Cluj-Napoca este reşedinţa judeţului Cluj, precum şi una dintre capitalele istorice ale Transilvaniei.

     Numele de Cluj provine, cel mai probabil, din latinescul Castrum Clus, folosit pentru întâia oară în secolul al XII-lea pentru a desemna cetatea oraşului medieval din acest loc. Toponimul Clus are semnificaţia de „închis” în latină şi se referă la dealurile care înconjoară oraşul. O altă ipoteză acceptată este aceea a provenienţei numelui topic din germanul Klaus sau din cuvântul Klause (însemnând «trecătoare între munţi» sau din clusa «stăvilar, baraj»).

     Alte denumiri frecvente ale oraşului sunt cea maghiară şi cea germană, Kolozsvár şi, respectiv, Klausenburg. Klausenburg a fost una dintre cele şapte cetăţi medievale săseşti ale Transilvaniei (în germană Siebenbürgen, cu sensul de Şapte Cetăţi). Primul nume românesc al oraşului a fost Cluş, scris uneori şi Klus. Denumirea de Cluj s-a încetăţenit mai ales după ce oraşul a devenit parte a Regatului României în 1918.

     Prin decretul Consiliului de Stat nr. 194 din 16 octombrie 1974, semnat de Nicolae Ceauşescu şi publicat în Buletinul Oficial al RSR din 18 octombrie 1974, municipiului Cluj i-a fost atribuit numele Cluj-Napoca, "pentru a eterniza denumirea acestei străvechi aşezări - mărturie a vechimii şi continuităţii poporului român pe aceste meleaguri." Nicolae Ceauşescu a acordat totodată ordinul "Steaua Republicii Socialiste România" clasa I municipiului Cluj-Napoca, "dînd o înaltă apreciere contribuţiei aduse de cetăţenii municipiului Cluj de-a lungul veacurilor la lupta întregului popor pentru libertate şi progres social şi la înfăptuirea politicii partidului şi statului de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră."Cele două decrete nu au fost abrogate până în prezent.

    Prima atestare documentară a unei aşezări pe teritoriul de astăzi al Clujului a fost făcută de geograful grec Claudius Ptolemeu, care a menţionat aici una dintre cele mai însemnate localităţi din Dacia, cu numele Napuca. Cea dintâi atestare a Napocii romane datează din perioada imediat următoare războaielor de cucerire a Daciei, din anii 107-108, şi constă dintr-o bornă militară, descoperită la Aiton, rezultată de la construcţia unui drum strategic imperial. Fondată pe malul drept al râului Samus, Napoca era la început un simplu vicus. Ea devine aşezare urbană (civitas) în timpul împăratului Hadrian, în anul 124 d.Hr., sub numele de Municipium Aelium Hadrianum Napoca, atestat în inscripţii. Ajunsă capitală a provinciei, Napoca este ridicată apoi la rangul de colonia, fiind denumită Colonia Aurelia Napoca, privilegiu acordat de Marcus Aurelius sau de Commodus. Oraşul se bucura de ius Italicum, care prevedea diferite facilităţi fiscale pentru cetăţenii săi. Există numeroase dovezi arheologice ale continuităţii romane la Napoca. După retragerea administraţiei romane din Dacia, în anul 271 d.Hr., viaţa urbană odinioară înfloritoare avea să înceteze. În epoca medievală, Clujul a fost atestat documentar pentru prima dată în anul 1167, sub denumirea Castrum Clus.


Categorie
  • Categorie:Resedinta de judet
Fotografii

Cluj-Napoca resedint

Cluj-Napoca resedint
Engleza
Cluj-Napoca is Cluj county, and one of the historic capital of Transylvania. Cluj name originates most likely from the Latin Castrum Clus, used for the first time in the XII century to describe the medieval fortress town of this place . TopoClus nimul has meaning "closed" in Latin and refers to the hills surrounding the city. Another hypothesis is accepted that the origin of the name or topic of German Klaus Klause word (meaning "pass between the mountains" or Clus "stemwould, dam "). Other common names are the city's German and Hungarian, Kolozsvár, respectively Klausenburg. Klausenburg was one of seven medieval Saxon cities of Transylvania (German: Siebenbürgen, the meaning of the Seven Fortresses). The first name of a RomanianClus laughter was written sometimes Kluse. Name of Cluj naturalized especially after the city became part of the Kingdom of Romania in 1918. The State Council Decree no. 194 of October 16, 1974, signed by Nicolae Ceausescu and published in the Official Gazette RSR don October 18, 1974, was awarded on behalf of Cluj Cluj-Napoca, "to immortalize the name of this ancient settlement - evidence of seniority and continuity of the Romanian people on these lands." Nicolae Ceausescu has also ordered the Star of Romania Socialist Republic "class Cluj-Napoca, "giving a high in Aprileciere Cluj contribution made by citizens over the centuries to fight all the people for freedom and social progress and the implementation of the policy of building the Party and State multilaterally developed socialist society in our country. "The two decrees were repealed so far . First testifyDocumentary network of settlements in the territory of Cluj today was made by Greek geographer Claudius Ptolemy, who referred to here one of the most important towns of Dacia Napuca name. The first evidence of Roman Napocii wars dating from the period immediately following the conquest of Dacia in 107 years-108, And is a military terminal, found at Aiton, resulting from a strategic road construction empire. Founded on the right bank of the river Samus, Napoca was at first a simple vicus. It becomes urban area (civitas) under Emperor Hadrian in 124 AD, under the name municipium Aelium HadrianuI Napoca attested in inscriptions. Arrived capital of the province, Napoca is high then the rank of colony, known as Colonia Aurelia Napoca privilege granted by Marcus Aurelius or Commodus. The city enjoys jus italicum, which provide various tax incentives for its citizens. There is ample archaeological evidence of continuitystudents and teachers at Roman Napoca. After the withdrawal of Roman administration in Dacia, in 271 AD, once flourishing urban life would cease. In medieval times, Cluj was the first documentary in 1167 under the name Castrum Clus.
Spaniola
Cluj-Napoca es el condado de Cluj, y uno de la capital histórica de Transilvania. Cluj nombre proviene muy probablemente de la Castrum Clus latino, utilizado por primera vez en el siglo XII para describir la fortaleza medieval de este lugar . Toponimul Clus tiene sentido "cerrado" en latín y se refiere a las colinas que rodean la ciudad. Otra hipótesis se acepta que el origen del nombre o tema de la palabra alemana Klause Klaus (que significa "pasar por entre las montañas" o Clus "madreque, presa "). Otros nombres comunes son la ciudad alemana y húngara, Kolozsvár, respectivamente Klausenburg. Klausenburg fue una de las siete ciudades medievales sajonas de Transilvania (en alemán: Siebenbürgen, el significado de las siete fortalezas). El primer nombre de un rumanoClus risa a veces se escribía Kluse. Nombre de Cluj naturalizados especialmente después de la ciudad se convirtió en parte del Reino de Rumanía en 1918. El Consejo de Estado el Decreto N º. 194 del 16 de octubre 1974, firmado por Nicolae Ceausescu y publicada en el Boletín Oficial d RSRel 18 de octubre de 1974, se otorgó el nombre de Cluj Cluj-Napoca, "para inmortalizar el nombre de este antiguo asentamiento - evidencia de la antigüedad y la continuidad del pueblo rumano en estas tierras." Nicolae Ceausescu también ha ordenado la Estrella de Rumania República Socialista "de clase Cluj-Napoca, "dar un alto en abrileciere contribución Cluj realizadas por los ciudadanos durante siglos para luchar contra todo el pueblo por la libertad y el progreso social y la aplicación de la política de la construcción del Partido y el Estado multilateralmente desarrollada sociedad socialista en nuestro país. "Los dos decretos fueron anulados, en la medida . Primer testimonioDocumental de la red de asentamientos en el territorio de Cluj hoy fue hecho por el geógrafo griego Claudio Ptolomeo, quien se refirió a que aquí una de las ciudades más importantes de Dacia nombre Napuca. La primera evidencia de guerras romanas Napocii que data del período inmediatamente posterior a la conquista de Dacia en 107 años-108, Y es un terminal de militares, encontrados en Aiton, como resultado de un imperio de construcción de carreteras estratégicas. Fundada en la orilla derecha del río Samus, Napoca fue al principio un simple vicus. Se convierte en zona urbana (civitas) bajo el emperador Adriano en 124 dC, bajo el nombre de municipium Aelium HadrianuYo Napoca atestiguado en las inscripciones. Al llegar el capital de la provincia, Napoca es alta, entonces el rango de colonia, conocida como Colonia Aurelia Napoca privilegio concedido por Marco Aurelio o Cómodo. La ciudad goza de jus italicum, que ofrecen diversos incentivos fiscales para los ciudadanos. Existe una amplia evidencia arqueológica de la continuidadestudiantes y profesores en el Roman Napoca. Después de la retirada de la administración romana en Dacia, en el año 271 dC, una vez floreciente vida urbana cesaría. En la época medieval, Cluj fue el primer documental en 1167 bajo el nombre de Castrum Clus.
Italiana
Cluj-Napoca è contea di Cluj, e una delle capitale storica della Transilvania. Cluj nome deriva probabilmente dal latino Castrum clus, usato per la prima volta nel XII secolo per descrivere la fortezza medievale di questo luogo . Toponimul clus ha un significato "chiuso" in latino e si riferisce alle colline che circondano la città. Un'altra ipotesi è pacifico che l'origine del nome o il tema della parola tedesca Klause Klaus (che significa "passare tra i monti" o clus "staminaliSarebbe, diga "). comune Altri nomi sono città tedesca il e ungherese, Kolozsvár, rispettivamente Klausenburg. Klausenburg era una delle sette città medievali sassoni della Transilvania (in tedesco: Siebenbürgen, il significato delle sette fortezze). Il primo nome di un rumenoClus risata a volte è stato scritto Kluse. Nome del Cluj naturalizzati soprattutto dopo la città divenne parte del Regno di Romania nel 1918. Il Consiglio di Stato Lgs. 194 del 16 ottobre 1974, firmato da Nicolae Ceausescu e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale RSR dil 18 ottobre 1974, è stato assegnato a nome del Cluj Cluj-Napoca, "per immortalare il nome di questo antico insediamento - la prova della preesistenza e della continuità del popolo romeno su queste terre." Nicolae Ceausescu ha anche ordinato classe "Stella della Romania Repubblica Socialista Cluj-Napoca, "dare un elevato nel mese di aprileeciere Cluj contributo da parte cittadini al di sopra the secoli per combattere tutte the popolo per la libertà e il progresso sociale e l'attuazione della politica di building e il Party State multilaterale sviluppata società socialista nel nostro paese. "I due decreti abrogati were finora . First testimoniarerete documentaria degli insediamenti nel territorio di Cluj oggi è stata fatta da il geografo greco Claudio Tolomeo, che ha definito in questa sede una delle più importanti città della Dacia Napuca nome. Le prime tracce di guerre Napocii romano risalente al periodo immediatamente successivo alla conquista della Dacia in 107 anni-108, Ed è un terminale militare, trovato a Aiton, frutto di un impero strategico di costruzione di strade. Fondata sulla riva destra del fiume Samus, Napoca fu dapprima un semplice vicus. Diventa area urbana (civitas), sotto l'imperatore Adriano nel 124 dC, sotto il municipio nome Aelium HadrianuI Napoca attestata nelle iscrizioni. Arrivati capitale della provincia, Napoca è alto allora il rango di colonia, noto come privilegio Colonia Aurelia Napoca concessi da Marco Aurelio o di Commodo. La città gode di jus italicum, che prevede vari incentivi fiscali per i cittadini. Vi è ampia prova archeologica della continuitàstudenti e insegnanti romani Napoca. Dopo il ritiro di amministrazione romana in Dacia, nel 271 dC, un tempo fiorente vita urbana cesserebbe. In epoca medievale, Cluj è stato il primo documentario nel 1167 con il nome di Castrum clus.
Franceza
Cluj-Napoca est le département de Cluj, et un de la capitale historique de la Transylvanie. Cluj nom provient très probablement du Castrum Clus latine, utilisé pour la première fois au XIIe siècle pour décrire la forteresse de la ville médiévale de ce lieu . Toponimul Clus a un sens "fermé" en latin et fait référence aux collines entourant la ville. Une autre hypothèse est admis que l'origine du nom ou du sujet du mot allemand Klaus Klause (qui signifie «passer entre les montagnes» ou Clus "souchesserait, barrage "). Autres noms communs sont la ville allemande et hongroise, Kolozsvár, respectivement Klausenburg. Klausenburg a été l'une des sept villes médiévales de Transylvanie saxonne (en allemand: Siebenbürgen, le sens de la sept forteresses). Le premier nom d'un roumainClus rire a été écrit parfois Kluse. Nom de Cluj naturalisés en particulier après la ville faisait partie du royaume de Roumanie en 1918. Le Conseil d'Etat le décret n °. 194 du 16 Octobre, 1974, signée par Nicolae Ceausescu et publiée dans le Journal officiel d RSRsur Octobre 18, 1974, a été attribué le nom de Cluj Cluj-Napoca, pour immortaliser le nom de cette ancienne colonie - une preuve de l'ancienneté et la continuité du peuple roumain sur ces terres. "Nicolae Ceausescu a également ordonné à l'Étoile de la Roumanie République socialiste» de classe Cluj-Napoca, «donner une haute en avrileciere contribution Cluj présentées par les citoyens au cours des siècles pour lutter contre toutes les personnes pour la liberté et le progrès social et la mise en œuvre de la politique de la construction du Parti et l'Etat multilatéralement développée société socialiste dans notre pays. "Les deux décrets ont été abrogées à ce jour . abord témoignerRéseau documentaire des colonies de peuplement dans le territoire de Cluj a été faite aujourd'hui par le grec géographe Claude Ptolémée, qui a évoqué ici l'une des villes les plus importantes de la Dacie Napuca nom. La première preuve de guerres Napocii romaine datant de la période suivant immédiatement la conquête de la Dacie en 107 ans-108, Et est un terminal militaire, trouvé à Aiton, résultant d'un empire de construction de routes stratégiques. Fondée sur la rive droite de la rivière Samus, Napoca fut d'abord un vicus simple. Il devient zone urbaine (civitas) sous l'empereur Hadrien en 124 après JC, sous le nom de municipium Aelium HadrianuJe Napoca attesté dans les inscriptions. Arrivé le capital de la province, Napoca est élevé, au rang de colonie, connu sous le nom de Colonia Aurelia Napoca privilège accordé par Marc-Aurèle ou de Commode. La ville bénéficie d'italicum jus, qui fournissent des incitations fiscales pour ses citoyens. Il ya suffisamment de preuves archéologiques de la continuitéétudiants et des enseignants romaine Napoca. Après le retrait de l'administration romaine en Dacie, en 271 AD, une fois la vie urbaine florissante cesserait. À l'époque médiévale, Cluj a été le premier documentaire en 1167 sous le nom de Castrum Clus.
Germana
Cluj-Napoca ist Cluj Landkreis und einer der historischen Hauptstadt von Siebenbürgen. Cluj Name stammt wahrscheinlich vom lateinischen Castrum Clus, Jahrhunderts zum ersten Mal in der XII zu Ort beschreiben, die mittelalterliche Festungsstadt dieser . TopoClus nimul Bedeutung hat "geschlossen" im Lateinischen und bezieht sich auf den Hügeln der Stadt. Eine andere Hypothese wird angenommen, dass der Ursprung des Namens oder der Topos der deutschen Klaus Klause Wort (Bedeutung "Pass zwischen den Bergen" oder Clus "Stammzellenwürde "). Andere häufige Namen sind dam der Stadt Deutsch und Ungarisch, Kolozsvár bzw. Klausenburg. Klausenburg war eine von sieben mittelalterlichen sächsischen Städten Siebenbürgens (deutsch: Siebenbürgen, die Bedeutung der Sieben Burgen). Der erste Name eines rumänischenClus Lachen war manchmal Kluse geschrieben. Name des Cluj eingebürgerte vor allem nach Rumänien wurde die Stadt Teil des Königreichs im Jahr 1918. Der Staatsrat Dekret Nr. 194 16. Oktober 1974, von Nicolae Ceausescu unterzeichnet und veröffentlicht im Amtsblatt RSR dam 18. Oktober 1974, wurde im Namen von Cluj Cluj-Napoca vergeben, "um den Namen dieser alten Siedlung - Nachweis von Berufserfahrung und Kontinuität des rumänischen Volkes auf diese Länder zu verewigen." Nicolae Ceausescu hat auch der Stern von Rumänien Sozialistischen Republik bestellt "-Klasse Cluj-Napoca, "was zu einem hohen im Aprileciere Cluj Beteiligung der Bürger im Laufe der Jahrhunderte gemacht zu kämpfen alle Menschen nach Freiheit und sozialen Fortschritt und die Umsetzung der Politik des Aufbaus der Partei und des Staates multilateral entwickelten sozialistischen Gesellschaft in unserem Land. "Die beiden Dekrete waren so weit aufgehoben . Erstens zeugenDokumentarfilm Netz von Siedlungen in dem Gebiet des heutigen Cluj wurde vom griechischen Geographen Claudius Ptolemäus, der hier eine der wichtigsten Städte des Dacia Napuca genannten Namen gemacht. Die ersten Zeugnisse der römischen Napocii Kriege aus der Zeit unmittelbar nach der Eroberung von Dacia in 107 Jahre-108, Und ist ein Militär-Terminal, gefunden bei Aiton, resultierend aus einer strategischen Straßenbau Reiches. Gegründet auf dem rechten Ufer des Flusses Samus wurde Napoca zunächst eine einfache vicus. Es wird Stadtgebiet (civitas) unter Kaiser Hadrian in 124 n. Chr. unter dem Namen Municipium Aelium HadrianuIch Napoca in Inschriften bezeugt. Angekommen Hauptstadt der Provinz ist hoch Napoca dann den Rang eines Kolonie als Colonia Aurelia Napoca Privileg von Marcus Aurelius Commodus oder gewährt bekannt. Die Stadt genießt jus italicum, die verschiedene steuerliche Anreize für die Bürger bieten. Es gibt zahlreiche archäologische Zeugnisse der KontinuitätSchüler und Lehrer am römischen Napoca. Nach dem Abzug der römischen Verwaltung in Dacia, im Jahr 271 AD, einst blühende urbane Leben würde aufhören. Im Mittelalter war die erste urkundliche Cluj im Jahre 1167 unter dem Namen Castrum Clus.
Rusa
Клуж-Напока является уезд Клуж, и один из исторической столицы Трансильвании. Клуж название происходит, скорее всего, от латинского Castrum кластеров, используемых в первый раз в XII веке для описания средневекового города-крепости этого места . ТопографическийКластеров nimul имеет смысл "закрытых" в Латинской и ссылается на холмах, окружающих город. Другая гипотеза принимается, что происхождение названия или темы немецкого Клоз Клаус слово (что значит "пройти между гор", или кластеров "стволовыебудет, Плотина "). Другие общепринятые названия города немецкие и венгерские, Kolozsvár, соответственно Klausenburg. Klausenburg был одним из 7 средневековой саксонскими городами Трансильвании (нем. Siebenbürgen, смысл семь крепостей). Первое название РумынскийКластеров смех был написан иногда Клузе. Название города Клуж натурализованных особенно после того, город стал частью Королевства Румыния в 1918 году. Госсовета декрета нет. 194 от 16 октября 1974 г. подписал Николае Чаушеску и опубликовано в "Официальном вестнике RSR гот 18 октября 1974, был награжден от имени Клуж Клуж-Напока, "увековечить имя этого древнего поселения - документы, подтверждающие трудовой стаж и преемственности румынского народа на этих землях". Николае Чаушеску также приказал Звезды Румынии Социалистической Республики "класс Клуж-Напока ", что дает высокий в апрелеeciere Клуж вклад со стороны граждан на протяжении веков для борьбы всего народа за свободу и социальный прогресс и осуществления политики создания партии и государства в многостороннем развитого социалистического общества в нашей стране. "два постановления были отменены до сих пор . Во-первых показанияДокументальный сети населенных пунктов на территории города Клуж сегодня выступил греческий географ Клавдий Птолемей, который сослался на тут один из самых важных городов название Dacia Napuca. Первые свидетельства римской войны Napocii, относящиеся к периоду непосредственно после завоевания Дакии в 107 лет-108, А военные терминала, найденные при Айтон, в результате стратегического империи дорожного строительства. Основанный на правом берегу реки Самусь, Напока был первым простой Vicus. Она становится городской местности (Civitas) при императоре Адриане в 124 н.э., под названием municipium Aelium HadrianuЯ Напока аттестацию в надписи. Прибыл столицы провинции, Напока является высокой, то ранг колонии, известного как Колония Aurelia Напока привилегия предоставляется Марка Аврелия или Коммод. Город пользуется JUS italicum, которые предоставляют различные налоговые льготы для своих граждан. Существует множество археологических доказательств непрерывностистудентов и преподавателей в Римской Напока. После ухода римской администрации в Дакии, в 271 н.э., некогда процветающий городской жизни будут прекращены. В средневековые времена, Клуж был первый документальный в 1167 под названием Castrum кластеров.
Portugheza
Cluj-Napoca Cluj concelho, e um histórico da capital da Transilvânia. Cluj nome provém provavelmente da América Castrum Clus, usado pela primeira vez no século XII para descrever a fortaleza medieval deste local . Toponimul Clus tem significado "fechado" em latim e remete para as colinas que cercam a cidade. Outra hipótese é aceite que a origem do nome ou tema da palavra alemã Klause Klaus (que significa "passagem entre as montanhas" ou Clus "stemseria, represa "). Outros nomes comuns são a cidade alemã e húngara, Kolozsvár, respectivamente Klausenburg. Klausenburg foi uma das sete cidades medievais saxões da Transilvânia (em alemão: Siebenbürgen, o significado das sete fortalezas). O primeiro nome de um romenoClus riso foi escrito por vezes Kluse. Nome do Cluj naturalizado especialmente depois que a cidade se tornou parte do Reino da Romênia em 1918. O Conselho Estadual Decreto n º. 194, de 16 outubro de 1974, assinada por Nicolae Ceausescu e publicada no Diário Oficial RSR dem 18 de outubro de 1974, foi concedido em nome do Cluj Cluj-Napoca, "para imortalizar o nome deste antigo assentamento - provas da antiguidade e da continuidade do povo romeno sobre estas terras". Nicolae Ceausescu também ordenou a Estrela da Roménia, República Socialista "classe Cluj-Napoca, "dando uma alta em abrilcontribuição Cluj eciere feitas pelos cidadãos ao longo dos séculos de luta contra todas as pessoas para a liberdade eo progresso social e da implementação da política de reforço do Partido e do Estado multilateralmente sociedade socialista desenvolvida em nosso país. "Os dois decretos foram revogados medida . Primeira deporDocumentário rede de assentamentos no território do Cluj hoje foi feita pelo geógrafo grego Cláudio Ptolomeu, que aqui referida uma das cidades mais importantes da Dacia nome Napuca. A primeira evidência de guerras Roman Napocii que datam do período imediatamente após a conquista da Dácia em 107 anos-108, E é um terminal militar, encontrado em Aiton, resultante de um império estratégico de construção de estradas. Fundada na margem direita do rio Samus, Napoca estava em primeiro lugar um vicus simples. Torna-se área urbana (civitas), sob o imperador Adriano em 124 dC, sob o nome de município Aelium HadrianuI Napoca atestada em inscrições. Chegou capital da província, Napoca é alta, então o posto de colônia, conhecida como Colonia privilégio concedido pela Napoca Aurelia Marcus Aurelius ou Commodus. A cidade dispõe jus italicum, que prevê vários incentivos fiscais para os seus cidadãos. Há ampla evidência arqueológica de continuidadealunos e professores Roman Napoca. Após a retirada da administração romana na Dácia, em 271 dC, floresce uma vez a vida urbana cessaria. Nos tempos medievais, Cluj foi o primeiro documentário em 1167 sob o nome de Castrum Clus.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie