Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Iaşi, cunoscută şi sub numele de Catedrala veche, este o biserică romano-catolică construită în perioada 1782-1789 în municipiul Iaşi, cu rolul de a servi drept catedrală episcopală. Ea se află situată pe Bd. Ştefan cel Mare nr. 26. Catedrala romano-catolică „Adormirea Maicii Domnului” a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din judeţul Iaşi din anul 2004, având codul de clasificare IS-II-m-A-04074.

Istoric

     Până la construirea actualei biserici, credincioşii romano-catolici din oraşul Iaşi (capitala Principatului Moldovei) se rugau într-o biserică din lemn. Biserica franciscanilor, construită din lemn în 1753, a fost mistuită de flăcări în octombrie 1766  şi de atunci prefecţii apostolici din Moldova au încercat să obţină încuviinţarea domnitorului pentru construirea unei biserici din piatră.

     La 8 decembrie 1776, domnitorul Grigore al III-lea Ghica (1764-1767, 1774-1777) a dat prefectului apostolic Anton Mauro un hrisov domnesc prin care se încuviinţa construirea la Iaşi a unei biserici catolice din piatră. Hrosivul prevedea că "(...) printr-această a noastră domnească carte, dăm voie şi volnicie numiţilor preoţi ai catolicilor ca se aibă a-şi zidi o biserică de piatră, după putinţa şi starea lor, iarăşi(i) pe locul acel, unde au fost şi mai înainte biserica acea de lemnu (...)".

     Lucările nu au putut începe din lipsa banilor, astfel încât prefectul Anton Mauro a fost nevoit să ceară hrisoave domneşti de reconfirmare a dreptului catolicilor din Iaşi de a construi o biserică din piatră şi domnitorilor care s-au succedat pe tronul Moldovei. Constantin Moruzi (1777-1782) a dat un astfel de act la 11 martie 1782 şi Alexandru I Mavrocordat (1782-1785) la 9 octombrie 1782.

     Abia în toamna anului 1782 s-au început lucrările de construcţie a lăcaşului de cult romano-catolic. Lucrările au fost intensificate în anul 1784, odată cu instalarea noului prefect al misiunii, pr. Fidelis Rocchi. Acesta a obţinut sprijin financiar de la comandantul trupelor ruse din Moldova, prinţul Grigori Potemkin (1739-1741). S-a achiziţionat de la început o orgă.

     Deşi nu era încă terminată, biserica catolică din Iaşi a fost sfinţită de către prefectul Fidelis Rocchi la 15 august 1789 în cadrul unei liturghii solemne la care au participat şi misionarii Luigi Maffei, Placidus Porcelli şi Stefano Bialis, alături de cei 200 de catolici ieşeni. Printre cei care au participat la acest eveniment s-au numărat prinţul Potemkin şi compozitorul şi dirijorul italian Giuseppe Sarti . Papa Pius al VI-lea (1775-1799) a fost şi el înştiinţat de sfinţirea bisericii, el scriindu-i despre aceasta episcopului Transilvaniei, Ignác Batthyány (1780-1798).

     Între anii 1803-1804, sub îndrumarea succesorului pr. Fidelis Rocchi la conducerea misiunii, pr. Dominic Brocani, s-a construit turnul bisericii, pentru care fuseseră strânşi bani timp de 10 ani.

     Biserica a fost afectată de incendiul din 19 iulie 1827, care a distrus o bună parte a oraşului, dar a fost reparată prin stăruinţa viceprefectului Misiunii catolice în Moldova, Inocenţiu Pamfili, şi înzestrată cu un clopot mare în 1829.

     În anul 1861, parohul Ioan Eugeniu Zapolski a restaurat şi extins biserica în forma actuală . Între anii 1869 şi 1873, episcopul Iosif Salandari, vizitator apostolic în Moldova (1864-1873), a efectuat o altă serie de lucrări ce au vizat realizarea altarelor de marmură, aducerea icoanelor din seria Via Crucis şi pictarea pereţilor şi a bolţilor în 1869 de către renumitul pictor italian Giuseppe Carta (călugăr franciscan din Palermo).

     Odată cu înfiinţarea Episcopiei de Iaşi la 27 iunie 1884, Biserica Adormirea Maicii Domnului a căpătat statutul de catedrală episcopală. Lucrări de restaurare şi de înfrumuseţare a bisericii s-au efectuat şi în secolul al XX-lea.

     După Revoluţia din decembrie 1989 au fost construite la Iaşi două noi biserici catolice: Biserica Sf. Tereza a Pruncului Isus (sfinţită în 1995) şi Biserica Sf. Anton de Padova (sfinţită în 1996). Cele două parohii au determinat micşorarea jurisdicţiei Parohiei "Adormirea Maicii Domnului".

     În anul 1992 s-a început construcţia unei noi catedrale. Aceasta a fost sfinţită de episcopul Petru Gherghel la 1 noiembrie 2005.

     Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Iaşi este construită în stil baroc, având trei altare din marmură. Altarul central a fost confecţionat la Roma, iar cele laterale laPadova, cu marmură adusă de la Veneţia. Pictura murală interioară a fost realizată în anul 1869 de călugărul franciscan Giuseppe Carta din Palermo.

     Catedrala veche dispune de o orgă clasică Rieger cu 21 de registre, adusă din Austria în anul 1904 . Ea mai are şi alte ornamente bisericeşti: amvon, candelabre, candele, sfeşnice, icoane şi statui.

     În anul 1813 a fost amplasat un ceasornic solar pe peretele sudic al bisericii .


Categorie
  • Categorie:BISERICI IN ROMANIA
Fotografii

Biserica romano-cato

Biserica romano-cato
Engleza
Church of Assumption of Science, known as the Old Cathedral is a Roman Catholic church built between 1782-1789 in Iasi, the role of serving as episcopal cathedral. It is situated on the Boulevard Stefan cel Mare no. 26. Cathedral Catholic Assumptionmap "was included on the list of historical monuments in Iasi County in 2004, with the classification code IS-II-mA-04 074. history to build the present church, faithful Roman Catholics in the city of Iasi (the capital of the Principality of Moldavia) prayed in a wooden church. Franciscan church, built of wood in 1753, was destroyed by fire in October 1766 and then prefects Apostolic Moldovan prince sought approval to build a church of stone. On 8 December 1776, Prince Grigore III Ghica (1764-1767, 1774-1777 ) gave a prefect apostolic Anthony Mauro royal charter partynot allow construction in Iasi is a stone Catholic church. Hrosivul stated that "(...) through the reign of our book, we will volnicie called priests and Catholics that they have to build a stone church, where possible, and their condition again (i) that place where they were and before that the church lemnu (...)".; The work could not begin for lack of money, so Anthony Mauro prefect had royal charters require the reconfirmation of the right of Catholics to build a Science stone church and rulers who have succeeded in Moldavia. Mourousis Constantine ( 1777-1782) gave such an act on 11 March 1782 and AlexandrescuI Mavrocordat roads (1782-1785) on 9 October 1782. Only in autumn 1782 has started construction of the church Roman Catholic. Work was intensified in 1784, when installing the new prefect of the mission, Fr. Fidelis Rocchi. He received financial support from the commander of Russian troops from Moldova, partsword Grigory Potemkin (1739-1741). Was purchased from an organ began. Though he was not yet finished, the Catholic Church was blessed by Iasi prefect Fidelis Rocchi on 15 August 1789 in a solemn liturgy attended by the missionaries and Luigi Maffei Bialis Placidus and Stefano Porcelli, with 200 dIasi is Catholic. Among those who attended the event were the Prince Potemkin and the Italian composer Giuseppe Sarti. Pope Pius VI (1775-1799) was also notified of holiness church, he wrote them about this Bishop of Transylvania , Ignác Batthyány (1780-1798). & Icircus, between the years 1803-1804, under the guidance of his successor Fr. Fidelis Rocchi at the head of Mission, Fr. Dominic Brocani was built the church tower, which had gathered money for 10 years. The church was affected by the fire of 19 July 1827, which destroyed much of the city, but was repaired by the insistence Prefect MissionTolici Moldova, Pamphylia Innocent, and equipped with a large bell in 1829. In 1861, John Eugene Zapolski vicar of the church restored and extended in its current form. Between 1869 and 1873, Bishop Joseph Salandari, apostolic visitor in Moldova (1864-1873), made another series of works that have targeted makingher marble altars, icons, bringing the series Via Crucis and painting walls and vaults in 1869 by renowned Italian painter Giuseppe Charter (Franciscan monk in Palermo). With the establishment of the Diocese of Science on 27 June 1884, Assumption Church has become Episcopal cathedral status. Restorative workrare beauty of the church were made in the twentieth century. After the 1989 Revolution were built to Science November 2 Catholic churches: St. Therese of the Child Jesus Church (consecrated in 1995) and St. Anthony Church of Padua (consecrated in 1996). The two parishes have caused the decrease jurisdictiondicţiei Parish Assumption. In 1992 it began construction of a new cathedral. It was blessed by Bishop Peter Gherghel on November 1, 2005. Assumption Cathedral in Iasi is built in Baroque style, with three marble altars. Central altar afost made in Rome, and the lateral laPadova with marble brought from Venice. Interior wall painting was made in 1869 by Franciscan Friar Giuseppe Palermo Charter. Old Cathedral has a classical Rieger organ with 21 registers, made in Austria in 1904. She has other church ornaments: themvon, chandeliers, candles, candlesticks, icons and statues. In 1813 a clock was placed solar on the southern wall of the church.
Spaniola
Iglesia de la Asunción de la Ciencia, conocida como la Catedral Vieja es una iglesia católica construida entre 1782-1789 en Iasi, la función de servir como la catedral episcopal. Está situado en el Boulevard Stefan cel Mare no. 26. Catedral de la Asunción Católicamapa "se incluyó en la lista de monumentos históricos en Iasi del Condado en 2004, con el código de clasificación IS-II-mA-04 074. historia para construir la actual iglesia, fieles católicos en la ciudad de Iasi (la capital del Principado de Moldavia) rezado en una iglesia de madera. iglesia de los franciscanos, construido en madera en 1753 años, fue destruido por un incendio en octubre de 1766 y luego prefectos Apostólica príncipe moldavo solicitado la aprobación para construir una iglesia de piedra. El 8 de diciembre de 1776, el príncipe Grigore Ghica III (1764-1767, 1774-1777 ) dio un prefecto apostólico Anthony parte Mauro carta realno permitir la construcción en Iasi es una piedra de la iglesia católica. Hrosivul declaró que "(...) a través del reinado de nuestro libro, se llama volnicie sacerdotes y católicos que tienen que construir una iglesia de piedra, cuando sea posible, y su condición de nuevo (i) que ponen donde estaban y antes de que la iglesia lemnu (...)".; El trabajo no se pudo iniciar por falta de dinero, por lo que Anthony había prefecto Mauro cartas reales requiere la confirmación del derecho de los católicos para construir una iglesia de piedra Ciencia y gobernantes que han tenido éxito en Moldavia. Mourousis Constantino ( 1777-1782) dio un acto el 11 de marzo 1782 y AlexandrescuYo carreteras Mavrocordat (1782-1785) el 9 de octubre 1782. Sólo en el otoño de 1782 ha comenzado la construcción de la iglesia católica romana. El trabajo se intensificó en 1784, al instalar el nuevo prefecto de la misión, el P.. Fidelis Rocchi. Recibió el apoyo financiero del comandante de las tropas rusas de Moldavia, las partesGrigori Potemkin palabra (1739-1741). Fue comprado en un órgano empezó. A pesar de que aún no había terminado, la Iglesia Católica fue bendecida por Iasi prefecto Rocchi Fidel el 15 de agosto de 1789 en una solemne liturgia asistieron los misioneros y Luigi Maffei Bialis Plácido y Porcelli Stefano, con 200 dIasi es católica. Entre los que asistieron al evento fueron el príncipe Potemkin y el compositor italiano Giuseppe Sarti. Papa Pío VI (1775-1799) también fue notificada de la iglesia de la santidad, les escribió acerca de este obispo de Transilvania , Batthyány Ignác (1780-1798). & Icirco, entre los años 1803-1804, bajo la dirección de su sucesor el Padre. Fidelis Rocchi a la cabeza de la Misión, el P.. Domingo Brocani se construyó la torre de la iglesia, que se habían reunido el dinero durante 10 años. La iglesia se vio afectada por el fuego de 19 de julio de 1827, que destruyó gran parte de la ciudad, pero fue reparada por la insistencia Prefecto MisiónTolici Moldova, Panfilia Inocencio, y están equipadas con una gran campana en 1829. En 1861, Juan Eugenio Zapolski vicario de la iglesia restaurada y ampliada en su forma actual. Entre 1869 y 1873, el obispo Joseph Salandari, visitador apostólico en Moldavia (1864-1873), hizo otra serie de obras que se han centrado en la tomasus altares de mármol, iconos, con lo que la serie Vía Crucis y pintar las paredes y las bóvedas en 1869 por el renombrado pintor italiano Giuseppe Carta (monje franciscano en Palermo). Con la creación de la diócesis de Iasi, el 27 de junio de 1884, iglesia de la Asunción se ha convertido en Catedral Episcopal de estado. trabajos de restauraciónrara belleza de la iglesia se hicieron en el siglo XX. Tras la Revolución de 1989 se construyeron para la Ciencia 02 de noviembre iglesias católicas: Santa Teresita del Niño Jesús Iglesia (consagrada en 1995) y la Iglesia de San Antonio de Padua (consagrada en 1996). Las dos parroquias han causado la disminución de la competenciaParroquia de la Asunción dicţiei. En 1992 comenzó la construcción de una nueva catedral. Fue bendecida por el obispo Pedro Gherghel el 1 de noviembre de 2005. Catedral de la Asunción en Iasi está construido en estilo barroco, con tres altares de mármol. Central af altarost hecho en Roma, y el laPadova lateral con mármol traído de Venecia. Pintura interior de la pared se hizo en 1869 por el franciscano fray Giuseppe Palermo Carta. Catedral Vieja tiene una clásica órgano Rieger con 21 registros, realizados en Austria en 1904. Ella tiene otros adornos la iglesia: elmvon, candelabros, velas, candelabros, iconos y estatuas. En 1813 se colocó un reloj solar en la pared sur de la iglesia.
Italiana
Chiesa di Assunzione della Scienza, noto come il Duomo Vecchio è una chiesa cattolica costruita tra il 1782-1789 a Iasi, il ruolo della funzione di cattedrale episcopale. E 'situato sul Boulevard Stefan cel Mare no. 26. Cattedrale cattolica dell'Assunzionemap "è stato incluso nella lista dei monumenti storici a Iasi County nel 2004, con il codice di classificazione IS-II-mA-04 074. storia per costruire la chiesa attuale, fedeli cattolici nella città di Iasi (la capitale del Principato di Moldavia) pregava in una chiesa di legno. chiesa francescana, costruita in legno in 1753, è stato distrutto da un incendio nel mese di ottobre 1766 e poi prefetti apostolici principe moldavo stata chiesta l'autorizzazione a costruire una chiesa di pietra. L'8 dicembre 1776, il principe Grigore Ghica III (1764-1767, 1774-1777 ) ha dato un prefetto apostolico Anthony contratto di noleggio Mauro realenon consentire la costruzione di Iasi è una pietra chiesa cattolica. Hrosivul ha dichiarato che "(...) attraverso il regno del nostro libro, ci volnicie chiamati sacerdoti e cattolici che devono costruire una chiesa di pietra, ove possibile, e la loro condizione di nuovo (i) che posto dove sono state e prima che la chiesa lemnu (...)".; Il lavoro non poteva iniziare per mancanza di soldi, quindi prefetto Antonio Mauro aveva charter reale richiedono la riconferma del diritto dei cattolici a costruire una chiesa in pietra Scienza e governanti, che sono riusciti in Moldavia. Mourousis Costantino ( 1777-1782) ha dato un tale atto, in data 11 marzo 1782 e AlexandrescuI Mavrocordat strade (1782-1785) il 9 ottobre 1782. Solo in autunno 1782 ha iniziato la costruzione della chiesa cattolica romana. Il lavoro è stato intensificato nel 1784, quando si installa il nuovo prefetto della missione, fr. Fidelis Rocchi. Ha ricevuto il sostegno finanziario del comandante delle truppe russe dalla Moldavia, partiparola Grigory Potemkin (1739-1741). È stato acquistato da un organo ha cominciato. Anche se non era ancora finito, la Chiesa cattolica è stata benedetta dal prefetto Iasi Fidelis Rocchi il 15 agosto 1789 in una solenne liturgia hanno partecipato i missionari e Luigi Maffei Bialis Placido e Stefano Porcelli, con 200 dIasi è cattolico. Tra coloro che hanno partecipato all'evento sono stati i Potemkin Principe e il compositore italiano Giuseppe Sarti. Papa Pio VI (1775-1799) è stata notificata anche della chiesa di santità, li ha scritto su questo Vescovo di Transilvania , Batthyány Ignác (1780-1798). & Icirco, tra gli anni 1803-1804, sotto la guida del successore di suo padre. Fidelis Rocchi a capo della missione, fr. Domenico Brocani è stato costruito il campanile della chiesa, che aveva raccolto i soldi per 10 anni. La chiesa è stata colpita dal fuoco del 19 luglio 1827, che distrusse gran parte della città, ma è stato riparato dalle insistenze Prefetto della missioneTolici Moldova, Panfilia innocente, e dotato di una grande campana nel 1829. Nel 1861, John Eugene Zapolski vicario della chiesa restaurata e ampliata nella sua forma attuale. Tra il 1869 e il 1873, il Vescovo Joseph Salandari, visitatore apostolico in Moldova (1864-1873), con un'altra serie di opere che hanno preso di mira farei suoi altari di marmo, icone, portando la serie di Via Crucis e dipingere i muri e le volte nel 1869 dal famoso pittore italiano Giuseppe Carta (frate francescano a Palermo). Con l'istituzione della Diocesi di Iasi, il 27 giugno 1884, Assunta Chiesa è divenuta Episcopale status cattedrale. lavori restaurorara bellezza della chiesa sono stati effettuati nel XX secolo. Dopo la rivoluzione del 1989 sono stati costruiti per la scienza 2 novembre chiese cattoliche: S. Teresa di Gesù Bambino (consacrata nel 1995) e Chiesa di Sant'Antonio di Padova (consacrata nel 1996). Le due parrocchie hanno causato la giurisdizione diminuzionedicţiei Assumption Parish. Nel 1992 si iniziò la costruzione di una nuova cattedrale. E 'stata benedetta dal vescovo Peter Gherghel il 1 ° novembre 2005. Cattedrale di Iasi è costruito in stile barocco, con tre altari in marmo. Altare centrale afost fatto a Roma, e il laPadova laterale con marmo condotto da Venezia. pittura per interni è stata fatta nel 1869 dal frate francescano Giuseppe Palermo Carta. Duomo Vecchio ha un organo Rieger classica con 21 registri, made in Austria nel 1904. Ha altri arredi sacri: l'mvon, candelabri, candele, candelieri, icone e statue. Nel 1813 è stato posto un orologio solare sulla parete sud della chiesa.
Franceza
Eglise de l'Assomption de la science, connue sous le nom de la vieille cathédrale est une église catholique romaine construite entre 1782-1789 à Iasi, le rôle de servir de la cathédrale épiscopale. Il est situé sur le boulevard Stefan cel Mare pas. 26. Catholique cathédrale de l'Assomptionla carte »a été inscrite sur la liste des monuments historiques de Iasi en 2004, avec le code de classification est-II-mA-04 074. histoire pour construire l'église actuelle, fidèles catholiques dans la ville de Iasi (la capitale de la principauté de Moldavie) ont prié dans une église en bois. église des Franciscains, construit en bois dans 1753, a été détruit par un incendie en Octobre 1766 et préfets apostoliques, puis prince moldave a demandé l'approbation de construire une église de pierre. Le 8 Décembre 1776, le prince Grigore III Ghica (1.764 à 1.767, 1.774 à 1.777 ) a donné un préfet apostolique Anthony Mauro partie charte royalepermettent pas la construction de Iasi est une pierre église catholique. Hrosivul a déclaré que "(...) le règne de notre livre, nous volnicie appelé les prêtres et les catholiques qu'ils ont à construire une église en pierre, si possible, et leur état de nouveau (i) ce lieu où ils ont été et avant que l'église lemnu (...)".; Les travaux pourraient commencer faute d'argent, de sorte Anthony Mauro préfet avait chartes royales exiger la confirmation du droit des catholiques à construire une église en pierre des sciences et de dirigeants qui ont réussi à la Moldavie. Mourousis Constantine ( 1777-1782) a donné un tel acte, le 11 Mars 1782 et AlexandrescuJe Mavrocordat routes (1782-1785) le 9 Octobre 1782. Seulement à l'automne 1782 a commencé la construction de l'église catholique romaine. Le travail a été intensifié en 1784, lors de l'installation du nouveau préfet de la mission, le Père. Fidelis Rocchi. Il a reçu le soutien financier du commandant des troupes russes de Moldavie, les piècesmot Grigori Potemkine (de 1739 à 1741). A été acheté d'un organe a commencé. Bien qu'il n'était pas encore terminé, l'Eglise catholique a été bénie par Iasi préfet Fidelis Rocchi, le 15 août 1789 dans une liturgie solennelle en présence des missionnaires et Luigi Maffei Bialis Placidus et Stefano Porcelli, avec 200 dIasi est catholique. Parmi ceux qui ont assisté à l'événement étaient le prince Potemkin et le compositeur italien Giuseppe Sarti. Pape Pie VI (1775-1799) a également été notifié de l'église de la sainteté, il les écrit à ce sujet l'évêque de Transylvanie , Batthyány Ignác (de 1780 à 1798). & Icirque, entre les années 1803-1804, sous la direction de son successeur Fr. Fidelis Rocchi à la tête de la Mission, le Père. Dominic Brocani a été construite la tour de l'église, qui avait rassemblé de l'argent pour 10 ans. L'église a été touchée par l'incendie du 19 Juillet 1827, qui a détruit une grande partie de la ville, mais a été réparé par l'insistance Préfet de la missionTolici Moldova, la Pamphylie Innocent, et équipé d'une grosse cloche en 1829. En 1861, John Eugene Zapolski vicaire de l'église restaurée et agrandie dans sa forme actuelle. Entre 1869 et 1873, Mgr Joseph Salandari, visiteur apostolique en Moldavie (1864-1873), a fait une autre série de travaux qui ont ciblé faireses autels en marbre, des icônes, ce qui porte la série Via Crucis et peindre des murs et des voûtes en 1869 par le célèbre peintre italien Giuseppe Charte (moine franciscain de Palerme). Avec la création du diocèse de Iasi, le 27 Juin 1884, église de l'Assomption est devenue épiscopale statut de cathédrale. travaux de restaurationune rare beauté de l'église ont été faites dans le XXe siècle. Après la Révolution de 1989 ont été construits à la science Novembre 2 églises catholiques: Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus Église (consacrée en 1995) et de St. Anthony Church de Padoue (consacrée en 1996). Les deux paroisses ont causé la compétence baissedicţiei Paroisse Assomption. En 1992, elle a commencé la construction d'une nouvelle cathédrale. Il a été béni par Mgr Peter Gherghel sur Novembre 1, 2005. Cathédrale de l'Assomption à Iasi est construit dans le style baroque, avec trois autels de marbre. AF autel centralost faite à Rome, et le laPadova latéraux de marbre amené de Venise. peinture murale d'intérieur a été faite en 1869 par frère franciscain Giuseppe Charte Palerme. Ancienne cathédrale a un Rieger orgue classique avec 21 entrées, fabriqué en Autriche en 1904. Elle a d'autres ornements d'église: lemvon, chandeliers, bougies, bougeoirs, des icônes et des statues. En 1813, une horloge solaire a été placé sur le mur sud de l'église.
Germana
Kirche der Himmelfahrt der Wissenschaft, wie die alte Kathedrale genannt, ist eine römisch-katholische Kirche, die zwischen 1782-1789 in Iasi gebaut, die Rolle der wie das Bischöfliche Dom. Es basiert auf dem Boulevard Stefan cel Mare-Nr. 26. Katholischen Kathedrale Mariä Himmelfahrtmap "wurde 2004 auf der Liste der historischen Denkmäler in Iasi County in, mit dem Klassifizierungscode IS-II-mA-04 074. Geschichte nach Moldawien Aufbau der jetzigen Kirche, gläubige Katholiken in der Stadt Iasi (der Hauptstadt des Fürstentums) im Gebet eine Holzkirche. Franziskanerkirche, aus Holz in 17 gebaut53, wurde 1766 durch einen Brand zerstört und dann im Oktober Apostolischen Präfekten moldauischen Fürsten beantragt Genehmigung für Stein bauen eine Kirche. Am 8. Dezember 1776, Fürst Grigore Ghica III (1764-1767, 1774-1777 ) gab eine Apostolische Präfekt Anthony Mauro königlichen Chartervertragnicht zulassen Bau in Iasi ist ein Stein katholischen Kirche. Hrosivul erklärt, dass "(...) durch die Herrschaft unseres Buches werden wir als Priester volnicie und Katholiken, dass sie eine steinerne Kirche, wo möglich, und ihr Zustand wieder aufbauen müssen (i), die stattfinden wo sie waren und vor, dass die Kirche lemnu (...)".; Die Arbeiten konnten nicht aus Mangel an Geld zu beginnen, so Anthony Mauro Präfekt hatte Royal Charters bedürfen der Bestätigung des Rechts der Katholiken zu einem Science steinerne Kirche und Herrscher, die in der Moldau gelungen. Mourousis Constantine bauen ( 1777-1782) gab ein solcher Akt am 11. März 1782 und AlexandrescuIch Mavrocordat Straßen (1782-1785) am 9. Oktober 1782. Erst im Herbst 1782 begonnen hat katholische Bau der Kirche Roman. Die Arbeit wurde im Jahr 1784 intensiviert, bei der Installation des neuen Präfekten der Mission, Fr. Fidelis Rocchi. Er erhielt finanzielle Unterstützung durch den Kommandanten der russischen Truppen aus Moldawien, TeileWort Grigorij Potemkin (1739-1741). War Orgel gekauft von einem begann. Obwohl er noch nicht abgeschlossen sei, die katholische Kirche Fidelis Liturgie wurde gesegnet von Iasi Präfekten Rocchi am 15 August 1789 in einer feierlichen besucht von den Missionaren und Luigi Maffei Bialis Placidus und Stefano Porcelli, mit 200 dIasi ist katholisch. Unter denen, die die Veranstaltung teilnahmen, waren die Fürsten Potemkin und des italienischen Komponisten Giuseppe Sarti. Papstes Pius VI (1775-1799) war auch der Heiligkeit der Kirche mitgeteilt, schrieb er ihnen von diesem Bischof von Siebenbürgen , Ignác Batthyány (1780-1798). & IZirkus, zwischen den Jahren 1803-1804 unter der Leitung seines Nachfolgers Fr. Fidelis Rocchi an der Spitze der Mission, Fr. Dominic Brocani Jahren gebaut wurde der Kirchturm, 10 hatten die versammelten Geld. Die Kirche wurde Mission beeinflusst durch das Feuer der 19. Juli 1827, die die Zerstörung der Stadt sehr viel, aber Präfekt repariert wurde durch das BeharrenTolici Moldau, Pamphylien unschuldig, und ausgestattet mit einer großen Glocke im Jahre 1829. In 1861, John Eugene Zapolski Vikar der Kirche restauriert und erweitert in seiner jetzigen Form. Zwischen 1869 und 1873, machte Bischof Joseph Salandari, Apostolischer Visitator in der Republik Moldau (1864-1873), eine weitere Serie von Arbeiten, dass die gezielte Herstellung habenihr Marmoraltäre, Icons, womit die Serie Via Crucis und Malerei Wände und Gewölbe im Jahre 1869 von dem renommierten italienischen Maler Giuseppe Charta (Franziskanermönch in Palermo). Mit der Gründung der Diözese Iasi am 27. Juni 1884, Mariä Himmelfahrt Kirche geworden Bischöfliche Dom-Status. Restaurativen Arbeitenseltener Schönheit der Kirche waren Jahrhundert im zwanzigsten. Nach der Revolution 1989 wurden Kirche gebaut, um Science 2. November katholische Kirchen: St. Therese vom Kinde Jesu Kirche (Weihe 1995) und St. Antonius von Padua (Weihe 1996). Die beiden Gemeinden haben die Abnahme zuständig verursachtdicţiei Pfarrei Mariä Himmelfahrt. Im Jahr 1992 begann der Bau einer neuen Kathedrale. Es war der 1. gesegnet von Bischof Peter Gherghel auf November 2005. Himmelfahrts-Kathedrale in Iasi ist im barocken Stil erbaut, mit drei Altäre aus Marmor. Zentralen Altar afost made in Rom, und die seitlichen laPadova mit Marmor aus Venedig mitgebracht. Interior Wandmalerei in der Charta wurde 1869 von Giuseppe Palermo Franziskanermönch. Alte Kathedrale hat eine klassische Rieger-Orgel mit 21 Registern, 1904 in Österreich. Sie hat andere Kirchenschmuck: diemvon, Kronleuchter, Kerzen, Leuchter, Ikonen und Statuen. Im Jahre 1813 wurde eine Uhr Kirche platziert solar auf der südlichen Wand des.
Rusa
Церковь Успения наук, известный как Старый собор римско-католический костел построен в 1782-1789 в Яссах, роль, выступающей в качестве епископского собора. Она расположена на бульваре Штефан чел Маре, нет. 26. Собор Успения католическойКарта "был включен в список исторических памятников в Яссах округа в 2004 году, с классификационным кодом IS-II-МА-04 074. истории создания настоящей церкви, верующие римско-католической церкви в городе Яссы (столица княжества Молдавии) молились в деревянная церковь. Францисканский костел, построенный из дерева в 1753, был разрушен в результате пожара в октябре 1766, а затем префектов Апостольской молдавского князя искали утверждение построить церковь из камня. На 8 декабря 1776, князь Григорий III Гика (1764-1767, 1774-1777 ) выступил префект апостольской Энтони Мауро королевской чартеране разрешить строительство в Яссах камень католической церкви. Hrosivul заявил, что "(...) через правления нашей книге мы будем volnicie называемые священники и католиков, что они должны построить каменную церковь, где это возможно, и их состояние снова (я), что место где они были и до этого lemnu церкви (...)".; Работа не может начаться из-за отсутствия денег, так что Энтони Мауро префекта были королевские хартии требуют повторного подтверждения права католикам построить храм науки камня и правителей, которые преуспели в Молдавии. Mourousis Константин ( 1777-1782) дал такой акт от 11 марта 1782 г., и АлександрескуЯ Маврокордата дорог (1782-1785) на 9 октября 1782. Лишь осенью 1782 начал строительство римско-католической церкви. Работа была усилена в 1784 году, при установке нового префекта миссии, о. Fidelis Рокки. Он получил финансовую поддержку от командующего русскими войсками в Молдове, деталиСлово Григорий Потемкин (1739-1741). Был приобретен орган начал. Хотя он был еще не закончен, католическая церковь была освящена в Яссы префекта Fidelis Рокки на 15 августа 1789 в торжественной литургии присутствовали миссионеры и Луиджи Maffei Bialis Плацид и Стефано Порселли, с 200 гЯссы является католиком. Среди тех, кто принял участие в мероприятии приняли князя Потемкина и итальянский композитор Джузеппе Сарти. Папа Пий VI (1775-1799) был уведомлен о святости церкви, он писал им об этом епископа Трансильвании , Игнац Баттьяни (1780-1798). и яцирк, в период 1803-1804 под руководством его преемника отца. Fidelis Рокки во главе миссии о. Доминик Brocani была построена колокольня, которая собрала деньги на 10 лет. Церкви, пострадавших в результате пожара 19 июля 1827, который уничтожил большую часть города, но была восстановлена по настоянию префект миссииTolici Молдова, Памфилии Иннокентия, и оснащены большой колокол в 1829 году. В 1861 году Джон Евгений Запольский викарий церкви восстановлен и продлен в его нынешнем виде. Между 1869 и 1873, епископ Иосиф Salandari апостольский посетителей в Молдове (1864-1873), сделал еще ряд работ, направленных против решенийее мраморные алтари, иконы, в результате чего ряд Via Crucis и роспись стен и сводов в 1869 году известный итальянский художник Джузеппе Устава (францисканский монах в Палермо). С учреждением епархии Яссы на 27 июня 1884, Успенская церковь стала Епископский собор статуса. Восстановительные работыредкой красоты церкви были сделаны в ХХ веке. После революции 1989 года были построены для науки 2 ноября католической церкви: Санкт Тереза Младенца Иисуса Церковь (освящен в 1995) и Св. Антония Церкви Падуанского (освящен в 1996). 2 приходы вызвало снижение юрисдикцииdicţiei Приход Успения. В 1992 году он начал строительство нового собора. Она получила благословение епископа Петра Gherghel на 1 ноября 2005. Успенский собор в Яссах, построен в стиле барокко, с тремя алтарями мрамора. Центральный алтарь афOst сделал в Риме, а боковые laPadova мрамором, привезенные из Венеции. Интерьер роспись была сделана в 1869 году францисканского монаха Палермо Джузеппе Устава. Старый собор имеет классический орган Ригер с 21 регистров, сделанный в Австрии в 1904 году. Она имеет и другие украшения церкви:mvon, канделябры, свечи, подсвечники, иконы и статуи. В 1813 году был сделан часы солнечные на южной стене храма.
Portugheza
Igreja da Assunção da Ciência, conhecida como a Sé Velha é uma igreja católica construída entre 1782-1789 em Iasi, o papel de servir como catedral episcopal. Ele está situado no Boulevard Stefan cel Mare não. 26. Catedral católica da Assunçãomapa "foi incluído na lista de monumentos históricos em Iasi County, em 2004, com o código de classificação IS-II-MA-04 074. história para construir a actual igreja, fiéis católicos da cidade de Iasi (a capital do Principado da Moldávia) orou em uma igreja de madeira. igreja franciscana, construída de madeira em 1753, foi destruída por um incêndio em outubro de 1766 e, em seguida, prefeitos Apostólica príncipe da Moldávia solicitaram autorização para construir uma igreja de pedra. Em 08 de dezembro de 1776, o príncipe Grigore Ghica III (1764-1767, 1774-1777 ) deu um prefeito apostólico Anthony Mauro partido foralnão permitir a construção de Iasi é uma pedra de igrejas católicas. Hrosivul afirmou que "(...) através do reinado do nosso livro, vamos volnicie chamados sacerdotes católicos e que têm de construir uma igreja de pedra, sempre que possível, e sua condição de novo (i) o lugar onde eles estavam e antes que a igreja lemnu (...)".; A obra não pode começar por falta de dinheiro, de modo Anthony prefeito Mauro teve foral exigir a confirmação do direito de católicos para construir uma igreja de pedra Ciência e governantes que se sucederam na Moldávia. Mourousis Constantine ( 1777-1782) deu um tal acto, em 11 de março de 1782 e AlexandrescuI estradas Mavrocordat (1782-1785) em 9 de outubro de 1782. Só no Outono 1782 começou a construção da igreja católica romana. O trabalho foi intensificado em 1784, ao instalar o novo prefeito da missão, Pe.. Fidelis Rocchi. Ele recebeu apoio financeiro do comandante das tropas russas da Moldávia, peçasGrigory Potemkin palavra (1739-1741). Foi comprado de um órgão começou. Embora ele ainda não estava terminado, a Igreja Católica foi abençoado pelo prefeito Iasi Fidelis Rocchi em 15 agosto de 1789 em uma liturgia solene participaram os missionários e Luigi Maffei Bialis Placidus e Porcelli Stefano, com 200 dIasi é católica. Entre aqueles que participaram do evento foram o Potemkin do Príncipe e do compositor italiano Giuseppe Sarti. Papa Pio VI (1775-1799) também foi notificado da igreja de santidade, ele escreveu-as sobre este bispo da Transilvânia , Batthyány Ignác (1780-1798). & Icirco, entre os anos 1803-1804, sob a orientação do seu sucessor, o Padre. Fidelis Rocchi ao chefe da Missão, padre. Dominic Brocani foi construída a torre da igreja, que reuniu o dinheiro para 10 anos. A igreja foi afetada pelo incêndio de 19 de Julho de 1827, que destruiu grande parte da cidade, mas foi reparado pela insistência Prefeito MissãoTolici Moldávia, Panfília inocente, e estão equipados com um grande sino, em 1829. Em 1861, John Eugene Zapolski vigário da igreja restaurada e ampliada em sua forma atual. Entre 1869 e 1873, o bispo Joseph Salandari, visitador apostólico na Moldávia (1864-1873), fez outra série de trabalhos que têm como alvo fazerseus altares em mármore, ícones, trazendo a série Via Crucis e pintando as paredes e abóbadas em 1869 pelo famoso pintor italiano Giuseppe Carta (monge franciscano de Palermo). Com a criação da Diocese de Iasi, em 27 de junho de 1884, Assunção Igreja tornou-se Episcopal status catedral. trabalho de restauraçãorara beleza da igreja foram feitas no século XX. Após a Revolução de 1989 foram construídos para a Ciência 02 de novembro igrejas católicas: Santa Teresinha do Menino Jesus da Igreja (consagrada em 1995) e Santo Antônio Igreja de Pádua (consagrada em 1996). As duas paróquias têm causado a diminuição jurisdiçãoAssumption Parish dicţiei. Em 1992, iniciou a construção de uma nova catedral. Ela foi abençoada por Dom Pedro Gherghel em 01 de novembro de 2005. Assumption Cathedral em Iasi é construído em estilo barroco, com três altares em mármore. Central af altarost feita em Roma, e do lateral laPadova com mármore trazido de Veneza. Interior pintura mural foi feito em 1869 pelo franciscano Frei Giuseppe Palermo Carta. Sé Velha tem um órgão Rieger clássico com 21 registros, feitos na Áustria em 1904. Ela tem outros ornamentos da Igreja: amvon, candelabros, velas, castiçais, ícones e estátuas. Em 1813 foi colocado um relógio solar na parede sul da igreja.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie