Biserica Armeană este o biserica din Iaşi , cu hramul Sfintei Maria , de religie armeano-gregoriană , situată pe strada Armeană nr.22 , în apropiere de BisericaSfântul Sava , considerată a fi cel mai vechi atestat în piatră (secolul XIV) al existenţei oraşului .

    Armenii au fost primul popor care a trecut la credinţa creştină , în anul 301 era noastră . Originile armenilor în România , după consemnările din multiple izvoare istorice, sunt foarte vechi. Primii imigranţi armeni au ajuns pe teritoriile româneşti în secolul al X-lea (anul 1060), după ocuparea Armeniei de către Persia şi masacrul perşilor asupra ţării lor de obârşie. Au urmat apoi alte valuri, armenii fugind din calea năvălirilor tătare, prin Crimeea, în nordul Moldovei , aşezându-se în mai multe oraşe , cum ar fi Botoşani , Iaşi , Roman .

     Una dintre cele mai puternice comunităţi de armeni din ţară s-a conturat astfel la Iaşi , unde, în urmă cu câteva sute de ani, existau peste 30.000 de familii de armeni . Fiind un popor religios , oriunde exista o mică comunitatea armeană , acesta ridica obiserică .

  ,, Pentru poporul armean, Biserica Armeană este patria spirituală. Nici un popor nu are aceasta bogăţie. Dacă un francez nu merge la biserică, rămâne francez, dar armeanul care uită sa intre în biserică , e pierdut" a declarat IPS Arhiepiscop Dirayr Mardichian, şef al Eparhiilor Armene din România şi Bulgaria .

     Mărturie în acest sens stă Biserica Armeană de pe strada cu acelaşi nume, construită în anul 1395 , aşa cum se atestă prin piatra de temelie a lăcaşului. Piatra ce poartă această inscripţie este mobilă şi păstrată în interiorul bisericii , într-o ocniţă (boltă ) , dar pare a fi fost odată aşezată stabil în zidul bisericii. Literele sunt săpate pe piatră , care este bine conservată. Tradusă din armeană , ea sună astfel :

    “Cu mila lui Dumnezeu s-a pus temelia Bisericii Sfintei Născătoare de Dumnezeu, prin osteneala părintelui Iacob si a lui hagi Marcar şi Grigor. 1395” .

     Conform profesorului N.A. Bogdan şi argumentaţiei prezentată de acesta în lucrarea ,,Oraşul Iaşi: monografie istorică şi socială ” , datarea acestui edificiu ca fiind ridicat în anul1395 , este certă 

     Biserica este construită din piatră şi cărămidă confecţionată manual. Planul bisericii este de forma unui trifoi cu două intrări separate , cu suprafaţa exterioară prevăzută cu asize pe orizontal. Intrarea principală este monumentală , fiind încadrată de 4 coloane cu capitelurile sculptate iar cele două turle subţiri de piatră , asigură eleganţă şi zvelteţe întregului edificiu.

     În interior se remarcă amplitudinea bolţilor, sprijinite pe arce piezişe , care întăresc impresia de monumentalitate a edificiului , balconul (strană) susţinut de 4 coloane , catapeteasma cu două uşi împărăteşti şi două altare laterale , lucrate din lemn cu încrustaţii şi motive florale . La baza altarului principal se găseşte un frumos motiv floral sculptat în marmură , ce datează din anul 1817.

     Biserica Armeană a avut multe icoane , dar multe din ele s-au pierdut datorită vitregiei timpurilor. În centrul altarului se găseşte icoana" Maica Domnului cu pruncul " , ce are o compoziţie frumoasă , într-un autentic stil armenesc . În anul 1451, lăcaşului i-a fost dăruită oEvanghelie cu coperţile legate în argint , scrisă şi ilustrată în oraşul Caffa din Crimeea în anul 1351 , de către preotul Garabet . Astăzi , această bijuterie se află la Muzeul Episcopal din Bucureşti.

     Biserica are trei clopote . Două din ele sunt inscripţionate , unul având o inscripţie în limba latină , datând din 1607, celălalt în limba slavonă din anul 1881.

 


Categorie
  • Categorie:BISERICI IN ROMANIA
Fotografii

Biserica Armenească

Biserica Armenească
Engleza
Armenian Church is a church in Iasi, dedicated to St. Mary, religion Gregorian Armenian, Armenian Street No. 22 situated near the BisericaSfântul Sava, regarded as the oldest attestation in stone (fourteenth century) the city there. Armenians & nbsp, were the first people who went to the Christian faith in our year was 301. The origins of Armenians in Romania, where the records from multiple historical sources are very old. Armenian immigrants first arrived on the Romanian territory in the tenth century (year 1060), after the occupation by Persian and Armenian massacre Persians on their country of origin. Afterwards, other waves, Armenians fleeing from the path Tatar invasions, the Crimea, in northern Moldavia, placing it in several cities, such as Botosani, Iasi, Romania. One of the biggest Armenian communities in the country has emerged astfel in Iasi, where, a few hundred years ago, there were 30,000 Armenian families. As a religious people, wherever there is a small Armenian community, it raises obiserică. 'For Armenian people, Armenian Church is the spiritual homeland. No nation has this wealth. If the French do not gois the church, remains French, but that looks to enter the Armenian church is lost, "said Archbishop Dirayr Mardichian, head of the Armenian dioceses in Romania and Bulgaria. Testimonial Armenian Church in this regard lies in the street with the same name, built in1395, as evidence by the cornerstone of abode. Stone bearing this inscription is mobile and kept inside the church, in a recesses (vault), but appears to be stable when placed in the church wall. The letters are carved on stone, which is well preserved. Armenian translation of it reads:   "The mercy of God the foundation of the Holy Mother of God Church by Father James toil and Hagi's Mark and Grigor. 1395. According to Professor Bogdan NA argument he presented in his work, Iasi: historical monograph social, dating thebuilding as high anul1395 is certain church is built of stone and handmade bricks. Plan clover-shaped church with two separate entrances, the outer surface provided with asize horizontally. The main entrance is monumental, being framedforced by four columns with carved capitals and the two thin towers of stone, provides elegance and zvelteţe whole edifice. The interior is remarkable amplitude vaults supported on slanting arches, which enhance the impression of monumentality to the building, balcony (choir) supported by four columns , veilwith two doors and two royal side altars, made of wood and floral inlay. On the main altar is a beautiful floral pattern carved in marble, dating from 1817. Armenian Church has many icons, but many of them were lost duevitregiei time. The center altar is the icon "Virgin and Child", which has a beautiful composition, in an authentic Armenian style. In 1451, place was given to oEvanghelie linked with silver covers, written and illustrated in the Crimean city of Caffa in1351 by Pastor Garabet. Today, this gem is the Bishop Museum in Bucharest. The church has three bells. Two of them are inscribed, one with an inscription in Latin, dating from 1607, another in Slavonic in 1881.
Spaniola
Iglesia Armenia es una iglesia en Iasi, dedicada a Santa María, la religión gregoriana armenia, armenia Calle 22 situada cerca de la Sava BisericaSfântul, considerado como el más antiguo testimonio en piedra (siglo XIV) de la ciudad allí. armenios y nbsp, fueron las primeras personas que fueron a la fe cristiana en nuestro año fue 301. Los orígenes de los armenios en Rumania, donde los registros de múltiples fuentes históricas son muy antiguas. inmigrantes armenios llegaron por primera vez en el territorio de Rumania en el siglo X (año 1060), después de la ocupación por Armenia persa y la masaPersas acres en su país de origen. Posteriormente, otras olas, los armenios que huían de la ruta de las invasiones tártaras, la guerra de Crimea, en el norte de Moldavia, colocándolo en varias ciudades, tales como Botosani, Iasi, Rumania. Una de las mayores comunidades armenias en el país se ha convertido entfel en Iasi, donde, hace unos pocos cientos de años, había 30.000 familias armenias. Como personas religiosas, siempre que haya una pequeña comunidad armenia, plantea obiserică. "Para la gente de Armenia, Iglesia Armenia es la patria espiritual. Ninguna nación tiene esta riqueza. Si los franceses no vanes la iglesia, sigue siendo el francés, pero que busca ingresar a la iglesia armenia se pierde ", dijo el arzobispo Dirayr Mardichian, jefe de la diócesis de Armenia en Rumanía y Bulgaria. Iglesia Armenia testimonial en este sentido se encuentra en la calle con el mismo nombre, construida en1395, como prueba por la piedra angular de la morada. Stone lleva esta inscripción es móvil y mantiene dentro de la iglesia, en un cavidades (bóveda), pero parece ser estable cuando se coloca en la pared de la iglesia. Las letras están talladas en piedra, que está bien conservado. traducción armenia de la misma dice lo siguiente:   "La misericordia de Dios son el fundamento de la Santa Madre Iglesia de Dios por el Padre James trabajo y Mark Hagi y Grigor. 1395. Según el profesor Bogdan NA argumento que presentó en su obra, Iasi: monografía histórica sociales, que data deledificio tan alto anul1395 es cierta iglesia está construida de piedra y ladrillos hechos a mano. Plan de trébol en forma de iglesia con dos entradas separadas, la superficie exterior, siempre con asize horizontalmente. La entrada principal es monumental, que se enmarcaimpulsados por las cuatro columnas con capiteles esculpidos y las dos torres finas de piedra, ofrece la elegancia y el edificio entero zvelteţe. El interior es de amplitud bóvedas notable admite en oblicuo los arcos, que realzan la impresión de monumentalidad al edificio, balcón (coro) sostenido por cuatro columnas , velocon dos puertas y dos altares laterales real, hecha de madera e incrustaciones florales. En el altar mayor es un patrón floral hermoso tallado en mármol, que data de 1817. Iglesia Armenia tiene muchos iconos, pero muchos de ellos se perdieron porvitregiei tiempo. El altar es el centro en el icono de "Virgen con el Niño", que tiene una bella composición, en un estilo armenio auténtico. En 1451, el lugar fue dado a oEvanghelie vinculados con cubiertos de plata, escrito e ilustrado en la ciudad de Caffa, en Crimea1351 por Garabet Pastor. Hoy en día, esta gema es el Museo Bishop en Bucarest. La iglesia tiene tres campanas. Dos de ellos están inscritos, uno con una inscripción en latín, que data de 1607, otra en eslavo en 1881.
Italiana
Chiesa armena è una chiesa a Iasi, dedicata a S. Maria, la religione armeno gregoriano, armeno Street No. 22 situato nei pressi della Sava BisericaSfântul, considerata la più antica attestazione in pietra (XIV secolo) la città lì. Armeni & nbsp, sono state le prime persone che si sono recati alla fede cristiana nel nostro anno è stato 301. Le origini degli armeni in Romania, dove i record provenienti da molteplici fonti storiche sono molto vecchi. immigrati armeni arrivati sul territorio rumeno, nel X secolo (anno 1060), dopo l'occupazione da parte persiana e armena di massaPersiani acro del loro paese d'origine. In seguito, altre onde, gli armeni in fuga dal percorso invasioni tartari, la Crimea, nel nord della Moldavia, mettendola in diverse città, come ad esempio Botosani, Iasi, Romania. Una delle più grandi comunità armene nel paese è emerso cometfel a Iasi, dove, a poche centinaia di anni fa, c'erano 30.000 famiglie armene. Come un popolo religioso, ovunque ci sia una piccola comunità armena, che solleva obiserică. 'Per popolo armeno, Chiesa armena è la patria spirituale. Nessuna nazione ha questa ricchezza. Se i francesi non vannoè la Chiesa, rimane il francese, ma che cerca di entrare nella chiesa armena è perduto ", ha detto l'arcivescovo Dirayr Mardichian, capo della diocesi armena in Romania e Bulgaria. Chiesa Armena Testimonial a questo proposito si trova in strada con lo stesso nome, edificata in1395, come prova la pietra angolare della dimora. Lapide con questa iscrizione è mobile e conservato all'interno della chiesa, in una cavità (volta), ma sembra essere stabile, quando sono immessi nel muro della chiesa. Le lettere sono incise su pietra, che è ben conservata. traduzione armena di essa si legge:   "La misericordia di Dio il fondamento della Santa Madre di Dio Chiesa di Padre James fatica e Hagi Mark e Grigor. 1395. Secondo Bogdan NA argomento professore ha presentato nel suo lavoro, Iasi: monografia storico sociale, la datazione deledificio più alto anul1395 è certa chiesa è costruita in pietra e mattoni fatti a mano. Piano della chiesa a forma di trifoglio con due entrate separate, la superficie esterna dotata di asize orizzontalmente. L'ingresso principale è monumentale, essendo inquadratocostretto da quattro colonne con capitelli scolpiti e le due torri sottili di pietra, offre eleganza e zvelteţe intero edificio. Gli interni sono volte ampiezza notevole supportato su inclinata archi, che aumentano l'impressione di monumentalità all'edificio, balcone (coro), sostenuto da quattro colonne , velocon due porte e due altari laterali reale, fatto di legno e intarsi floreali. Sull'altare maggiore è un bel motivo floreale intagliato in marmo, risalente al 1817. Chiesa armena ha molte icone, ma molti di loro sono stati persi a causavitregiei tempo. L'altare centrale è l'icona "Madonna con Bambino", che ha una bella composizione, in un autentico stile armeno. Nel 1451, il luogo fu dato oEvanghelie legato con argento copertine, scritto e illustrato nella città di Caffa in Crimea1351 da Garabet Pastore. Oggi, questo gioiello è il Bishop Museum di Bucarest. La chiesa ha tre campane. Due di loro sono iscritti, una con una scritta in latino, risalente al 1607, un altro in lingua slava nel 1881.
Franceza
Eglise arménienne est une église à Iasi, dédiée à sainte Marie, la religion grégorienne arménienne, Armenian Street n ° 22 situé près de la Sava BisericaSfântul, considérée comme la plus ancienne attestation en pierre (XIVe siècle) de la ville là-bas. Arméniens & nbsp, furent les premiers qui sont allés à la foi chrétienne dans notre année était de 301. Les origines des Arméniens en Roumanie, où les dossiers à partir de plusieurs sources historiques sont très anciennes. immigrés arméniens est arrivé sur le territoire roumain dans le dixième siècle (année 1060), après l'occupation par les Perses et les Arméniens de massePerses acres sur leur pays d'origine. Par la suite, d'autres ondes, les Arméniens fuyant le chemin des invasions tatares, la Crimée, dans le nord de la Moldavie, le plaçant dans plusieurs villes, telles que Botosani, Iasi, Roumanie. Une des plus grandes communautés arméniennes dans le pays a émergé commetfel à Iasi, où, quelques centaines d'années auparavant, il y avait 30.000 familles arméniennes. Comme un peuple religieux, où il ya une petite communauté arménienne, il soulève obiserică. Pour les Arméniens, l'Eglise arménienne est la patrie spirituelle. Aucune nation n'a cette richesse. Si les Français ne vont pasest l'Eglise, reste le français, mais qui ressemble à entrer dans l'église arménienne est perdu ", a déclaré l'archevêque Dirayr Mardichian, la tête des diocèses arméniens en Roumanie et en Bulgarie. Témoignage Eglise arménienne à cet égard se trouve dans la rue du même nom, construit dans1395, comme preuve par la pierre angulaire de résidence. Pierre portant cette inscription est mobile et gardés à l'intérieur de l'église, dans un creux (voûte), mais semble être stable lorsqu'il est placé dans le mur de l'église. Les lettres sont gravées sur la pierre, ce qui est bien conservé. traduction en arménien de la mention:   "La miséricorde de Dieu le fondement de la Sainte Mère de Dieu Eglise par le Père James labeur et Mark Hagi et Grigor. 1395. Selon le professeur Bogdan NA argument qu'il a présenté dans son travail, Iasi: monographie historique sociale, datant dubâtiment de haute anul1395 est certaine église est construite de pierre et de briques faites à la main. Plan église en forme de trèfle avec deux entrées séparées, la surface extérieure fournie avec asize horizontalement. L'entrée principale est monumentale, étant encadréeforcé par quatre colonnes à chapiteaux sculptés et les deux tours minces de pierre, l'élégance et zvelteţe édifice. L'intérieur est voûtes amplitude remarquable en charge sur obliques arches, qui renforcent l'impression de monumentalité de l'édifice, d'un balcon (choeur) soutenu par quatre colonnes , voileavec deux portes et deux autels latéraux royale, en bois et marqueterie de fleurs. Sur l'autel principal est un beau motif floral sculpté en marbre, datant de 1817. Église arménienne a beaucoup d'icônes, mais beaucoup d'entre eux ont été perdus en raisonvitregiei temps. L'autel central est l'icône "Vierge et l'Enfant", qui a une belle composition, dans un style authentique arménien. En 1451, le lieu a été donné à oEvanghelie liées avec de l'argent couvre, écrit et illustré dans la ville de Caffa en Crimée1351 par Garabet Pastor. Aujourd'hui, ce joyau est le Bishop Museum à Bucarest. L'église possède trois cloches. Deux d'entre eux sont inscrits, dont une avec une inscription en latin, datant de 1607, une autre en slave, en 1881.
Germana
Armenische Kirche ist eine Kirche in Iasi, dem Hl. Maria, Religion gregorianischen Armenier, Armenier Street Nr. 22 in der Nähe der Sava BisericaSfântul gelegen, gilt als die älteste Bezeugung in Stein (vierzehnten Jahrhundert) der Stadt gibt. Armenier & nbsp, waren die ersten Menschen, die den christlichen Glauben in unser Jahr ging, war 301. Die Ursprünge der Armenier in Rumänien, wo die Datensätze aus mehreren historischen Quellen sind sehr alt. Armenischer Einwanderer zunächst auf dem rumänischen Territorium im zehnten Jahrhundert (Jahr 1060), nach der Besetzung durch die persische und armenische Masse angekommenacre Perser auf ihrem Herkunftsland. Anschließend anderen Wellen, auf der Flucht Armenier aus dem Weg tatarischen Invasionen, der Krim, im nördlichen Moldawien, indem es in mehreren Städten, wie Botosani, Iasi, Rumänien. Eines der größten armenischen Gemeinden im Land hat sich herausgestellt, wieTFEL in Iasi, wo ein paar hundert Jahren waren es 30.000 armenische Familien. Als religiöse Menschen, wo gibt es eine kleine armenische Gemeinde, es obiserică wirft. "Für armenischen Volkes, armenische Kirche ist die spirituelle Heimat. Keine Nation hat diesen Reichtum. Wenn die Französisch nicht gehenist die Kirche bleibt Französisch, aber es scheint in die Kirche geben den Armeniern ist verloren ", sagte Erzbischof Dirayr Mardichian, Leiter der armenischen Kirche in Rumänien und Bulgarien. Testimonial armenischen Kirche in diesem Zusammenhang liegt auf der Straße mit dem gleichen Namen, gebaut in1395, als Beweismittel von der Eckpfeiler der Wohnung. Stein mit der Inschrift mobil ist und im Inneren der Kirche aufbewahrt, in Vertiefungen (Gewölbe), scheint aber stabil zu sein, wenn in der Wand der Kirche platziert. Die Buchstaben stehen auf Stein gemeißelt, die gut erhalten ist. Armenische Übersetzung heißt es:   "Die Barmherzigkeit Gottes das Fundament der Heiligen Mutter Gottes Kirche von Pater James Mühe und Hagi's Mark und Grigor. 1395. Laut Professor Bogdan NA Argument präsentierte er in seinem Werk, Iasi: historische Monografie sozialen, aus demGebäude so hoch ist anul1395 bestimmten Kirche ist aus Stein gemauert und handgemacht. Plan Kleeblatt-förmigen Kirche mit zwei separaten Eingängen, die äußere Oberfläche mit asize horizontal gestellt. Der Haupteingang ist monumental, wird eingerahmtgezwungen, von vier Säulen mit geschnitzten Kapitellen und die beiden dünnen Türme aus Stein, bietet Eleganz und zvelteţe ganze Gebäude. Der Innenraum ist bemerkenswert Amplitude Gewölbe Chor unterstützt auf schrägen Bögen, die die Verbesserung der Eindruck von Monumentalität zu bauen, Balkon (), unterstützt durch vier Säulen , Schleiermit zwei Türen und zwei königliche Seitenaltäre, aus Holz und floralen Einlegearbeiten aus. Auf dem Hauptaltar ist ein schönes Blumenmuster in Marmor gemeißelt, aus dem Jahr 1817. Armenische Kirche hat viele Symbole, aber viele von ihnen wurden aufgrundvitregiei Zeit. Das Zentrum Altar ist das Symbol "Madonna mit Kind", das ist eine schöne Komposition, in einem authentischen armenischen Stil. Im Jahr 1451 wurde statt gegeben, um mit silbernen Abdeckungen, geschrieben und illustriert in der Krim-Stadt Caffa in Zusammenhang oEvanghelie1351 von Pastor Garabet. Heute ist dieses Kleinod der Bishop Museum in Bukarest. Die Kirche hat drei Glocken. Zwei von ihnen sind eingeschrieben, eines mit einer Inschrift in lateinischer Sprache aus dem Jahr 1607, in anderen slawischen im Jahr 1881.
Rusa
Армянская церковь церковь в Яссах, в честь Св. Марии, религии григорианской армянин, армянское стрит № 22 расположен недалеко BisericaSfântul Сава, которая считается старейшей аттестации в камень (четырнадцатого века) город. Армяне и Б.СП, были первые люди, которые пошли в христианскую веру в 301 году. Происхождение армян в Румынии, где записи из нескольких исторических источниках, очень старые. Армянские иммигранты первой прибыла на территории Румынии в десятом веке (год 1060), после оккупации персидской и армянской массовойакр персов от страны их происхождения. После этого другие волны, армян, спасающихся от пути татарских набегов, в Крыму, на севере Молдавии, ставя его в нескольких городах, таких, как Ботошань, Яссы, Румыния. Один из крупнейших армянских общин в стране сталоtfel в Яссы, где несколько сотен лет назад, было 30 тысяч армянских семей. Как верующие люди, там, где есть небольшая армянская община, она поднимает obiserică. "Для армянского народа, Армянская церковь является духовной родиной. Ни одна нация не имеет этого богатства. Если французы не ходятесть Церковь, по-прежнему французский, но, похоже, введите армянской церкви потеряли ", сказал архиепископ Dirayr Mardichian, глава армянской епархии в Румынии и Болгарии. Отзыв Армянской Церкви в этой связи лежит на улице с таким же названием, построили в1395, в качестве доказательства краеугольным камнем обители. Камень с надписью мобильна и все в церкви, в нишах (хранилище), но, как представляется, стабильной при размещении в стене церкви. Письма высечены на камне, который хорошо сохранился. Армянский перевод звучит он так: иnbsp; "милость Божию основу Божией Матери Церкви отец Джеймс труда и Марк Хаги и Григор. 1395. По мнению профессора Н. А. Богдан аргумента он представил в своей работе, Яссы: исторические монографии социальной, знакомстваздания, высокие anul1395 уверен Церковь построена из камня и кирпича ручной работы. План клевера форме церковь с двумя отдельными входами, на наружную поверхность предоставляется asize горизонтально. Главный вход монументальное, будучи оформленавынудили четыре колонны с капителей и две узкие башни из камня, обеспечивает элегантность и zvelteţe всего здания. интерьер замечательный своды амплитуда поддерживается на косые арки, которые улучшают впечатление монументальности в здание, балкон (хор), поддерживаемая четырьмя колоннами , покрывалос двумя дверями и двумя алтарями стороне короля, сделаны из дерева и цветочные декор. На главном алтаре красивые цветочным узором, высеченные в мраморе, начиная с 1817 года. Армянской церкви много икон, но многие из них были потеряны в результатеvitregiei времени. Центре алтаря икона "Богоматерь с младенцем", который имеет прекрасный состав, в аутентичной армянской стиле. В 1451, место было уделено oEvanghelie связано с серебряными колпаками, написана и проиллюстрирована в крымском городе Каффа в1351 пастора Garabet. Сегодня этот драгоценный камень является епископ музей в Бухаресте. Церковь имеет три колокола. Два из них было написано: один с надписью на латинском языке, начиная с 1607, другой на словацком языке в 1881 году.
Portugheza
Igreja Armênia é uma igreja em Iasi, dedicada a Santa Maria, religião gregoriano armênio, armênio Street No. 22, situado perto da Sava BisericaSfântul, considerado o mais antigo atestado de pedra (século XIV), a cidade lá. armênios & nbsp, foram as primeiras pessoas que foram para a fé cristã no nosso ano foi de 301. As origens dos armênios na Roménia, onde os registros de várias fontes históricas são muito antigos. imigrantes armênios chegaram pela primeira vez no território romeno, no século X (ano 1060), após a ocupação pelos persas e arménios massaPersas acre em seu país de origem. Posteriormente, outras ondas, armênios fugindo do caminho invasões tártaro, a Criméia, no norte da Moldávia, colocando-o em várias cidades, tais como Botosani, Iasi, Roménia. Uma das maiores comunidades armênias no país emergiu comotfel em Iasi, onde algumas centenas de anos atrás, havia 30 mil famílias de armênios. Como um povo religioso, sempre há uma pequena comunidade armênia, levanta obiserică. Para povo arménio, Igreja Armênia é a pátria espiritual. Nenhuma nação tem essa riqueza. Se os franceses não vãoé a igreja, continua a ser o francês, mas parece que para entrar na igreja armênia está perdido ", disse o arcebispo Dirayr Mardichian, chefe do dioceses armênio na Roménia e na Bulgária. Armenian Apreciação Igreja nesta matéria reside na rua com o mesmo nome, construída em1395, como prova da pedra fundamental de residência. Pedra com esta inscrição é móvel e mantida dentro da igreja, em um recesso (salto), mas parece ser estável quando colocado na parede da igreja. As letras são esculpidas em pedra, que está bem preservado. Arménio de tradução onde se lê:   "A misericórdia de Deus a fundação da Santa Mãe de Deus Igreja pelo padre James labuta e Mark Hagi e Grigor. 1395. Segundo o professor argumento NA Bogdan ele apresentou em seu trabalho, Iasi: monografia histórica social, o namoroedifício tão alto anul1395 é determinada igreja é construída de pedra e tijolos feitos à mão. Plano de igreja em forma de trevo com duas entradas distintas, a superfície externa fornecida com asize horizontalmente. A entrada principal é monumental, sendo enquadradoforçados por quatro colunas com capitéis esculpidos e as duas torres finas de pedra, oferece elegância e edifício inteiro zvelteţe. O interior é abóbadas amplitude notável suporte para oblíquos arcos, que reforçam a impressão de monumentalidade do prédio, varanda (coro) sustentada por quatro colunas , véucom duas portas e dois altares laterais real, feito de madeira e incrustação floral. No altar-mor é um belo padrão floral esculpido em mármore, datado de 1817. Armenian Igreja tem muitos ícones, mas muitos deles foram perdidos devidovitregiei tempo. O altar central é o ícone da "Virgem eo Menino", que tem uma bela composição, com um estilo autêntico armênio. Em 1451, o lugar foi dado a oEvanghelie relacionadas com prata cobre, escrito e ilustrado na cidade da Criméia, em Caffa1351 por Garabet Pastor. Hoje, esta jóia é o Museu Bishop, em Bucareste. A igreja tem três sinos. Dois deles estão inscritos, um com uma inscrição em latim, datado de 1607, outro em língua eslava, em 1881.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie