Biserica Aroneanu, cu hramul Sf. Nicolae, a fost ridicată în anul 1594 de către domnitorul Aron Vodă (1591-1592, 1594-1595) în satul Aroneanu, din apropierea municipiului Iaşi. Biserica se află pe drumul care iese din Iaşi prin nord-est, pe malul lacului Ciric. Biserica "Sf. Nicolae" de la Aroneanu a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din judeţul Iaşi din anul 2004, având codul de clasificare IS-II-m-A-04098.

Istoric

     În Letopiseţul Ţării Moldovei, Grigore Ureche spune: „însă întâiu au socotit Aron Vodă, după atâta răutăţi ce făcuse, să se apuce să facă vreun lucru bun, să nu-i fie cu osândă de tot; şi s-au apucat în anii 7102 (1594) de au zidit mănăstirea în ţearina Iaşilor, care se chiamă Aron Vodă, pre numele domnului ce au zidit, unde este hramul Sfete Neculai” . Pisania lipseşte, dar se ştie că biserica a fost numită „nou zidită” la 12 decembrie 1594, când ctitorul o înzestrează cu două sate.

     Se ştie că Aron Tiranul a murit otrăvit la Alba Iulia, dar nu există informaţii că i s-ar fi adus rămăşiţele la Iaşi. Aceeaşi problemă se ridică şi în cazul doamnei Stanca, soţia lui Aron moartă undeva în Transilvania.

     Se consideră că înaintea acestei mănăstiri a existat alta numită „de la greci” sau „mănăstirea grecească din ţarina Iaşilor”, cu acelaşi hram zidită de Alexandru Lăpuşneanu (al cărui fiu natural era Aron Vodă) în a doua sa domnie (1563-1568). Se numea astfel pentru că domnitorul Petru Şchiopul (1574-1577, 1578-1579 şi 1583-1591) a închinat-o la Muntele Athos printr-un hrisov domnesc din 20 februarie 1581.

     În anul 1606, domnitorul Ieremia Movilă (1595-1600, 1600-1606) a închinat această mănăstire la Zografu din Muntele Athos, stabilindu-se acolo din acel moment călugări greci.

     În anul 1618, domnitorul Radu Mihnea (1619-1619, 1623-1626), pe baza mărturiei doamnei Stanca, văduva lui Aron Vodă, anulează documentul de danie, restituind mănăstirea călugărilor români aşa cum fusese menită de către ctitori (Lăpuşneanu şi Aron Vodă). Cu toate acestea, la anul 1624, în cea de-a doua domnie a sa, el închină mănăstirea Aroneanu la Sazopole. Mănăstirea îşi schimbă din nou statutul cinci ani mai tâziu, când fiul lui Radu Mihnea, Alexandru Coconul (1629-1630) transformă mănăstirea în metoh al Mănăstirii Sf. Ioan din insula Halki (aflată în Marea Marmara).

     Ulterior, Mănăstirea Aroneanu devine metoh al Patriarhiei de la Constantinopol, veniturile sale urmând să susţină activitatea vestitei Şcoli Patriarhale, la care au învăţat printre alţii cărturari români cum ar fi principeleDimitrie Cantemir şi spătarul Nicolae Milescu, primul călător român în China. Multe din documentele din sec. XVI-XVII arată danii de moşii, sate, livezi şi prisăci pentru mănăstire.

     Ca urmare a repetatelor închinări către diferite locuri din Grecia şi Turcia de astăzi, Mănăstirea Aroneanu a ajuns într-o stare de decădere, un hrisov din anul 1743 consemnând starea de ruină, "marea lipsă şi slăbiciune, din tâmplarea vremurilor" . Iniţial, mănăstirea a fost înconjurată cu ziduri de piatră, a avut turnuri de colţ, chilii şi alte clădiri anexe care s-au prăbuşit, rămânând doar vechea biserică, singura păstrată din întreg ansamblul mănăstiresc de odinioară.

     În anul 1907, biserica restaurată devine biserică parohială a satului Aroneanu.

Arhitectura

Biserica fostei mănăstiri Aroneanu prezintă interes din perspectivă artistică atât prin proporţiile sale armonioase, cât şi prin originalul decor exterior, unice în istoria artei medievale româneşti. Soclul are ca elemente decorative un rând de caneluri înalte de aproximativ 1 metru, iar pereţii până la nivelul bolţilor, arcaturi adâncite şi încadrate de muluri. Urmează un brâu în formă de tor şi cornişa. Turla are formă de prismă cu 12 laturi, fiind decorată cu arcaturi încadrate de muluri şi plasată pe două baze: prima pătrată şi a doua stelată.

Pereţii Bisericii Aroneanu sunt decoraţi cu elemente de ceramică (teracote) smălţuite de culoare verde cu reflexe albăstrui, de forma unor stele cu şase colţuri, a frunzelor de stejar, a vârfurilor de lance şi a discurilor circulare, descriind motive geometrice complicate şi fiind folosită o tehnică aparte. Teracotele sunt incizate în tencuială. Acest decor realizat în relief (astăzi dispărut) este considerat ca fiind o posibilă sursă de inspiraţie pentru broderia în piatră de pe faţada Bisericii Trei Ierarhi şi a Mănăstirii Dragomirna .

Un rând de teracote este dispus sub cornişă, un rând de discuri şi stele, dispuse alternativ, este situat deasupra brâului, iar sub brâu un rând de discuri între două rânduri de stele. Între arcaturile firidelor, la locul unde se întâlnesc, sunt fixate câte un disc urmate de o stea, iar în interiorul fiecărei firide, alternativ, câte două stele şi două discuri. Soclul are sub caneluri câte un rând de teracote în formă de frunze de stejar şi de stea. Câte trei rânduri de teracote sunt fixate şi pe fiecare faţă a turlei, sub corniţă, şi câte una în fiecare din firidele bazei stelate.

Biserica nu este pictată pe interior, având o frumoasă catapeteasmă lucrată în lemn.


Categorie
  • Categorie:BISERICI IN ROMANIA
Fotografii

Biserica Aroneanu

Biserica Aroneanu
Engleza
Aroneanu Church, dedicated to St. Nicholas was built in 1594 by Prince Aaron Prince (1591-1592, 1594-1595) in Aroneanu village, near the city. Church is on the way out of the Science in the northeast, on Lake Ciric. Church of St. Nicholas' was included on the list Aroneanu moHistoric numentelor Iasi County in 2004, with the classification code IS-II-mA-04098. History The Chronicle Moldavia, Ear Gregory says, "but they thought întâiu Aaron Prince, after he had done so much wickedness, to begin to do any good thing, not to be the doom of all, andwere started in the years 7102 (1594) have built the monastery in ţearina Jassy, who call the Prince Aaron, who built the pre behalf of Mr, where patron Sfete Niculae. Inscription is missing, but we know that the church was called "new built" on 12 December 1594, when a founder endows two villages. We know that AaronTyrant died poisoned in Alba Iulia, but there is information that I would have brought the remains in. The same problem arises in the case of Mrs. Rock, Aaron's wife dead somewhere in Transylvania. Shall be considered before that there was another monastery called the Greeks "or" Greek monastery diempress in Jassy, the same church built by Alexander Lapusneanu (whose natural son was Aaron Prince) in his second reign (1563-1568). So named because Prince Peter the Lame (1574-1577, 1578-1579 and 1583-1591) has dedicated it to Mount Athos by a royal decree of 20 February 1581. In 1606, Prince Jeremiah Mogila (1595-1600, 1600-1606) has dedicated this monastery on Mount Athos Zographou fixing the Greek monks there at that time. In 1618, Prince Radu (1619-1619, 1623-1626) Rock on the testimony of Mrs., the widow of Prince Aaron, cancel donation document, returning monasteryRomanian monk To train as it was intended by the founders (Lapusneanu and Aron Voda). However, in 1624, in the second of his reign, he crossed the Sazopole Aroneanu monastery. Monastery change again five years later owned status, the son of Radu Alexandru Coconul (1629-1630) hand turnsMonastery in Metohija story of St. John of the island of Halki (located in the Sea of Marmara). then becomes Metohija Aroneanu monastery of the Patriarchate of Constantinople, his income will support the work of famous Patriarchal School, among others who have learned to Romanian scholars such be principeleDimitrie CantemirNicholas Milescu and back, first Romanian traveler in China. Many of the documents in seconds. Sixteenth and seventeenth show donations of estates, villages, orchards and beehives for the monastery. As a result of repeated worship to various places in Greece and Turkey today, the monastery Aroneanu reached a state of decay, a charter of 1743noting the state of ruin, "the great lack and weakness of the carpenter times. Originally, the monastery was surrounded by stone walls, corner towers had, cells and other annex buildings have collapsed, leaving the old church, only kept the whole ensemble of old monastery.In 1907, the church is restored to the village parish church Aroneanu. Aroneanu former monastery church architecture of interest in both artistic perspective through its harmonious proportions and the original exterior decoration, unique in the history of Romanian medieval art. Socket is a row of decorative grooves & hererc; about one meter tall and the walls to the vaults, arches and surrounded by molding grooves. Follows a torus-shaped waist and cornice. Prism-shaped tower has 12 sides, framed arches decorated with moldings and placed on two bases: first square and the two stars. Aroneanu church walls are decoratedceramic elements (tiles) green glazed with blue reflections, the shape of six pointed stars, oak leaves, the peak of the flagpole and circular discs, describing the intricate geometric motifs were used a special technique. Teracotele are incised in plaster. The decor made in relief (now extinct) is consideredat as a possible inspiration for embroidery in stone on the facade of the Three Hierarchs Church and Monastery Dragomirna. A row of tiles is arranged under the cornice, a row of disks and stars, arranged alternately, is located above the waist and below the waist Records row between two rows of stars.Between firidelor arches, the place meet, are set one drive followed by a star, and within each niches, alternately, two stars and two discs. Fluted pedestal is under a row of tiles in the shape of oak leaves and a star. Three rows of tiles are fixed and each faceYour turret, under chronic and one in each base firidele stars. The church is painted on the inside, with a beautiful handmade wooden catapetasma.
Spaniola
Aroneanu Iglesia, dedicada a San Nicolás fue construida en 1594 por el príncipe Aaron Prince (1591-1592, 1594-1595) en la aldea de Aroneanu, cerca de la ciudad. Iglesia es a la salida de la Ciencia en el noreste, en el Lago de Ciric. Iglesia de San Nicolás "se incluyó en la lista mo AroneanuHistórico del Condado de Iasi numentelor en 2004, con el código de clasificación IS-II-mA-04098. Historia La Crónica de Moldavia, Oreja Gregorio dice, "pero ellos pensaban întâiu Aaron Prince, después de que él ha hecho mucho por la maldad es así, comenzar a hacer cualquier cosa buena, por no ser el destino de todos, yse iniciaron en el 7102 año (1594) han construido el monasterio en ţearina Jassy, que llamen al Príncipe Aaron, quien construyó el nombre del Sr. pre, donde patrona Sfete Niculae. La inscripción es falta, pero sabemos que la iglesia fue llamada "nueva construcción" el 12 de diciembre de 1594, cuando el fundador dota dos pueblos. Sabemos que AaronTirano murió envenenado en Alba Iulia, pero la información que me han traído los restos pulg El mismo problema se plantea en el caso de la Sra. Rock, la esposa de Aaron muertos en algún lugar de Transilvania. Deberá tenerse en cuenta antes de que había otro monasterio llamado a los griegos "o" monasterio griego diemperatriz en Jassy, la misma iglesia construida por Alexander Lapusneanu (cuyo hijo natural era Aaron Prince) en su segundo reinado (1563-1568). Bautizados así por el príncipe Pedro el Cojo (1574-1577, 1578-1579 y 1583-1591) ha dedicado al Monte Athos, por real decreto de 20 de febrero 1581. En 1606, El príncipe Jeremías Mogila (1595-1600, 1600-1606) ha dedicado este monasterio en el Monte Athos Zografou que se fijan los monjes griegos allí en ese momento. En 1618, el Príncipe Radu (1619-1619, 1623-1626) Rock en el testimonio de la señora, la viuda del príncipe Aaron, cancelar el documento de donación, volviendo monasteriomonje rumano para entrenarse como estaba previsto por los fundadores (Lapusneanu y Voda Aron). Sin embargo, en 1624, en el segundo de su reinado, cruzó el monasterio Sazopole Aroneanu. Monasterio de cambiar de nuevo cinco años más tarde el estado de propiedad, el hijo de Alexandru Radu Coconul (1629-1630) se vuelve la manoMonasterio en la historia de Metohija de San Juan de la isla de Halki (ubicado en el Mar de Mármara). Se convierte entonces en Metohija monasterio Aroneanu del Patriarcado de Constantinopla, su ingreso será apoyar el trabajo de la famosa Escuela Patriarcal, entre otros que han aprendido a estudiosos rumanos tales se principeleDimitrie CantemirNicholas Milescu y la espalda, primer viajero rumano en China. Muchos de los documentos en cuestión de segundos. XVI y mostrar donaciones diecisiete de haciendas, aldeas, huertos y las colmenas para el monasterio. Como resultado de las repetidas culto a varios lugares de Grecia y Turquía de hoy, el monasterio Aroneanu llegado a un estado de decadencia, una carta de 1743observando el estado de ruina, "la gran falta y la debilidad de los tiempos de carpintero. Originalmente, el monasterio fue rodeado por muros de piedra, torres de las esquinas había, células y otros edificios se han derrumbado el anexo, dejando la antigua iglesia, sólo se mantiene todo el conjunto del antiguo monasterio.En 1907, la iglesia es restaurada a la iglesia parroquial del pueblo Aroneanu. Aroneanu arquitectura antigua iglesia del monasterio de interés tanto en la perspectiva artística a través de sus proporciones armoniosas y la decoración exterior original, único en la historia del arte medieval rumana. Zócalo es una fila de ranuras decorativas y aquírc, cerca de un metro de alto y las paredes de las bóvedas, arcos y rodeado por surcos de moldeo. Sigue una cintura en forma de toro y la cornisa. En forma de torre de Prism cuenta con 12 paredes, arcos enmarcados con molduras y colocado sobre dos bases: la plaza del primero y las dos estrellas. Muros de la iglesia están decoradas Aroneanuelementos de cerámica (azulejos) vidriada verde con reflejos azules, la forma de seis estrellas puntiagudas hojas de roble, el pico de los discos asta de la bandera y circular, describiendo la compleja motivos geométricos se utilizaron una técnica especial. Teracotele son cortados de yeso. La decoración hecha en relieve (ahora extinta) se consideramenos como posible inspiración para el bordado en piedra en la fachada de la Iglesia Tres Jerarcas y Dragomirna Monasterio. Una hilera de tejas se organiza bajo la cornisa, una fila de discos y las estrellas, dispuestas alternativamente, se encuentra por encima de la cintura y por debajo de la cintura Documentos fila entre dos filas de estrellas.Entre los arcos firidelor, el lugar se encuentran, se establecen una unidad seguida de una estrella, y dentro de cada nicho, alternativamente, dos estrellas y dos discos. pedestal estriado está bajo una fila de baldosas en forma de hojas de roble y una estrella. Tres filas de azulejos son fijos y cada caraSu torre, en crónica y uno en cada estrellas firidele base. La iglesia está pintada en el interior, con una mano hermosa catapetasma de madera.
Italiana
Aroneanu Chiesa, dedicata a San Nicola è stato costruito nel 1594 dal principe Aaron Prince (1591-1592, 1594-1595), nel villaggio di Aroneanu, vicino alla città. Chiesa è la via d'uscita della Scienza nel nord-est, sul Lago di Ciric. Chiesa di San Nicola 'stato incluso nella lista mo AroneanuStorico numentelor Iasi County nel 2004, con il codice di classificazione IS-II-ma-04.098. Storia La Moldavia Chronicle, l'Orecchio di S. Gregorio, "ma hanno pensato întâiu Aaron principe, dopo aver fatto molto malvagità così, per iniziare a fare Qualcosa di buono, di non essere il destino di tutti, esono stati avviati negli anni 7102 (1594) hanno costruito il monastero di ţearina Jassy, che chiamano il principe Aaron, che ha costruito il nome del signor pre, dove patrono Sfete Niculae. Iscrizione manca, ma sappiamo che la chiesa è stata chiamata "nuova costruzione", il 12 dicembre 1594, quando il fondatore conferisce due villaggi. Sappiamo che AaronTiranno morì avvelenato in Alba Iulia, ma vi sono informazioni che mi avrebbe portato i resti dentro Lo stesso problema si pone nel caso della signora Rock, la moglie di Aaron morta da qualche parte in Transilvania. È esaminato prima che ci fosse un altro monastero chiamato i greci "o" monastero greco diimperatrice a Jassy, la stessa chiesa costruita da Alexander Lapusneanu (il cui figlio è stato naturale Aaron principe) nel suo secondo regno (1563-1568). Così chiamato perché il principe Pietro lo Zoppo (1574-1577, 1578-1579 e 1583-1591) ha dedicato al Monte Athos, da un regio decreto del 20 febbraio 1581. Nel 1606, Il principe Geremia Mogila (1595-1600, 1600-1606) ha dedicato a questo monastero sul Monte Athos Zographou che fissa i monaci greci a quel momento. Nel 1618, il principe Radu (1619-1619, 1623-1626) Rock sulla testimonianza della signora, vedova del principe Aaron, annullare documento di donazione, di ritorno monasteromonaco rumeno di treno, come era previsto dai fondatori (Lapusneanu e Aron Voda). Tuttavia, nel 1624, nel secondo del suo regno, ha attraversato il monastero Sazopole Aroneanu. Monastero di cambiare di nuovo cinque anni dopo lo stato di proprietà, il figlio di Radu Alexandru Coconul (1629-1630) mano si trasformaMonastero di storia Metohija di San Giovanni dell'isola di Halki (che si trova nel Mar di Marmara). Diventa Metohija monastero Aroneanu del Patriarcato di Costantinopoli, il suo reddito sostenere il lavoro del famoso Patriarcale Scuola, tra gli altri, che hanno imparato a studiosi rumeni tali essere principeleDimitrie CantemirNicholas Milescu e ritorno, in primo viaggiatore rumeno in Cina. Molti dei documenti in pochi secondi. Sedicesima e donazioni mostra diciassette poderi, villaggi, frutteti e gli alveari per il monastero. A seguito di ripetute culto in luoghi diversi in Grecia e oggi in Turchia, il monastero Aroneanu raggiunto uno stato di degrado, una carta del 1743rilevando lo stato di rovina, "la grande mancanza e la debolezza del falegname volte. In origine il monastero era circondata da mura di pietra, torri angolari aveva, cellule e altri edifici annessi sono crollati, lasciando la vecchia chiesa, solo mantenuto tutto l'insieme del vecchio monastero.Nel 1907, la chiesa è restaurata al villaggio chiesa parrocchiale Aroneanu. Aroneanu architettura ex chiesa del monastero di interesse sia in prospettiva artistica attraverso le sue proporzioni armoniose e la parte esterna decorazione originale, unico nella storia dell'arte medievale rumeno. Socket è una fila di scanalature decorative e quica; circa un metro di altezza e le pareti per le volte, archi e circondato da scanalature stampaggio. Segue una vita a forma di toro e di cornice. A forma di torre Prism dispone di 12 lati, incorniciato archi decorati con modanature e posto su due basi: primo quadrato e le due stelle. Mura della chiesa sono decorati Aroneanuelementi in ceramica (piastrelle) smaltata verde con riflessi blu, la forma dei sei stelle a punta, foglie di quercia, la vetta dei dischi pennone e circolare, descrivendo i motivi geometrici complessi sono stati utilizzati una tecnica speciale. Teracotele sono incisi nel gesso. La decorazione in rilievo (ora estinto) è consideratoa come possibile ispirazione per il ricamo in pietra sulla facciata della Tre Gerarchi della Chiesa e Monastero Dragomirna. Una fila di piastrelle è organizzato sotto il cornicione, una fila di dischi e di stelle, disposte alternativamente, si trova sopra la cintola e sotto la vita Documenti di fila tra due file di stelle.Tra archi firidelor, il luogo si incontrano, sono fissati un disco seguita da una stella, e all'interno di ogni nicchie, alternativamente, due stelle e due dischi. piedistallo zigrinata è sotto una fila di mattonelle a forma di foglie di quercia e una stella. Tre file di piastrelle sono fisse e ogni facciaLa vostra torretta, sotto cronica e uno in ogni firidele stelle base. La chiesa è dipinto sulla parte interna, con una bella mano catapetasma legno.
Franceza
Aroneanu église, dédiée à Saint- Nicholas a été construit en 1594 par le prince Aaron Prince (1591-1592, 1594 à 1595) dans le village de Aroneanu, près de la ville. Eglise est sur la voie de la science dans le nord-est, sur le lac Ciric. Eglise de Saint-Nicolas a été inscrit sur la liste mo AroneanuNumentelor historique de Iasi en 2004, avec le code de classification est-II-mA-04098. Histoire de la Moldavie Chronicle, l'oreille le dit saint Grégoire, «mais ils ont pensé întâiu Aaron Prince, après avoir fait beaucoup de méchanceté alors, de commencer à faire quelque chose de bon, de ne pas être le malheur de tous, etont débuté dans les 7102 années (1594) ont construit le monastère en ţearina Jassy, qui appellent le Prince Aaron, qui a construit le nom de M. pré, où patron Sfete Niculae. L'inscription est manquant, mais nous savons que l'Église était appelée «nouvelle construction", le 12 Décembre 1594, lorsque l'un des fondateurs apporte deux villages. Nous savons que AaronTyrant mort empoisonné à Alba Iulia, mais les informations que j'aurais introduit le reste po Le même problème se pose dans le cas de Mme Rock, la femme de Aaron morte quelque part en Transylvanie. Sera examinée avant qu'il y avait un autre monastère appelé les Grecs »ou« monastère grec diEmpress à Jassy, la même église bâtie par Alexandre Lapusneanu (dont le fils naturel du Prince a été Aaron) dans son second règne (de 1563 à 1568). Ainsi nommé parce que le prince Pierre le Boiteux (1574-1577, 1578-1579 et 1583-1591) a dédié au mont Athos par un arrêté royal du 20 Février 1581. En 1606,, Le prince Jérémie Mogila (1595-1600, 1600-1606) a dédié ce monastère du Mont Athos Zographou fixant les moines grecs à ce moment là. En 1618, le prince Radu (1619-1619, 1623 à 1626) Rock sur le témoignage de Mme, la veuve du prince Aaron, annuler acte de donation, de retour monastèremoine roumain de train comme il était envisagé par les fondateurs (Lapusneanu et Aron Voda). Toutefois, en 1624, dans le deuxième de son règne, il a traversé le monastère Sazopole Aroneanu. Monastère de changer de nouveau cinq ans plus tard statut propriété, le fils de Radu Alexandru Coconul (1629-1630) transforme la mainMonastère dans l'histoire de la Metohija de Saint-Jean de l'île de Halki (situé dans la mer de Marmara). Devient alors Metohija Aroneanu monastère du Patriarcat de Constantinople, son revenu sera de soutenir le travail du célèbre patriarcale école, parmi d'autres qui ont appris aux chercheurs roumains tels être principeleDimitrie CantemirNicholas Milescu et à l'arrière, d'une part en voyage en Chine roumaine. La plupart des documents en quelques secondes. Seizième et dix-sept dons montrent les successions, les villages, des vergers et des ruches pour le monastère. En raison de culte répétées en divers endroits de la Grèce et la Turquie d'aujourd'hui, le monastère a atteint Aroneanu un état de délabrement, une charte de 1743Constatant l'état de ruine, «le grand manque et la faiblesse du charpentier fois. À l'origine, le monastère fut entouré de murs de pierre, des tours d'angle a, des cellules et des bâtiments annexes d'autres se sont effondrés, laissant la vieille église, seulement gardé tout l'ensemble de l'ancien monastère.En 1907, l'église est restaurée à l'église paroissiale du village Aroneanu. Aroneanu monastère architecture ancienne église d'intérêt dans les deux point de vue artistique grâce à ses proportions harmonieuses et à l'extérieur décoration originale, unique dans l'histoire de l'art médiéval roumain. Socket est une rangée de rainures décoratives et icirc; environ un mètre de haut et les parois de la voûte, les arcs et entouré par des rainures de moulage. Suit un tour de taille en forme de tore et la corniche. En forme de tour de Prism a 12 faces, encadrées arcs ornés de moulures et placés sur deux bases: premier carré et les deux étoiles. Aroneanu murs de l'église sont décoréséléments céramiques (carreaux) vert glacé avec des reflets bleus, la forme de six étoiles a, feuilles de chêne, le sommet de la hampe et de disques circulaires, décrivant les motifs géométriques complexes ont été utilisés une technique spéciale. Teracotele sont gravés dans le plâtre. Le décor fait en relief (aujourd'hui disparu) est considéré commeà une source d'inspiration possible pour la broderie en pierre sur la façade de l'église des Trois-Hiérarques et le monastère Dragomirna. Une rangée de carreaux est disposé sous la corniche, une rangée de disques et les étoiles, disposées alternativement, est situé au-dessus de la taille et au-dessous de la taille ligne des dossiers entre deux rangées d'étoiles.Entre arches firidelor, le lieu se rencontrent, sont fixés un disque suivis d'une étoile, et dans chacune des niches, alternativement, deux étoiles et deux disques. piédestal cannelé est sous une rangée de tuiles en forme de feuilles de chêne et une étoile. Trois rangées de tuiles sont fixes et chaque faceVotre tourelle, en vertu de chroniques et un dans chaque firidele étoiles de base. L'église est peinte à l'intérieur, avec une belle main catapetasma bois.
Germana
Aroneanu Kirche, dem Hl. Nikolaus wurde im Jahre 1594 durch Prinz Aaron Prince (1591-1592, 1594-1595) in Aroneanu Dorf, nahe der Stadt gebaut. Kirche ist auf dem Weg aus der Wissenschaft in den Nordosten, am Lake Ciric. Kirche St. Nikolaus "stand auf der Liste enthalten Aroneanu moHistorische numentelor Iasi County im Jahr 2004 mit der Klassifizierung Code-II-mA-04098. Geschichte Die Chronik der Republik Moldau, sagt Gregory Ohr, "aber sie dachten întâiu Aaron Prinz, nachdem er so viel Bosheit getan, damit zu beginnen, zu tun keine gute Sache, nicht um das Schicksal von allen, und werdenwurden in den Jahren 7102 (1594) gebaut haben das Kloster in ţearina Jassy, der den Prinzen Aaron, der den Namen des Herrn vor, baute Call gestartet, wo Patron Sfete Niculae. Schilder fehlen, aber wir wissen, dass die Kirche wurde als "neu erbauten" am 12. Dezember 1594, als einer der Gründer Dörfern verleiht zwei. Wir wissen, dass AaronTyrant starb in Alba Iulia vergiftet, aber es gibt Informationen, dass ich die Reste in. gebracht haben Das gleiche Problem stellt sich im Fall von Frau Rock, Aarons Frau tot irgendwo in Siebenbürgen. Shall di berücksichtigt werden, dass es, bevor ein anderes Kloster namens der Griechen "oder" griechische KlosterKaiserin in Jassy, die gleiche Kirche von Alexander Lapusneanu (deren natürlicher Sohn Aaron Prince) in seiner zweiten Regierungszeit (1563-1568) erbaut. So genannt, weil Prinz Peter der Lahme (1574-1577, 1578-1579 und 1583-1591) hat Athos widmete es Mount durch einen königlichen Erlaß vom 20. Februar 1581. 1606Prinz Jeremiah Mogila (1595-1600, 1600-1606) gewidmet hat dieses Kloster auf dem Berg Athos Zographou Festsetzung der griechischen Mönche dort zu dieser Zeit. Im Jahre 1618, Prinz Radu (1619-1619, 1623-1626) Rock auf die Aussage der Frau, brechen die Witwe des Prinzen Aaron, Schenkungsurkunde, Kloster zurückkehrenRumänisch Monk zu trainieren, wie es von den Gründern (Lapusneanu und Aron Voda) bestimmt war. Doch im Jahre 1624, in der zweiten seiner Regierungszeit, überquerte er die Sazopole Aroneanu Kloster. Kloster wieder ändern fünf Jahre später im Besitz Status, der Sohn von Radu Alexandru Coconul (1629-1630) dreht sich die HandKloster in Metohija Geschichte von St. Johannes der Insel Chalki (im Marmarameer). Dann wird Metohija Aroneanu Kloster des Patriarchats von Konstantinopel, Einkommen wird seine Unterstützung der Arbeit des berühmten Patriarchal School, unter anderem die Gelehrten Rumänisch gelernt haben, wie werden principeleDimitrie CantemirNicholas Milescu und zurück ersten rumänischen Reisenden in China. Viele der Dokumente in Sekunden. Sechzehnten und siebzehnten zeigen Schenkungen von Grundstücken, Dörfer, Obstplantagen und Bienenstöcke für das Kloster. Als Ergebnis der wiederholten Gottesdienst an verschiedenen Orten in Griechenland und der Türkei heute das Kloster Aroneanu erreichte einen Zustand des Verfalls, eine Charta von 1743Kenntnis der Zustand der Ruine, "der große Mangel und der Schwäche des Zimmermanns Zeiten. Ursprünglich war das Kloster von Steinmauern umgeben war, Ecktürme hatte, Zellen und anderen Nebengebäuden sind zusammengebrochen, so dass die alte Kirche, behielt nur das gesamte Ensemble des alten Klosters.Im Jahr 1907, die Kirche ist das Dorf wieder in die Pfarrkirche Aroneanu. Aroneanu ehemaligen Klosterkirche Architektur des Interesses sowohl in künstlerischer Perspektive durch seine harmonischen Proportionen und die ursprüngliche Gestaltung der Außenanlagen, einzigartig in der Geschichte der rumänischen mittelalterlichen Kunst. Sockel befindet sich eine Reihe von dekorativen Rillen & hierrc; etwa einen Meter hoch und die Wände zu den Gewölben, Bögen und umgeben von Guß Grooves. Ergibt sich ein Torus-förmigen Taille und Gesims. Prism-förmigen Turm hat 12 Seiten, gerahmt Leisten verziert mit Bögen und auf zwei Grundlagen: erste Platz und die zwei Sterne. Aroneanu Kirche Wände sind dekoriertKeramik-Elemente (Fliesen) grün mit blauen Reflexen verglast, die Form von sechs fünfzackigen Sternen, Eichenlaub, waren der Höhepunkt der Fahnenstange und Kreisscheiben, beschreibt die komplizierten geometrischen Motiven eine besondere Technik verwendet. Teracotele sind in Gips eingeritzt. Das Dekor in Relief gemacht (heute ausgestorben) gilt alsauf eine mögliche Inspiration für die Stickerei in Stein an der Fassade der Drei Hierarchen Kirche und Kloster Dragomirna. Eine Reihe von Fliesen Gesims angeordnet ist unter der, eine Reihe von Disketten und Sternen, die abwechselnd angeordnet sind, ist Taille oberhalb der Taille und unterhalb der Records Reihe zwischen zwei Reihen von Sternen.Zwischen firidelor Bögen, erfüllen die Stelle gesetzt sind eine Festplatte mit einem Stern gefolgt, und innerhalb der einzelnen Nischen, abwechselnd mit zwei Sternen und zwei Scheiben. Gerippte Podest steht unter einer Reihe von Fliesen in der Form von Eichenlaub und ein Stern. Drei Reihen von Fliesen sind fest und jedes GesichtIhr Turm, unter chronischen und einer in jeder Basis firidele Sternen. Die Kirche ist innen bemalt auf der, mit einer schönen handgefertigten Holz catapetasma.
Rusa
Aroneanu Церкви, в честь Св. Николая была построена в 1594 году князем Аарон князь (1591-1592, 1594-1595) в селе Aroneanu, недалеко от города. Церковь находится на пути выхода из науки на северо-востоке, на берегу озера Чирик. Церковь Св. Николая Чудотворца был включен в список Aroneanu месИсторические numentelor Яссы округа в 2004 году, с классификационным кодом IS-II-МА-04098. История Хроника Молдавии, уха Григорий говорит: "а они думали, întâiu Аарон принц, после того как он сделал так много зла, чтобы начать делать ни в каком благе, а не для гибели всех, ибыли начаты в годы 7102 (1594) был построен монастырь в ţearina Яссы, кто называет князя Аарона, который построил предварительного имени г, где покровителя Sfete Никулае. Надпись не хватает, но мы знаем, что церковь была называемых "новых строиться" на 12 декабря 1594, когда основатель наделяет 2 деревни. Мы знаем, что АаронТиран умер отравленный в Алба-Юлия, но есть информация, которую я принес бы остается дюйма Аналогичная проблема возникает и в случае г-жи Рок, жена Аарона мертвым где-то в Трансильвании. Считается до этого был еще один монастырь называли греки "или" греческий монастырь диИмператрица в Яссах, та же церковь, построенная Александра Доброго (его внебрачным сыном князя Аарон), в его второй правления (1563-1568). Так назвали потому, что князь Петр Ламе (1574-1577, 1578-1579 и 1583-1591) посвятил его на Святую гору Афон в королевском указе от 20 февраля 1581. В 1606, Князь Иеремия Могила (1595-1600, 1600-1606) посвятил этот монастырь на горе Афон Зограф фиксации греческих монахов, там в это время. В 1618 году, принц Раду (1619-1619, 1623-1626) Рок на показаниях г-жи, вдова князя Аарон, отменить дарение документ, возвращение монастыряРумынский монах поезд, как это предполагалось учредителями (Доброго и Арон Водэ). Тем не менее, в 1624 году, во второй его правления, он перешел в монастырь Sazopole Aroneanu. Монастырь вновь изменится пять лет спустя принадлежащих статус, сын Раду Александру Князек (1629-1630) рукой оказываетсяМонастырь в Метохии историю Святого Иоанна на острове Халки (находится в Мраморное море). Затем становится Метохии Aroneanu монастырь Константинопольского Патриархата, его доход будет поддерживать работу известного Патриарший школе, среди тех, кто научился румынских ученых, таких, быть principeleDimitrie КантемирНиколай Milescu и обратно, первый румынский путешественник в Китае. Многие документы, в считанные секунды. Шестнадцатый и семнадцатый пожертвования шоу поместья, деревни, сады и ульи для монастыря. В результате повторного поклонения в различные места в Греции и Турции сегодня, монастырь Aroneanu достиг состояния распада, устав 1743отметив, разорения ", большой недостаток и слабость плотник раз. Первоначально монастырь был окружен каменными стенами, угловые башни были, клеток и других зданий приложение уже рухнул, оставив старую церковь, только сохранил весь ансамбль старого монастыря.В 1907 г. церковь восстановлена в деревню приходской церкви Aroneanu. Aroneanu бывшей церковной архитектуры монастыря интерес как художественная перспектива через гармоничные пропорции и оригинальный внешний вид украшения, уникальной в истории румынского средневекового искусства. Socket находится ряд декоративных пазов и здесьгс, около 1 метра и высокими стенами, чтобы сводов, арок и окружен литье канавки. Следует тороподобное талии и карниз. Призма-башня имеет 12 сторон, в раме арки украшены лепниной и расположен на двух базах: первые квадратные и две звезды. Стены церкви украшены Aroneanuкерамических элементов (плитка) зеленого стекла с синими отражения, форма 6 звездочек, дубовые листья, пик флагшток и круглые диски, описывающих сложные геометрические мотивы были использованы специальные методики. Teracotele перерезаны в гипсе. Декора сделаны в помощи (ныне вымерших) считаетсяв качестве одного из возможных вдохновения для вышивки в камне на фасаде Иерархи церкви Трех-и монастырь Драгомирна. ряд плиток подстраивается под карнизом, ряд дисков и звезды, расположенные попеременно находится выше пояса и ниже пояса отчеты строки между двумя рядами звезд.Между firidelor арки, место встречи, устанавливаются один диск после чего звезда, а внутри каждой ниши, поочередно, в две звезды и два диска. Рифленая постамент под ряд плиток в виде дубовых листьев и звезды. Три ряда плитки являются фиксированными и каждое лицоВаш башни, в условиях хронического и по одному в каждой базе firidele звезд. Церкви расписан изнутри, с красивой деревянной ручной работы catapetasma.
Portugheza
Aroneanu Igreja, dedicada a São Nicholas foi construído em 1594 pelo príncipe Aaron Prince (1591-1592, 1594-1595), na vila Aroneanu, perto da cidade. Igreja é na saída da Ciência na região nordeste, no Lago Ciric. Igreja de São Nicolau foi incluído na lista mo Aroneanunumentelor Histórico Iasi County, em 2004, com o código de classificação IS-II-MA-04098. História da Moldávia Chronicle, Ear Gregory diz, "mas eles pensaram întâiu Aaron Prince, depois de ter feito muito maldade assim, começar a fazer alguma coisa boa, a não ser o destino de todos, eforam iniciados no 7.102 anos (1594) construíram o mosteiro em ţearina Jassy, que chamam o Aaron Prince, que construiu o nome do Sr. pré, onde patrono Sfete Niculae. Inscrição está ausente, mas sabemos que a igreja foi chamado de "novo construído" em 12 de dezembro de 1594, quando o fundador dota duas aldeias. Sabemos que ArãoTirano morreu envenenado em Alba Iulia, mas não há informação de que eu teria trazido os restos dentro O mesmo problema se coloca no caso da Sra. Rocha, esposa de Aaron morto em algum lugar na Transilvânia. Devem ser considerados antes que havia um outro mosteiro chamado os gregos "ou" mosteiro grego diJassy em Imperatriz, a mesma igreja construída por Alexander Lapusneanu (cujo filho era natural Aaron Prince), em seu segundo reinado (1563-1568). Assim chamado porque o príncipe Pedro, o Lame (1574-1577, 1578-1579 e 1583-1591) dedicou-se ao Monte Athos por decreto de 20 de Fevereiro de 1581. Em 1606, Prince Jeremias Mogila (1595-1600, 1600-1606) dedicou este mosteiro no Monte Athos Zographou fixação dos monges gregos lá naquele tempo. Em 1618, o príncipe Radu (1619-1619, 1623-1626) Rock no depoimento da senhora, a viúva do príncipe Aaron, cancelar documento de doação, retornando mosteiromonge romeno para treinar como foi concebido pelos fundadores (Lapusneanu e Aron Voda). No entanto, em 1624, no segundo de seu reinado, ele atravessou o Sazopole Aroneanu mosteiro. Mosteiro de mudar de novo cinco anos mais tarde status de propriedade, o filho de Alexandru Radu Coconul (1629-1630) transforma mãoO Mosteiro de Metohija história de São João da ilha de Halki (localizado no Mar de Mármara). Torna-se então Metohija mosteiro Aroneanu do Patriarcado de Constantinopla, o seu rendimento irá apoiar o trabalho do famoso Escola Patriarcal, entre outros que aprenderam a estudiosos romeno, tais ser principeleDimitrie CantemirNicholas Milescu e para trás, viajante romeno primeira na China. Muitos dos documentos em segundos. XVI e doações show dezassete de fazendas, vilas, pomares e colméias para o mosteiro. Como resultado de repetidas adoração a vários lugares na Grécia e na Turquia de hoje, o mosteiro Aroneanu atingiu um estado de decadência, uma carta de 1743observando o estado de ruína ", a grande carência e fraqueza do carpinteiro vezes. Originalmente, o mosteiro foi cercado por muros de pedra, torres de canto tinha, células e outros edifícios anexos desabou, deixando a velha igreja, só manteve todo o conjunto de antigo mosteiro.Em 1907, a igreja é restaurado para a igreja paroquial da aldeia Aroneanu. Aroneanu igreja arquitetura antigo mosteiro de interesse em ambos perspectiva artística através das suas proporções harmoniosas e no exterior decoração original, única na história da arte medieval romeno. Socket é uma linha de ranhuras decorativas e aquirc, cerca de um metro de altura e as paredes para as abóbadas, arcos e rodeado por sulcos de moldagem. Segue uma cintura em forma de toro e cornija. Em forma de torre Prism tem 12 lados, arcos decorados com molduras emoldurado e colocado em duas bases: primeiro quadrado e as duas estrelas. Aroneanu paredes da igreja são decoradoselementos cerâmicos (telhas), vidros verdes com reflexos azul, a forma de seis estrelas pontas, folhas de carvalho, o pico dos discos mastro e circular, descrevendo os motivos geométricos intrincados foi utilizada uma técnica especial. Teracotele estão gravados em gesso. A decoração feita em relevo (já extinto), é consideradomenos como possível fonte de inspiração para o bordado em pedra na fachada da Igreja e Três Hierarquias Dragomirna Mosteiro. A linha de telhas é organizado sob a cornija, uma linha de discos e as estrelas, dispostas alternadamente, situa-se acima da cintura e abaixo da cintura Records linha entre duas fileiras de estrelas.Entre os arcos firidelor, o local se encontram, são definidas uma unidade seguida por uma estrela, e dentro de cada nicho, alternadamente, duas estrelas e dois discos. pedestal de pregas está sob uma linha de azulejos em forma de folhas de carvalho e uma estrela. Três linhas de telhas são fixos e cada faceSua torre, em crônicas e um em cada firidele estrelas base. A igreja é pintada por dentro, com um belo catapetasma artesanais em madeira.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie