Munţii Rodnei fac parte din grupa de nord a Carpaţilor Orientali. Cu înălţimea maximă de 2.303 de metri, atinsă de Vârful Pietrosul Rodnei, Munţii Rodnei sunt cei mai înalţi şi mai greu de străbătut din lanţul Carpaţilor Orientali.

     Culmea principală masoară peste 50 km lungime, pe o lăţime de 30-40 km, este orientată est-vest, abruptă spre nord si domoală spre sud.

     Munţii apar sub forma unui horst alcătuit din şisturi cristaline, delimitat de falii profunde: Dragoş Vodă (la nord) şi Rodnei (la sud). In partea sudică a munţilor apar roci vulcanice neogene, sub forma unor măguri dispuse în lungul Someşului Mare. Rocile sedimentare, de vârstă cretacică şi paleogenă (marne, gresii conglomerate şi calcare) care înconjoară masivul au fost afectate de mişcările stirice şi imprimă reliefului trăsături caracteristice. Din întregul lanţ carpatic oriental, Munţii Rodnei păstrează cel mai bine urmele gheţarilor cuaternari. Aceşti munţi prezintă numeroase circuri glaciare (Lala, Negoiescu, Iezer, Buhăescu, Izvorul Cailor, Puzdrele, etc), chei si defilee (Cheile Bistricioarei, defileele Strâmba, Rebra, Cormoaia Pasul Prislop etc), cascade (Cascada Cailor cu o cădere de peste 80 m - cea mai mare din ţară, treapta principală având peste 16 m înălţime, Guşet, Cormaia, Anieş, cascada Puzdrele care se afla la 1.520 m altitudine).


Categorie
  • Categorie:Munti
Fotografii

Munții Rodnei

Munții Rodnei
Engleza
Rodna northern part of the Eastern Carpathians group. The maximum height of 2303 meters, reached peak Pietrosul Rodnei Rodna are the highest and most difficult to travel from the Eastern Carpathians. Main ridge is over 50 km long, the olăţime of 30-40 km, is oriented east-west, steep and gentle north to south. Mountains appear as a horst composed of crystalline, bounded by deep faults: Dragos Voda (north) and Rodna (south). Mountains in the southern part of Neogene volcanic rocks occur in the form of knobs arranged along Somes Mare. Sedimentary rocksthe Cretaceous and Paleogene (marl, sandstone and limestone conglomerates) that surround the massive movements were affected by news and print relief character. Of the Eastern Carpathians chain, store Rodna best tracks Quaternary glaciers. These mountains are numerous glacial (Lala, negoiescu, Iezer Buhăescu, Spring Horses, Puzdrele, etc.), and defiles keys (keys Bistricioara valley Strâmba Rebra, Cormoaia Prislop Pass, etc), waterfalls (Falls Horses with a drop of 80 m - the largest in the country, main stage with over 16 m high, Guşet, Cormaia, Anies, waterfalls who was in a Puzdrele.520 M).
Spaniola
Rodna norte parte del grupo oriental Cárpatos. La altura máxima de 2303 metros, llegó a su máximo Pietrosul Rodnei Rodna son los más difíciles y para viajar desde el Este. Cárpatos principal Es cumbre más alta de más de 50 km de largo, el olatime de 30-40 km, está orientada de este a oeste, norte y suave empinadas a sur. montañas aparecen como un pilar formado por cristalina, limitado por fallas profundas: Dragos Voda (norte) y Rodna (sur). Las montañas en la parte sur de las rocas volcánicas del Neógeno se producen en forma de botones dispuestos a lo largo Somes Mare. Las rocas sedimentariasel (Cretácico y Paleógeno margas, areniscas y conglomerados, piedra caliza) que rodean a los movimientos de masas se vieron afectados por la noticia y el carácter de socorro de impresión. De la cadena de los Cárpatos orientales, almacenar Rodna mejores pistas glaciares del Cuaternario. Estas montañas son numerosos glaciares (Lala, negociaiescu, Iezer Buhăescu, Caballos de Primavera, Puzdrele, etc), y las teclas de desfiladeros (claves Bistricioara valle Bizco REBRA, Cormoaia Prislop Pass, etc), cataratas (Caballos de Salto con una caída de 80 metros - el más grande del país, escenario principal con más de 16 m de altura, Guşet, Cormaia, Anies, saltos de agua que estaba en un Puzdrele0,520 M).
Italiana
Rodna parte settentrionale del gruppo orientale Carpazi. L'altezza massima di 2.303 metri, ha raggiunto il picco Pietrosul Rodnei Rodna sono i più alti e più difficile da raggiungere dei Carpazi orientali. Crinale principale è di oltre 50 km di lunghezza, l'olatime di 30-40 km, è orientata est-ovest, nord e gentile ripido a sud. Montagne apparire come un horst composto cristallino, delimitato da faglie profonde: Dragos Voda (nord) e Rodna (sud). Monti nella parte meridionale di rocce vulcaniche si verificano Neogene in forma di manopole disposte lungo Somes Mare. Rocce sedimentariela (Cretaceo e Paleogene marna, conglomerati di arenaria e calcare) che circondano i movimenti di massa sono state colpite da notizie e sollievo carattere di stampa. Della catena dei Carpazi orientali, negozio Rodna brani migliori ghiacciai quaternari. Queste montagne glaciali sono numerosi (Lala, negoiescu, Iezer Buhăescu, Cavalli Primavera, Puzdrele, ecc), e le chiavi di gole (chiavi Bistricioara valle Stramba Rebra, Cormoaia Prislop Pass, etc), cascate (cavalli Falls con un dislivello di 80 metri - la più grande del paese, palco principale con oltre 16 m di altezza, Guşet, Cormaia, Anies, cascate che si trovava in una Puzdrele0,520 M).
Franceza
Rodna partie nord du groupe de l'Est des Carpates. La hauteur maximale de 2303 mètres, sommet atteint Pietrosul Rodnei Rodna et sont les plus difficiles à Voyage de l'Est. Carpates principale est la crête de plus de plus de 50 km de long, l'olatime de 30-40 km, est orienté est-ouest, nord et doux abruptes au sud. montagnes apparaissent comme un horst cristallin composé de, délimité par des failles profondes: Dragos Voda (nord) et Rodna (sud). Montagnes dans la partie sud de roches volcaniques néogènes se présentent sous forme de boutons disposés le long Somes Mare. Les roches sédimentaires,l'(Crétacé et du Paléogène de marne, de grès et de conglomérats de calcaire) qui entourent les mouvements de masse ont été touchées par les nouvelles et le caractère de secours d'impression. De la chaîne orientale des Carpates, de stocker Rodna pistes meilleurs glaciers quaternaires. Ces montagnes sont nombreuses glaciaire (Lala, Negoiescu, Iezer Buhăescu, chevaux de printemps, Puzdrele, etc), et les clés de défilés (touches Bistricioara vallée Strâmba Rebra, Cormoaia Prislop Pass, etc), des cascades (Chevaux Falls avec une chute de 80 m - la plus importante dans le pays, scène principale avec plus de 16 m de haut, Guşet, Cormaia, Anies, chutes d'eau qui était dans un Puzdrele0,520 M).
Germana
Rodna nördlichen Teil der Ostkarpaten Gruppe. Die maximale Höhe von 2303 Metern erreicht Spitzenwert Pietrosul Rodnei Rodna sind die höchsten und schwierigsten zu Karpaten reisen aus dem Osten. Hauptreihe km über 50 lang, die olatime von 30-40 km, Ost-West orientiert, steile und sanfte Norden nach Süden. Mountains erscheint als Horst bestehend aus kristallinen, Verwerfungen begrenzt durch die tief: Dragos Voda (Norden) und Rodna (Süden). Mountains im südlichen Teil des neogenen Vulkaniten treten in Form von Knöpfen entlang Somes Mare angeordnet. Sedimentgesteineder Kreide und Paläogen (Mergel, Sandstein und Kalkstein Konglomerate), dass die massive Bewegungen wurden von Nachrichten und Druckreliefs Charakter betroffen umgeben. Der Ostkarpaten Kette, speichern Rodna besten Tracks Quartär Gletschern. Diese Berge sind zahlreiche Gletscherseen (Lala, negoiescu, Iezer Buhăescu, Spring Pferde, Puzdrele, etc.), und verunreinigt Schlüssel (keys Bistricioara Tal Stramba Rebra, Cormoaia Prislop Pass, etc), Wasserfälle (Horses Falls mit einer Fallhöhe von 80 m - der größte im Land, Hauptbühne mit über 16 m hoch, Guşet, Cormaia, Anies, Wasserfälle, die in einem Puzdrele wurde0,520 M).
Rusa
Родны северной части группы Восточных Карпат. Максимальная высота 2303 метров, достиг пика Пьетросул Rodnei Родны самые высокие и самые трудные для перемещения из Восточных Карпат. Главная хребта составляет более 50 км в длину, олăţime 30-40 км, ориентирована с востока на запад, крутые и нежные севера на юг. гор появляются в горст состоит из кристаллического, ограниченная глубинных разломов: Драгош Водэ (север) и Родны (юг). Горы в южной части неогена вулканической породы встречаются в виде ручки, расположенных вдоль Сомс Маре. Осадочных породмела и палеогена (мергель, песчаник и известняк конгломераты), которые окружают массовые движения были затронуты новости и характер печати помощи. Из цепи Восточных Карпат, магазин Родны лучшие треки четвертичных ледников. Эти горы являются многочисленные ледниковые (Лала, negoiescu, Иезера Buhăescu, Весна Лошади, Puzdrele и т.д.), и дефиле, ключи (ключи Bistricioara долине Страмба Rebra, Cormoaia Прислоп перевал, и т.д.), водопады (водопад Лошади с каплей 80 м - самый большой в стране, Основной этап с более чем 16 метров, Guşet, Cormaia, Anies, водопады, который был в Puzdrele0,520 М).
Portugheza
Rodna parte setentrional do grupo Cárpatos. A altura máxima de 2.303 metros, atingiu pico Pietrosul Rodnei Rodna são os mais difíceis e de viagens a partir do Leste. Cárpatos principal cume mais alto é de 50 km de comprimento, o olatime de 30-40 quilômetros, é orientada leste-oeste, norte e gentil íngremes ao sul. montanhas aparecem como um horst composto cristalino, delimitada por falhas profundas: Dragos Voda (norte) e Rodna (sul). Montanhas na parte sul de rochas vulcânicas Neógeno ocorrer sob a forma de botões dispostos ao longo Somes Mare. As rochas sedimentareso (Cretáceo e Paleogene marga, arenito e conglomerados, calcário) que circundam os movimentos maciços foram afetados pela notícia de relevo e carácter de impressão. Da cadeia de Cárpatos, Rodna melhor loja de faixas geleiras Quaternário. Estas montanhas são numerosos glacial (Lala, negoiescu, Jezer Buhăescu, Cavalos Spring, Puzdrele, etc) e, contamina chaves (chaves vale Bistricioara Strâmba REBRA, Cormoaia Prislop Pass, etc), cachoeiras (quedas de cavalos com uma queda de 80 m - o maior do país, palco principal com mais de 16 m de altura, Guşet, Cormaia, Anies, cachoeiras que estava em uma Puzdrele0,520 M).
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie