Rezervaţia Valea lui David, întâlnită şi sub denumirea de Fâneaţa seculară Valea lui David, este o rezervaţie floristică situată pe teritoriuljudeţului Iaşi. Ea se află la vest de municipiul Iaşi, după Fabrica de antibiotice şi terenul care aparţine viei Uricanilor, şi se întinde pe o suprafaţă de 46,35 hectare.

     Aici se ajunge de pe DN 28, urmând un drum îngust aflat pe partea dreaptă a şoselei ce duce de la Iaşi la Roman. Drumul se află pe direcţia nord, printre două dealuri, pe valea pârâului Valea lui David, la o altitudine de 80-100 metri.

     Fâneţele se află pe coasta dealului La Coşări. Denumirea rezervaţiei provine de la naturalistul şi geograful Mihail D. David (1886-1954), fost profesor de geografie la Universitatea "Al.I. Cuza" din Iaşi. El este autorul mai multor lucrări, printre care şi Cercetări geografice în Podişul Moldovenesc, unde a dedicat câteva pagini chiar rezervaţiei care astăzi îi poartă numele. A fost confirmată ca rezervaţie floristică prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 8/1994 şi prin Legea 5/2000.

     Rezervaţia cuprinde o pajişte multiseculară, cu fâneţe ce aparţin regiunii de silvostepă din nordul Moldovei, cu pâlcuri de stejar şi gorun, bogate în poieni, iazuri şi terenuri mlăştinoase, unele din ele cu soluri salinizate. Aici au avut loc numeroase alunecări de teren, formând un microrelief variat care în corelaţie cu factorii abiotici au dat posibilitatea instalării unui covor vegetal bogat în specii cu caracter pontic.

     Aici se află peste 570 de specii de plante antofite , dintre care adevărate rarităţi floristice pentru România, cum ar fi amăreala siberiană (Polygala sibirica), bărbuşoara, clopoţeii, măcrişul de stepă (Rumex tuberosus), migdalul pitic, patlagina, stânjenei de stepă, stânjenelul, steluţa cu flori albastre, varza tătărască etc. În anul 2005 a fost identificată aici pentru prima dată în România specia de ciupercă Agaricus fissuratus 

     De asemenea, aici se găsesc şi unele rarităţi faunistice , ca rădaşca (Lucanus cervus), fluturele Evergestis ostrogovichi (în a doua localitate din lume), greierul împroşcător (Dinarhus desipus), vipera de stepă moldavă (Vipera ursini moldavica), şopârla de câmp (Lacerta agilis chersonensis), precum şi păsări: fâsa de câmp (Anthus campestris), prepeliţa (Coturnix coturnix), mărăcinar negru (Saxicola torquata) sau ciocarlia de camp (Alauda arvensis).

     La capătul rezervaţiei se află Iazul Valea lui David (2 ha), unde pot fi zăriţi multi peşti din soiul "crap silezian", bibani, şerpi lungi cam de jumătate de metru, vineţi pe spinare şi albicioşi pe burtă. Pe coasta dreaptă a văii sunt vipere .


Categorie
  • Categorie:REZERVATII NATURALE
Fotografii

Rezervația Valea lu

Rezervația Valea lu
Engleza
David Valley Reserve, grassland seen as secular and David Valley is a floral reserve located on teritoriuljudeţului Iasi. It lies west of Iasi, where antibiotics factory and land belonging Uricani vineyard, and covers an area of 46.35 hectares. Here comes the DN 28, following a pathlocated on the right side of the narrow road leading from the Roman Science. The road is on the north, between two hills, the valley David Valley at an altitude of 80-100 meters. Hillside meadow is at sweeper. Reserve name comes from naturalist and geographer Michael D. David (1886-1954), professor of geography at Universaltion Al.I. Cuza Iasi. He is author of several works, including geographical research in Moldavian Plateau, where he devoted several pages to reserve even today bears his name. It was confirmed that floristic reserve the Iasi County Council Resolution no. 8 / 1994 and Law 5 / 2000. It comprises a multi secular grassland withbelonging meadow steppe region north of Moldova, with clumps of oak and oak-rich meadows, ponds and wetlands, some of them with saline soil. There were numerous landslides, which form a varied microrelief in relation to abiotic factors have enabled a carpet installation plant species rich in character tip.There are over 570 species of plants Antofi, including floristic rarities for Romania, such as Siberian bitterness (Polygala sibirica), bărbuşoara, bells, steppe sorrel (Rumex tuberosus), dwarf almond, plantain, irises steppe , iris, blue star flowers, cabbage, etc. tataricum. In 2005 have been identifiedbut for the first time in Romania fissuratus Agaricus mushroom species also are found here and some rare fauna as stag beetle (Lucanus cervus), butterfly Evergestis ostrogovichi (in second place in the world), cricket spatters (Dinarhus desipus) viper Moldavian steppe (Vipera ursini Moldavia), lizard (Lacerta agilis chersonensis) and birds: field Pipit (Anthus campestris), quail (Coturnix coturnix), black Whinchat (Saxicola Torque) or lark (Alauda arvensis). At the end of the reserve is David Valley Pond (2 ha) where many fish can be seen from the variety "Silesian carp, perch, snakes about half a meter long, bluish white on the back and Burt. On the right coast of the valley are vipers.
Spaniola
David Valle de reserva, de pastizales visto como secular y David Valle es una reserva floral situado en teritoriuljudeţului Iasi. Se encuentra al oeste de Iasi, donde fabrica los antibióticos y las tierras pertenecientes Uricani viña, y cubre una superficie de 46,35 hectáreas. Aquí viene el 28, a raíz de una ruta de acceso DNsituado en el lado derecho de la estrecha carretera que conduce de la ciencia romana. El camino está en el norte, entre dos colinas, el valle de David Valle, a una altura de 80-100 metros. Ladera pradera se encuentra en la barredora. Reserva nombre proviene de naturalista y geógrafo Michael D. David (1886-1954), profesor de geografía en Universalción Al.I. Cuza Iasi. Es autor de varias obras, incluyendo la investigación geográfica en la Meseta de Moldavia, donde dedicó varias páginas a la reserva aún hoy lleva su nombre. Se confirmó que la reserva florística del Condado de Iasi Resolución del Consejo, no. 8 / 1994 y la Ley 5 / 2000. Se compone de un pastizal con profanasnorte de la región pertenecientes pradera esteparia de Moldova, con matas de roble y encina prados, estanques y humedales, algunas de ellas con suelos salinos. Hubo numerosos deslizamientos de tierra, que forman un microrelieve variado en relación con los factores abióticos han permitido a una instalación de plantas y especies de rica alfombra en la punta de caracteres.Hay más de 570 especies de plantas Antofi, incluyendo rarezas florísticas para Rumania, como la amargura de Siberia (Polygala sibirica), bărbuşoara, campanas, acedera estepa (Rumex tuberosus), lirios enanos almendra, plátano, estepa , iris, flores de color azul de estrellas, col, etc tataricum. En 2005 se han identificadopero por primera vez en Rumanía fissuratus setas Agaricus especies también se encuentran aquí y una fauna raras como Ciervo Volante (Lucanus cervus), mariposa Evergestis ostrogovichi (en el segundo lugar en el mundo), las salpicaduras de cricket (desipus Dinarhus) víbora estepa de Moldavia (Vipera ursini Moldavia), el lagarto (Lacerta agilis chersonensis) y aves: El campo Bisbita (Anthus campestris), la codorniz (Coturnix coturnix), negro Tarabilla norteña (Saxicola Torque) o la alondra (Alauda arvensis). Al final de la reserva es David Valle Estanque (2 ha) donde los peces se ven muchas de la variedad de carpas de Silesia, la perca, serpientes alrededor de medio metro de largo, blanco azulado en la espalda y Burt. En la costa derecha del valle son víboras.
Italiana
David Valley Reserve, praterie visto come laico e David Valley è una riserva floreale situato sulla teritoriuljudeţului Iasi. Si trova a ovest di Iasi, dove fabbrica di antibiotici e terreni di vigna Uricani, e copre una superficie di 46,35 ettari. Ecco il DN 28, seguendo un percorsosituato sul lato destro della stradina che conduce dalla scienza romana. La strada è a nord, tra due colline, la valle di David valle ad un'altitudine di 80-100 metri. Hillside prato è a spazzatrice. Riserva nome deriva dal naturalista e geografo Michael D. David (1886-1954), professore di geografia alla Universalzione Al.I. Cuza Iasi. E 'autore di diverse opere, compresa la ricerca geografica in Moldavia Plateau, dove ha dedicato alcune pagine a riservare ancora oggi porta il suo nome. È stato confermato che riserva floristica del Consiglio della Contea di Iasi risoluzione no. 8 / 1994 e legge n. 5 / 2000. Comprende un pascolo multi secolare conappartenenti a nord steppa prato regione della Moldavia, con ciuffi di querce e pascoli ricchi di querce, stagni e zone umide, alcune delle quali con suoli salini. Ci furono numerose frane, che formano un microrilievo variato in relazione a fattori abiotici hanno permesso una specie di installazione dell'impianto ricco tappeto in punta carattere.Ci sono oltre 570 specie di piante Antofi, tra cui rarità floristiche per la Romania, come amarezza siberiano (Polygala sibirica), bărbuşoara, campane, steppa acetosa (Rumex tuberosus), iris nano di mandorle, la piantaggine, steppa , iris, fiori stella blu, cavoli, ecc tataricum. Nel 2005 sono stati identificatima per la prima volta in Agaricus fissuratus specie di funghi della Romania si trovano anche qui e alcuni animali rari come coleottero cervo (Cervus Lucanus), farfalla Evergestis ostrogovichi (al secondo posto nel mondo), spruzzi di cricket (desipus Dinarhus) vipera steppa moldavo (Vipera Ursini Moldavia), lucertola (Lacerta agilis chersonensis) e uccelli: campo Spioncello (Anthus campestris), quaglia (Coturnix coturnix), nero Stiaccino (Saxicola Torque) o allodola (Alauda arvensis). Alla fine della riserva è David Pond Valle (2 ha) dove molti pesci si può vedere dalla varietà "carpa Slesia, pesce persico, serpenti circa mezzo metro di lunghezza, bianco bluastro sul dorso e Burt. Sulla costa destra della valle sono vipere.
Franceza
David Vallée de réserve, des prairies considéré comme laïque et David Valley est une réserve floral situé sur teritoriuljudeţului Iasi. Il se trouve à l'ouest de Iasi, où l'usine d'antibiotiques et des terres appartenant vignoble Uricani, et couvre une superficie de 46,35 hectares. Voici les 28, après un chemin DNsitué sur le côté droit de la route étroite qui mène de la science romaine. La route est au nord, entre deux collines, la vallée de David vallée à une altitude de 80-100 mètres. Hillside prairie est à balai. nom de la réserve provient de naturaliste et géographe Michael D. David (1886-1954), professeur de géographie à Universaltion AL.I. Cuza Iasi. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, y compris la recherche géographique en moldave Plateau, où il a consacré plusieurs pages à la réserve même porte aujourd'hui son nom. Il a été confirmé que la réserve floristique de Iasi La résolution du Conseil. 8 / 1994 et la loi 5 / 2000. Il comprend un laïc prairies multi avecappartenant au nord région de steppe prairie de Moldova, de bouquets de chênes et de prairies riches en chênes, des étangs et des zones humides, certains d'entre eux avec des sols salins. Il y avait des nombreux glissements de terrain, qui forment un microrelief varié par rapport aux facteurs abiotiques ont permis une installation des espèces végétales riche tapis dans la pointe de caractère.Il ya plus de 570 espèces de plantes Antofi, dont de rares espèces floristiques pour la Roumanie, telles que l'amertume de Sibérie (Polygala sibirica), bărbuşoara, cloches, oseille steppe (Rumex tuberosus), iris nains d'amande, banane plantain, la steppe , iris, fleurs étoile bleue, le chou, etc tataricum. En 2005 ont été identifiésmais pour la première fois en fissuratus champignons Agaricus espèces de la Roumanie sont également trouvés ici et une faune rares cerf volant (Lucanus cervus), papillon Evergestis ostrogovichi (en deuxième place dans le monde), les éclaboussures de cricket (desipus Dinarhus) Viper steppe moldave (Vipera ursini Moldavie), le lézard (Lacerta agilis chersonensis) et les oiseaux: Le champ Pipit (Anthus campestris), la caille (Coturnix coturnix), noir Tarier des prés (Saxicola couple) ou alouette (Alauda arvensis). À la fin de la réserve est David Valley Pond (2 ha) où de nombreux poissons peut être vu de la variété de la carpe de Silésie, la perche, les serpents environ un demi-mètre de long, blanc bleuâtre sur le dos et Burt. Sur la côte droit de la vallée sont des vipères.
Germana
David Valley Reserve, Grünland als weltliches und David Valley gesehen ist ein floral Reserve teritoriuljudeţului Iasi entfernt. Es liegt westlich von Iasi, wo Antibiotika Fabrik und Grundstück gehörenden Uricani Weinberg, und umfasst eine Fläche von 46,35 Hektar. Hier kommt die DN 28, nach einem Wegbefindet sich auf der rechten Seite der schmalen Straße, die von der römischen Science. Die Straße ist auf der Nordseite, zwischen zwei Hügeln, dem Tal David Tal auf einer Höhe von 80-100 Metern. Hillside Wiese ist am Kehrmaschine. Reserve Name kommt vom Naturforscher und Geograph Michael D. David (1886-1954), Professor der Geographie an Universaltion Al.I. Cuza Iasi. Er ist Autor von mehreren Werken, einschließlich der geographischen Forschung in der moldawischen Plateau, wo er mehrere Seiten gewidmet Reserve noch heute seinen Namen trägt. Es wurde bestätigt, dass floristische behalten Iasi County Council Resolution Nr. 8 / 1994 und das Gesetz 5 / 2000. Es besteht aus einem multi säkularen Grünland mitgehörenden Wiese Steppe im Norden der Republik Moldau, mit Klumpen von Eichen-und Eichen-reiche Wiesen, Teiche und Feuchtgebiete, einige von ihnen mit Salzböden. Es gab zahlreiche Erdrutsche, welche Faktoren bilden ein abwechslungsreiches Mikrorelief in Bezug auf die abiotischen aktiviert haben einen Teppich Installation Pflanzenarten reich an Charakter Spitze.Es gibt über 570 Arten von Pflanzen Antofi, einschließlich der floristischen Raritäten für Rumänien, wie Siberian Bitterkeit (Polygala sibirica), bărbuşoara, Glöckchen, Steppe Sauerampfer (Rumex tuberosus), Zwerg Mandel-, Wegerich, Iris Steppe , Iris, Blue Star Blumen, Kohl, etc. tataricum. Im Jahr 2005 wurden identifiziertaber zum ersten Mal in Rumänien fissuratus Agaricus Pilzarten sind auch cervus hier gefunden und einige seltene Tiere wie Hirschkäfer (Lucanus), Schmetterling Evergestis ostrogovichi (an zweiter Stelle in der Welt), Cricket Spritzer (Dinarhus desipus) Viper moldauischen Steppe (Vipera Ursini Moldawien), Eidechse (Lacerta agilis chersonensis) und Vögel: Feld (Anthus campestris), Wachtel (Coturnix coturnix), schwarz Braunkehlchen (Saxicola Drehmoment) oder Lerche (Alauda arvensis). Am Ende des Naturschutzgebietes ist David Pond Valley (2 ha) wo viele Fische von der Sorte "Schlesische Karpfen gesehen werden kann, Barsch, Schlangen etwa einen halben Meter lang, bläulich-weiß auf dem Rücken und Burt. Auf der rechten Küste des Tales sind Vipern.
Rusa
Дэвид Валли Резерв, пастбищ видел, как светские и Дэвид долине цветочный заповедник расположен на teritoriuljudeţului Яссы. Он расположен к западу от Ясс, где антибиотики фабрики и земли, принадлежащие Uricani виноградник мой, и занимает площадь в 46,35 га. А вот DN 28, следующие путинаходится на правой стороне узкой дороге, ведущей от римской науки. Дорога на север, между двух холмов, долины Дэвид долине на высоте 80-100 метров. Хилсайд луговой на подметальная машина. Резерв название происходит от естествоиспытатель и географ Michael D. Давид (1886-1954), профессор географии в ВсеобщейТион Al.I. Куза Яссы. Он является автором ряда научных работ, в том числе географических исследований в молдавских плато, где он посвятил несколько страниц для заказа уже сегодня носит его имя. Было подтверждено, что флористический заповедник Яссы County Council резолюции нет. 8 / 1994 и закон 5 / 2000. Он состоит из многих светских лугов спринадлежащих области луговой степи к северу Молдовы, с кустами дубовых и дубово-богатые луга, пруды и болота, некоторые из них с засоленных почв. Существовали многочисленные оползни, которые образуют разнообразные микрорельефа в отношении абиотических факторов позволили ковер установки видов растений богатые по своему характеру отзыв.Есть более чем 570 видов растений Antofi, в том числе флористических раритетов для Румынии, таких как Сибирский горечи (Polygala сибирской), bărbuşoara, колокольчики, степные щавеля (Rumex tuberosus), карликовые миндаль, бананы, ирисы степи , ирис, синего цветов звезды, капуста и т.д. татарский. В 2005 году были определены, но впервые в Румынии fissuratus Agaricus разновидностей грибов также здесь встречаются и некоторые редких видов, как жук-олень (Cervus Lucanus), бабочка Evergestis ostrogovichi (на втором месте в мире), крикет брызг (Dinarhus desipus) гадюки Молдавская степи (Vipera Ерсини Молдавия), ящерицы (Lacerta Agilis chersonensiс) и птицы: конек поля (Антус campestris), перепел (перепел), Уинчат черный (Saxicola крутящего момента) или жаворонок полевой (Alauda полевой). В конце долины Пруд заповедника Давид (2 га) , где много рыбы видно из многообразия "Силезского карп, окунь, змеи около полуметра длиной, голубовато-белым по спине и Берт. На правом берегу долины змей.
Portugheza
David Valley Reserve, pastagens visto como secular e David Valley é uma reserva floral localizado na teritoriuljudeţului Iasi. Encontra-se a oeste de Iasi, onde os antibióticos da fábrica e terras vinha Uricani, e abrange uma área de 46,35 hectares. Aí vem a 28, a seguir um caminho DNlocalizado no lado direito da estrada estreita que conduz da Ciência Roman. A estrada é a norte, entre dois montes, o vale David do Vale, em uma altura de 8-10 metros. Hillside prado é a vassoura. Reserve nome vem do naturalista e geógrafo Michael D. David (1886-1954), professor de geografia na Universalção Al.I. Cuza Iasi. Ele é autor de várias obras, incluindo a investigação geográfica em Moldavian Plateau, onde dedicou várias páginas à reserva ainda hoje leva seu nome. Foi confirmado que a reserva florística Iasi County Council Resolução n º. 8 / 1994 e Lei n. º 5 / 2000. Dispõe de um multi secular pastagens compertencentes região estepe prado norte da Moldávia, com pedaços de carvalho e prados ricos em carvalho, lagoas e mangues, alguns deles com solos salinos. Houve deslizamentos de terra numerosas, que constituem uma microrrelevo variou em relação aos fatores abióticos têm permitido um tapete de plantas ricas em espécies de instalação da ponta de caracteres.Existem mais de 570 espécies de plantas Antofi, incluindo raridades florístico para a Roménia, tal como a amargura da Sibéria (Polygala sibirica), bărbuşoara, sinos alazão, estepe (Rumex tuberosus), diafragmas amêndoa anã, banana, estepe , iris, flores estrela azul, couve, tataricum etc. Em 2005, foram identificadosmas pela primeira vez em cogumelo Agaricus fissuratus espécies da Roménia, também são encontrados aqui e alguns fauna raras como o veado besouro Lucanus Cervus (), borboleta Evergestis ostrogovichi (em segundo lugar no mundo), spatters cricket (desipus Dinarhus) viper estepe Moldavian (Vipera Ursini Moldávia), lagarto (Lacerta agilis chersonensis) e aves: campo Pipit (Anthus campestris), codornas (Coturnix coturnix), Whinchat preto (Saxicola Torque) ou cotovia (Alauda arvensis). No final da reserva é David Vale dos Lagos (2 ha) onde muitos peixes podem ser vistos a partir da variedade de carpa Silésia, poleiro, cobra cerca de meio metro de comprimento, branco azulado nas costas e Burt. Na costa direita do vale são víboras.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie