Munţii Carpaţi reprezintă un lanţ muntos, aparţinând marelui sistem muntos central al Europei. Carpaţii cuprinşi între Bazinul Vienei (care-l separă de lanţul alpin) şi culoarul Timokului (care îl separă de Stara Planina, în Peninsula Balcanică) formează un arc cu o lungime de 1500 km şi o lăţimea maximă de 130 km, desfăşurându-se pe 6° în latitudine şi aproximativ 10° în longitudine. Se întind pe teritoriul a şapte state: Austria, Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria, Ucraina,România şi Serbia.

     Carpaţii se înfăţişează ca fiind nişte munţi mijlocii sau scunzi, doar câteva sectoare depăşind 2000 de metri în altitudine.

     Cel mai înalt vârf al întregului lanţ Carpatic este Vârful Gerlachovský, 2655 m, în Slovacia - Munţii Tatra, iar în România este Vârful Moldoveanu, având 2544 m, situat în Munţii Făgăraş din Carpaţii Meridionali.

     Spre deosebire de Alpi, Carpaţii au mari depresiuni intramontane, iar culmile lor se prezintă sub forma unor suprafeţe întinse, acoperite cu pajişti. Carpaţilor le aparţine şi cel mai mare lanţ vulcanic din Europa. Alături de rocile cristaline şi eruptive o mare extensiune o au rocile sedimentare, care dau un relief cu pante domoale.

     Clima Carpaţilor este continentală, precipitaţiile cresc în raport cu altitudinea iar vegetaţia este dispusă în etaje (pajişti alpine sus, păduri de conifere şi făget pe pante şi pe înălţimile mai mici). Din munţii Carpaţi izvorăsc: Vistula, Nistrul, Tisa, Prutul, Siretul, Mureşul, Oltul ş.a.

     Numele provine de la tribul dacic al Carpilor (Karpathos-Horos), care trăia în Moldova, pe pantele Carpaţilor Orientali, nume care, la rândul său, probabil provenea de la un cuvânt indo-european însemnând piatră.

     Carpaţii încep de la Dunăre lângă Bratislava. Ei înconjoară Transcarpaţia şi Transilvania într-un semicerc larg, continuă spre sud-est , şi se sfârşesc la Dunăre lângă Orşova, în România. Lungimea totală a Carpaţilor este de 1500 km, iar lăţimea lanţului montan variază între 12 km şi 500 km. Cea mai mare lăţime a Carpaţilor corespunde cu cea mai înaltă altitudine. Lanţul muntos are cea mai mare lăţime în Depresiunea colinară a Transilvaniei, şi la poalele Munţilor Tatra (cea mai mare înălţime din Carpaţi, cuGerlachovský štít, care are 2 655 m altitudine, pe teritoriul Slovaciei la graniţa cu Polonia. Se întinde pe o suprafaţă de 190 000 km2 şi, după Alpi, e cel mai extins lanţ muntos din Europa.

     Deşi în mod obişnuit se face referire la Carpaţii ca fiind un lanţ muntos, ei de fapt nu formează un lanţ neîntrerupt de munţi. Mai degrabă, constă în câteva grupuri geologic distincte, prezentând o mare varietate structurală ca Alpii. Carpaţii, care doar în rare locuri ating o altitudine de peste 2500 m, prezintă puţine vârfuri stâncoase, zone înzăpezite extinse, gheţari întinşi, cascade înalte, sau lacuri întinse care sunt comune în Alpi. Nici o zonă din Carpaţi nu este inzăpezită tot anul şi nu prezintă niciun gheţar. Carpaţii la altitudinea lor maximă, sunt la fel de înalţi dar ca Alpii Orientali Centrali, cu care împarte un aspect, climat şi floră comună.

     Carpaţii sunt separaţi de Alpi de către Dunăre. Cele două lanţuri muntoase se întâlnesc într-un singur punct: în Muntii Leitha la Bratislava. Fluviul desparte de asemenea, Carpaţii de lanţul Munţilor Balcani, la Orşova.

 


Categorie
  • Categorie:Munti
Fotografii

Munții Carpați

Munții Carpați
Engleza
Carpathian Mountains are a mountain range belonging to the great central mountain system of Europe. Carpathian Basin caught between Vienna (where it separates the Alpine chain) and lane Timok (which separates it from the Stara Planina Balkan Peninsula) forming an arc with a length of 1500 km and a maximum widthA 130 km carried on the 6 ° to about 10 ° latitude and longitude. Covers the territory of seven countries: Austria, Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary, Ukraine, Romania and Serbia. Carpathian mountains appears to be some medium or short, only a few sectorsDoes exceeding 2,000 meters in altitude. The highest peak of Carpathian chain is Gerlach Peak, 2655 m, Slovakia - Tatra Mountains and in Romania is Moldoveanu Peak, with 2544 meters, located in the Carpathian Mountains FagarasSouthern students and teachers. Unlike the Alps, Carpathians have large mountainous and peaks in the form of large areas covered with grassland. Carpathians lies the biggest volcanic chain in Europe. Crystalline and eruptive rocks alongside a large extent have a sedimentary rock, which give a prominent slopes dosoft. Carpathian climate is continental, rainfall increased in relation to altitude and vegetation is arranged in floors (above the alpine meadows, coniferous forests and beech forests on lower slopes and heights). Arising from the Carpathian Mountains: the Vistula, Dniester, Tisza, Prut, Siret, Mures, Oltetc. The name comes from the Gauls of the carp (Karpathos-Horos), living in Moldova, on the slopes of the Eastern Carpathians, which name in turn probably came from an Indo-European word meaning stone. Carpathians start the Danube near Bratislava. Hersurround Transcarpathia and Transylvania in a large semicircle, continues to the southeast, and ends at the Danube near Orsova, Romania. The total length of the Carpathians is 1500 km and width of the mountain chain varies between 12 km and 500 km. Greatest width of the Carpathians corresponds with the HighestTĂ altitude. The mountain chain is the largest width in hilly basin of Transylvania and the Tatra Mountains (the greatest height of the Carpathians, cuGerlachovský know, which has 2655 m altitude, on the territory of Slovakia on the border with Poland. It covers an area of 190 000 km2 and,Alps is the most extensive mountain range in Europe. Although usually referred to as a Carpathian mountain range, they really do not form an unbroken chain of mountains. Rather, it consists of several distinct geological groups, presenting a structural variety as the Alps. Carpathians, which only in rare places reach an altitUdine over 2500 m, with little rocky peaks, extensive snow-covered areas, lying glaciers, high waterfalls, or large lakes that are common in the Alps. No area of the Carpathian not snow all year and shows no glacier. Carpathians at their maximum altitude, but are as tall as the Eastern Alps LEADTral, who shares an issue joint climate and flora. Carpathians are separated from the Alps by the Danube. The two mountain ranges meet in one point: the Leitha Mountains at Bratislava. The river divides also Balkan Mountains Carpathians chain, to Orsova.
Spaniola
Cárpatos son una cadena montañosa perteneciente a la gran sistema montañoso central de Europa. Cárpatos Cuenca atrapado entre Viena (donde se separa la cadena de los Alpes) y Timok carril (que la separa de la península de los Balcanes Stara Planina) que forman un arco con una longitud de 1500 km y una anchura máximaA 130 km a bordo del 6 hasta los 10 ° de latitud y longitud. Comprende el territorio de siete países: Austria, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Hungría, Ucrania, Rumania y Serbia. Cárpatos montañas parece ser un medio o corto, sólo unos pocos sectores¿Tiene superior a 2.000 metros de altitud. El pico más alto de la cadena de los Cárpatos es Gerlach Peak, 2655 m, Eslovaquia - montañas Tatra y en Rumania es Moldoveanu Peak, con 2.544 metros, situado en el Fagaras Cárpatosestudiantes y profesores del Sur. A diferencia de los Alpes, los Cárpatos han montañosas y grandes picos en forma de grandes zonas cubiertas por pastizales. Cárpatos se encuentra la cadena volcánica más grande de Europa. Cristalinas y rocas eruptivas junto a una gran parte tienen una roca sedimentaria, que dan una pendiente importante no. Cárpatos clima suave es continental, las precipitaciones aumentaron en relación con la altitud y la vegetación se organiza en el suelo, (por encima de los prados alpinos, bosques de coníferas y bosques de hayas en las laderas más bajas y alturas). Provenientes de las montañas de los Cárpatos: el Vístula, Dniester, el Tisza, Prut, Siret, Mures, Oltetc El nombre proviene de los galos de la carpa (Karpathos-Horos), que viven en Moldavia, en las laderas de los Cárpatos Orientales, que da nombre a su vez procede probablemente de una palabra-europeo Indo significado de piedra. Cárpatos inicio el Danubio cerca de Bratislava. Surodean Transcarpatia y Transilvania en un gran semicírculo, continúa hacia el sureste, y termina en el Danubio cerca Orsova, Rumania. La longitud total de los Cárpatos es de 1500 km y ancho de la cadena de montañas varía entre 12 km y 500 km. Anchura mayor de los Cárpatos se corresponde con el más altoaltitud de asistencia técnica. La cadena montañosa es la mayor anchura en la cuenca montañosa de Transilvania y los Montes Tatra (la mayor altura de los Cárpatos, cuGerlachovský sabe, que tiene 2655 m de altitud, en el territorio de Eslovaquia en la frontera con Polonia. Cubre un área de 190 000 km2 y,Alpes es la montaña más amplia gama en Europa. Aunque comúnmente se denomina una cadena de montañas de los Cárpatos, que en realidad no forman una cadena continua de montañas. Más bien, se compone de varios grupos geológicos distintos, presentando una variedad estructural, como los Alpes. Cárpatos, que solamente en lugares raros llegar a un AltitUdine más de 2500 m, con poco cumbres rocosas, extensas zonas cubiertas de nieve, los glaciares mentira, altas cascadas, o los grandes lagos que son comunes en los Alpes. Ninguna esfera de la no Cárpatos nieve durante todo el año y no muestra ningún glaciar. Cárpatos en su altura máxima, pero son tan altos como los Alpes orientales PLOMOTral, que comparte un conjunto de tema climático y la flora. Cárpatos están separados de los Alpes por el Danubio. Las dos cadenas de montañas se reúnen en un punto: las montañas Leitha en Bratislava. El río divide también Montes Balcanes cadena de los Cárpatos, al Orsova.
Italiana
Carpazi sono una catena montuosa appartenente al grande sistema centrale di montagna d'Europa. Carpazi preso tra Vienna (dove si separa la catena alpina) e Timok corsia (che lo separa dal Stara Planina penisola balcanica), che formano un arco con una lunghezza di 1500 km e una larghezza massimaA 130 km a bordo del 6 ° a circa 10 ° di latitudine e longitudine. Copre il territorio di sette paesi: Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria, Ucraina, Romania e Serbia. Carpazi sembra essere qualche breve o medio, solo alcuni settoriNon superiore a 2.000 metri di altitudine. La vetta più alta della catena dei Carpazi è Gerlach Peak, 2.655 m, Slovacchia - Monti Tatra e in Romania è Moldoveanu di picco, con 2.544 metri, che si trova nei Carpazi Fagarasstudenti e gli insegnanti del sud. A differenza delle Alpi, Carpazi hanno montuoso di grandi dimensioni e picchi in forma di grandi aree coperte a prato. Carpazi si trova la più grande catena vulcanica in Europa. Cristallini e rocce eruttive a fianco in larga misura hanno una roccia sedimentaria, che danno un importante fare piste. Carpazi clima mite è di tipo continentale, le precipitazioni aumentato in relazione all'altitudine e alla vegetazione è organizzato in piani (sopra i prati alpini, foreste di conifere e boschi di faggio sui pendii più bassi e le altezze). Carpazi primavera: la Vistola, Dniester, Tibisco, Prut, Siret, Mures, Oltecc Il nome deriva dai Galli della carpa (Karpathos-Horo), che vivono in Moldavia, sulle pendici dei Carpazi orientali, il cui nome a sua volta, probabilmente, veniva da una indo-europeo parola significa pietra. Carpazi inizio il Danubio vicino a Bratislava. Leisurround Transcarpazia e la Transilvania in un grande semicerchio, continua a sud-est, e termina nel Danubio vicino a Orsova, Romania. La lunghezza totale dei Carpazi è di 1500 km e larghezza della catena montuosa varia tra i 12 km e 500 km. Maggiore larghezza dei Carpazi corrisponde con la più altaaltitudine TA. La catena montuosa è la più grande larghezza in bacino collinare della Transilvania e sui Monti Tatra (il più grande altezza dei Carpazi, cuGerlachovský so, che ha 2655 m di altitudine, nel territorio della Slovacchia, al confine con la Polonia. Copre una superficie di 190 000 km2 e,Alpi è la montagna più vasta gamma in Europa. Anche se solitamente indicato come una catena montuosa dei Carpazi, in realtà non formano una catena ininterrotta di monti. Piuttosto, si compone di diversi gruppi distinti geologiche, presentando una varietà strutturale come le Alpi. Carpazi, che solo in rari luoghi raggiungere un altitUdine più di 2500 m, con piccoli picchi rocciosi, ampi spazi coperti di neve, ghiacciai mentire, alte cascate, laghi o grandi che sono comuni nelle Alpi. Nessuna area del non Carpazi neve tutto l'anno e non presenta alcun ghiacciaio. Carpazi alla loro quota massima, ma sono alti come le Alpi orientali LEADTrale, che condivide un clima Emissione congiunta e la flora. Carpazi sono separati dalle Alpi dal Danubio. Le due catene montuose si incontrano in un punto: le Montagne Leitha a Bratislava. Il fiume divide anche la catena dei Balcani Monti Carpazi, per Orsova.
Franceza
Carpates sont un chaîne de montagnes appartenant au système montagneux central de cette Europe. Carpates bassin pris entre Vienne (où il se sépare de la chaîne alpine) et Timok Lane (qui la sépare de la péninsule des Balkans Stara Planina) formant un arc d'une longueur de 1500 km et une largeur maximaleA 130 km à bord de l'° 6 à la latitude de 10 ° et de longitude. Couvre le territoire de sept pays: Autriche, République tchèque, la Slovaquie, la Pologne, la Hongrie, l'Ukraine, la Roumanie et la Serbie. Carpathes semble y avoir un court ou à moyen, seul un petit nombre de secteursEst dépassant 2.000 mètres d'altitude. Le point culminant de la chaîne des Carpates est Gerlach Peak, 2655 m, la Slovaquie - Tatras et de la Roumanie est Moldoveanu Peak, avec 2544 mètres, situé dans le Fagaras Carpatesétudiants et des enseignants du Sud. Contrairement les Alpes, les Carpates ont montagneuses grandes et les sommets sous la forme de vastes zones couvertes de prairies. Carpates se trouve la plus grande chaîne volcanique d'Europe. Cristallines et roches éruptives le long d'une grande partie ont une roche sédimentaire, qui donnent une pente importante ne. Carpates climat doux est continental, les précipitations ont augmenté en fonction de l'altitude et la végétation est disposée en étages (au-dessus des prairies alpines, forêts de conifères et de forêts de hêtres sur les basses pentes et des hauteurs). Carpates printemps montagnes: la Vistule, le Dniestr, la Tisza, le Prout, Siret, Mures, Oltetc Le nom vient du gaulois de la carpe (Karpathos-Horos), vivant en Moldova, sur les pentes de l'est des Carpates, dont le nom à son tour, est probablement venu d'un mot indo-européen qui signifie pierre. Carpates démarrage le Danube près de Bratislava. Sonsurround Transcarpatie et la Transylvanie dans une large demi-cercle, se poursuit au sud-est, et se termine sur le Danube près d'Orsova, en Roumanie. La longueur totale des Carpates est de 1500 km et une largeur de la chaîne de montagnes varie entre 12 km et 500 km. Largeur maximale des Carpates correspond avec la plus grandealtitude TA. La chaîne de montagne est la plus grande largeur du bassin montagneux de la Transylvanie et dans les Tatras (la plus grande hauteur des Carpates, cuGerlachovský le savez, qui a 2655 m d'altitude, sur le territoire de la Slovaquie à la frontière avec la Pologne. Il couvre une superficie de 190 000 km2 et,Alpes est la montagne la plus large gamme en Europe. Bien que généralement appelé une chaîne de montagnes des Carpates, ils ne font pas vraiment une chaîne ininterrompue de montagnes. Au contraire, il se compose de plusieurs groupes distincts géologiques, présentant une variété de structure que les Alpes. Carpates, dont seulement en de rares endroits parvenir à un AltitUdine plus de 2500 m, avec peu de pics rocheux, de vastes zones couvertes de neige, les glaciers mensonge, hautes chutes d'eau, ou de grands lacs qui sont communs dans les Alpes. Aucune zone des Carpates pas de la neige toute l'année et ne montre aucun glacier. Carpates à leur altitude maximale, mais sont aussi hautes que les Alpes orientales LEADTral, qui partage un joint climatique question et de la flore. Carpates sont séparées des Alpes par le Danube. Les deux chaînes de montagnes se rencontrent dans un point: les monts Leitha à Bratislava. Le fleuve se divise également des Balkans Carpates chaîne, à Orsova.
Germana
Karpaten sind ein Gebirgszug der großen zentralen Gebirgskette Europas angehören. Karpatenbecken gefangen zwischen Wien (wo es die Alpenkette trennt) und Lane Timok (was trennt sie von der Balkanhalbinsel Stara Planina) bildet einen Bogen mit einer Länge von 1500 km und einer maximalen BreiteEin 130 km auf der 6 ° bis 10 ° Breitengrad und Längengrad durchgeführt. Umfasst das Gebiet von sieben Ländern: Österreich, Tschechische Republik, Slowakei, Polen, Ungarn, Ukraine, Rumänien und Serbien. Karpaten zu sein scheint einige mittlere oder kurze, nur wenige BranchenIst mehr als 2.000 Metern Höhe. Die höchsten Gipfel der Karpaten Kette ist Gerlach Peak, 2655 m, in der Slowakei - Hohe Tatra und in Rumänien ist Moldoveanu Peak, mit 2544 Metern, Fagaras liegt in den KarpatenSouthern Schüler und Lehrer. Im Gegensatz zu den Alpen, Karpaten haben großen Gebirgs-und Spitzen in der Form von großen Flächen mit Grasland bedeckt. Karpaten liegt die größte vulkanische Kette in Europa. Kristalline und Eruptivgesteinen neben einem großen Teil ein Sedimentgestein, das einen prominenten Pisten gibstweichen. Karpaten Klima ist kontinental, erhöhte Niederschläge in Bezug auf Höhe und Vegetation ist Etagen angeordnet (oberhalb der alpinen Wiesen und Nadelwälder und Buchenwälder auf unteren Hängen und Höhen). Karpaten Frühling: die Weichsel, Dnjestr, Theiß, Pruth, Siret, Mures, Oltetc. Der Name kommt von den Galliern der Karpfen (Karpathos-Horos), wohnhaft in der Republik Moldau, an den Hängen der Ostkarpaten, deren Name wiederum wahrscheinlich Stein stammte aus einer indogermanischen Wort. Karpaten beginnen die Donau bei Bratislava. IhrSurround Transkarpatien und Siebenbürgen in einem großen Halbkreis, weiter nach Südosten, und endet an der Donau bei Orsova, Rumänien. Die Gesamtlänge der Karpaten ist 1500 km und die Breite der Bergkette variiert zwischen 12 km und 500 km. Größte Breite der Karpaten mit den höchstenTĂ Höhe. Die Gebirgskette ist die größte Breite im hügeligen Einzugsgebiet von Siebenbürgen und die Tatra (die größte Höhe der Karpaten, cuGerlachovský wissen, welcher 2655 m Höhe hat, auf dem Gebiet der Slowakei an der Grenze zu Polen. Es umfasst eine Fläche von 190 000 km2 undAlpen ist die weitestgehende Gebirge in Europa. Obwohl in der Regel Reichweite auf als Karpaten, sie wirklich nicht, bilden eine ununterbrochene Kette von Bergen. Vielmehr besteht sie aus mehreren verschiedenen geologischen Gruppen, präsentiert eine strukturelle Vielfalt der Alpen. Karpaten, die nur in seltenen Plätze erzielten eine altitUdine über 2500 m, mit kleinen felsigen Gipfeln, umfangreiche schneebedeckten Gebieten liegenden Gletscher, hohe Wasserfälle, Seen oder großen, die häufig in den Alpen. Kein Bereich der Karpaten nicht das ganze Jahr über Schnee und zeigt keine Gletscher. Karpaten auf ihre maximale Höhe, sind aber so groß wie der Ostalpen LEADTral, die Flora teilt sich ein gemeinsames Thema Klima-und. Donau-Karpaten sind getrennt von den Alpen durch die. Die beiden Gebirgszüge in einem Punkt treffen: der Leitha-Gebirge in Bratislava. Der Fluss teilt auch Balkangebirge Karpaten Kette und Orsova.
Rusa
Карпатские горы горный хребет принадлежностью к великой центральной горной системы Европы. Карпатский бассейн между поймал Вене (где она отделяет цепь Alpine) и переулок Тимок (что отличает его от Стара-Планина Балканского полуострова), образуя дугу длиной 1500 км, максимальная ширина130 км осуществляется на 6 ° до 10 ° широты и долготы. Материалы на территории 7 стран: Австрии, Чехии, Словакии, Польши, Венгрии, Украины, Румынии и Сербии. Карпатских гор, как представляется, некоторые средние и короткие, всего в нескольких секторахЛи превышает 2000 метров в высоту. Самая высокая вершина карпатских цепи Герлах Пик, 2655 м, Словакия - Татры и в Румынии Молдовяну Пик, с 2544 метров, расположенных в горах карпатских ФэгэрашЮжно студентов и преподавателей. В отличие от Альп, Карпат большие горные пики, и в виде большой площадки, покрытые луга. Карпатах лежит крупнейших вулканических цепей в Европе. Кристаллических и изверженных пород, наряду с большой степени осадочных пород, которые дают видные склонах делатьмягкие. карпатских Климат континентальный, количество осадков увеличилось в зависимости от высоты и растительности расположены в полу (см. выше альпийских лугов, хвойных лесов и буковые леса в нижних частях склонов и высоты). Карпатские горы весной: Вислу, Днестр, Тиса, Прут, Сирет, Муреш, Олти др. Название происходит от галлов из карпа (Карпатос-Хорос), проживающих в Молдове, на склонах Восточных Карпат, название которого, в свою очередь, вероятно, пришло из индоевропейского слова, означающего камень. Карпатах начала Дунай близ Братиславы. Ееобъемного Закарпатья и Трансильвании в большой полукруг, по-прежнему на юго-восток, и заканчивается в Дунай близ Орсова, Румыния. Общая протяженность Карпат 1500 км, а ширина горной цепи колеблется в пределах от 12 км и 500 км. Наибольшая ширина в Карпатах соответствует высокимТа высоте. Горные цепи наибольшая ширина в горных бассейнов Трансильвании и Татр (наибольшая высота в Карпатах, cuGerlachovský знаю, что имеет 2655 м над уровнем моря, на территории Словакии на границе с Польшей. Оно занимает площадь 190 000 км2, аАльпах является самым обширным горный хребет в Европе. Хотя обычно называют карпатских хребта, они действительно не являются неразрывной цепи гор. Скорее, он состоит из нескольких различных геологических групп, представляющих различные структурные как Альпы. Карпат, которые лишь в редких местах достичь altitУдине более 2500 м, с небольшим скалистые вершины, обширные заснеженные районы, лежащие ледников, водопадов высоких или больших озер, которые являются общими в Альпах. Нет ни одного региона в Карпатах снег, не круглый год, и не проявляет ледника. Карпат на высоте своего максимума, но высокий, как Восточных Альп LEADТрал, кто разделяет вопрос совместного климата и флоры. Карпаты отделены от Альп на Дунае. 2 горных хребтов встретиться в одной точке: Лейта гор в Братиславе. Река делит также Балканских гор Карпат цепи, чтобы Орсова.
Portugheza
Cárpatos são uma cordilheira que pertencem ao grande sistema de montanhas da Europa central. Carpathian Basin travado entre Viena (onde ele separa a cadeia Alpina) e Timok pista (que a separa da Stara Planina Península Balcânica), formando um arco com uma extensão de 1500 km e uma largura máximaA 130 km transportados no n. º 6 a cerca de 10 ° de latitude e longitude. Abrange o território de sete países: Áustria, República Checa, Eslováquia, Polónia, Hungria, Ucrânia, Romênia e Sérvia. Cárpatos parece ser algum curto ou médio, apenas em alguns sectoresO superior a 2.000 metros de altitude. O pico mais alto da cadeia dos Cárpatos é Gerlach Peak, 2655 m, Eslováquia - Tatra Mountains e na Roménia é Moldoveanu Peak, com 2.544 metros, localizado nos Montes Cárpatos Fagarasalunos do sul e professores. contrário dos Alpes, Cárpatos têm grandes montanhas e picos, sob a forma de grandes áreas cobertas com pastagens. Cárpatos reside a maior cadeia vulcânica na Europa. Cristalino e rochas eruptivas ao lado de uma grande parte tem uma rocha sedimentar, que dão pistas de uma proeminente do. Carpathian clima suave é continental, a precipitação aumentou em relação à altitude e vegetação é organizada em pisos (acima dos prados alpinos, florestas de coníferas e florestas de faias em terrenos de baixa declividade e altura). Decorrentes dos Cárpatos: Rio Vístula, Dniester, Tisza, Prut, Siret, Mures, Oltetc O nome vem dos gauleses da carpa (Karpathos-Horos), vivendo na Moldávia, nas encostas dos Cárpatos, cujo nome, por sua vez, provavelmente veio de uma palavra indo-europeu significando pedra. Cárpatos início Danúbio perto de Bratislava. Seusurround Transcarpathia ea Transilvânia em um largo semicírculo, continua para o sudeste, e termina no Danúbio, perto Orsova, na Roménia. O comprimento total dos Cárpatos é de 1500 km e largura da cadeia de montanhas varia entre 12 km e 500 km. Maior largura dos Cárpatos coincide com o mais altoTA altitude. A cadeia montanhosa é a maior largura da bacia montanhosa da Transilvânia e as montanhas Tatra (maior altura dos Cárpatos, cuGerlachovský sabe, que tem 2.655 m de altitude, no território da Eslováquia, na fronteira com a Polónia. Abrange uma área de 190 000 km2 e,Alpes é a montanha mais extensa da Europa. Embora geralmente referidos como uma cordilheira dos Cárpatos, eles realmente não formam uma cadeia ininterrupta de montanhas. Em vez disso, consiste de vários grupos distintos geológica, apresentando uma variedade quanto os Alpes. Cárpatos, que só em raros locais atingir um AltitUdine mais de 2500 m, com pouco picos rochosos, extensas áreas cobertas de neve, geleiras mentir, cachoeiras altas, ou de grandes lagos que são comuns nos Alpes. Nenhuma área da neve não Carpathian todo o ano e não mostra geleira. Cárpatos em sua altitude máxima, mas são tão altos como os Alpes orientais LEADCentral, que compartilha um conjunto questão climática e flora. Cárpatos são separados dos Alpes pelo Danúbio. As duas cadeias montanhosas se encontram em um ponto: as Montanhas Leitha em Bratislava. O rio divide também Bálcãs cadeia Cárpatos, a Orsova.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie