Craiova este reşedinţa judeţului Dolj, denumită şi "capitala Olteniei". Conform ultimului comunicat al Institutului Naţional de Statistică, în anul 2009 oraşul avea o populaţie de 298.643 de locuitori.

  • Localizare: Municipiul Craiova este situat în sudul României, pe malul stâng al Jiului, la ieşirea acestuia din regiunea deluroasă, la o altitudine cuprinsă între 75 şi 116 m. Craiova face parte din Câmpia Română, mai precis din Câmpia Olteniei care se întinde între Dunăre, Olt şi podişul Getic, fiind străbătută prin mijloc de Valea Jiului. Oraşul este aşezat aproximativ în centrul Olteniei, la o distanţă de 227 km de Bucureşti şi 68 km de Dunăre. Forma oraşului este foarte neregulată, în special spre partea vestică şi nordică, iar interiorul oraşului, spre deosebire de marginea acestuia, este foarte compact. Pentru populaţia sa, suprafaţa oraşului este mică.[necesită citare]
  • Climă: Regimul climatic este temperat continental specific de câmpie, cu influenţe submediteraneene, datorate poziţiei depresionare pe care o ocupă judeţul în sud-vestul ţării. Valorile medii ale temperaturii sunt cuprinse intre 10-11,5° iar precipitaţiile sunt mai scăzute decât în restul teritoriului.
  • Relief: Relieful oraşului Craiova se identifică cu relieful judeţului Dolj, respectiv de câmpie. Spre partea nordică se observă o uşoară influenţă a colinelor, în timp ce partea sudică tinde spre luncă.
  • Populaţie: Craiova are o populaţie de 298 643 locuitori[3], fiind al 6-lea oraş din România, în timp ce zona metropolitană a Craiovei numără în jur de 335 000 locuitori.[4] Conform statisticilor, pe lângă cei aproximativ 300 000 de cetăţeni craioveni, Craiova are un număr de 46 000 de flotanţi, 34 000 de studenţi şi elevi, veniţi pentru a continua studiile la centrul universitar din Craiova, precum şi alţi 22 000 de cetăţeni, fie străini, fie din alte localităţi ale ţării, care locuiesc în Craiova, dar nu au domiciliul stabil în reşedinţa judeţului Dolj. Conform datelor recensământului din martie 2002, 97,48% din populaţie este de etnie română, 1,5% sunt ţigani, 1% alte naţionalităţi.[1][5] Conform datelor furnizate de Primăria Craiova 2005, 99,2% din populaţie este de etnie română, 0,74% ţigani, 0,1% alte naţionalităţi. Conform recensământului din 2002 populaţia este sub aspect confesional majoritar ortodoxă (97,9%), existând însă şi o mică dar veche comunitate romano-catolică (0,4%). La aceştia se adaugă adventiştii (0,3%), creştinii după evanghelie (0,2%),penticostalii (0,2%) şi greco-catolici (0,1%). Craiova are de asemenea cel mai mare cartier, din punct de vedere al numărului de locuitori, din ţară (exceptând cartierele Bucureştiului). Cartierul Craioviţa Nouǎnumǎra 107 997 locuitori la recensǎmântul din 2002.

 


Categorie
  • Categorie:Resedinta de judet
Fotografii

Craiova

Craiova
Engleza
Craiova Dolj county, called the "capital of Oltenia. According to the latest release of the National Institute of Statistics, in 2009 the city had a population of 298,643 inhabitants. Location: Craiova is located in southern Romania, on the left bank of the Jiu its exit regionhills at an altitude between 75 and 116 m Craiova is part of the Romanian Plain, namely the Oltenia plain that lies between the Danube River and Getic plateau is crossed by means of the Jiu Valley. The city is located approximately in the center of Oltenia, at a distance of 227 km from Bucharest ANDand 68 km of the Danube. City form is very irregular, especially towards the west and north, and within the city, unlike its edge, is very compact. For its population, the city area is small. [Citation needed] Climate: The climate is temperate continental lowland specifically with Mediterranean influences, due to poziţiei depression of the various county in southwestern Romania. Mean temperatures are between 10 to 11.5 ° and rainfall is lower than the rest of the territory. Relief: Relief town Craiova Dolj county identify with relief, that the plain. To the north there is a slight influence colinelor, while the south tends to meadow. Population: Craiova has a population of 298,643 inhabitants [3], is the 6th city in Romania, while Craiova metropolitan area includes around 335 000 inhabitants. [ 4] According to statistics, in addition to the approximately 300,000 citizens Craiova, Craiova has a total of 46 000floating and 34,000 students and students coming to pursue their studies at university center of Craiova, and 22,000 other citizens or aliens, or in other parts of the country, who live in Craiova, but have permanent residence in residence Dolj county. According to census data in March 2002, 97.48% of the population etnie Romanian, 1.5% are Gypsies, 1% other nationalities. [1] [5] According to data provided by Craiova City Hall in 2005, 99.2% of the population is ethnic Romanian, Gypsy 0.74%, 0.1% other nationalities. According to 2002 census the population is in part confessional Orthodox majority (97.9%), but there and Ibut that old Roman Catholic community (0.4%). In addition to these Adventists (0.3%), Christians by Gospel (0.2%), Pentecostals (0.2%) and Greek Catholics (0.1%). Craiova is also the largest district in terms of number of inhabitants in the country (excluding districts of Bucharest). No Quarter Craiovitauǎnumǎra recensǎmântul 107 997 inhabitants in 2002.
Spaniola
Craiova condado de Dolj, llamada la "capital de Oltenia. De acuerdo con la versión más reciente del Instituto Nacional de Estadística, en 2009 la ciudad tenía una población de 298.643 habitantes. Ubicación: Craiova está situado en el sur de Rumania, en la margen izquierda del Jiu su región de salidacolinas a una altitud entre 75 y 116 m de Craiova es parte de la llanura rumana, a saber, la llanura Oltenia que está entre el río Danubio y la meseta geta se cruza por medio del Valle del Jiu. La ciudad está situada aproximadamente en el centro de Oltenia, a una distancia de 227 km de Bucarest yy 68 km del Danubio. forma de la ciudad es muy irregular, especialmente hacia el oeste y norte, y dentro de la ciudad, a diferencia de su borde, es muy compacto. Por su población, el área de la ciudad es pequeña. [Cita requerida] Clima: El clima es continental templado específicamente las tierras bajas con influencias mediterráneas, debido a la poziţiei la depresión de las distintas corporaciones provinciales en el suroeste de Rumania. Las temperaturas medias son entre 10 a 11,5 ° y la precipitación es menor que el resto del territorio. Socorro: Socorro de la ciudad de Craiova condado Dolj identificar con alivio, que la llanura. Hacia el norte hay una ligera influencia colinelor, mientras que el sur tiende a pradera. Población: Craiova Tiene una población de 298.643 habitantes [3], es la ciudad sexto en Rumania, mientras que el área metropolitana Craiova incluye alrededor de 335 000 habitantes. [ 4] Según las estadísticas, además de los aproximadamente 300.000 ciudadanos Craiova, Craiova cuenta con un total de 46 000flotante y los estudiantes y 34.000 estudiantes que vienen a cursar sus estudios en el centro de la universidad de Craiova, y 22.000 otros ciudadanos o extranjeros, o en otras partes del país, que viven en Craiova, pero tienen residencia permanente en la residencia Dolj condado. Según los datos del censo en marzo de 2002, 97.48% de la población etnie rumanos, el 1,5% son gitanos, 1% de otras nacionalidades. [1] [5] De acuerdo con datos proporcionados por el Ayuntamiento de Craiova en 2005, el 99,2% de la población es de origen étnico rumano, gitanos 0,74%, el 0,1% otras nacionalidades. Según el censo de 2002 la población se encuentra bajo el aspecto religioso de la mayoría ortodoxa (97,9%), pero existen y yopero que el viejo católico de la comunidad (0,4%). Además de estos Adventistas (0,3%), los cristianos por el Evangelio (0,2%), pentecostales (0,2%) y los católicos griegos (0,1%). Craiova es también el distrito más grande en términos de número de habitantes en el país (excepto los distritos de Bucarest). No Craiovita Barriouǎnumǎra recensǎmântul 107 997 habitantes en 2002.
Italiana
Craiova contea di Dolj, chiamata la "capitale della Oltenia. Secondo le ultime release dell'Istituto Nazionale di Statistica, nel 2009 la città aveva una popolazione di 298.643 abitanti. Posizione: Craiova si trova nel sud della Romania, sulla riva sinistra del Jiu sua regione uscitacolline ad un'altitudine compresa tra i 75 ei 116 m Craiova è parte della pianura rumena, vale a dire la pianura Oltenia che si trova tra il Danubio e plateau getica è attraversata da mezzi della Valle del Jiu. La città si trova circa al centro di Oltenia, ad una distanza di 227 km da Bucarest ee 68 km del Danubio. forma della città è molto irregolare, specialmente verso ovest e nord, e all'interno della città, a differenza dei suoi bordi, è molto compatto. Per la sua popolazione, l'area della città è piccola. [Senza fonte] Clima: Il clima è temperato continentale pianura in particolare con influenze mediterranee, a causa di pdepressione oziţiei della contea vari nel sud-ovest della Romania. temperature medie da 10 a 11,5 ° e le precipitazioni sono inferiori rispetto al resto del territorio. rilievo: città Relief Craiova contea Dolj identificare con sollievo, che la pianura. A nord vi è una leggera influenza colinelor, mentre il sud tende a prato. anagrafici: Craiova ha una popolazione di 298.643 abitanti [3], è la sesta città della Romania, mentre il Metropolitan Area Craiova comprende circa 335 000 abitanti. [ 4] Secondo le statistiche, in aggiunta ai circa 300.000 cittadini Craiova, Craiova ha un totale di 46 000galleggianti e 34.000 studenti e studenti provenienti per proseguire gli studi al centro universitario di Craiova, e 22.000 altri cittadini o stranieri, o in altre parti del paese, che vivono in Craiova, bensì hanno residenza permanente in residence Dolj contea. Secondo i dati del censimento del marzo 2002, 97,48% della popolazione etnie rumeni, 1,5% sono zingari, 1% di altre nazionalità. [1] [5] Secondo i dati forniti da Craiova City Hall nel 2005, 99,2% della popolazione è di etnia rumena, Gypsy 0,74%, 0,1% altre nazionalità. Secondo il censimento del 2002 la popolazione è in parte confessionale a maggioranza ortodossa (97,9%), ma c'è e ioma che la vecchia comunità cattolica (0,4%). Oltre a queste avventisti (0,3%), i cristiani dal Vangelo (0,2%), pentecostali (0,2%) e greco-cattolici (0,1%). Craiova è anche la località più grande in termini di numero di abitanti del paese (esclusi i distretti di Bucarest). No Quarter Craiovitauǎnumǎra recensǎmântul 107 997 abitanti nel 2002.
Franceza
Craiova Dolj, "capitale" de l'Olténie. Selon le dernier communiqué de l'Institut national de la statistique, en 2009, la ville avait une population de 298.643 habitants. Lieu: Craiova est située dans le sud de la Roumanie, sur la rive gauche de la sortie Jiu sa régioncollines à une altitude comprise entre 75 et 116 m Craiova fait partie de la plaine roumaine, à savoir la plaine d'Olténie qui se situe entre le Danube et le plateau gète est traversé par des moyens de la vallée du Jiu. La ville est située approximativement au centre de l'Olténie, à une distance de 227 km de Bucarest etet à 68 km du Danube. forme de la ville est très irrégulière, en particulier vers l'ouest et au nord, et dans la ville, contrairement à son bord, est très compact. Pour sa population, la ville est petite. [Modifier] Climat: Le climat est tempéré continental des plaines spécifiquement avec des influences méditerranéennes, en raison de pla dépression oziţiei du comté du sud-ouest de la Roumanie différents. Les températures moyennes sont entre 10 à 11,5 ° et les précipitations est plus faible que le reste du territoire. Relief: Relief ville de Craiova Dolj identifier avec soulagement, que la plaine. Au nord il ya une légère influence colinelor, tandis que le sud tend vers le pré. Population: Craiova a une population de 298.643 habitants [3], est la ville la 6e en Roumanie, tandis que la région métropolitaine de Craiova comprend environ 335 000 habitants. [ 4] Selon les statistiques, en plus des environ 300.000 citoyens Craiova, Craiova a un total de 46 000flottants et 34.000 élèves et étudiants qui viennent poursuivre leurs études au centre universitaire de Craiova, et 22.000 autres citoyens ou étrangers, ou dans d'autres parties du pays, qui vivent à Craiova, mais ont leur résidence permanente dans la résidence le département de Dolj. Selon les données de recensement de Mars 2002, 97,48% de la population etnie roumains, 1,5% sont des Tsiganes, 1% d'autres nationalités. [1], [5] Selon les données fournies par l'hôtel de ville de Craiova en 2005, 99,2% de la population est d'ethnie roumaine, tsigane 0,74%, 0,1% d'autres nationalités. Selon le recensement de 2002 la population est en partie confessionnelles majorité orthodoxe (97,9%), mais là et jemais cette vieille communauté catholique (0,4%). En plus de ces adventistes (0,3%), les chrétiens par l'Evangile (0,2%), pentecôtistes (0,2%) et gréco-catholiques (0,1%). Craiova est également le plus grand district en termes de nombre d'habitants dans le pays (à l'exclusion des districts de Bucarest). Aucun Craiovita trimestreuǎnumǎra recensǎmântul 107 997 habitants en 2002.
Germana
Craiova Dolj, genannt die "Hauptstadt der Oltenia. Nach der jüngsten Veröffentlichung des Nationalen Instituts für Statistik, im Jahr 2009 hatte die Stadt eine Bevölkerung von 298.643 Einwohnern. Lage: Craiova Rumänien befindet sich im Süden, am linken Ufer des Jiu seine AustrittsbereichBergen auf einer Höhe zwischen 75 und 116 m Craiova ist Teil der rumänischen Tiefebene, nämlich die Oltenia klar, dass zwischen der Donau und getische Plateau liegt, wird durch die Jiu-Tal durchquert. Die Stadt liegt etwa in der Mitte des Oltenia gelegen, in einer Entfernung von 227 km von Bukarest undund 68 km von der Donau. City Form ist sehr unregelmäßig, vor allem in Richtung Westen und Norden, und innerhalb der Stadt, im Gegensatz zu seinem Rand, ist sehr kompakt. Für seine Bevölkerung, Stadtgebiet ist der kleine. [Bearbeiten] Klima: Das Klima ist gemäßigt kontinental Tiefland speziell mit mediterranen Einflüssen, durch poziţiei Depression der verschiedenen County im Südwesten von Rumänien. Durchschnittstemperaturen liegen zwischen 10 bis 11,5 ° C und Regen ist niedriger als der Rest des Territoriums. Relief: Relief der Stadt Craiova Dolj identifizieren sich mit Erleichterung, dass die Ebene. Im Norden gibt es einen geringfügigen Einfluss colinelor, während der Süden eher Craiova Wiese. Einwohnerzahl: hat eine Bevölkerung von 298.643 Einwohnern [3], ist der 6. Stadt in Rumänien, während Craiova Stadtgebiet umfasst rund 335 000 Einwohner. [ 4] Nach den Statistiken, zusätzlich zu den rund 300.000 Bürgern Craiova, hat Craiova insgesamt 46 000Schwimm-und 34.000 Studenten und Schüler kommen, um ihre Studien an der Universität Zentrum von Craiova zu verfolgen, und 22.000 anderen Bürgern oder Ausländern, oder in anderen Teilen des Landes, die in Craiova zu leben, haben aber ständigen Wohnsitz in residence Dolj. Laut Volkszählung Daten März 2002, 97,48% der Bevölkerung etnie Rumänisch, 1,5% sind Zigeuner, 1% andere Nationalitäten. [1] [5] Nach Angaben von Craiova City Hall im Jahr 2005 vorgesehen, 99,2% der Bevölkerung sind ethnische Rumänen, Gypsy 0,74%, 0,1% andere Nationalitäten. Laut Volkszählung von 2002 die Bevölkerung ist zum Teil konfessionell-orthodoxe Mehrheit (97,9%), aber da, und ichaber das alte römisch-katholische Gemeinde (0,4%). Zusätzlich zu diesen Adventisten (0,3%), Christen von Gospel (0,2%), Pfingstler (0,2%) und griechische Katholiken (0,1%). Craiova ist auch der größte Landkreis in Bezug auf die Zahl der Einwohner des Landes (mit Ausnahme der Bezirke Bukarest). No Quarter Craiovitauǎnumǎra recensǎmântul 107 997 Einwohner im Jahr 2002.
Rusa
Крайова уезда Долж, называют "столицей Олтении. Согласно последней версии Национального института статистики, в 2009 году в городе жило 298 643 человек. Расположение: Крайова расположен в южной части Румынии, на левом берегу джиу выходе регионахолмов на высоте от 75 до 116 м Крайова является частью румынской равнины, а именно простой Олтении, которая лежит между Дунаем и Getic плато проходит через Жиу. Город расположен примерно в центре Олтении, на расстоянии 227 км от Бухареста ии 68 км Дуная. Город форма очень нерегулярно, особенно в направлении на запад и с севера, и в городе, в отличие от ее края, очень компактна. Для ее населения, территории города мало. [Править] Климат: Климат умеренно континентальный низменности конкретно влияет Средиземного моря, из-за рoziţiei депрессии различных графство на юго-западе Румынии. Средняя температура составляет от 10 до 11,5 °, а осадков меньше, чем остальные территории. Рельеф: помощи города Крайова уезд Долж определить с облегчением, что по равнине. На севере есть некоторое влияние colineloг, в то время как на юге стремится к лугу. Население: Крайова с населением 298 643 жителей [3], является шестой город в Румынии, а Крайова агломерации включает в себя около 335 000 жителей. [ 4] По данным статистики, в дополнение к примерно 300 000 граждан, Крайова, Крайова имеет в общей сложности 46 000плавающей и 34000 учащихся и студентов, приезжающих на учебу в университете центра Крайова и 22000 других граждан или иностранцев, или в других частях страны, которые живут в Крайове, но имеют постоянное место жительства в резиденции Долж округа. По данным переписи населения в марте 2002 года 97,48% населения электроннойtnie румынский, 1,5% цыгане, 1% других национальностей. [1] [5] Согласно данным, предоставленным Крайова мэрии в 2005 году, 99,2% населения составляют этнические румынском, Цыганская 0,74%, 0,1% других национальностей. По данным переписи 2002 года население в части конфессиональных православных большинство (97,9%), но там и яно это старая римско-католическая община (0,4%). В дополнение к этим адвентисты (0,3%), христиан Евангелие (0,2%), пятидесятники (0,2%) и греко-католики (0,1%). Крайова является также крупнейшим район по количеству населения в стране (за исключением районов Бухареста). No Quarter Craiovitauǎnumǎra recensǎmântul 107 997 жителей в 2002 году.
Portugheza
Craiova concelho Dolj, chamado de "capital da Oltenia. De acordo com a versão mais recente do Instituto Nacional de Estatística, em 2009, a cidade tinha uma população de 298.643 habitantes. Situação: Craiova está localizado no sul da Romênia, na margem esquerda do Jiu sua região de saídamontanhas, a uma altitude entre 75 e 116 m Craiova faz parte da Planície Romeno, ou seja, a planície Oltenia que fica entre o rio Danúbio e do planalto Getic é atravessado por meio do Vale do Jiu. A cidade está localizada aproximadamente no centro da Oltenia, a uma distância de 227 km de Bucareste ee 68 km do Rio Danúbio. forma da cidade é muito irregular, principalmente em direção ao oeste e norte, e dentro da cidade, ao contrário de sua vantagem, é muito compacto. Para a população, a área da cidade é pequena. [Carece de fontes] Clima: O clima é temperado continental da planície especificamente com influências mediterrâneas, devido à pdepressão oziţiei do concelho vários no sudoeste da Romênia. A temperatura média está entre 10 a 11,5 ° e as chuvas são mais baixos que o resto do território. Relevo: o relevo da cidade de Craiova concelho Dolj identificar-se com alívio, que a planície. Para o norte há uma influência ligeira colinelor, enquanto o sul tende a campina. População: Craiova tem uma população de 298.643 habitantes [3], é a sexta cidade na Roménia, enquanto Craiova área metropolitana inclui cerca de 335 000 habitantes. [ 4] Segundo as estatísticas, para além dos cerca de 300.000 cidadãos Craiova, Craiova tem um total de 46 000flutuante e 34 mil alunos e estudantes que prosseguem os seus estudos no Centro Universitário de Craiova, e 22.000 outros cidadãos ou estrangeiros, ou em outras partes do país, que vivem em Craiova, mas tem residência permanente na residência Dolj concelho. Segundo dados do censo em março de 2002, 97,48% da população eRomeno tnie, 1,5% são ciganos, 1% de outras nacionalidades. [1] [5] De acordo com dados fornecidos pela Prefeitura Municipal de Craiova, em 2005, 99,2% da população é romena étnica, Gypsy 0,74%, 0,1% outras nacionalidades. De acordo com o censo de 2002 a população é, em parte por maioria ortodoxa confessional (97,9%), mas lá e eumas que os antigos romanos comunidade católica (0,4%). Além desses adventistas (0,3%), os cristãos pelo Evangelho (0,2%), os pentecostais (0,2%) e católicos gregos (0,1%). Craiova é também o maior distrito em termos de número de habitantes do país (excluindo os distritos de Bucareste). Nenhum Craiovita Bairrouǎnumǎra recensǎmântul 107 997 habitantes em 2002.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie