalla Accademia delle Scienze di Vienna e nel 1886 è la prima volta di rinvio proprie della Fortezza di Ponor. i Monti Apuseni Heritage speological fu reso popolare soprattutto da Emil RacovitaITA con la costituzione di Cluj, nel 1921 il primo istituto al mondo Biospeleologica. Fantanele Lago è stato progettato sulla estremità superiore del Warm Somes anni '60 e tra il 1970-1974 persone Belis vecchio villaggio sono stati costretti a sradicare la posizione corrente del villaggio. E frazioni milioni Plesa, Dadesti o Giurcuţa Bolojesti Paesi Bassi sono diventatiL'area di memoria e estati secche solo quando l'acqua del lago può essere ridotto notevolmente le rovine di case abbandonate motivazionale chiese più famose sono le rovine della ex Belis. Fantanele Individuazione di un lago può essere descritto come delimitata:-nord-ovest del Monte vladeasa domina con la sua cresta pronunciata (1836 metri) in tutta la regione - nel sud-ovestMontagne di Bihor (Curcubata rialzo, il 1.849 metri, il più alto dei Monti Apuseni) che sono i fenomeni carsici più spettacolari per la loro presentano diversi in due forme principali, vale a dire exocarstul superficie in rilievo che è clints caratteristica (solchi paralleli pendenza), depressioni dolinele chiuso (a forma di imbuti), depressioni uvalele (nato Accountdoline opirea diversi), molle (risorgive), swallets (dove i tassi sono persi nella zona metropolitana), e del terreno carsico sotterraneo che presenta due forme, grotte (orizzontale cavità sotterranee) e di buche (apertura e naturale alla superficie) - Monti Gilau est di cui si trovano tra la fonte e l'Ariete valle Repede la cui struttura simetamorfico miniera scisti cristallini - a sud di Big Mountain, un enorme blocco di granito e anche la più antica occidentale massiccio (1826 m). depressioni sollievo Configurazione, altitudini moderate, dolci vallate, passa e assicurare un regolare flusso passa attorno zona. Fantanele lago è il più grande accumulo sul Somes Warm, BArajul dietro la quale è rockfill essere e ha una altezza di 92 metri.Lacul ha una superficie di 826 ettari e un volume di 225 milioni di metri cubi ed è stato consegnato nel 1977.
Franceza
Fantanele lac a été conçu sur le Somes supérieure chaud, dans la fin des années 60. Au cours de 1970-1974 les gens du commun de Belis antique avait pour déplacer l'emplacement actuel du village. Et hameaux millions Ples, Dădeşti ou Giurcuţa Pays-Bas Bolojeşti sont maintenant du domaine de la mémoire et que jedans un endroit sec étés très, lorsque le lac sera en baisse beaucoup, vous pouvez voir les ruines de maisons abandonnées moti les plus célèbres sont les ruines de vieilles églises Belis. Fantanele région du lac est situé à l'ouest du comté de Cluj, dans la partie nord des montagnes de l'Ouest, un altitude d'environ 1.000 m à la confluencedes montagnes de Gila (situé à l'est) montagnes Vladeasa (situé à l'ouest) et de Big Mountain (situé dans le sud). Fantanele région du lac est situé dans le comté ouest de Cluj, dans la partie Nord des Montagnes Apuseni, à une altitude de 990 m, zone de 9,8? et longueur de 13 km ², à la confluence de la montagne ont Gilauituati Est, situées à l'ouest et les montagnes Vladeasa Big Mountain situé dans le sud. Sur la rive de ce lac est complexe Belis Fantanele. Dans les villages des collines du nord du lac de localiser les bots, et Balcesti Belis, Ciurtuci et le hameau dans le village du sud de Poiana Horii, Giurcuţa Upper West et l'East Village et le hameau Smida Marisel. Découvertes archéola logique de la région montre que les premiers établissements humains remontent à paléolithique (dans la plaine de Transylvanie Plateau Somes Plain et intra. L'art du bronze Âge traitement de l'or à se développer dans un style local de la facture, attestée par les découvertes du territoire des villages de Rosia Montana. Les premiers documents concernant les activités d'appelt porteurs affectés de la culture DECEA Mures (2800 - 2500 avant JC.) en 1861 est la première mention de la Padis plateau, Monts Apuseni carte faite par l'Académie des sciences à Vienne et en 1886 c'est la première fois à titre de référence appropriée à la forteresse de Ponor. les Monts Apuseni patrimoine speological a été popularisé notamment par Emil RacovitaITA de l'établissement à Cluj en 1921 le premier institut au monde biospeleological. Fantanele lac a été conçu sur l'extrémité supérieure de la Warm Somes années 60 et entre 1970 à 1974 habitants du village Belis vieux ont été contraints de déraciner l'emplacement actuel le village. Et hameaux millions Plesa, Dadesti ou Giurcuţa Pays-Bas sont maintenant Bolojestile domaine de la mémoire et que l'été est sec lorsque l'eau du lac diminue considérablement pouvez voir les ruines de maisons abandonnées en motivant les plus célèbres sont les ruines de vieilles églises Belis. Fantanele Localisation d'un lac peut être décrite comme borné: au nord-ouest du mont Vladeasa dominant avec sa crête prononcée (1836 mètres) dans la région - dans le sud-ouestMonts Bihor (à l'envers Curcubata, le 1849 mètres, le plus élevé dans les monts Apuseni) qui sont les phénomènes karstiques les plus spectaculaires par leur présenter les différentes sous deux formes principales, à savoir exocarstul surface en relief qui est clints caractéristique (rainures parallèles pente), dolinele (dépressions fermées en forme de cheminées), dépressions uvalele (né le comptedolines opirea plusieurs), ressorts (sources karstiques), abîmes (où les taux sont perdus dans le sous-sol), et le relief karstique souterrain qui est d'avoir deux formes, les grottes (horizontale des cavités souterraines) et les nids de poule (ouverture et naturelle à la surface) - montagnes à l'est de Gilau qui sont situés entre la source et vallée de l'Aries Repede dont la structure nemétamorphiques mine schistes cristallins - au sud de Big Mountain, un énorme bloc de granit et aussi la plus ancienne de l'Ouest massive (1826 m). dépressions de secours de configuration, moyenne altitude, douces vallées, cols et de garantir la fluidité qui se passe autour région. Fantanele Lake est la plus grande accumulation sur le Somes chaud, BARajul derrière lequel se trouve être en enrochement et a une hauteur de 92 metri.Lacul a une superficie de 826 hectares et un volume de 225 millions de mètres cubes et a été livré en 1977.
Germana
Fantanele Lake wurde auf der oberen Warm Somes konzipiert, in den späten 60er Jahren. Während 1970-1974 das gemeine Volk der alten Belis hatte auf die aktuelle Lage des Dorfes bewegen. Und Weilern Millionen Ples, Dădeşti oder Giurcuţa Bolojeşti Niederlande sind nun die Domäne des Gedächtnisses und nur ichIn sehr trockenen Sommern, wenn der See viele Tropfen ein, sehen Sie die Ruinen der verlassenen Häuser moti berühmtesten Belis sind die Ruinen der alten Kirchen. Fantanele Seengebiet ist Bergen westlich von Cluj, in den nördlichen Teil des Apuseni, in einem Höhe von etwa 1.000 m am Zusammenflussder Gila Mountains (befindet sich im Osten) Bergen Vladeasa (befindet sich im Westen) und Big Mountain (im Süden). Fantanele Seengebiet ist Gebirges im westlichen Landkreis Cluj in den nördlichen Teil des Apuseni, auf einer Höhe von 990 m, Bereich von 9,8? und Länge von 13 km ², am Zusammenfluss von den Bergen haben Gilauituati östlich, westlich und Berge Vladeasa Big Mountain im Süden. Am Ufer des Lake Resort ist Belis Fantanele. In den nördlichen Hügel Dörfer des Sees ausfindig Bots, Balcesti und Belis, Ciurtuci und Weiler in der südlichen Dorf Poiana Horii, Giurcuţa Upper West und Ost Dorf und Weiler Smida Marisel. Discoveries archäometallurgischeLogik der Region zeigt, dass die ersten menschlichen Siedlungen stammen aus dem Paläolithikum (in plain Somes Plateau Siebenbürger Plain und Intra. Die Bronzezeit gold Verarbeitung Kunst in lokalem Stil der Rechnung zu entwickeln, durch die Funde aus dem Gebiet der Dörfer von Rosia bescheinigt Montana. Die früheste Dokumentation der Aktivitäten nennent zugeordnet Träger der Kultur Decea Mures (2800 - 2500 v.Chr.) in 1861 ist die erste Erwähnung des Plateaus Padis, Westkarpaten durch die Akademie der Wissenschaften Karte in Wien gemacht und im Jahr 1886 ist das erste Mal für eine ordnungsgemäße Bezugnahme auf die Festung Ponor. den Westkarpaten Heritage speological popularisiert wurde vor allem durch Emil RacovitaITA mit der Niederlassung in Cluj im Jahr 1921 das erste Institut der Welt biospeleological. Fantanele Lake wurde am oberen Ende der 60er Jahre Warm Somes entworfen und zwischen 1970 bis 1974 Belis Dorf alten Leute wurden gezwungen, den aktuellen Standort zu entwurzeln das Dorf. Und Weilern Millionen Plesa, Dadesti oder Giurcuţa Bolojesti Niederlanden sind jetztBereich des Speichers und nur in trockenen Sommern, wenn das Wasser des Sees stark abnimmt können die Ruinen der Häuser durch Motivation der berühmteste verlassene sehen sind die Ruinen der alten Kirchen Belis. Fantanele Auffinden eines Sees kann als begrenzt beschrieben werden:-nordwestlich von Mount Vladeasa dominiert mit seiner ausgeprägten Grat (1836 Meter) in der Region - in Süd-WestBihor Berge (Curcubata Kopf, im Jahr 1849 Metern der höchste in den Westkarpaten), die zu den spektakulärsten Karstphänomene durch ihre verschiedenen in zwei Hauptformen, nämlich exocarstul geprägte Oberfläche, die charakteristisch clints (parallele Rillen ist sind Steigung), dolinele (geschlossene Vertiefungen wie Trichter geformt), uvalele (geboren Depressionen Kontoopirea mehrere Dolinen), Federn (Karstquellen), Schlundlöcher (wo die Zinssätze in den unterirdischen Bereich gehen verloren), und U-Karstgebiet, dass zwei Formen, Höhlen (horizontal unterirdischen Höhlen) und Schlaglöcher (auch natürliche Öffnung an der Oberfläche) ist - Gilau Bergen östlich von denen zwischen der Quelle und Repede Aries-Tal, dessen Struktur nicht eingezeichnet sindmetamorphen kristallinen Schiefern Mine - südlich von Big Mountain, ein riesiger Granitblock und auch die älteste westliche massive (1826 m). Configuration Relief Depressionen, moderate Höhen, sanfte Täler, Pässe und sorgen für einen reibungslosen Ablauf Pässe rund um Gebiet. Fantanele See ist der größte Ansammlung an den warmen Somes, BArajul hinter denen wird rockfill und hat eine Höhe von 92 metri.Lacul hat eine Fläche von 826 Hektar und einem Volumen von 225 Millionen Kubikmetern und wurde 1977 ausgeliefert.
Rusa
Fântânele озера был разработан на верхней Теплый Сомс, в конце 60-х. В 1970-1974 простых людей древней Белис пришлось переехать текущее местоположение села. И деревни млн. Плес, Dădeşti или Giurcuţa Bolojeşti Нидерланды в настоящее время область памяти, и только яв очень сухое лето, когда озеро капель много, можно увидеть развалины заброшенных домов Моти самыми известными являются руины старой церкви Белис. Fântânele Озеро области находится к западу от уезда Клуж, в северной части Западной Горы, высоте около 1000 м на слиянииот Гила гор (расположенных на восток) горы Vlădeasa (к западу) и Биг Маунтин (расположен на юге). Fantanele Озеро район расположен в западной части уезда Клуж в северной части Западных гор, на высоте 990 м, области 9,8? и длиной 13 км ², на слиянии гор Gilauituati востоке, западе и горы Vladeasa Биг Маунтин находится на юге страны. На берегу этого озера курорта Белис Fantanele. В северных деревнях холма на озеро найти ботов, Balcesti и Белис, Ciurtuci и деревушки в южной части деревни Пояна Horii, Giurcuţa Верхняя западе и на востоке деревни и хутора АРИФРУ Marisel. Открытия археоЛогика региона показывает, что первые человеческие поселения относятся к палеолиту (в простой Сомс плато трансильванских равнины и внутри. золота бронзы обработки искусства развиваться в местном стиле, счета, заверенная находки с территории деревни Rosia Монтана. ранних документации деятельности вызоват назначен носителями культуры DECEA Муреш (2800 - 2500 до н.) в 1861 году это первое упоминание о плато ПАДИС, Западных гор, карта, в Академии наук в Вене и в 1886 впервые для правильной ссылки на крепость Ponor. Наследие Западных гор speological был особенно популярным Эмиль РаковицэITA с созданием в Клуж в 1921 году первым институтом в мире biospeleological. Fantanele озера был разработан на верхнем конце Теплый Сомс 60-х и в период с 1970 по 1974 год Белис деревне старики были вынуждены вырывать с корнем текущего местоположения населенном пункте. И деревни млн. Плеса, Dadesti или Giurcuţa Bolojesti Нидерланды в настоящее времяобласти памяти, и только в сухое лето, когда воды озера сильно уменьшается можно увидеть развалины домов отказались, мотивируя самыми известными являются руины старой церкви Белис. Fantanele Доступ к озеру можно охарактеризовать как ограниченное:-северо-западу от горы vladeasa доминирующей с выраженным хребта (1836 м) по всему региону - в юго-западнойБихор горы (Curcubata вверх, 1849 м, самая высокая в Западных гор), которые являются наиболее впечатляющих карстовых явлений, их различные присутствует в двух основных формах, а именно exocarstul тиснением поверхности, характерной Клинтс (параллельные канавки склона), dolinele (замкнутых котловинах виде воронки), uvalele (род. депрессии счетаopirea несколько воронки), пружины (карстовые источники), воронки (где цены потеряли в подземном), а также подземных карстовых местности, на котором возникли две формы, пещеры (горизонтальные подземные полости) и выбоин (ну природных открытости по отношению к поверхности) - Gilau горах к востоку от которых находятся между источником и Криша долине Овен, структура делатьметаморфических мин кристаллических сланцев - к югу от Большой горы, огромный блок гранита, а также старейший Западной массовых (1826 м). конфигурации понижениях рельефа, средних высотах, нежные долины, перевалы и обеспечить бесперебойный поток обходит области. Fantanele озеро является самым большим накоплением Теплый Сомс, Б. А.Индийская "Раджул за который камня с и имеет высоту 92 metri.Lacul имеет площадь 826 гектаров и объемом 225 миллионов кубических метров и был доставлен в 1977 году.
Portugheza
Fantanele Lago foi projetado sobre a Somes superior Quente, no final dos anos 60. Durante 1970-1974 as pessoas comuns de Belis antigos tiveram que se mudar a posição atual da aldeia. E aldeias milhões PLEs, Dădeşti ou Giurcuţa Bolojeşti Países Baixos são agora o domínio de memória e apenas iem verões muito, quando o lago cai muito, você pode ver as ruínas de casas abandonadas Moti mais famosas são as ruínas das antigas igrejas Belis. Fantanele área do lago está situado a oeste do município de Cluj, na parte norte das Montanhas Ocidentais, a altitude de aproximadamente 1.000 m, na confluênciadas montanhas de Gila (localizado a leste) montanhas Vlădeasa (localizado a oeste) e Big Mountain (localizado no sul). Fantanele área do lago está localizado no município oeste do Cluj na parte norte da Apuseni montanhas, a uma altitude de 990 m, área de 9,8? e comprimento de 13 km ², na confluência das montanhas Gilauituati leste, oeste e montanhas situada Vladeasa Big Mountain localizado no sul. Na margem do lago resort é Belis Fantanele. Nas aldeias colina norte do lago localizar bots, Balcesti e Belis, Ciurtuci e aldeia na aldeia do sul de Poiana Horii, Giurcuţa Upper West e East Village, e Hamlet Smida Marisel. Descobrimentos arqueológicológica da região mostra que os primeiros assentamentos humanos datam do Paleolítico (na planície Somes planalto da Transilvânia e intra Plain. A arte da Idade do Bronze processamento de ouro para o desenvolvimento de um estilo local da fatura, atestada pelos achados a partir do território das aldeias de Rosia Montana. Os primeiros a documentação das actividades de chamadat portadores atribuído de cultura Decea Mures (2800 - 2500 aC.) em 1861 é a primeira menção do planalto Padis, Apuseni Montanhas mapa feito pela Academia de Ciências em Viena e em 1886 é a primeira vez para a referência adequada para a Fortaleza de Ponor. o Apuseni Montanhas Heritage speological foi popularizada principalmente por Emil RacoviţăITA com a criação em Cluj, em 1921 a primeira instituição no mundo biospeleological. Fantanele Lago foi projetado sobre a extremidade superior da Somes Warm 60 e entre 1970-1974 aldeia Belis idosos foram obrigados a arrancar a localização actual da aldeia. E aldeias milhões Plesa, Dadesti ou Giurcuţa Bolojesti Países Baixos são agoracampo da memória e apenas nos verões secos, quando a água do lago diminui consideravelmente pode ver as ruínas de casas abandonadas, motivando os mais famosos são as ruínas das antigas igrejas Belis. Fantanele Localização de um lago pode ser descrito como delimitada:-noroeste do Monte vladeasa dominando com o seu cume pronunciado (1836 metros) em torno da região - no sudoesteBihor Mountains (upside Curcubata, a 1.849 metros, o mais alto nas montanhas Apuseni), que são os fenómenos cársticos mais espetacular por seus vários presentes em duas formas principais, a saber exocarstul superfície em relevo, que é característica clints (sulcos paralelos Conta de inclinação), dolinele (depressões fechadas em forma de funil), depressões uvalele (nascidosinkholes opirea vários), molas (molas karst), swallets (onde as taxas são perdidos na área subterrânea), e terrenos cársticos underground que está a ter duas formas, cavernas (horizontal cavidades subterrâneas) e buracos (abertura bem natural para a superfície) - Gilau montanhas a leste do que se situam entre a fonte eo Aries vale Repede cuja estrutura nãomina xistos cristalinos metamórficas - sul do Big Mountain, um enorme bloco de granito e também o mais antigo maciço ocidental (1826 m). depressões alívio Configuration, altitudes moderadas, vales suaves, passes e garantir um bom fluxo passa ao redor área. Fantanele Lake é a maior acumulação na Somes Warm, BARajul por trás da qual está sendo enrocamento e tem uma altura de 92 metri.Lacul tem uma área de 826 hectares e um volume de 225 milhões de metros cúbicos e foi entregue em 1977.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie