Galaţiul este reşedinţa şi totodată cel mai mare oraş al judeţului Galaţi, judeţ situat în apropiere de colţul celor trei frontiere în Moldova, România. Conform ultimelor estimări oficiale ale Institutului Naţional de Statistică, populatia oraşului era, în anul 2009, de 290.733 de locuitori, fiind al 7-lea oraș din țară după numărul de locuitori.Este unul dintre cele mai mari centre economice din România, respectiv Moldova. Oraşul Galaţi are o istorie încărcată şi datorită faptului că este plasat peDunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, Canalul Dunăre–Main–Rin. Viaţa economică s-a dezvoltat în jurul Şantierului Naval, Portului Fluvial, în jurul Combinatului Siderurgic Arcelor-Mittal şi a Portului Mineralier.

    Primele semne ale unei aşezări permanente în zona municipiului Galaţi s-au găsit pe malul estic al bălţii Mălina (în nord-vestul municipiului), unde s-au descoperit fragmente din ceramica de tip Stoicani-Aldeni, unelte confecţionate din stilex şi os, datând din neolitic. Tot în această zonă, de data asta pe malul sudic s-a descoperit un sceptru de piatră aparţinând culturii Coşlogeni din perioada de sfârşit a Epocii Bronzului. Oraşul s-a dezvoltat pe bazele unei străvechi aşezări dacice, existente în secolele VI-V î.Hr., la vadul Dunării care, începând cu perioada celor două razboaie romane purtate împotriva dacilor, în 101-102 şi 105-106, va cunoaşte influenţa civilizaţiei romane, devenind dependentă, probabil, de castrul roman învecinat de la Barboşi, ca şi în multe alte cazuri întâlnite în prvincia romană Dacia. Noua aşezare daco-romană formată în vadul Dunării, localizată în secolul III d. Hr. undeva la sud de locul actualei Biserici Precista, dar care a fost, în timp, nimicită de apele fluviului care străbat malul stâng. Descoperirile făcute în ultimii ani dovedesc continuitatea aşezării din Vadul Dunării în secolele VII-XI: tezaurul de la Galaţi format din 12 monede de argint bizantine emise între anii 613-685, mormântul cuman din partea vestică a Bisericii Precista precum şi o monedă bizantină din vremea împăratului Mihail IV Paflagonianul (1034-1041). Aceste descoperii demonstrează că Galaţii datează din perioada anterioară întemeierii statului moldovean.

    Prima menţionare documentară a oraşului Galati (pe atunci târg) datează din 1445 (într-un act semnat de domnitorul Ştefan al II-lea). Galaţiul a crescut în importanţă după ce turcii au cucerit cetăţile Chilia şi Cetatea Albă, în iulie-august 1484, oraşul ramânând singurul port al Moldovei cu rol important în comerţul intern, dar şi în cel polono-turc. În1789, în timpul războiului ruso-turc din 1789 - 1791, Galaţiul a fost ars de către armatele generalului rus Mihail Kamensky, aceasta fiind una dintre numeroasele pustiiri care au fost îndurate de oraş în războaiele ruso-turce din sec. XVIII şi începutul secolului al XIX-lea. În ciuda acestor perioade grele, comerţul şi navigaţia se dezvoltă în aşa fel încât Rusia înfiinţează, în anul 1775, primul consulat local, iar Franţa şi Anglia organizează vice-consulate, în anul 1805. În 1850, SUA îşi deschide un viceconsulat, ridicat la rangul de consulat în 1858, prin decizia preşedintelui american James Buchanan de a-şi numi un consul la Galaţi. Începând cu anul 1834, vapoare cu aburi austriece fac deja curse regulate din Galaţi. Mai mult decât atât aici se făcea un important comerţ de tranzit cu ţările germane. Construcţiile de nave militare de mari dimensiuni era o importantă activitate economică a oraşului, în acest sens un călător prin Ţările Române, abatele Bošković afirmă că: "am văzut acolo o corabie foarte mare, de felul acelora cărora turcii le spun caravele, care se află pe şantier, gata să fie lansată la apă. Fusese comandată de Isaac-aga, vameşul cel mare al Constantinopolului. Vasul era foarte mare, şaptezeci de paşi pe şaptesprezece şi încărcată cu optzeci şi patru de tunuri de bronz."


Categorie
  • Categorie:Resedinta de judet
Fotografii

Galați

Galați
Engleza
Galati is also resident and largest city of Galati county, district located near Tripoint in Moldova, Romania. The latest official estimates by the National Institute of Statistics, the city population was in 2009, of 290,733 inhabitants, is the 7th citythe country by number of locuitori.Este one of the largest economic centers in Romania, Moldova respectively. Galati city has a history because it is loaded and placed peDunăre most important commercial artery-European waterway, the Rhine-Main-Danube Canal. Economic life developed around Naval Shipyard, Portiu River around Arcelor-Mittal steel plant and ore port. The first signs of permanent settlements in the municipality Galati were found on the eastern shore of the lake Mălina (in the northwest of the city), where they found fragments of Aldeni Stoicani-type ceramics, stilex and tools made of bone,dating from the Neolithic. Also in this area, this time on the south bank was found a stone scepter from culture Coslogeni the end of the Bronze Age period. The city has developed on the basis of an ancient Dacian settlement, the existing sixth centuries BC, the Danube ford which as of the second defeatRoman sheep fought against the Dacians, 101-102 and 105-106, will see the influence of Roman civilization, becoming dependent, probably adjoining the Roman camp of men, as in many other cases found in Roman Dacia prvincia. New Daco-Roman settlement formed ford Danube, located in the third century AD undEva current site south of Virgin Church, which was, in time, nothing left bank of the river crossing. The discoveries made in recent years proves the continuity of the settlement of the Danube Vad VII-XI centuries: from Galati treasure consists of 12 silver coins issued between 613-685 Byzantine, the tomb of the Western cumanVirgin Church and a Byzantine coin of Emperor Michael IV Paflagonianul time (1034-1041). This discovery shows that Galatia dating from before the foundation of the Moldovan state. The first documentary mention Galati (then town) dating from 1445 (in a document signed by dStephen omnitorul II). Galati has grown in importance after the Turks conquered cities Chilia and Akkerman, in July-August 1484, Moldova's only port city remaining an important role in domestic trade, but also in Polish and Turkish. În1789 during the Russo-Turkish War of 1789-1791, the pho Galatist burned by the armies of the Russian general Mikhail Kamensky, being one of the many ravages that have been endured by the city in the Russo-Turkish wars of the century. Eighteenth and early nineteenth century. Despite these hard times, trade and navigation is developed so that Russia established in 1775,first consumed locally, while France and Britain held the vice-consulates, in 1805. In 1850, the U.S. opens a vice, elevated to the consulate in 1858, by decision of U.S. President James Buchanan to appoint a consul in Galati. Since 1834, Austrian steam ships already scheduled Galati. December & more hererc, t so here was an important transit trade with the German countries. Military shipbuilding large economic activity was an important city in this respect by the Romanian traveler, Boskovice Abbot said: "I saw there a large ship, the way those who say Turks caravels, which is Santaer, ready to be launched in water. Was commissioned by Isaac-aga, big tax collector of Constantinople. The vessel was very high, seventy yards on seventeen and loaded with eighty-four bronze cannon. "
Spaniola
Galati también residente y la principal ciudad del condado de Galati, distrito ubicado cerca de TriPoint en Moldova, Rumania. Las últimas estimaciones oficiales del Instituto Nacional de Estadística, la población de la ciudad fue en 2009, de 290.733 habitantes, es la ciudad séptimoel país por el número de una locuitori.Este de los mayores centros económicos de Rumanía, Moldavia, respectivamente. Galati ciudad tiene una historia, ya que se carga y se coloca peDunăre más importante vía fluvial comercial arteria de Europa, el canal Rin-Main-Danubio. La vida económica se desarrolló alrededor Astillero Naval, Puertoiu río a la planta de Mittal Steel-Arcelor y puerto minero. Los primeros indicios de asentamientos permanentes en el municipio Galati se encontraron en la orilla oriental del lago Malina (en el noroeste de la ciudad), donde se encontraron fragmentos de Aldeni Stoicani tipo cerámica, stilex y herramientas hechas de hueso,que datan del Neolítico. También en esta área, esta vez en la orilla sur se encontró un cetro de piedra de la cultura Coslogeni el final del período de la Edad del Bronce. Ciudad ha desarrollado sobre la base de una solución antigua Dacia, los siglos VI a. C. existentes, el vado del Danubio, que, a partir de la segunda derrotaovejas romanos lucharon contra los dacios, 101-102 y 105-106, se ve la influencia de la civilización romana, convirtiéndose en dependientes, probablemente junto al campamento romano de los hombres, como en muchos otros casos se encuentran en prvincia romana de Dacia. la colonización del nuevo dacio-romana formada vado del Danubio, ubicado en el tercer siglo dC undal sur Eva sitio actual Iglesia de la Virgen, que era, en el tiempo, nada orilla izquierda del cruce del río. Los descubrimientos realizados en los últimos años demuestra la continuidad de la solución de los siglos VII-Danubio Vad XI: de Galati tesoro consta de 12 monedas de plata emitidas entre 613-685 Bizantino, la tumba del cuman OccidentalIglesia Virgen y una moneda del emperador bizantino Miguel IV Paflagonianul tiempo (1034-1041). Este descubrimiento muestra que Galacia que data de antes de la fundación del Estado moldavo. La primera mención documental de Galati (entonces la ciudad) que datan de 1445 (en un documento firmado por dStephen omnitorul II). Galati ha crecido en importancia después de los turcos conquistaron ciudades Chilia y Akkerman, en julio-agosto de 1484, la ciudad portuaria de Moldova sólo queda un papel importante en el comercio nacional, sino también en polaco y turco. În1789 durante la guerra ruso-turca de 1789-1791 Guerra, el pho Galatic / quemado por los ejércitos del general ruso Mikhail Kamensky, siendo uno de los estragos causados por muchos que se han sufrido por la ciudad en las guerras ruso-turca del siglo. XVIII y comienzos del siglo XIX. A pesar de estos tiempos difíciles, el comercio y la navegación se desarrolla de manera que Rusia estableció en 1775,primero se consumen localmente, mientras que Francia y Gran Bretaña celebró el vice-consulados, en 1805. En 1850, los EE.UU. se abre un vicio, elevado al consulado en 1858, por decisión del presidente de EE.UU., James Buchanan de nombrar un cónsul en Galati. Desde 1834, los buques de vapor austríaco ya programadas Galati. Diciembre y aquí másrc, asi que aquí no era un importante comercio de tránsito con los países de Alemania. la construcción naval militar de gran actividad económica era una ciudad importante a este respecto por el viajero rumano, Boskovice Abad dijo: "Yo vi allí un barco grande, el camino a los que dicen carabelas turcos, que es Santaer, listos para ser lanzados en el agua. Fue encargado por Isaac-aga, recaudador de impuestos grande de Constantinopla. El buque fue muy alta, de setenta metros a los diecisiete años y cargados de cañones de bronce ochenta y cuatro. "
Italiana
Galati è anche residente e più grande città della contea Galati, quartiere situato vicino Tripoint in Moldova, in Romania. Le ultime stime ufficiali dall'Istituto Nazionale di Statistica, la popolazione della città è stato nel 2009, di 290.733 abitanti, è la settima cittàil paese per numero di locuitori.Este uno dei più grandi centri economici della Romania, Moldova, rispettivamente. Galati città ha una storia, perché è caricato e messo peDunăre più importante arteria fluviale commerciale-europeo, il canale Reno-Meno-Danubio. La vita economica si sviluppò attorno Cantiere Navale, Portoiu fiume intorno Mittal Steel e Arcelor-impianto porto minerario. I primi segni di insediamenti permanenti nel comune di Galati sono stati trovati sulla riva orientale del lago Malina (nel nord-ovest della città), dove hanno trovato frammenti di ceramica Aldeni Stoicani-tipo, stilex e strumenti in osso,risalente al Neolitico. Anche in questo settore, questa volta sulla riva sud è stato trovato uno scettro di pietra dalla cultura Coslogeni la fine del periodo del bronzo. La città si è sviluppata sulla base di un antico insediamento Daci, i secoli esistente aC, il Danubio guado che a partire dalla seconda sconfittapecora romana ha combattuto contro i Daci, 101-102 e 105-106, vedrà l'influenza della civiltà romana, diventando dipendente, probabilmente confinante con il campo romano degli uomini, come in molti altri casi si trovano in prvincia Dacia romana. nuovo insediamento daco-romana formata guado del Danubio, che si trova nel III secolo dC undsud Eva sito attuale chiesa della Vergine, che è stato, nel tempo, nulla riva sinistra del fiume che attraversa. Le scoperte fatte negli ultimi anni, dimostra la continuità della soluzione del Vad Danubio secoli VII-XI: dal tesoro Galati si compone di 12 monete d'argento emesse tra il bizantino 613-685, la tomba della cumana occidentaleVergine Chiesa e una moneta bizantina di tempo l'imperatore Michele IV Paflagonianul (1034-1041). Questa scoperta dimostra che Galazia risalenti a prima della fondazione dello stato moldavo. La prima menzione documentaria Galati (poi città) risalente al 1445 (in un documento firmato da dStefano omnitorul II). Galati ha acquistato maggiore importanza dopo i turchi conquistarono città Chilia e Akkerman, nel luglio-agosto 1484, città portuale solo Moldova restare un ruolo importante nel commercio interno, ma anche in polacco e turco. În1789 durante la guerra russo-turca del 1789-1791, il Pho Galatist bruciato dalle armate del generale russo Mikhail Kamensky, essendo uno dei tanti danni che sono stati subito dalla città nella guerra russo-turca del secolo. XVIII e all'inizio del XIX secolo. Nonostante questi tempi difficili, il commercio e la navigazione è sviluppato in modo che la Russia ha istituito nel 1775,prima consumata localmente, mentre la Francia e la Gran Bretagna ha la vice-consolati, nel 1805. Nel 1850, gli Stati Uniti si apre un vizio, elevato al consolato nel 1858, con decisione del Presidente U. S. James Buchanan di nominare un console a Galati. Dal 1834, le navi a vapore austriaco già previsto Galati. Dicembre e di più quirc, t così qui è stato un importante commercio di transito con i paesi tedeschi. costruzione di navi militari grande attività economica era una città importante in questo senso da parte del viaggiatore rumeno, Boskovice abate detto: "Ho visto lì una nave di grandi dimensioni, il modo in cui coloro che dicono caravelle Turchi, che è Santaer, pronto per essere lanciato in acqua. È stato commissionato da Isaac-aga, esattore delle tasse grande di Costantinopoli. La nave è stata molto elevata, settanta metri a diciassette anni e caricato con ottantaquattro cannoni di bronzo ".
Franceza
Galati est également résidente la plus grande ville du département de Galati, quartier situé près du tripoint en Moldova, la Roumanie. Les dernières estimations officielles, par l'Institut national de la statistique, la population de la ville était en 2009, de 290.733 habitants, est la 7ème villele pays en nombre d'un locuitori.Este des plus grands centres économiques de la Roumanie, la Moldavie, respectivement. la ville de Galati a une histoire parce qu'elle est chargée et placée peDunăre le plus important cours d'eau commerciale artère européenne, le canal Rhin-Main-Danube. La vie économique s'est développée autour chantier naval, Portiu fleuve autour de Mittal Steel-Arcelor usine et le port du minerai. Les premiers signes de colonies permanentes dans la municipalité de Galati ont été trouvés sur la rive orientale du lac (Malina dans le nord-ouest de la ville), où ils ont trouvé des fragments de céramiques Aldeni Stoicani-type, stilex et des outils en os,datant du néolithique. Dans ce domaine également, cette fois sur la rive sud a été constaté un sceptre de pierre de la culture Coslogeni la fin de la période de l'Âge du Bronze. La ville s'est développée sur la base d'une ancienne colonie dace, des siècles avant J.-C. en vigueur, le gué du Danube qui, à la deuxième défaiteRoman moutons battus contre les Daces, 101-102 et 105-106, verra l'influence de la civilisation romaine, de devenir dépendant, probablement voisine du camp romain d'hommes, comme dans beaucoup d'autres cas dans la Dacie romaine prvincia. Nouveau règlement daco-romaine formé Ford Danube, situé au troisième siècle après JC undEva site actuel au sud de la Vierge Eglise, qui a été, dans le temps, rien rive gauche de la traversée du fleuve. Les découvertes faites ces dernières années prouve la continuité de la liquidation des siècles Danube VII-XI VAD: du trésor de Galati se compose de 12 pièces d'argent émis entre 613-685 byzantine, le tombeau de l'Ouest cumanVirgin Eglise et une pièce de monnaie byzantine de l'empereur Michel IV Paflagonianul temps (1034-1041). Cette découverte montre que la Galatie datant d'avant la fondation de l'Etat moldave. La première mention documentaire Galati (alors ville) datant de 1445 (dans un document signé par dStephen omnitorul II). Galati a gagné en importance après les Turcs ont conquis les villes de Chilia et Akkerman, en Juillet-Août 1484, la ville de la Moldavie seul port en restant un rôle important dans le commerce intérieur, mais aussi en polonais et turc. În1789 au cours de la guerre russo-turque de 1789-1791, le pho GalatiSt brûlé par les armées de la Fédération de Russie, Mikhaïl Kamenski générale, étant l'un des nombreux ravages qui ont été subies par la ville dans les guerres russo-turque du siècle. Dix-huitième et du début du XIXe siècle. Malgré ces temps difficiles, le commerce et la navigation est développé de sorte que la Russie a établi en 1775,d'abord consommé localement, tandis que la France et la Grande-Bretagne a tenu le vice-consulats, en 1805. En 1850, les États-Unis ouvre un vice, élevé au consulat en 1858, par décision du président américain James Buchanan de nommer un consul à Galati. Depuis 1834, les navires à vapeur autrichienne déjà prévu Galati. Décembre et plus, cliquez icirc, t alors voici était un important commerce de transit avec les pays allemands. la construction navale militaire activité économique importante a été une ville importante à cet égard par le voyageur roumain, Boskovice abbé dit: «J'ai vu il ya un grand navire, la façon dont ceux qui disent caravelles Turcs, qui est SantaER, prêt à être lancé dans l'eau. A été commandée par Isaac-aga, «gros percepteur» de Constantinople. Le navire a été très élevé, soixante-dix mètres sur dix-sept et chargé de quatre-vingts canons de bronze. "
Germana
Galati ist auch Wohnsitz und größte Stadt Galati Gemeinde, Bezirk in der Nähe Dreiländereck in der Republik Moldau, Rumänien. Die neuesten offiziellen Schätzungen des Nationalen Instituts für Statistik, war die Stadt der Bevölkerung im Jahr 2009 von 290.733 Einwohnern ist die 7. Stadtdes Landes durch die Anzahl der locuitori.Este eines der größten wirtschaftlichen Zentren in Rumänien, Moldawien jeweils. Galati Stadt hat eine Geschichte, weil sie geladen und platziert peDunăre wichtigsten kommerziellen Arterie-europäische Wasserstraße, dem Rhein-Main-Donau-Kanal. Das wirtschaftliche Leben rund Naval Shipyard, Port entwickeltIE River rund Arcelor-Mittal-Stahlwerk und Erz-Port. Die ersten Anzeichen einer dauerhaften Siedlungen in der Gemeinde wurden gefunden in Galati am Ostufer des Sees Malina (im Nordwesten der Stadt), wo sie gefunden Fragmente Aldeni Stoicani-Typ Keramik, stilex und Werkzeuge aus Knochen,aus der Jungsteinzeit. Auch in diesem Bereich, wurde diesmal am südlichen Ufer einen Stein Zepter aus Kultur Coslogeni Ende der Bronzezeit gefunden. Die Stadt hat auf der Grundlage eines alten dakischen Siedlung entwickelt, die bestehenden sechsten Jahrhundert v. Chr., die Donau, die Ford als der zweite NiederlageRoman Schafe kämpfte gegen die Daker, 101-102 und 105-106, wird der Einfluss der römischen Zivilisation zu sehen, abhängig zu werden, wahrscheinlich neben dem römischen Lager von Männern, wie in vielen anderen Fällen in der römischen Dacia prvincia gefunden. New Daco-römischen Siedlung bildeten Donau Ford, befindet sich im dritten Jahrhundert n. Chr. undEva jetzigen Standort südlich von Virgin Kirche, die war, in der Zeit, ließ nichts Ufer des Flusses überquert. Die Entdeckungen der letzten Jahre beweist die Kontinuität der Besiedlung des Donau-Vad VII-XI Jahrhundert: von Galati Schatz besteht aus 12 Silbermünzen zwischen 613-685 byzantinischen ausgestellt, das Grab des westlichen cumanVirgin Kirche und eine byzantinische Münze des Kaisers Michael IV. Paflagonianul Zeit (1034-1041). Diese Entdeckung zeigt, dass Galatien Zustand aus der Zeit vor der Gründung der Republik Moldau. Die erste urkundliche Erwähnung Galati (damals Gemeinde) aus ab 1445 (in einem Dokument unterzeichnet von dStephen omnitorul II). Galati hat an Bedeutung gewonnen, nachdem die Türken eroberten Städte Chilia und Akkerman, im Juli-August 1484, der Republik Moldau nur noch Hafenstadt eine wichtige Rolle im Binnenhandel, sondern auch in Polnisch und Türkisch. În1789 während des russisch-türkischen Krieg von 1789-1791, die Pho Galatist durch die Armeen des russischen Generals Michail Kamenski verbrannt, wobei einer der vielen Verwüstungen, die von der Stadt in den russisch-türkischen Kriege des Jahrhunderts wurden ertragen. Achtzehnten und frühen neunzehnten Jahrhunderts. Trotz diesen schwierigen Zeiten, ist der Handel und die Navigation entwickelt, so dass Russland im Jahre 1775 gegründet,zunächst lokal verbraucht, während Frankreich und Großbritannien hat der Vize-Konsulaten in 1805. Im Jahr 1850 öffnet die USA ein Laster, erhöhte die im Jahr 1858 Konsulat, durch die Entscheidung von US-Präsident James Buchanan zum Konsul in Galati zu ernennen. Seit 1834, der österreichischen Dampfschiffe bereits Galati geplant. Dezember & mehr hierrc war t so hier ein wichtiges Transitland Handel mit den deutschen Ländern. Militärischen Schiffbau große wirtschaftliche Tätigkeit war eine wichtige Stadt in dieser Hinsicht von den rumänischen Reisenden, sagte Boskovice Abt: "Ich sah dort ein großes Schiff, wie diejenigen, die Türken Karavellen, die sich sagen, SantaER, bereit, in Wasser eingeleitet werden. War im Auftrag von Isaac-Aga, große Zöllner von Konstantinopel. Das Schiff war sehr hoch, siebzig Meter über siebzehn und beladen mit vierundachtzig bronzenen Kanonen. "
Rusa
Галац также резидентов и самый крупный город уезда Галац, район расположен рядом тройственной точки в Молдове, Румынии. Последний официальный оценкам Национального института статистики, население города было в 2009 году, из 290 733 жителей, является седьмым городомстране по количеству locuitori.Este один из крупнейших экономических центров в Румынии, Молдове, соответственно. Галац город истории, потому что оно заряжено и помещен peDunăre наиболее важных торговых артерий европейских водных путей, Рейн-Майн-Дунай. Экономическая жизнь развитых вокруг военно-морской верфи, Порт-ш реки вокруг Arcelor-Mittal завода стали и руды порт. первых признаков постоянного поселения в городе Галац были найдены на восточном берегу озера Малина (на северо-западе города), где они были обнаружены фрагменты Aldeni Stoicani типа керамики, stilex и инструменты, сделанные из кости,начиная с неолита. Кроме того, в этой области, в настоящее время на южном берегу был найден каменный жезл от культуры Coslogeni конец периода бронзового века. В городе разработана на основе древних даков урегулирования существующих шестого века до нашей эры, брод Дуная, по состоянию на второе поражениеРимская овец воевали против даков, 101-102 и 105-106, будет видеть влияние римской цивилизации, становится зависимой, вероятно, прилегающих римский лагерь людей, как и во многих других случаях найдены в римских prvincia Dacia. Новые дако-римского поселения формируется брод Дуная, расположен в третьем веке нашей эры ундЕва текущем сайте югу от Богородицы, который был в свое время ничего левого берега переправы. Открытий, сделанных в последние годы свидетельствует о непрерывности поселения Дуная Вад VII-XI веков: от Галац клад состоит из 12 серебряных монет, выпущенных между 613-685 византийской, могила Западной ЦуманьБогородицы и византийские монеты императора Михаила IV Paflagonianul время (1034-1041). Это открытие показывает, что начиная с Галатии до основания Молдавского государства. Первых документальных упоминаний Галац (тогда город) начиная с 1445 (в документе, подписанном гStephen omnitorul II). Галац выросла по значению после турки завоевали городах Килия и Аккерман, в июле-августе 1484, единственный город, порт в Молдове остальные важную роль во внутренней торговле, но и в польском и турецком языках. În1789 во время русско-турецкой войны 1789-1791, фо Галацм горели войсками русского генерала Михаила Каменского, являясь одним из многих разрушительных, которые пережили в городе в русско-турецких войн века. Восемнадцатого и начале девятнадцатого века. Несмотря на эти трудные времена, торговли и судоходства разработан так, что Россия установила в 1775 году,первый потребляется на месте, а Франция и Великобритания провели вице-консульства, в 1805 году. В 1850 году США открывает вице возведен в консульстве в 1858 году по решению президента С. У. Джеймс Бьюкенен назначить консула в Галац. С 1834 г. австрийский суд пара уже запланировано Галац. Декабрь и далеегс, т поэтому здесь важную транзитную торговлю с немецкими стран. Военное судостроение большой экономической активности был важным городом в этом отношении румынских путешественник, Boskovice аббат сказал: "Там я увидел большой корабль, то, как те, кто говорят турки каравеллы, которая Санта-ег, готова к запуску в воде. По поручению Исаака-ага, большой сборщиком налогов в Константинополе. Судно было очень высоким, 70 ярдов на 17 с грузом 84 бронзовых пушек ".
Portugheza
Galati também é residente e maior cidade do condado de Galati, bairro localizado próximo Tríplice fronteira na Moldávia, Roménia. As últimas estimativas oficiais do Instituto Nacional de Estatística, a população da cidade foi em 2009, de 290.733 habitantes, é a cidade 7do país em número de locuitori.Este um dos maiores centros econômicos da Roménia, Moldávia, respectivamente. Galati cidade tem uma história, porque ele é carregado e colocado peDunăre mais importante artéria fluvial comercial europeu, o canal Reno-Meno-Danúbio. A vida econômica desenvolvida em torno Naval Shipyard, Portoiu rio em torno da Arcelor-Mittal usina siderúrgica e do porto de minérios. Os primeiros sinais de assentamentos permanentes no município Galati foram encontrados na costa oriental do lago Malina (no noroeste da cidade), onde foram encontrados fragmentos de Aldeni Stoicani cerâmica, digite stilex e ferramentas feitas de osso,datam do neolítico. Também nesta área, desta vez na margem sul foi encontrada uma pedra cetro da cultura Coslogeni o final do período da Idade do Bronze. A cidade se desenvolveu com base em uma resolução antiga Dácia, existentes nos séculos VI aC, o Ford Danúbio, que a partir da segunda derrotaovinos Roman lutou contra os dácios, 101-102 e 105-106, vai ver a influência da civilização romana, tornando-se dependente, provavelmente ao lado do acampamento romano de homens, como em muitos outros casos encontrados no Roman prvincia Dacia. assentamento Nova Daco-romana formou ford Danúbio, localizado no século III dC undEva sul site actual Igreja da Virgem, que era, na época, nada margem esquerda do rio que passa. As descobertas feitas nos últimos anos, comprova a continuidade do pagamento do Danúbio Vad séculos VII-XI: a partir de Galati tesouro é composto por 12 moedas de prata emitidas entre 613-685 bizantino, o túmulo do cuman WesternVirgin Igreja e uma moeda do imperador bizantino Michael tempo Paflagonianul IV (1034-1041). Essa descoberta mostra que Galácia datam de antes da fundação do Estado da Moldávia. O primeiro documentário Galati mencionar (então vila) datado de 1445 (em um documento assinado por dStephen omnitorul II). Galati tem crescido em importância após os turcos conquistaram cidades e Chilia Akkerman, em julho-agosto de 1484, da cidade da Moldávia porta restando apenas um papel importante no comércio interno, mas também em polonês e turco. În1789 durante a Guerra Russo-Turca de 1789-1791, o pho Galatir queimados pelos exércitos do general russo Mikhail Kamensky, sendo um dos muitos os estragos que foram suportadas pela cidade nas guerras russo-turca do século. XVIII e início do século XIX. Apesar destas dificuldades, o comércio ea navegação é desenvolvido de modo que a Rússia estabeleceu em 1775,primeiro consumidos localmente, enquanto a França ea Grã-Bretanha prendeu o vice-consulados, em 1805. Em 1850, os E.U. abre um vice, elevado ao consulado, em 1858, por decisão do U. S. presidente James Buchanan nomear um cônsul em Galati. Desde 1834, os navios a vapor austríaco já agendado Galati. Dezembro e mais aquirc, t-lo aqui foi um importante comércio de trânsito com os países alemães. construção naval militar grande atividade econômica era uma cidade importante, a este respeito pelo viajante romeno, Boskovice Abade disse: "Eu vi lá um grande navio, a forma como aqueles que dizem que os turcos caravelas, que é Santaer, pronto para ser lançado na água. Foi encomendado pelo Isaac aga, grande cobrador de impostos de Constantinopla. O navio era muito alta, em dezessete metros e setenta e carregado com oitenta e quatro canhões de bronze. "
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie