Mănăstirea Mihai Vodă este una din cele mai vechi construcţii din Bucureşti, păstrate până astăzi, ctitorie a lui Mihai Viteazu. Zidită în anul 1594 şi aşezată în centrul unei incinte încojurate cu ziduri, sub forma unei cetăţi, complexul mănăstirii a suferit mai multe transformări de-a lungul timpului, îndeplinind variate funcţii, cum ar fi: reşedinţă domnească, spital militar, şcoală de medicină, Arhivele Statului. Mănăstirea a fost şi un important sit arheologic, în incinta complexului mănăstirii, în centrul curţii, se găsea un sit arheologic geto-dacic, vechi de peste 3.000 de ani compus dintr-o vatră, numeroase vase precum şi alte vestigii.

     În prezent, din întreg ansamblul mănăstirii s-a mai păstrat doar biserica şi o clopotniţă. Acestea se află amplasate pe strada Sapienţei din sectorul 5 al municipiului Bucureşti, în spatele unor blocuri construite în timpul regimului comunist, din apropierea Splaiului Independenţei şi a parcului Izvor. În 1813 Mănăstirea Mihai-Vodă „era printre mănăstirile mari ale ţării”.

     Ctitorită în anul 1594 de voievodul Mihai Viteazu, în timpul în care era ban al Olteniei, biserica a fost amplasată pe vârful dealului din faţa Podului Mihai Vodă, deal care mai târziu se va numi Dealul Mihai Vodă. Construcţia a fost ridicată pe locul unei bisericuţe din secolul al XV-lea, construită probabil din lemn  de către Vlad Dracul(conform unor documente din 1696). În curtea acestei bisericii, sub un păr, a fost decapitat de către turci fiul lui Vlad Călugărul, Prinţul Vlăduţ, la vârsta de 16 ani, după doar 2 ani de domnie.

     Unele documente din 1433 numesc Biserica Sf. Niculae sau Sfântul Nicolae din Pâlcov. Între anii 1558-1559 aflându-se în ruină, bisericuţa este refăcută de jupâneasa Caplea din Stăneşti, urmaşă a boierului Mogoş, mătuşă a boierilor Buzeşti. Jupâneasa dotează aşezământul cu cele necesare rânduielilor bisericeşti şi închină biserica ca metoh mănăstirii Simonopetra de la Muntele Athos. La moartea sa, în jurul anului 1585, va fi îngropată aici, iar mănăstirea primeşte numele de Mănăstirea postelnicesei Caplea sau Mănăstirea Sf. Nicolae al postelnicesei. La porunca lui Petru Cercel, fratele lui Mihai Viteazul, rămăşiţele trupeşti ale jupânesei sunt dezgropate şi mutate la Mănăstirea Bolintin, iar aşezământul este distrus şi călugării alungaţi. La mănăstirea Bolintin datorită unor neînţelegeri ale călugărilor asupra drepturilor de proprietate, cedate de jupâneasa Caplea, aceştia au dezgropat-o şi i-au împrăştiat oasele.

     Undeva înainte de anul 1591, Mănăstirea refăcută de jupâneasa Caplea este reconstruită ca schit şi primeşte numele de Biserica Albă-Postăvari. Conform unor legende aici ar fi existat o icoană făcătoare de minuni la care Mihai Viteazu s-a închinat şi a făcut legământul construirii mănăstirii Mihai Vodă, ţinând cont şi de o tradiţie a vremii conform căreia o mănăstire nouă trebuia construită pe ruinele uneia vechi.


Categorie
  • Categorie:BISERICI IN ROMANIA
Fotografii

Mănăstirea Mihai V

Mănăstirea Mihai V
Engleza
Mihai Voda Monastery is one of the oldest buildings in Bucharest, preserved until today, founded by Michael the Brave. Built in 1594 and located in the center of an enclosure surrounded by walls as a fortress, monastery complex has undergone several transformations over time, Indeplinind various functions, such as royal residence, military hospital, medical school, the State Archives. Monastery was an important archaeological site, within the monastery complex in the center court, there was a Geto-Dacian archaeological site, over 3,000 years old consist of a fireplace, many pots and other artifacts.   Currently, the whole assembly is left only monastery and a church steeple. They are located on street Sapientia sector 5 Bucharest, behind some buildings built during the communist regime, near the park Splaiul Independentei and Izvor. Hand 1813Mihai-Voda news "was among the country's largest monasteries. Founded in 1594 by Prince Michael the Brave, which was banned during the Oltenia, the church was located on top of the hill in front of Prince Michael Bridge, which eventually will deal Michael Hill named Prince. Building was erectedA on the place of churches in the fifteenth century, probably built of wood by Vlad (according to documents from 1696). In the church yard, under a hair, was beheaded by the Turks son of Vlad the Monk, Prince Vlad, at age 16 after only two years of his reign. Some documents in 1433 called Churchas St. Nicolas or St. Nicholas Pâlcov. Between the years 1558-1559 being in ruins, the church was rebuilt in Stanesti landlady wife, survivors of the squire Mogos, the boyars Buzesti aunt. Lady equip the settlement with the necessary ordinances for the church and worship church monastery Metohija Simonopetra of Mount Athos. At his death, around 1585, will be buried here, and the monastery received the name of postelnicesei Monastery or Monastery of St. Nicholas landlady postelnicesei. The command Petru Cercel, brother of Michael the Brave, the bodily remains are dug up and moved to jupânesei Bolintin monastery and sitântul is destroyed and the monks expelled. Bolintin monastery of monks because of disagreements over property rights, disposed of Lady landlady, they dug it and have broken bones. Somewhere before the year 1591, restored by Lady Monastery landlady is reconstructed as drawings and partsmesta name White Church-draper. According to legends there would be no miraculous icon which Viteazu bowed and made covenant Mihai Voda monastery building, taking into account the tradition of the time that a new monastery to be built on the ruins of the old one.
Spaniola
Mihai Voda Monasterio es uno de los edificios más antiguos de Bucarest, en conserva hasta hoy, fundada por Miguel el Valiente. Construido en 1594 y situado en el centro de un recinto rodeado de murallas como las transformaciones fortaleza, complejo del monasterio ha sido objeto de varios con el tiempo, Indeplinind diversas funciones, tales como la residencia real, un hospital militar, la escuela de medicina, los Archivos del Estado. Monasterio fue un importante sitio arqueológico, en el complejo del monasterio en la cancha central, había un sitio arqueológico-dacia Geto, más de 3.000 años de antigüedad que consiste en un fogón, ollas y otros artefactos numerosos.   En la actualidad, toda la asamblea se deja único monasterio y una torre de la iglesia. Están ubicados en la calle 5 del sector Sapientia Bucarest, detrás de unos edificios construidos durante el régimen comunista, cerca del parque Splaiul Independentei y Izvor. Mano 1813Michael historia Voda "fue uno de los monasterios más grandes del país. Fundada en 1594 por el príncipe Miguel el Valiente, que fue prohibida durante la Oltenia, la iglesia se encontraba en la cima de la colina en frente del Puente de Prince Michael, quien más tarde se ocupará Michael Hill llamado Prince. El edificio fue erigidoA en el lugar de las iglesias en el siglo XV, probablemente construido en madera por Vlad (de acuerdo a los documentos de 1696). En el patio de la iglesia, en virtud de un cabello, fue decapitado por los turcos hijo de Vlad el Monje, el príncipe Vlad, a los 16 años después de sólo dos años de su reinado. Algunos documentos en 1433 llamada Iglesiacomo San Nicolás o San Nicolás Pâlcov. Entre los años 1558-1559 están en ruinas, la iglesia fue reconstruida en Stanesti esposa patrona, los sobrevivientes de la Mogos escudero, los boyardos Buzesti tía. Dotar a la Señora acuerdo con las ordenanzas necesarias para la iglesia y adoración de la iglesia del monasterio Metohija Simonopetra del Monte Athos. A su muerte, alrededor de 1585, será enterrado aquí, y el monasterio recibió el nombre de Monasterio postelnicesei o Monasterio de San postelnicesei patrona Nicolás. El comando Petru Cercel, hermano de Miguel el Valiente, de cuerpo presente se desentierran y se trasladó a jupânesei Bolintin monasterio y se sientanântul se destruye y se expulsó a los monjes. Bolintin monasterio de monjes debido a desacuerdos sobre los derechos de propiedad, se eliminará la Virgen patrona, cavaron él y tienen huesos rotos. En algún lugar antes del año 1591, restaurado por la Virgen patrona Monasterio se reconstruye como dibujos y piezasnombre de mesta White Church-Draper. Según algunas leyendas, no habría icono milagroso que Viteazu hizo una reverencia y pactado Mihai Voda edificio del monasterio, teniendo en cuenta la tradición de la época en que un nuevo monasterio que se construirá sobre las ruinas de la antigua.
Italiana
Mihai Voda monastero è uno degli edifici più antichi di Bucarest, conservata fino ad oggi, fondata da Michele il Bravo. Costruito nel 1594 e situato nel centro di un recinto circondato da mura come una fortezza trasformazioni, complesso monastico ha subito diversi nel tempo, Indeplinind varie funzioni, come la residenza reale, ospedale militare, la scuola medica, l'Archivio di Stato. Monastero è stato un importante sito archeologico, all'interno del complesso del monastero nel campo centrale, c'era un sito archeologico dacica Geto, oltre 3.000 anni costituito da un focolare, vasi numerosi e altri manufatti.   Attualmente, tutta l'assemblea è rimasto unico monastero e un campanile. Si trovano sulla strada del settore 5 Sapientia Bucarest, dietro alcuni edifici costruiti durante il regime comunista, vicino al parco Independentei Splaiul e Izvor. Mano 1813Michael storia Voda "è stato tra i più grandi monasteri del paese. Fondata nel 1594 dal principe Michele il Bravo, che è stata vietata durante la Oltenia, la chiesa era situata sulla sommità del colle di fronte al Ponte di Prince Michael, che poi si occuperà Michael Hill chiamato Prince. Edificio è stato costruitoA sul luogo di chiese del XV secolo, probabilmente costruita in legno da Vlad (secondo documenti del 1696). Nel cortile della chiesa, sotto un capello, è stato decapitato dai turchi figlio di Vlad il Monaco, il principe Vlad, all'età di 16 anni dopo soli due anni del suo regno. Alcuni documenti nel 1433 chiamato Chiesacome San Nicola o San Pâlcov Nicola. Tra gli anni 1558-1559 è in rovina, la chiesa fu ricostruita nel Stanesti moglie padrona di casa, i sopravvissuti del Mogos scudiero, i boiardi zia Buzesti. Lady dotare l'insediamento con le ordinanze necessarie per la chiesa e il culto chiesa del monastero Metohija Simonopetra del Monte Athos. Alla sua morte, intorno al 1585, sarà sepolto qui, e il monastero ricevette il nome di postelnicesei o Monastero Monastero di San Nicola postelnicesei padrona di casa. Il comando Petru Cercel, fratello di Michele il Bravo, il corpo resti sono scavato e si trasferisce a jupânesei Bolintin monastero e sitântul è distrutto ed i monaci espulsi. Bolintin monastero di monaci a causa di disaccordi su diritti di proprietà, smaltiti Signora padrona di casa, hanno scavato e hanno le ossa rotte. Somewhere prima dell'anno 1591, restaurato dalla padrona di casa Monastero Madonna è ricostruita come i disegni e le partiMesta nome White Chiesa-Draper. Secondo le leggende non ci sarebbe l'icona miracolosa che Viteazu inchinò e fece alleanza Mihai Voda monastero edificio, tenendo conto della tradizione del tempo che un nuovo monastero da costruire sulle rovine di quello vecchio.
Franceza
Mihai Voda monastère est l'un des plus vieux bâtiments de Bucarest, préservé jusqu'à aujourd'hui, fondée par Michel le Brave. Construit en 1594 et situé dans le centre d'un enclos entouré de murs comme une forteresse transformations, monastère a subi plusieurs au fil du temps, Indeplinind différentes fonctions, telles que la résidence royale, hôpital militaire, l'école de médecine, les Archives d'Etat. Monastère est un site archéologique important, dans le complexe de monastère dans la cour centrale, il y avait un site archéologique-dace Geto, plus de 3.000 ans composé d'un foyer, de nombreux pots et autres objets.   l'heure actuelle, l'ensemble est laissé seul monastère et un clocher de l'église. Ils sont situés sur la rue Sapientia secteur 5 Bucarest, derrière des bâtiments construits sous le régime communiste, près du parc Splaiul Independentei et Izvor. Hand 1813Michael Voda histoire "a été parmi les plus grands monastères du pays. Fondée en 1594 par le Prince Michel le Brave, qui a été interdit pendant la Olténie, l'église était située au sommet de la colline en face du prince Michel Pont, qui plus tard portera Michael Hill du nom de Prince. Bâtiment a été construitA la place des églises dans le quinzième siècle, probablement construite en bois par Vlad (selon les documents de 1696). Dans la cour de l'église, sous un cheveu, a été décapité par le fils de Vlad Turcs le moine, le prince Vlad, à 16 ans après seulement deux années de son règne. Certains documents en 1433 appelée Égliseque Saint-Nicolas ou Saint-Nicolas Pâlcov. Entre les années 1558-1559 étant en ruines, l'église a été reconstruite en femme hôtesse Stanesti, les survivants écuyer Mogos, les boyards tante Buzesti. Lady équiper le règlement avec les ordonnances nécessaires pour l'église et de culte église du monastère Metohija Simonopetra du Mont Athos. A sa mort, vers 1585, sera enterré ici, et le monastère a reçu le nom de monastère ou postelnicesei monastère de Saint-postelnicesei hôtesse Nicholas. La commande Petru Cercel, frère de Michel le Brave, le reste du corps sont déterrés et a déménagé à jupânesei Bolintin monastère et de s'asseoirântul est détruite et les moines expulsés. Bolintin monastère de moines raison de désaccords sur les droits de propriété, éliminés hôtesse Dame, ils ont creusé et il ont des os cassés. Quelque part avant l'an 1591, restauré par Lady monastère hôtesse est reconstruit comme des dessins et piècesNom mesta White Church-Draper. Selon les légendes il n'y aurait pas d'icône miraculeuse qui Viteazu s'inclina et fit alliance Mihai Voda bâtiment du monastère, en tenant compte de la tradition de l'époque où un nouveau monastère à être construit sur les ruines de l'ancien.
Germana
Mihai Voda-Kloster ist eines der ältesten Gebäude in Bukarest, die bis heute von Michael der Tapfere gegründet erhalten. Erbaut im Jahre 1594 und befindet sich im Zentrum einer Einhausung von Mauern wie eine Festung, Kloster erfahren hat mehrere Transformationen im Laufe der Zeit, umgeben Indeplinind verschiedenen Funktionen, wie königliche Residenz, Lazarett, Medical School, dem Staatsarchiv. Kloster war eine wichtige archäologische Stätte, in der Klosteranlage in dem Centre Court gab es eine Geto-Daker archäologischen Stätte, über 3.000 Jahre alt, bestehend aus einem Herd, Töpfe und zahlreiche andere Artefakte.   Derzeit ist die ganze Versammlung nur Kloster und ein Kirchturm links. Sie sind auf der Straße Sapientia Sektor 5 Bukarest gelegen, hinter einigen Gebäuden während des kommunistischen Regimes errichtet, in der Nähe des Parks Splaiul Independentei und Izvor. Hand 1813Michael Voda Geschichte "gehörte zu den landesweit größten Klöster. Oltenia Gegründet im Jahre 1594 von Prinz Michael der Tapfere, der in dem verboten wurde, die Kirche wird viel befand sich auf dem Hügel von Prince Michael-Brücke, die später Michael Hill benannt Prince. Gebäude wurdeEin auf dem Platz der Kirchen im fünfzehnten Jahrhundert, wahrscheinlich aus Holz gebaut von Vlad (nach Unterlagen aus dem Jahr 1696). In der Kirche Hof, unter einem Haar, war Regierungszeit von den Türken geköpft Sohn von Vlad dem Mönch, Prinz Vlad, im Alter von 16 nach nur zwei Jahren von ihm. Einige Dokumente im Jahr 1433 genannt Kircheals St. Nikolaus oder St. Nicholas Pâlcov. Zwischen den Jahren 1558-1559 in Trümmern, wurde die Kirche in Stanesti Wirtin Frau, Überlebende des Knappen Mogos, die Bojaren Buzesti Tante umgebaut. Lady rüsten die Abrechnung mit den notwendigen Verordnungen für die Kirche und Gottesdienst der Kirche Kloster Metohija Simonopetra des Berges Athos. Nach seinem Tod um 1585, hier begraben zu werden, und das Kloster erhielt den Namen des Klosters oder Wirtin postelnicesei postelnicesei Kloster des Hl. Nikolaus. Der Befehl Petru Cercel, Bruder von Michael der Tapfere, bleibt die körperliche ausgegraben und zog nach jupânesei Bolintin Kloster und sitzenântul ist zerstört und die Mönche vertrieben. Bolintin Kloster von Mönchen wegen Meinungsverschiedenheiten über Rechte, Wirtin entsorgt Lady, sie grub ihn Wirtin und gebrochene Knochen. Somewhere Jahr vor 1591, restauriert von Lady Kloster ist rekonstruiert wie Zeichnungen und Teilemesta Namen White Church-Draper. Laut Legenden gäbe es keine, die wundertätige Ikone Viteazu gebeugt und Mihai Voda Bund Klostergebäude werden, unter Berücksichtigung der Tradition der Zeit, ein neues Kloster auf den Ruinen des alten gebaut werden.
Rusa
Михай Водэ монастырь является одним из старейших зданий в Бухаресте, сохранились до сегодняшнего дня, основанная Михая Храброго. Построен в 1594 и расположена в центре корпуса окружен стеной, как крепость, монастырский комплекс претерпел несколько преобразований с течением времени, Indeplinind различных функций, таких как королевская резиденция, военный госпиталь, медицинский факультет, государственных архивов. Монастырь был важным археологические раскопки, в монастырский комплекс в центре суда, было гето-даков археологических раскопок, более 3000 лет, состоящий из очага, многочисленные горшки и другие артефакты. Иnbsp; В настоящее время все собрание остается только монастырь и шпиль церкви. Они расположены на улице Sapientia сектора 5 Бухаресте, за некоторые здания, построенные во времена коммунистического режима, рядом с парком Splaiul Индепенденцей и Извор. Рука 1813Майкл Водэ история "был одним из крупнейших монастырей страны. Основан в 1594 князем Михая Храброго, который был запрещен в Олтении, храм был расположен на вершине холма напротив князя Михаила мост, который впоследствии будет заниматься Майкл Хилл именем князя. Здание было построеноНа месте церкви в пятнадцатом веке, вероятно, построен из дерева Влад (согласно документам, из 1696). В церковном дворе, под волосами, был обезглавлен турками сын Влад монах, князь Влад, в возрасте 16 лет после двух лет его правления. Некоторые документы в 1433 называемой Церкви, собор Св. Николая и Св. Николая Чудотворца Pâlcov. В период с 1558-1559 находясь в руинах, церковь была перестроена в Stanesti хозяйка жены, оставшиеся в живых оруженосец Mogos, бояре Buzesti тетки. Леди оборудовать урегулирования необходимые постановления для церкви и поклонения церкви монастыря Симон Метохииopetra горы Афон. К моменту своей смерти, около 1585, будет похоронен здесь, и монастырь получил название postelnicesei монастырь или монастырь Св. Николая Чудотворца postelnicesei хозяйки. Команду Петру Cercel, брата Михая Храброго, телесные останки выкопали и переехал в jupânesei Bolintin монастырь и сидетьântul разрушен, и монахи изгнаны. Bolintin монастырь монахов из-за непонимания прав собственности, ликвидируются хозяйке леди, они вырыли его и переломы костей. Где-то до 1591 года, восстановленный монастырь хозяйке леди реконструируется как чертежи и деталиМеста название Белая Церковь-Дрейпер. Согласно легендам, не будет чудотворная икона которые Viteazu поклонился и завет Михай Водэ здание монастыря, принимая во внимание традиции того времени, что новый монастырь будет построен на руинах старой.
Portugheza
Mihai Voda Monastery é um dos edifícios mais antigos, em Bucareste, preservada até hoje, fundado por Michael the Brave. Criada em 1594 e localizado no centro de um recinto cercado por muralhas como as transformações fortaleza, complexo do mosteiro foi objecto de diversas ao longo do tempo, Indeplinind várias funções, como a residência real, o hospital militar, escola de medicina, os Arquivos do Estado. Mosteiro era um sítio arqueológico importante, dentro do complexo do mosteiro no pátio do centro, havia Geto-Dacian sítio arqueológico, mais de 3.000 anos, consistindo de um forno, panelas e inúmeros outros artefatos.   Atualmente, todo o conjunto fica apenas mosteiro e uma torre de igreja. Eles estão localizados na rua Sapientia sector 5 de Bucareste, por trás de alguns edifícios construídos durante o regime comunista, perto do parque Splaiul Independentei e Izvor. Hand 1813Michael história Voda "foi um dos maiores mosteiros do país. Fundada em 1594 pelo infante D. Miguel, o Bravo, que foi proibido durante o Oltenia, a igreja estava localizada no alto do morro em frente à Ponte Prince Michael, que mais tarde irá tratar Michael Hill chamado Prince. Edifício foi construídoUm no lugar de igrejas no século XV, provavelmente construída de madeira por Vlad (de acordo com documentos de 1696). No pátio da igreja, sob um fio de cabelo, foi decapitado pelos turcos filho de Vlad o Monge, o príncipe Vlad, 16 anos depois de apenas dois anos de seu reinado. Alguns documentos da Igreja em 1433 chamadocomo São Nicolau ou Pâlcov St. Nicholas. Entre os anos de 1558-1559 se em ruínas, a igreja foi reconstruída em Stanesti esposa dona, sobreviventes do Mogos escudeiro, os boiardos tia Buzesti. Lady equipar o estabelecimento com as ordenanças necessárias para a igreja ea adoração mosteiro Metohija Simonopetra do Monte Athos. Na sua morte, em torno de 1585, será enterrado aqui, e do mosteiro recebeu o nome de postelnicesei Mosteiro ou Convento de St. Nicholas postelnicesei senhoria. O comando Petru Cercel, irmão de Miguel, o Bravo, o corpo permanece são desenterradas e se mudou para jupânesei Bolintin mosteiro e sentar-seântul é destruído e os monges expulsos. Bolintin mosteiro dos monges por causa de divergências sobre os direitos de propriedade, escoamento de dona Lady, cavaram-lo e ter ossos quebrados. Somewhere antes do ano 1591, restaurado pela senhora dona do Mosteiro é reconstruído como desenhos e peçasmesta nome White Igreja Draper. Segundo a lenda, não haveria ícone milagroso que Viteazu inclinou-se e fez aliança Mihai construção mosteiro Voda, tendo em conta a tradição do tempo que um novo mosteiro a ser construída sobre as ruínas do antigo.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie