Delta Dunării (3446 km²), aflată în mare parte în Dobrogea, România, şi parţial în Ucraina, este cea mai mare şi cea mai bine conservată dintre delteleeuropene.

     Delta Dunării a intrat în patrimoniul mondial al UNESCO în 1991, este clasificată ca rezervaţie a biosferei la nivel naţional în România şi ca parc naţional în taxonomia internaţională a IUCN.

     Delta Dunării este limitată la sud-vest de podişul Dobrogei, la nord formează graniţa cu Ucraina, iar în est se varsă în Marea Neagră. Delta Dunării este traversată de paralela de 45°, latitudine N şi de meridianul de 29°, longitudine E. Delta ocupă, împreună cu complexul lagunar Razim - Sinoe 5050 km², din care 732 km² aparţin Ucrainei, Deltei propriu-zise revenindu-i o suprafaţă de 2540 km².

     Dunărea ajunsă la Pătlăgeanca se bifurcă în două braţe, Braţul Chilia la nord şi Braţul Tulcea la sud, braţ care mai apoi la Ceatal Sfantu Gheorghe, se desparte înBraţul Sulina şi Braţul Sfântul Gheorghe.

     Braţul Chilia, formează graniţa cu Ucraina, şi transportă pe cursul său de o lungime de 104 km², 60% din apele şi aluviunile Dunării. Datorită celor 67 milioane de tone aluviuni aduse de Dunăre, Delta Dunării creşte anual cu aprox. 40 m².

     Braţul Sulina este situat în mijlocul Deltei, şi spre deosebire de Chilia are un curs rectiliniu, fiind permanent dragat şi întreţinut pentru navigaţia vaselor maritime. Are o lungime de 71 km şi transportă 18% din volumul de apă al Dunării.

     Cursul Braţului Sfântul Gheorghe este orientat spre sud-est, şi se desfăşoară pe 112 km, transportând 22% din debitul Dunării. La vărsare formeaza insulele Sacalinconsiderate un început de deltă secundară.

     Delta Dunării este plasată, din punct vedere geologic , într-o regiune mobilă a scoarţei terestre numită Platforma Deltei Dunării (regiunea predobrogeană). Platforma Deltei Dunării vine în contact în partea de sud-vest cu Orogenul Nord Dobrogean, prin falia Oancea-Sf. Gheorghe, care este aproximativ paralelă cu Braţul Sfântu Gheorghe.

     Structura geologică a acesteia este alcătuită dintr-un fundament cristalin peste care se dispune transgresiv o cuvertură sedimentară reprezentată printr-o succesiune de depozite paleozoice, triasice, jurasice, cretacice, neogene şi cuaternare, derminate prin forajele de mare şi mică adâncime efectuate în zonă. Depozitele de vârstă Paleozoică, ce aparţin etajelor Silurian-Permian (438-230 milioane de ani), sunt alcătuite din calcare, dolomite, siltite, gresii litice, cu intercalaţii de tufuri vitroclastice.

     Depozitele de vârstă Triasică (248-213 milioane de ani) sunt alcătuite, la bază, din siltite feruginoase, argilite, gresii, microconglomerate, cu intercalaţii de porfire feldspatice, diabaze şi melafire, iar transgresiv apar dolomite, gresii calcaroase, siltite, marne ş.a., ce conţin specii vegetale (Striatoabietites sp., Ovalipollis ovalisş.a.), foraminifere (Glomospirella sp., Spirillina sp. ş.a.), conodonde (Gondolella naviculaGladiogondolella tethydis ş.a.).

     Depozitele de vârstă Jurasică (epocile Dogger-Malm – 176-142 milioane de ani) sunt alcătuite în principal din calcare (la bază), argile calcaroase, gresii, precum şi calcare cenuşii şi gălbui (la partea superioară), cu fosile de foraminifere (Textularia jurassicaSpirillina orbicula ş.a.), dinofagelate (Nannoceceratopsis spiculaN. pellucidaCtenidodinium panneum ş.a.) etc. Depozitele de vârstă Cretacică ce aparţin etajelor Apţian-Senonian (121-65 milioane de ani) sunt alcătuite, în principal, din argile şi siltite feruginoase, cu intercalaţii de gresii fine sau dolomite gipsifere, ce conţin o fitocenoză săracă cu Trilobosporilites apiverucatusClavifera triplex etc.

     Depozitele de vârstă Neogenă (etajele Sarmaţian-Romanian – 13,5-1,8 milioane de ani) sunt alcătuite dintr-o succesiune de strate cu calcare lumaşelice, nisipuri, siltite şi argile, cu Mactra sp., nisipuri, siltite şi argile roşcate, cu Dosinia maeotica, nisipuri fine cenuşii (cu Dreissena rimestiensisLimnocardium sp., nisipuri cu Stylodacna orientalis şi nisipuri cu intercalaţii de argile, ce conţin specimene de Viviparus bifarcinatusDreissena polymorpha etc.

     Depozitele de vârstă Cuaternară (depozite deltaice ce aparţin etajelor Pleistocen-Holocen – 1,8-0,01 milioane de ani) sunt alcătuite, la bază, dintr-un strat de argile roşii-carămizii urmate de o succesiune de strate de pietrişuri, nisipuri, siltite, argile şi strate de loess, iar la partea superioară se dispun aluviuni de origine fluviatilă şi fluvio-lacustră. (Mutihac V., 1990; Ionesi L, 1994)

     Delta Dunării, situată în partea de N-V a Mării Negre (între 44˚46’00” lat. N – platforma Bugeac, 45˚40’00” lat. N şi 28˚40’24” long. E – Orogenul Nord Dobrogean, respectiv 29˚40’50” long. E – platforma Mării Neagre), reprezintă din punct de vedere geomorfologic un relief de acumulare dezvoltat la gura de vărsare a Dunării în Marea Neagră. (Coteţ P., 1973, Romanescu Gh, 1995)

     Conform clasificării FAO (SOTER – Procedure Manual, 1993), Delta Dunării este inclusă la categoria formelor de relief regionale de tip câmpie umedă pe depozite aluviale fluviatile cu un grad ridicat de fragmentare.

     Delta Dunării este caracterizată prin forme de relief pozitive numite grinduri şi forme de relief negative reprezentate prin depresiuni umplute cu apă (lacuri). În prezent, delta se prezintă sub forma unei suprafeţe plane cu o pantă de 0,006 ‰, străbătută de un păienjeniş de ape: braţe de fluviu, canale şi gârle, punctată de lacuri şi japşe. Diferenţele de altitudine, faţă de nivelul mării, sunt de 8-10 m în zona grindurilor şi -2 - -4 m în zona depresiunile lacustre. (Coteţ P., 1973; Soil of the Romanian Danube Delta Biosphere Reserve, 1996)

     Teritoriul Deltei Dunării se împarte în două subregiuni geografice şi anume: Delta propriu-zisă ce ocupă o suprafaţă de 4.250 km2, aflată între braţele fluviului,şi zona complexului Razim, cu o suprafaţă de 990 km2. Din punct de vedere fizico-geografic Delta se împarte transversal pe braţele fluviului în două mari subregiuni naturale: delta fluvială şi delta maritimă.

     Delta fluvială ocupă peste 65% din suprafaţa totală a deltei şi se întinde de la ceatalul Izmail, spre aval, până la grindurile Letea şi Caraorman, pe linia Periprava (pe braţul Chilia) – Crişan (pe braţul Sulina) – Ivancea (pe braţul Sf. Gheorghe) – Crasnicol – Perişor. Această subregiune a Deltei Dunării este împărţită în mai multe unităţi naturale cum ar fi: Depresiunea Sireasa, Depresiunea Şontea-Furtuna, Depresiunea Pardina, Depresiunea Matiţa-Merhei, Grindul Chilia, Grindul Stipoc, Ostrovul Tătaru, Ostrovul Babina, Ostrovul Cernovca, Depresiunea Litcov, Depresiunea Erenciuc, Depresiunea Roşca-Buhaiova, Lunca Tulcea-Murighiol şi Depresiunea Dranov-Dunavăţ, etc.

     Delta maritimă ocupă mai puţin de 35% din suprafaţa Deltei Dunării, la răsărit de linia Periprava-Crişan-Ivancea-Crasnicol-Perişor. În această subregiune, ca şi în cazul deltei fluviale, întâlnim zone cu relief pozitiv şi negativ dar, spre deosebire de prima subregiune, fundul depresiunilor este sub nivelul mării în cele mai multe cazuri. (Soil of the Romanian Danube Delta Biosphere Reserve, 1996).


Categorie
  • Categorie:REZERVATII NATURALE
Fotografii

Delta Dunării

Delta Dunării
Engleza
Delta (3446 km ²), mostly located in Dobrogea, Romania, and partly in Ukraine, is the largest and best preserved of delteleeuropene. Delta entered into the UNESCO world heritage in 1991, is classified as re-zervaţie national biosphere as a national park in Romania and in international taxonomy IUCN. Delta is limited to the southwest of Dobrogea Plateau, north forms the border with Ukraine and flows east into the Black Sea. Danube Delta is crossed by the parallel 45 °, gradeattitudes N and longitude 29 ° longitude E. Delta deal with Razim - Sinoe 5050 km ², of which 732 km ² are in Ukraine, the Delta itself being awarded to an area of 2540 km ². Danube arrived at Pătlăgeanca is fork into two branches, Chilia & nbsp; north and Tulcea branch in south arm who then Ceatal Saint George, separated înBraţul Sulina and arm of St. George. Chilia, forms the border with Ukraine, and transported over its length of 104 km ², 60% Danube waters and alluvium. Due to the 67 milliontons of silt to the Danube Delta increased annually by approx. 40 meters. Sulina branch is located in the middle Danube, and unlike Chile has a straight course, being constantly dredged to maintain navigation and maritime vessels. Has a length of 71 km and carries 18% of the water of Sunnostril. Course arm of St. George is facing southeast, and is carried out on 112 km, carrying 22% of Danube flow. River islands formed at the beginning of a delta secondary Sacalinconsiderate. Delta is located, in geological terms, a mobile region of the earthplatform called the Danube delta (region predobrogeană). Danube Delta platform comes into contact with the south-western North Dobrogea orogenetic by Oancea Fault-St. George, which is approximately parallel to the St. George arm. Its geological structure consists of a crystalline foundation upon which ordering oc transgressivelyoverture represented by a sedimentary sequence of Paleozoic deposits, Triassic, Jurassic, Cretaceous, Neogene and Quaternary, derminate by sea and shallow drilling conducted in the area. Deposits of Paleozoic age, which are floors Silurian-Permian (438-230 million years), consisting of limestone, dolomite, Silt, lithic sandstones, with insertkeep the tuffs vitroclastice. Repositories Triassic age (248-213 million years) are made, the basis of ferruginous Silt, clay, sandstone, microconglomerates, with intercalations of porfire feldspathic, and melafire Diabaz and transgressively appear dolomites, calcareous sandstone , Silt, marl, etc., which contain plant species (Striatoabietites sp., Avalipollis ovalisş.a.) foraminifera (Glomospirella sp., Spirillina sp. etc.), conodonde (Gondolella navicula, Gladiogondolella tethydis etc.). deposits of Jurassic age (ages Dogger-Malm - 176-142 million years) are composed mainly of limestone (the base), clays, limestone, sandstone and gray limestoneand yellow (on top), with fossil foraminifera (Textularia Jurassic, Spirillina orbicula etc.), dinofagelate (Nannoceceratopsis spicula, N. pellucida, Ctenidodinium panneum etc.), etc.. Cretaceous deposits belonging floors Aptian-Senonian (121-65 million years) are composed mainly of clay and ferruginous SiltWith intercalations of fine sandstones and dolomites gipsifere, containing a low fitocenoză with Trilobosporilites apiverucatus, triplex etc. Clavifera. Neogene age deposits (Sarmatian-Romanian floors - from 13.5 to 1.8 million years) are composed of a succession lumaşelice layer of limestone, sand, Silt and clay, with Mactra   sp., sand, Silt and clay red, with Dosinia maeotica, fine gray sand (with Dreissena rimestiensis, Limnocardium sp., sand with Stylodacna orientalis and sands with intercalations of clay, containing specimens bifarcinatus viviparus, etc. Dreissena polymorpha. Quaternary age deposits (depositsDelta shedding belonging Pleistocene-Holocene floors - 1.8 to 0.01 million years) are formed, the base of a layer of red clay brick followed by a succession of layers of gravel, sand, Silt, clay and loess layers and on top of it have silt and fluvial-lacustrine origin fluviatilă. (Mutihac V., 1990 L Ionesi, 1994), & nbsp; Danube Delta, located in the northwest of the Black Sea (between 44 ˚ 46'00 "wide. N - Platform Budzhak, 45 ˚ 40'00" wide. N and 28 ˚ 40'24 "long. E - North orogenetic Dobrogea and 29 ˚ 40'50 "long. E - Platform Black Sea), is legally geomorphological landscape accumulation developed at the mouth of youărsare the Danube in the Black Sea. (Hen P., 1973, Romanescu GH, 1995) According to the FAO classification (SOTER - Procedure Manual, 1993), Delta is included under regional landform type on wet lowland river alluvial deposits with a high degree of fragmentation. Delta Danube is characterized by formscalled positive relief landforms levees and negative represented by depressions filled with water (lakes). Currently, Delta is in the form of a flat with a slope of 0.006 ‰, crossed by a web of water: river arms, channels and streams, dotted by lakes and backwaters. Differences in altitude above sea level, are 8-10m in the levees and -2 to -4 m in the lake depressions. (Hen P., 1973, Soil of the Romanian Danube Delta Biosphere Reserve, 1996) Danube Delta territory is divided into two geographical sub-regions namely: Delta itself occupying an area of 4250 km2, located between the arms of the river, and the complex Razim, with aarea of 990 km2. Of physico-geographical divide across the Danube river arms in two major natural subregions: the delta and delta river sea. Fluvial delta occupies over 65% of the total delta and extends from ceatalul Izmail, to downstream until Letea levees and Caraorman Peripra linewill (Chilia arm) - Crisan (branch by) - Ivancea (the arm of St. George) - Crasnicol - perishable. The subregion of the Danube Delta is divided into more natural units such as Sireasa Depression Depression Sontea-Storm Depression Pardina Depression-Merhei Matita, beams Chilia Grindul Stipoc in evolutionary Tataru, Ostrovul Babina in evolutionary Cernovca, Litcov Depression Depression Erenciuc Depression-Buhaiova Rosca, Meadow Tulcea and Depression Murighiol Dranov-Dunav, etc.. Delta Ocean less than 35% of the Danube Delta area, east of the line-Crisan-Periprava Ivancea-Crasnicol-perishable. In this subregion, as if the river delta, & icIRC, meet, areas with positive and negative relief, but unlike the first subregion, the bottom is below sea level depressions in most cases. (Soil of the Romanian Danube Delta Biosphere Reserve, 1996).
Spaniola
Delta (3446 kilometros ²), situados sobre todo en Dobrogea, Rumania, y en parte de Ucrania, es el mayor y mejor conservado de delteleeuropene. Delta entró en el patrimonio mundial de la UNESCO en 1991, se clasifica como re-nacionales de la biosfera zervaţie como parque nacional en Rumania y en la taxonomía internacional de la UICN. Delta se limita al suroeste de Dobrogea meseta, al norte forma la frontera con Ucrania y fluye hacia el este en el Mar Negro. Delta del Danubio es atravesada por el paralelo 45 °, gradoactitudes N y longitud 29 ° longitud E. Delta frente a Razim - Sinoe 5050 km ², de los cuales 732 km ² están en Ucrania, el propio Delta se adjudique a una superficie de 2540 km ². Danubio llegó a Pătlăgeanca es tenedor en dos ramas, Chilia & nbsp; norte y rama Tulcea en el brazo sur, que luego CEATAL San Jorge, separadas înBraţul Sulina y el brazo de San Jorge. Chilia, forma la frontera con Ucrania, y se transportan en toda su longitud de 104 km ², el 60% Danubio aguas y aluviones. Debido a los 67 millones detoneladas de sedimentos al Delta del Danubio incrementará anualmente en un aprox. 40 metros. Sulina sucursal está ubicada en el Danubio medio, a diferencia de Chile y tiene un trayecto recto, el constante dragado para mantener la navegación y los buques marítimos. Tiene una longitud de 71 km y transporta 18% del agua de Sunlas fosas nasales. brazo Curso de San Jorge se enfrenta a sureste, y se lleva a cabo en 112 km, con 22% del caudal del Danubio. islas del río se formó a principios de un delta secundaria Sacalinconsiderate. Delta se encuentra, en términos geológicos, una región móviles de la tierraplataforma llamada el delta del Danubio (región predobrogeană). Plataforma Delta del Danubio entra en contacto con el sur-oeste de Norte Dobrogea orogenetic Oancea por error-St. George, que es aproximadamente paralela al brazo de San Jorge. Su estructura geológica se compone de una base cristalina en la que ordena oc transgredióobertura representado por una secuencia sedimentaria de los depósitos del Paleozoico, Triásico, Jurásico, Cretácico, Neógeno y Cuaternario, derminate por mar y perforaciones poco profundas realizadas en la zona. Los depósitos de edad paleozoica, que son pisos del Pérmico Silúrico (438-230 million años), formado por piedra caliza, dolomita, limo, areniscas líticas, con inserciónmantener el vitroclastice tobas. Repositorios Triásico (248-213 million años) se realizan, la base de ferruginosas limo, arcilla, arenisca, microconglomerados, con intercalaciones de porfire feldespáticas y melafire Diabaz y transgredió aparecen dolomías, areniscas calcáreas , limo, margas, etc, que contienen especies de plantas (sp Striatoabietites., Aovalisş.a valipollis.) foraminíferos (sp Glomospirella., Spirillina sp. etc), conodonde (Gondolella navicula, Gladiogondolella tethydis etc.) depósitos de edad Jurásico (Malm-Dogger edades - 176-142 million años) se componen principalmente de piedra caliza (la base), arcillas, calizas, areniscas y calizas grisesy amarillo (en la parte superior), con foraminíferos fósiles (Textularia Jurásico, Spirillina orbicula etc), dinofagelate (Nannoceceratopsis spicula, N. pelúcida, etc Ctenidodinium panneum), etc. depósitos del Cretácico plantas pertenecientes Aptiano-Senoniense (121-65 million años) están compuestos principalmente de arcilla y limo ferruginosoCon intercalaciones de areniscas finas y gipsifere dolomitas, que contiene un bajo con fitocenoză apiverucatus Trilobosporilites, triplex, etc Clavifera. Depósitos de edad neógena (-rumana sármatas pisos - 13,5 a 1,8 millones de años) se componen de una sucesión lumaşelice capa de piedra caliza, arena, limo y arcilla, con Mactra   sp., arena, limo y arcilla roja, con maeotica Dosinia, arena fina de color gris (con rimestiensis Dreissena, Limnocardium sp. orientalis Stylodacna y arenas con arenas con intercalaciones de arcilla, que contienen muestras viviparus bifarcinatus, etc Dreissena polymorpha. depósitos cuaternarios de edad (depósitosDelta derramamiento pertenecientes pisos del Pleistoceno-Holoceno - 1,8 hasta 0,01 millones años) se forman, la base de una capa de ladrillos de arcilla roja seguida de una sucesión de capas de grava, arena, limo, arcilla y capas de loess y en la parte superior de la eliminación de sedimentos y fluviatilă origen fluvio-lacustre. (Mutihac V., 1990 Ionesi L, 1994) & nbsp; Delta del Danubio, situada en el noroeste del Mar Negro (entre los 44 ˚ 46'00 "de ancho. N - Plataforma Budzhak, 45 ˚ 40'00" de ancho. N ˚ 40'24 y 28 de largo ". E - Norte orogenetic Dobrogea y 29 ˚ 40'50 "de largo. E - Plataforma del Mar Negro), está legalmente la acumulación del paisaje geomorfológico desarrollado en la boca de ustedesărsare el Danubio en el Mar Negro. (Gallina P., 1973, romanescu GH, 1995) De acuerdo con la clasificación de la FAO (SOTER - Manual de Procedimientos, 1993), Delta se incluye en geomorfología tipo regional en el río húmedos de tierras bajas depósitos aluviales con un alto grado de fragmentación. Delta Danubio se caracteriza por las formasllamada de socorro positivos y negativos diques formaciones representadas por depresiones llenas de agua (lagos). Actualmente, Delta es la forma de un plano con una pendiente de 0,006 ‰, atravesada por una red de agua: los brazos de río, canales y arroyos, salpicado de lagos y remansos. Las diferencias de altitud sobre el nivel del mar, son 8-10m en los diques y -2 a -4 m en las depresiones del lago. (Gallina P., 1973, del Suelo de la rumana del delta del Danubio Reserva de la Biosfera, 1996) Delta del Danubio territorio se divide en dos sub-regiones geográficas a saber: Delta sí ocupa una superficie de 4250 km2, situada entre los brazos del río, y el complejo Razim, con unárea de 990 km2. De-geográfica brecha físico a través de los brazos del río Danubio en dos subregiones naturales de gran magnitud: el delta del río y el mar del delta. Delta fluvial ocupa más del 65% del delta del total y se extiende desde ceatalul Ismail, a río abajo hasta Letea diques y la línea de Caraorman Periprase (brazo Chilia) - Crisan (rama de) - Ivancea (el brazo de San Jorge) - Crasnicol - perecederos. En la subregión del Delta del Danubio está dividido en unidades más naturales, como la depresión La depresión Sireasa Sontea-Storm Pardina Depresión Depresión Merhei Matita, vigas Chilia Grindul Stipoc en Tataru evolutiva, Ostrovul Babina en Cernovca evolutiva, Litcov Depresión Depresión Depresión Erenciuc Buhaiova Rosca, Tulcea Pradera y depresión Murighiol Dranov Danubio, etc. Delta Océano menos del 35% del Delta zona del Danubio, al este de la línea de Periprava-Cri- Ivancea-Crasnicol perecederos. En esta subregión, como si el delta del río, y icIRC, se reúnen, las zonas con relieve positivo y negativo, pero a diferencia de la subregión en primer lugar, la parte inferior está por debajo de las depresiones del nivel del mar en la mayoría de los casos. (La tierra de la Reserva de Biosfera Delta del Danubio rumano, 1996).
Italiana
Delta (3446 km ²), per lo più situato in Dobrogea, Romania, e in parte in Ucraina, è il più grande e meglio conservato di delteleeuropene. Delta iscritta nel patrimonio mondiale dell'UNESCO nel 1991, è classificato come ri-zervaţie biosfera nazionale come un parco nazionale in Romania e nella tassonomia internazionale IUCN. Delta è limitata a sud-ovest di Dobrogea Plateau, forme a nord del confine con l'Ucraina e scorre verso est nel Mar Nero. Delta del Danubio è attraversata dal parallelo 45 °, gradoatteggiamenti N e longitudine 29 ° E. Delta affrontare longitudine con Razim - Sinoe 5.050 km ², di cui 732 km ² sono in Ucraina, la stessa Delta essere assegnato a una superficie di 2.540 km ². Danubio è arrivato a Pătlăgeanca forcella in due rami, Chilia & nbsp; nord e il ramo di Tulcea in braccio sud che poi Ceatal San Giorgio, separato înBraţul Sulina e il braccio di San Giorgio. Chilia, forma il confine con l'Ucraina, e trasportati in tutta la sua lunghezza di 104 km ², il 60% acque del Danubio e detriti alluvionali. A causa delle 67 milionitonnellate di limo al Delta del Danubio incremento annuo di ca. 40 metri. Braccio Sulina si trova nel mezzo del Danubio e, a differenza del Cile ha un andamento rettilineo, costantemente dragato a mantenere la navigazione e le navi marittime. Ha una lunghezza di 71 km e porta il 18% delle acque di Sunnarice. Corso braccio di San Giorgio è a sud-est, ed è effettuata su 112 km, trasportando il 22% del flusso del Danubio. isole fluviali formate all'inizio di un delta secondario Sacalinconsiderate. Delta si trova, in termini geologici, una regione mobile della terrapiattaforma chiamata il delta del Danubio (regione predobrogeană). Delta del Danubio piattaforma viene a contatto con la parte sud-occidentale del Nord Dobrogea orogenetici da Oancea Fault-St. George, che è all'incirca parallela al braccio di San Giorgio. La sua struttura geologica costituita da una fondazione cristallina su cui ordinare oc transgressivelyouverture rappresentato da una sequenza sedimentaria dei depositi Paleozoico, Triassico, Giurassico, Cretaceo, Neogene e Quaternario, derminate via mare poco profondo e la foratura condotte nella zona. Depositi di età paleozoica, che sono piani Siluriano-Permiano (438-230,000,000 anni), costituito da calcare, dolomite, limo, arenarie litiche, con insertomantenere il vitroclastice tufi. Repository Triassico (248-213,000,000 anni) sono fatti, la base tabaccata limi, argille, pietra arenaria, microconglomerates, con intercalazioni di porfire feldspatiche, e melafire Diabaz e transgressively sembrano dolomiti, arenaria calcarea , limo, marne, ecc, che contengono specie di piante (sp Striatoabietites., Avalipollis ovalisş.a.) foraminiferi (sp Glomospirella., Spirillina sp. ecc), (Gondolella Navicula conodonde, Gladiogondolella tethydis ecc.) depositi di età giurassica (età Dogger-Malm - 176-142.000.000 anni) sono composti prevalentemente da rocce calcaree (la base), argille, calcare, arenaria e calcare grigioe giallo (in alto), con foraminiferi fossili (Textularia Giurassico, Spirillina orbicula ecc), dinofagelate (Nannoceceratopsis spicula, N. pellucida, ecc panneum Ctenidodinium), ecc. depositi Cretaceo piani appartenenti Aptiano-Senoniano (121-65.000.000 anni) sono composti principalmente di argilla e ferruginosa SiltCon intercalazioni di arenarie fini e gipsifere Dolomiti, contenente un fitocenoză bassa con apiverucatus Trilobosporilites, triplex Clavifera ecc. Depositi di età Neogene (-rumeno piani Sarmati - 13,5-1,8 milioni di anni) sono composti da una successione lumaşelice strato di calcare, sabbia, limo e argilla, con Mactra   sp., sabbia, limo e argilla rossa, con maeotica Dosinia, fine sabbia grigia (con rimestiensis Dreissena, sp Limnocardium., orientalis Stylodacna con sabbie e sabbie con intercalazioni di argilla, contenenti campioni viviparus bifarcinatus, Dreissena polymorpha, ecc. depositi di età quaternaria (depositiDelta spargimento appartenenti piani Pleistocene-Olocene - 1,8-0.010.000 anni) si formano, la base di uno strato di mattoni di argilla rossa seguita da una successione di strati di ghiaia, sabbia, limo, argilla e strati di loess e sulla parte superiore dello smaltimento limo e fluviatilă origine fluvio-lacustre. (Mutihac V., 1990 Ionesi L, 1994) & nbsp; Delta del Danubio, situato nel nord-ovest del Mar Nero (tra il 44 ˚ 46'00 "di larghezza. N - Piattaforma Budzhak, 45 ˚ 40'00" di larghezza. N e 28 ˚ 40'24 "long. E - Nord orogenetici Dobrogea e 29 ˚ 40'50 "long. piattaforma di e - Mar Nero), è giuridicamente accumulo paesaggio geomorfologico sviluppato presso la bocca di leiărsare il Danubio nel Mar Nero. (Gallina P., 1973, Romanescu GH, 1995) Secondo la classificazione FAO (Soter - Procedura manuale, 1993), Delta è compresa nelle regionali tipo landform sul fiume di pianura bagnata depositi alluvionali con un alto grado di frammentazione. Delta Danubio è caratterizzata da formechiamata di soccorso positivo Geografia argini e negativo rappresentato da depressioni riempito d'acqua (laghi). Attualmente, Delta è la forma di un appartamento con una pendenza di 0,006 ‰, attraversato da una rete di acqua: braccia fiume, canali e corsi d'acqua, punteggiata da laghi e stagni. Le differenze di altitudine sul livello del mare, sono 80-10m gli argini e -2 a -4 m nelle depressioni lago. (Gallina P., 1973, Suolo del Danubio Riserva della Biosfera del Delta rumeno, 1996), Delta del Danubio territorio è suddiviso in due sub-regioni geografiche e cioè: Delta si occupa un'area di 4250 km2, situata tra le braccia del fiume, e il complesso Razim, con unarea di 990 km2. Of-geografica divario fisico tra le braccia del fiume Danubio, la naturale in due subregioni principali: il delta del fiume e il mare del delta. Delta fluviale occupa oltre il 65% del delta del totale e si estende da ceatalul Izmail, a valle fino al Letea argini e Caraorman linea Peripravolontà (braccio Chilia) - Crisan (ramo) - Ivancea (il braccio di San Giorgio) - Crasnicol - deperibili. La regione del Delta del Danubio è diviso in più unità naturali come Sireasa Depressione Depressione Sontea-Storm Pardina Depressione Depressione Merhei Matita, travi Chilia Grindul Stipoc in evolutivo Tataru, OstBabina rovul in evolutivo Cernovca, Litcov Depressione Depressione Depressione Erenciuc-Buhaiova Rosca, Prato Tulcea e depressione Murighiol Dranov-Dunav, ecc. Delta Ocean meno del 35% dell'area del Delta del Danubio, ad est della linea Periprava-Cri- Ivancea-Crasnicol deperibile. In questa sub-regione, come se il delta del fiume, e icIRC, si incontrano, le zone con sollievo positivi e negativi, ma a differenza della sub-regione in primo luogo, il fondo è sotto il livello del mare depressioni in molti casi. (Soil del rumeno Riserva della Biosfera Delta del Danubio, 1996).
Franceza
Delta (3446 km ²), essentiellement situés dans la Dobroudja, Roumanie, et en partie en Ukraine, est le plus grand et le mieux préservé des delteleeuropene. Delta entré dans le patrimoine mondial de l'UNESCO en 1991, est classée comme re-zervaţie nationale de la biosphère comme un parc national en Roumanie et en matière de taxonomie international de l'UICN. Delta est délimité au sud-ouest de la Dobrogea Plateau, les formes du Nord de la frontière avec l'Ukraine et coule vers l'est dans la mer Noire. Le Delta du Danube est traversé par les 45 parallèle °, de qualitéattitudes N et longitude 29 ° de longitude E. Delta face à Razim - Sinoe 5050 km ², dont 732 km ² sont en Ukraine, le Delta étant lui-même attribué à une zone de 2540 km ². Danube est arrivé à Pătlăgeanca fourche en deux branches, Chilia & nbsp; au nord et la branche Tulcea dans le bras sud qui a ensuite CEATAL Saint George, séparés înBraţul Sulina et le bras de saint Georges. Chilia, forme la frontière avec l'Ukraine, et transportés sur toute sa longueur de 104 km ², 60% eaux du Danube et d'alluvions. En raison de les 67 millionsde tonnes de limon dans le delta du Danube a augmenté chaque année par environ. 40 mètres. Bras Sulina est situé dans le moyen Danube, et contrairement au Chili a une ligne droite, constamment dragué pour maintenir la navigation et les navires maritimes. A une longueur de 71 km et transporte 18% de l'eau de Sunnarine. bras Course de Saint-Georges fait face au sud-est, et est réalisée sur 112 km, transportant 22% de débit du Danube. îles de la rivière formée au début d'un delta secondaire Sacalinconsiderate. Delta est situé, en termes géologiques, une région mobile de la terreplate-forme appelée le delta du Danube (région predobrogeană). Plate-forme Delta du Danube entre en contact avec le sud-ouest nord-orogénique Dobrogea par Oancea Fault-St. George, qui est à peu près parallèle à la George St. bras. Sa structure géologique se compose d'une base cristalline sur laquelle la commande OC trangressivementOverture représenté par une séquence sédimentaire des dépôts du Paléozoïque, Trias, Jurassique, Crétacé, Néogène et le Quaternaire, derminate par mer et par forages peu profonds menée dans la région. Les dépôts du Paléozoïque, qui sont étages du Silurien-Permien (438 à 230 millions années), composé de calcaire, dolomie, de limon, de grès lithique, avec insertgarder le vitroclastice tufs. dépôts du Trias (248 à 213 millions ans) sont faites, la base de ferrugineux silt, l'argile, le grès, microconglomérats, avec des intercalations de porfire feldspathique, et melafire Diabaz et transgressive semblent dolomies, de grès calcaires , de limon, marnes, etc, qui contiennent des espèces végétales (sp Striatoabietites., Aovalisş.a valipollis.) foraminifères (sp Glomospirella., Spirillina sp. etc), (Gondolella Navicula conodonde, Gladiogondolella tethydis etc.) dépôts de l'âge Jurassique (Dogger-Malm âges - de 176 à 142 millions ans) sont composées principalement de calcaire (la base), les argiles, le calcaire, le grès et de calcaireet jaune (en haut), avec des foraminifères fossiles (Textularia Jurassique, Spirillina orbicula etc), dinofagelate (Nannoceceratopsis spicules, N. pellucida, etc panneum Ctenidodinium), etc. dépôts du Crétacé étages appartenant Aptien-Sénonien (121-65000000 ans) sont composées principalement d'argile et de limon ferrugineuxAvec intercalations de grès fins et gipsifere Dolomites, contenant une faible fitocenoză apiverucatus Trilobosporilites, triplex, etc Clavifera. Dépôts d'âge néogène (-roumaine étages sarmate - de 13,5 à 1,8 millions d'années) sont composées d'une succession couche lumaşelice de calcaire, de sable, de limon et d'argile, avec Mactra   sp., sable, de limon et d'argile rouge, avec maeotica Dosinia, du sable fin et gris (avec rimestiensis Dreissena sp Limnocardium., sable avec orientalis Stylodacna et de sables avec intercalations d'argile, contenant des spécimens viviparus bifarcinatus, etc Dreissena polymorpha. les dépôts d'âge quaternaire (dépôtsDelta effusion appartenant étages Pléistocène-Holocène - 1,8 à 0010000 ans) sont formés, la base d'une couche de brique d'argile rouge, suivie par une succession de couches de gravier, de sable, de limon, d'argile et couches de loess et sur le dessus de la disposition de limon et d'origine fluviatile fluviatilă-lacustres. (Mutihac V., 1990 Ionesi L, 1994) et nbsp; Delta du Danube, situé dans le nord-ouest de la mer Noire (entre 44 ˚ 46'00 "de large. N - Plate-forme Budzhak, 45 ˚ 40'00" de large. N et 28 ˚ 40'24 "de long. E - Nord orogénique Dobrogea et 29 ˚ 40'50 "de long. E - Plate-forme de la mer Noire), est légalement accumulation paysage géomorphologique développés à l'embouchure de vousărsare le Danube dans la mer Noire. (Hen P., 1973, Romanescu GH, 1995) Selon la classification de la FAO (SOTER - Manuel de procédures, 1993), Delta est inclus dans le type de relief régionale sur la rivière de plaine humide alluvions avec un degré élevé de fragmentation. Delta Danube est caractérisé par des formesappelé relief positif et négatif des digues reliefs représentés par des dépressions remplies d'eau (lacs). Actuellement, Delta est la forme d'un plat avec une pente de 0,006 ‰, traversé par un réseau d'eau: bras de rivières, canaux et cours d'eau, parsemée de lacs et de marigots. Les différences d'altitude au dessus du niveau de la mer, sont de 8-10m dans les bancs de sable et de -2 à -4 m dans les dépressions du lac. (Hen P., 1973, du sol de la Roumanie Delta du Danube Réserve de la biosphère, 1996) Delta du Danube territoire est divisé en deux sous-régions géographiques à savoir: Delta elle-même occupe une superficie de 4250 km2, situé entre les bras de la rivière, et le complexe Razim, avec unzone de 990 km2. Sur-fracture géographique physico dans les bras du Danube dans les deux grandes sous-régions naturelles: le delta et la mer du delta du fleuve. Delta fluvial occupe plus de 65% du delta du total et s'étend de Ceatalul Izmail, vers l'aval jusqu'à digues Letea et Caraorman Peripra lignesera (bras de Chilia) - Crisan (branche par) - Ivancea (le bras de Saint-Georges) - Crasnicol - périssables. La sous-région du delta du Danube est divisé en plusieurs unités naturelles comme Sireasa Dépression Sontea-Storm dépression Pardina Matita Dépression Merhei, poutres Chilia Grindul Stipoc dans l'évolution Tataru, Ostrovul Babina dans l'évolution Cernovca, Litcov Dépression Dépression Erenciuc-Buhaiova Rosca, Meadow Tulcea et de la dépression Murighiol Dranov-Dunav, etc. Delta Ocean moins de 35% de la région du delta du Danube, à l'est de la ligne-Crisan-Periprava Ivancea-Crasnicol périssables. Dans cette sous-région, comme si le delta du fleuve, & icIRC, se rencontrent, les zones à relief positif et négatif, mais contrairement à la première sous-région, le fond est en dessous des dépressions niveau de la mer dans la plupart des cas. (Sols de la Réserve de biosphère du Delta du Danube roumain, 1996).
Germana
Delta (3.446 km ²), meistens, liegt in der Dobrudscha, Rumänien und teilweise in der Ukraine ist der größte und am besten erhaltene der delteleeuropene. Delta eingetragen in das UNESCO-Welterbe im Jahr 1991, wird als neu eingestuftzervaţie nationalen Biosphäre als ein Nationalpark in Rumänien und in internationalen Taxonomie IUCN. Delta ist begrenzt Plateau im Südwesten der Dobrudscha, im Norden bildet die Grenze mit der Ukraine und fließt nach Osten in das Schwarze Meer. Donau-Delta ist durch die parallele 45 ° Grad überschrittenHaltungen N und Längengrad 29 ° Längengrad Delta E. Umgang mit Razim - Sinoe 5.050 km ², wovon 732 km ² sind in der Ukraine, wobei sich das Delta der Donau vergeben, um eine Fläche von 2540 km ². Pătlăgeanca angekommen ist Gabel in zwei Äste, Chilia & nbsp; Norden und Süden in Tulcea Zweig Arm, dann Ceatal Saint George, George getrennt înBraţul Sulina Arm und St.. Chilia, bildet die Grenze mit der Ukraine, und befördert über seine Länge von 104 km ², 60% Donau-Wasser und Schlamm. Aufgrund der 67 MillionenTonnen von Schlamm bis zum Donaudelta um jährlich ca. 40 Meter. Sulina-Arm ist Donau gelegen in der Mitte, und im Gegensatz zu Chile hat einen geraden Kurs, ständig ausgebaggert, um Schiffe beizubehalten Navigation und Seeverkehr. Es hat eine Länge von 71 km und führt 18% des Wassers von der SonneNasenloch. Course Arm der St. George ist nach Südosten, und ist Kilometer durchgeführten 112, Ausführung 22% der Donau fließen. River Delta-Inseln bildeten zu Beginn eines sekundären Sacalinconsiderate. Delta befindet, aus geologischer Sicht, eine mobile Region der ErdePlattform namens Donaudelta (Region predobrogeană). Donau-Delta-Plattform kommt in Kontakt mit der süd-westlichen North Dobrogea orogenetic durch Oancea Fault-St. George, der Arm ist annähernd parallel zur St. George. Seine geologische Struktur besteht aus einer kristallinen Fundament, auf dem oc Bestellung transgressivOuvertüre vertreten durch einen sedimentären Abfolge von paläozoischen Ablagerungen, Trias, Jura, Kreide, Neogen und Quartär, derminate See-und oberflächennahen Bohrungen in der Umgebung durchgeführt. Einlagen von paläozoischen Alters, die Böden Silur-Perm (438 bis 230.000.000 Jahre), bestehend aus Kalkstein, Dolomit, Schluff, lithischen Sandstein, mit Einsatz sindHalten Sie den Tuffen vitroclastice. Repositories Triaszeit (248 bis 213.000.000 Jahren) vorgenommen werden, der Grundlage der eisenhaltige Schlamm, Lehm, Sandstein, microconglomerates, mit Einschaltungen von porfire feldspathigen und melafire Diabaz und transgressiv erscheint Dolomiten, Kalksandstein , Schluff, Mergel, etc., welche Pflanzenarten (sp Striatoabietites enthalten., Avalipollis ovalisş.a.) Foraminiferen (Glomospirella sp., Spirillina sp. etc.), conodonde (Gondolella Navicula, Gladiogondolella tethydis etc.). Einlagen der Jurazeit (Dogger-Malm Altersgruppen - 176-142000000 Jahre) werden hauptsächlich aus Kalkstein (die Basis), komponiert Lehm, Kalkstein, Sandstein und grauem Kalksteinund Gelb (oben), die mit fossilen Foraminiferen (Textularia Jurassic, Spirillina orbicula etc.), dinofagelate (Nannoceceratopsis Spicula, N. pellucida, Ctenidodinium panneum etc.), etc.. Kreidezeit Einlagen gehören Etagen Apt-Senon (121-65000000 Jahre) werden hauptsächlich aus Lehm und Schlick aus eisenhaltigenMit Einlagerungen von feinen Sandsteine und Dolomite gipsifere, mit einer niedrigen fitocenoză mit Trilobosporilites apiverucatus, triplex usw. Clavifera. Neogen Alter Einlagen (sarmatischen-Rumänisch Etagen - von 13,5 bis 1,8 Millionen Jahre) sind nacheinander bestehend aus einem lumaşelice Schicht aus Kalk, Sand, Schluff und Ton, mit Mactra   sp., Sand, Schluff und Ton rot, mit Dosinia maeotica, feiner grauer Sand (mit Dreissena rimestiensis, Limnocardium sp., Sand mit Stylodacna orientalis und Sand mit Einlagerungen von Lehm, mit Proben bifarcinatus viviparus, etc. Dreissena polymorpha. Quartärs Einlagen (EinlagenDelta vergießen gehörenden Pleistozän-Holozän Etagen - 1,8 bis 0.010.000 Jahre) gebildet werden, deren Basis eine Schicht aus rotem Ziegelstein durch eine Abfolge von Schichten aus Kies, Sand, Schluff, Lehm und folgte Löss-Schichten und am Anfang der Schlick-Entsorgung und fluvialen lacustrine fluviatilă Ursprungs. (Mutihac V., 1990, L Ionesi, 1994) & nbsp; Donau-Delta, im Nordwesten des Schwarzen Meeres (zwischen 44 ˚ 46'00 "wide gelegen. N - Platform Budzhak, 45 ˚ 40'00" breit. N und 28 ˚ 40'24 "lang. E - North orogenetic Dobrudscha und 29 ˚ 40'50 "lang. E - Platform Schwarzes Meer), ist rechtlich geomorphologische Landschaft Akkumulation an der Mündung von Ihnen entwickeltenărsare der Donau in das Schwarze Meer. (Hen P., 1973, Romanescu GH, 1995) Nach Angaben der FAO Klassifikation (SOTER - Procedure Manual, 1993), ist Delta Fragmentierung enthalten unter regionalen landform Art auf nassen Tieflandfluss alluvialen Ablagerungen mit einem hohen Grad an. Delta Donau ist durch Formen geprägtgenannte positive Relief Landformen Deiche und negative vertreten durch Vertiefungen mit Wasser (Seen) gefüllt. Derzeit ist Delta in Form einer Immobilie mit einer Steigung von 0,006 ‰ durch ein Netz von Wasser: Flussarme, Kanäle und Bäche, Seen und durch Stauwasser gepunktete gekreuzt. Unterschiede in der Höhe über dem Meeresspiegel, sind 8-10m in der Deiche und -2 bis -4 m in den See Depressionen. (Hen P., 1973, Soil der rumänischen Donaudelta Biosphärenreservat, 1996) Donau-Delta Gebiet ist unterteilt in zwei geografische Teilregionen nämlich Delta sich auf einer Fläche von 4250 km2, Fluss zwischen den Armen des, und die komplexen Razim, mit einemFläche von 990 km2. Von physikalisch-geographische Kluft über die Donau in zwei Arme Naturkatastrophen größeren Teilregionen: das Delta und Delta Flusses Meer. Fluvial delta nimmt über 65% des gesamten Deltas und erstreckt sich von ceatalul Izmail, um flussabwärts bis Letea Deiche und Caraorman Peripra linewird (Chilia Arm) - Crisan (Zweigstelle durch) - Ivancea (der Arm des heiligen Georg) - Crasnicol - vergänglich. Der Teilbereich der Donau-Delta ist in mehrere natürliche Einheiten wie Sireasa Depression Depression Sontea-Storm-Depression Depression Pardina Merhei Matita unterteilt, Balken Chilia Grindul Stipoc in evolutionären Tataru, Ostrovul Babina in evolutionären Cernovca, Litcov Depression Depression Depression Erenciuc-Buhaiova Rosca, Meadow Tulcea und Depression Murighiol Dranov-Dunav, etc.. Delta Ocean weniger als 35% des Donaudeltas, östlich der Linie-Crisan-Periprava Ivancea-Crasnicol-vergänglich. In diesem Teilbereich, als ob das Flussdelta, ic &IRC, gerecht zu werden, Gebiete mit positiven und negativen Erleichterung, aber im Gegensatz zu den ersten Teilbereich, ist der Boden unter dem Meeresspiegel Vertiefungen in den meisten Fällen. (Soil der rumänischen Donaudelta Biosphärenreservat, 1996).
Rusa
Delta (3446 км ²), в основном расположенных в Добруджа, Румынии и частично в Украине, является самым крупным и наиболее хорошо сохранившихся в delteleeuropene. Delta вошел в мир культурного наследия ЮНЕСКО в 1991 году, классифицируется как повторноzervaţie национального биосферного национального парка в Румынии и в международных таксономии МСОП. Delta ограничивается юго-западу от плато Добруджа, к северу образует границу с Украиной и течет на восток в Черном море. Дельта Дуная проходят параллельные 45 °, классаотношение северной широты и 29 ° восточной долготы Е. Delta дело с Разим - Сино 5050 км ², из которых 732 км ², в Украине, Delta себя к присуждению области 2540 км ². Дунай прибыл в Pătlăgeanca является Вилка на две ветви, Килия и пBSP; севере и Тулча отрасли на юге руки, которые затем Ceatal Сент-Джордж, разделенных înBraţul Сулина и рука Святого Георгия. Килия, образует границу с Украиной, а переносится на его длина 104 км ², 60% Дунай воды и наносов. Из-за 67 миллионовтонн ила до дельты Дуная ежегодно увеличивался на ок. 40 метров. Сулина филиал расположен в центре Дуная, в отличие от Чили прямой, конечно, постоянно дноуглубительных работ для поддержания судоходства и морских судов. Имеет длину 71 км и осуществляет 18% воды из ВСноздрю. Курс руку Святой Георгий на юго-восток, и осуществляется на 112 км, неся 22% объема Дуная. Река островам, созданной в начале дельты среднего Sacalinconsiderate. Delta находится в геологическом отношении, мобильные области ЗемлиПлатформа называется дельта Дуная (район predobrogeană). Дельта Дуная платформы вступает в контакт с юго-западной части Северной Добруджи горообразовании по Oancea неисправностей-St. Георгия, которая приблизительно параллельно Джордж руку Петербург. Геологического строения состоит из кристаллического фундамента, на котором заказа ос трансгрессивноУвертюра представлена последовательность осадочных палеозойских отложений, триаса, юры, мела, неогена и четвертичного derminate на море и бурения неглубоких провели в этом районе. Депозиты палеозойского возраста, которые этажей силура-перми (438-230 млн. лет), состоящие из известняка, доломита, ила, каменный песчаников, со вставкойсохранить туфы vitroclastice. репозиториев триаса (248-213 млн лет), были, в основе железистых ила, глины, песчаники, microconglomerates, с прослойками porfire полевошпатовые и melafire Diabaz и трансгрессивно появляются доломиты, известковые песчаники , ила, глины, и т.д., которые содержат видов растений (Striatoabietites зр.,valipollis ovalisş.a.) фораминифер (Glomospirella зр., Spirillina зр. т.д.), conodonde (Gondolella Navicula, Gladiogondolella tethydis т.д.). отложения юрского возраста (в возрасте от Доггер-мальма - 176-142 млн. лет) в основном состоят из известняка (базовый), глины, известняка, песчаника и серого известнякаи желтый (вверху), с ископаемых фораминифер (Textularia юры, Spirillina orbicula т.д.), dinofagelate (Nannoceceratopsis spicula, Н. pellucida, Ctenidodinium panneum др.) и т.д.. Меловые отложения, относящиеся этажей апт-сенону (121-65 млн. лет), состоящие в основном из глины и ила железистыхС тонкой прослойки песчаников и доломитов gipsifere, с низким содержанием fitocenoză с apiverucatus Trilobosporilites, триплекс т.д. Clavifera. Неогенового возраста отложений (сармато-румынской этажей - с 13,5 до 1,8 млн. лет) состоят из последовательности lumaşelice слоем известняка, песка, ила и глины, и Mactranbsp; зр., песка, ила и глины, красные, с Дозиния maeotica, декоративные серый песок (с rimestiensis дрейссены Limnocardium зр., песок с восточная Stylodacna и песками с прослоями глины, содержащие образцы bifarcinatus viviparus и т.д. дрейссены polymorpha. четвертичных отложений, возраст (депозитовDelta пролить принадлежащих плейстоцене-голоцене этажей - 1,8 до 0,01 млн. лет) образуются, в основе слоя из красного кирпича глины затем последовательно слоев гравия, песка, ила, глины и лессовых слоев и в верхней части ила, отходов и озерно-речной fluviatilă происхождения. (Mutihac В., 1990 L Ionesi, 1994) и пBSP; дельте Дуная, расположен в северо-западной части Черного моря (между 44 ˚ 46'00 "в ширину. N - Платформа Буджак, 45 ˚ 40'00" в ширину. N и 28 ˚ 40'24 "долго. E - Северная горообразовании Добруджа и 29 ˚ 40'50 "долго. E - Платформа Черного моря), является юридически геоморфологические накопления пейзаж разработана в рот васărsare Дуная в Черное море. (Хен П., 1973, Romanescu GH, 1995) В соответствии с классификацией ФАО (СОТЕР - Процедура Manual, 1993), "Дельта" входит в рамках региональных рельефа типа на мокрой реки низменных аллювиальных месторождений с высокой степенью фрагментации. Delta Дунай характеризуется формыназывается положительно помощи рельефа дамбы и отрицательные представлены депрессии, заполненные водой (озера). В настоящее время Delta в форме плоского с наклоном 0,006 ‰, перешли на веб воды: реки оружия, каналы и реки, пунктир на озерах и заводях. Различия в высоте над уровнем моря, являются 8-10м дамбы и от -2 до -4 м в озере депрессии. (Хен П., 1973, почва румынского Дунайского биосферного заповедника, 1996) дельты Дуная территория делится на два географических субрегионов, а именно: Delta сам занимает площадь 4250 км2, находится между руками реки, а комплекс Разим собласти 990 км2. Физико-географических разделить через реку Дунай оружия в двух крупных природных субрегионов: дельта-и дельта-река-море. Речной дельты занимает более 65% от общей дельты и простирается от ceatalul Измаил, чтобы ниже по течению до Letea дамбы и Caraorman Peripra линиибудет (Килийское гирло) - Crisan (филиал в) - Иванча (рука Святого Георгия) - Crasnicol - скоропортящийся. Субрегиона дельты Дуная делится на более естественные единицы, такие как Sireasa депрессии Депрессия Sontea-Storm депрессии Pardina депрессии Merhei Matita, балки Килия Grindul Stipoc в эволюционном Tataru, Восточныйrovul Бабина в эволюционном Cernovca, Litcov депрессии Депрессия Erenciuc депрессии Buhaiova Рошка, Луг Тулча и депрессии Murighiol Dranov-Дунай и т.д.. Delta океана менее 35% от Delta районе Дуная, к востоку от линии-Crisan-Переправа Иванча-Crasnicol-скоропортящимися. В этом субрегионе, как если бы дельты реки, и ICIRC, встретиться, районы с положительными и отрицательными облегчение, но в отличие от первой субрегионе, дно впадины ниже уровня моря, в большинстве случаев. (Почвы румынской дельты Дуная биосферный заповедник, 1996).
Portugheza
Delta (3446 km ²), maioritariamente localizados nas Dobrogea, Romênia e na Ucrânia, em parte, é o maior e melhor conservado da delteleeuropene. Delta entrou no património mundial da UNESCO, em 1991, é classificado como re-biosfera nacional zervaţie como um parque nacional na Roménia e na taxonomia internacional IUCN. Delta é limitado a sudoeste de Dobrogea Planalto, a norte faz fronteira com a Ucrânia e os fluxos de leste para o Mar Negro. Delta do Danúbio é atravessada pelo paralelo 45 °, classeatitudes N e longitude 29 ° de longitude E. lidar com Razim Delta - Sinoe 5.050 km ², dos quais 732 km ² estão na Ucrânia, a Delta-se em fase de adjudicação a uma área de 2.540 km ². Danúbio chegou Pătlăgeanca é garfo em dois ramos, Chilia & nbsp; norte e Tulcea ramo no braço sul, que depois CEATAL Saint George, separados înBraţul Sulina e do braço de São Jorge. Chilia, faz fronteira com a Ucrânia, e transportado ao longo de seu comprimento de 104 km ², 60% águas do Danúbio e aluviões. Devido à 67000000toneladas de lama até o delta do Danúbio, um aumento anual de aprox. 40 metros. Ramo Sulina está localizado no meio do Danúbio, e ao contrário do Chile tem um percurso em linha reta, sendo constantemente dragado para manter a navegação e embarcações marítimas. Tem um comprimento de 71 km e transporta 18% da água do Solnarina. braço Curso de St. George é voltado para sudeste, e é realizado em 112 km, com 22% do fluxo do Danúbio. ilhas fluviais formadas no início do delta Sacalinconsiderate secundário. Delta está localizado, em termos geológicos, a região móvel da terraplataforma chamado delta do Danúbio (região predobrogeană). Delta do Danúbio plataforma entra em contato com o sudoeste do Norte Dobrogea orogenética por Oancea Fault-St. George, que é aproximadamente paralelo ao braço de São Jorge. A estrutura geológica é constituída de um embasamento cristalino em que ordena oc transgressivaoverture representado por uma sequência de depósitos sedimentares do Paleozóico, Triássico, Jurássico, Cretáceo, Neógeno e Quaternário, derminate por mar e por perfuração rasa realizado na área. Depósitos de idade paleozóica, que são pisos Siluriano-Permiano (438-230000000 anos), constituído por rochas calcárias, dolomita, silte, arenitos líticos, com inserçãomanter o vitroclastice tufos. Repositories idade Triássico (248-213000000 anos) são feitas, a base de lodo ferruginoso, argila, arenito, microconglomerates, com intercalações de porfire feldspática e melafire Diabaz e transgressiva aparecer dolomitos, arenito calcário , silte marl, etc, que contêm espécies vegetais (sp Striatoabietites., Avalipollis ovalisş.a). foraminíferos (sp Glomospirella., Spirillina sp. etc), conodonde (Navicula Gondolella, Gladiogondolella tethydis etc.) depósitos do Jurássico (idades Dogger-Malm - 176-142000000 anos) são compostas principalmente de calcário (a base), argila, calcário, arenito cinzento e calcárioe amarelo (em cima), com foraminíferos fósseis (Textularia Jurássico, Spirillina orbicula etc) dinofagelate (Nannoceceratopsis espículas, N. pelúcida, Ctenidodinium panneum etc), etc. depósitos do Cretáceo andares pertencente Aptiano-Senoniano (121-65000000 anos) são compostas principalmente de argila e silte ferruginosoCom intercalações de arenitos finos e gipsifere dolomitos, contendo uma fitocenoză baixa com apiverucatus Trilobosporilites, triplex etc Clavifera. Depósitos idade Neógeno (Romeno-chão Sarmatian - 13,5-1,8 milhões de anos) são compostas de uma sucessão lumaşelice camada de calcário, areia, silte e argila, com Mactra   sp. areia, silte e argila vermelha, com Dosinia maeotica, areia fina cinza (com rimestiensis Dreissena, sp Limnocardium. areia, com orientalis Stylodacna e areias com intercalações de argila, contendo amostras viviparus bifarcinatus, etc Dreissena polymorpha. Quaternary depósitos idade (depósitosDelta derramamento pertencentes andares Pleistoceno-Holoceno - 1,8-0.010.000 anos) são formados, a base de uma camada de tijolos de barro vermelho seguido por uma sucessão de camadas de areia, cascalho, silte, argila e camadas de loess e em cima da eliminação silte e fluviatilă origem fluvio-lacustre. (Mutihac V., 1990 Ionesi L, 1994) & nbsp; Delta do Danúbio, localizada no noroeste do Mar Negro (entre 44 ˚ 46'00 "wide. N - Plataforma Budzhak, 45 ˚ 40'00" wide. N e 28 ˚ 40'24 "de comprimento. E - Norte orogenética Dobrogea e 29 ˚ 40'50 "de comprimento. E - Plataforma do Mar Negro), é legal a acumulação da paisagem geomorfológica desenvolvida na boca de vocêsărsare do Danúbio, no Mar Negro. (Hen P., 1973, Romanescu GH, 1995) Segundo a classificação da FAO (SOTER - Manual de Procedimentos, 1993), a Delta está incluído no tipo de relevo regional no rio de planície úmida depósitos aluviais com um elevado grau de fragmentação. Delta Danúbio é caracterizada por formaschamado relevo positivas e negativas landforms diques representados pelas depressões cheias de água (lagos). Atualmente, a Delta é a forma de um apartamento com uma inclinação de 0,006 ‰, atravessada por uma rede de água: os braços do rio, canais e igarapés, pontilhada por lagos e remansos. As diferenças de altitude acima do nível do mar, são 10/08m nos diques e -2 a -4 m nas depressões do lago. (Hen P., 1973, solo romeno do Danúbio Delta Biosphere Reserve, 1996) Delta do Danúbio território é dividido em duas sub-regiões geográficas a saber: Delta-se ocupando uma área de 4.250 km2, localizada entre os braços do rio, eo complexo Razim, com umaárea de 990 km2. De físico-geográfica divide entre os braços do rio Danúbio em duas principais sub-regiões naturais: o delta do rio e do mar delta. Delta fluvial ocupa mais de 65% da área total do delta e se estende desde Izmail ceatalul, a jusante, até diques e Letea Caraorman linha Peripravontade (braço Chilia) - Crisan (ramo de) - Ivancea (o braço de São Jorge) - Crasnicol - perecível. A sub-região do delta do Danúbio está dividida em várias unidades naturais, como Sireasa Depressão Sontea Storm Pardina Depressão Depressão Merhei Matita, vigas Chilia Grindul Stipoc em Tataru evolutiva, OstRana rovul em Cernovca evolutiva, Litcov Depressão Erenciuc Depressão Buhaiova Rosca, Meadow Tulcea e Depressão Murighiol Dranov-Dunav, etc. Delta Ocean inferior a 35% da área do delta do Danúbio, a leste da linha Periprava-Cri- Ivancea Crasnicol-perecíveis. Nesta sub-região, como se o delta do rio, & icIRC, reunião, áreas de relevo positivas e negativas, mas, ao contrário da sub-região em primeiro lugar, o fundo é depressões abaixo do nível do mar, na maioria dos casos. (Solo da romena Reserva da Biosfera Delta do Danúbio, 1996).
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie