Mănăstirea Plumbuita este o mănăstire ortodoxă de călugări, cu hramul Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, situată în cartierul Colentina din Bucureşti, pe un mic deal de pe malul drept al râului Colentina.

Ctitorirea

     Prima ctitorire are loc în anul 1560, când voievodul Petru cel Tânăr (1559-1568), fiul lui Mircea Ciobanul şi al Doamnei Chiajna, începe construcţia mănăstirii, care va fi terminată de domnitorul Mihnea Turcitul. În 1585, acesta închină aşezământul mănăstirii Xiropotamu, de la Muntele Athos. Biserica suferă mari distrugeri în 1595, iar în1614 este grav afectată de un incendiu. Ajunge în forma sa actuală la a doua rectitorire, din anul 1647, când biserica este rezidită din temelii din porunca domnitoruluiMatei Basarab, după modelul ctitoriei lui Radu cel Mare de la Dealu, pentru a comemora victoria din 1632 împotriva turcilor. Atunci i se adaugă Casa Domnească şi este întărită cu ziduri mari de apărare. Turnul-clopotniţă este construit între 1802-1806, de egumenul Dionisie din Ianina, după ce clopotniţa mănăstirii fusese grav avariată de cutremurul din 1802.

Numele mănăstirii

     Numele de Plumbuita i-a fost dat de localnici, datorită faptului că biserica a fost multă vreme acoperită cu tablă de plumb. Există şi legende în jurul acestei denumiri. Se spune că numele de Plumbuita vine de la faptul că Matei Basarab, având nevoie de ghiulele în timpul luptei, a dat la topit acoperişul de plumb al mănăstirii pentru a le fabrica. Altă legendă spune că bătălia lui Matei Basarab cu Radu Iliaş, care a avut loc sub zidurile mănăstirii, a fost atât de aprigă, încât mulţimea de ghiulele căzute pe acoperişul bisericii, topindu-se, a dat acoperişului un luciu de plumb.

 Detalii arhitecturale

     Biserica mănăstirii, rezidită de Matei Basarab în 1647, are plan triconc, cu turla pe naos, şi prezintă atât caractere arhitecturale tipic munteneşti, cât şi ancadramente de tip gotic la ferestre, care evidenţiază influenţa arhitecturii moldoveneşti. Are ziduri foarte groase, de aproape un metru. Tabloul votiv al bisericii îl înfăţişează pevoievodul-ctitor Matei Basarab. Casa Domnească are arcade pe masive de zidărie la parter şi arcade mai numeroase, sprijinite pe coloane cilindrice, la etaj, fiind unul dintre exemplarele rare de arhitectură civilă anterioară secolului al XIX-lea care se păstrează în Bucureşti. Turnul-clopotniţă este încorporat în zidul de incintă, în jumătatea laturii sudice a acestuia. Nivelul inferior este străpuns de tunelul intrării, deasupra acestuia înălţându-se camera clopotelor.

Lăcaş de cultură

Mănăstirea devine un monument de referinţă pentru istoria culturală a Bucureştiului, începând de la sfârşitul secolului al XVI-lea. În 1573, se înfiinţează aici prima tiparniţă din Bucureşti, prin grija voievodului Alexandru al II-lea Mircea şi a soţiei sale, Ecaterina Salvarezzo. Aceasta este a treia tiparniţă înfiinţată în Ţara Românească, după cea a ieromonahului Macarie, înfiinţată în 1508 la Mănăstirea Dealu de Radu cel Mare (1495-1508); şi după cea întemeiată în 1544 sub Radu Paisie(1535-1545) la Târgovişte, condusă de logofătul Dimitrie Liubavici, în care s-a format ca tipograf diaconul Coresi.

Tiparul, executat sub îndrumarea monahului Lavrentie şi a ucenicului Iovan, prezintă particularităţi specifice, unice în istoria tiparului românesc, care nu pot fi confundate cu alte caractere poligrafice din Transilvania sau Ţara Românească. În 1582, apar aici primele cărţi tipărite în Bucureşti: două Tetraevangheliare şi o Psaltire (din care se păstrează numai un fragment, în Biblioteca Naţională din Sofia).

Poziţie strategică

Situată într-o poziţie strategică, la ieşirea din Bucureşti, pe un mic deal de pe malul râului Colentina, mănăstirea joacă un rol important în apărarea oraşului. În 1632, lângă mănăstire se dă o bătălie cu miză importantă, între oastea Ţării Româneşti, condusă de Matei Basarab, şi oastea turcă, în frunte cu Radu Iliaşi. Acesta din urmă fusese trimis de sultan pentru a îl înlătura din scaun pe Matei Basarab, urmând să instaleze în locul său un domnitor numit de Poarta Otomană. Bătălia este câştigată de Matei Basarab, care rămâne astfel pe tronul Ţării Româneşti.

În timpul Revoluţiei de la 1821, Tudor Vladimirescu, ajungând cu oastea sa la Bucureşti, îşi stabileşte tabăra la Plumbuita şi pune santinele lângă mănăstire, pentru a opri ieşirea din oraş a celor care încercau să fugă din calea oştilor sale.

În timpul Revoluţiei de la 1848, fără acordul autorităţilor bisericeşti, mănăstirea este transformată în închisoare politică. În luna octombrie 1848, autorităţile vremii arestează şi încarcerează în beciurile de la Plumbuita o parte din capii Revoluţiei.

Perioada de decădere

Începând cu secolul al XIX-lea, mănăstirea traversează o lungă perioadă de decădere. Cutremurul din 1802 afectează grav mănăstirea şi clopotniţa. Acestea sunt reparate ulterior de egumenul Dionisie din Ianina, fost egumen al Mănăstirii Xiropotamu de la Muntele Athos. Odată cu secularizarea averilor mănăstireşti, în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, toate averile mănăstirii trec în proprietatea statului. Mănăstirea este părăsită, fiind transformată în biserică de mir. Plumbuita decade şi ajunge în ruină pentru o lungă perioadă de timp. Biserica este avariată grav de cutremurul din 1942.

Acţiuni de restaurare în secolul XX

În 1940, mareşalul Ion Antonescu începe o acţiune de restaurare, dorind ca Plumbuita să devină Panteonul Naţional al eroilor căzuţi în războiul pentru reîntregirea neamului, iar locul său de veci să fie în acest lăcaş. Desfăşurarea ulterioară a evenimentelor şi rezultatul celui de Al Doilea Război Mondial nu au permis finalizarea acestui proiect. În anii 1954-1955, biserica mănăstirii este restaurată prin grija Patriarhului Iustinian. Este târnosită pe 24 iunie 1958, stareţ fiind Părintele Arhimandrit Sofian Boghiu.


Categorie
  • Categorie:BISERICI IN ROMANIA
Fotografii

Mănăstirea Plumbui

Mănăstirea Plumbui
Engleza
Plumbuita Monastery is an Orthodox monastery of monks dedicated to the Nativity of St. John the Baptist, located in Colentina district of Bucharest, on a small hill on the right bank of the river Colentina. Ctitorirea occurs first foundation in 1560, when Prince Petru the Younger (1559-1568), son of Mircea the Shepherd and Mrs. Chiajna, begin construction of the monastery, which will be completed by Prince Mihnea Turcitul. In 1585, he crossed the settlement Cheropotamou monastery from Mount Athos. Church suffers major damage in 1595 and is severely affected în1614forced by a fire. Reaches its present form in the second rectitorire since 1647, when the church is rebuilt from scratch in the command domnitoruluiMatei Basarab's foundation model of Dealu Radu the Great, to commemorate victory in 1632 against the Turks. Then I add the princely house and my wallParty defense. Bell tower was built between 1802-1806, the abbot Dionysius of Ioannina, after the monastery bell tower was severely damaged by earthquake in 1802. Monastery name Plumbuita name was given by locals, because the church has long been covered with sheet lead. There are legends in juber that name. They say the name comes from the fact that Plumbuita Basarab, in need of cannon balls in battle, gave to the monastery lead roof melted to produce them. Another legend says that his battle with Radu Basarab Ilias, which took place under the walls of the monastery, was so fierce, yet & hererc, t crowd of cannonballs fell on the church roof, melting, gave a luster of lead roof. architectural details monastery church, rebuilt by Matei Basarab in 1647, has conch plan, with a tower on the nave, and show their architectural character typical Wallachian and type frames Gothic windows, which isvidenţiază influence Moldavian architecture. Has very thick walls, almost a meter. Votive painting depicts the church-builder pevoievodul Basarab. Princely House has massive brick arches on the ground floor and numerous arches, supported on cylindrical columns, the floor is one of the rare civil architecture yearterioară nineteenth century are kept in Bucharest. Bell tower is built into the wall in the middle of its southern side. The lower level is pierced by the tunnel entry, ascending above the bells room. Monastery becomes a place of culture reference monument religious historycheers to Bucharest, from the XVI century. In 1573, the first printing press established here in Bucharest, through the good Prince Alexander II Mircea and his wife, Catherine Salvarezzo. This is the third printing press founded in Romanian country, where most of ieromonahuluand Macarius, founded in 1508 to Dealu Monastery of Radu the Great (1495-1508), founded in 1544 and after that under Radu Pais (1535-1545) in Targoviste, led by Dimitri Liubavici steward, was formed as a printer deacon Coresi . pattern, executed under the direction of Lawrence and monkJovan cenicului presents specific features unique to Romanian history patterns that can not be confused with other characters printed in Transylvania and Romanian Country. In 1582, appear here first books printed in Bucharest: Two Four Gospels and the Psalter (which is kept only a fragmentThe National Library in Sofia). Strategic Location Situated in a strategic position, out of Bucharest, on a small hill to the river Colentina monastery plays an important role in defending the city. In 1632, near the monastery is a battle to deliver important issue between the Romanian army Countryare led by Basarab, and the Turkish army, led by Radu Iliaş. The latter had been sent by the sultan to remove him from the seat Basarab, will install in its place a ruler called the Ottoman Empire. The battle is won by Basarab, leaves the throneand Romanian. During the Revolution of 1821, Tudor Vladimirescu, arriving with his army in Bucharest, he sets the camp and put Plumbuita sentinels near the monastery, leaving the city to stop those trying to flee the path of his armies. During Revolution of 1848, without the authoritieschurch, monastery transformed into political prison. In October 1848, authorities arrested and încarcerează time in the cellars of some of the heads Plumbuita Revolution. Revocation period Since the nineteenth century, the monastery went through a prolonged period of decline. 1802 earthquakefectează seriously monastery bell. They are subsequently repaired by the abbot Dionysius of Ioannina, was abbot of the monastery of Mount Athos Cheropotamou. With the secularization of monasteries in the reign of Alexandru Ioan Cuza, all possessions of the monastery passed into state ownership. The monastery is deserted, being transformată the parish church. Plumbuita decades and reach the wreck for a long time. The church is severely damaged by earthquake in 1942. Restoration actions in the Twentieth Century In 1940, Marshal Ion Antonescu begin a restoration action, wanting to become Pantheon Plumbuita National heroes of warl for reunification of the nation and its place ever be in this temple. Subsequent conduct of the events and outcome of World War II have not completed this project. During 1954-1955, the monastery church is carefully restored by Patriarch Justinian. It is consecrated on June 24, 1958, prior beingArchimandrite Father Sofian Bogie.
Spaniola
Plumbuita monasterio es un monasterio ortodoxo de monjes dedicados a la Natividad de San Juan Bautista, ubicada en el distrito Colentina de Bucarest, en una pequeña colina en la orilla derecha del río Colentina. Ctitorirea se produce la primera fundación en 1560, cuando el príncipe Petru el Joven (1559-1568), hijo de Mircea el Pastor y la señora Chiajna, iniciar la construcción del monasterio, el cual será completado por el príncipe Mihnea Turcitul. En 1585, cruzó el monasterio de solución Xiropotamou en el Monte Athos. Iglesia sufre daños importantes en 1595 y se ve muy afectado în1614obligado por un incendio. Alcanza su forma actual en el segundo rectitorire desde 1647, cuando la iglesia se reconstruyó a partir de cero en el comando modelo domnitoruluiMatei Basarab fundación de Dealu Radu el Grande, para conmemorar la victoria en 1632 contra los turcos. Luego agregar la casa de los príncipes y la pared de miParte de la defensa. El campanario fue construido entre 1802-1806, el abad Dionisio de Ioannina, después de que el campanario del monasterio fue severamente dañado por el terremoto de 1802. nombre de Monasterio Plumbuita nombre fue dado por los locales, porque la iglesia siempre ha sido cubierta por la hoja plomo. Hay leyendas en jubre ese nombre. Dicen que el nombre viene del hecho de que Plumbuita Basarab, en la necesidad de balas de cañón en la batalla, dio a la cubierta de plomo derretido monasterio para producirlos. Otra leyenda dice que su batalla con Radu Basarab Ilias, que tuvo lugar bajo los muros del monasterio, fue tan feroz, sin embargo, y aquírc, multitud de toneladas de balas de cañón cayó en el tejado de la iglesia, la fundición, dio un brillo de tejado de plomo. detalles arquitectónicos iglesia del monasterio, reconstruido por Matei Basarab, en 1647, tiene plan de concha, con una torre en la nave, y mostrar su carácter arquitectónico típico Valaquia y marcos de ventanas góticas de tipo, que esvidenţiază influencia la arquitectura de Moldavia. Tiene paredes muy gruesas, casi un metro. pintura votiva representa a la iglesia-constructor pevoievodul Basarab. Principado Cámara ha arcos macizos de ladrillo en la planta baja y numerosos arcos, sobre columnas cilíndricas, el suelo es uno de los raros años la arquitectura civilterioară siglo XIX se mantuvo en Bucarest. El campanario está integrado en la pared en medio de su lado sur. El nivel inferior está atravesado por la entrada del túnel, subiendo por encima de la sala de campanas. Monasterio se convierte en un lugar de referencia la cultura monumento historia religiosavítores a Bucarest, del siglo XVI. En 1573, la primera imprenta se estableció en Bucarest, a través del buen príncipe Alejandro II Mircea y su esposa, Catherine Salvarezzo. Esta es la tercera imprenta fundada en el país de Rumania, donde la mayoría de ieromonahuluy Macario, fundado en 1508 a Dealu Monasterio de la Gran Radu (1495-1508), fundada en 1544 y después de que en virtud de Radu País (1535-1545) en Targoviste, dirigida por Dimitri Liubavici mayordomo, se formó como diácono de la impresora Coresi . patrón, ejecutado bajo la dirección de Lawrence y el monjecenicului Jovan presenta características únicas a los patrones de la historia de Rumania, que no puede confundirse con otros caracteres impresos en Transilvania y País rumano. En 1582, aparecen aquí los primeros libros impresos en Bucarest: Cuatro Evangelios Dos y el Salterio (que sólo se conserva un fragmentoLa Biblioteca Nacional de Sofía). Ubicación estratégica Situado en una posición estratégica, de Bucarest, en una pequeña colina a la Colentina monasterio río juega un papel importante en la defensa de la ciudad. En 1632, cerca del monasterio es una batalla para entregar asunto importante entre el ejército rumano Paísson guiados por Basarab, y el ejército turco, dirigido por Radu Ilias. Este último había sido enviado por el sultán para sacarlo de la sede de Basarab, se instalará en su lugar un gobernante llamado el Imperio Otomano. La batalla está ganada por Basarab, deja el tronoy rumano. Durante la Revolución de 1821, Tudor Vladimirescu, llegando con su ejército en Bucarest, que establece el campamento y poner centinelas Plumbuita cerca del monasterio, dejando a la ciudad para detener a los que tratan de huir de la ruta de acceso de sus ejércitos. Durante Revolución de 1848, sin que las autoridadesiglesia, un monasterio transformado en cárcel política. En octubre de 1848, las autoridades arrestaron y încarcerează tiempo en los sótanos de algunas de las cabezas Plumbuita Revolución. Periodo de revocación Desde el siglo XIX, el monasterio pasó por un período prolongado de declive. 1802 terremotofectează serio monasterio campana. Posteriormente, se reparó por el abad Dionisio de Ioannina, fue abad del monasterio del Monte Athos Xiropotamou. Con la secularización de los monasterios en el reinado de Alexandru Ioan Cuza, todas las posesiones del monasterio pasó a manos del Estado. El monasterio es abandonado, se transformată la iglesia parroquial. Plumbuita décadas y llegar a los restos del naufragio por un largo tiempo. La iglesia está muy dañado por el terremoto de 1942. Medidas de recuperación en el siglo XX En 1940, el mariscal Ion Antonescu iniciar una acción reparadora, queriendo convertirse en el Panteón Nacional Plumbuita héroes de la guerral para la reunificación de la nación y el lugar que alguna vez en este templo. conducta posterior de los acontecimientos y los resultados de la Segunda Guerra Mundial no ha completado este proyecto. Durante 1954-1955, la iglesia del monasterio ha sido cuidadosamente restaurada por Justiniano Patriarca. Es consagrado el 24 de junio de 1958, antes de serPadre Archimandrita Bogie Sofian.
Italiana
Plumbuita monastero è un monastero ortodosso di monaci dedicata alla Natività di S. Giovanni Battista, situata nel distretto di Colentina di Bucarest, su una piccola collina sulla riva destra del fiume Colentina. Ctitorirea si verifica prima fondazione nel 1560, quando il Principe Petru il Giovane (1559-1568), figlio di Mircea Pastore e la signora Chiajna, iniziare la costruzione del monastero, che sarà completato entro il principe Mihnea Turcitul. Nel 1585, ha attraversato il monastero insediamento Xeropotamou dal Monte Athos. Chiesa soffre gravi danni nel 1595 ed è fortemente colpito în1614costretto da un incendio. Raggiunge la sua forma attuale nel rectitorire secondo, dal 1647, quando la chiesa è ricostruita da zero con il comando modello di fondazione domnitoruluiMatei Basarab di Dealu Radu il Grande, per commemorare vittoria nel 1632 contro i Turchi. Poi aggiungo la Casa regnante e il mio muroPartito della difesa. campanile fu costruito tra il 1802-1806, l'abate Dionigi di Ioannina, dopo il campanile monastero fu gravemente danneggiata dal terremoto del 1802. nome Monastero Plumbuita nome è stato dato dagli abitanti del luogo, perché la Chiesa è stata a lungo coperto con un lenzuolo piombo. Ci sono leggende in juBER quel nome. Dicono che il nome deriva dal fatto che Plumbuita Basarab, che necessitano di palle di cannone in battaglia, ha dato il tetto in piombo fuso monastero per produrli. Un'altra leggenda dice che la sua battaglia con Basarab Radu Ilias, che ha avuto luogo sotto le mura del monastero, era così feroce, e ancora quirc, folla di tonnellate di palle di cannone è caduto sul tetto della chiesa, la fusione, ha dato un lustro di tetto in piombo. monastero dettagli architettonici della chiesa, ricostruita da Matei Basarab nel 1647, si è piano di conchiglia, con una torre sulla navata, e mostrano il loro carattere architettonico tipico valacca e finestre gotiche di tipo frame, che èvidenţiază influenza dell'architettura moldava. Ha le pareti molto spesse, quasi un metro. pittura votiva raffigurante la chiesa-costruttore pevoievodul Basarab. Casa regnante del Liechtenstein ha archi in mattoni massiccio al piano terra e numerosi archi, sostenuti da colonne cilindriche, il pavimento è una delle rare architettura civile annoterioară secolo diciannovesimo sono tenuti a Bucarest. Il campanile è stato costruito nel muro al centro del suo lato meridionale. Il livello inferiore è trafitto dalla voce tunnel, salendo sopra la stanza campane. Monastero diventa un luogo di cultura religiosa di riferimento monumento della storiacheers a Bucarest, dal secolo XVI. Nel 1573, la stampa in primo luogo stabilito qui a Bucarest, attraverso il buon Principe Alessandro II Mircea e di sua moglie, Catherine Salvarezzo. Questa è la stampa fondata nel paese terzo romeno, dove la maggior parte ieromonahulue Macario, fondata nel 1508 a Dealu Monastero di Radu il Grande (1495-1508), fondata nel 1544 e dopo che, ai sensi Radu Pais (1535-1545) a Targoviste, guidati da Dimitri Liubavici steward, è stata costituita come una stampante diacono Coresi . pattern, eseguiti sotto la direzione di Lawrence e monacocenicului Jovan presenta peculiarità unica di modelli di storia della Romania, che non può essere confusa con altri caratteri stampati in Transilvania e in rumeno Paese. Nel 1582, ecco comparire i primi libri stampati in Bucarest: due quattro Vangeli e il Salterio (che è conservato solo un frammentoLa Biblioteca Nazionale di Sofia). Strategica Posizione Situato in una posizione strategica, fuori di Bucarest, su una piccola collina al fiume Colentina monastero svolge un ruolo importante nel difendere la città. Nel 1632, nei pressi del monastero è una battaglia di consegnare questione importante tra l'esercito rumeno Paesesono guidati da Basarab, e l'esercito turco, guidato da Radu Ilias. Quest'ultimo era stato inviato dal sultano per eliminare lui dal posto di Basarab, verrà installato al suo posto un governatore chiamato l'Impero Ottomano. La battaglia è vinta da Basarab, lascia il tronoe rumena. Durante la rivoluzione del 1821, Tudor Vladimirescu, arrivando con il suo esercito a Bucarest, egli stabilisce il campo e mettere sentinelle Plumbuita vicino al monastero, lasciando la città per fermare coloro che cercano di fuggire il percorso dei suoi eserciti. Durante Rivoluzione del 1848, senza che le autoritàchiesa, monastero trasformato in prigione politica. Nel mese di ottobre 1848, le autorità hanno arrestato e încarcerează tempo nelle cantine di alcuni dei capi Plumbuita Rivoluzione. Periodo di revoca Fin dal XIX secolo, il monastero ha attraversato un prolungato periodo di declino. 1802 terremotofectează seriamente monastero campana. Sono successivamente riparato dalla abate Dionigi di Ioannina, fu abate del monastero del Monte Athos Xeropotamou. Con la secolarizzazione dei monasteri nel regno di Alexandru Ioan Cuza, tutti i possedimenti del monastero passò in proprietà dello Stato. Il monastero è deserto, essendo trasformată della chiesa parrocchiale. decenni Plumbuita e raggiungere il relitto per lungo tempo. La chiesa è gravemente danneggiata dal terremoto del 1942. Interventi di restauro nel Novecento Nel 1940, il maresciallo Ion Antonescu iniziare una azione di restauro, cercando di diventare Pantheon Plumbuita eroi nazionali di guerral per la riunificazione della nazione e il suo posto mai in questo tempio. comportamento successivo degli eventi e l'esito della seconda guerra mondiale non hanno completato questo progetto. Durante il 1954-1955, la chiesa del convento è accuratamente restaurato dal patriarca Giustiniano. E 'consacrata il 24 Giugno 1958, prima di essereArchimandrita Padre Bogie Sofian.
Franceza
Plumbuita monastère est un monastère orthodoxe de moines dédiée à la Nativité de saint Jean-Baptiste, situé dans le quartier Colentina de Bucarest, sur une petite colline sur la rive droite de la rivière Colentina. Ctitorirea se produit la première fondation en 1560, lorsque le prince Petru le Jeune (1559-1568), fils de Mircea le Berger et Mme Chiajna, commencer la construction du monastère, qui sera complété par le prince Mihnea Turcitul. En 1585, il a traversé le monastère de règlement Xeropotamou du Mont Athos. Eglise subit des dommages importants en 1595 et est durement touchée în1614forcée par un incendie. Atteint sa forme actuelle dans le rectitorire deuxième depuis 1647, lorsque l'église est reconstruite à partir de zéro dans le modèle de la fondation de commande domnitoruluiMatei Basarab de Dealu Radu le Grand, pour commémorer la victoire en 1632 contre les Turcs. Puis-je ajouter de la maison princière et mon murParti de la défense. clocher a été construit entre 1802-1806, l'abbé Denis de Ioannina, après le clocher du monastère a été gravement endommagé par le séisme en 1802. nom de monastère Plumbuita nom a été donné par la population locale, parce que l'Église a longtemps été recouvertes de tôle plomb. Il ya des légendes dans le jubre de ce nom. Ils disent que le nom vient du fait que Plumbuita Basarab, qui en ont besoin de boulets de canon dans la bataille, a donné à la toiture en plomb fondu monastère pour les produire. Une autre légende raconte que sa bataille avec Radu Basarab Ilias, qui a eu lieu sous les murs du monastère, a été si violente, encore et voicirc, t foule de boulets de canon est tombé sur le toit de l'église, de fusion, a donné un éclat de toit de plomb. architecture église du monastère de détails, reconstruit par Matei Basarab en 1647, a plan de conque, avec une tour de la nef, et de montrer leur caractère architectural typique valaque et encadrements gothiques de type Windows, ce qui estvidenţiază influence l'architecture moldave. A des murs très épais, presque un mètre. peinture votive montre l'église de constructeur-pevoievodul Basarab. maison princière a des voûtes en briques massives sur le rez de chaussée et de nombreux arcs, soutenu par des colonnes cylindriques, la parole est l'un des rares de l'architecture civile annéesterioară XIXe siècle sont conservés à Bucarest. Le clocher est construit dans le mur au milieu de son côté sud. Le niveau inférieur est percé par l'entrée du tunnel, monter dessus de la salle des cloches. Monastère devient un lieu de référence de la culture monument histoire religieuseBravo à Bucarest, du XVIe siècle. En 1573, la première imprimerie établie ici, à Bucarest, par l'intermédiaire du bon prince Alexandre Mircea II et sa femme, Catherine Salvarezzo. Il s'agit de la troisième tirage de presse fondée dans le pays roumain, où la plupart des ieromonahuluet Macaire, fondée en 1508 à Dealu monastère de la Grande Radu (de 1495 à 1508), fondée en 1544 et après que, en vertu Radu Pais (de 1535 à 1545) à Targoviste, dirigé par Dimitri Liubavici intendant, a été formé en tant que diacre imprimante Coresi . motif, exécutée sous la direction de Laurent et le moinecenicului Jovan présente des caractéristiques spécifiques propres à l'histoire de la Roumanie modèles qui ne peuvent pas être confondue avec d'autres caractères imprimés en Transylvanie et la Roumanie Pays. En 1582, apparaissent ici premiers livres imprimés à Bucarest: Deux quatre évangiles et le psautier (qui est conservé qu'un fragmentLa Bibliothèque nationale de Sofia). Emplacement stratégique Situé dans une position stratégique, de Bucarest, sur une petite colline à la rivière Colentina monastère joue un rôle important dans la défense de la ville. En 1632, près du monastère est une bataille à livrer question importante entre l'armée roumaine Payssont dirigées par Basarab, et l'armée turque, dirigée par Radu Ilias. Celui-ci avait été envoyé par le sultan pour lui enlever le siège Basarab, va installer à sa place un chef appelé l'Empire ottoman. La bataille est gagnée par Basarab, laisse le trôneet de la Roumanie. Pendant la Révolution de 1821, Tudor Vladimirescu, arrivant avec son armée à Bucarest, il définit le camp et de mettre des sentinelles Plumbuita près du monastère, de quitter la ville pour arrêter ceux qui tentent de fuir le chemin de ses armées. Au cours de Révolution de 1848, sans que les autoritésl'église, le couvent transformé en prison politique. En Octobre 1848, les autorités ont arrêté et încarcerează temps dans les caves de certains des chefs Plumbuita Révolution. Période de révocation Depuis le XIXe siècle, le monastère a connu une période prolongée de déclin. 1802 tremblement de terreBell fectează monastère au sérieux. Ils sont ensuite réparés par l'abbé de Ioannina Denys, était abbé du monastère du Mont Athos Xeropotamou. Avec la sécularisation des monastères sous le règne d'Alexandru Ioan Cuza, tous les biens du monastère passa dans la propriété d'Etat. Le monastère est désert, être transformată l'église paroissiale. Plumbuita décennies et d'atteindre l'épave pendant une longue période. L'église est gravement endommagée par le séisme en 1942. Actions de restauration au XX e siècle En 1940, le maréchal Ion Antonescu commencer une action de restauration, qui souhaitent devenir Panthéon Plumbuita héros nationaux de la guerrel pour la réunification de la nation et sa place jamais dans ce temple. comportement ultérieur des événements et des résultats de la Seconde Guerre mondiale n'ont pas terminé ce projet. Au cours de 1954-1955, l'église du monastère est restauré avec soin par le patriarche Justinien. Il est consacré le 24 Juin 1958, avant d'êtreBogie archimandrite Sofian Père.
Germana
Plumbuita Kloster ist ein orthodoxes Kloster der Mönche gewidmet, die Geburt Johannes des Täufers, Bukarest befindet sich im Stadtteil Colentina, auf einem kleinen Hügel am rechten Ufer des Flusses Colentina. Ctitorirea zuerst eintritt Gründung im Jahr 1560, als Prinz Petru der Jüngere (1559-1568), Sohn von Mircea dem Hirten und Mrs. Chiajna, beginnt Bau des Klosters, die von Fürst Mihnea Turcitul abgeschlossen werden. Im Jahre 1585 überschritt er die Siedlung Cheropotamou Klosters vom Berg Athos. Kirche leidet große Schäden im Jahr 1595 und ist stark betroffen în1614gezwungen, durch einen Brand. Erreicht seiner jetzigen Form in der zweiten rectitorire seit 1647, als die Kirche von Grund auf neu in das Kommando domnitoruluiMatei Basarab Stiftung Modell Dealu Radu der Große ist wieder aufgebaut, zum Sieg im Jahr 1632 zu gedenken gegen die Türken. Dann füge ich das Fürstenhaus und meiner WandParty Verteidigung. Glockenturm wurde 1802-1806 erbaut zwischen der Abt Dionysius von Ioannina, nachdem das Kloster Glockenturm wurde schwer beschädigt 1802 durch ein Erdbeben im. Plumbuita Kloster Namen hieß Einheimischen gegeben durch, weil die Kirche schon seit langem mit Blech abgedeckt worden führen. Es gibt Legenden in juber dieses Namens. Sie sagen, der Name kommt von der Tatsache, dass Plumbuita Basarab, benötigen Kanonenkugeln in der Schlacht, gab dem Kloster führen Dach geschmolzen, um sie zu produzieren. Eine andere Legende sagt, dass sein Kampf mit Radu Basarab Ilias, das unter den Mauern des Klosters übernahm, so heftig war, doch hier &rc, Haufen Kanonenkugeln t fiel auf das Kirchendach, Schmelzen, gab einen Glanz von Blei Dach. architektonische Details Klosterkirche, umgebaut von Matei Basarab im Jahre 1647, hat conch Plan, mit einem Turm auf dem Kirchenschiff, und zeigen ihre typischen architektonischen Charakter walachischen und gotische Fenster-Rahmen, das istvidenţiază Einfluss moldauischen Architektur. Hat sehr dicken Mauern, fast einen Meter. Votivbild zeigt die Kirche-builder pevoievodul Basarab. Fürstenhaus hat massiven gemauerten Bögen im Erdgeschoss und zahlreiche Bögen, unterstützt von zylindrischen Säulen, der Boden ist eines der wenigen bürgerlichen Architektur Jahreterioară neunzehnten Jahrhunderts sind in Bukarest gehalten. Glockenturm ist in die Wand in der Mitte der Südseite gebaut. Die untere Ebene Tunnel Eintrag wird durchbohrt von der aufsteigenden oberhalb der Glocken Zimmer. Kloster zu einem Ort der Kultur Bezug Denkmal ReligionsgeschichteJubel nach Bukarest, aus dem XVI Jahrhundert. In 1573, die erste Druckerpresse hier in Bukarest gegründet, durch den guten Prinzen Alexander II. Mircea und seiner Frau Catherine Salvarezzo. Dies ist die dritte Druckmaschine im rumänischen Landes, gegründet, wo die meisten ieromonahuluund Makarios, im Jahr 1508 zu Dealu Kloster Radu der Große (1495-1508), gegründet im Jahre 1544 gegründet und nach, dass unter Radu Pais (1535-1545) in Targoviste, von Dimitri Liubavici Steward führte, wurde als Drucker Diakon Coresi gebildet . Muster, Mönch ausgeführt unter der Leitung von Lawrence undJovan cenicului präsentiert einzigartige Besonderheiten der rumänischen Geschichte Muster, die nicht mit anderen Charakteren in Siebenbürgen und Rumänien Land gedruckt verwechselt werden können. Im Jahre 1582, erscheinen hier die ersten Bücher gedruckt in Bukarest: Zwei vier Evangelien und den Psalter (das ist nur ein Fragment erhaltenDie Nationalbibliothek in Sofia). Strategisch gelegen, in einer strategischen Position, aus Bukarest, auf einem kleinen Hügel am Fluss Colentina Klosters spielt eine wichtige Rolle bei der Verteidigung der Stadt. Im Jahr 1632, in der Nähe des Klosters ist ein Kampf um die wichtige Frage zwischen der rumänischen Armee liefern Landwerden von Basarab geführt, und die türkische Armee, von Radu Ilias geführt. Dieser hatte vom Sultan geschickt worden, um ihn aus dem Sitz Basarab entfernen, wird an seiner Stelle ein Herrscher namens des Osmanischen Reiches zu installieren. Die Schlacht ist gewonnen durch Basarab, verlässt den Thronund Rumänisch. Während der Revolution von 1821, Tudor, Ankunft mit seiner Armee in Bukarest, setzt er das Lager und legte Plumbuita Wachposten in der Nähe des Klosters, die Stadt zu verlassen, um Armeen zu stoppen, die versuchen ihm zu fliehen den Pfad der. Während Revolution von 1848, ohne dass die BehördenKirche, Kloster in politische Haft umgewandelt. Im Oktober 1848, Behörden und verhaftet încarcerează Zeit in den Kellern der einige der Köpfe Plumbuita Revolution. Widerrufsfrist Seit dem neunzehnten Jahrhundert, Kloster ging der durch eine lange Periode des Niedergangs. 1802 Erdbebenfectează ernst Kloster Glocke. Sie werden anschließend durch den Abt Dionysius von Ioannina repariert, war Abt des Klosters auf dem Berg Athos Cheropotamou. Mit der Säkularisierung der Klöster in der Regierungszeit von Alexandru Ioan Cuza, alle Besitzungen des Klosters in staatliches Eigentum übergeben. Das Kloster ist verlassen, wobei TRANSFormată der Pfarrkirche. Plumbuita Jahrzehnten und erreichen das Wrack für eine lange Zeit. Die Kirche ist schwer beschädigt Krieg durch ein Erdbeben im Jahre 1942. Restoration Aktionen in der Twentieth Century 1940 Marschall Ion Antonescu, beginnt eine Restauration Aktion will der Pantheon zu werden Plumbuita nationalen Heldenl für die Wiedervereinigung der Nation und seinen Platz immer in diesem Tempel werden. Spätere Verhalten der Ereignisse und Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs haben dieses Projekt nicht abgeschlossen. Während 1954-1955, ist die Klosterkirche sorgfältig von Patriarch Justinian wiederhergestellt. Es ist am 24. Juni 1958 geweiht, wobei vorArchimandrit Pater Sofian Bogie.
Rusa
Plumbuita монастырь православный монастырь монахов, посвященный Рождества Иоанна Предтечи, расположенный в Colentina район Бухареста, на небольшом холме, на правом берегу реки Colentina. Ctitorirea происходит первый основания в 1560, когда князь Petru Младшего (1559-1568), сын Мирчи Шеперд и г-жа Chiajna, начать строительство монастыря, который будет завершен к князю Михня Turcitul. В 1585 году он перешел в монастырь урегулирования Cheropotamou с горы Афон. Церковь испытывает серьезные повреждения в 1595 году и является особой în1614вынуждены в результате пожара. Достигает его нынешнем виде, второй rectitorire с 1647, когда церковь восстановлена с нуля в команду основу модели domnitoruluiMatei Басараб о Dealu Раду Великий, в честь победы в 1632 г. против турок. Потом добавить княжеского дома и моей стенеПартия защиты. Колокольня была построена в период 1802-1806, игумен Дионисий Янины, после колокольни монастыря был серьезно поврежден землетрясением в 1802 году. Монастырь имя Plumbuita название было дано местными жителями, потому что церковь уже давно, обитые листовым свинца. Есть легенды в цБеру это имя. Говорят, что название происходит от того факта, что Plumbuita Басараб, которые нуждаются в ядер в бою, дал крышу монастыря расплавленного свинца для их производства. Другая легенда рассказывает, что его бой с Раду Басараб Илиас, который проходил под стенами монастыря, был настолько сильным, хотя и здесьгс, т толпа пушечные ядра, упал на крышу церкви, плавление, дал блеск свинцовой крышей. монастырь архитектурные детали храм, перестроенный в Матей Басараб в 1647 году, имеет раковину план с башней на неф, и показать их архитектурный облик типичного Валахии и готические окна кадров типа, которыйvidenţiază влияние молдавской архитектуры. Имеет очень толстые стены, почти на метр. Вотивные картине изображена церковь-строитель pevoievodul Басараб. Княжеский дом массовые арки кирпича на первом этаже и многочисленные арки, опираясь на цилиндрических колонн, пол является одним из редких гражданской архитектуры годterioară девятнадцатого века хранятся в Бухаресте. Колокольня построена в стену в центре его южной стороны. На нижнем уровне, пронзенное въезда в туннель, поднимаясь выше колокола комнаты. Монастырь становится местом ссылки культурного памятника истории религииура в Бухаресте, с ХVI в. В 1573 году, первая типография здесь основан в Бухаресте, с помощью добрых князя Александра II Мирча и его жена Кэтрин Salvarezzo. Это третья типография основана на румынском языке страны, где большинство ieromonahuluи Макарий, основанная в 1508 в Dealu монастырь Раду Великий (1495-1508), основанная в 1544, после чего в Раду Паис "(1535-1545) в Тырговиште", во главе с управляющим Дмитрий Liubavici была создана в качестве принтера дьякона Кореей . узор, выполненный под руководством Лоуренса и монахЙован cenicului представлены конкретные уникальные для истории румынской модели, которые не могут быть перепутаны с другими персонажами напечатан в Трансильвании и румынских страны. В 1582 году, по-видимому здесь первые книги, напечатанные в Бухаресте: два четыре Евангелия и Псалтырь (которая сохраняется только фрагментНациональная библиотека в Софии). Стратегическое расположение находится в стратегическом месте, из Бухареста, на небольшом холме в Colentina монастыря река играет важную роль в защите города. В 1632 году вблизи монастыря бой доставить важный вопрос между румынской армии страныруководит Басараб, и турецкая армия во главе с Раду Илиас. Последний был послан султаном снять его с места Басараб, будет установлен на его место называют правителя Османской империи. Сражение выиграно Басараб, оставляет престоли румынском языках. Во время революции 1821 года, Тудор Владимиреску, прибыв с войском в Бухаресте, он ставит лагерь и поставить часового у Plumbuita монастырь, оставив город, чтобы остановить тех, кто пытается бежать пути его армии. В Революция 1848 г., без властицерковь, монастырь превращается в политическую тюрьму. В октябре 1848 г. власти арестовали и încarcerează время в подвалах некоторых глав Plumbuita революции. Отзыва период с девятнадцатого века, монастырь пережил длительный период упадка. 1802 землетрясениеfectează серьезно монастырская колокольня. Они последующего ремонта игуменом Дионисием Янины, был настоятелем монастыря горы Афон Cheropotamou. С секуляризация монастырей в царствование Александра Иоан Куза, все имущество монастыря перешло в государственную собственность. Монастырь пустынный, будучи Transformată приходскую церковь. Plumbuita лет и выйти на гибель в течение длительного времени. Церковь серьезно поврежден землетрясением в 1942 году. Восстановительные меры в двадцатом веке "В 1940 году маршал Ион Антонеску начать восстановление действий, желая стать Plumbuita Пантеон национальных героев войныл для объединения нации и ее месте когда-нибудь в этом храме. Последующие проведения события и итоги Второй мировой войны еще не завершили этот проект. В 1954-1955 годах в монастыре церковь отреставрирована Патриарха Юстиниана. Он освящен 24 июня 1958, до времяОтец архимандрит Sofian Боги.
Portugheza
Plumbuita Mosteiro é um mosteiro ortodoxo de monges dedicada à Natividade de São João Batista, localizado no bairro Colentina de Bucareste, numa pequena colina, na margem direita do rio Colentina. Ctitorirea ocorre primeira fundação em 1560, quando o príncipe Petru, o Jovem (1559-1568), filho de Mircea Pastor e Sra. Chiajna, começar a construção do mosteiro, que será completado por Prince Mihnea Turcitul. Em 1585, ele atravessou a resolução Cheropotamou mosteiro do Monte Athos. Igreja sofre grandes danos em 1595 e é gravemente afectado în1614forçado por um incêndio. Atinge a sua forma actual no rectitorire segundo desde 1647, quando a igreja é reconstruída a partir do zero no comando modelo Basarab domnitoruluiMatei de fundação da Dealu Radu, o Grande, para comemorar a vitória em 1632 contra os turcos. Então eu adiciono a casa principesca e minha parededefesa das partes. torre sineira foi construída entre 1802-1806, o abade Dionísio de Ioannina, após a torre do sino do mosteiro foi seriamente danificada por um terremoto em 1802. Plumbuita nome Mosteiro nome foi dado pelos locais, porque a Igreja tem sido coberto com folha chumbo. Há legendas em juber esse nome. Dizem que o nome vem do fato de que Plumbuita Basarab, na necessidade de balas de canhão na batalha, deu para o telhado de chumbo derretido mosteiro para produzi-los. Outra lenda diz que a sua batalha com Radu Basarab Ilias, que teve lugar sob os muros do mosteiro, foi tão acirrada, e ainda aquirc, t multidão de balas de canhão caiu sobre o telhado da igreja, fusão, deu um brilho de telhado de chumbo. mosteiro igreja detalhes arquitetônicos, reconstruído por Matei Basarab em 1647, tem plano de concha, com uma torre sobre a nave, e mostrar o seu carácter arquitectónico típico Valáquia e molduras de janelas góticas tipo, que évidenţiază influência da arquitetura da Moldávia. Tem paredes muito grossas, quase um metro. pintura retrata a igreja Votiva construtor Basarab pevoievodul. Princely Câmara arcos de tijolo maciço no piso térreo e inúmeros arcos, apoiados em colunas cilíndricas, o piso é um dos raros arquitectura civil anosterioară século XIX são mantidas em Bucareste. Campanário é embutido na parede no meio do seu lado sul. O nível inferior é perfurada pela entrada do túnel, subindo acima da sala de sinos. Mosteiro se torna um lugar de um monumento de referência a cultura religiosa da históriacheers a Bucareste, a partir do século XVI. Em 1573, a imprensa estabelecida pela primeira vez aqui em Bucareste, com o bom príncipe Mircea Alexander II e sua esposa, Catherine Salvarezzo. Esta é a imprensa terceira fundada no país romeno, onde a maioria dos ieromonahulue Macário, fundada em 1508 para Dealu Mosteiro de Radu, o Grande (1.495-1.508), fundada em 1544 e depois em Radu Pais (1535-1545) em Targoviste, liderada por Dimitri steward Liubavici, foi formada como um diácono impressora Coresi . padrão, executado sob a direcção de Lawrence e mongecenicului Jovan apresenta especificidades únicas para os padrões da história romena que não pode ser confundido com outros caracteres impressos na Transilvânia e País romeno. Em 1582, aparecem aqui primeiros livros impressos em Bucareste: Dois Quatro Evangelhos e os Salmos (que é mantido apenas um fragmentoA Biblioteca Nacional de Sófia). Estratégico Localização Situado numa posição estratégica, fora de Bucareste, numa pequena colina ao mosteiro Colentina rio desempenha um papel importante na defesa da cidade. Em 1632, perto do mosteiro é uma batalha para entregar questão importante entre o exército romeno Paíssão conduzidos por Basarab, e que o exército turco, liderados por Radu Ilias. O último tinha sido enviado pelo sultão de removê-lo do banco Basarab, irá instalar em seu lugar um governante chamado o Império Otomano. A batalha está ganha por Basarab, deixa o tronoe romeno. Durante a Revolução de 1821, Tudor Vladimirescu, chegando com seu exército, em Bucareste, ele define o campo e colocar sentinelas Plumbuita perto do mosteiro, deixando a cidade para impedir aqueles que tentam fugir do caminho dos seus exércitos. Durante Revolução de 1848, sem que as autoridadesMosteiro da igreja, transformada em prisão política. Em outubro de 1848, as autoridades prenderam e încarcerează tempo nas caves de algumas das cabeças Plumbuita Revolução. Período de revogação Desde o século XIX, o Mosteiro passou por um período prolongado de declínio. 1802 terremotofectează sino mosteiro sério. Posteriormente, são reparados pelo abade Dionísio de Ioannina, foi abade do mosteiro do Monte Athos Cheropotamou. Com a secularização dos mosteiros no reinado de Alexandru Ioan Cuza, todos os bens do mosteiro passou para a propriedade estatal. O mosteiro é deserta, sendo transformată a igreja paroquial. Plumbuita décadas e alcançar os destroços de um longo tempo. A igreja está severamente danificada por um terremoto em 1942 Restauração ações. Do século XX, em 1940, o marechal Ion Antonescu iniciar uma ação de restauração, que desejam se tornar Plumbuita Panteão Nacional heróis de guerral para a reunificação da nação e do seu lugar sempre estar neste templo. desenrolar dos acontecimentos e resultados da II Guerra Mundial não ter concluído esse projeto. Durante 1954-1955, a igreja do mosteiro é cuidadosamente restaurada pelo Patriarca Justiniano. É consagrada em 24 de junho de 1958, antes de serArquimandrita Bogie Sofian pai.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie