Timişoara  este reşedinţa şi cel mai mare oraş al judeţului Timiş din regiunea istorică Banat, vestul României. În anul 2009, având 312.113 locuitori, era al treilea oraş ca populaţie din România. Numele localităţii vine de la râul Timiş (trecând la sud de municipiu), numit de romani în antichitate Tibisis sau Tibiscus.

     Timişoara este situată în sud-estul Câmpiei Panonice (respectiv în sudul Câmpiei de Vest), în zona de divagare a râurilor Timiş şi Bega. Apele celor două râuri au format aici un ţinut foarte mlăştinos şi frecvent inundat. Timişoara însă s-a dezvoltat într-unul din puţinele locuri pe unde se puteau trece mlaştinile. Acestea au constituit pentru mult timp o autentică fortificaţie în jurul cetăţii, însă au favorizat şi o atmosferă umedă şi insalubră, precum şi proliferarea epidemiilor de ciumă şi holeră, care au menţinut relativ scăzut numărul de locuitori şi au împiedicat semnificativ dezvoltarea cetăţii. Cu timpul însă reţeaua hidrografică a zonei a fost desecată, îndiguită şi deviată. În urma acestor lucrări râul Timiş a încetat să mai străbată oraşul. Îmbunătăţirea terenului a fost realizată în mod ireversibil prin construirea Canalului Bega începând cu 1728 şi desecarea completă a mlaştinilor din împrejurimi. Totuşi, terenul de pe raza oraşului moşteneşte o pânza freatică aflată la o adâncime de numai 0,5 - 5 metri, factor care nu permite construirea edificiilor înalte.

     Ora locală este ora oficială a României, şi anume Ora Europei de Est.


Categorie
  • Categorie:Resedinta de judet
Fotografii

Timișoara resedinta

Timișoara resedinta
Engleza
Timisoara is the largest city resident and the county historical region Banat, Timisoara, western Romania. In 2009, with 312,113 inhabitants, was the third city in population in Romania. The name comes from the river Timis village (passing south of town), called dis the ancient Romans or Tibiscus Tibisis. Timisoara is located in southeastern Pannonian Plain (Plain of South West respectively) in the area of Timis and Bega ramble. Waters of two rivers formed here a very sloppy and often kept prisonersndat. Timisoara but has developed into one of the few places where they could go swamps. They were a genuine long fortification around the city, but favored a wet and dirty and spread of plague and cholera epidemics, which have remained relatively low number of inhabitants and have & hererc; mpiedicat significant city development. Time but the hydrographic area was drained, dammed and diverted. Following these works Timiş River ceased to pass through the city. Land improvement was achieved by building Bega Channel irreversibly since 1728, And completely draining the surrounding marshes. However, the terrain of the area groundwater inherits a city at a depth of only 0.5 to 5 meters, a factor not to build tall buildings. Local Time is the official time of Romania, namely the Eastern European Time.
Spaniola
Timisoara es el residente de la ciudad más grande y el condado región histórica de Banat, Timisoara, al oeste de Rumanía. En 2009, con 312.113 habitantes, fue la tercera ciudad en población de Rumanía. El nombre viene de la aldea río Timis (que pasa al sur de la ciudad), llamado des los antiguos romanos o Tibiscus Tibisis. Timisoara está situado en el sureste Llanura Panónica (Llanura del Sur Oeste, respectivamente) en el área de Timis y de un paseo Bega. Las aguas de dos ríos forman aquí una muy descuidada y mantuvo prisioneros a menudondat. Timisoara, pero se ha convertido en uno de los pocos lugares donde podrían ir los pantanos. Ellos fueron una fortificación genuino, a largo alrededor de la ciudad, pero a favor de una húmeda y sucia y la propagación de la peste y las epidemias de cólera, que han permanecido relativamente bajo número de habitantes y tienen aquí yrc, el desarrollo mpiedicat ciudad importante. Tiempo pero el área hidrográfica fue drenado, represados y desviados. A raíz de estas obras Timiş río dejó de pasar por la ciudad. Mejora de la tierra se logró mediante la construcción de Bega Canal irreversible desde 1728, Y por completo el drenaje de los pantanos circundantes. Sin embargo, el terreno de las aguas subterráneas hereda área de una ciudad a una profundidad de sólo 0,5 a 5 metros, un factor de no construir edificios altos. Hora local es la hora oficial de Rumania, a saber, la de Europa del Este Tiempo.
Italiana
Timisoara è la residente più grande città e la contea storica regione di Banat, Timisoara, Romania occidentale. Nel 2009, con 312.113 abitanti, fu la terza città della popolazione in Romania. Il nome deriva dal villaggio fiume Timis (passando a sud della città), chiamato dè antichi romani o Tibiscus Tibisis. Timisoara si trova nel sud est della Pianura Pannonica (pianura del Sud Ovest rispettivamente) nella zona di Timis e divagare Bega. Le acque di due fiumi formano qui un molto approssimativo e spesso tenuti prigionierindat. Timisoara, ma si è sviluppato in uno dei pochi posti dove si poteva andare paludi. Erano un vero e proprio lungo fortificazione intorno alla città, ma a favore di un umido e sporco e la diffusione di epidemie di peste e colera, che sono rimasti relativamente basso numero di abitanti e sono qui eca; mpiedicat significativo sviluppo della città. Tempo, ma l'area idrografica è stato drenato, sbarrato e deviato. A seguito di questi lavori fiume Timiş cessato di attraversare la città. miglioramento fondiario è stato realizzato mediante la costruzione di Canale Bega irreversibile dal 1728E completamente prosciugamento delle paludi circostanti. Tuttavia, il terreno delle acque sotterranee della zona eredita una città ad una profondità di soli 0,5-5 metri, un fattore non di costruire edifici alti. Local Time è il tempo ufficiale della Romania, e cioè la Eastern European Time.
Franceza
Timisoara est la résidence la plus grande ville et le comté région historique du Banat, Timisoara, dans l'ouest de la Roumanie. En 2009, avec 312.113 habitants, est la troisième ville en population de la Roumanie. Le nom vient du village de la rivière Timis (passant au sud de la ville), appelé dest la Rome antique ou Tibiscus Tibisis. Timisoara est situé dans le sud-plaine pannonienne (plaine du Sud-Ouest, respectivement) dans la région de Timis et de randonnée Bega. Des eaux de deux rivières formées ici très peu soignée et souvent gardés prisonniersndat. Timisoara, mais est devenu l'un des rares endroits où ils pourraient aller marécages. Ils étaient une fortification véritable long autour de la ville, mais en faveur d'une humide et sale, et la propagation de la peste et les épidémies de choléra, qui sont restés relativement bas nombre d'habitants et ont & icirc; mpiedicat développement de la ville importante. Temps, mais la zone hydrographique a été drainé, endigué et détourné. Suite à ces travaux Timiş River a cessé de passer à travers la ville. Amélioration des terres a été réalisé par la construction Bega Channel irréversible depuis 1728, Et complètement assécher les marais environnants. Toutefois, le terrain de la zone des eaux souterraines hérite d'une ville à une profondeur de seulement 0,5 à 5 mètres, un facteur à ne pas construire de grands bâtiments. Heure locale est l'heure officielle de la Roumanie, à savoir l'Europe de l'Est Temps.
Germana
Timisoara ist die größte Stadt ansässig und die Grafschaft historischen Region Banat, Timisoara, West-Rumänien. Im Jahr 2009, mit 312.113 Einwohnern, war die dritte Stadt in der Bevölkerung in Rumänien. Der Name kommt vom Fluss Timis Dorf (südlicher Umgehung der Stadt), genannt ddie alten Römer oder Tibiscus Tibisis. Timisoara befindet sich in Südosten der Pannonischen Tiefebene (Plain of South West jeweils) im Bereich der Bega und Timis Wanderung. Waters von zwei Flüssen gebildet hier eine sehr schlampig und oft gefangen gehaltenndat. Timisoara hat aber in einer der wenigen Orte, wo sie Sümpfe gehen konnte entwickelt. Sie waren eine echte langen Befestigungsanlage rund um die Stadt, sondern begünstigt eine nasse und schmutzige und Verbreitung von Pest und Cholera-Epidemien, die vor relativ niedrig sind und die Zahl der Einwohner haben hier &rc; mpiedicat signifikante Stadtentwicklung. Zeit, aber die hydrographischen Bereich wurde trockengelegt, gestaut und umgeleitet. Im Anschluss an diese Arbeiten Timiş River nicht mehr durch die Stadt übergeben. Bodenmelioration wurde mit dem Bau Bega-Kanal irreversibel seit 1728 erreichtUnd vollständig abfließen die umliegenden Sümpfe. Allerdings Gelände des Bereichs Grundwasser erbt eine Stadt in einer Tiefe von nur 0,5 bis 5 Meter, eine nicht zu bauen. Hochhäuser Ortszeit ist das die offizielle Zeit von Rumänien, nämlich die Osteuropäische Zeit.
Rusa
Тимишоара является крупнейшим резидентов города и уезда исторической области Банат, Тимишоара, Румыния западной. В 2009, с 312113 жителей, является третьим городом по численности населения в Румынии. Название происходит от деревни река Тимиш (ближний к югу от города), называется Dэто древние римляне или Tibiscus Tibisis. Тимишоара расположен в юго-восточной паннона равнины (равнины юго-западе соответственно) в области Timis Бега и Лондону. Воды двух рек здесь образовалось очень ненадежна и часто содержались заключенныеndat. Тимишоара, но превратился в один из немногих мест, где они могли бы пойти болота. Они были подлинный укреплений вокруг города, но и выступает за мокрой и грязной и распространения чумы и холеры, которые остались относительно низкими, количество жителей и и здесьRC; mpiedicat значительное развитие города. Время, но гидрографических район был осушен, плотины и отвлекает. После этих работ Тимиш реки перестали проходить через город. Благоустройство была достигнута за счет создания Бега Источник необратимо с 1728И совершенно крылом окружающих болот. Тем не менее, рельеф области грунтовых вод наследует города на глубине всего 0,5 на 5 метров, что является фактором не строить высотных зданий. Местное время официального времени Румынии, а именно: Восточно-Европейское время.
Portugheza
Timisoara é a maior cidade e residente no concelho histórico região Banat, Timisoara, Romênia ocidental. Em 2009, com 312.113 habitantes, foi a terceira cidade em população da Roménia. O nome vem da vila rio Timis (passando a sul da cidade), chamado dé dos antigos romanos ou Tibiscus Tibisis. Timisoara está localizado no sudeste Plain Pannonian (Plain of South West, respectivamente) na área de Timis e ramble Bega. Águas de dois rios formados aqui muito superficial e, muitas vezes mantidos prisioneirosndat. Timisoara, mas se tornou um dos poucos lugares onde eles poderiam ir pântanos. Eles eram uma verdadeira fortificação longa em torno da cidade, mas favoreceu um molhado e sujo ea propagação de pragas e epidemias de cólera, que se mantiveram relativamente baixo número de habitantes e têm e aquirc; desenvolvimento da cidade mpiedicat significativa. Tempo, mas a área foi drenada hidrográficas, represados e desviados. Na sequência destes trabalhos Timiş Rio deixou de passar pela cidade. Land melhoria foi conseguida através da construção de Bega Canal irreversível desde 1728E completamente drenagem dos pântanos circundantes. No entanto, o terreno das águas subterrâneas herda uma área da cidade, a uma profundidade de apenas 0,5 a 5 metros, um factor não construir edifícios altos. Local Time é o tempo oficial da Roménia, nomeadamente o Horário do Leste Europeu.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie