Munţii Ṭarcu reprezintă o unitate montană aparţinând părţii vestice a Carpaţilor Meridionali. Unitatea geografică a Munţilor Ţarcu ocupă regiunea de nord-vest a Carpaţilor Meridionali, suprafaţa sa fiind asemănătoare cu cea a unui triunghi dreptunghic, cu catetele aproape egale, orientate spre văile Timişului şi Bistrei, şi cu ipotenuza formată din cele două vai cu direcţii opuse, Râul Rece (cunoscut şi ca Râul Hideg) şi Râul Şes, continuat de Râul Mare, la rândul său afluent al Râului Strei.

     Culmea principală are orientare dinspre nord-est înspre sud-vest. Altitudinea maximă a masivului este atinsă în vârfurile Căleanu, cu 2.192 m (2.190 după alte surse), Ţarcu, cu 2.190 m, şi Pietrii cu 2.162 m.

     Este alcătuit din patru masive principale, Ţarcu-Căleanu, Baicu-Nedeia şi Pietrii-Petreanu (cunoscut şi ca Bloju), care formează culmea principală, şi Muntele Mic (cu altitudinea maximă de 1.802 m, atinsă de vârfulomonim) situat la vest de aceaste trei unităţi montane. Aceste masive sunt despărţite de o serie de văi, aşa cum sunt Şuculeţul şi Bistra Mărului.

     În munţii Ţarcu predomină sisturile cristaline slab metamorfozate, străpunse de masive granitice, şi formaţiunile vechi, paleozoice şi mezozoice, ce alcătuiesc soclul regiunii. În timpul mişcărilor tectonice ample din cretacicul mediu, continuate şi desăvârşite în cretacicul superior, acest soclu rigid a fost încălecat de o pânză de acoperire alcătuită din șisturi cristaline puternic metamorfozate în adâncime. În timpul îndelungatei perioade de eroziune care a urmat, aceasta pânză a fost fragmentată şi înlăturată în mare parte. Din ea au rămas petice restrânse, ca cel din partea de nord-vest a masivului, la altitudini modeste şi cel din vf. Ţarcu, de unde se extinde către sud-est, alcătuind munţii Godeanu. Eroziunea nu numai că a dezvelit de sub pânză formaţiunile domeniului danubian, dar a lăsat urme evidente în însuşi aspectul reliefului. În munţii Ţarcu se întâlnesc numeroase resturi dintr-o amplă suprafaţă de netezire, suspendată la 2000-2200m, suprafaţa Borascu. O a doua suprafaţă de nivelare, Râul Şes, se întâlneşte la înălţimea de circa 1400m în culmile Poiana Înaltă, Pleasa şi în lungul râului Şes.

     Prin poziţie şi altitudine, munţii Ţarcu au un rol de baraj în calea circulaţiei maselor de aer ce pătrund atât din nord şi nord-vest, cât şi din sud şi sud-est. Temperatura medie anuală a aerului este de 8°C la poale, 5,5°C la Cuntu şi 0°C la vf. Ţarcu, în timp ce la staţia meteo de la Caransebeş, aflată în Culoarul Timişului, la 200m, aceasta are valoarea de 10,5°C. În ianuarie, luna cea mai rece, temperatura medie a aerului are valori cuprinse între 3 şi 4°C la poale şi 8 şi 9°C la peste 2000m. La staţia Cuntu aceste valori sunt de 4,8°C, iar la staţia vf. Ţarcu de 9°C. Luna cea mai caldă, iulie, cunoaşte temperaturi de 16-18°C la poale, şi sub 10°C la peste 2000m. La Muntele Mic temperatura medie anuală atinge 7-8°C. În cursul anului, luna iunie este cea mai ploioasă, în lunile iunie-septembrie şi aprilie-august cantităţile de precipitaţii sunt mai mari de 110mm. Lunile cele mai secetoase sunt octombrie şi noiembrie. Numărul de zile cu îngheţ este de 150 la poale şi 200 pe culmile cele mai înalte. O mare parte din cantităţile de precipitaţii cad sub formă de zăpadă. Prima ninsoare poate să cadă chiar la sfârşitul lunii august, dar şi foarte târziu, prin decembrie. Practic, la peste 1500m, poate ninge tot timpul anului. Durata stratului de zăpadă este cuprinsă între 75-100 zile la poalele muntelui şi 200 zile în regiunea alpina şi pe versanţii nordici. La staţia vf. Ţarcu grosimea depăşeşte de obicei 100cm, iar în circurile glaciare poate să atingă 2-3m. La vf. Ţarcu predomină vânturile de nord şi sud, iar viteza vântului este cuprisă între 6-10m/s şi 2-5m/s, iar la Cuntu vânturile dominante sunt cele de nord-est şi sud-vest, iar viteza este cuprinsă între 2-5 m/s și 6-10m/s.


Categorie
  • Categorie:Munti
Fotografii

Munții Țarcu

Munții Țarcu
Engleza
Ţarcu Mountains are a mountain unit belonging to the western part of the Southern Carpathians. Geographical unit Ţarcu Mountains occupy the northwestern region of the Southern Carpathians, its surface is similar to that of a right triangle, with almost equal cathetes oriented valleys and B TimişIstria, and the hypotenuse formed by the two valleys in opposite directions, Cold River (also known as Hideg River) and River plain, River continued to turn a tributary of the River River. main ridge is oriented north-east to the south West. Maximum altitude range is reachedthe peaks Căleanu, with 2192 m (2190 after other sources), Ţarcu, with 2190 m and 2162 m. It is composed Pietrii with four massive main-Căleanu Ţarcu, Baicu-Nedeia and Pietrii-Petreanu (also known as Bloju) which forms the main ridge, and Mount Breakfast (with theMaximum titudinea 1802 m, reached by vârfulomonim) located west mountain from these three units. These are separated by a large number of valleys, as Bistra Şuculeţul and apple. Ţarcu mountains dominate the weak metamorphosed crystalline schists, granite pierced by massive and ancient formations, Paleozoic and Mesozoicice, which constitutes the pedestal region. During the Cretaceous tectonic movements extensive environment, continued and perfected in the upper Cretaceous, this base has been ridden hard by a cloth covering consisting of highly metamorphosed crystalline in depth. During long periods of erosion that followed, thatcloth stand has been fragmented and largely removed. Patches of it remained restricted to the north-west of the massif, and the modest altitude of VF. Ţarcu, where it extends to the southeast, making Godeanu. Erosion not only unveiled under canvas formations Danubian area, but left the clear evidencethe relief itself. In the mountains meet many scrap Ţarcu a wide ironing surface, suspended at 2000-2200m, Borăscu area. A second smoothing surface, River plain, is found at a height of about 1400m in the High peaks Glade, Pleasant and along the river plain., The position and altitude, the mountains have a role Ţarcu barrier to the movement of air masses that enter both the north and north-west and south and southeast. Average annual air temperature is 8 ° C at the bottom, and 5.5 ° C at 0 ° C Cuntu vf. Ţarcu while Caransebes weather station, located in Timis River CorridorAt 200m, it has a value of 10.5 ° C. In January, the coldest month, mean air temperature has values between 3 and 4 ° C at the bottom and 8 and 9 ° C to over 2000m. Station Cuntu these values are 4.8 ° C and VF station. Ţarcu 9 ° C Warmest month, July, 16-18 ° C temperature known to bottom, and below 10 ° C to over 2000m. ToBreakfast Mount annual average temperature reaches 7-8 ° C. During the year, June is the rainy, during June to September and April-August precipitation is greater than 110mm. The driest months are October and November. Number of days with frost is 150 at the bottom and 200 on the highest peaks. Much of the quantitiestile precipitation falling as snow. First snow may fall even in late August, but very late in December. Basically, over 1500m, can snow all year round. Duration of snow is between 75-100 days and 200 days at the foot of the mountain in the Alpine region and northern slopes. Vf station. Ţarcu grosimea usually exceed 100cm, and within the glacier may reach 2-3m. To VF. Ţarcu prevailing winds north and south, and cuprisă wind speed is between 6-10m / s and 2-5m / s and at Cuntu dominant winds are the northeast and southwest, and the speed is between 2-5 m / s and 6-10m / s.
Spaniola
Montañas Ţarcu son una unidad de montaña que pertenece a la parte occidental de los Cárpatos Meridionales. Unidad geográfica de las Montañas Ţarcu ocupan la región del noroeste de los Cárpatos del Sur, su superficie es similar a la de un triángulo rectángulo, con valles cathetes casi igual y orientada Timiş BIstria, y la hipotenusa formada por los dos valles en direcciones opuestas, Río Frío (también conocido como Hideg río) y la llanura del río, el río siguió su vez afluente del río del río. Cresta principal está orientada al norte-este hacia el sur Occidente. La distancia máxima altitud se alcanzalos picos Căleanu, con 2192 m (2190 después de otras fuentes), Ţarcu, con 2190 metros y 2162 m. Se compone de cuatro Pietrii masiva Căleanu Ţarcu principal, Baicu-Nedeia y Pietrii-Petreanu (también conocido como Bloju) que forma la cresta principal, y el Monte Desayuno (con latitudinea máxima 1802 m, alcanzado por vârfulomonim), ubicado al oeste de montaña de estas tres unidades. Están separadas por un gran número de valles, como Bistra Şuculeţul y la manzana. Montañas Ţarcu dominar a los débiles cristalino esquistos metamorfoseados, granito y atravesado por la antigua formaciones masivas, Paleozoico y Mesozoicohielo, que constituye la región con pedestal. Durante los movimientos tectónicos del Cretácico medio ambiente amplio, continuó y perfeccionó en el Cretácico Superior, esta base se ha montado duro por una tela que cubre formada por personas muy cristalina metamorfoseado en profundidad. Durante largos periodos de erosión subsiguiente, quesoporte de tela se ha fragmentado y eliminado en gran medida. Los parches de la misma queda limitada al norte-oeste del macizo, y la altitud modesta de VF. Ţarcu, donde se extiende hacia el sureste, por lo que Godeanu. La erosión no sólo dio a conocer en formaciones lienzo área del Danubio, pero dejó la clara evidenciala propia ayuda. En las montañas se encuentran muchos desechos Ţarcu una superficie de planchado de ancho, suspendido en 2000-2200m, Borăscu zona. Una segunda superficie de suavizado, llanura del río, se encuentra a una altura de unos 1400m en las altas cumbres Glade, agradable ya lo largo de la llanura del río., La posición y la altitud, las montañas tienen una barrera papel Ţarcu al movimiento de masas de aire que entran tanto en el norte y noroeste y el sur y sureste. La temperatura media anual del aire es de 8 ° C en la parte inferior, y 5,5 ° C a 0 ° C Cuntu vf. Ţarcu mientras Caransebes estación meteorológica, situada en Timis del Corredor del RíoEn 200 metros, tiene un valor de 10,5 ° C. En enero, el mes más frío, la temperatura media del aire tiene valores entre 3 y 4 ° C en la parte inferior y 8 y 9 ° C a más de 2000m. Estación Cuntu estos valores son 4,8 ° C y la estación de VF. Ţarcu 9 ° C mes más caluroso, julio, 16 a 18 ° C de temperatura conocida a fondo, y por debajo de 10 ° C a más de 2000m. ADesayuno temperatura media anual llega a Monte 7-8 ° C. Durante el año, junio es el de lluvias, entre junio y septiembre y de abril a agosto la precipitación es mayor que 110 mm. Los meses más secos son octubre y noviembre. Número de días con heladas es de 150 en la parte inferior y 200 en los picos más altos. Gran parte de las cantidadesla precipitación caída de tejas en forma de nieve. Primera nieve podría caer incluso a finales de agosto, pero muy tarde en diciembre. Básicamente, más de 1.500 metros, puede nevar durante todo el año. Duración de la nieve es entre 75-100 días y 200 días al pie de la montaña en la región de los Alpes y las laderas del norte. Vf estación. Ţarcu grosimea suelen superar 100 cm, y en el glaciar puede alcanzar los 2-3m. Para VF. vientos prevalecientes Ţarcu norte y sur, y cuprisă velocidad del viento es de entre 6-10m / s y 2-5m / s y en los vientos dominantes son el Cuntu noreste y suroeste, y la velocidad es de entre 2-5 m / s y 6-10m / s.
Italiana
Montagne Ţarcu sono una unità di montagna appartenente alla parte occidentale dei Carpazi Meridionali. L'unità geografica Monti Ţarcu occupare la regione nord-occidentale dei Carpazi Meridionali, la sua superficie è simile a quella di un triangolo rettangolo, con valli cathetes quasi uguale oriented e B TimişIstria, e l'ipotenusa formato dai due valli in direzioni opposte, Cold River (conosciuto anche come Hideg River) e la piana del fiume, il fiume ha continuato a girare un affluente del fiume Fiume. Crinale principale è orientata a nord-est a sud West. La portata massima altitudine è raggiuntaCăleanu le vette, con 2192 m. (2190 dopo altre fonti), Ţarcu, con 2190 m e 2162 m. E 'composto Pietrii con quattro massicci principali-Căleanu Ţarcu, Baicu-Nedeia e Pietrii-Petreanu (noto anche come Bloju) che costituisce il crinale principale, e il Monte colazione (con iltitudinea massima 1802 m, raggiungibile con vârfulomonim) che si trova in montagna ad ovest di queste tre unità. Questi sono separati da un gran numero di valli, come Bistra Şuculeţul e mela. Ţarcu montagne dominano la debole scisti cristallini metamorfosi, granito e trafitto da antiche formazioni massicce, Paleozoico e Mesozoicoghiaccio, che costituisce la regione piedistallo. Durante i movimenti tettonici Cretaceo ambiente ampio, ha continuato e perfezionato nel Cretaceo superiore, questa base è stato cavalcato da un panno duro rivestimento costituito da una metamorfosi altamente cristalline in profondità. Durante lunghi periodi di erosione che seguì, chestand panno è stato frammentato e in gran parte rimosso. Chiazze di essa è rimasta limitata al nord-ovest del massiccio, e l'altitudine modesta di VF. Ţarcu, dove si estende a sud-est, facendo Godeanu. L'erosione non solo svelato in tela formazioni area danubiana, ma ha lasciato la chiara evidenzalo stesso rilievo. In montagna incontrare molti rottami Ţarcu un'ampia superficie da stiro, sospeso a 2000-2200m, Borăscu area. Una seconda superficie levigante, pianura del fiume, si trova ad una altezza di circa 1400m in alte vette Glade, piacevole e lungo la pianura del fiume., La posizione e altitudine, le montagne hanno un ruolo Ţarcu barriera al movimento delle masse d'aria che entrano sia il nord e nord-ovest e sud e sud-est. Temperatura media annua dell'aria è di 8 ° C, in fondo, Cuntu 5,5 ° C a 0 ° C a VF. Ţarcu mentre Caransebes stazione meteorologica, situata nel corridoio del fiume TimisA 200 metri, ha un valore di 10,5 ° C. A gennaio, il mese più freddo, temperatura media dell'aria ha valori compresi tra 3 e 4 ° C nella parte inferiore e l'8 e il 9 ° C a oltre 2000m. Stazione Cuntu questi valori sono 4,8 ° C e la stazione di VF. Ţarcu 9 ° C mesi più caldi, luglio, 16-18 ° C di temperatura conosciuto a fondo, e sotto 10 ° C a oltre 2000m. AColazione temperatura media annuale raggiunge il Monte 7-8 ° C. Nel corso dell'anno, giugno è la pioggia, durante giugno-settembre e aprile-agosto la precipitazione è maggiore di 110mm. I mesi più secchi sono ottobre e novembre. Numero di giorni con gelo è di 150 nella parte inferiore e 200 sulle cime più alte. Gran parte dei quantitativiprecipitazione tegola caduta come la neve. Prima neve potrebbe cadere anche a fine agosto, ma a fine dicembre. In sostanza, oltre 1500m, neve può tutto l'anno. Durata della neve è compreso tra 75-100 giorni e 200 giorni, ai piedi della montagna nella regione alpina e le pendici settentrionali. Vf stazione. Ţarcu grosimea solito superare 100cm, e all'interno del ghiacciaio può raggiungere i 2-3m. Per VF. Ţarcu venti prevalenti nord e sud, e cuprisă velocità del vento è compresa tra 6-10m / s, e 2-5m / s ed a Cuntu venti dominanti sono il nord-est e sud-ovest, e la velocità è compresa tra 2-5 m / s e 6-10m / s.
Franceza
Montagnes Tarcu sont une unité de montagne appartenant à la partie occidentale des Carpates Méridionales. Unité géographique montagnes Tarcu occupent la région nord-ouest des Carpates du Sud, sa surface est semblable à celle d'un triangle rectangle, avec des vallées cathetes presque égale orientées et B TimişIstrie, et l'hypoténuse formé par les deux vallées dans des directions opposées, Cold River (également connu sous le nom Hideg River) et la plaine de la rivière, la rivière a continué de tourner un affluent de la rivière de la rivière. Crête principale est orientée au nord, au sud-est West. Portée maximale est atteinte l'altitudeles sommets Căleanu, avec 2192 m (2190, après d'autres sources), Tarcu, avec 2190 m et 2162 m. Il est composé de quatre Pietrii massive principale Căleanu Tarcu, BAICU-Nedeia et Pietrii-Petreanu (également connu sous le nom Bloju) qui forme la crête principale, et le mont Petit-déjeuner (avec lestitudinea maximale 1802 m, accessible par vârfulomonim) situé à l'ouest de montagne de ces trois unités. Elles sont séparées par un grand nombre de vallées, comme Bistra Şuculeţul et de pomme. Tarcu montagnes dominent les faibles métamorphosé schistes cristallins, de granit et percée d'anciennes formations massives, du Paléozoïque et du Mésozoïquela glace, ce qui constitue la région piédestal. Pendant les mouvements tectoniques du Crétacé environnement vaste, a continué et perfectionné dans le Crétacé supérieur, cette base a été monté dur par un tissu recouvrant composé de très métamorphisées cristalline en profondeur. Pendant de longues périodes d'érosion qui a suivi, questand tissu a été fragmentée et largement supprimée. Patches de celui-ci est resté limité au nord-ouest du massif, et l'altitude modeste de VF. Tarcu, où il s'étend au sud-est, faisant Godeanu. L'érosion, non seulement en vertu de formations dévoilé toile aire danubienne, mais a laissé la preuve manifestele relief lui-même. Dans les montagnes côtoient de nombreux débris Tarcu une surface de repassage de large, suspendue à 2000-2200m, domaine Borăscu. Une seconde surface de lissage, plaine de la rivière, se trouve à une hauteur d'environ 1400m dans les hauts sommets Glade, agréable et le long de la plaine., La position et l'altitude, les montagnes ont un rôle de barrage Tarcu à la circulation des masses d'air qui pénètrent dans le nord et le nord-ouest et au sud et sud-est. La température moyenne annuelle de l'air est de 8 ° C au fond, et de 5,5 ° C à 0 ° C Cuntu vf. Tarcu tout station météo Caransebes, situé dans corridor de la rivière TimisA 200m, il a une valeur de 10,5 ° C. En Janvier, le mois le plus froid, la température moyenne de l'air a des valeurs comprises entre 3 et 4 ° C à la base et 8 et 9 ° C à plus de 2000m. Station Cuntu ces valeurs sont de 4,8 ° C et la station de VF. Tarcu 9 ° C Mois le plus chaud, Juillet, 16-18 ° C la température est connue à fond, et en dessous de 10 ° C à plus de 2000m. ÀPetit Mont température moyenne annuelle est de 7-8 ° C. Au cours de l'année, Juin est la saison des pluies, au cours de Juin à Septembre et d'avril à août précipitations est supérieur à 110mm. Les mois les plus secs sont Octobre et Novembre. Nombre de jours de gel est de 150 au fond et 200 sur les plus hauts sommets. Une grande partie des quantitésprécipitations tuiles sous forme de neige. Première neige peut tomber, même à la fin août, mais très tard dans Décembre. Fondamentalement, plus de 1500m, la neige peut toute l'année. Durée de la neige se situe entre 75-100 jours et 200 jours au pied de la montagne dans la région alpine et des versants nord. station de Vf. Tarcu grosimea dépassent généralement 100 cm, et à l'intérieur du glacier peut atteindre 2-3m. Pour VF. les vents dominants Tarcu nord et au sud, et la vitesse du vent est cuprisă entre 6-10m / s et le 2-5m / s et les vents dominants sont Cuntu nord-est et sud-ouest, et la vitesse est entre 2-5 m / s et 6-10m / s.
Germana
Tarcu Mountains sind ein Gebirgszug Einheit gehören in den westlichen Teil der Südkarpaten. Geographische Einheit Tarcu Mountains besetzen der nordwestlichen Region des südlichen Karpaten, seine Oberfläche ist ähnlich dem eines rechtwinkligen Dreiecks, mit fast gleich cathetes orientierten Tälern und B TimişIstrien und die Hypotenuse River gebildet durch die beiden Täler in entgegengesetzte Richtungen, Cold River (auch bekannt als Hideg River) und River Ebene, weiterhin River wiederum ein Nebenfluss des Flusses. Hauptkamm orientiert Nordosten in den Süden West. Maximum erreicht ist Höhenbereichden Gipfeln Căleanu, mit 2192 m (2190 nach anderen Quellen), Tarcu, mit 2190 m und 2162 m. Es besteht Pietrii mit vier massiven Haupt-Căleanu Tarcu, Baicu-Nedeia und Pietrii-Petreanu (auch bekannt als Bloju) die dem Hauptkamm bildet, und Mount Frühstück (mit demMaximale titudinea 1802 m, erreicht durch vârfulomonim) Berg westlich von diesen drei Einheiten. Diese Täler getrennt durch eine große Zahl von, wie Bistra Şuculeţul und Apfel. Tarcu Berge dominieren die schwachen Metamorphose kristallinen Schiefern, Granit Mesozoikum durchbohrt von massiven und alten Formationen, Paläozoikum undEis, das den Sockel Region darstellt. Während der Kreidezeit tektonische Bewegungen umfangreiche Umwelt, weitergeführt und perfektioniert in der oberen Kreidezeit, hat dieser Basis geritten hart von einem Tuch abdecken, bestehend aus hoch verwandelt worden kristallinen in die Tiefe. Während lange Zeit der Erosion, die folgten, dassTuch Stand wurde zersplittert und weitgehend entfernt. Kleine Flecken blieb es, wie im Nord-Westen des Massivs und der bescheidenen Höhe von VF. Tarcu, wo es erstreckt sich im Südosten, so dass Godeanu. Erosion nicht nur enthüllt unter Leinwand Formationen Donauraum, ließ aber den klaren Beweisdas Relief sich. In den Bergen treffen sich viele Schrott Tarcu eine große Bügelfläche, ausgesetzt auf 2000-2200m, Borăscu Bereich. Eine zweite Oberflächengestaltung, Flussebene, liegt auf einer Höhe von ca. 1400m in den hohen Gipfeln Glade, angenehm und entlang des Flusses plain gefunden.Der Lage und Höhe, haben die Berge eine Rolle Tarcu Hindernis für die Bewegung der Luftmassen, dass Sie sowohl im Norden und Nordwesten und Süden und Südosten. Durchschnittliche jährliche Lufttemperatur beträgt 8 ° C an der Unterseite, und 5,5 ° C bei 0 ° C Cuntu vf. Tarcu während Caransebes Wetterstation, in Timis River Corridor befindetAuf 200m, hat es einen Wert von 10,5 ° C. Im Januar, dem kältesten Monat, die mittlere Lufttemperatur bei Werten zwischen 3 und 4 ° C an der Unterseite und 8 und 9 ° C bis über 2000m. Station Cuntu diese Werte sind 4,8 ° C und VF-Station. Tarcu 9 ° C Wärmsten Monat, Juli, 16-18 ° C Temperatur nach unten bekannt, und unter 10 ° C bis über 2000m. ZuFrühstück Mount jährlichen durchschnittlichen Temperatur erreicht 7-8 ° C. Im Laufe des Jahres ist der Juni der Regenzeit, während von Juni bis September und April-August Niederschläge ist größer als 110mm. Die trockensten Monate sind Oktober und November. Anzahl der Tage mit Frost ist 150 an der Unterseite und 200 auf den höchsten Gipfeln. Ein Großteil der MengenNiederschläge fallen Ziegel wie Schnee. Erster Schnee fallen kann sogar im späten August, sondern erst sehr spät im Dezember. Grundsätzlich über 1500m kann der Schnee das ganze Jahr. Dauer der Schnee ist von 75-100 Tagen und 200 Tage am Fuße des Berges in den Alpenraum und Nordhängen. Vf Station. Tarcu grosimea Regel höchstens 100cm, und innerhalb des Gletschers 2. Mai-3m erreichen. Um VF. Tarcu vorherrschenden Winde im Norden und Süden, und cuprisă Windgeschwindigkeit zwischen 6-10m / s und 2-5m / s und bei Cuntu vorherrschenden Winde sind der Nordosten und Südwesten, und die Geschwindigkeit ist zwischen 2-5 m / s und 6-10m / s.
Rusa
Ţarcu горы горных единицы, принадлежащие к западной части Южных Карпат. Географические единицы Ţarcu Горы занимают северо-западном регионе Южных Карпат, его поверхность похожа на прямоугольного треугольника, почти равные cathetes ориентированных долинах и B ТимишИстрия и гипотенузы, образованное двумя долины в противоположных направлениях, холодной реки (также известный как Hideg реки) и реки равнины, реки продолжают обращаться приток реки реки. Главной гряды ориентирован на северо-востока на юго Запад. Максимальная высота диапазон будет достигнутпиков Căleanu, с 2192 м (2190 после других источников), Ţarcu, с 2190 м и 2162 м. Он состоит из 4 Pietrii с массовым главной Căleanu Ţarcu, Baicu-Nedeia и Pietrii-Petreanu (также известный как Bloju) которая является основной хребет и горы Завтрак (сМаксимальная titudinea 1802 м, достигнутое vârfulomonim), расположенный к западу от горных этих трех подразделений. Они разделяются большим числом долины, а Бистра Şuculeţul и яблок. Ţarcu горах преобладают слабые метаморфизованных кристаллических сланцев, гранита пронзили массовым и древних формаций, палеозоя и мезозоялед, который представляет собой постамент регионе. В меловых тектонических движений обширной окружающей среды, продолжающееся и совершенствоваться в верхнем мелу, эта база была ездил на жестком тканью покрытие, состоящее из высоко метаморфизованных кристаллических в глубину. В течение длительного периода, что после эрозии, чтоткань стенд был фрагментарным и в основном решена. Патчи, которая практически не ограничены к северо-западу от массива, а также скромные высоты VF. Ţarcu, где она распространяется и на юго-восток, делая Godeanu. Эрозия не только представила в палатках образования Дунайской области, но оставил четкие доказательствапомощь себе. В горах встретиться со многими лома Ţarcu широкой подошве, приостановлено на 2000-2200, Borăscu области. Второго сглаживания поверхности реки равнины, находится на высоте около 1400m в пиках высокого Поляна, приятная и вдоль реки равнины., Положение и высота, горы имеют барьер роль Ţarcu на движение воздушных масс, которые входят как на севере и северо-западе и юге и юго-восток. Средняя годовая температура воздуха 8 ° C на дне, и 5,5 ° C при температуре 0 ° C Ф. Cuntu. Ţarcu а Карансебеш метеостанции, расположенной в Timis реки коридораНа 200м, это имеет значение 10,5 ° C. В январе, самом холодном месяце, средняя температура воздуха имеет значения от 3 до 4 ° C на дне и 8 и 9 ° C до более 2000м. Станция Cuntu эти значения 4,8 ° C и В. Ф. станции. Ţarcu 9 ° C Наиболее теплый месяц, июль, 16-18 ° C температура известно дна, и ниже 10 ° C до более 2000м. КЗавтрак Маунт годовой средняя температура достигает 7-8 ° C. В течение года, июнь дождей, в июне-сентябре и в апреле-августе осадков больше, чем 110мм. Сухие месяцы октябрь и ноябрь. Число дней с морозом на 150 в нижней части и 200 на высочайших вершин. Большая часть величиныПлитка осадков, выпадающих в виде снега. Первый снег может падать даже в конце августа, но в самом конце декабря. В принципе, за 1500, может снега круглый год. Продолжительность снега составляет от 75-100 дней и 200 дней, у подножия горы в Альпах и северные склоны. Vf станции. Ţarcu гrosimea обычно превышает 100 см, и внутри ледника может достигать 2-3м. Для VF. Ţarcu господствующих ветров севера и юга, и cuprisă скорость ветра составляет от 6 до 10 м / с и 2-5м / с и Cuntu доминирующих ветров на северо-востоке и юго-запад, а скорость составляет от 2-5 м / с и 6-10 м / с
Portugheza
Ţarcu As montanhas são uma unidade de montanha pertencente à parte ocidental do sul dos Cárpatos. Unidade geográfica Ţarcu montanhas ocupam a região noroeste do sul dos Cárpatos, sua superfície é semelhante à de um triângulo retângulo, com cathetes quase igual vales orientados e Timiş BIstria, ea hipotenusa formado pelos dois vales em direções opostas, Cold River (também conhecido como Hideg River) e planície do rio, o rio continuou a virar um afluente do Rio River. Cume principal é orientada do nordeste ao sul West. Alcance máximo de altitude é atingidoos picos Căleanu, com 2.192 m (2.190 depois de outras fontes), Ţarcu, com 2.190 metros e 2.162 m. É composto Pietrii com quatro maciço principal-Căleanu Ţarcu, Baicu-Nedeia e Pietrii-Petreanu (também conhecido como Bloju) que constitui o cume principal, e Monte-almoço (com oMáximo titudinea 1802 m, alcançado por vârfulomonim), localizado a oeste da montanha destas três unidades. Elas são separadas por um grande número de vales, como Bistra Şuculeţul e maçã. Montanhas Ţarcu dominar os fracos metamorfoseado xistos cristalina, atravessado por granito e antigas formações maciças, Paleozóico e MesozóicoICE, que constitui a região do pedestal. Durante o Cretáceo movimentos tectônicos ambiente amplo, continuado e aperfeiçoado no Cretáceo superior, esta base foi montada rígido por um pano cobrindo composto cristalino de alta metamorfoseado em profundidade. Durante longos períodos de erosão que se seguiu, questand tecido foi fragmentado e em grande parte removida. Manchas de que permaneceu restrita ao noroeste do maciço, e à altitude modesta do VF. Ţarcu, onde ela se estende para o sudeste, fazendo Godeanu. A erosão não só revelou em formações lona área do Danúbio, mas deixou a clara evidênciao alívio próprio. Nas montanhas de sucata de conhecer muitas Ţarcu uma superfície de engomar larga, suspenso em 2000, 2200, área Borăscu. A segunda superfície de nivelamento, planície do rio, encontra-se a uma altura de cerca de 1400m no pico de alta Glade, agradável e ao longo da planície do rio., A posição e altitude, as montanhas têm um papel Ţarcu barreira à circulação das massas de ar que entra tanto no norte e noroeste e sul e sudeste. temperatura média anual é de 8 ° C na parte inferior, e 5,5 ° C a 0 ° C vf Cuntu. Ţarcu enquanto Caransebes estação meteorológica, localizada no Corredor Rio TimisA 200m, tem um valor de 10,5 ° C. Em janeiro, o mês mais frio, temperatura média do ar com valores entre 3 e 4 ° C na parte inferior e 8 º e 9 ° C a mais de 2000m. Estação Cuntu esses valores são 4,8 ° C ea estação VF. Ţarcu 9 ° C Mês mais quente, Julho, 16-18 ° C de temperatura conhecida para baixo, e abaixo de 10 ° C a mais de 2000m. ABreakfast Monte temperatura média anual chega a 08/07 ° C. Durante o ano, de Junho é o mês das chuvas, nos meses de junho a setembro e agosto de Abril de precipitação são maiores do que 110mm. Os meses mais secos são outubro e novembro. Número de dias com geada é de 150 na parte inferior e 200 na altos picos. Grande parte das quantidadesprecipitação telha caindo como neve. Primeiro neve pode cair ainda no final de agosto, mas no final de dezembro. Basicamente, mais de 1500m, a neve pode todo o ano. Duração da neve é entre 75-100 dias e 200 dias no sopé da montanha na região dos Alpes e nas encostas norte. Vf estação. Ţarcu grosimea geralmente superior a 100 centímetros, e dentro da geleira pode chegar a 2-3m. Para VF. ventos predominantes Ţarcu norte e sul, ea velocidade do vento é cuprisă entre 6-10m / s e 2-5m / s, e em Cuntu ventos dominantes são do nordeste e sudoeste, ea velocidade é entre 2-5 m / s e 6-10m / s.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie