Biserica Sfântul Silvestru este un lăcaş de cult ortodox din Bucureşti, situată pe strada Silvestru, în sectorul 2. În anul 2007, la 30 septembrie, Biserica Sfântul Silvestru a împlinit 100 de ani în forma actuală. Aici a slujit Părintele Galeriu, din 1974. până la decesul său, în 2003.

Istoric

     Conform pisaniei datate 15 iunie 1743, o biserică mai veche a fost zidită de către Jupân Pârvu boiangiul şi jupâneasa Stanca în mahalaua Silvestrului. Cutremurul din 1802 afectează lăcaşul de cult, iar reparaţiile sunt suportate de Stanca, nepoata jupânesei Stanca. Cutremurul din 1838 demolează complet vechiul edificiu şi biserica a fost reclădita de Ilie Dimitrie şi fraţii săi Ioan, Stoian, Gheorghe, Radu şi alţii, şi inaugurată la data de 15 martie 1839. Edificiului i se adaugă "tâmpla bisericii", ridicată de Chircol "săpătorul de tâmple". Turnul clopotniţei, pe sub care trece Strada Oltarului, este datat 1879. Între 1904 şi 1907 este reconstruită şi mărită actuala biserică, prin grija preotului Chiriac Bidoianul şi a epitropilor Ion Procopie Dumitrescu. Edificiul a fost proiectat de arhitectul Paul Petricu, iar lucrările au fost conduse de arhitectul Costin Petrescu. Din aceasta perioadă datează şi numeroase piese de mobilier ce poartă efigia Bisericii Sfântul Silvestru şi care sunt executate de C. Babic. În 1925, biserica primeşte hramul Sfântul Silvestru.

Hram

     Hramul principal al bisericii este Adormirea Maicii Domnului, prăznuită la 15 august. Cu toate acestea, biserica este cunoscută în principal pentru cel de-al doilea hram al său, Sfântul Silvestru, Episcopul Romei, prăznuit la 2 ianuarie şi ale cărui moaşte sunt păstrate aici.

     În urma unei vizite ecumenice din octombrie 2002, efectuate la Sfântul Scaun de către P.F.P Patriarh Teoctist, au fost aduse fragmente din moaştele Sfântului Silvestru păstrate la Catedrala San Giovani in Laterno, dăruite de către Cardinalul Camillo Ruini, Vicar General al Romei. Moaştele au fost aduse în Biserica Sfântul Silvestru la data de 3 noiembrie 2002.

Slujitori

 • Slujitorii sfântului lăcaş în perioada 1732-1963 sunt menţionaţi în pomelnicul bisericii.
 • Pr. Prof. Dr. Constantin Galeriu (1918-2003), preot paroh între 1974 si 2003.
 • Pr. Prof. Dr. Ştefan Alexe (1928-2007), slujitor al Bisericii Sf. Silvestru, trecut la cele veşnice în 2007.
 • Pr. Prof. Dr. Nicolae Bordaşiu, preot paroh din anul 2003.
 • Pr. Dr. Cristian Galeriu, preot slujitor.
 • Pr. Lector Drd. Alexandru Gabriel Gherasim, preot slujitor
 • Diacon Lazar Constantin
 • Diacon Adrian Argintariu
 • Protopsalt Mihai Cozariu
 • Psalt Ciocan Catalin
 • Administrator Gabriel Licăroiu

Descriere

    Lungimea bisericii reconstruite la 1907 depaşeşte 25 de metri, pronaosul fiind extins peste mormintele primilor ctitori. Peste pronaos se află două turnuri cu tambur răsucit, dupa modelul turlelor manastirii Curtea de Arges. Deasupra naosului se înaltă turla principală.

    Pictura este realizată în stil neo-bizantin cu multe ornamente şi decoraţii florale de către maestrul Costin Petrescu. Catapeteasma, deşi făcută în 1839 de meşterul Chircol, îşi recapată acum strălucirea, fiind poleită şi pictată din nou de Costin Petrescu.

    Cele cinci arcade sunt susţinute de coloane dispuse câte patru pe fiecare parte. Pe prima arcadă, cea de la sfântul altar, se poate citi îndemnul “Sus sa avem inimile”. Cele două candelabre, cu coroana regală la partea superioară, sunt executate cu contribuţia fostului epitrop Teodor Simeon Puzakoff.

    Mobilierul – alcătuit din doua scaune arhiereşti, strănile din naos si pronaos, doua străni ale cântareţilor şi amvonul – a fost executat sculptorul C.M. Babic din lemn de stejar şi este datat 1906. Mozaicul, policrom, ce acoperă întreaga suprafaţă a bisericii, este realizat de către Tamasini.


Categorie
 • Categorie:BISERICI IN ROMANIA
Fotografii

Biserica Sfântul Si

Biserica Sfântul Si
Engleza
St. Sylvester Church is an orthodox place of worship in Bucharest, located on Sylvester Street in District 2. In 2007, to September 30, St. Sylvester Church celebrated 100 years in its current form. Galerius father served here since 1974. until his death in 2003. History & nbsp; According pisaniei dated 15 June 1743, a church was built earlier by the boss dyer and wife Pârvu Rock in slums Silvestri. 1802 earthquake affecting place of worship, and the repairs are borne by Rock, Rock jupânesei niece. Earthquake in 1838 completely demolishes the old building and the church was rebuilt himie Demetrius and his brother John, Stoian, George, Roger and others, and inaugurated on 15 March 1839. Building and add "temple church, high Chircol" săpătorul of temples. Bell tower, passing under elopment Street is dated 1879. Between 1904 and 1907 the present church is rebuilt and enlarged by the priest Chiriac care Bidoianul Procopie Ion Dumitrescu and guardianship. The building was designed by architect Paul Petricu and work was led by architect Costin Petrescu. From this period dates and numerous pieces of furniture bearing the effigy of St. Sylvester Church, which are made by C. Babic. In 1925, church dedicated to St. Sylvester receives. Hram & nbsp; main patron of the church of the Assumption, celebrated on August 15. However, the church is known mainly for the second of its patron, Saint Sylvester, Bishop of Rome, celebrated on January 2 and whose relics are preserved here. Following a visit from ecumenical October 2002, madethe Holy See by PFP Patriarch Teoctist, fragments of relics were brought to the Cathedral of St. Sylvester kept San Giovanni in Laterno, donated by Cardinal Camillo Ruins, Vicar General of Rome. The relics were brought to St. Sylvester Church on November 3, 2002. Servants Maids holy place during1732-1963 are listed in the church long list. Pr Dr. Constantine Galerius (1918-2003), parish priest between 1974 and 2003. Pr Prof. Dr. Stefan Alexe (1928-2007), minister of St. Sylvester Church, passed away in 2007. Pr Dr. Nicholas Bordaşiu, parish priest in 2003. Pr Dr. Cristian Galerius, priest slujitoRev. R. Lecturer PhD. Alexander Gabriel Gerasimos, Lazarus Constantine priest Deacon Michael Deacon Adrian Argintariu protopsalters Cozariu Performers Hammer Administrator Catalin Gabriel Licăroiu Description Length church rebuilt in 1907 exceed 25 meters, the narthex was expanded over the graves of the early founders. Above the narthex is dou twisted drum towers, towers model Curtea de Arges Monastery. The main tower is high above the nave. The painting is done in neo-Byzantine style with many ornaments and floral decorations by Master Costin Petrescu. Iconostasis, although made in 1839 by master Chircol, now regains its radiance, asgilded and painted again by Costin Petrescu. The five arches supported by columns placed four on each side. The first arch, the holy shrine to be able to read the admonition to "Up to our hearts." The two candelabra, with crown on top, are made with the contribution of former warden Theodore Simon Puzakoff. furniture - made up of two bishop's chairs, raised from the nave and the narthex, two singers and pulpit's close - was executed sculptor CM Babic oak and is dated 1906. Mosaics, polychrome, covering the entire area of the church, is made by Tamasini.
Spaniola
Iglesia de San Silvestre es un lugar de culto ortodoxo de Bucarest, situado en la calle Silvestre en el Distrito 2. En 2007, al 30 de septiembre, San Silvestre Iglesia celebra 100 años en su forma actual. Galerio padre sirvió aquí desde 1974. hasta su muerte en 2003. Historia y nbsp; pisaniei acuerdo de fecha 15 de junio de 1743, una antigua iglesia fue construida por el tintorero jefe y la esposa Parvu Rock en los barrios pobres Silvestri. 1802 terremoto que afecta lugar de culto, y las reparaciones corren a cargo de Rock, Rock jupânesei sobrina. Terremoto destruye por completo en 1838 el antiguo edificio y la iglesia fue reconstruida leEs decir, Demetrio y su hermano Juan, Stoian, George, Roger y otros, e inaugurado el 15 de marzo de 1839. Construcción y agrega "la iglesia del templo, Chircol alto" săpătorul de los templos. Campanario, pasando bajo la calle ollo con fecha 1879. Entre 1904 y 1907 la iglesia actual es reconstruido y ampliado por el cuidado sacerdote Chiriac Bidoianul Procopie Ion Dumitrescu y la tutela. El edificio fue diseñado por el arquitecto Paul Petricu y el trabajo fue dirigido por el arquitecto Costin Petrescu. A partir de este período y fechas de numerosas piezas de mobiliario con la efigie de San Silvestre Iglesia, que se hacen por C. Babic. En 1925, la iglesia dedicada a San Silvestre recibe. Hram & nbsp; patrona principal de la iglesia de la Asunción, que se celebra el 15 de agosto. Sin embargo, la iglesia es conocida sobre todo por el segundo de su patrón, San Silvestre, el obispo de Roma, celebrado el 02 de enero y cuyas reliquias se conservan aquí. Después de la visita de ecuménica octubre de 2002, hizola Santa Sede por el Patriarca Teoctist PFP, fragmentos de reliquias fueron traídas a la Catedral de San Silvestre mantiene San Giovanni in Laterno, donado por el cardenal Camillo Ruinas, Vicario General de Roma. Las reliquias fueron traídas a San Silvestre Iglesia el 3 de noviembre de 2002. Funcionarios lugar santo y baño de empleada durante1732-1963 figuran en la iglesia larga lista. Pr Dr. Constantino Galerio (1918-2003), sacerdote de la parroquia entre 1974 y 2003. Pr Prof. Dr. Stefan Alexe (1928-2007), ministro de la Iglesia de San Silvestre, falleció en 2007. Pr El Dr. Nicholas Bordaşiu, sacerdote de la parroquia en 2003. Pr Dr. Cristian Galerio, slujito sacerdoteRev. R. Profesor de doctorado. Alexander Gabriel Gerasimos, Lázaro sacerdote Constantino Deacon Michael Deacon Adrian Argintariu protopsalters artistas intérpretes o ejecutantes Cozariu Hammer Administrador Catalin Gabriel Descripción Licăroiu Longitud iglesia reconstruida en 1907 supere los 25 metros, el nártex se amplió sobre las tumbas de los primeros fundadores. Por encima del nártex se hacenu trenzado tambor torres, torres modelo Monasterio de Curtea de Arges. La torre principal está por encima de la nave. La pintura se hace en estilo neo-bizantino, con muchos adornos y decoraciones florales por el Maestro Costin Petrescu. Iconostasio, aunque hecha en 1839 por el maestro Chircol, ahora recupera su esplendor, comodorada y pintada de nuevo por Costin Petrescu. Los cinco arcos sostenidos por columnas colocadas cuatro en cada lado. El primer arco, el santuario sagrado para ser capaz de leer la advertencia de "Hasta nuestros corazones." El candelabro de dos, con la corona en la parte superior, se hacen con la contribución del ex director Theodore Simon Puzakoff. muebles - compuesto por dos sillas obispo, levantó de la nave y el pórtico, dos cantantes y está cerca púlpito - fue ejecutado escultor CM roble Babic y está fechado en 1906. Mosaicos, policromada, que abarca toda la zona de la iglesia, se hace por Tamasini.
Italiana
Chiesa di San Silvestro è un luogo di culto ortodosso di Bucarest, situato sulla Sylvester Street nel distretto 2. Nel 2007, al 30 settembre, San Silvestro Chiesa ha celebrato 100 anni nella sua forma attuale. Galerio padre servita qui dal 1974. fino alla sua morte nel 2003. Storia & nbsp; pisaniei Secondo del 15 giugno 1743, una più antica chiesa fu costruita dal tintore boss e la moglie Pârvu Rock in baraccopoli Silvestri. 1802 terremoto che interessano luogo di culto, e le riparazioni sono a carico del Rock, nipote jupânesei Rock. Terremoto nel 1838 demolisce completamente il vecchio edificio e la chiesa fu ricostruita luiDemetrio cioè e suo fratello John, Stoian, George, Roger e altri, e inaugurata il 15 marzo 1839. Costruire e aggiungere "chiesa tempio, Chircol alta" săpătorul dei templi. Campanile, passando sotto settore connesso Street è datato 1879. Tra il 1904 e il 1907 la chiesa attuale è ricostruita e ampliata dalla cura sacerdote Chiriac Bidoianul Procopie Ion Dumitrescu e tutela. L'edificio è stato progettato dall'architetto Paolo Petricu e il lavoro è stato guidato dall'architetto Costin Petrescu. Da questo periodo le date e numerosi pezzi di arredamento con l'effigie di San Silvestro Chiesa, che sono fatti da C. Babic. Nel 1925, la chiesa dedicata a San Silvestro riceve. Hram & nbsp; patrono principale della chiesa dell'Assunzione, celebrata il 15 agosto. Tuttavia, la chiesa è nota soprattutto per la seconda parte del suo patrono, San Silvestro, vescovo di Roma, ha celebrato il 2 gennaio e le cui reliquie sono conservate qui. A seguito di una visita ecumenica ottobre 2002, fattola Santa Sede di PFP Patriarca Teoctist, frammenti di reliquie sono state portate a Cattedrale di San Silvestro tenuto a San Giovanni in Laterno, donata dal Cardinale Camillo Rovine, Vicario Generale di Roma. Le reliquie sono state portate a Chiesa di San Silvestro il 3 novembre 2002. Servi luogo santo durante Maids1732-1963 sono elencati nella chiesa lungo elenco. Pr Dr. Costantino Galerio (1918-2003), parroco tra il 1974 e il 2003. Pr Prof. Dr. Stefan Alexe (1928-2007), ministro della Chiesa di San Silvestro, scomparso nel 2007. Pr Il dottor Nicholas Bordaşiu, parroco nel 2003. Pr Dr. Cristian Galerio, slujito sacerdoteRev. R. Docente di dottorato. Alexander Gabriel Gerasimos, Lazzaro Costantino sacerdote Diacono Michael Deacon Adrian Argintariu protopsalters Cozariu esecutori Hammer Amministratore Catalin Gabriel Descrizione Licăroiu Lunghezza chiesa ricostruita nel 1907 superano 25 metri, il nartece è stato ampliato sopra le tombe dei fondatori precoce. Sopra il nartece è fareu contorto tamburo torri, modello Monastero di Curtea de Arges. La torre principale è alta sopra la navata. Il dipinto è fatto in stile neo-bizantino, con molti ornamenti e decorazioni floreali dal Maestro Costin Petrescu. Iconostasi anche se fatta nel 1839 dal maestro Chircol, riprende ora il suo splendore, comedorato e dipinto ancora da Costin Petrescu. Le cinque arcate sostenute da quattro colonne poste su ogni lato. Il primo arco, il santuario sacro per essere in grado di leggere il monito a "Fino al nostro cuore." I due candelabri, con corona in cima, sono realizzati con il contributo di ex operaio Theodore Simon Puzakoff. mobili - composto da vescovo sedie due, raccolti presso la navata e il nartece, due cantanti e 'vicino pulpito - è stato eseguito CM Babic quercia scultore e datato 1906. Mosaici, policroma, che copre l'intera area della chiesa, è fatto da Tamasini.
Franceza
Eglise Saint-Sylvestre est un lieu de culte orthodoxe à Bucarest, situé sur la rue Sylvestre dans le district 2. En 2007, au 30 Septembre, l'église Saint-Sylvestre a célébré 100 ans dans sa forme actuelle. Galère père a servi ici depuis 1974. jusqu'à sa mort en 2003. Histoire & nbsp; pisaniei Selon datée du 15 Juin 1743, une vieille église a été construite par le teinturier patron et sa femme Pârvu Rock dans les bidonvilles Silvestri. 1802 tremblement de terre qui affectent le lieu de culte, et les réparations sont à la charge Rock, Rock nièce jupânesei. Tremblement de terre en 1838 démolit complètement l'ancien bâtiment et l'église a été reconstruite luiDemetrius savoir et son frère John, Stoian, George, Roger et les autres, et inauguré le 15 Mars 1839. Construction et d'ajouter «église du Temple, Chircol élevé» săpătorul des temples. Clocher, passant sous la rue eloppement est daté 1879. Entre 1904 et 1907, l'église actuelle est reconstruite et agrandie par les soins prêtre Chiriac Bidoianul Procopie Ion Dumitrescu et la tutelle. Le bâtiment a été conçu par l'architecte Paul Petricu et le travail a été mené par l'architecte Costin Petrescu. A partir de cette période et les dates de nombreuses pièces de mobilier à l'effigie de saint Sylvestre Eglise, qui sont effectués par C. Babic. En 1925, l'église dédiée à Saint-Sylvestre reçoit. Hram & nbsp; patron de l'église de l'Assomption, célébrée le 15 août. Toutefois, l'église est surtout connu pour le deuxième de son patron, Saint-Sylvestre, évêque de Rome, célébré le 2 Janvier et dont les reliques sont conservées ici. Suite à une visite oecuménique de Octobre 2002, faitle Saint-Siège par le Patriarche Théoctiste PFP, des fragments de reliques ont été portées à la cathédrale de Saint-Sylvestre conservés San Giovanni in Laterno, donnés par le cardinal Camillo ruines, vicaire général de Rome. Les reliques ont été portées à l'église Saint-Sylvestre le 3 Novembre 2002. Maids fonctionnaires lieu saint au cours1732-1963 sont énumérés dans l'église longue liste. Pr Dr. Constantin Galère (1918-2003), curé de la paroisse entre 1974 et 2003. Pr Dr. Stefan Alexe (1928-2007), ministre de l'Eglise Saint-Sylvestre, est décédé en 2007. Pr Le Dr Nicholas Bordaşiu, curé de la paroisse en 2003. Pr M. Cristian Galère, slujito prêtreRev R. Chargé de cours de doctorat. Alexandre Gabriel Gerasimos, Lazare Constantine prêtre Deacon Michael Deacon Adrian Argintariu protopsalters artistes interprètes ou exécutants Cozariu Hammer administrateur Catalin Gabriel Description Licăroiu Longueur église reconstruite en 1907 supérieure à 25 mètres, le narthex a été élargi sur les tombes des premiers fondateurs. Au-dessus du narthex est de neu tordus tambour tours, modèle de Curtea de Arges monastère. La tour principale est au-dessus de la nef. La peinture se fait dans le style néo-byzantin, avec de nombreux ornements et des décorations florales par Maître Costin Petrescu. Iconostase, bien que faite en 1839 par le maître Chircol, retrouve aujourd'hui tout son éclat, commedoré et peint de nouveau par Costin Petrescu. Les cinq arcades soutenues par des colonnes placé quatre de chaque côté. Le premier arc, le mausolée d'être capable de lire l'avertissement de «Jusqu'à nos coeurs." Les deux candélabres, avec une couronne sur le dessus, sont réalisés avec la contribution de l'ancien gardien de Théodore Simon Puzakoff. mobilier - composé de l'évêque préside deux cas, relevé de la nef et le narthex, deux chanteurs et de proximité chaire - a été exécuté sculpteur CM Babic de chêne et est daté de 1906. Mosaïque, polychrome, couvrant toute la superficie de l'église, est faite par Tamasini.
Germana
St. Sylvester Kirche ist eine orthodoxe Gotteshaus in Bukarest, am Sylvester-Straße in Bezirk 2 befindet. Im Jahr 2007, bis 30. September, feierte St. Sylvester Kirche 100 Jahre in ihrer derzeitigen Form. Galerius Vater diente hier seit 1974. bis zu seinem Tod im Jahr 2003. History & nbsp; Nach pisaniei vom 15. Juni 1743, eine alte Kirche durch den Chef und seine Frau Färber Parvu Rock in Slums Silvestri gebaut wurde. 1802 Erdbeben betroffen Ort der Anbetung, und die Reparaturen von Rock getragen, Rock jupânesei Nichte. Erdbeben im Jahre 1838 komplett zerstört die alten Gebäude und die Kirche wurde ihm wieder aufgebautdh Demetrius und seinem Bruder John, Stoian, George Roger und andere, eingeweiht am 15. März 1839. Bau-und add "Temple Church, hohe Chircol" săpătorul von Tempeln. Glockenturm, vorbei unter elopment Street 1879 datiert wird. Zwischen 1904 und 1907 die heutige Kirche ist umgebaut und erweitert Bido durch den Priester Chiriac Pflegeianul Procopie Ion Dumitrescu und Vormundschaft. Das Gebäude wurde vom Architekten Paul Petricu entworfen und Arbeit wurde vom Architekten Costin Petrescu geführt. Aus dieser Zeit stammt und zahlreiche Möbelstücke mit dem Abbild von St. Sylvester-Kirche, die von C. Babic gemacht werden. Im Jahr 1925, die Kirche St. Sylvester gewidmet bekommt. Hram & nbsp; wichtigste Patron der Kirche Mariä Himmelfahrt, gefeiert am 15. August. Allerdings ist die Kirche, bekannt vor allem für das zweite seiner Schutzheiligen, St. Sylvester, Bischof von Rom feierte am 2. Januar und deren Reliquien befinden sich hier erhalten. Nach einem Besuch von ökumenischen Oktober 2002,der Heilige Stuhl von PFP Patriarch Teoctist, Fragmente von Reliquien wurden in der Kathedrale von St. Sylvester brachte gehalten San Giovanni in Laterno, gestiftet von Kardinal Camillo Ruins, Generalvikar von Rom. Die Reliquien wurden 3 brachte St. Sylvester Kirche im November 2002. Bediensteten Maids heilige Stätte während1732-1963 aufgeführt sind PR in der Kirche lange Liste. Dr. Konstantin Galerius (1918-2003), Pfarrer zwischen 1974 und 2003. Pr Prof. Dr. Stefan Alexe (1928-2007), Pfarrer von St. Sylvester-Kirche, Pr verstarb im Jahr 2007. Dr. Nicholas Bordaşiu, Pfarrer im Jahr 2003. Pr Dr. Cristian Galerius, Priester slujitoPfr. R. Dozent Dr. phil. Alexander Gabriel Gerasimos, Lazarus Constantine Priester Diakon Michael Deacon Adrian Argintariu protopsalters Cozariu Performers Hammer Administrator Catalin Gabriel Licăroiu Beschreibung Länge Kirche umgebaut Metern im Jahr 1907 mehr als 25, war Gründer der Vorhalle erweitert über den Gräbern der frühen. Oberhalb der Vorhalle ist zu tunu twisted Trommel Türme, Türme Modell Kloster Curtea de Arges. Der Main Tower ist hoch über dem Kirchenschiff. Das Gemälde ist Petrescu getan im neo-byzantinischen Stil mit vielen Ornamente und florale Dekorationen von Master Costin. Ikonostase, obwohl im Jahr 1839 vom Meister Chircol, jetzt wieder seinen Glanz, wievergoldeten und bemalten Petrescu wieder von Costin. Die fünf Säulen von Bögen platziert vier auf jeder Seite. Der erste Bogen, um den heiligen Schrein der Lage sein, die Mahnung zu lesen, um "Bis zu unserem Herzen." Die beiden Kandelaber, mit Krone auf, sind mit dem Beitrag des ehemaligen Wärter Theodore Simon P gemachtuzakoff. Möbel - Stühle, die aus zwei Bischofs, in der Nähe hob aus dem Kirchenschiff und der Vorhalle, zwei Sänger und Kanzel's - war Eiche ausgeführt Bildhauer CM Babic und datiert 1906. Mosaik, Wandmalerei, die den gesamten Bereich der Kirche, wird von Tamasini gemacht.
Rusa
Святой Сильвестр Церкви православных местом поклонения в Бухаресте, расположенное на Сильвестра-стрит в округе 2. В 2007 году к 30 сентября, Санкт Сильвестр Церковь праздновала 100 лет в его нынешнем виде. Галерий отец служил здесь с 1974 года. вплоть до своей смерти в 2003 году. История и Б.SP; По pisaniei от 15 июня 1743, старая церковь была построена красильщик босса и жены Парву Рок в трущобах Сильвестри. 1802 Землетрясение затрагивающих место поклонения, и ремонт несет Рок, Рок jupânesei племянницы. Землетрясение в 1838 полностью уничтожает старое здание и церковь была перестроена егот.е. Димитрия и его брат Джон, Стоян, Джордж Роджер и другие, и открыт 15 марта 1839. Строительство и добавить "храм церкви, высокие Chircol" săpătorul храмов. Колокольня, проходящий под elopment стрит датирован 1879. Между 1904 и 1907 настоящего церкви перестроен и расширен по уходу священник Chiriac Бидоianul Procopie Иона Думитреску и попечительства. Здание было спроектировано архитектором Полом Petricu и работы под руководством архитектора Костин Петреску. С этого периода и даты и многочисленные предметы мебели подшипника изображение Св. Сильвестра Церкви, которые сделаны К. Бабич. В 1925 году костел Св. Сильвестра получает. Hram и Б.SP; основные покровитель церкви Вознесения, который отмечается 15 августа. Тем не менее, Церковь известна главным образом, для второй его покровителя, Санкт-Сильвестра, епископа Римского, который отмечается 2 января и чьи мощи хранятся здесь. После визита экуменического октября 2002 года, сделалСвятейший Престол Патриарха по ПНП Феоктист, фрагменты мощей были доставлены в собор Св. Сильвестра все Сан-Джованни в Laterno, пожертвованные кардинал Камилло Руины, генеральный викарий Рима. Мощи были привезены в Санкт-Сильвестр Церкви на 3 ноября 2002. Служащим Служанки святое место во время1732-1963 перечислены в церкви длинный список. Pr Д-р Константин Галерия (1918-2003), приходской священник в период с 1974 по 2003 год. Pr Профессор доктор Штефан Алексе (1928-2007), министр церкви святого Сильвестра, скончался в 2007 году. Pr Д-р Николай Bordaşiu, приходским священником в 2003 году. Pr Д-р Кристиан Галерия, священник slujitoПреподобный Р. Лектор PhD. Александр Габриэль Герасима, Лазарь Константин священник диакон Михаил Диакон Адриан Argintariu protopsalters Cozariu исполнителей Hammer Администратор Catalin Габриэль Licăroiu Описание Длина церковь восстановлена в 1907 превысит 25 метров, притвор, была расширена над могилами первые основатели. Над притворе это делатьу витой барабанные башни, башни модели Куртя-де-Арджеш монастырь. Главная башня высоко над нефом. Картина делается в нео-византийском стиле с большим количеством украшений и цветочные украшения мастером Костин Петреску. Иконостас, хотя и сделал в 1839 году мастером Chircol, в настоящее время восстанавливает свой блеск, акрасками и позолотой снова Костин Петреску. арки 5 опирающихся на колонны помещены четыре с каждой стороны. Первая арка, святыни, чтобы иметь возможность читать наставления "до наших сердцах". 2 канделябры, с короной на верхней части, сделаны при участии бывшего начальника Теодор Симон Puzakoff. мебель - из епископа стулья 2, подняла из храма и притвор, 2 певцов и близко кафедра - была выполнена скульптором CM Бабич дуба и датирован 1906. Мозаика, полихромная, охватывающих всю территорию церкви, производится Tamasini.
Portugheza
S. Silvestre da Igreja é um lugar de culto ortodoxo, em Bucareste, localizada na Rua Silvestre no Distrito 2. Em 2007, a 30 de setembro, St. Sylvester Igreja celebra 100 anos na sua forma actual. pai Galerius servido aqui desde 1974. até sua morte em 2003. História & nbsp; pisaniei acordo de 15 de Junho de 1743, uma antiga igreja foi construída pelo patrão e tintureiro esposa Pârvu Rock em favelas Silvestri. 1802 terremoto afetar lugar de adoração, e os reparos são suportados pelo Rock, Rock sobrinha jupânesei. Terremoto em 1838 destrói completamente o antigo edifício ea igreja foi reconstruída eleDemétrio, ou seja, e seu irmão John, Stoian George, Roger e outros, e inaugurado em 15 de março de 1839. Construção e adicionar "Temple Church, Chircol alto" săpătorul dos templos. Torre sineira, passando sob olvimento Street é datado de 1879. Entre 1904 e 1907, a actual igreja é reconstruída e ampliada pelo cuidado padre Chiriac Bidoianul Procopie Ion Dumitrescu e tutela. O edifício foi projetado pelo arquiteto Paul Petricu e trabalho foi conduzido pelo arquiteto Costin Petrescu. A partir deste período de datas e numerosas peças de mobiliário com a efígie de São Silvestre da Igreja, que são feitos por C. Babic. Em 1925, a igreja dedicada a São Silvestre recebe. Hram & nbsp; padroeiro principal da igreja da Assunção, celebrado em 15 de agosto. No entanto, a igreja é conhecida principalmente para o segundo de seu padroeiro, São Silvestre, Bispo de Roma, celebrado em 02 de janeiro e cujas relíquias são preservadas. Sequência de uma visita de outubro de 2002 ecumênica, feitaSanta Sé por PFP Patriarca Teoctist, fragmentos de relíquias foram levadas para a Catedral de St. Sylvester mantidos San Giovanni in Laterno, doados pelo Cardeal Camillo Ruins, Vigário Geral de Roma. As relíquias foram trazidas a São Silvestre Igreja em 03 de novembro de 2002. Servos local sagrado durante Maids1732-1963 estão listados na igreja longa lista. Pr Dr. Galério Constantine (1918-2003), pároco entre 1974 e 2003. Pr Dr. Stefan Alexe (1928-2007), ministro da Igreja de São Silvestre, que faleceu em 2007. Pr Dr. Nicholas Bordaşiu, pároco em 2003. Pr Dr. Cristian Galério, slujito padreRev. R. Professor Doutor. Alexandre Gabriel Gerasimos, Lázaro padre Constantino Deacon Michael Deacon Adrian Argintariu protopsalters Cozariu Manager Catalin Gabriel Hammer Performers Descrição Licăroiu igreja reconstruída em 1907 Duração superior a 25 metros, o nártex foi ampliado ao longo dos túmulos dos primeiros fundadores. Acima do nártex é fazeru torcida tambor torres, modelo Curtea de Arges Mosteiro. A torre principal é elevado acima da nave. A pintura é feita em estilo neo-bizantino com muitos ornamentos e decorações florais por Master Costin Petrescu. Iconostasis, embora feita em 1839 pelo mestre Chircol, agora recupera seu esplendor, comodourados e pintados novamente Costin Petrescu. Os cinco arcos apoiados em colunas colocou quatro de cada lado. O primeiro arco, o santuário sagrado para ser capaz de ler a advertência de "Até nossos corações." O candelabro de duas, com a coroa em cima, são feitas com a contribuição do ex-diretor Theodore Simon Puzakoff. furniture - composta de duas cadeiras de bispo, criados a partir da nave e do nártex, dois cantores e está perto do púlpito - foi executado escultor CM carvalho Babic e é datada de 1906. Mosaicos policromos, cobrindo toda a área da igreja, é feita por Tamasini.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie