Braşov  este reşedinţa şi cel mai mare municipiu al judeţului Braşov, România. Potrivit recensământului din 2002, are o populaţie de 284.596 locuitori,fiind unul dintre cele mai mari oraşe din ţară (totuşi în scădere în ultimele două decenii datorită exodului saşilor şi a reducerii activităţii industriale). Conform ultimelor estimări oficiale ale Institutului Naţional de Statistică, populaţia municipiului Braşov era, în anul 2009, de 278.003 locuitori. Staţiunea de iarnă Poiana Braşov se află la 12 km distanţă de centrul municipiului, dispunând de o infrastructură dezvoltată pentru practicarea sporturilor de iarnă. Patron al oraşului este considerată a fiFecioara Maria. Statuia acesteia se află pe unul dintre contraforturile Bisericii Negre, îndreptat spre Casa Sfatului, având stema Braşovului sculptată dedesubt în relief.

     În acest oraş a fost confecţionată şi instalată o copie a „Statuii Lupoaicei” („Lupa Capitolina”), simbolul latinităţii poporului român.

    Braşovul este cunoscut şi datorită Festivalului Internaţional „Cerbul de Aur”, ce se ţine aproape în fiecare an în centrul oraşului. Acesta a avut pe scena sa nume celebre precum Tom Jones, Ray Charles, Pink sau Christina Aguilera.

    Municipiul Braşov a reprezentat, de secole, unul dintre cele mai importante, puternice şi înfloritoare oraşe din zonă. Datorită poziţiei geografice privilegiate şi a infrastructurii sale de astăzi, el permite dezvoltarea multor activităţi economice, culturale şi sportive.

    Mărturiile dezgropate indică prezenţa unor mari culturi neolitice (celebra cultură Noua, Tei, Schnekenberg) pe teritoriul de azi al Braşovului, apoi au urmat descoperiri din epoca bronzului. Nu departe de Braşov s-au găsit bare de aur, cu ştampila oficiului din Sirmium şi monograma lui Crist, emise în a doua jumatate a sec-. IV

    Mai târziu, descoperirile arheologice au atestat existenţa unor temple dacice în zona Pietrele lui Solomon, a unor depozite de alimente în Piaţa Sfatului, a unor aşezări şi cetăţi pe Dealul Melcilor şi în cartierul Valea Cetăţii. Majoritatea acestora au fost deteriorate sau distruse de către autorităţile comuniste, în cadrul programului de sistematizare.

    Până spre secolul al XIII-lea al erei noastre, niciun document nu pomeneşte de Braşov. Totuşi, se remarcă o continuă locuire, mai ales în zona Şchei sau Bartolomeu. Actualul municipiu s-a format prin unirea mai multor nuclee: Bartholomä, Martinsberg, Cetatea (Corona), Şchei, Blumăna, Noua, Dârste, Stupini.

     Tot aici exista, cu mult înainte de înfiinţarea cetăţii Braşovului medieval, o veche aşezare românească cu numele "Cutun" sau "Cotun" de formă circulară, limitată de actualele străzi: Pe Coastă, I.Barac, Valea Morilor şi Coastei, ai căror locuitori din vechime erau apărătorii cetăţii de pe Tâmpa. Această aşezare a continuat să existe şi după înfiinţarea cetăţii Braşov, dar după înălţarea zidurilor şi a bastioanelor (1455) a rămas în afara incintei. 

     1203: Tradiţia şi cronicile calendarelor braşovene îl consideră ca an „în care s-a început zidirea Braşovului”. Totuşi documentele şi izvoarele sigure nu confirmă această dată.

     1211: Printr-o diplomă a regelui maghiar Andrei al II-lea al Ungariei, Cavalerii Teutoni sunt aşezaţi în Ţara Bârsei (Numele apare sub formele Borza în diplomă şi Burszam în bula papală care a aprobat-o) Se pare că au întărit cetatea Braşovia de pe Tâmpa.


Categorie
  • Categorie:Resedinta de judet
Fotografii

Brasov

Brasov
Engleza
Brasov is resident and largest city of Brasov, Romania. According to 2002 Census has a population of 284,596 inhabitants, is one of the largest cities (though declining in the last two decades due to drain the Saxons and the reduction in activity andndustriale). The latest official estimates by the National Institute of Statistics, Brasov population was in 2009, of 278,003 inhabitants. Winter resort Poiana Brasov is 12 km from the city center with its developed infrastructure for winter sports. Patron of the city is considerableMary fiFecioara rate. This statue is one of the abutments of the Black Church, toward Council House, Brasov arms having carved in relief below. In this city was made and installed a copy of the "Statue Lupoaicei" ("Lupa Capitolina") wide symbolinităţii Romanian people. Brasov is known because the International Festival "Golden Stag", which take almost every year in the city center. He took the stage to famous names such as Tom Jones, Ray Charles, Pink or Christina Aguilera. Braşov was, for theCole, one of the most important, strong and prosperous cities in the area. Due to the privileged geographical position and its infrastructure today, it allows the development of many economic activities, culture and sports. Testimonies unearthed indicates the presence of large Neolithic culture (the famous New Culture, Tei Schnekenberg) the territoryToday's territory of Brasov, which was followed by discoveries of Bronze Age. Not far from Brasov have found gold bars, with the official stamp of Sirmium and monogram of Christ, issued in the second half-century. IV Later archaeological evidence has confirmed the existence of the Dacian temples Solomon's Stones, of depozite for food Square, settlements and cities on the Snails Hill and Valley City neighborhood. Most of them were damaged or destroyed by the communist authorities, the systematic program. Up to the XIII century AD, no document mentionsDELETE from Brasov. However, it is noted a continuing housing, especially in the scaffolding or Bartholomew. The current municipality was formed by merging several nuclei: Bartholomä, Martinsberg, city (Corona), scaffolding, Blumăna, New, Darste, apiary. Here there long before the establishment of city centermedieval site, an ancient Romanian settlement named "Cutun" or "Cotun" circular, limited by the current streets Coast, I. Barak, lake and coast, whose inhabitants were defenders of the old city on Tampa. The settlement continued to exist after the establishment of city center, but after the erection of walls and bastioanel (1455) remained outside the enclosure. 1203: Tradition and chronicles calendar year Brasov considers that "the building began Brasov. Still not secure documents and sources confirm that date. 1211: By a degree of Hungarian King Andrew II of Hungary,   Teutonic Knights are seated in Barsa (The name appears in the forms and degree Burszam Borza in the papal bull which approved it) seem to have strengthened the city of Brasov Tampa.
Spaniola
Brasov es residente y la mayor ciudad de Brasov, Rumania. Según Censo 2002 tiene una población de 284.596 habitantes, es una de las ciudades más grandes (aunque disminuyendo en las últimas dos décadas debido a la fuga de los sajones y la reducción de la actividad yndustriale). Las últimas estimaciones oficiales del Instituto Nacional de Estadística, la población de Brasov fue en 2009, de 278.003 habitantes. Resort de invierno Poiana Brasov está a 12 km del centro de la ciudad con su infraestructura desarrollada para deportes de invierno. Patrono de la ciudad es considerableMaría tasa fiFecioara. Esta estatua es uno de los pilares de la Iglesia Negro, hacia la Casa del Consejo, los brazos Brasov haber tallado en relieve a continuación. En esta ciudad se realizó e instaló una copia de la Estatua Lupoaicei "(" Lupa Capitolina ") de ancho símboloinităţii pueblo rumano. Brasov es conocida por el Festival Internacional Golden Stag ", que tienen todos los años casi en el centro de la ciudad. Él subió al escenario a los nombres de famosos como Tom Jones, Ray Charles, Pink o Christina Aguilera. Braşov fue, para elCole, uno de los más importantes, fuertes y prósperas ciudades de la zona. Debido a la privilegiada posición geográfica y su infraestructura actual, que permite el desarrollo de muchas actividades económicas, la cultura y el deporte. Testimonios desenterrado indica la presencia de grandes cultura neolítica (la famosa nueva cultura, Tei Schnekenberg) el territorioterritorio actual de Brasov, que fue seguido por los descubrimientos de la Edad del Bronce. No muy lejos de Brasov han encontrado lingotes de oro, con el sello oficial de Sirmio y monograma de Cristo, publicado en la segunda mitad del siglo. Más tarde la evidencia arqueológica IV ha confirmado la existencia de los templos de Dacia Stones Salomón, de depozite para la alimentación Square, los asentamientos y ciudades en la colina del barrio Caracoles y Valley City. La mayoría de ellos fueron dañados o destruidos por las autoridades comunistas, el programa sistemático. Hasta el siglo XIII dC, ningún documento mencionaDELETE de Brasov. Sin embargo, se observa una vivienda permanente, sobre todo en el andamio o Bartolomé. El actual municipio se formó mediante la fusión de varios núcleos: Bartholomä, Martinsberg, de la ciudad (Corona), andamios, Blumăna, Nuevo, Darste, colmenar. Aquí hay mucho antes del establecimiento del centro de la ciudadsitio medieval, un antiguo asentamiento rumano llamado "Cutun" o "Cotun" limitada circular por las calles actuales Costa, I. Barak, el lago y la costa, cuyos habitantes eran defensores de la vieja ciudad de Tampa. El asentamiento siguió existiendo después del establecimiento del centro de la ciudad, pero después de la erección de muros y BastióAnel (1455) quedó fuera del recinto. 1203: La tradición y las crónicas el año calendario Brasov considera que "el edificio comenzó a Brasov. Todavía no proteger los documentos y las fuentes de confirmar esa fecha. 1211: En un grado de húngaro Andrés II rey de Hungría, ynbsp; Caballeros Teutónicos están sentados en el Barsa (El nombre aparece en las formas y el grado Burszam Borza en la bula papal que lo aprobó) parecen haber fortalecido la ciudad de Brasov Tampa.
Italiana
Brasov è residente e la più grande città di Brasov, Romania. Secondo il censimento del 2002 ha una popolazione di 284.596 abitanti, è una delle più grandi città (anche se in calo negli ultimi due decenni, dovuta alla fuga i Sassoni e la riduzione di attività endustriale). Le ultime stime ufficiali dall'Istituto Nazionale di Statistica, la popolazione Brasov fu nel 2009, di 278.003 abitanti. Winter Resort Poiana Brasov si trova a 12 km dal centro della città con le sue infrastrutture sviluppate per gli sport invernali. Patrono della città è notevoleMaria fiFecioara tasso. Questa statua è uno dei pilastri della Chiesa Nera, verso Council House, le braccia Brasov aver scolpito in rilievo sotto. In questa città è stato fatto e installato una copia della "Statua Lupoaicei" ("Lupa Capitolina") simbolo largoinităţii popolo rumeno. Brasov è noto perché il Festival Internazionale "Golden Stag", che prende ogni anno quasi nel centro della città. Ha preso il palco per nomi famosi come Tom Jones, Ray Charles, rosa o Christina Aguilera. Braşov era, per ilCole, uno dei più importanti, forte e prospera città della zona. Grazie alla posizione geografica privilegiata e le sue infrastrutture oggi, permette lo sviluppo di molte attività economiche, cultura e sport. Testimonianze rinvenute indica la presenza di grande cultura neolitica (il famoso Nuova Cultura, Tei Schnekenberg) nel territorioterritorio di oggi di Brasov, che è stata seguita dalle scoperte di bronzo. Non lontano da Brasov hanno trovato lingotti d'oro, con il timbro ufficiale di Sirmio e monogramma di Cristo, rilasciati nella seconda metà del secolo. Più tardi le prove archeologiche IV ha confermato l'esistenza dei templi Daci Salomone Stones, di depozite per il cibo Square, gli insediamenti e le città sulla collina di Lumache e Valle del quartiere della città. La maggior parte di loro sono stati danneggiati o distrutti dalle autorità comuniste, il programma sistematico. Fino al XIII secolo dC, nessun documento menzionaDELETE da Brasov. Tuttavia, va notato un involucro continuo, specialmente nei ponteggi o Bartolomeo. Il comune attuale è stata formata dalla fusione di diversi nuclei: Bartholomä, Martinsberg, città (Corona), impalcature, Blumăna, Nuovo, Darste, dell'apiario. Qui c'è molto tempo prima della creazione del centro disito medievale, un antico insediamento rumena denominato "Cutun" o "Cotun" circolare, limitata dalle vie attuali Costa, I. Barak, lago e mare, i cui abitanti erano i difensori della città vecchia a Tampa. L'insediamento ha continuato ad esistere dopo l'istituzione del centro della città, ma dopo l'erezione di muri e BastióAnel (1455) è rimasto al di fuori del recinto. 1203: Tradizione e cronache anno civile Brasov ritiene che "l'edificio cominciò Brasov. Documenti e fonti affidabili, tuttavia non ha confermato tale data. 1211: da un grado di re ungherese Andrea II d'Ungheria, enbsp; Cavalieri Teutonici sono seduti in Barça (Il nome appare nelle forme e gradi Burszam Borza nella bolla papale che lo ha autorizzato) sembra aver rafforzato la città di Brasov Tampa.
Franceza
Brasov est résident, et plus grande ville de Brasov, en Roumanie. Selon le recensement de 2002 a une population de 284.596 habitants, est l'une des plus grandes villes (quoique à la baisse au cours des deux dernières décennies, due à la fuite des Saxons et la réduction de l'activité etndustriale). Les dernières estimations officielles, par l'Institut national de la statistique, la population a été Brasov en 2009, de 278.003 habitants. Hiver station Poiana Brasov est à 12 km du centre-ville avec son infrastructure développée pour les sports d'hiver. Patron de la ville est considérabletaux fiFecioara Mary. Cette statue est l'un des piliers de l'Église Noire, vers la Chambre du Conseil, les bras Brasov ayant sculpté en relief ci-dessous. Dans cette ville a été faite et a installé une copie de la statue Lupoaicei "(" Lupa Capitolina ") Symbole largeinităţii peuple roumain. Brasov est connu parce que le Festival International "Le Cerf d'Or", qui prennent chaque année près du centre-ville. Il a pris la scène à des noms célèbres tels que Tom Jones, Ray Charles, rose ou Christina Aguilera. Brasov a été, pour laCole, l'un des plus importants, forte et prospère des villes dans la région. En raison de la position géographique privilégiée et ses infrastructures d'aujourd'hui, il permet le développement de nombreuses activités économiques, culturelles et sportives. Témoignages déterré indique la présence de la culture néolithique grande (la fameuse nouvelle culture, Tei Schnekenberg) sur le territoireAujourd'hui, le territoire de Brasov, qui a été suivie par des découvertes de l'âge du bronze. Non loin de Brasov ont trouvé des lingots d'or, avec le cachet officiel de Srem et monogramme du Christ, publié dans le second demi-siècle. Plus tard archéologiques de preuve IV a confirmé l'existence des temples de Salomon dace Stones, de depozite pour l'alimentation Square, des colonies et des villes sur la colline escargots et de la Vallée de la ville de voisinage. La plupart d'entre eux ont été endommagés ou détruits par les autorités communistes, le programme systématique. Jusqu'à la XIII e siècle de notre ère, qu'aucun document ne mentionneDELETE de Brasov. Toutefois, il est noté un logement continue, en particulier dans l'échafaudage ou Barthélemy. La municipalité actuelle a été formée par la fusion de plusieurs noyaux: Bartholomä, Martinsberg, ville (Corona), échafaudages, Blumăna, Nouveau, Darste, rucher. Ici, bien avant l'établissement du centre-villesite médiéval, une ancienne colonie roumaine nommé "Cutun» ou «Cotun" circulaire, limité par les rues actuelles côte, I. Barak, le lac et la côte, dont les habitants ont été les défenseurs de la vieille ville de Tampa. Le règlement a continué d'exister après la mise en place du centre-ville, mais après l'érection de murs et BastióANEL (1455) est resté en dehors de l'enceinte. 1203: La tradition et les chroniques de l'année civile Brasov estime que «le bâtiment a commencé à Brasov. Toujours pas obtenir des documents et des sources de confirmer cette date. 1211: par un degré de Hongrie André II roi de Hongrie, etnbsp; Chevaliers Teutoniques sont assis dans Barsa (Le nom apparaît dans les formes et le degré Burszam Borza dans la bulle du pape qui l'a approuvée) semblent avoir renforcé la ville de Brasov Tampa.
Germana
Brasov ansässig ist und größte Stadt von Brasov, Rumänien. Laut Volkszählung von 2002 hat eine Bevölkerung von 284.596 Einwohnern ist eine der größten Städte (wenngleich dieser in den letzten zwei Jahrzehnten durch die Sachsen abtropfen lassen und die Verringerung der Aktivität undndustriale). Die neuesten offiziellen Schätzungen des Nationalen Instituts für Statistik, Brasov Bevölkerung war im Jahr 2009 von 278.003 Einwohnern. Winter Poiana Brasov ist 12 km vom Stadtzentrum mit seiner entwickelten Infrastruktur für den Wintersport. Schutzpatron der Stadt ist erheblichMary fiFecioara abstimmen. Diese Statue ist eines der Widerlager der Schwarzen Kirche, Richtung Rathaus, die Arme unter Brasov unten im Relief geschnitzt. In dieser Stadt wurde installiert und eine Kopie der "Statue Lupoaicei" ("Lupa Capitolina") breit Symbolinităţii rumänischen Volkes. Brasov ist bekannt, weil das Internationale Festival "Goldener Hirsch", das Jahr zu fast jedem in der Innenstadt. Er nahm die Bühne, um bekannte Namen wie Tom Jones, Ray Charles, Pink oder Christina Aguilera. Braşov wurde, für dieCole, einer der wichtigsten, starken und wohlhabenden Städten in der Umgebung. Aufgrund der privilegierten geographischen Lage und seiner Infrastruktur heute, erlaubt es die Entwicklung vieler Wirtschaftszweige, Kultur und Sport. Zeugnisse ausgegraben zeigt das Vorhandensein von großen neolithischen Kultur (das berühmte New Culture, Tei Schnekenberg) das GebietDas heutige Gebiet von Brasov, die durch Funde aus der Bronzezeit folgte. Nicht weit von Brasov haben Goldbarren gefunden, mit dem Amtssiegel von Sirmium und Monogramm Christi, in der zweiten Hälfte Jahrhundert ausgestellt. Später IV archäologischen Beweise Tempeln bestätigte die Existenz des dakischen Solomon's Stones, von depozite für Lebensmittel Square, Siedlungen und Städte auf der Schnecken Hill Valley City und Umgebung. Die meisten von ihnen wurden beschädigt oder zerstört von den kommunistischen Behörden, die systematische Programm. Bis zum XIII Jahrhundert n. Chr., kein Dokument erwähntDELETE aus Brasov. Allerdings ist es eine ständige Wohnung, insbesondere in den Gerüsten oder Bartholomew festgestellt. Die heutige Gemeinde wurde, gebildet durch die Verschmelzung mehrerer Kerne: Bartholomä, Martinsberg, Stadt (Corona), Gerüstbau Blumăna, New, Darste, Imkerei. Hier gibt es schon lange vor der Errichtung des Zentrumsmittelalterlichen Ort, eine alte rumänische Siedlung namens "Cutun" oder "Cotun" circular, durch die derzeitige Straßen begrenzt Coast, I. Barak, See und Küste, deren Bewohner Verteidiger der alten Stadt Tampa. Die Siedlung blieb bestehen, nach der Gründung der Stadt, aber nach der Errichtung von Mauern und BastióAnel (1455) blieb außerhalb des Gehäuses. 1203: Tradition und Chroniken Kalenderjahr Brasov der Auffassung, dass "das Gebäude Brasov begann. Noch nicht sicher Dokumente und Quellen bestätigen, dass Datum. 1211: Durch einen Abschluss des ungarischen Königs Andreas II. von Ungarn,   Kreuzritter sind in Barsa sitzt (Der Name erscheint in den Formen und Grade Burszam Borza in die päpstliche Bulle, die es genehmigt) scheinen sich verstärkt der Stadt Brasov Tampa haben.
Rusa
Брашов является резидентом и крупнейший город Брашов, Румыния. По данным переписи 2002 года с населением 284596 жителей, является одной из крупнейших городов (хотя и снижается в последние два десятилетия из-за осушения саксов и снижение активности иndustriale). Последний официальный оценкам Национального института статистики, Брашов населения в 2009 году, из 278 003 жителей. Зимний курорт Пояна Брашов расположен в 12 км от центра города с его развитой инфраструктурой для зимнего спорта. Покровителем города является значительнымМэри fiFecioara курса. Эта статуя является одним из устоев Черная церковь, к Совету дом, Брашов оружия с резной рельефной ниже. В этом городе было принято, и установили копию "Статуя Lupoaicei" ("Лупа Капитолина") широкий символinităţii румынского народа. Брашов известен, поскольку Международный фестиваль "Золотой Олень", которые проводятся почти каждый год в центре города. Он вышел на сцену с известными именами, такие как Том Джонс, Рэй Чарльз, Розовый или Кристины Агилеры. Брашов был,Коул, одна из самых важных, сильных и процветающих городов в этом районе. Благодаря привилегированному географическому положению и его инфраструктуры сегодня, это позволяет развитие многих видов экономической деятельности, культуры и спорта. Свидетельства обнаружили указывает на наличие большого культуры неолита (известный Новая культура, Тей Schnekenberg) на территорииСегодня территории Брашов, за которым последовало открытие бронзового века. Недалеко от Брашова нашли золотые слитки, с гербовой печатью Срема и монограммы Христа, выпущенный во второй половине века. IV Позже археологические доказательства подтверждают наличие даков храмы Соломона камни, Дepozite площади для производства продуктов питания, поселков и городов на Улитки-Хилл-Валли-Сити и окрестности. Большинство из них были повреждены или уничтожены коммунистической власти, систематические программы. До XIII века н.э., не документе отмечается,DELETE от Брашова. Тем не менее, следует отметить, продолжается жилищное строительство, особенно в лесу или Варфоломея. Нынешнего муниципального была образована путем слияния нескольких ядер: Бартоломе, Martinsberg, город (Corona), строительные леса, Blumăna, Новый, Darste, пасеку. Здесь есть задолго до создания центра городасредневековых сайте, древнего румынского поселение под названием "Cutun" или "Cotun" круговой, ограниченный улицами текущего побережье, И. Барак, озера и побережья, жители которых защитники старого города, в Тампе. Урегулирования продолжала существовать и после создания центра города, но после возведения стен и bastioАнель (1455) остается за пределами камеры. 1203: традиции и хроники календарный год Брашов считает, что "здание начали Брашов. Тем не менее, не защищенных документов и источники подтверждают, что дата. 1211: По степени венгерского короля Андрея II Венгрии, иnbsp; Тевтонского ордена размещаются в Барса (имя появляется в тех формах и степени Burszam Борзя в папской тельца, который утвердил его), похоже, укрепили город Брашов Тампа.
Portugheza
Brasov é residente e maior cidade de Brasov, na Roménia. De acordo com o Censo 2002 tem uma população de 284.596 habitantes, é uma das maiores cidades (embora em declínio nas últimas duas décadas, devido à fuga dos saxões e redução na atividade endustriale). As últimas estimativas oficiais do Instituto Nacional de Estatística, a população de Brasov foi em 2009, de 278.003 habitantes. Inverno Poiana Brasov resort fica a 12 km do centro da cidade com a sua infra-estrutura desenvolvida para esportes de inverno. Padroeiro da cidade é considerávelMary taxa fiFecioara. Esta estátua é um dos pilares da Igreja Negro, em direção a Casa do Conselho, braços Brasov tendo em relevo a seguir. Nesta cidade foi feito e instalado uma cópia da "Estátua Lupoaicei" ("Lupa Capitolina" wide símbolo)inităţii povo romeno. Brasov é conhecido porque o Festival Internacional "Golden Stag", que levam todos os anos, quase no centro da cidade. Ele subiu ao palco para nomes famosos como Tom Jones, Ray Charles, Pink e Christina Aguilera. Braşov era, para oCole, um dos mais importantes, fortes e prósperas cidades da região. Devido à posição geográfica privilegiada ea infra-estrutura hoje, permite o desenvolvimento de muitas actividades económicas, cultura e esportes. Testimonies unearthed indica a presença de grande cultura neolítica (os famosos Nova Cultura, Tei Schnekenberg), o territórioHoje território de Brasov, que foi seguido pelas descobertas da Idade do Bronze. Não muito longe de Brasov encontraram barras de ouro, com o carimbo oficial da Sirmium e monograma de Cristo, emitido na segunda metade do século. IV evidência arqueológica mais tarde confirmou a existência dos templos de Dacian Stones Salomão, de depozite de alimentos Square, povoados e cidades na Colina caracóis e bairro Valley City. A maioria delas foram danificadas ou destruídas pelas autoridades comunistas, o programa sistemático. Até o século XIII dC, o documento mencionaDELETE de Brasov. No entanto, observa-se uma habitação permanente, especialmente nos andaimes ou Bartolomeu. O actual município foi formado por fusão de vários núcleos: Bartholomä, Martinsberg, cidade (Corona), andaimes, Blumăna, Novo, Darste, apiário. Aqui há muito tempo antes da criação do centro da cidadesite medieval, um antigo povoado romeno chamado "Cutun" ou "Cotun" circular, limitada pelas ruas actuais Costa, I. Barak, lagos e costa, cujos habitantes eram defensores da antiga cidade de Tampa. A liquidação continua a existir após a criação do centro da cidade, mas após a construção de muros e bastioAnel (1455) manteve-se fora do recinto. 1203: Tradição e crônicas ano civil Brasov considera que "o edifício começou a Brasov. Documentos e fontes fidedignas no entanto, não confirmam essa data. 1211: por um grau de rei húngaro André II da Hungria, enbsp; Cavaleiros Teutônicos estão sentados na Barsa (O nome aparece nas formas e graus Burszam Borza na bula papal que o aprovou) parecem ter reforçado a cidade de Brasov Tampa.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie