Biserica Bucur este o biserică din Bucureşti, sectorul 4, a funcţionat înainte ca paraclis al mănăstirii Radu Vodă. Biserica, clasată ca monument istoric în grupa A, nu are o datare exactă până în prezent. De-a lungul vremii istoricii şi cei care au cercetat originile construţiei au oferit diferite datări şi variante de construcţie a edificiului. Astfel unii cercetători vorbesc de o construcţie într-un stil specific secolului XVIII, alţii, conform legendei, consideră că biserica este ctitoria ciobanului Bucur, de numele acestuia fiind legată şi etimologia numelui Bucureşti. Biserica este consemnată într-o hartă întocmită între anii 1844-1846cu numele biserica Bucur.

     În trecut biserica se afla pe acelaşi deal împreună cu mănăstirea Radu Vodă. La mijlocul secolului XVIII dealul a fost împărţit în două datorită unor lucrări edilitare astfel că în prezent cele 2 lăcaşuri de cult se află pe două ridicături de pământ despărţite de o stradă.

     Deşi biserica este pomenită în textele mai multor autori români şi străini ca fiind construită de întemeietorul Bucureştilor, ciobanul Bucur, unele cercetări ulteriore au concluzionat că edificiul este construit în secolul al XVII-lea, fiind refăcută în prima jumătate a secolului al XVIII-lea. Alte cercetări au stabilit că biserica a fost construită în prima jumătate a secolului XVII, pentru a folosi ca paraclis al mănăstirii Radu Vodă. Există şi opinii ale cercetătorilor care susţin că biserica a fost zidită în anul1416, de către Mircea cel Bătrân. 

     Biserica este renovată între anii 1909-1910 şi i se aduc unele modificări la exterior.

     Biserica Bucur a avut mereu şi are slujitori cu viaţă aleasă, pilduitoare. Din rândul acestora trebuie amintit şi vrednicul de pomenire Părintele Dumitru-Daniel Georgescu care a slujit în perioada 1983-2005, trecut la Domnul în anul 2007 la vârsta desăvârşirii de 77 de ani. Se odihneşte acum, după lungi suferinţe, îndurate cu multă răbdare, în cimitirul Sfintei Mânăstiri Cernica. El a fost un model demn de urmat în toate privinţele. Un chip al bunătăţii, un părinte asemenea Păstorului Celui Bun, punându-şi slujirea sa şi sufletul, cu timp şi fără timp, pentru oile sale cuvântătoare care treceau pragul Bisericii evlaviosului Cioban Bucur. Iată un mic citat din epistola sa trimisă către credincioşi când îşi trăia ultimele clipe ale vieţii sale: „Fraţi creştini şi surori în Domnul, deocamdată nu ne putem vedea, suntem departe unii de alţii dar, prin credinţă şi prin dragoste suntem mereu aproape, rugăciunea ne leagă cu un fir nevăzut care nu se va rupe niciodată. Închei aceste binecuvântări şi Îl mai rog pe Dumnezeu încă o dată să vă răsplătească dragostea faţă de mine, cu care mă ajutaţi. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă apere, să vă păzească de tot răul şi să vă dea linişte sufletească. Amin.” Ucenicii săi îi vor păstra veşnic amintirea.


Categorie
  • Categorie:BISERICI IN ROMANIA
Fotografii

Biserica Bucur

Biserica Bucur
Engleza
Bucur Church is a church in Bucharest, sector 4, worked before Radu Voda monastery chapel. Church, classified as historic monuments in Group A, the exact timing is not far. Over time and historians who have researched the origins and dating construţiei gave different versionsbuilding construction. Thus some researchers speak of a building in a specific style of the eighteenth century, others, according to legend, believes that the church is founded Shepherd's joy, his name being linked to the etymology of the name Bucharest. The church is recorded in a map drawn up between 1844-1846cu church name Pcsur. In the past the church is on the same hill with Radu Voda Monastery. In the mid eighteenth century the hill was split in two because of public utility works so far the two churches are on the second elevation of land separated by a street. Although churchis mentioned in the text of several Romanian and foreign authors as being built by the founder of Bucharest, the shepherd Bucur ulteriore some research concluded that the building is built in the eighteenth century, was rebuilt in the first half of the eighteenth century. Other research have determined that the church was built infirst half of the seventeenth century, for use as a chapel of the Monastery Radu Voda. There are views of researchers who claim that the church was built in anul1416 by Mircea the Old. The church is restored between the years 1909 to 1910 and is bringing some external changes. Churchic Bucur and has always had servants to choose life, exemplary. Among these should be noted and worthy of remembrance Fr Dumitru Daniel Georgescu, who served during 1983-2005, he died in 2007 at the age of 77 years completion. Is resting now, after long suffering, endured with much patience, in CimiezHoly Monastery Cernica shooting. He was a role model in all respects. A way of kindness, the Most Good Shepherd also a parent, putting his ministry and soul, with time and no time for his sheep crossing the threshold cuvântătoare Shepherd Bucur reign of the holy Church. Here's a little quote from a letter sent to believers to C & Acircus, when he lived the last moments of his life: "Christian brothers and sisters in the Lord, yet we can see, we are far from each other but through faith and love are always close, prayer links us with an invisible thread which will never break. May I conclude these blessings and ask God once wasreward your love for me that helped me. God bless you, protect you, to keep you from all evil and give you peace of mind. Amen. "His disciples will keep the memory forever.
Spaniola
Bucur Iglesia es una iglesia en Bucarest, el sector 4, trabajó antes de la capilla del monasterio Radu Voda. Iglesia, clasificados como monumentos históricos en el Grupo A, el tiempo exacto no está lejos. Con el tiempo y los historiadores que han investigado los orígenes y construţiei data dieron versiones diferentesconstrucción de edificios. Así, algunos investigadores hablan de un edificio en un estilo específico del siglo XVIII, otros, según la leyenda, cree que la Iglesia ha sido fundada la alegría del pastor, su nombre está vinculado a la etimología del nombre de Bucarest. La iglesia se registra en un mapa que se celebrará entre Pcs nombre de la iglesia 1844-1846cuur. En el pasado, la iglesia está en la misma colina con Radu Voda Monasterio. En el siglo XVIII a mediados del siglo, se dividió el cerro en dos a causa de utilidad pública las obras hasta el momento las dos iglesias se encuentran en la segunda elevación de tierra separadas por una calle. Aunque la iglesiase menciona en el texto de varios autores rumanos y extranjeros, siendo construida por el fundador de Bucarest, el pastor Bucur ulteriore algunas investigaciones concluyeron que el edificio está construido en el siglo XVIII, fue reconstruido en la primera mitad del siglo XVIII. Otra investigación han determinado que la iglesia fue construida enprimera mitad del siglo XVII, para su uso como una capilla de la Radu Voda Monasterio. Hay puntos de vista de los investigadores que afirman que la iglesia fue construida en anul1416 por Mircea el Viejo. La iglesia está restaurada entre los años 1909 a 1910 y está trayendo algunos los cambios externos. Iglesiaic Bucur y siempre ha tenido los funcionarios de elegir la vida, ejemplar. Entre estos cabe señalar y digno de recuerdo P. Dumitru Daniel Georgescu, que sirvió durante 1983-2005, murió en 2007 a la edad de 77 años finalización. Está descansando ahora, tras largo sufrimiento, soportó con mucha paciencia, en CimiezMonasterio santo Cernica disparo. Era un modelo a seguir en todos los aspectos. Una forma de la bondad, la mayoría de Buen Pastor también un padre, poniendo su ministerio y el alma, con el tiempo y no hay tiempo para sus ovejas cruzando el umbral de cuvântătoare Pastor Bucur reinado de la santa Iglesia. Aquí hay una pequeña cita de una carta enviada a los creyentes a C & Acirco, cuando vivió los últimos momentos de su vida: "hermanos y hermanas cristianos en el Señor, sin embargo, podemos ver, estamos muy lejos el uno del otro sino por la fe y el amor son siempre cerca, la oración nos une con un hilo invisible, nunca se romperá. Permítaseme concluir estas bendiciones y pedirle a Dios una vez fuerecompense a su amor por mí que me ayudó. Dios te bendiga, te, que te guarden de todo mal y te conceda la paz de la mente. Amén. "Sus discípulos mantener viva la memoria para siempre.
Italiana
Bucur Chiesa è una chiesa a Bucarest, settore 4, ha lavorato prima cappella del monastero Radu Voda. Chiesa, classificati come monumenti storici nel Gruppo A, la data esatta non è lontano. Nel corso del tempo e gli storici che hanno studiato le origini e construţiei datazione ha dato versioni diverseedilizia. Così alcuni ricercatori parlano di un edificio in uno specifico stile del XVIII secolo, altri, secondo la leggenda, ritiene che la Chiesa è fondata la gioia di Shepherd's, il suo nome è legato alla etimologia del nome di Bucarest. La chiesa è registrata in una mappa elaborata tra il 1844-1846cu Pcs nome della chiesaur. In passato la chiesa è sulla stessa collina, con Radu Voda Monastero. Nella metà del XVIII secolo è stato suddiviso in due la collina a causa di lavori di pubblica utilità finora le due chiese sono in elevazione secondo terreno separati da una strada. Anche se la chiesaè menzionato nel testo di diversi autori rumeni e stranieri in quanto costruito dal fondatore di Bucarest, il pastore Bucur Ulteriore qualche ricerca ha concluso che l'edificio è costruito nel XVIII secolo, fu ricostruita nella prima metà del XVIII secolo. Altre ricerche hanno determinato che la chiesa è stata costruita nelprima metà del XVII secolo, da usare come cappella del Radu Monastero Voda. Esistono pareri dei ricercatori che sostengono che la chiesa fu costruita nel anul1416 da Mircea il Vecchio. La chiesa è restaurata tra gli anni 1909-1910 e sta portando alcuni cambiamenti esterni. Chiesaic Bucur e ha sempre avuto i dipendenti di scegliere la vita, esemplare. Tra questi occorre ricordare e degno di memoria p. Dumitru Daniel Georgescu, che ha servito nel corso 1983-2005, morì nel 2007 all'età di 77 anni il completamento. E 'ora di riposo, dopo lunghe sofferenze, sopportate con pazienza, con CimiezMonastero Cernica tiro. Era un modello di ruolo a tutti gli effetti. Un modo di gentilezza, la maggior parte Buon Pastore, anche un genitore, mettendo il suo ministero e l'anima, con il tempo e il tempo per le sue pecore che attraversano la soglia cuvântătoare regno Bucur Pastore della Chiesa santa. Ecco una citazione poco da una lettera inviata ai credenti di C & Acirco, quando ha vissuto i momenti ultimi della sua vita: "fratelli e sorelle cristiani nel Signore, ma si vede, siamo ben lontani da loro ma attraverso la fede e l'amore sono sempre vicino, la preghiera ci legami con un filo invisibile che non rovina. Vorrei concludere queste benedizioni e chiedere a Dio era una voltapremiare il tuo amore per me che mi ha aiutato. Dio ti benedica, vi protegga, per tenerti da ogni male e di darvi la pace della mente. Amen. "Suoi discepoli terrà la memoria per sempre.
Franceza
Bucur est une église à Bucarest, le secteur 4, ont travaillé avant la chapelle du monastère Radu Voda. Eglise, classés monuments historiques dans le groupe A, la date exacte n'est pas loin. Au fil du temps et les historiens qui ont étudié les origines et construţiei datant ont donné des versions différentesla construction de bâtiments. Ainsi, certains chercheurs parlent d'un bâtiment dans un style spécifique de la dix-huitième siècle, d'autres, selon la légende, estime que l'Eglise est fondée la joie du berger, son nom étant liée à l'étymologie du nom de Bucarest. L'église est inscrite dans un plan établi entre les ordinateurs nom de l'église 1844-1846cuur. Dans le passé, l'église est sur la même colline avec Radu Voda monastère. Dans le milieu du XVIIIe siècle sur la colline a été scindé en deux en raison de travaux d'utilité publique la mesure où les deux églises sont sur la seconde élévation de terre séparées par une rue. Bien que l'égliseest mentionné dans le texte de plusieurs auteurs roumains et étrangers comme étant construite par le fondateur de Bucarest, le Bucur berger, des recherches ulteriore a conclu que le bâtiment est construit au XVIIIe siècle, a été reconstruite dans la première moitié du XVIIIe siècle. D'autres recherches ont déterminé que l'église a été construite enpremière moitié du XVIIe siècle, pour servir de chapelle de la Radu Voda monastère. Il ya des points de vue des chercheurs qui prétendent que l'église a été construite en anul1416 par Mircea le Vieux. L'église est restaurée entre les années 1909 à 1910 et apporte quelques changements externes. ÉgliseIC Bucur et a toujours eu les fonctionnaires de choisir la vie, exemplaire. Parmi ceux-ci devraient être notés et dignes de mémoire Fr Dumitru Daniel Georgescu, qui ont servi durant 1983-2005, il mourut en 2007 à l'âge de 77 ans d'achèvement ans. Se repose maintenant, après de longues souffrances, a supporté avec beaucoup de patience, à CimiezSaint Monastère Cernica tir. Il a été un modèle à tous les égards. Un chemin de la bonté, la plupart des Good Shepherd aussi un parent, en mettant son ministère et de l'âme, avec le temps et pas de temps pour ses brebis traversant le seuil de cuvântătoare Shepherd Bucur règne de la sainte Église. Voici une petite citation d'une lettre adressée aux croyants de C & Acirque, où il a vécu les derniers moments de sa vie: "frères et soeurs chrétiens dans le Seigneur, mais nous pouvons voir, nous sommes loin les uns des autres, mais par la foi et l'amour sont toujours étroitement, en priant avec un fil invisible qui nous lie pas ne peut se briser. Je voudrais terminer ces bénédictions et demander à Dieu était une foisrécompenser votre amour pour moi qui m'ont aidé. Que Dieu vous bénisse, vous protège, vous garder de tout mal et vous donner la tranquillité d'esprit. Amen. "Ses disciples gardera la mémoire à jamais.
Germana
Bucur Kirche ist eine Kirche in Bukarest, Sektor 4, bevor Radu Voda Klosterkapelle gearbeitet. Kirche als historische Denkmäler in der Gruppe A, das genaue Timing eingestuft ist nicht weit. Im Laufe der Zeit und Historiker, die die Ursprünge erforscht haben und Dating construţiei gab verschiedene VersionenHochbau. So manche Forscher sprechen von einem Gebäude in einem bestimmten Stil des achtzehnten Jahrhunderts, andere, die der Legende nach der Auffassung, dass die Kirche ist gegründet Shepherd's Freude, dass sein Name auf die Etymologie des Namens in Bukarest zusammen. Die Kirche ist in einer Karte zwischen 1844 1846cu Kirche Namen Pcs gezogen erfasstur. In der Vergangenheit ist die Kirche auf dem Hügel mit Radu Voda Kloster. In der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts den Hügel Dienstprogramm Öffentlichkeit war in zwei Lager gespalten, weil der Arbeiten, die bisher den beiden Kirchen sind auf der zweiten Erhebung des Landes durch eine Straße getrennt. Obwohl KircheIm Text wird von mehreren rumänischen und ausländischen Autoren als der Gründer von Bukarest errichtet erwähnt, ulteriore der Schäfer Bucur einige der Forschung geschlossen, dass das Gebäude im achtzehnten Jahrhundert gebaut, wurde in der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts wieder aufgebaut. Sonstige Forschung haben festgestellt, dass die Kirche gebaut wurdeersten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts, zur Verwendung als Kapelle des Klosters Radu Voda. Es sind Ansichten von Forschern, die alte Forderung, dass die gebaute Kirche wurde in anul1416 von Mircea. Die Kirche ist 1910 restauriert in den Jahren 1909 bis und bringt einige äußerlichen Veränderungen. Kircheic Bucur und hatte immer Diener das Leben zu wählen, vorbildlich. Unter diesen sind zu beachten und würdigen Gedenkort Fr Dumitru Daniel Georgescu, der während 1983-2005 diente, starb er im Jahr 2007 im Alter von 77 Jahren abgeschlossen. Ruht jetzt, nach langem Leiden, mit viel Geduld ertragen, in CimiezHeiliges Kloster Cernica Schießen. Er war ein Vorbild in jeder Hinsicht. Ein Weg der Güte, der Gute Hirte auch ein Elternteil, Putting seines Ministeriums und Seele, mit der Zeit und keine Zeit für seine Schafe über die Schwelle cuvântătoare Shepherd Bucur Herrschaft des heiligen Kirche. Hier ist ein kleines Zitat aus einem Brief an die Gläubigen zu C & AZirkus, als er die letzten Augenblicke seines Lebens: "christlichen Brüder und Schwestern im Herrn gelebt, aber wir sehen können, sind wir weit voneinander entfernt, sondern durch Glaube und Liebe sind immer enger und betete mit einem unsichtbaren Faden bindet uns nicht wird niemals brechen. Abschließend möchte ich diesen Segen und Gott bitten, einmal warbelohnen Ihre Liebe für mich, dass mir geholfen. Gott segne dich, schütze dich, um dich vor allem Bösen bewahren und gebe dir Frieden des Geistes. Amen. "Seine Jünger wird die Erinnerung für immer behalten.
Rusa
Bucur церковь церковь в Бухаресте, 4 сектора, работала до часовни монастыря Раду Водэ. Церковь, классифицируются как исторические памятники в группы, точные сроки не далеко. С течением времени и историков, которые исследуют происхождение и знакомства construţiei дали различные версиистроительстве. Таким образом, некоторые ученые говорят о здании в стиле восемнадцатого века, а другие, согласно легенде, считает, что Церковь основана радость пастыря, его название, связаны с этимологией имени Бухаресте. Церковь записывается в карты ", составленной между 1844-1846cu церкви имя ПКур. В прошлом церковь находится на том же холме, Раду Водэ монастырь. В середине восемнадцатого века холм был разделен на два из-за коммунальных работ до сих пор две церкви находятся на втором высоты земли, разделенные на улице. Хотя церковьупоминается в тексте несколько румынских и зарубежных авторов, как построен основателем Бухаресте, пастух Bucur ulteriore некоторые исследования был сделан вывод, что здание построено в восемнадцатом веке, был перестроен в первой половине восемнадцатого века. Другие исследования было установлено, что церковь была построена впервая половина семнадцатого века, для использования в качестве часовни монастыря Раду Водэ. Есть мнение ученых, которые утверждают, что церковь была построена в anul1416 Мирча Старый. церковь восстановлена в период с 1909 по 1910 год и чего некоторые внешние изменения. ЦерквиIC Bucur и всегда имели служащих выбирать жизнь, образцовым. Среди них следует отметить и достойный памяти отец Дмитрий Daniel Георгеску, кто служил в 1983-2005, умер в 2007 в возрасте 77 лет завершения. В данный момент отдыхает после долгих страданий, пережил с большим терпением, СимьеМонастырь Черника съемки. Он был образцом для подражания во всех отношениях. Путь добра, большинство Доброго Пастыря и родителей, положить его министерства и души, с течением времени и времени для своих овец, переступив порог cuvântătoare Шеперд Bucur правления святой Церкви. Вот маленькая цитата из письма, направленного верующих и Cцирка, когда он жил в последние минуты его жизни: "христианские братья и сестры в Господе, но мы видим, мы все еще далеки друг от друга, но через веру и любовь всегда рядом, молясь с незримая нить связывает нас не никогда не сломается. Могу ли я заключить эти блага, и просить у Бога когда-то былонаграда твоя любовь ко мне, что помог мне. Бог с вами, защищать вас, чтобы держать вас от всякого зла и даст вам покоя. Аминь. "Его ученики будут держать в памяти навсегда.
Portugheza
Bucur Igreja é uma igreja em Bucareste, sector 4, trabalhou antes de Radu Voda capela do mosteiro. Igreja, classificados como monumentos históricos no Grupo A, o momento exato não está longe. Ao longo do tempo e historiadores que pesquisaram as origens e construţiei namoro deu diferentes versõesconstrução civil. Assim, alguns investigadores falam de um edifício em um determinado estilo do século XVIII, outros, segundo a lenda, acredita que a igreja é fundada a alegria do pastor, o seu nome estar ligado à etimologia do nome de Bucareste. A igreja é registrada em um mapa elaborado entre Pcs 1844-1846cu nome da igrejaur. Na igreja do passado está no mesmo monte com Radu Voda Monastery. Em meados do século XVIII o morro foi dividido em dois por causa de utilidade pública funciona tão bem as duas igrejas são a segunda elevação de terreno separadas por uma rua. Embora a igrejaé mencionado no texto de vários autores romenos e estrangeiros, sendo construído pelo fundador de Bucareste, o pastor Bucur ulteriore algumas pesquisas concluíram que o edifício foi construído no século XVIII, foi reconstruída na primeira metade do século XVIII. Outras pesquisas determinou que a igreja foi construída emprimeira metade do século XVII, para utilização como uma capela do Radu Mosteiro Voda. Existem pontos de vista dos pesquisadores, que afirmam que a igreja foi construída em anul1416 por Mircea, o Velho. A Igreja é restaurada entre os anos 1909-1910 e está a trazer alguns mudanças externas. ChurchBucur ic e teve sempre empregados para escolher a vida, exemplar. Entre estes devem ser anotados e digno de lembrança Pe. Daniel Dumitru Georgescu, que serviu durante 1983-2005, ele morreu em 2007 na idade de 77 anos de conclusão. Está descansando agora, após um longo sofrimento, suportou com muita paciência, em CimiezMosteiro de Santo tiro Cernica. Ele era um modelo em todos os aspectos. Uma forma de bondade, a maioria dos bons Shepherd também um pai, colocando seu ministério e alma, com o tempo e há tempo para suas ovelhas atravessar o limiar cuvântătoare Shepherd reinado Bucur da santa Igreja. Aqui está uma pequena citação de uma carta enviada aos fiéis a C & Acirco, quando ele viveu os últimos momentos de sua vida: "Irmãos e irmãs cristãos no Senhor, ainda podemos ver, estamos longe um do outro, mas através da fé e do amor são sempre próximo, rezando com um fio invisível liga não nos nunca vai quebrar. Posso concluir essas bênçãos e pedir a Deus uma vez foirecompensar o seu amor por mim que me ajudou. Deus te abençoe, te proteger, para mantê-lo de todo mal e te dê a paz de espírito. Amém ". Discípulos manterá a memória para sempre.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie