Munţii Şureanu (Sebeş) sunt o grupă muntoasă a Munţilor Şureanu-Parâng-Lotrului, aparţinând de lanţul muntos al Carpaţilor Meridionali. Cel mai înalt pisceste Vârfu lui Pătru, având 2.130 m.

    Munţii Şureanu (Sebeş) au înălţimi medii si mici şi ocupă o suprafaţă relativ întinsă(1585 km²).Sunt lipsiţi de creste zvelte si de custuri glaciare,însa au suprafeţe de eroziune întinse.

     Iarna temperaturile medii variază între -2°C la marginea munţilor si -7°C la peste 2000 de m altitudine. Invazile de aer maritim care se produc în vestul ţării pătrund pe culoarul Mureşului până spre Alba Iulia,determinând creşteri uşoare ale temperaturii pe rama nordică a munţilor pâna la înalţimea de 1000 m. Inversiunile de temperatură sunt frecvente in depresiunea Oaşa şi in Depresiunea Petroşani

     Vara temperaturile medii ajung la 8°C la altitudini de peste 2000 m şi la peste 19°C la poalele munţilor. În cursul anului,cele mai mari abateri de la mediile lunare se înregistrează iarna,şi mai cu seama primăvara,datorită circulaţiei atmosferice mai intense.In lunile de vară,variaţile de temperatură au valori scăzute.

     Munţii Şureanu oferă condiţii favorabile dezvoltării unor grupări vegetale caracterizate printr-o mare varietate floristică.Se pot diferenţia mai multe etaje de vegetaţie care se succed pe verticala muntelui.

     Etajul alpin, reprezentat prin pajişti apare insular doar pe vârfurile ce depăşesc 2000 de metri. Golul alpin coboară uneori până la 1900 de metrii datoritădefrişării masive a jnepenilor. Între componentele vegetatiei pajiştilor alpine amintim Coarna (Carex curvula), Paruşca (Festuca supina), Rugina (Juncus trifidus), Clopoţeii(Campanula alpina), Ochiul gainii(Primula minima), Degetaruţul (Soldanella pussila), Piciorul cocoşului alpin (Ranunculus alpestris), Unghia păsării (Viola declinata), spânzul (Helleborus purpurascens), coacăzul de munte (Brukenthalia spiculifolia) etc.[2]

     Etajul subalpin cuprinde toate vârfurile si crestele intre 1700 si 1950 m. Vegetatia lemnoasă este reprezentată in principal de Jnepăn(Pinus mugo),Ienupăr(Juniperus communis), Smîrdar (Rhododendron Kotsckyi), Azalee pitică (Loisleuria procumbes), Păruşca (Festuca supina), Scrântitoare (Potentilla ternata), Afin(Vaccinium myrtillus), Merişor(Vaccinium vitis idaea). Etajul pădurilor de molid, cuprins intre 1300 si 1700 m, este alcătuit in principal din molidişuri pure(Picea abies), brad(Abies alba), zimbru(Pinus cembra), scoruşul de munte (Sorbus aucuparia), socul (Sambucus racemosa), paltinul de munte(Acer pseudoplatanus). In rariştile din pădure apar: Macrişul iepurelui(Oxalis acetosella), Perişorul(Moneses uniflora), Feriga(Driopteris filix mas). Etajul pădurilor de foioase este alcatuit din păduri de fag in amestec cu molid, brad, păduri de fag si păduri de fag in amestec cu gorun si ocupă suprafeţe apreciabile in partea de nord şi de vest a masivului.Pădurile de amestec de fag cu răşinoase au extensiune mai mare in cursul superior al văilor Strei si Cugir, la înăltimi cuprinse intre 900 si 1400 m; ele sunt alcătuite din fag(Fagus silvatica), molid(Picea abies), brad(Abies alba), paltin de munte(Acer pseudoplatanus), ulm de munte(Ulmus glabra), scoruş de munte(Sorbus aucuparia).

     Pădurile de fag înconjoară ca un brâu masivul pe laturile sale nordice si vestice, ocupând spaţiile cuprinse intre 500 si 1050 m, iar pe văi urcă pana la 1500 m, îndeosebi în bazinul Grădiştei. În lungul râurilor se dezvoltă pâlcuri de anin şi specii ierboase, ca: morcovul sălbatic(Daucus carota), floare de nu-ma-uita(Myosotis palustris), ciucuraş(Adenostyles alliariae), stirigoaie(Veratrum album), muşchi(Minium punctatum), pufuliţa(Epilobium mutans), sovar de munte(Poa trivialis). Apele curgatoare constituie mediu prielnic pentru mana de apa(Glyceria aquatica), şovar(Sparganium erectum), floarea de lac(Ranunculus repens), sânziene de apa(Galium palustre).

 

 


Categorie
  • Categorie:Munti
Fotografii

Munții Șureanu

Munții Șureanu
Engleza
Sureanu Mountains (Sebes) are a group of mountain-Parang Mountains Sureanu-Lotru, belonging to the Meridional Carpathians mountain chain. Vârfu pisceste's highest Four, having Sureanu Mountains 2130 m (Sebes) medium and small in height and occupies an area relatively & icirc; ntinsă (1585 km ²).'m bad form slender and Custura ice, but have large areas of erosion. Winter average temperatures range from -2 ° C at the edge of the mountains and -7 ° C to over 2000 m altitude. Invasion of sea air that occur in the western corridor penetrate up to MuresAlba, causing slight increases in temperature on the frame northern mountains to a depth of 1000 m. The temperature inversions are common in depression Oasa Petrosani Depression and average summer temperatures reach 8 ° C at altitudes over 2000 m and over 19 ° C in the foothills. During the yearsite, the largest deviations from monthly averages recorded in winter, spring and especially because of atmospheric circulation in May intense.In summer months, temperature variation were low. Sureanu Mountains offer favorable conditions for development of plant groups characterized by a variety floristică.Se can distinguish several   storey vegetation that is grown on vertical mountain. floor alpine meadows is represented by only island peaks exceeding 2,000 meters. Alpine sometimes descend to 1900 meters datoritădefrişării jnepenilor massive. Between vegetation components alpine meadows remember hornsof (Carex curvula) Paruşca (Festuca supine), Rust (Juncus trifidus), bells (Campanula alpina), eye hen (Primula minima) Degetaruţul (Soldanella pussila), alpine Ranunculus repens (Ranunculus alpestris), nail bird (Viola declined ), hellebore (Helleborus purpurascens), mountain Coacăzul (Brukenthalia spiculifolia), etc. [2]. & nbsp, sub alpine peaks and ridges covers all between 1700 and 1950 m. The vegetation consists mainly of wood Jnepăn (Pinus mugo), juniper (Juniperus communis), Smîrdar (Rhododendron Kotsckyi), Dwarf Azalea (Loisleuria procumbes) Păruşca (Festuca supine), Scrântitoare (Potentilla Ternate), bilberry (Vaccinium myrtillus), Cranberry (Vaccinium vitis idaea). Spruce forest floor, between 1300 and 1700 m, consists mainly of pure spruce stands (Picea abies), fir (Abies alba), aurochs (Pinus cembra), service tree (Sorbus aucuparia ), shock (Sambucus racemosa), mountain maple (Acer pseudoplatanus). Occurring in the forest glade: Sorrelrabbit's (Oxalis acetosella), Perişorul (Moneses uniflora), fern (Driopteris filix mas). broadleaf forest floor consists of beech forest mixed with spruce, fir, beech forests and mixed forests with oak and beech occupy considerable areas in the north and west of the mixture masivului.Pădurilebeech with pine had greater extension in the upper valleys and Cugir River, at heights between 900 and 1400 m, they are made of beech (Fagus silvatica), spruce (Picea abies), fir (Abies alba), sycamore of mountain (Acer pseudoplatanus), mountain elm (Ulmus glabra), mountain ash (Sorbus aucuparia). Beech forests surrounding a mountain belt on its northern and western sides, occupying the spaces between 500 and 1050 m and the valley rises to 1,500 m, particularly Grădiştea basin. The rivers are developing patches of alder and grass species, such as: carrot wasălbatic (Daucus carota), flower forget-me-not (MYOSOTIS palustris), ciucuraş (Adenostyles alliariae) stirigoaie (Veratrum album), muscle (Minium punctatum), Willow (Epilobium mutans), mountain sovar (Poa trivialis). rivers is hand-friendly environment for water (Glyceria aquatica) şovar (Sparganium erectum), lake flower (Ranunculus repens), Midsummer's DayWater (Galium marsh).
Spaniola
Montañas Sureanu (Sebes) son un grupo de montaña, montañas Parang Sureanu-Lotru, perteneciente a la cadena montañosa de los Cárpatos Meridionales. Vârfu pisceste más alta de Cuatro, después de haber Sureanu montañas de 2130 m (Sebes) medianas y pequeñas de altura y ocupa un área relativamente & ICIRc; ntinsă (1585 km ²). soy delgado de mal gusto y el hielo Custura, pero tienen grandes zonas de erosión. temperaturas medias de invierno oscilan entre -2 ° C en el borde de las montañas y -7 ° C a más de 2000 m de altitud. La invasión de aire de mar que se producen en el corredor oeste de penetrar hasta MuresAlba, causando un ligero aumento de temperatura en el marco de las montañas del norte a una profundidad de 1000 m. El inversiones térmicas son comunes en la depresión OASA Petrosani Depresión y el verano la temperatura ambiente de 8 ° C en altitudes superiores a 2000 metros y más de 19 ° C en las colinas. Durante el añositio, el más grande de las desviaciones de las medias mensuales registradas en invierno, primavera y, sobre todo debido a la circulación atmosférica en los meses de verano intense.In de mayo, la variación de la temperatura se baja. Sureanu montañas ofrecen condiciones favorables para el desarrollo de grupos de plantas caracterizado por una variedad floristică.Se pueden distinguir varias   vegetación plantas que se cultiva en las montañas verticales. prados alpinos suelo está representada por los picos única isla superior a 2.000 metros. Alpine a veces descienden a 1900 metros jnepenilor datoritădefrişării masiva. Entre prados componentes vegetación alpina recordar cuernosde (Carex curvula) Paruşca (Festuca supina), Óxido (trifidus Juncus), campanillas (Campanula alpina), gallina ojo (Primula mínimos) Degetaruţul (pussila Soldanella), alpino Ranunculus repens (Ranunculus alpestris), ave del clavo (Viola disminuido ), eléboro (Helleborus purpurascens), la montaña Coacăzul (spiculifolia Brukenthalia), etc [2]. & nbsp, subalpino picos y crestas cubre todos entre 1700 y 1950 m. La vegetación se compone principalmente de madera Jnepăn (Pinus mugo), el enebro (Juniperus communis), Smîrdar (Rhododendron Kotsckyi), Enano Azalea (procumbes Loisleuria) Păruşca (Festuca en decúbito supino), Scrântitoare (Potentilla Ternate), el arándano (Vaccinium myrtillus), Arándano (Vaccinium m vitis idaea). Spruce suelo del bosque, entre los años 1300 y 1700, se compone principalmente de bosques puros de abeto rojo (Picea abies), el abeto (Abies alba), el uro (Pinus cembra), serbal (Sorbus aucuparia ), shock (Sambucus racemosa), el arce de montaña (Acer pseudoplatanus). Se presenta en el claro del bosque: Alazánconejo (Oxalis acetosella), Perişorul (Moneses uniflora), helechos (mas filix Driopteris). suelo de los bosques de hoja ancha se compone de bosque de hayas mezclado con abeto, pino, bosques de hayas y bosques mixtos de robles y hayas ocupan áreas considerables en el norte y oeste de la mezcla masivului.Pădurilehayedos con bosques de pino había mayor extensión en los valles altos y el río Cugir, en alturas entre 900 y 1400 m, son de haya (Fagus silvatica), abeto rojo (Picea abies), el abeto (Abies alba), el sicómoro de montaña (Acer pseudoplatanus), el olmo de montaña (Ulmus glabra), serbal (Sorbus aucuparia). Bosque de hayas que rodea un cinturón de montaña en sus lados norte y el oeste, ocupando los espacios entre 500 y 1050 m, y el valle se eleva a 1.500 m, en particular la cuenca Grădiştea. Los ríos están desarrollando parches de alisos y gramíneas, tales como: zanahoria fueălbatic (Daucus carota), flor de nomeolvides (MYOSOTIS palustris), ciucuraş (alliariae Adenostyles) stirigoaie (Veratrum album), músculo (minio punctatum), Willow (Epilobium mutans), sovar montaña (Poa trivialis). ríos es el ambiente favorable a la mano para el agua (Glyceria aquatica) şovar (erectum Sparganium), flor del lago (Ranunculus repens), el Día de San JuanEl agua (pantanos Galium).
Italiana
Montagne Sureanu (Sebes) sono un gruppo di mountain-Parang Montagne Sureanu-Lotru, appartenente alla montagna Meridional Carpazi catena. Vârfu pisceste più alto quattro, dopo aver Montagne Sureanu 2130 m (Sebes), medie e piccole dimensioni in altezza e occupa un'area relativamente & icirc; ntinsă (1585 chilometri quadrati). Sono cattiva forma e snello Custura ghiaccio, ma hanno ampie zone di erosione. temperature medie invernali vanno da -2 ° C ai bordi delle montagne e -7 ° C a oltre 2000 m di altitudine. L'invasione di aria di mare che si verificano nel corridoio occidentale penetrare fino a MuresAlba, causando lievi aumenti della temperatura sul telaio montagne del nord fino a una profondità di 1000 m. Le inversioni di temperatura sono comuni nella depressione OASA Petrosani Depressione e le temperature medie estive raggiungono 8 ° C in quota oltre 2000 m ed oltre 19 ° C in piedi. Durante l'annosito, il più grande deviazioni dalle medie mensili registrate in inverno, primavera e soprattutto a causa della circolazione atmosferica nei mesi estivi intense.In maggio, variazioni di temperatura sono basse. Montagne Sureanu offrono condizioni favorevoli per lo sviluppo di gruppi di piante caratterizzate da uno floristică.Se varietà in grado di distinguere vari   vegetazione piani che è coltivata in montagna verticale. alpeggi piano è rappresentato da vette unica isola superiore a 2.000 metri. Alpine a volte scende a 1900 metri jnepenilor datoritădefrişării massiccio. Tra i componenti vegetazione prati alpini ricordano le cornadi (curvula Carex) Paruşca (supina Festuca), Rust (trifidus Juncus), campane (Campanula alpina), gallina occhi (Primula minimi) Degetaruţul (pussila Soldanella), alpino Ranunculus repens (Ranunculus alpestris), uccello chiodo (Viola rifiutato ), elleboro (Helleborus purpurascens), montagna Coacăzul (spiculifolia Brukenthalia), ecc [2]. & nbSP, sub alpine vette e crinali copre tutti tra il 1700 e 1950 m. La vegetazione è costituita principalmente di legno Jnepăn (Pinus mugo), ginepro (Juniperus communis), Smîrdar (Rhododendron Kotsckyi), Nani Azalea (Loisleuria procumbes) Păruşca (Festuca supina), Scrântitoare (Potentilla Ternate), il mirtillo (Vaccinium myrtillus), Mirtillo (Vaccinium vitis idaea m). Suolo della foresta di abete rosso, tra il 1300 e il 1700, è costituita prevalentemente da abeti rossi puri stand (Picea abies), abete bianco (Abies alba), uri (Pinus cembra), sorbo domestico (Sorbus aucuparia ), shock (Sambucus racemosa), acero di monte (Acer pseudoplatanus). Che si verificano nella radura: Sorrelconiglio (Oxalis acetosella), Perişorul (uniflora Moneses), felce (filix mas Driopteris). suolo della foresta di latifoglie è costituito da boschi di faggio misto con abete rosso, abete, boschi di faggio e boschi misti con querce e faggi occupano vaste aree del nord e ad ovest della miscela masivului.Pădurilefaggio con pino aveva una maggiore estensione nelle valli superiori e Cugir River, ad un'altezza compresa tra 900 e 1400 m, sono in faggio (Fagus silvatica), abete rosso (Picea abies), abete bianco (Abies alba), aceri di montagna (Acer pseudoplatanus), olmo montano (Ulmus glabra), il frassino di montagna (Sorbus aucuparia). Foreste di faggio che circondano una cintura di montagna e sui suoi lati nord occidentale, occupando gli spazi tra i 500 ei 1050 m e la valle sorge a 1.500 m, in particolare del bacino Grădiştea. I fiumi sono in via di sviluppo macchie di ontano e di specie erbacee, quali: carota è stataălbatic (Daucus carota), fiore ti scordar di me (non MYOSOTIS palustris), ciucuraş (alliariae Adenostyles) stirigoaie (Veratrum album), muscolare (punctatum Minio), Salice (Epilobium mutans), sovar montagna (Poa trivialis). fiumi è l'ambiente di mano-friendly per l'acqua (Gliceria aquatica) şovar (erectum Sparganium), fiore lago (Ranunculus repens), Midsummer's DayAcqua (Galium palustre).
Franceza
Montagnes Sureanu (Sebes) sont un groupe de montagnes Parang montagnes Sureanu-Lotru, appartenant à la chaîne de montagne des Carpates Méridionales. pisceste Vârfu la plus haute de quatre, ayant montagnes Sureanu 2130 m (Sebes) petites et moyennes de hauteur et occupe une superficie relativement & CIRIc; ntinsă (1585 km ²). m mince mauvaise forme et de la glace Custura, mais ont de grandes zones d'érosion. températures moyennes d'hiver vont de -2 ° C à l'orée de la montagne et -7 ° C à plus de 2000 m d'altitude. Invasion de l'air de la mer qui se produisent dans le corridor ouest pénétrer jusqu'à MuresAlba, entraînant une légère augmentation de la température sur le cadre de montagnes du nord à une profondeur de 1000 m. Les inversions de température sont fréquents dans la dépression OASA Petrosani dépression et les températures estivales atteignent en moyenne 8 ° C à une altitude de plus de 2000 m et plus de 19 ° C dans les contreforts. Au cours de l'annéesite, le plus grand écart par rapport à des moyennes mensuelles enregistrées en hiver, de printemps et surtout en raison de la circulation atmosphérique dans les mois d'été intense.In mai, les variations de température sont faibles. Sureanu montagnes offrent des conditions favorables au développement des groupements végétaux caractérisés par une floristică.Se variété peut distinguer plusieurs   végétation étages qui est cultivé sur la montagne verticale. alpages étage est représenté par des pics seule île dépassant 2.000 mètres. Alpine parfois descendre à 1900 mètres jnepenilor datoritădefrişării massive. Entre prairies composantes de la végétation alpine souviens cornesde (curvula Carex) Paruşca (décubitus dorsal Festuca), Rust (trifidus Juncus), les cloches (Campanula alpina), poule œil (Primula minima) Degetaruţul (pussila Soldanella), ski alpin Ranunculus repens (Ranunculus alpestris), oiseau à ongles (Viola a diminué ), l'ellébore (Helleborus purpurascens), montagne Coacăzul (spiculifolia Brukenthalia), etc [2]. & nbsp, subalpine sommets et les crêtes couvre tous entre 1700 et 1950 m. végétation ligneuse se compose principalement de Jnepăn (Pinus mugo), le genévrier (Juniperus communis), Smîrdar (Rhododendron Kotsckyi), Nain Azalea (procumbes Loisleuria) Păruşca (Festuca décubitus dorsal), Scrântitoare (Potentilla Ternate), la myrtille (Vaccinium myrtillus), Canneberge (Vaccinium vitis idaea m). Sol de la forêt Spruce, entre 1300 et 1700, se compose principalement de peuplements purs d'épinette (Picea abies), le sapin (Abies alba), des aurochs (Pinus cembra), alisier (Sorbus aucuparia ), choc (Sambucus racemosa) érable à épis (Acer pseudoplatanus). Intervenant dans la clairière: Oseille(Lapin acetosella Oxalis), Perişorul (Moneses uniflora), fougère (mas filix Driopteris). Sol de la forêt de feuillus est constitué de forêts de hêtres mixtes d'épinette, de sapin, des forêts de hêtres et les forêts mixtes de chênes et de hêtres occupent des surfaces considérables dans le nord et l'ouest de la masivului.Pădurile mélangehêtre avec du pin avait une plus grande extension dans les hautes vallées et Cugir River, à des hauteurs comprises entre 900 et 1400 m, ils sont réalisés en hêtre (Fagus silvatica), Epicéa (Picea abies), le sapin (Abies alba), le platane de la de montagne (Acer pseudoplatanus), l'orme de montagne (Ulmus glabra), le sorbier (Sorbus aucuparia). Hêtraies autour d'une chaîne de montagnes sur ses côtés nord et ouest, occupant les espaces entre 500 et 1050 m et la vallée s'élève à 1.500 m, en particulier du bassin Gradistea. Les rivières sont en développement des plaques de l'aulne et espèces de graminées, telles que: la carotte a étéălbatic (Daucus carota), fleur forget-me-not (palustris Myosotis), ciucuraş (alliariae Adenostyles) stirigoaie (Veratrum album), le muscle (punctatum Minium), Willow (Epilobium mutans), SOVAR montagne (Poa trivialis). rivières est l'environnement de la main-friendly pour l'eau (Glyceria aquatica) SOVAR (Sparganium erectum), fleur de lac (Ranunculus repens), Saint-JeanL'eau (marais Galium).
Germana
Sureanu Mountains (Sebes) sind eine Gruppe von Mountain-Parang Mountains Sureanu-Lotru, der Zugehörigkeit zu den Südkarpaten Bergkette. Vârfu pisceste höchsten Vier, nachdem Sureanu Mountains 2130 m (Sebes) kleine und mittlere in der Höhe und hat eine Fläche relativ & icirc; ntinsă (1585 km ²). "m schlechte Form schlank und Custura Eis, haben aber große Flächen der Erosion. Winter durchschnittlichen Temperaturen von -2 ° C am Rand der Berge und -7 ° C bis über 2000 m Höhe. Invasion der Seeluft, dass in den westlichen Korridor auftreten, dringen bis zu MuresAlba, wodurch ein leichter Anstieg der Temperatur auf den Rahmen nördlichen Bergen bis zu einer Tiefe von 1000 m. Die Temperatur Inversionen sind Depressionen häufig in Oasa Petrosani Depression und der durchschnittlichen Temperaturen im Sommer erreichen 8 ° C in Höhen über 2000 m und über 19 ° C in den Ausläufern. Im Laufe des JahresOrt, der größten Abweichungen von Monatsdurchschnitte Winter verzeichnete im Frühjahr und vor allem wegen der atmosphärischen Zirkulation Mai intense.In Sommermonaten Variation wurden Temperatur niedrig. Sureanu Mountains bieten günstige Voraussetzungen für die Entwicklung der Pflanze Gruppen gekennzeichnet durch eine Vielzahl floristică.Se unterscheiden können mehrere   geschossiges Vegetation dieses Berges ist aufgewachsen auf vertikale. Stock Almwiesen Metern ist vertreten durch einzige Insel Gipfeln über 2.000. Alpine manchmal steigen bis 1900 Meter datoritădefrişării jnepenilor massiv. Zwischen Vegetation Komponenten Almwiesen erinnern Hörnervon (Carex curvula) Paruşca (Festuca Rückenlage), Rust (Juncus trifidus) sank Glocken (Campanula alpina), Auge Henne (Primula minima) Degetaruţul (Soldanella pussila), alpine Ranunculus repens (Ranunculus alpestris), Nagel Vogel (Viola ), Nieswurz (Helleborus purpurascens), Berg Coacăzul (Brukenthalia spiculifolia), etc. [2]. & nbsp, sub alpine Gipfel und Grate deckt alle zwischen 1700 und 1950 m. Die Vegetation besteht hauptsächlich aus Holz Jnepăn (Pinus mugo), Wacholder (Juniperus communis), Smîrdar (Rhododendron Kotsckyi), Zwerg Azalea (Loisleuria procumbes) Păruşca (Festuca Rückenlage), Scrântitoare (Potentilla Ternate), Heidelbeere (Vaccinium myrtillus), Cranberry (Vaccinium vitis idaea). Spruce Waldboden, zwischen 1300 und 1700 m, besteht hauptsächlich aus reinen Fichtenbeständen (Picea abies), Tanne (Abies alba), Auerochsen (Pinus cembra), Speierling (Sorbus aucuparia ), Schock (Sambucus racemosa), Bergahorn (Acer pseudoplatanus). Auftretende in der Waldlichtung: SorrelKaninchen (Oxalis acetosella), besteht Perişorul (Moneses uniflora), Farn (Driopteris filix mas). Laubbaum Waldboden von Buchenwald mit Fichte, Tanne, Buche-und Mischwäldern mit Eiche und Buche gemischt zu besetzen beträchtliche Gebiete im Norden und Westen des Gemisches masivului.PădurileBuche mit Kiefer hatte größere Ausdehnung in den oberen Tälern und Cugir River, in Höhen zwischen 900 und 1400 m, sie sind aus Buche (Fagus silvatica), Fichte (Picea abies), Tanne (Abies alba), Bergahorn der Berg (Acer pseudoplatanus), Berg-Ulme (Ulmus glabra), Eberesche (Sorbus aucuparia). Buchenwälder umliegenden Berg Gürtel an seiner nördlichen und westlichen Seite, besetzen die Räume zwischen 500 und 1050 m und das Tal steigt auf 1.500 m, insbesondere Gradistea Becken. Die Flüsse sind die Entwicklung von Patches Erle und Gräsern, wie zB: Karotte wurdeălbatic (Daucus carota), Blume Vergissmeinnicht (Myosotis palustris), ciucuraş (Adenostyles alliariae) stirigoaie (Veratrum album), Muskelschmerzen (Mennige punctatum), Willow (Epilobium mutans), Berg sovar (Poa trivialis). Flüsse ist die Hand-freundliches Umfeld für Wasser (Glyceria aquatica) şovar (Sparganium erectum), See Blume (Ranunculus repens), MittsommerWater (Galium Marsh).
Rusa
Sureanu горы (Себеш) представляют собой группу горных Паранг горы Sureanu-Lotru, принадлежащих к горной цепи меридиональной Карпат. Vârfu pisceste самым высоким четыре, имея Sureanu горы 2130 м (Себеш) средние и малые высоты и занимает площадь и сравнительно icirс; ntinsă (1585 км ²). плохой м тонкие формы и Custura льда, но имеют большие площади эрозии. Средняя температура зимних диапазоне от -2 ° C на краю горы и -7 ° C до более 2000 м над уровнем моря. Вторжение морской воздух, которые происходят в западном коридоре проникать до МурешАльба, в результате чего небольшое повышение температуры на раме северных гор до глубины 1000 м. Температура инверсии общей депрессии Oasa Петрошани депрессии и средняя летняя температура до 8 ° С на высоте более 2000 м и более 19 ° C в предгорьях. В течение годасайт, Наибольшие отклонения от среднемесячных записанный зимой, весной и особенно из-за атмосферной циркуляции в летние месяцы intense.In мая изменения температуры были низкими. Sureanu горы предлагаем выгодные условия для развития растений группы, характеризующиеся различных floristică.Se можно выделить несколько иnbsp; этажного растительностью, которая произрастает на вертикальных горных районов. альпийские луга этаже представлена только пики острова превышает 2000 метров. Горные иногда опускаются до 1900 метров datoritădefrişării jnepenilor массовый характер. Между растительности компонентами альпийских лугов помню рогасистемы (Carex curvula) Paruşca (Festuca спине), ржавчины (Juncus trifidus), колокола (Колокольчик альпийский), глазные курица (Primula минимумов) Degetaruţul (Soldanella pussila), альпийские Ranunculus ползучий (Ranunculus alpestris), наращивание ногтей птицы (Viola снизился ), морозник (Helleborus ригригазсепз), горно Coacăzul (Brukenthalia spiculifolia) и т.д. [2]. и Б.SP, субальпийские пиков и хребтов охватывает все между 1700 и 1950 м. Растительность состоит в основном из дерева Jnepăn (Pinus Маго), арчи (Juniperus соттишз), Smîrdar (Рододендрон Kotsckyi), Гном Азалия (Loisleuria procumbes) Păruşca (Festuca спине), Scrântitoare (Potentilla Тернате), черника (Vaccinium черникой), Клюква (Vaccinium Vitis idaea). Ель лесу, между 1300 и 1700 м, состоит в основном из чистых еловых насаждений (Picea Abies), пихта (Abies Alba), тур (Pinus Сембра), сервис дерева (Рябина обыкновенная ), ударные (Sambucus гасетоза), горный клен (Клен белый). Происходящие на лесной поляне: Сорель(Кролика Oxalis acetosella), Perişorul (Moneses вишня), папоротник (MAS Driopteris Filix). Широколиственных лесов этаж состоит из букового леса смешанные с ели, пихты, буковые леса и смешанные леса с дуба и бука занимают значительные территории на севере и западе смеси masivului.Pădurileбук с сосновым было большего расширения в верхней долины и реки Cugir, на высотах между 900 и 1400 м, они сделаны из бука (Fagus silvatica), ель (Picea Abies), пихта (Abies Alba), Acer гора (Клен белый), ильм горный (Ulmus голая), рябины (Sorbus обыкновенная). Бич окрестные леса поясе гор на северной и западной сторон, занимая пространство между 500 и 1050 м и в долине поднимается до 1500 м, в частности, Grădiştea бассейна. Реки развивающихся патчи из ольхи и трав, таких как: морковьălbatic (Daucus carota), цветок незабудка (Myosotis болотная), ciucuraş (Adenostyles alliariae) stirigoaie (Чемерица альбома), мышцы (Миниум punctatum), Уиллоу (Epilobium mutans), горно sovar (Poa trivialis). реках руку благоприятных условий для воды (Glyceria Aquatica) şovar (Ежеголовник erectum), озеро цветок (Ranunculus ползучий), Янов деньВода (Galium болото).
Portugheza
Sureanu Mountains (Sebes) são um grupo de mountain-Parang Montanhas Sureanu-Lotru, pertencente à cadeia montanhosa dos Cárpatos Meridional. Vârfu pisceste ao mais alto nível quatro, tendo Sureanu Montanhas 2130 m (Sebes), médias e pequenas de altura e ocupa uma área relativamente & ICIRc; ntinsă (1585 km ²). m delgado e má forma de gelo Custura, mas têm grandes áreas de erosão. temperaturas médias do inverno variam de -2 ° C na borda das montanhas e -7 ° C a mais de 2000 m de altitude. Invasão do ar do mar que ocorrem no Corredor Oeste penetrar até MuresAlba, a causar um aumento ligeiro da temperatura no quadro montanhas do norte a uma profundidade de 1.000 m. As inversões térmicas são comuns na depressão OASA Petrosani Depressão e as temperaturas médias no verão chegar a 8 ° C em altitudes superiores a 2.000 metros e mais de 19 ° C, no sopé. Durante o anosite, os maiores desvios em relação à média mensal registrada no inverno, primavera e, especialmente, por causa da circulação atmosférica no verão intense.In mês de maio, a variação da temperatura foi baixa. Sureanu Montanhas oferecer condições favoráveis para o desenvolvimento de grupos de plantas caracterizado pela floristică.Se uma variedade pode distinguir vários enbsp; andares de vegetação que cresce na montanha vertical. prados alpinos piso é representada por picos única ilha superior a 2.000 metros. Alpine vezes descer a 1900 metros jnepenilor datoritădefrişării maciça. Entre os componentes vegetação prados alpinos lembrar chifresde (curvula Carex) Paruşca (supino Festuca), Rust (trifidus Juncus), campainhas (Campanula alpina), a galinha dos olhos (Primula mínimos) Degetaruţul (pussila Soldanella), Ranunculus repens alpino (Ranunculus alpestris), pássaro da unha (Viola diminuiu ), hellebore (Helleborus purpurascens), montanha Coacăzul (spiculifolia Brukenthalia), etc [2]. & nbsp, sub alpine picos e cristas abrange todos entre 1700 e 1950 m. A vegetação é composta principalmente de madeira Jnepăn (Pinus Mugo), zimbro (Juniperus communis), Smîrdar (Rhododendron Kotsckyi), Anão Azalea (procumbes Loisleuria) Păruşca (Festuca supina), Scrântitoare (Potentilla Ternate), mirtilo (Vaccinium myrtillus), Cranberry (m Vaccinium vitis idaea). Spruce chão da floresta, entre 1300 e 1700, é constituído principalmente por pura spruce stands (Picea abies), abetos (Abies alba), auroque (Pinus cembra), árvore de serviço (Sorbus aucuparia ) Choque (Sambucus racemosa), maple montanha (Acer pseudoplatanus). Ocorrendo na clareira da floresta: Sorrelcoelho (acetosella Oxalis), Perişorul (Moneses uniflora), samambaia (mas filix Driopteris). chão da floresta é constituída por floresta latifoliada faia misturado com abetos, florestas de faias e florestas mistas com o carvalho e faia ocupar consideráveis áreas no norte e oeste do masivului.Pădurile misturafaia com pinheiros tinha maior extensão, nos vales superiores e River Cugir, a uma altura entre 900 e 1.400 m, eles são feitos de faia (Fagus silvatica), spruce (Picea abies), abetos (Abies alba) sicômoro, de montanha (Acer pseudoplatanus), elm montanha (Ulmus glabra), cinzas (montanha aucuparia Sorbus). Faiais em torno de uma cadeia de montanhas no oeste e seus lados do norte, os espaços entre 500 e 1.050 m de ocupação e do vale sobe para 1.500 m, especialmente da bacia Grădiştea. Os rios estão desenvolvendo patches de amieiro e espécies de gramíneas, tais como: cenoura foiălbatic (Daucus carota), flor de miosótis (MYOSOTIS palustris), ciucuraş (alliariae Adenostyles) stirigoaie (Veratrum album), músculo (punctatum Minium), Willow (Epilobium mutans), sovar montanha (Poa trivialis). rios é o ambiente de mão-friendly para a água (Glyceria aquatica) sovar (Sparganium erectum), a flor do lago (Ranunculus repens), Midsummer's DayÁgua (pântano Galium).
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie