Filmul Pădurea spânzuraţilor, este o ecranizare a romanului omonim al scriitorului român Liviu Rebreanu.

     Producţia a fost realizată în anul 1964 de Studioul Cinematografic „Bucureşti”, studiou care funcţiona deja în noul Centru de Producţie Cinemtatografică construit la Buftea. A fost realizat de cunoscutul regizor Liviu Ciulei, acesta alegând în rolul principal, a locotenentului Apostol Bologa, pe tânarul (pe atunci) actor Victor Rebengiuc, rol care l-a consacrat pe acesta în lumea cinematografului. În film mai joacă, de asemenea, însuşi regizorul (în rolul lui Klapka) şi actriţa Ana Széles (în rolul Ilonei). Este o producţie alb-negru.

     Filmul a fost foarte bine primit atât de critică cât şi de publicul românesc. Autorităţile comuniste ale timpului au fost mulţumite că cinematografia noastră a reuşit să producă filme în conformitate cu preceptele noii revoluţii culturale.

     Dar, mai presus de toate, filmul scotea în evidenţă capacitatea lui Ciulei de a gândi şi în termeni cinematografici, de a produce valori deosebite care puteau să facă faţă exigenţelor circuitului internaţional.

     Pădurea spânzuraţilor a reprezentat apogeul experienţei regizorale filmice a lui Liviu Ciulei, după ce acesta mai realizase şi alte filme ca regizor principal, aşa cum au fost,Erupţia şi Valurile Dunării, respectiv în calitate de regizor secund al lui Victor Iliu în filmul Moara cu noroc. Experienţa sa de arhitect, actor şi scenograf au cântărit desigur decisiv la rezultatul final.

     Prin acest film, Liviu Ciulei se defineşte a fi un regizor care crede în puterea imaginii. Alegerea decorurilor este semnificativă ca expresivitate, integrându-se firesc în structurile naturale care definesc locuri unde are loc acţiunea, punctând-o. Nimic nu apare întâmplător în decorul acţiunii filmului: stivele de coşciuge, grămezile de scaune, vrafurile de bocanci, nemunăratele obiecte din camera logodnicei, lucrurile aruncate anapoda din castel sau ciudata boală a pădurii, arăturile uscate, lumina lividă a întinderilor. Toate aceste contribuie din plin la definirea acţiunii ca una sumbră, bolnăvicioasă, tensionată şi lipsită de orice speranţă, cea care era de fapt a războiului şi care i-a cuprins şi pe participanţii.

     Acestea sunt cauzele pentru care filmul apare în cinematografia românească post-belică ca un fenomen deosebit, marcând o deschidere spre nou, spre adevărata creaţie artistică, care se ridică dincolo de orice concept politic. Filmul depăşeşte total acea optică teatrală a punerii în scenă a acţiunii unui film aidoma unei piese de teatru, care este inerentă oricărei cinematografii la începuturi. De fapt, asta a fost realitatea anilor 1960, cinematografia românească din acei ani era, într-un fel, la începuturi, scenariştii, regizorii şi actorii fiind în general oameni tineri, dar plini de entuziasm. Datorită personalităţii remarcabile a lui Liviu Ciulei, filmul românesc a făcut un "salt cuatic" de anvergură, concurând nu numai romanul remarcabil a lui Liviu Rebreanu, dar şi stabilind un alt set de valori la care filmul românesc era perfect capabil de a ajunge.

     Prin Pădurea spânzuraţilor, filmul artistic românesc se face cunoscut în lume. În anul 1965, participând la la Festivalul Internaţional al Filmului de la Cannes, Franţa, regizorul Liviu Ciulei a fost recompensat cu Premiul pentru regie.


Categorie
  • Categorie:FILME ROMANESTI
Fotografii

Pădurea spânzuraț

Pădurea spânzuraț
Engleza
Forest of the Hanged film is a screen adaptation of the eponymous novel Romanian writer Liviu Rebreanu. Production was conducted in 1964 by Studio Cinema "Bucharest", the studio that already operate in the new production center built Cinemtatografică Buftea. It was made by the famous director Liviu Ciulei, he chose to sclul mainly of Lieutenant Apostol, the young (then) Victor Rebengiuc actor, a role that established her in world cinema. In the movie playing, also the director himself (in his role Klapka) and actress Anna Széles (the role Ilona). Output is black. The film was well received by both critics and audiences Romanesc. time communist authorities were happy that our film has managed to produce films in accordance with the precepts of the new cultural revolution. But above all, the film Ciulei emphasized his ability to think in terms of film, to produce special values that could meet the requirements of international circuitnational. Forest of the Hanged peak was director Alan's experience Ciulei May after he had made other films as director and principal, as were rash and Danube waves respectively as the second director of the film Iliu Victor Mill Lucky. His experience as an architect, actor and director has certainly weighedcisiv end result. In this movie, Liviu Ciulei is defined to be a director who believes in the power of image. Choosing scenery is significant that expression, is naturally integrating natural structures that define places where the action takes place and focuses it. Nothing is accidental in setting action movie: stacks of coffins, piles of chairs,piles of shoes, bride nemunăratele objects in the room, things thrown awry in disease strange castle or forest, dry tillage, green light to stretch. All these fully contribute to defining the action as a dark, morbid, tense and without any hope, one that was actually covered the war and that he and the participants.These are cases for which the film is in post-war Romanian cinema as a particular phenomenon, marking a new opening towards towards true artistic creation, which stands beyond any political concept. That exceeds the total optical film theatrical release in an action scene like a movie theater, which is inherent in anycinema from the beginning. Actually, that was the reality of the 1960s, Romanian cinema in those years was, somehow, in the beginning, the writers, directors and actors are generally young, but enthusiastic. Because Alan's remarkable personality Ciulei Romanian film has made a "leap cuatic" large, competing not only novel remarcabiLiviu Rebreanu to, but setting a different set of values that Romanian film was perfectly capable of reaching. The Forest of the Hanged, Romanian feature film is known in the world. In 1965, participating in the International Film Festival in Cannes, France, director Liviu Ciulei was awarded the prize for Best Director.
Spaniola
Bosque de la película Ahorcado es una adaptación cinematográfica de la novela homónima de escritor rumano Liviu Rebreanu. Producción se llevó a cabo en 1964 por el Estudio Cine "Bucarest", el estudio que ya operan en el nuevo centro de producción Cinemtatografică Buftea. Fue hecho por el famoso director de Liviu Ciulei, optó por sclul principalmente del teniente Apóstol, el joven (entonces) Víctor Rebengiuc actor, un papel que la establecieron en el cine mundial. En el jugar de la película, también el propio director (en su papel Klapka) y la actriz Anna Széles (el papel Ilona). La salida es negro. La película fue bien recibida por crítica y público Romanesc. autoridades comunistas tiempo estaban contentos de que nuestro cine ha logrado producir películas de conformidad con los preceptos de la nueva revolución cultural. Pero sobre todo, la película Ciulei hizo hincapié en su capacidad de pensar en términos de cine, para producir valores especiales que podrían cumplir los requisitos del circuito internacionalnacionales. bosque de la cima fue ahorcado Alan experiencia director Ciulei de mayo después de que él había hecho otras películas como director y principal, como fueron erupción cutánea y las olas del Danubio, respectivamente, como segundo director de la película Iliu Víctor Molino Lucky. Su experiencia como arquitecto, actor y director sin duda ha pesadoresultado final cisiv. En esta película, Liviu Ciulei se define como un director que cree en el poder de la imagen. Elegir escenario es significativo que la expresión, es, naturalmente, la integración de las estructuras naturales que definen los lugares donde se desarrolla la acción y la enfoca. Nada es casual en la fijación de película de acción: montones de ataúdes, pilas de sillas,montones de zapatos, objetos nemunăratele novia en la habitación, tirado cosas mal en la enfermedad de extraño castillo o el bosque, la labranza en seco, la luz verde para estirar. Todos estos plenamente a la definición de la acción como un oscuro, morboso, tenso y sin ninguna esperanza, una realidad que se cubrió la guerra y que él y los participantes.Estos son casos en los que la película está en post-guerra cine rumano como un fenómeno particular, marcando una nueva apertura hacia la hacia la creación artística verdadera, que está más allá de cualquier concepto político. Eso excede estreno de la película óptica total de teatro en una escena de acción, como una sala de cine, que es inherente a cualquiercine desde el principio. En realidad, ésa era la realidad de la década de 1960, el cine rumano en esos años fue, de alguna manera, en un principio, los escritores, directores y actores suelen ser jóvenes, pero entusiasta. Debido a la personalidad de Alan notable Ciulei película rumana ha dado un salto "Cuatic" grande, compitiendo novela no sólo remarcabiLiviu Rebreanu, pero la fijación de un conjunto diferente de valores que la película rumana era perfectamente capaz de alcanzar. El bosque de los colgados, largometraje rumano que se conoce en el mundo. En 1965, participando en el Festival Internacional de Cine en Cannes, Francia, director de Liviu Ciulei fue galardonado con el premio al mejor director.
Italiana
Foresta del film Impiccato è un adattamento cinematografico del romanzo omonimo scrittore romeno Liviu Rebreanu. La produzione è stata condotta nel 1964 dallo Studio Cinema "Bucarest", lo studio che già operano nel centro di produzione di nuova costruzione Cinemtatografică Buftea. E 'stato realizzato dal celebre regista Liviu Ciulei, scelse di scLUL principalmente del tenente Apostol, il giovane (allora) attore Victor Rebengiuc, un ruolo che l'ha costituita nel cinema mondiale. Nella riproduzione del filmato, anche il regista stesso (nel suo ruolo di Klapka) e l'attrice Anna Széles (il ruolo Ilona). L'uscita è nero. Il film è stato ben accolto da critica e pubblico Romanesc. autorità comuniste tempo erano felici che il nostro film è riuscito a produrre film in conformità con i precetti della nuova rivoluzione culturale. Ma soprattutto, il film Ciulei ha sottolineato la sua capacità di pensare in termini di film, di produrre valori speciali che potrebbero soddisfare i requisiti del circuito internazionalenazionali. Foresta del picco Impiccato era di Alan esperienza direttore Ciulei maggio dopo aver fatto altri film come regista e capitale, sono stati: rash e le onde del Danubio, rispettivamente come direttore seconda parte del film Iliu Victor Mill Lucky. La sua esperienza di architetto, attore e regista ha certamente pesatocisiv risultato finale. In questo film, Liviu Ciulei è definito come un regista che crede nel potere dell'immagine. La scelta scenario è significativo che l'espressione, è naturalmente l'integrazione delle strutture naturali che definiscono i luoghi dove si svolge l'azione e lo focalizza. Nulla è casuale nella creazione film d'azione: cataste di bare, pile di sedie,mucchi di scarpe, oggetti sposa nemunăratele nella stanza, le cose storte gettato nella malattia castello strano o forestali, lavorazione del terreno asciutto, via libera al tratto. Tutte queste contribuiscono a definire completamente il ricorso nel buio, morboso, teso e senza alcuna speranza, uno che è stato effettivamente coperto la guerra e che lui ed i partecipanti.Si tratta di casi per i quali il film è in post-guerra cinema rumeno come un particolare fenomeno, marcatura una nuova apertura verso towards vera creazione artistica, che sta di là di ogni concetto politico. Che supera sale cinematografiche il film totale ottico in una scena d'azione come un cinema, che è insito in qualsiasicinema fin dal principio. In realtà, questa era la realtà del the 1960, cinema rumeno in quegli anni era, in qualche modo, all'inizio, gli scrittori, i registi e gli attori sono generalmente giovani, ma entusiasti. A causa di Alan notevole personalità Ciulei film rumeno ha fatto un "salto cuatic" di grandi dimensioni, in competizione romanzo non solo remarcabiLiviu Rebreanu, ma la fissazione di un diverso insieme di valori che film rumeno era perfettamente in grado di raggiungere. La Foresta degli impiccati, lungometraggio rumeno è conosciuta nel mondo. Nel 1965 partecipano al Festival Internazionale del Cinema di Cannes, in Francia, regista Liviu Ciulei ha ricevuto il premio per la miglior regia.
Franceza
La Forêt des pendus film est une adaptation du roman éponyme de l'écrivain roumain Liviu Rebreanu. La production a été réalisée en 1964 par le Studio Cinéma "de Bucarest», le studio qui fonctionnent déjà dans le nouveau centre de production construit Cinemtatografică Buftea. Il a été réalisé par le célèbre réalisateur Liviu Ciulei, il a choisi de scLUL principalement du lieutenant Apostol, le jeune (alors) Victor Rebengiuc acteur, un rôle qui l'a constituée dans le cinéma mondial. Dans le jeu de film, aussi le réalisateur lui-même (dans son rôle Klapka) et de l'actrice Anna Széles (le rôle Ilona). La sortie est noir. Le film a été bien accueillie par les critiques et le public Romanestemps aux autorités communistes c. étaient heureux que notre film a réussi à produire des films en conformité avec les préceptes de la révolution culturelle nouvelle. Mais surtout, le film Ciulei souligné sa capacité à penser en termes de cinéma, de produire des valeurs particulières qui pourraient satisfaire aux exigences du circuit internationalnationaux. Forêt des pendus de pointe a été l'expérience de réalisateur Alan Ciulei mai, après qu'il avait fait d'autres films en tant que directeur et principal, de même que les éruptions cutanées et les vagues du Danube, respectivement, le second directeur de l'usine Victor Iliu film Lucky. Son expérience en tant qu'architecte, acteur et réalisateur a certainement pesérésultat final cisiv. Dans ce film, Liviu Ciulei est défini comme étant un réalisateur qui croit en la puissance de l'image. Choisir un paysage est significatif que l'expression, est naturellement l'intégration des structures naturelles, qui définissent les endroits où se déroule l'action et il se concentre. Rien n'est accidentel dans la mise en film d'action: des piles de cercueils, des piles de chaises,des tas de chaussures, des objets nemunăratele mariée dans la salle, les choses jetées de travers dans la maladie étrange château ou de la forêt, le travail du sol sec, le feu vert à l'étirement. Toutes ces contribuer pleinement à la définition de l'action comme un noir, morbide, tendu et sans aucun espoir, celui qui était couvert la guerre et que lui et les participants.Ce sont des cas pour lesquels le film est en post-guerre cinéma roumain comme un phénomène particulier, marquant une nouvelle ouverture vers vers la création artistique véritable, qui est au-delà de tout concept politique. Cela dépasse la sortie du film optique total de théâtre dans une scène d'action comme une salle de cinéma, qui est inhérente à toutecinéma depuis le début. En fait, c'était la réalité des années 1960, le cinéma roumain dans les années a été, en quelque sorte, au début, les écrivains, réalisateurs et acteurs sont généralement jeunes, mais enthousiastes. Comme Alan personnalité remarquable Ciulei film roumain a fait un bond "cuatic" grand roman concurrence non seulement remarcabiLiviu Rebreanu, mais la fixation d'un ensemble différent de valeurs que le cinéma roumain est parfaitement capable d'atteindre. La Forêt des pendus, le long métrage roumain est connu dans le monde. En 1965, participant au Festival International du Film de Cannes, en France, Directeur Liviu Ciulei a reçu le prix du meilleur réalisateur.
Germana
Wald der Gehenkten Film ist eine Verfilmung des gleichnamigen Romans rumänische Schriftsteller Liviu Rebreanu. Die Produktion wurde "durchgeführt im Jahr 1964 von Studio Cinema" in Bukarest, das Studio, die bereits arbeiten in der neuen Produktionsstätte errichtet Cinemtatografică Buftea. Es von dem berühmten Regisseur Liviu Ciulei gemacht wurde, entschied er sich sclul hauptsächlich von Lieutenant Apostol, der junge (damals) Victor Rebengiuc Schauspieler, eine Rolle, die ihr in World Cinema gegründet. In dem Film spielen, auch der Regisseur selbst (in seiner Rolle Klapka) und Schauspielerin Anna Széles (die Rolle Ilona). Output ist schwarz. Der Film war gut erhalten Romanes von Kritikern und Publikumc. Zeit der kommunistischen Behörden waren froh, dass unser Film hat es geschafft, produzieren Filme in Einklang mit den Grundsätzen der neuen kulturellen Revolution. Aber vor allem, Film Ciulei betonte die seine Fähigkeit zum Film glaube, in Bezug auf, zu produzieren spezielle Werte, die den Anforderungen des International Circuit treffen könntenational. Wald der Gehenkten Höhepunkt war Regisseur Alan Erfahrung Ciulei Mai, nachdem er und hatte wesentlichen anderen Filmen als Regisseur, waren wie Hautausschlag und Donau Wellen jeweils als zweiter Regisseur des Films Iliu Victor Mill Lucky. Seine Erfahrungen als Architekt, Schauspieler und Regisseur hat sicherlich gewogencisiv Endergebnis. In diesem Film ist Ciulei Liviu definiert, um ein Bild, Direktor der WHO glaubt an die Macht. Die Wahl Landschaft ist bezeichnend, dass Meinungsfreiheit, ist natürlich die Integration von natürlichen Strukturen, die festlegen, wo die Aktion stattfindet und dabei fokussiert. Nichts ist zufällig im Rahmen Action-Film: Stapel von Särgen, Stapel von Stühlen,Haufen von Schuhen, Braut nemunăratele Objekte im Raum, die Dinge schief in seltsamen Krankheit geworfen Schloss oder Wald, trockene Bodenbearbeitung, grünes Licht zu strecken. Alle diese einen umfassenden Beitrag zur Festlegung der Maßnahmen als eine dunkle, morbide, angespannt und ohne jede Hoffnung, jene, die tatsächlich den Krieg bedeckt war und dass er und die Teilnehmer.Dies sind Fälle, in denen der Film spielt in der Nachkriegszeit rumänische Kino als eine besondere Erscheinung, die eine neue Öffnung hin zur echten künstlerischen Schaffens, die jenseits aller politischen Konzept steht. Dies übersteigt die gesamte optische Film Kinostart in einer Action-Szene wie ein Kino, das sich in jeder istKino von Anfang an. Eigentlich, dass die Realität der 1960er Jahre rumänischen Kinos in jenen Jahren war, irgendwie, im Anfang war, die Schriftsteller, Regisseure und Schauspieler sind in der Regel jung, aber begeistert. Weil Alan's bemerkenswerte Persönlichkeit Ciulei rumänischen Film hat einen "Sprung cuatic gemacht" großen, konkurrieren nicht nur neuartige remarcabiLiviu Rebreanu zu, aber ein unterschiedlicher Satz von Werten der rumänischen Film erreichte in der Lage war perfekt. Der Wald der Gehenkten, rumänischer Spielfilm ist weltweit bekannt im. Im Jahr 1965 wurde die Teilnahme an den Internationalen Filmfestspielen in Cannes, Frankreich, Regisseur Liviu Ciulei den Preis für die Beste Regie ausgezeichnet.
Rusa
Лес повешенных фильма Экранизация одноименного романа румынскому писателю Ливиу Ребряну. Производство было проведено в 1964 году киностудия "Бухарест", студии, которые уже работают в новом производственном центре построили Cinemtatografică Buftea. Оно было сделано известный режиссер Ливиу Ciulei, он выбрал для ПКLUL основном лейтенант Апостол, молодых (в то время) Виктор Rebengiuc актер, роль, которую установило ее в мировом кино. В фильме играет также самого режиссера (в его роли Клапка) и актриса Анна Széles (роль Илона). Выходные черный. Фильм был хорошо принят критиками и аудиторией цыганскийC. время коммунистической власти были счастливы, что наш фильм удалось производить фильмы в соответствии с постулатами новой культурной революции. Но, прежде всего, фильм Ciulei подчеркнул свою способность мыслить в терминах пленки, для производства специальные значения, которые отвечали бы требованиям международных цепигражданина. Лес повешенных пик Алан опыт директор Ciulei мая после того как он сделал другие фильмы как режиссер и главный, так же как сыпь и Дунай волны, соответственно, как второй режиссер картины Виктор Iliu Милл Lucky. Его опыт в качестве архитектора, актер и режиссер, безусловно, весилcisiv конечный результат. В этом фильме, Ливиу Ciulei определяется как режиссер, который верит в силу своего имиджа. Выбор декораций отметить, что выражение, естественно, интеграции природных структур, которые определяют места, где происходит действие, и направляет его. Нет ничего случайного в создании боевик: штабеля гробов, сваи стульев,груды обуви, невеста nemunăratele предметы в комнате, все бросили наперекосяк заболеваний странный замок или лес, сухой обработки, зеленый свет на прямую. Все это в полной мере способствовать определению мер, темные, болезненные, время и без всякой надежды, которая была фактически охватывает войны и что он и участников.Эти случаи, для которых фильм находится в послевоенный румынского кино, как особый феномен, отмечая открытие нового направления в направлении подлинного художественного творчества, который стоит за какой-либо политической концепции. Это превышает общее оптических фильма в кинотеатрах в действие сцены, таких как кинотеатр, которая присуща любойкино с самого начала. Собственно, это была реальность 1960-х годов, румынского кино в те годы, так или иначе, в начале, писатели, режиссеры и актеры, как правило, молодые, но энтузиазма. Потому что выдающаяся личность Алана Ciulei румынский фильм сделал "прыжок cuatic" большой, конкурируя не только роман remarcabiЛивиу Ребряну, но настройки различных наборов значений, что румынский фильм был вполне способен идущие последствия. Лес повешенных, румынский фильм известен во всем мире. В 1965 году участие в международном кинофестивале в Каннах, Франция, режиссер Ливиу Ciulei был удостоен приза за лучшую режиссуру.
Portugheza
Floresta do filme Enforcado é uma adaptação do romance de tela eponymous escritor romeno Liviu Rebreanu. A produção foi realizada em 1964 pelo Studio "Cinema de Bucareste", o estúdio que já operam no novo centro de produção construído Cinemtatografică Buftea. Ela foi feita pelo famoso diretor Liviu Ciulei, ele escolheu sclul principalmente do Tenente Apostol, o jovem (então) Victor Rebengiuc ator, um papel que ela estabeleceu no mundo do cinema. No jogo do filme, também diretora do mesmo (em seu papel Klapka) e atriz Anna Széles (papel Ilona). Saída é preto. O filme foi bem recebido pela crítica e pelo público Romanesc. autoridades comunistas tempo estava feliz que o nosso filme conseguiu produzir filmes em conformidade com os preceitos da nova revolução cultural. Mas acima de tudo, o filme Ciulei enfatizou sua capacidade de pensar em termos de cinema, para produzir valores especiais que poderiam satisfazer os requisitos do circuito internacionalnacional. Florestal do pico do Enforcado foi Alan experiência Ciulei diretor de Maio depois de ter feito outros filmes como diretor e principal, assim como as erupções e as ondas do Danúbio, respectivamente, segundo o diretor do filme Iliu Victor Mill Lucky. Sua experiência como arquiteto, ator e diretor certamente pesouresultado final cisiv. Neste filme, Liviu Ciulei é definido como um diretor que acredita no poder da imagem. Escolhendo o cenário é significativo que a expressão, é, naturalmente, a integração das estruturas naturais que definem locais onde tem lugar a acção e concentra-lo. Nada é por acaso na criação de filmes de ação: pilhas de caixões, pilhas de cadeiras,pilhas de sapatos, objetos de noiva nemunăratele no quarto, coisas minadas na doença estranho castelo ou floresta, cultivo seco, luz verde para esticar. Todos estes contribuir plenamente para definir a ação como um escuro, mórbido, tenso e sem qualquer esperança, que foi realmente cobriu a guerra e que ele e os participantes.Estes são casos em que o filme está em pós-guerra, o cinema romeno como um fenômeno particular, marcando uma nova abertura para o verdadeiro sentido da criação artística, que está além de qualquer conceito político. Que excede o total do filme óptico versão teatral de uma cena de ação, como uma sala de cinema, que é inerente a qualquercinema desde o início. Na verdade, essa era a realidade dos anos 1960, o cinema romeno naqueles anos foi, de alguma forma, no início, os escritores, diretores e atores são geralmente jovens, mas entusiasmado. Como personalidade notável Alan Ciulei filme romeno deu um salto "cuatic" grandes concorrentes romance não só remarcabiLiviu Rebreanu, mas estabelecendo um conjunto diferente de valores que o filme romeno era perfeitamente capaz de alcançar. A Floresta dos Enforcados, romeno filme é conhecido no mundo. Em 1965, participando do Festival Internacional de Cinema em Cannes, França, diretor Liviu Ciulei recebeu o prêmio de Melhor Diretor.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie