Periş este o localitate amplasata în nord-vestul judeţului IlfovMunteniaRomânia.

    Accesul rutier catre Comuna Peris se face prin Drumul National 1 in dreptul localitatii Tancabesti, prin Drumul Judetean 101 A, Drumul Judetean 101 B spre sos Buftea -Ploiesti.

Populatia

     Comuna Peris are o populatie de 7.154 locuitori fiind cea mai mare comuna din jumatatea nordica a judetului Ilfov.

Administratie

     Comuna Peris este compusa din 5 sate: Peris, Bratulesti, Cocioc, Balteni si Burias si ocupa o suprafata de 7797 ha.

Peris

     Satul Peris este atestat documentar inca din anul 1579, moment in care apare pentru prima data sub denumirea actuala. Acesta s-a dezvoltat pe malul stang al vaii Snagovului, care in aceasta zona se prezinta ca un culoar larg, meandrat cu maluri domoale. In cadrul satului Peris se afla Spitalui Comunal Peris (fostul Spital Judetean Ilfov).

Burias

     Satul Burias s-a dezvoltat pe partea dreapta a raului Ialomita in zona de terase joase avand altitudini in jur de 120 de metri in zona construita. Buriasul este localizat in nord-vestul comunei.

Balteni

     Satul Balteni, atestat documentar prima data in anul 1476, este situat in partea de nord-est a teritoriului administrativ al comunei in zona de terase joase, pe malul lacului Manastirea, avand altitudinea in jur de 100 de metri in zona construita. In cadrul satului Balteni se afla cea mai veche biserica a comunei (monument istoric din anul 1600), halta de cale ferata Scrovistea, iar in padurile din vecinatatea satului (satul este inconjurat de paduri) se afla Palatul Scrovistea.

Bratulesti

     Satul Bratulesti este cel mai mare ca si suprafata dintre toate satele comunei Peris,este situat in partea centrala a acesteia, se invecineaza la vest cu satul Peris (limita satului Bratulesti in spre vest este reprezentata de linia de cale ferata) iar la sud cu satul Cocioc (limita satului este valea Snagovului). In est satul Bratulesti se invecineaza cu satul Tancabesti apartinator comunei Snagov. Pe teritoriul satului Bratulesti se gasesc Primaria, Postul de Politie al comunei, Gara Peris precum si un Dispensar medical.

Cocioc

     Satul Cocioc este cel mai sudic sat dintre toate satele comunei, este situat pe dealul omonim si se invecineaza in partea nord cu satul Bratulesti. Pana la reforma administrativa din perioada comunista satul Cocioc dadea si numele comunei.

Geografia

Relieful

     Fiind localizata in Campia Româna relieful localitatii este majoritar de câmpie.

     Zona prezinta numeroase dealuri mici aparute in urma eroziunii raurilor si paraielor care strabat aceasta regiune.

Rauri si Lacuri

     Din punct de vedere hidrografic, comuna este situata intre râul Ialomita si lacul Snagov.

     Datorita diferentei mici de nivel pe care curg râurile s-au format un numar mare de lacuri, majoritatea naturale.

     Cele mai importante lacuri sunt cele din zona de sud a localitatii (in zona satelor Peris si Bratulesti) precum si lacul Scrovistea (din zona satului Balteni).

 Fauna si flora

     Padurile comunei ocupa o suprafata de 315 ha si fac parte din renumitii Codrii ai Vlasiei.

     In aceste paduri gasim numeroase specii de foioase, precum: stejar, fag, artar, salcam tei etc.

     Fauna este reprezentata de vulpe, veverita, cerb, caprior, mistret, cioclia de padure, privighetoarea, ciocanitoarea, etc.

Sanatate

Sistemul sanitar al comunei este asigurat de Spitalul comunal Peris (fostul Spital judetean Ilfov) precum si de Dispensarul medical din Bratulesti.

 Transport

     Comuna Peris nu dispune de un sistem propriu de transport public, dar acesta este asigurat prin intermediul sistemelor nationale de transport public precum si de cele ale marilor orase din vecinatate.

     In comuna Peris exista doua statii SNCFR (Gara Peris si Halta Scrovistea) si doua capete de linie pertru linia RATB 476 si linia de maxi taxi 440.

Economie

     Pana la inceputul anilor '90 in comuna Peris existau 7 societati de stat care ofereau numeroase locuri de munca si care faceau din comuna una dintre cele mai industrializate din zona.

     In perioada de tranzitie pe care a traversat-o Romania o parte din societatile comunei au dat faliment sau au fuzionat.

     In prezent economia comunei este formata dintr-o societate de cercetare si crestere a animalelor (SC ROMSUNTEST SA PERIS) si mai mute SRL-ri (in cea mai pare parte mici magazine).

Turism

     Localitatea dispune de numeroase zone frumoase oferite de padurea si lacul Scrovistea din zona satului Balteni, precum si de lacurile formate pe Coada Snagovului. Aceasta se intinde de la DN1-Tancabesti pana dincolo de calea ferata Bucuresti-Ploiesti.

 

 

 


Categorie
  • Categorie:Comune
Fotografii

Periș, Ilfov

Periș, Ilfov
Engleza
Periş is a town located in north-west of Ilfov County, Wallachia, Romania. Peris access road to the village is by a National Road in the town right Tancabesti by County Road 101, County Road 101 to B-Ploiesti Buftea sauce. Population Commune Peris has a population of7154 inhabitants is the largest village in the northern half of Ilfov County. Peris commune administration is composed of five villages: Peris, Bratulesti, Cocioc, and former inhabitants of Bălţi BURIAS and occupies an area of 7797 hectares. Peris Peris village is attested since 1579 , at which first appeared as the present. It was developedt on the left side of the valley Snagov, which in this area represents a wide swath, meanders with soft sides. In the village there Peris Peris Municipal Hospital (formerly Ilfov County Hospital). BURIAS BURIAS village developed on the right side of Ialomita river terrace area with low altitudes around 120 meters built area. BURIAS is localZat in northwestern village. former inhabitants of Bălţi Sat Balteni, first attested in 1476, is located in the northeastern village in the administrative territory of the lower terrace, lakeside monastery, with an altitude of about 100 meters built area. In Sat Balteni is the oldest church of the village (historic year1600) Scrovistea railway halt, and in the woods near the village (the village is surrounded by forests) is Scrovistea Palace. Bratulesti Bratulesti village that is the largest area of all villages Peris is located in the central part of its , bordering the West Village Peris (Bratulesti the west village limit is represented by ds railway line) and south of the village Cocioc (Snagov valley village is limited). East village bordering Bratulesti Tancabesti Comune Snagov village. Bratulesti be found on the village hall, the municipal police station, railway station and a medical dispensary Peris. Cocioc Cocioc Village is the southernmost village of all villages, esI located the eponymous hill and is bordered in the north of the village Bratulesti. To administrative reform in the communist period Cocioc village gave the name of the village. Geography relief are located in Plain English village is mostly lowland landscape. Hills area shows many small rivers arising from erosionand streams which cross this region. Rivers and Lakes basin speaking, village is situated between the Ialomita River and Lake Snagov. Due to small difference of level on flowing rivers formed a large number of lakes, most natural. The Major lakes are those of the local southernity (in the villages and Bratulesti Peris) and Scrovistea Lake (Sat Balteni area). fauna and flora of village forests occupy an area of 315 hectares and are part of the renowned Forest of Vlasiei. In these we find many species of deciduous forests, and oak, beech, maple, linden, etc. acacia. fauna is represented by vulpe, squirrel, deer, wild boar, mortician forest, nightingale, woodpecker, etc.. Health System's health is assured by the municipal hospital Peris (Ilfov former county hospital) and the dispensary of Bratulesti. Peris transportation has not of a proper public transport system, but it is provided throughNational public transport systems and those of neighboring big cities. In the village there are two stations SNCFR Peris (Peris and halt railway Scrovistea) and two ends of line pertru RATB line 476 and line 440 busses. Economy to early Peris village July 90 were state companies offering many places munec and forming the common one of the most industrialized area. In the transition period that has traversed a part of Romania municipal companies went bankrupt or merged. Today the village economy consists of a research society and livestock (SC ROMSUNTEST SA PERIS) and more countries move Ltd. (for the most part seemss small shops). Tourism City has many beautiful areas of forest and lake offered Scrovistea Sat Balteni area, and the lakes formed by tail Snagov. This extends beyond the DN1-Tancabesti to the railway Bucharest-Ploiesti.
Spaniola
Peris es una ciudad situada en el noroeste del Condado de Ilfov, Valaquia, Rumania. Peris carretera de acceso al pueblo es por una carretera nacional en el pueblo por derecho Tancabesti County Road 101, County Road 101 a B-Ploiesti salsa Buftea. Población Comuna Peris tiene una población de7154 habitantes es el pueblo más grande en la mitad norte del Condado de Ilfov. Comuna Peris administración está compuesto por cinco pueblos: Peris, Bratulesti, Cocioc, y antiguos habitantes de Balti Burias y ocupa una superficie de 7797 hectáreas. Peris Peris pueblo está documentado desde 1579 , en la que apareció por primera vez como el presente. Ha sido desarrolladot en el lado izquierdo del valle de Snagov, que en esta zona representa una franja de ancho, con bordes suaves meandros. En el pueblo hay Peris Peris Hospital Municipal (antiguo Hospital del Condado de Ilfov). Burias pueblo Burias desarrollados en el lado derecho del río Ialomita terraza con baja altura alrededor de 120 metros de área construida. Burias es localZat en la aldea del noroeste. Antiguos habitantes de Balti sáb Balteni, primera sancionada en 1476, está situado en el pueblo del noreste en el territorio administrativo de la terraza inferior, junto al lago monasterio, con una altitud de unos 100 metros de área construida. En sáb Balteni es la iglesia más antigua del pueblo (año histórico1600) poner fin a Scrovistea tren, y en los bosques cerca de la aldea (el pueblo está rodeado por los bosques) es Scrovistea Palacio. Bratulesti Bratulesti pueblo que es el área más grande de todos los pueblos Peris se encuentra en la parte central de su , bordeando el West Village Peris (Bratulesti el límite oeste del pueblo está representado por ds línea de ferrocarril) y al sur de la aldea Cocioc (pueblo Snagov valle es limitado). Este municipio en el límite Bratulesti Tancabesti Comune pueblo Snagov. Bratulesti se encuentra en la sala de fiestas, la estación de policía municipal, estación de tren y un dispensario médico Peris. Cocioc Cocioc Village es el pueblo más meridional de todos los pueblos, esLa localicé el cerro del mismo nombre y está bordeada en el norte de la aldea Bratulesti. Para la reforma administrativa en el período comunista pueblo Cocioc dio el nombre de la aldea. Geografía de socorro se encuentran en el pueblo llano Inglés es sobre todo el paisaje de tierras bajas. Zona de colinas muestra muchos pequeños ríos provocada por la erosióny arroyos que atraviesan esta región. Los ríos y las cuencas hablando Lagos, el pueblo está situado entre el río Ialomita y Lago Snagov. Debido a la pequeña diferencia de nivel en ríos forman un gran número de lagos, la mayoría de los naturales. lagos importantes son las de los locales del surdad (en los pueblos y Peris Bratulesti) y Scrovistea Lago (sáb área Balteni). fauna y flora de bosques de aldea ocupan una superficie de 315 hectáreas y forman parte del Bosque de renombre Vlasiei. En estas nos encontramos con muchas especies de los bosques de hoja caduca, y roble, haya, arce, tilo, etc acacia. fauna está representada por v, La ardilla, el venado, salvaje, jabalí empresario de pompas fúnebres, el bosque ruiseñor, pájaro carpintero, etc. Sistema de Salud de la salud ulpe está garantizada por el hospital municipal Peris (antiguo hospital del condado Ilfov) y el dispensario de Bratulesti. Peris transporte no ha de un sistema de transporte público adecuado, sino que se proporciona a travésLos sistemas nacionales de transporte público y los vecinos de las grandes ciudades. En el pueblo hay dos estaciones de SNCFR Peris (Peris y detener tren Scrovistea) y dos extremos de la línea RATB pertru línea 476 y línea de 440 autobuses. Economía a principios de Peris pueblo julio 90 eran empresas estatales que ofrecen muchos lugares muNEC y formando el común de la zona más industrializada. En el período de transición que ha atravesado una parte de las empresas municipales de Rumanía se declaró en quiebra o se fusiona. Hoy en día la economía del pueblo está formado por una sociedad de investigación y ganado (SC ROMSUNTEST PERIS SA) y más países se muevan Ltd. (en su mayor parte pareces pequeño comercio). Turismo de la ciudad tiene muchas zonas más bonitas del bosque y el lago ofrece Scrovistea sáb Balteni zona, y los lagos formados por la cola Snagov. Esto se extiende más allá del DN1-Tancabesti a la vía férrea Bucarest-Ploiesti.
Italiana
Peris è una città situata nel nord-ovest della contea di Ilfov, Valacchia, in Romania. Peris strada di accesso al villaggio è da una strada nazionale nella città giusta Tancabesti da County Road 101, County Road 101 a B-Ploiesti salsa Buftea. Popolazione Comune Peris ha una popolazione di7.154 abitanti è il più grande villaggio nella parte settentrionale della contea di Ilfov. Peris Comune di amministrazione è composto da cinque villaggi: Peris, Bratulesti, Cocioc, e gli abitanti ex Bălţi BURIAS e occupa una superficie di 7.797 ettari. Peris Peris villaggio è attestato dal 1579 , al che era apparso come il presente. E 'stato sviluppatot sul lato sinistro della valle Snagov, che nel settore rappresenta una banda larga, si snoda con i lati morbidi. Nel villaggio ci Peris Peris Ospedale Municipale (ex Ilfov County Hospital). BURIAS villaggio BURIAS sviluppato sulla parte destra del terrazzo fluviale Ialomita con bassa quota circa 120 metri di area costruita. BURIAS è localeZat nel villaggio nord-occidentale. Ex abitanti di Bălţi Sat Balteni, in primo luogo attestata nel 1476, si trova nel nord-est del villaggio nel territorio amministrativo della terrazza inferiore, sul lago monastero, con un dislivello di circa 100 metri costruito area. In Sat Balteni è la più antica chiesa del villaggio (anno storico1600) fermata ferroviaria Scrovistea, e nei boschi vicino al villaggio (il villaggio è circondato da foreste) è Scrovistea Palace. Bratulesti Bratulesti villaggio che è la più grande area di tutti i villaggi situati Peris si trova nella parte centrale della sua , al confine con il West Village Peris (Bratulesti il limite West Village è rappresentata da ds linea ferroviaria) e il sud del paese Cocioc (frazione valle Snagov è limitata). East Village confinanti Bratulesti Tancabesti Comune villaggio Snagov. Bratulesti essere trovato sul municipio, la stazione di polizia municipale, la stazione ferroviaria e di un dispensario medico Peris. Cocioc Cocioc Village è il villaggio più meridionale di tutti i villaggi, esMi trova la collina omonima e confina a nord del villaggio Bratulesti. Per la riforma amministrativa nel periodo Cocioc paese comunista ha dato il nome del villaggio. Rilievo Geografia si trovano in Plain English villaggio è per lo più paesaggio di pianura. Zona Colli mostra molti piccoli fiumi derivanti da fenomeni di erosionee ruscelli che attraversano questa regione. Fiumi e laghi del bacino di parlare, villaggio è situato tra il fiume e il lago di Snagov Ialomita. Grazie alla piccola differenza di livello su fiumi formavano un gran numero di laghi, più naturale. laghi principali sono quelli della locale meridionalelità (nei villaggi e Bratulesti Peris) e Scrovistea Lake (Sat Balteni area). fauna e la flora delle foreste villaggio occupano una superficie di 315 ettari e sono parte della foresta rinomata Vlasiei. In questi si trovano molte specie di foreste decidue e quercia, faggio, acero, tiglio, acacia ecc. fauna è rappresentata da v, Scoiattoli, i cervi, selvaggio, cinghiali impresario di pompe funebri, foresta usignolo, picchio, ecc. Health System di salute ulpe è assicurata dal Peris comunale ospedale (contea di Ilfov ex ospedale) e il dispensario di Bratulesti. Peris trasporto non è di un adeguato sistema di trasporto pubblico, ma è fornita attraversosistemi di trasporto pubblici nazionali e quelle della vicina metropoli. Nel villaggio ci sono due stazioni SNCFR Peris (Peris e arrestare ferroviaria Scrovistea) e due estremità della linea RATB pertru linea 476 e la linea bus 440. Economy agli inizi Peris villaggio di luglio sono state 90 aziende di Stato che offre molti luoghi muNEC e che costituiscono il Comune della zona più industrializzata. Nel periodo di transizione che ha attraversato una parte di Comuni società Romania è fallita o uniti. economy Oggi il villaggio è costituito da una società di ricerca e bestiame (SC ROMSUNTEST PERIS SA) e più paesi si Ltd. (per la maggior parte sembras piccoli negozi). Turismo della città ha molte belle zone di foresta e il lago offerto Scrovistea Sat Balteni, ed i laghi formati da coda Snagov. Questo si estende oltre il DN1-Tancabesti per la stazione ferroviaria Bucarest-Ploiesti.
Franceza
Peris est une ville située dans le nord-ouest du district d'Ilfov, la Valachie, en Roumanie. Peris route d'accès au village est par une route nationale dans la ville juste Tancabesti par la route de comté 101, route de comté 101 à B-Ploiesti Buftea sauce. Population commune Peris a une population de7154 habitants est le plus grand village dans la moitié nord du district d'Ilfov. Peris administration communale est composée de cinq villages: Peris, Bratulesti, Cocioc, et anciens habitants du Bălţi BURIAS et occupe une superficie de 7797 hectares. Peris Peris village est attestée depuis 1579 , à laquelle est apparu que le présent. Il a été développét sur le côté gauche de la vallée, Snagov qui dans ce domaine représente une large bande, avec des côtés méandres doux. Dans le village il Peris Peris Hôpital Municipal (anciennement Ilfov County Hospital). BURIAS BURIAS village s'est développé sur le côté droit de la rivière avec terrasse Ialomita basse altitude d'environ 120 mètres construite région. BURIAS est localZat dans le village du nord-ouest. Anciens habitants de Bălţi sam. Balteni, attesté pour la première en 1476, est situé dans le village du nord dans le territoire administratif de la terrasse inférieure, au bord du lac du monastère, à une altitude d'environ 100 Construit mètres. SAT Balteni est la plus ancienne église du village (année historique1600) arrêter de chemin de fer Scrovistea, et dans les bois près du village (le village est entouré de forêts) est Scrovistea Palace. Bratulesti Bratulesti village qui est la plus grande zone de tous les villages Peris est situé dans la partie centrale de son , en bordure du West Village Peris (Bratulesti la limite ouest du village est représenté par ds la ligne de chemin de fer) et au sud du village (village Cocioc vallée de Snagov est limité). East Village bordant Bratulesti Tancabesti Comune Snagov village. Bratulesti se trouve sur la salle des fêtes, la station de police municipaux gare, et un dispensaire médical Peris. Cocioc Cocioc Village est le village le plus méridional de tous les villages, esJe trouve la colline du même nom et est bordée au nord de la Bratulesti village. À la réforme administrative dans le village Cocioc période communiste a donné le nom du village. Géographie de secours sont situés dans le village anglais clair et simple est surtout paysage des plaines. Zone Hills montre de nombreux petits cours d'eau résultant de l'érosionet les ruisseaux qui traversent cette région. rivières et parlant bassin des Grands Lacs, le village est situé entre la rivière et le lac de Snagov Ialomita. En raison de petite différence de niveau sur rivières formé un grand nombre de lacs, le plus naturel. La lacs majeurs sont ceux de la section locale du sudtion (dans les villages et Bratulesti Peris) et Scrovistea Lake (sam Balteni zone). faune et la flore des forêts villageoises occupent une superficie de 315 hectares et font partie de la forêt de renommée Vlasiei. Dans ces on trouve de nombreuses espèces de forêts de feuillus, et chêne, hêtre, érable, tilleul, acacia, etc. faune est représentée par v, L'écureuil, le cerf, sauvage, le sanglier entrepreneur de pompes funèbres, forêt rossignol, le pic, etc. Système de santé de la santé ulpe est assurée par l'hôpital municipal Peris (ancien Hôpital du comté de Ilfov) et le dispensaire de Bratulesti. Peris de transport n'a pas d'un système de transport public approprié, mais il est assuré parsystèmes de transports publics nationaux et ceux des grandes villes voisines. Dans le village il ya deux stations SNCFR Peris (Peris et la voie ferrée arrêter Scrovistea) et deux extrémités de la ligne RATB Pertru la ligne 476 et ligne 440 autobus. Economie Jusqu'au début du Peris village Juillet 90 ont été entreprises publiques offrant de nombreux endroits, muNEC et former la commune de la zone la plus industrialisée. Dans la période de transition qui a traversé une partie de sociétés municipales de la Roumanie ont fait faillite ou fusionné. Aujourd'hui, l'économie du village se compose d'une société de recherche et l'élevage (SC ROMSUNTEST SA PERIS) et plus les pays à passer Ltd (pour la plupart, sembles petits magasins). Office du tourisme a beaucoup de belles régions de la forêt et le lac offert Scrovistea sam. Balteni région, et les lacs formés par la queue Snagov. Cela s'étend au-delà de la DN1-Tancabesti au chemin de fer Bucarest-Ploiesti.
Germana
Peris ist eine Stadt in der Walachei liegt nord-westlich von Ilfov, Rumänien. Peris Zufahrtsstraße zum Dorf wird von einem National Road in der Stadt rechts von Tancabesti County Road 101, County Road 101 bis B-Ploiesti Buftea Sauce. Bevölkerungszahl Gemeinde Peris hat eine Bevölkerung von7.154 Einwohnern das größte Dorf in der nördlichen Hälfte des Ilfov. Peris Gemeinde Verwaltung besteht aus fünf Ortschaften: Peris, Bratulesti, Cocioc und ehemalige Bewohner der Bălţi BURIAS und nimmt eine Fläche von 7.797 Hektar. Peris Peris Dorf ist seit 1579 bezeugt , bei dem zunächst als die Gegenwart. Es wurde entwickelt,t auf der linken Seite des Tals Snagov, die in diesem Bereich stellt eine breite Schneise, schlängelt sich mit weichen Seiten. Im Dorf gibt Peris Peris Städtisches Klinikum (ehemals Ilfov County Hospital). BURIAS BURIAS Ortsteil entwickelt sich auf der rechten Seite des Flusses Ialomita Terrassenbereich mit niedrigen Höhen um 120 Meter gebaut. BURIAS ist die lokaleZat im Nordwesten des Dorfes. Ehemaligen Bewohner Bălţi Sat Balteni, zunächst 1476 in bezeugt, der Terrasse befindet sich im Nordosten der Gemeinde in dem Verwaltungsgebiet der unteren, am Seeufer Kloster, mit einer Höhe von etwa 100 m Wohnfl. In Sat Balteni ist die älteste Kirche des Dorfes (historisches Jahr1600) Scrovistea Bahn zu stoppen, und in den Wäldern nahe der Ortschaft (Das Dorf ist umgeben von Wäldern) ist Scrovistea Palace. Bratulesti Bratulesti Dorf, der ist der größte Fläche aller Dörfer zentralen Teil Peris befindet sich in der ihre ist am Rande der West Village Peris (Bratulesti West Village zu begrenzen vertreten durch ds-Bahn-Linie) und südlich des Dorfes Cocioc (Snagov Talort ist begrenzt). Osten angrenzenden Dorf Bratulesti Tancabesti Comune Snagov Dorf. Bratulesti Halle Dorf gefunden werden auf die, die städtische Polizei, Bahnhof und ein medizinisches Ambulatorium Peris. Cocioc Cocioc Village ist das südlichste Dorf von allen Dörfern, ESI liegt der gleichnamigen Hügel und ist im Norden des Dorfes Bratulesti begrenzt. Um die Verwaltungsreform in der kommunistischen Zeit Cocioc Dorf gab den Namen des Dorfes. Geography Relief Dorfes in Plain English ist meist Tiefland Landschaft. Hills Bereich zeigt viele kleine Flüsse, die sich aus Erosionund Bäche, welche Region diese überqueren. Flüsse und Seen Becken genommen Dorf Snagov liegt zwischen dem Fluss und See Ialomita. Aufgrund der geringen Höhenunterschied auf fließenden Flüssen bildeten eine große Anzahl von Seen, die meisten natürlich. Die großen Seen sind die der lokalen südlicheneinsetzen (in den Dörfern und Bratulesti Peris) und Scrovistea Lake (Sa Balteni Bereich). Fauna und Flora des Dorfes Wälder nehmen eine Fläche von 315 Hektar und sind Teil des renommierten Forest of Vlasiei. In diesen haben wir ein und finden Sie viele Arten von Laubwäldern, Eiche, Buche, Ahorn, Linde, Akazie etc.. Fauna ist vertreten durch vulpe, Eichhörnchen, Rehe, Wildschweine, Bestatter Wald, Nachtigall, Specht, etc.. Health System ist die Gesundheit Krankenhaus gewährleistet durch die städtische Krankenhaus Peris (Ilfov ehemalige Grafschaft) und die Fürsorgestelle des Bratulesti. Peris Transportmittel nicht einer angemessenen öffentlichen Verkehrsmitteln, aber es ist vorgesehen, durchNationale öffentliche Verkehrssysteme und denen der benachbarten Großstädte. Im Dorf gibt es zwei Stationen SNCFR Peris (Peris und halt Eisenbahn Scrovistea) und zwei Enden der Linie pertru RATB Linie 476 und Linie 440 Busse. Economy zu Beginn Peris Dorf Juli 90 wurden staatliche Unternehmen, die an vielen Orten muNEC und bilden die gemeinsame eines der am stärksten industrialisierten Region. In der Übergangszeit, dass Unternehmen, kommunalen durchschritten hat ein Teil von Rumänien gingen in Konkurs oder zusammengelegt. Heute ist das Dorf Wirtschaft besteht aus einem Forschungs-Gesellschaft und Tierhaltung (SC ROMSUNTEST SA PERIS) und weitere Länder bewegen Ltd (zum größten Teil scheints kleine Läden). Tourismus Stadt hat viele schöne Waldgebiete und See angeboten Scrovistea Sat Balteni Bereich, und die Seen gebildet durch Snagov Schwanz. Diese erstreckt sich über den DN1-Tancabesti zum Bahnhof Bukarest Ploiesti.
Rusa
Перис это город, расположенный на северо-западе Илфов, Валахии, Румыния. Перис подъездная дорога к деревне является Национальная дорога в городе право Tancabesti по-роуд 101, 101-роуд для B-Плоешти Buftea соусом. Население коммуны Перис с населением7154 жителей крупнейших деревня в северной половине Илфов. Перис общинного управления состоит из 5 деревень: Перис, Bratulesti, Cocioc, и бывшим жителям Бэлць BURIAS и занимает площадь 7797 га. Перис Перис деревне свидетельствует после 1579 , на которой впервые появился в качестве настоящего. Она была разработанат на левой стороне долины Snagov, что в этой области представляет собой широкую полосу, меандров с мягкими сторон. В деревне есть Перис Перис Городская больница (бывшая Илфов больница). BURIAS BURIAS деревне разработан на правой стороне реки терраса Ialomita территории с низкой высоте около 120 м построен области. BURIAS локальныйЗат на северо-западе деревни. Бывшим жителям Бэлць СБ Bălteni, свидетельствует первая в 1476 году, расположен в северо-восточной деревни в административной территории нижней террасы, озера монастырь, с высоты около 100 метров построено области. В СБ Bălteni самая старая церковь в деревне (исторический год1600) Scrovistea полустанка, а в лесу недалеко от села (деревни в окружении лесов) является Scrovistea дворца. Bratulesti Bratulesti деревня, самая большая площадь всех поселков Перис расположен в центральной части ее , на границе с Перис Уэст-Виллидж (Bratulesti предел западе деревни представлен гс железной дороги) и на юг от деревни Cocioc (Snagov долине деревне ограничено). Ист-Виллидж граничащих Bratulesti Tancabesti Comune Snagov населенном пункте. Bratulesti быть найдены на сельсовете, муниципальный полицейский участок, железнодорожный вокзал и Пэрис медицинского диспансера. Cocioc Cocioc деревня самая южная деревня всех деревнях, эс-Я нашел одноименном холме и граничит на севере деревни Bratulesti. К административной реформы в коммунистической Cocioc деревне период дал название деревни. География помощи находятся в равнинных Английский деревне в основном низменные пейзаж. Хилс области показывает, много мелких рек, вытекающих из эрозиии реки, которые пересекают этот регион. рек и озер бассейна говоря, село находится между Ialomita реки и озера Snagov. Из-за небольшой разницы уровней, на реках образуются большое количество озер, наиболее естественным. Основные озера принадлежат местным южномИти (в деревнях и Bratulesti Перис) и Scrovistea озеро "(СБ Bălteni области). фауны и флоры деревни леса занимают площадь в 315 гектаров и является частью известной Лес Vlasiei. В этих мы находим много видов лиственных лесов, а также дуб, бук, клен, липа и т.д. акации. Животный мир представлен V, Белка, олень, кабан, похоронных дел мастер леса, соловей, дятел и т.д.. Системы здравоохранения здоровья Ульпе обеспечивается за счет городской больницы Перис (Ilfov бывшей больницы уезда) и профилакторий Bratulesti. Перис перевозка не надлежащей системы общественного транспорта, но это обеспечивается с помощьюНациональные системы общественного транспорта и соседних крупных городах. В деревне Есть две станции НОЖДР Перис (Перис и полустанке Scrovistea) и двух концах линии pertru RATB линии и линии 476 440 автобусов. Эконом-класса до раннего Перис деревне 90 июля были государственными компаниями, предлагающими многих местах муNEC и формирования общей один из наиболее промышленно развитых области. В переходный период, который прошла часть Румынии муниципальных предприятий обанкротились или объединены. Сегодня поселок экономики состоит из общества, научных исследований и скота (SC ROMSUNTEST SA Перис) и более страны должны продвигаться вперед ООО (по большей части кажетсяс небольших магазинов). Туризм Город имеет множество красивых площадей лесов и озер предложил Scrovistea СБ Bălteni области и озер, образовавшихся в хвостовой Snagov. Это выходит за рамки DN1-Tancabesti к железнодорожной Бухарест-Плоешти.
Portugheza
Peris é uma cidade localizada no oeste-norte de Ilfov County, Valáquia, Romênia. Peris estrada de acesso à vila é por uma estrada nacional na cidade pela direita Tancabesti County Road 101, County Road 101 a B-Ploiesti molho Buftea. População Comuna Peris tem uma população de7.154 habitantes, é a maior aldeia na metade norte do condado de Ilfov. Comuna Peris administração é composto por cinco aldeias: Peris, Bratulesti, Cocioc e antigos habitantes Bălţi Burias e ocupa uma área de 7.797 hectares. Peris aldeia Peris é atestada desde 1579 , em que apareceu pela primeira vez como o presente. Foi desenvolvidot no lado esquerdo do vale Snagov, que nessa área representa uma área ampla, com meandros lados macios. Na aldeia há Peris Peris Hospital Municipal (antigo Ilfov County Hospital). Burias aldeia Burias desenvolvido no lado direito do rio Ialomita terraço com baixas altitudes em torno de 120 metros de área construída. Burias é localZat na vila do noroeste. Antigos habitantes Bălţi sáb Balteni, primeiro atestada em 1476, está localizado no nordeste da vila no território administrativo dos terraços mais baixos, perto do lago do mosteiro, com uma altitude de cerca de 100 metros de área construída. Em sáb Balteni é a igreja mais antiga da vila (ano histórico1600) Scrovistea parada de trem, e na floresta perto da aldeia (a vila é cercada por florestas) é Scrovistea Palace. Bratulesti aldeia Bratulesti que é a maior área de todas as aldeias Peris está localizado na parte central do seu , na fronteira com o West Village Peris (Bratulesti no limite oeste da aldeia é representado por ds linha férrea) e ao sul da vila Cocioc (Snagov vila vale é limitada). East aldeia fronteiriça Bratulesti Tancabesti Comune Snagov aldeia. Bratulesti ser encontrados no salão da vila, da delegacia municipal da estação ferroviária e um dispensário médico Peris. Cocioc Cocioc Village é a aldeia ao sul de todas as aldeias, ESI localizado o morro homônimo e é limitado a norte da vila Bratulesti. A reforma administrativa no período comunista Cocioc aldeia deu o nome da aldeia. Alívio Geografia estão localizadas na vila de planície Inglês é na maior parte da paisagem da planície. Colinas mostra muitos pequenos rios decorrentes da erosãoe córregos que atravessam esta região. Rios e Lagos falando bacia, aldeia está situada entre o rio e Ialomita Snagov Lake. Devido à pequena diferença de nível de rios formaram um grande número de lagos, mais naturais. lagos mais importantes são as do sul do localdade (nas aldeias e Peris Bratulesti) e Scrovistea Lake (sáb. área Balteni). fauna e flora das florestas vila ocupa uma área de 315 hectares e são parte da Floresta renomado Vlăsiei forest. Nestes encontramos muitas espécies de florestas deciduais e carvalho, faia, maple, tília, acácia, etc. fauna é representada por v, Esquilos, veados, selvagem, javali agente funerário, a floresta rouxinol, pica-pau, etc. Sistema Único de Saúde ulpe de saúde é garantida pelo hospital municipal Peris (Ilfov hospital do município anterior) eo dispensário de Bratulesti. Peris transporte não de um sistema de transporte público adequado, mas é fornecida através desistemas de transporte público nacional e dos vizinhos das grandes cidades. Na aldeia há duas estações SNCFR Peris (Peris e parada ferroviária Scrovistea) e duas extremidades da linha RATB pertru linha 476 e linha 440 ônibus. Economia Até o início Peris aldeia julho 90 foram empresas estatais que oferece muitos lugares mune e formando o comum de área mais industrializada. No período de transição que tem percorrido uma parte de empresas municipais Roménia faliram ou mescladas. Hoje, a economia da aldeia é composta de uma sociedade de investigação e pecuária (SC ROMSUNTEST SA PERIS) e os países mais mover Ltd. (a maior parte pareces pequenas lojas). Turismo da cidade tem muitas áreas de floresta e belo lago oferecidos Scrovistea sáb Balteni área, e os lagos formados por Snagov cauda. Isso se estende para além da DN1-Tancabesti do comboio Bucareste-Ploiesti.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie