Munţii Piule-Iorgovanu, cunoscuţi în literatura turistică sub numele de Retezatul Mic, se află situaţi în partea sudică a Munţilor Retezat, a căror creastă sudică o continuă către vest, făcând legătura cu Munţii Godeanu.

 

Piule-Iorgovanul, grup montan distinct

     Aspectul reliefului detaşează aceşti munţi atât de Retezatul aflat la nord, cât şi de Godeanu, aflat în vest, motiv esenţial pentru care sunt connsideraţi un grup montan aparte. Particularitatea lor rezidă în alcătuireageologică, ce constă în prezenţa calcarelor jurasice cu grosimi mari, dispuse monoclinal (înclinat). Aceasta face ca relieful carstic să fie dezvoltat, atât prin forme de suprafaţă (lapiezuri, doline, chei, sectoare de văi seci), cât şi de adâncime (peşteri, avene).

     Vârfurile cele mai înalte sunt Vârful Piule cu 2.081 m, urmat de Vârful Scorota, cu 2.080 m şi Vârful Piatra Iogovanului, cu 2.014 m.

Numele masivului

     Numele masivului provine de la cele două vârfuri mai importante amintite anterior. În morfologia masivului se disting trei sectoare mai importante: Culmea Piule-Pleşa, Zona Albele - Piatra Iorgovanului - Stănuleţi şi Culmea Drăgşanu. Aceasta din urmă este alcătuită din şisturi cristaline. O altă particularitate care deosebeşte aceşti munţi de Retezat este extensia mare a suprafeţelor de nivelare (în special nivelul Borăscu) şi care apropie aceşti munţi mai mult de Godeanu din acest punct de vedere. Această suprafaţă de nivelare afectează culmea principală, la altitudini de peste 1.800 m, în special Culmea Drăgşanu şi zona Albele - Piatra Iorgovanu - Stănuleţi.

Râuri şi văi

     Văile mai importante formează şi limitele unităţii: Buta (în est), Jiul de Vest (în sud), Soarbele (în vest) şi Lăpuşnicul Mare (în nord). Celelalte văi sunt de mai mică importanţă şi în majoritatea timpului seci, datorită dezvoltării lor pe calcare. Se observă o asimetrie în privinţa dezvoltării văilor: cele de pe versantul sudic, tributare Jiului de Vest sunt mai lungi, dar cu pantă mai redusă, în schimb cele de pe versantul nordic, ce se varsă în Lăpuşnicul Mare sunt mai abrupte dar şi mai scurte.

     Cu toate că râurile existente în acest spaţiu se drenează superficial către bazinul Jiului de Vest, cea mai mare parte a apei se infiltrează în subteran, unde, printr-un sistem de circulaţie carstică este transferată în bazinul Cernei. Ieşirea apelor se face prin Izbucul Cernei, aflat în Munţii cernei, pe versantul drept al Cernei, în coada lacului Valea lui Iovan. Traseul subteran parcurs de apă este de 16 km.

     Cu toată că înălţimea depăşeşte puţin 2000 m, în Cuaternar aceşti munţi au fost destul de puţin acopriţi de gheţari. Doară obârşiile văilor mai importante - Buta, Soarbele, Paltina şi Scorota - adăpostind gheţari destul de modeşti ca şi dimensiuni. Acest lucru se explică atât prin altitudinea relativ joasă, în comparaţie cu Retezatul sau chiar cu Godeanul, cât şi expoziţie sudice (excepţie circul Paltina).

     Vegetaţia este alcătuită din păduri de foioase la baza masivului, până la aproximativ 1200 m. De la această altitudine în sus predomină pădurile de molid, până la 1700 m. De la 1700 m în sus este domeniul pajiştilor subalpine şi al coniferelor de talie joasă - jneapănul şi ienupărul.


Categorie
  • Categorie:Munti
Fotografii

Munții Piule-Iorgov

Munții Piule-Iorgov
Engleza
Mountains Iorgovanu nut, known in tourist literature as the Retezatul Breakfast, is located in the southern mountains Retezat whose continuing south ridge to the west, linking with Godeanu. Nut, lilac, mountain group separately with the relief post these musclesNTI so Retezatul found north and the Godeanu, located in the west, which are essential reason connsideraţi a particular mountain group. Their peculiarity lies in alcătuireageologică, consisting of large thick presence of Jurassic limestone, arranged monoclinal (inclined). This makes karst topography is disvolt, so the surface forms (clints, sinkholes, gorges, dry valleys areas) and depth (caves, potholes). peaks are highest peak 2081 m nut followed Scorota peak with 2080 m Stone Peak Iogovanului, with 2014 m. massif name & NBSp; massive name comes from two main points mentioned above. The morphology of the mountain are three major sectors: Funny nut Pleşa, Albele Area - Stone lilac - Stănuleţilor and Drăgşanu Peak. The latter is composed of crystalline. Another feature that distinguishes these mountains Retezatis large extension of land leveling (especially the Borăscu) and near the mountains more than Godeanu in this regard. This surface smoothing affects the main peak, at altitudes above 1,800 m, in particular the ridge Drăgşanu and Albele - Stone Iorgovanu - Stănuleţilor. Rivers and valleys valleys mImportant forms and limits of the unit: Buta (the east), Jiu Western (south), Soarbele (west) and Lăpuşnicul Mare (north). The other valleys are less important and most of the time dry, thanks to their limestone. Asymmetry is observed in the development of valleys: those on the southern slope, dependent JiuWest are longer, but with lower slope, instead of on the northern slope, flowing into the sea Lăpuşnicul are steep but short. Although existing rivers in this area drained by the basin surface Jiu Western most water infiltrates the ground, where a systemmovement is transferred karst basin Cerna. Water outlet is via Izbucul Cerna Cerna Mountains located in on the right side of Cerna's Valley Lake Jovan tail. Route map underground water is 16 km. Although height less than 2000 m in the Quaternary these mountains were oftention of less acopriţi glaciers. Only major valleys obârşiile - Buta Soarbele, maple and Scorota - hosting glaciers as modest size. This is explained by both relatively low altitude, compared with Retezatul or even Godeanul and southern exhibition (except circus maple). Vegetationconsists of deciduous forests on the mountain to about 1,200 m. From this altitude spruce forests dominate up to 1700 m. From 1700 m up is the area of subalpine meadows and coniferous low class - jneapănul and juniper.
Spaniola
Montañas tuerca Iorgovanu, conocido en la literatura turística como el Desayuno Retezatul, se encuentra en la sierra sur Retezat cuya cresta prolonga hacia el sur al oeste, que conecta con Godeanu. Nut, el lila, el grupo de montaña por separado con el puesto de socorro estos músculosNTI para Retezatul encuentran al norte y Godeanu, con sede en el oeste, que son esenciales connsideraţi razón, un grupo de montaña en particular. Su peculiaridad radica en alcătuireageologică, que consiste en la presencia de grandes y gruesos de piedra caliza del Jurásico, dispuestas monoclinal (inclinado). Esto hace que se visualice la topografía kársticavoltios, por lo que las formas superficiales (Clints, sumideros, quebradas, zonas de valles secos) y profundidad (cuevas, simas). picos son pico más alto de 2081 m tuerca seguida de pico Scorota con 2080 m Pico de Piedra Iogovanului, con 2014 m. nombre de macizo y NBSp; masiva nombre proviene de dos puntos principales mencionados anteriormente. La morfología de la montaña son tres sectores principales: Humor tuerca Plesa, Zona Albele - lila Stone - Stănuleţilor Drăgşanu y cómico. Este último se compone de cristalino. Otra característica que distingue a estas montañas Retezates una extensión grande de nivelación de la tierra (especialmente el Borăscu) y cerca de las montañas más Godeanu a este respecto. Esta suavización de la superficie afecta la cumbre principal, a altitudes superiores a 1.800 m, en particular, la cresta y Drăgşanu Albele - Piedra Iorgovanu - Stănuleţilor. Ríos y valles m vallesFormularios y los límites de la unidad: Buta (este), Jiu occidental (sur), Soarbele (oeste) y Lăpuşnicul Mare (norte). Los otros valles son menos importantes y la mayor parte del tiempo de secado, gracias a su piedra caliza. La asimetría se observa en el desarrollo de los valles: los de la vertiente sur, dependiente JiuOccidental son más largos, pero con menor pendiente, en lugar de en la vertiente norte, que desemboca en el mar Lăpuşnicul son empinadas, pero corto. A pesar de los ríos existentes en este área drenada por la superficie de la cuenca occidental Jiu mayor parte del agua se infiltra en el suelo, donde un sistemael movimiento se transfiere karst cuenca Cerna. Salida de agua es a través de montañas Izbucul Cerna Cerna situado en el lado derecho del valle de la cola Cerna Lago Jovan. Mapa de la Ruta de agua subterránea es de 16 km. A pesar de la altura de menos de 2000 m en el Cuaternario estas montañas eran a menudoción de los glaciares menos acopriţi. Sólo valles principales obârşiile - Buta Soarbele, arce y Scorota - alojamiento glaciares como el tamaño modesto. Esto se explica por tanto de baja altitud relativamente, en comparación con Retezatul o incluso Godeanul y exhibición del sur (a excepción de arce circo). Vegetaciónconsiste en bosques caducifolios en la montaña a 1.200 m. Desde esta altura bosques de abetos dominan hasta 1700 m. Desde 1700 m está el ámbito de los prados subalpinos de coníferas y de clase baja - jneapănul y el enebro.
Italiana
Montagne dado Iorgovanu, noto in letteratura turistica come la colazione Retezatul, è situato nelle montagne del sud che continuano a Retezat cresta sud a ovest, il collegamento con Godeanu. Nut, lilla, gruppo montuoso a parte con il messaggio di soccorso questi muscoliNTI così Retezatul trovato nord e il Godeanu, situato nella zona ovest, che sono connsideraţi ragione essenziale di un gruppo particolare di montagna. La loro particolarità consiste in alcătuireageologică, composto da ampio spessore presenza di calcare giurassico, disposti monoclinal (inclinato). Questo rende topografia carsica viene visualizzatavolt, così le forme di superficie (clints, doline, gole, valli secche zone) e profondità (grotte, buche). picchi sono vetta più alta 2081 m dado seguita picco Scorota con 2080 m Stone Peak Iogovanului, con 2.014 massiccio nome m. & nbsp; nome massiccia provengono da due principali punti di cui sopra. La morfologia della montagna sono tre grandi settori: Divertente dado Pleşa, Albele Area - lilla Stone - Stănuleţilor e Funny Drăgşanu. Quest'ultimo è composto da cristallina. Un'altra caratteristica che distingue queste montagne Retezatè grande estensione di livellamento dei terreni (in particolare il Borăscu) e vicino alle montagne più Godeanu in questo senso. Questo lisciatura superficie influisce sulla vetta principale, ad altitudini superiori a 1.800 m, in particolare la dorsale Drăgşanu e Albele - Stone Iorgovanu - Stănuleţilor. M Fiumi e valli valliimportanti forme e nei limiti delle unità: Buta (est), Jiu occidentale (sud), Soarbele (ovest) e Lăpuşnicul Mare (nord). Le altre valli sono meno importanti e la maggior parte del tempo di asciugatura, grazie alla loro calcare. Asimmetria si osserva nello sviluppo delle valli: quelle sul versante meridionale, dipendente JiuOccidente sono più lunghi, ma con minore pendenza, invece sul versante nord, sfocia nel mare Lăpuşnicul sono ripide ma brevi. Sebbene fiumi esistenti in questo settore drenato dalla superficie del bacino occidentale Jiu più acqua si infiltra nel terreno, dove un sistemamovimento viene trasferito bacino carsico Cerna. L'acqua è uscita via Izbucul Cerna Montagne Cerna trova sul lato destro della Cerna coda Valle Lago di Jovan. mappa della metropolitana di acqua è Route 16 km. Anche se l'altezza inferiore a 2000 m nel Quaternario queste montagne sono state spessozione dei ghiacciai meno acopriţi. Solo valli principali obârşiile - Buta Soarbele, acero e Scorota - hosting ghiacciai come modeste dimensioni. Ciò si spiega con entrambi quota relativamente bassa, rispetto a Retezatul o anche Godeanul ed esposizione sud (ad eccezione di acero da circo). Vegetazioneè costituito da foreste di latifoglie in montagna a circa 1.200 m. Da questa altitudine foreste di abete rosso dominano fino a 1700 m. Dal 1700 m fino è la zona di prati e conifere subalpini classe bassa - jneapănul e ginepro.
Franceza
Montagnes Iorgovanu noix, connu dans la littérature touristique, le petit-déjeuner Retezatul, est situé dans les montagnes du Sud, dont Retezat continuant vers le sud crête à l'ouest, la liaison avec Godeanu. Nut, le lilas, le groupe de montagne séparément avec le poste de secours ces musclesNTI afin Retezatul trouvent au nord et le Godeanu, situé à l'ouest, qui sont connsideraţi raison essentielle d'un groupe de montagne notamment. Leur particularité réside dans alcătuireageologică, composé de la présence d'épaisseur importante de calcaire jurassique, disposés monoclinal (incliné). Cela rend la topographie karstique est DISvolts, alors les formes de surface (clints, gouffres, gorges, vallées sèches) et de la profondeur (grottes, gouffres). sommets culminant 2081 m écrou suivie de pointe Scorota avec 2080 m Stone Peak Iogovanului, avec 2014 m. massif nom et NBSp; nom massive provient de deux principaux points mentionnés ci-dessus. La morphologie de la montagne sont les trois principaux secteurs: Noix de Funny Plesa, Albele Espace - lilas Stone - Stănuleţilor et Funny Drăgşanu. Ce dernier est composé de cristaux. Une autre caractéristique qui distingue ces montagnes Retezatest grande extension de nivellement des terres (en particulier les Borăscu) et près des montagnes de plus de Godeanu à cet égard. Ce lissage de surface influe sur le pic principal, à des altitudes supérieures 1.800 m, en particulier la crête Drăgşanu et Albele - Stone Iorgovanu - Stănuleţilor. Rivières et de vallées vallées mImportant formes et les limites de l'unité: Buta (l'est), Jiu occidental (sud), Soarbele (ouest) et Lăpuşnicul Mare (nord). Les vallées sont moins importants et la plupart du temps sec, Merci à leurs calcaire. L'asymétrie est observée dans le développement des vallées: ceux sur le versant sud, à charge JiuOuest sont plus longs, mais avec des bas de pente, au lieu de sur le versant nord, qui se jettent dans la mer Lăpuşnicul sont assez raides mais courtes. Bien que les cours d'eau existant dans ce domaine drainé par la surface du bassin Jiu Ouest plus l'eau s'infiltre dans le sol, où un systèmele mouvement est transféré bassin karstique Cerna. Sortie d'eau se fait par monts Izbucul Cerna Cerna situé dans sur le côté droit de la queue de Cerna Valley Lake Jovan. plan du métro de l'eau est à 16 km de route. Bien que la hauteur est inférieure à 2000 m au Quaternaire ces montagnes sont souventtion des glaciers moins acopriţi. Seuls les grandes vallées obârşiile - Buta Soarbele, l'érable et Scorota - l'hébergement des glaciers, comme la taille modeste. Ceci est expliqué par les deux relativement basse altitude, comparativement à Retezatul ou même Godeanul et l'exposition sud (à l'exception d'érable du cirque). Végétationse compose de forêts de feuillus sur la montagne à environ 1200 m. A cette altitude forêts d'épinettes dominent jusqu'à 1700 m. A partir de 1700 m jusqu'à la zone des prairies subalpines et de conifères basse classe - jneapănul et le genévrier.
Germana
Mountains Iorgovanu Mutter, Frühstück im bekannten touristischen Literatur als Retezatul, befindet sich westlich gelegen in den südlichen Gebirgen Retezat deren Fortsetzung Südgrat auf die, die Verknüpfung mit Godeanu. Nuss, Flieder, Berggruppe separat mit dem Relief post diese MuskelnNTI so Retezatul gefunden Norden und dem Godeanu, gelegen im Westen, die wesentliche Grund connsideraţi einem bestimmten Berg-Gruppe sind. Ihre Besonderheit liegt in alcătuireageologică, bestehend aus großen dicken Anwesenheit von Jurakalk, angeordnet monoclinal (schräg). Dies macht Karstreliefs ist disVolt, so dass die Oberfläche bildet (clints, Dolinen, Schluchten, Täler trockenen Gebieten) und Tiefe (Höhlen, Schlaglöcher). Gipfel sind 2081 m höchsten Gipfel Mutter folgte Scorota Peak mit 2080 m Stone Iogovanului Peak mit 2014 m. Massiv Namen & nbsp; massive Name kommt von zwei oben genannten Punkte. Die Morphologie des Berges gibt drei große Bereiche: Funny Mutter Plesa, Albele Area - Stone lila - Stănuleţilor und Funny Drăgşanu. Letzteres ist von kristallinen zusammensetzt. Ein weiteres Merkmal, dass diese Berge unterscheidet Retezatist groß Verlängerung der Nivellierung Land (vor allem die Borăscu) und in der Nähe der Berge mehr als Godeanu in dieser Hinsicht. Dies wirkt sich auf die Oberfläche glätten Hauptgipfel, in Höhen oberhalb 1800 m, insbesondere den Grat und Drăgşanu Albele - Stone Iorgovanu - Stănuleţilor. Flüssen und Tälern Täler mWichtige Formen und Grenzen der Einheit: Buta (im Osten), Jiu Western (Süden), Soarbele (West) bzw. Lapusnicul Mare (Norden). Die anderen Täler sind weniger wichtig, und die meiste Zeit trocken, dank ihrer Kalkstein. Asymmetrie ist in der Entwicklung der Täler zu beobachten: die am Südhang, abhängig JiuWest sind länger, aber mit geringerer Steigung, anstatt auf dem nördlichen Abhang, der ins Meer mündet Lapusnicul sind steil, aber kurz. Obwohl die bestehenden Flüsse in diesem Bereich Western entwässert durch das Becken Oberfläche Jiu am Wasser infiltriert den Boden, wo ein SystemBewegung ist Karst Cerna Becken übertragen. Wasserablauf erfolgt über Izbucul Cerna Cerna-Gebirge befinden sich auf der rechten Seite des Cerna's Valley Lake Jovan Schwanz. Streckenplan Grundwasser beträgt 16 km. Obwohl Höhe von weniger als 2000 m im Quartär diese Berge waren ofttion von weniger acopriţi Gletschern. Nur größere Täler obârşiile - Buta Soarbele, Ahorn und Scorota - Hosting Gletscher als bescheidener Größe. Dies ist durch die Höhe erläutert sowohl relativ gering, verglichen mit Retezatul oder sogar Godeanul und südlichen Ausstellung (außer Zirkus Ahorn). Vegetationbesteht aus Laubwäldern auf dem Berg auf etwa 1200 m. Von dieser Höhe Fichtenwälder dominieren bis zu 1700 m. Von 1700 m bis ist der Bereich der subalpinen Wiesen und Nadelwälder niedrigen Klasse - jneapănul und Wacholder.
Rusa
Горы Iorgovanu орех, известный в литературе как туристического Retezatul завтрак, находится в южной Ретезат горы, непрерывное юге хребта на запад, связывая с Godeanu. Орех, сирень, горной группы отдельно с облегчением после эти мышцыNTI так Retezatul нашли севере и Godeanu, расположенный на западе, которые имеют важное значение connsideraţi причине определенной группы горы. Их особенность заключается в alcătuireageologică, состоящий из больших толстых присутствие юрских известняков, расположенных моноклинальный (наклонная). Это делает карстового рельефа является DISвольта, так что поверхность формы (Клинтс, воронки, ущелья, долины засушливых районах) и глубины (пещеры, выбоины). пики самой высокой вершины 2081 м гайки после Scorota пика 2080 м Стон Пик Iogovanului, с 2014 М. массива имя и НБСр, массовые название происходит от двух основных моментах, упомянутых выше. Морфологии горные три основных сектора: Funny орех Плеса, Albele района - Камень, сиреневый - Stănuleţilor и смешные Drăgşanu. Последний состоит из кристаллического. Еще одна особенность, которая отличает эти горы РетезатБольшое расширение планировки земель (особенно Borăscu) и недалеко от горы более Godeanu в этом отношении. Это влияет на сглаживание поверхности главного пика, на высотах более 1800 м, в частности хребет Drăgşanu и Albele - Камень Iorgovanu - Stănuleţilor. Долинах рек и долин мВажно формах и пределах подразделения: Бута (восток), джиу-Западной (юг), Soarbele (запад) и Lăpuşnicul Маре (север). Другие долины имеют меньшее значение, и большую часть времени сухой, благодаря их известняка. Асимметрия наблюдается в развитии долины: те, на южном склоне, в зависимости джиуЗапад больше времени, но с более низкой склона, а на северном склоне, впадающих в море Lăpuşnicul крутые, но коротким. Хотя существующие рек в этой области, высушенная поверхности бассейна джиу-Западной Большая часть воды в почву, где системадвижение передается карстовых Cerna бассейна. Отвод воды осуществляется через Izbucul Cerna Cerna гор расположен в на правой стороне долины хвост Cerna озеро Йован. Карта маршрутов подземные воды 16 км. Несмотря на высоте менее 2000 м в четвертичных этих гор частоТион менее acopriţi ледников. Только долин крупных obârşiile - Бута Soarbele, клена и Scorota - хостинг ледники скромных размеров. Это объясняется как относительно небольшой высоте, по сравнению с Retezatul или даже Godeanul и южной выставки (кроме цирка клен). Растительностьсостоит из лиственных лесов на горе около 1200 м. С этой высоты ельников преобладают до 1700 м. От 1700 м до это область субальпийских лугов и хвойных низкого класса - jneapănul и можжевельника.
Portugheza
Montanhas porca Iorgovanu, conhecido na literatura como o turista Retezatul almoço, está localizado no Retezat montanhas do sul cuja continuidade cume sul a oeste, ligando com Godeanu. Nut, lilás, grupo de montanha em separado com o posto de socorro estes músculosNTI assim Retezatul encontrada ao norte e ao Godeanu, localizada no oeste, que são connsideraţi razão essencial de um grupo particular de montanha. Sua particularidade reside no alcătuireageologică, constituído por grosso grande presença de calcário jurássico, dispostos monoclinal (inclinado). Isso faz com que a topografia cárstica é disvolt, assim as formas de superfície (clints, sumidouros, desfiladeiros, áreas secas vales) e profundidade (cavernas, buracos). picos são o pico mais alto 2081 m porca seguido Scorota pico com 2.080 m Stone Iogovanului Peak, com 2.014 m. nome maciço e NBSp; nome maciça vem de dois pontos principais acima mencionados. A morfologia da montanha são três grandes sectores: a porca Funny Plesa, Albele Area - lilás Stone - Stănuleţilor e Funny Drăgşanu. Este último é composto por cristalinas. Outra característica que distingue estas montanhas RetezatÉ grande extensão de terraplanagem (especialmente o Borăscu) e perto das montanhas mais Godeanu a este respeito. Esta suavização da superfície afeta o pico principal, em altitudes acima de 1.800 m, em particular o cume Drăgşanu e Albele - Stone Iorgovanu - Stănuleţilor. Rios e vales vales mimportantes formas e os limites da unidade: Buta (a leste), Jiu Ocidental (sul), Soarbele (oeste) e Lăpuşnicul Mare (norte). Os vales outros são menos importantes e na maioria das vezes seca, graças à sua pedra calcária. Assimetria é observada no desenvolvimento dos vales: os da vertente sul, dependente JiuWest são mais longos, mas com menor declive, em vez de na encosta norte, fluindo para o mar Lăpuşnicul são íngremes, mas curto. Embora os rios existentes na área drenada pela superfície da bacia Jiu Western maior parte da água se infiltra no solo, onde um sistemamovimento é transferido karst bacia Cerna. Saída de água é feito através Izbucul Cerna Cerna cadeia de montanhas situada no lado direito do vale Cerna cauda Jovan Lake. Rota de água subterrânea mapa é de 16 km. Embora inferior a 2000 m de altura no Quaternário estas montanhas eram frequentementemento das geleiras menos acopriţi. Só vales principais obârşiile - Buta Soarbele, maple e Scorota - hospedagem geleiras como o tamanho modesto. Isto é explicado por ambas relativamente baixa altitude, em comparação com Retezatul ou mesmo Godeanul e exposições do Sul (exceto maple circo). Vegetaçãoconsiste em florestas decíduas na montanha a cerca de 1.200 m. A partir desta altitude florestas spruce dominar até 1700 m. A partir de 1700 m acima é a área de prados e subalpine classe baixa coníferas - jneapănul e zimbro.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie