Oradea, mai demult Oradea Mare  este reşedinţa şi cel mai mare municipiu al judeţului Bihor, situat în vestul României, pe râul Crişul Repede, în imediata apropiere a graniţei cu Ungaria. Totodată este şi cel mai important oraş din regiunea istorică Crişana. La recensământul din 2002 municipiul avea 206.614 de locuitori. Zona metropolitană, care include şi nouă comune învecinate, avea în anul 2007 populaţia de 245.800 de locuitori, dintre care 70% români, 27% maghiari ş.a.În perioada interbelică 20,6% din populaţia oraşului era alcătuită din evrei, fiind consemnate de asemenea comunităţi de germani, slovaci, ucraineni etc. (vezi judeţul Bihor interbelic).

    Staţiunile balneare Băile Felix şi Băile 1 Mai se află la o distanţă de 8 km, respectiv 4 km de oraş. Pe lângă apele termale recunoscute pe plan internaţional pentru efectele sale terapeutice, în această zonă se găseşte o formaţiune carstică spectaculoasă, mai exact, un aven cu o adâncime de 86 de metri, denumit în zonă "Craterul de la Betfia", precum şi pârâul termal Peţa, cu o vegetaţie tropicală unică în Europa.

    De secole, municipiul Oradea a reprezentat un punct important de referinţă pentru zonă, fiind cel mai important centru cultural şi comercial. În Evul Mediu, înCetatea Oradiei exista un observator astronomic, primul în Europa. Drept urmare, meridianul de 00 trecea prin Oradea.

     Oradea (în latină Varadinum) este menţionată pentru prima dată la 1113, într-o diplomă a abaţiei benedictine din Zobor[6], în care apare numele episcopului Sixtus Varadiensis şi al comitelui Saul de Bychar, însă rădăcinile sale sunt de origine romano-dacică, descoperirile arheologice atestând că în zona Salca din oraş şi zonaBăilor Felix erau stabiliţi romani şi daci[7]. De-a lungul Evului Mediu, cetatea a devenit loc de convieţuire pentru un mozaic etnic care a contribuit la stabilirea componenţei etnice de astăzi al Oradiei: români, maghiari, austrieci, slovaci, evrei, ucrainieni şi turci. 

    Cetatea Oradiei, ale cărei vestigii se pot vedea şi astăzi, este menţionată întâia oară în 1241, cu ocazia efectuării unor reparaţii grabnice pentru a face faţă unui iminent atac tătaro-mongol. Construirea cetăţii este atribuită regelui Ladislau I (1077-1095), în onoarea căruia la 27 iunie 1191, Papa Celestinus al III-lea emite un act prin care are loc sanctificare regelui. Conform Cronicii Pictate de la Viena (Chronicon pictum Vindobonense), tot regele Ladislau I a fost cel care a hotărât să ridice "în locul numit Várad", adică la Oradea, o mănăstire în cinstea Fecioarei Maria. Această mănăstire a constituit leagănul episcopiei romano-catolice de Oradea, al cărei întemeietor şi patron spiritual a fost regele Ladislau I.

 


Categorie
  • Categorie:Resedinta de judet
Fotografii

Oradea

Oradea
Engleza
Oradea Oradea Mare formerly resided and largest city of Bihor County, situated in western Romania, Fast River River, near the border with Hungary. Also is the most important city of the historic region Cri. 2002 census the city aveof 206 614 inhabitants. metropolitan area, which includes nine neighboring villages, had in 2007 the population of 245,800 inhabitants, of whom 70% Romanian, 27% Hungarian interwar ş.a.În 20.6% of the population consisted in Hebrew, is also reported communities Germans, Slovaks, Ukrainians, etc.. (see County Bihor wars). seaside resorts and Baile 1 Mai Baile Felix is at a distance of 8 km, 4 km from the city respectively. Besides thermal waters internationally recognized for its therapeutic effects in this area is a spectacular karst formation, namely, a venture with a depth of 86 meters,area called the "Crater from Shaft" and Peta Stream Spa, a unique tropical vegetation in Europe. For centuries, Oradea was an important point of reference for the area, the most important cultural and commercial center. In the Middle Ages, there was an observer astrono înCetatea Oradeasmall, first in Europe. As a result, the 00 meridian passing through Oradea. Oradea (Latin Varadinum) is first mentioned in 1113, a graduate of Benedictine abbey of Zobor [6], which is the name of Bishop Sixtus Varadiensis and Saul comitelui Bychar butits roots are Roman-Dacian origin, certifying that the archaeological area of the city and zonaBăilor Salcah Felix Romans and Dacians were established [7]. Throughout the Middle Ages, the city became a place of living for the ethnic mosaic that helped to establish the ethnic composition of Oradea today: Romanian, Hungarian, AustriaECI, Slovak, Hebrew, Ukrainian and Turkish. Oradea city, whose ruins can be seen today is that the first time in 1241, at the time of The quick repair to face an imminent attack Tartar-Mongol. Construction of the city is attributed King Ladislas I (1077-1095), in onoabad that on 27 June 1191, Pope Celestinus III issued an act that takes place beatify King. According to the Vienna Painted Chronicle (Chronicon pictum Vindobonense), all King Ladislas I was the one who decided to raise "the place called Varadi, ie in Oradea, a monastery in honor of the Virgin Mary. Această monastery was the cradle of the Roman Catholic diocese of Oradea, whose founder and spiritual patron was King Ladislas I
Spaniola
Oradea Oradea Mare residía anteriormente y la principal ciudad del condado de Bihor, situado en el oeste de Rumania, rápidos del río del río, cerca de la frontera con Hungría. También es la ciudad más importante de la región histórica Cri. Censo de 2002 la ciudad avede 206 614 habitantes. área metropolitana, que incluye nueve pueblos vecinos, tenía en 2007, la población de 245.800 habitantes, de los cuales el 70% rumanos, el 27% de Hungría de entreguerras ş.a.În 20,6% de la población estuvo constituida por en hebreo, también se informó de las comunidades alemanes, eslovacos, ucranianos, etc. (véase el Condado de Biguerras hor). balnearios y un Baile Baile Felix Mai está a una distancia de 8 km, 4 km de la ciudad, respectivamente. Además de aguas termales reconocidos internacionalmente por sus efectos terapéuticos en este campo es una formación kárstica espectaculares, es decir, una empresa con una profundidad de 86 metros,zona conocida como el cráter "del eje" y Peta Stream Spa, una vegetación tropical único en Europa. Durante siglos, Oradea fue un importante punto de referencia para la zona, el importante valor cultural y el centro comercial más. En la Edad Media, hubo un observador astrono înCetatea Oradeaprimero a pequeña escala, en Europa. Como resultado, el meridiano 00 que pasa por Oradea. Oradea (América Varadinum) es mencionada por primera vez en 1113, graduado de la abadía benedictina de Zobor [6], que es el nombre del obispo Sixto Varadiensis y Saúl comitelui Bychar perosus raíces son de origen romano-dacia, que certifique que el área arqueológica de la ciudad y zonaBăilor Salca romanos y dacios Félix se establecieron [7]. A lo largo de la Edad Media, la ciudad se convirtió en un lugar de vida para el mosaico étnico que ayudó a establecer la composición étnica de Oradea hoy: rumano, húngaro, AustriaECI, eslovaco, hebreo, ucraniano y turco. Ciudad de Oradea, cuyas ruinas pueden verse hoy en día es que la primera vez en 1241, en el momento de la reparación rápida para hacer frente a un inminente ataque tártaro-mongol. Construcción de la ciudad se atribuye el rey Ladislao I (1077-1095), en onoamalo que el 27 de junio de 1191, el Papa Celestinus III emitió un acto que tiene lugar beatificar a King. Según la Crónica de Viena Pintado (Vindobonense Chronicon pictum), todos rey Ladislao I fue el que decidió elevar "el lugar que se llama Varadi, es decir, en Oradea, un monasterio en honor de la Virgen María. Unceastă monasterio fue la cuna de la diócesis católica de Oradea, cuyo fundador y espiritual patrón era el rey Ladislao I
Italiana
Oradea Oradea Mare precedentemente risieduto e più grande città della contea di Bihor, situato nella parte occidentale della Romania, Fast Fiume Fiume, vicino al confine con l'Ungheria. è anche la città più importante della regione Cri storico. Censimento del 2002 la città avedi 206 614 abitanti. area metropolitana, che comprende nove villaggi vicini, si era nel 2007 la popolazione di 245.800 abitanti, di cui il 70% romeni, il 27% ungherese tra le due guerre ş.a.În 20,6% della popolazione costituito in ebraico, è riportato anche le comunità tedeschi, slovacchi, ucraini, ecc. (vedi Contea di Bihor guerre). balneari e Baile 1 Mai Baile Felix si trova ad una distanza di 8 km, 4 km dalla città rispettivamente. Oltre acque termali riconosciute a livello internazionale per i suoi effetti terapeutici in questo campo è una formazione carsica spettacolare, vale a dire, una joint venture con una profondità di 86 metri,area denominata "cratere da Shaft" e Peta Stream Spa, una vegetazione tropicale unica in Europa. Per secoli, Oradea è stato un importante punto di riferimento per la zona, la cultura e importante centro commerciale più. Nel medioevo, c'è stato un osservatore astrono înCetatea Oradeapiccolo, primo in Europa. Come risultato, il 00 meridiano che passa per Oradea. Oradea (Varadinum latino) è la prima volta nel 1113, un laureato di abbazia benedettina di Zobor [6], che è il nome del vescovo Sisto Varadiensis e Saul comitelui Bychar male sue radici sono origine romana-Daci, che attesti che l'area archeologica della città e zonaBăilor Salca Felice Romani e Daci sono stati istituiti [7]. Per tutto il Medioevo, la città divenne un luogo di vita per il mosaico etnico che ha contribuito a stabilire la composizione etnica di Oradea oggi: rumeno, ungherese, AustriaECI, slovacco, ebraico, ucraino e turco. Città di Oradea, i cui resti si possono vedere oggi è che la prima volta nel 1241, al momento della riparazione resoconto di fronte ad un imminente attacco tartaro-mongolo. La costruzione della città è attribuito re Ladislao I (1077-1095), in onoaPeccato che il 27 giugno 1191, Papa Celestino III, ha compiuto un atto che si svolge beatificare King. Secondo il dipinto di Vienna Cronaca (Chronicon Vindobonense pictum), tutti i re Ladislao ero quello che ha deciso di "alzare il luogo chiamato Varadi, cioè a Oradea, un monastero in onore della Vergine Maria. Această monastero fu la culla della diocesi cattolica di Oradea, il cui fondatore e patrono spirituale è stato il re Ladislao I
Franceza
Oradea Oradea Mare résidaient auparavant et plus grande ville du comté de Bihor, situé dans l'ouest de la Roumanie, Fast River River, près de la frontière avec la Hongrie. est aussi la ville la plus importante de la région historique Cri. Recensement de 2002 av de la villede 206 614 habitants. région métropolitaine, qui comprend neuf villages voisins, avait en 2007 la population de 245.800 habitants, dont 70% roumain, hongrois 27% entre les deux guerres ş.a.În 20,6% de la population se composait en hébreu, est également signalé communautés Allemands, Slovaques, Ukrainiens, etc. (voir le comté de Biguerres Hor). stations balnéaires et Baile 1 Mai Baile Felix est à une distance de 8 km, 4 km de la ville, respectivement. Outre les eaux thermales de renommée internationale pour ses effets thérapeutiques dans ce domaine est une formation karstique spectaculaire, à savoir, une entreprise avec une profondeur de 86 mètres,zone appelée le cratère "From Shaft" et Peta Stream Spa, une végétation tropicale unique en Europe. Pendant des siècles, Oradea a été un important point de référence pour la région, l'important centre culturel et commercial le plus. Au Moyen Age, il y avait un observateur astronome înCetatea Oradeapetites, d'abord en Europe. En conséquence, le méridien passant par 00 Oradea. Oradea (Varadinum latine) est d'abord mentionné en 1113, diplômé de l'abbaye bénédictine de Zobor [6], qui est le nom de l'évêque Sixte Varadiensis et Saul comitelui Bychar maisses racines sont d'origine romaine-dace, attestant que la zone archéologique de la ville et zonaBăilor Salcah Romains Felix et les Daces ont été établis [7]. Tout au long du Moyen Age, la ville est devenue un lieu de vie de la mosaïque ethnique qui a aidé à établir la composition ethnique de Oradea aujourd'hui: roumain, hongrois, l'AutricheECI, slovaque, l'hébreu, l'ukrainien et le turc. Ville d'Oradea, dont les ruines sont visibles aujourd'hui, c'est que la première fois en 1241, au moment de la réparation rapide pour faire face à une imminente attaque tartare-mongole. Construction de la ville est attribuée le roi Ladislas I (1077-1095), en onoaDommage que le 27 Juin 1191, le pape Célestin III délivré un acte qui a lieu béatifier King. D'après la Chronique de Vienne peint (Vindobonense pictum Chronicon), tous roi Ladislas I a été celui qui a décidé d'augmenter «l'endroit appelé Varadi, c'est à dire à Oradea, un monastère en l'honneur de la Vierge Marie. Uneceastă monastère a été le berceau du diocèse catholique d'Oradea, dont le fondateur et patron spirituel était le roi Ladislas I
Germana
Oradea Oradea Mare früher wohnte und größte Stadt des Bihor, befindet sich im Westen Rumäniens, Fast River River, nahe der Grenze zu Ungarn. Auch ist die wichtigste Stadt der historischen Region Cri. Volkszählung 2002 die Stadt all.von 206 614 Einwohnern. Metropolregion, die neun umliegenden Dörfer umfasst, hatte im Jahr 2007 die Bevölkerung von 245.800 Einwohnern, von denen 70% Rumänen, 27% ungarische Zwischenkriegszeit ş.a.În 20,6% der Bevölkerung bestand Im Hebräischen ist auch Gemeinschaften Deutschen, Slowaken, Ukrainer, etc. berichtet. (siehe County Bihor Kriege). Badeorte Baile 1 Mai und Baile Felix ist in einer Entfernung von 8 km, 4 km von der Stadt beziehungsweise. Neben Thermalwasser international bekannt für seine therapeutischen Wirkungen in diesem Bereich anerkannt ist eine spektakuläre Karstgebilde, nämlich eine Venture mit einer Tiefe von 86 Metern,Bereich namens "Crater von Shaft" und Peta Stream Spa, ein einzigartiger tropischer Vegetation in Europa. Jahrhundertelang war Oradea ein wichtiger Bezugspunkt für die Region, die wichtigsten kulturellen und kommerziellen Zentrum. Im Mittelalter gab es einen Beobachter Astronomen înCetatea Oradeaklein, zuerst in Europa. Als Ergebnis, 00 Meridian durch das Bestehen der Oradea. Oradea (Latin Varadinum) wird zunächst in 1113 erwähnt, ein Absolvent der Benediktinerabtei Zobor [6], die Bychar ist der Name von Bischof Sixtus Varadiensis und Saul comitelui aberSeine Wurzeln sind römisch-dakischen Ursprungs, die bescheinigt, daß das archäologische Gebiet von der Stadt und zonaBăilor Salcah Felix Römer und Daker wurden etabliert [7]. Während des Mittelalters wurde die Stadt ein Ort des Lebens für die ethnische Mosaik, das die ethnische Zusammensetzung der Oradea schaffen heute: half Rumänisch, Ungarisch, ÖsterreichECI, Slowakisch, Hebräisch, Ukrainisch und Türkisch. Oradea Stadt, deren Ruinen heute zu sehen ist, dass zum ersten Mal im Jahre 1241, zur Zeit der schnellen Reparatur mongolischen Gesicht eines bevorstehenden Angriffs-Tartar. Bau der Stadt zugeschrieben wird König Ladislaus I (1077-1095), in onoaSchade, dass am 27. Juni 1191, Papst Coelestin III ein Akt, der Ort, selig König wird, ausgegeben worden. Gemäß dem Wiener Painted Chronik (Chronicon pictum Vindobonense), alle König Ladislaus Ich war derjenige, der zu erheben "der Ort namens Varadi, dh in Oradea, ein Kloster zu Ehren der Jungfrau Maria beschlossen. Einceastă Kloster war die Wiege der römisch-katholischen Diözese Oradea, deren Gründer und geistige Patron war König Ladislaus I
Rusa
Орадя Орадя Маре ранее проживали и крупнейший город Бихор округа, расположенный в западной Румынии, быстрая река реки, недалеко от границы с Венгрией. Кроме того, это самый важный город исторической области криком. Переписи населения 2002 года в городе пр.206 614 жителей. агломерации, которая включает в себя девять соседних деревень, было в 2007 году население 245800 человек, из которых 70% румынский, 27% венгерского межвоенный ş.a.În 20,6% населения состояло на иврите, также сообщил общин немцы, словаки, украинцы и т.д.. (см. Каунти BiХор войн). приморские курорты и термальные источники 1 Май термальные источники находятся на расстоянии 8 км, 4 км от центра города, соответственно. Кроме термальных вод международное признание за ее терапевтический эффект в этой области является впечатляющим карстообразования, а именно предприятия с глубины 86 метров,области, называемой "Кратер от вала" и Пета Стрим Spa, уникальное тропической растительности в Европе. На протяжении веков, Oradea является важной отправной точкой для области, наиболее важным культурным и торговым центром. В средние века, было наблюдателя астроно înCetatea Орадямаленький, первый в Европе. В результате, 00 меридиана, проходящего через Орадя. Орадя (Латинская Varadinum) впервые упоминается в 1113, выпускник бенедиктинского аббатства зоборского [6], что имя епископа Сикста Varadiensis и Саул comitelui Bychar ноего корни Римско-даков происхождения, удостоверяющее, что археологические части города и zonaBăilor Салхи Феликс римлян и даки были созданы [7]. На протяжении всего средневековья, город стал убежищем для этнических мозаики, которые помогли установить этнический состав Орадя сегодня: румынский, венгерский, АвстрияECI, словацкий, иврит, украинский и турецкий. Орадя город, руины которого сегодня можно увидеть в том, что первый раз в 1241, во время быстрого ремонта лицом неизбежного нападения татаро-монголов. Строительство города приписывается Я король Владислав (1077-1095), в onoaплохо, что на 27 июня 1191 Папа Celestinus III издал акт, который имеет место благословлять царя. В соответствии с Венской росписью Chronicle (хроника Пиктум Vindobonense), все король Владислав я был один, который решил поднять "место, называемое Варади, т. е. в Орадя, монастырь в честь Девы Марии.ceastă монастырь был колыбелью епархии Римско-католическая Орадя, чей основатель и духовный покровитель король Владислав Я
Portugheza
Oradea Oradea Mare residia anteriormente e maior cidade do Condado de Bihor, situada no oeste da Roménia, Fast River River, perto da fronteira com a Hungria. Também é a cidade mais importante da histórica região Cri. Censo de 2002 av da cidadede 206 614 habitantes. área metropolitana, que inclui nove aldeias vizinhas, teve em 2007 a população de 245.800 habitantes, dos quais 70% romeno, húngaro de 27% ş.a.În guerras 20,6% da população consistiu em hebraico, também é relatada comunidades alemães, eslovacos, ucranianos, etc. (ver County Bihor as guerras). balneários e um Baile Mai Baile Felix está a uma distância de 8 km, 4 km da cidade, respectivamente. Além de águas termais reconhecido internacionalmente pelos seus efeitos terapêuticos nesta área é uma formação espetacular karst, isto é, uma empresa com uma profundidade de 86 metros,área chamada de cratera "do Eixo" e Peta Stream Spa, uma vegetação tropical, único na Europa. Por séculos, Oradea foi um importante ponto de referência para a área, o importante centro comercial e cultural mais. Na Idade Média, houve um observador astrono înCetatea Oradeapequenas, em primeiro lugar na Europa. Como resultado, o meridiano que passa 00 Oradea. Oradea (Latin Varadinum) é mencionado pela primeira vez em 1113, um graduado da abadia beneditina de Zobor [6], que é o nome do bispo Sisto Varadiensis e Saul comitelui Bychar massuas raízes são de origem romano-Dacian, atestando que a área arqueológica da cidade e zonaBăilor Salca Felix Romanos e Dacians foram estabelecidas [7]. Durante a Idade Média, a cidade se tornou um lugar de vida para o mosaico étnico que ajudou a estabelecer a composição étnica da Oradea Hoje: Romênia, Hungria, ÁustriaIPI, eslovaco, hebreu, ucraniano e turco. Oradea cidade, cujas ruínas podem ser vistas hoje, é que pela primeira vez em 1241, no momento do reparo rápido para enfrentar um iminente ataque tártaro-mongol. Construção da cidade é atribuída O rei Ladislau I (1077-1095), em onoaruim que em 27 junho de 1191, o Papa Celestino III emitiu um ato que ocorre beatificar King. De acordo com a Convenção de Viena Pintadas Chronicle (Chronicon Vindobonense pictum), todos rei Ladislau I foi quem decidiu aumentar "o lugar chamado Varadi, ou seja, em Oradea, um mosteiro em honra da Virgem Maria. Această mosteiro foi o berço da diocese católica de Oradea, cujo fundador e patrono espiritual foi rei Ladislau I
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie