Rezervaţia naturală Piatra Rea, 50 ha, categoria I-a IUCN, protejată în special pentru abundenţa exemplarelor de floare de colţ (Leontopodium alpinum).

     S-a constituit ca arie protejată prin Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajarea Teritoriului Naţional - secţiunea III - în zone protejate, având codul 2589, se afla în cadrulParcului Naţional Munţii Rodnei şi face parte din categoria a I-a, rezervaţie ştiinţifică. Scopul administrării rezervaţiei este cel de conservare a habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, diversităţii biologice.

     Rezervaţia se află în localitatea Borşa iar altitudinea medie la care se găseşte este de 1500 m. Aceasta este delimitată de pârâiele Fântâna (în E) şi Cimpoiasa (în V) aici se află una dintre cele mai spectaculoase cascade din Carpati, cascada Cailor, o cădere de apa de circa 80 m.

     Relieful acestei zone de eroziune este alcătuit din calcare cristaline, cu platou structural cu fenomene endo şi exocarstice (ravene, peşteri, doline, lapiezuri).

     Aici se poate întâlni o vegetaţie diversă începând cu cea nemorală şi până la cea subalpină şi alpină, cu numeroase specii rare cum sunt:

  • Guşa porumbelului (Silene nivalis)
  • Păiuşul (Festuca porcii)
  • Clopoţelul de munte (Campanula carpatica)
  • Şopârliţa (Veronica baumgartenii)
  • Ghintura (Gentiana lutea)
  • Mierea ursului (Pulmonaria filerszkiana)
  • Floarea de colţ (Leontopodium alpinum) - ocrotită
  • Bujor de munte (Rhododendron sp.) - ocrotit

     Majoritatea zonei forestiere din cadrul rezervaţiei este formată din molid (Picea abies), întâlnindu-se într-un procent redus şi brad (Abies alba), fag (Fagus silvatica), scorus (Sorbus sp.) paltin (Acer pseudoplatanus), frasin (Fraxinus excelsior) s.a.


Categorie
  • Categorie:REZERVATII NATURALE
Fotografii

Rezervația științ

Rezervația științ
Engleza
Bad Rock nature reserve, 50 ha, IUCN Category Ia protected especially abundant specimens of edelweiss (Leontopodium alpinum). It was constituted as an area protected by Law 5 / 2000 on approving the National Spatial Development Plan - Section III - in areas protected with the code in 2589, was in cadrulParcului Mountains National RodMrs. and part of class Ia scientific reserve. To administer the reserve is the conservation of natural habitats, wild flora and fauna, biodiversity. Borsa Reserve is in the area and found the average altitude is 1,500 m. It is bounded by rivers fountain (in E) and Cimpoiaşa (V)here is one of the most spectacular waterfalls in the Carpathians, Horse Falls, a waterfall of about 80 m. The relief of this area of erosion is composed of crystalline limestone, with plate and structural phenomena exocarstice Endo (ravines, caves, sinkholes, clints). Here you can meet a diverse vegetation from the nemoral and to the underAlpine and Alpine, with many rare species such as dove Gusa (Silene nivalis) fescue (Festuca pigs) mountain bell (Campanula carpatica) lizard (Veronica baumgartenii) Ghintura (Gentiana lutea) Honey Bear (lung filerszkiana) Edelweiss (Leontopodium alpinum) - Bujor protected mountain (Rhododendron sp.) - Most of the protected zone ofthem in reserve forest consists of spruce (Picea abies), meeting in a small percentage and fir (Abies alba), beech (Fagus silvatica), mountain ash (Sorbus sp.) Maple (Acer pseudoplatanus), ash (Fraxinus excelsior) was
Spaniola
Mala reserva natural de Rock, de 50 ha Tome la UICN categoría protegida especialmente abundantes muestras de edelweiss (Leontopodium alpinum). Se constituye como un área protegida por la Ley 5 / 2000 sobre la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo Espacial - Sección III - en las zonas protegida con el código en 2589, fue en las montañas cadrulParcului Nacional de RodLa señora y parte de la clase Ia reserva científica. Para administrar la reserva es la conservación de los hábitats naturales, flora y fauna silvestres, la biodiversidad. Borsa de la Reserva se encuentra en la zona y ha encontrado la altitud promedio es de 1.500 m. Está rodeado por los ríos fuente (en E) y Cimpoiaşa (V)aquí es una de las cascadas más espectaculares en los Cárpatos, Caballo Falls, una cascada de unos 80 m. El relieve de esta zona de la erosión se compone de piedra caliza cristalina, con placa y estructural fenómenos exocarstice Endo (barrancos, cuevas, sumideros, Clints). Aquí puedes conocer una variada vegetación de la nemoral y al bajoDe los Alpes y los Alpes, con muchas especies raras como la paloma Gusa (Silene nivalis) festuca (Festuca cerdos) campana de montaña (Campanula carpatica) lagarto (Verónica baumgartenii) Ghintura (Gentiana lutea) Honey Bear (filerszkiana pulmón) Edelweiss (Leontopodium alpinum) - protegidos de montaña Bujor (Rhododendron sp.) - La mayoría de la zona protegida delellos en el bosque de reserva consiste en abeto rojo (Picea abies), reunidos en un pequeño porcentaje y el abeto (Abies alba), el haya (Fagus silvatica), serbal (Sorbus sp.) arce (Acer pseudoplatanus), el fresno (Fraxinus Excelsior) fue
Italiana
Bad riserva naturale Rock, 50 ha, IUCN Categoria IA tutela particolarmente abbondanti esemplari di stella alpina (Leontopodium alpinum). E 'stato costituito come area protetta dalla legge 5 / 2000 relativa approvazione del piano di sviluppo territoriale nazionale - Sezione III - nelle aree protetto con il codice 2589, fu in cadrulParcului Nazionale dei Monti RodLa signora e una parte della classe Ia riserva scientifica. Per gestire la riserva è la conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche, la biodiversità. Borsa Riserva si trova nella zona ed ha trovato l'altitudine media è di 1.500 m. E 'delimitata dai fiumi fontana (in E) e Cimpoiaşa (V)è qui una delle più spettacolari cascate nei Carpazi, Cavallo Falls, una cascata di circa 80 m. Il rilievo di questa zona di erosione è composto di calcare cristallino, con piastra e strutturale dei fenomeni exocarstice Endo (gravine, grotte, doline, clints). Qui si può incontrare una vegetazione varia dal nemorali e al secondoAlpini e delle Alpi, con molte specie rare come la colomba Gusa (Silene nivalis), festuca (Festuca suini) campana di montagna (Campanula carpatica) lucertola (Veronica baumgartenii) Ghintura (Gentiana lutea) Honey Bear (filerszkiana polmoni) Edelweiss (Leontopodium alpinum) - protetta montagna Bujor (Rhododendron sp.) - La maggior parte della zona protetta dinella riserva forestale è costituito da abete rosso (Picea abies), riuniti in una piccola percentuale e abete bianco (Abies alba), faggio (Fagus silvatica), sorbo (Sorbus sp.) Acero (Acer pseudoplatanus), frassino (Fraxinus excelsior), è stato
Franceza
Rock réserve naturelle de Bad, 50 ha, l'UICN Catégorie Ia protégées notamment spécimens abondante d'edelweiss (Leontopodium alpinum). Il a été constitué comme une zone protégée par la loi 5 / 2000 sur approbation du Plan national de développement territorial - Section III - dans les zones protégées par le code de 2589, était en cadrulParcului montagnes Rod nationaleMme et une partie de Ia réserve de classe scientifique. Pour gérer la réserve est la conservation des habitats naturels, la flore et la faune sauvages, la biodiversité. Borsa réserve est dans la région et a trouvé l'altitude moyenne est de 1500 m. Elle est délimitée par les rivières fontaine (en E) et Cimpoiaşa (V)Voici l'une des cascades les plus spectaculaires dans les Carpates, cheval tombe, une chute d'eau d'environ 80 m. Le relief de cette zone d'érosion est composé de calcaire cristallin, avec plaque et structurelles exocarstice phénomènes Endo (ravins, des grottes, des gouffres, clints). Ici, vous pouvez répondre à une végétation variée de la némorale et à la vertuAlpine et Alpine, avec de nombreuses espèces rares comme la colombe Gusa (Silene nivalis) fétuque (Festuca porcs) Bell Mountain (Campanula carpatica) lézard (Veronica baumgartenii) Ghintura (Gentiana lutea) Honey Bear (filerszkiana du poumon) Edelweiss (Leontopodium alpinum) - Bujor protégées de montagne (Rhododendron sp.) - La plupart de la zone protégée deeux dans la réserve forestière se compose d'épicéa (Picea abies), réunis dans un petit pourcentage et le sapin (Abies alba), le hêtre (Fagus silvatica), le sorbier (Sorbus sp.) érable (Acer pseudoplatanus), le frêne (Fraxinus excelsior) a été
Germana
Bad Rock Naturschutzgebiet, 50 ha, IUCN-Kategorie Ia geschützt besonders reichlich Exemplare von Edelweiss (Leontopodium alpinum). Es war Bereichen konstituiert sich als eine in der Umgebung durch das Gesetz geschützt 5 / 2000 über die Genehmigung des National Spatial Development Plan - Einzelplan III - geschützt mit dem Code in 2589, wurde in cadrulParcului Mountains National RodFrau und ein Teil der Klasse IA, wissenschaftliche reservieren. Zur Verwaltung der Reserve ist die Erhaltung der natürlichen Lebensräume, wildlebende Pflanzen und Tiere, biologische Vielfalt. Borsa Reserve ist in der Gegend und fand die durchschnittliche Höhe beträgt 1.500 m. Es ist begrenzt durch die Flüsse Brunnen (in E) und Cimpoiaşa (V)Hier ist einer der spektakulärsten Wasserfälle in den Karpaten, Horse Falls, ein Wasserfall von etwa 80 m. Die Befreiung dieses Gebietes von Erosion ist zusammengesetzt aus kristallinem Kalkstein, mit Platte und strukturelle Phänomene exocarstice Endo (Schluchten, Höhlen, Dolinen, clints). Hier treffen Sie eine vielfältige Vegetation aus dem nemorale und die unterAlpine und Alpine, mit vielen seltenen Arten wie Taube Gusa (Silene nivalis) Schwingel (Festuca Schweine) Berg-Glocke (Campanula carpatica) Eidechse (Veronica baumgartenii) Ghintura (Gentiana lutea) Honey Bear (Lunge filerszkiana) Edelweiss (Leontopodium alpinum) - Bujor geschützt Berg (Rhododendron sp.) - Die meisten der geschützten Zonesie in die Reserve Wald besteht aus Fichten (Picea abies), der in einem kleinen Prozentsatz und Tanne (Abies alba), Buche (Fagus silvatica), Eberesche (Sorbus sp.) Ahorn (Acer pseudoplatanus), Esche (Fraxinus excelsior) wurde
Rusa
Bad Рок заповедник, 50 га Категория МСОП Ia охраняемых Особенно много образцов эдельвейса (Leontopodium alpinum). Она была сформирована в области охраняемых законом 5 / 2000 об утверждении Национального плана территориального развития - Раздел III - в районах защищенный код в 2589, был в горах cadrulParcului Национальный РодГ-жа и часть класса Ia научный задел. Для администрирования заповедника является сохранение естественной среды обитания, дикой флоры и фауны, биоразнообразие. Борса заповедника в этом районе и нашли средняя высота над уровнем моря 1500 м. Она ограничена рек фонтан (в E) и Cimpoiaşa (V)Здесь один из самых живописных в Карпатах, Верховая Falls, водопад около 80 м. Рельеф этой области эрозии состоит из кристаллического известняка, с плитой и структурных exocarstice явлений Эндо (овраги, пещеры, воронки, Клинтс). Здесь можно встретить различные растительности неморальных и подГорные и альпийский, многие редкие виды, такие как голубь Гуса (Silene шуаНз) овсяницы (Festuca свиней) горно-колокол (Колокольчик карпатский) ящерица (Вероника baumgartenii) Ghintura (Gentiana желтая) Мед Bear (легких filerszkiana) "Эдельвейс" (Leontopodium alpinum) - Бужор охраняемых горных районов (Рододендрон зр.) - Большая часть охранной зоныих в лесной заповедник состоит из ели (Picea Abies), собравшись в небольшой процент и пихты (Abies Alba), бука (Fagus silvatica), рябины (Sorbus зр.) Maple (Клен), ясень (Fraxinus Excelsior) был
Portugheza
Bad reserva natural da rocha, 50 ha, IUCN Categoria Ia especialmente protegidas espécimes abundantes de edelweiss (alpinum Leontopodium). Foi constituída como uma área protegida pela Lei 5 / 2000, que aprova o Plano Nacional de Ordenamento Territorial - Secção III - em áreas protegido com o código 2589, é o Nacional cadrulParcului Rod MontanhasSra. e parte da reserva de Ia classe científica. Para administrar a reserva é a preservação dos habitats naturais, fauna e flora, a biodiversidade. Borsa Reserve está na área e encontrou a altitude média é de 1.500 m. É banhada pelos rios da fonte (em E) e Cimpoiaşa (V)aqui é um dos mais espetaculares cachoeiras nos Cárpatos, Horse Falls, uma cachoeira de cerca de 80 m. O relevo da área de erosão é composto de calcário cristalino, com placa e estruturais fenômenos exocarstice Endo (ravinas, cavernas, sumidouros, clints). Aqui você pode encontrar uma vegetação diversa da nemoral e ao abrigoAlpina e Alpina, com muitas espécies raras, como pomba Gusa (nivalis Silene) festuca (Festuca suínos) sino de montanha (Campanula Carpatica), lagarto (Veronica BaumgartenII) Ghintura (Gentiana lutea) Honey Bear (filerszkiana pulmão) Edelweiss (Leontopodium alpinum) - Bujor protegida de montanha (Rhododendron sp.) - A maioria da zona protegida de-las em reserva florestal consiste em spruce (Picea abies), reunidos em uma pequena porcentagem e abeto (Abies alba), faia (Fagus silvatica), cinzas (montanha Sorbus sp.) Maple (Acer pseudoplatanus), o freixo (Fraxinus Excelsior) foi
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie