Munţii Godeanu reprezintă o unitate montană aparţinând părţii vestice a Carpaţilor Meridionali. Alături de Munţii Retezat, se constituie ca nodul orografic şi hidrografic al acestei grupe montane. Altitudinea maximă este atinsă în vârful Gugu cu 2.291 m.

    Masivul Godeanu prezintă o asimetrie pronunţată. Cele mai mari înalţimi se situează de-alungul culmii principale, respectiv la nord de aceasta. Astfel, se pot menţiona piscurile de peste 2.000 de metri, Godeanu cu2.229 m, Moraru cu 2.284 m, Gugu (cel mai înalt) cu 2.291 m, Scărişoara cu 2.245 m Galbena cu 2.191 m, Borăscu Mare cu 2.158 m. Versanţii dinspre văile râurilor Lăpuşnicul Mare şi Şes sunt abrupţi şi stâncoşi, fiind dificil de urcat.

    Una din caracteristicile cele mai interesante al munţilor Godeanu este prezenţa unei platforme de eroziune glaciară la mare altitudine, numită platforma de eroziune Borăscu.

    Intră în contact spre est cu Munţii Piule-Iorgovanu iar prin aceştia mai departe cu Munţii Retezat; spre vest şi nord-vest se leagă prin Culmea Prislop-Corhale cu Munţii Ţarcu, iar spre sud-vest creasta principală se continuă cu Munţii Cernei. Râurile ce străbat aceşti munţi aparţin a patru bazine hidrografice: Cerna către sud şi sud-vest, Râul Rece (şi de aici în Timiş) către nord-vest, Jiul de Vest către est, respectiv Lăpuşnicul Mare - Râul Mare către nord.

     Particularitatea cea mai importantă a Munţilor Godeanu o reprezintă marea extensie a suprafeţelor de nivelare. În partea superioară cel mai bine reprezentat este complexul sculptural sau platforma de eroziune alpinăBorăscu (denumită după localitatea omonimă din Gorj), ce afectează culmea principală în jurul altitudinilor de 2.000 - 2.200 m. Acesta platformă are cea mai bună reprezentare în Muntele Borăscu, unde întreaga structură alpină are o orizontalitate remarcabilă. Mai jos, în jurul altitudinilor de 1.400 - 1.600 m, nivelul Râului Şes afectează în special culmile secundare.

    Munţii Godeanu se prezintă sub forma unei creste principale unitare situată în general la altitudini de 1900 - 2000 m care trimite culmi secundare către nord şi sud. Din punct de vedere geologic sunt alcătuiţi din roci aparţinând Pânzei Getice, reprezentate mai ales prin şisturi cristaline. Spre zonele marginale apar şi calcare jurasice.

    În Cuaternar, Munţii Godeanu au fost afectaţi de glaciaţiune, ce a permis formarea de mase de gheaţă (probabil iniţial gheţari) la obârşia văilor din zona culmii centrale. După topirea lor au rămas o serie de forme de relief specifice, printre care se pot menţiona circuri glaciare, văi glaciare cu praguri glaciare, cuvete lacustre, morene.

    Peisajul acestor munţi se face remarcat prin îmbinarea suprafeţelor de nivelare cu urmele gheţarilor cuaternari, peisaj ce constratează cu masivul vecin nord-vestic, Munţii Retezat. Numărul lacurilor glaciare este mic, cele mai importante fiind lacurile Godeanu şi Scărişoara.

    Partea superioară a culmilor este ocupată de păşuni alpine, ce sunt folosite pentru creşterea ovinelor. Această activitate tradiţională românească, păstoritul, a fost foarte dezvoltată în trecut, însă astăzi înregistrează o restrângere. Această îndeletnicire ancestrală a făcut ca aceşti munţi să fie destul de bine populaţi, lucru ce se poate observa şi după numărul ridicat de stâne, unele din ele având un grad ridicat de complexitate structurală.

 

 


Categorie
  • Categorie:Munti
Fotografii

Munții Godeanu

Munții Godeanu
Engleza
Godeanu is a unit belonging mountainous western part of the Southern Carpathians. Mountains along Retezat act as orographic node basin and the mountain groups. Maximum altitude reached 2291 m peak of Mount Gugu Godeanu presenta pronounced asymmetry. The biggest fall heights along the main ridge, north of this question. Thus, it may indicate peaks over 2,000 meters, Godeanu cu2.229 m to 2284 m Moraru, Gugu (highest) to 2291 m to 2245 m Yellow Scărişoara 2191 m Borăscu Mis 2158 m with slopes from sea and river valleys Lăpuşnicul are steep and rocky plain, it is difficult to climb. One of the most interesting features is the presence of mountains Godeanu a platform for high-altitude glacial erosion, erosion platform called Borăscu. & nbsp; Get in contact with the mountains east Iorgovanu nut and through them on with Retezat Mountains, west and north-west link through the ridge Prislop Corhale Ţarcu Mountains and south-west main ridge continues the Cerna Mountains . Rivers that cross these mountains are four river basins: CERN & nbsp, south and southwest, Cold River (and here in Timisoara) to the northwest, west to east Jiu respectively Lăpuşnicul Mare - River to the north. peculiarity most important mountains is the vast extension Godeanu Surface smoothing. The top best represented is complex sculptural or erosion alpinăBorăscu platform (named after the homonymous town in Gorj), affecting the main peak around altitudes of 2000-2200 m. This platform has the best representation Borăscu Mount, where the entire structure has a horizontal Alpine remarkable. MBelow you around altitudes of 1400-1600 m, mainly affects the plain river side peaks. Godeanu is presented as a major increase in overall unit located at altitudes of 1900-2000 m sending secondary peaks to the north and south. In terms of geologically consist of rocks belonging Getic, represented mainly by crystalline. Appear to marginal areas and Jurassic limestone. In Quaternary, Godeanu were affected by glaciation, which allowed the formation of ice masses (glaciers probably initially) at the head of the valleys of the celm plants. After their melting remained a number of specific landforms, among which may indicate glacial, glacial valleys with glacial rapids, nooks lake, moraine. The landscape of these mountains is known for blending surfaces with traces of leveling Quaternary glaciers, landscape constratează with masivul northwestern neighbor, Retezat Mountains. Number of glacial lakes is low, most importantly Godeanu lakes and Scărişoara. The top of the slopes is occupied by alpine meadows, which are used for sheep. The Romanian traditional activity, shepherding was very developed and, In the past, but today recorded a restriction. This ancestral occupation was that these mountains are quite well populated, so you can see beyond the high number of sheep, some of them having a high degree of structural complexity.
Spaniola
Godeanu es una unidad perteneciente parte montañosa occidental de los Cárpatos Meridionales. Montañas a lo largo de actuar como Retezat cuenca orográfica nodo y los grupos de montaña. altitud máxima alcanzada 2291 m pico del Monte Gugu Godeanu presenteuna asimetría pronunciada. La mayor caída de alturas a lo largo de la cordillera principal, al norte de esta cuestión. Por lo tanto, puede indicar picos de más de 2.000 metros, Godeanu cu2.229 ma 2.284 m Moraru, Gugu (más alto) a 2291 m de 2.245 m amarillas Scarisoara 2.191 m Borăscu Mes 2158 m, con pendientes de mar y valles de los ríos Lăpuşnicul son empinadas y rocosas de fricción, es difícil de escalar. Una de las interesantes características más es la presencia de montañas Godeanu una plataforma para la altura de los glaciares de erosión alta, la plataforma de la erosión llamada Borăscu. & nbsp; Póngase en contacto con las montañas al este tuerca Iorgovanu ya través de ellos con Retezat montañas, al oeste y el enlace norte-oeste a través de la cordillera montañas Prislop Corhale Ţarcu y el suroeste de cresta principal sigue las montañas Cerna . Los ríos que cruzan estas montañas son cuatro cuencas fluviales: CERN & nbsp, al sur y suroeste, Río Frío (y aquí en Timisoara) al noroeste, oeste a este, respectivamente Jiu Lăpuşnicul Mare - Río hacia el norte. peculiaridad importante es la montaña más vasta extensión Godeanu Superficie suavizado. La nueva Mejorque se presenta es complejo escultórico o plataforma erosión alpinăBorăscu (nombre de la ciudad homónima en Gorj), afectando a la cima principal alrededor de una altura de 2000-2200 m. Esta plataforma cuenta con la mejor representación Borăscu Monte, donde toda la estructura tiene un notable horizontal de los Alpes. MA continuación, en torno a una altitud de 1400-1600 m, afecta principalmente a la orilla del río picos normal. Godeanu se presenta como un importante incremento en la unidad general situados en altitudes de 1900-2000 m envío de los picos secundarios al norte y sur. En términos de geológicamente consisten en rocas pertenecientes geta, representada principalmente por cristalina. Comparecer a las zonas marginales y la piedra caliza jurásica. En Cuaternario, Godeanu se vieron afectadas por la glaciación, lo que permitió la formación de masas de hielo (glaciares, probablemente en un principio) a la cabeza de los valles de los cplantas de olmo. Después de su fusión se mantuvo una serie de accidentes geográficos específicos, entre lo que puede indicar, glacial valles glaciales con rápidos glaciares, lagos rincones, morena. El paisaje de estas montañas es conocida por las superficies de mezcla con restos de nivelación glaciares cuaternarios, paisaje constratează con masivul noroeste de vecino, Montañas Retezat. Número de lagos de origen glaciar es baja, lo más importante y lagos Godeanu Scarisoara. La parte superior de la ladera está ocupada por praderas alpinas, que se utilizan para el ganado ovino. La actividad tradicional rumano, el pastoreo está muy desarrollada y, En el pasado, pero hoy registró una restricción. Esta ocupación ancestral fue que estas montañas son muy bien poblada, por lo que pueden ver más allá de la gran cantidad de ovejas, algunas de ellas con un alto grado de complejidad estructural.
Italiana
Godeanu è un'unità appartenente montuosa parte occidentale dei Carpazi Meridionali. Montagne lungo atto Retezat come bacino nodo orografico e dei gruppi di montagna. quota massima raggiunta 2.291 m vetta del Monte Gugu Godeanu presenteuna asimmetria pronunciata. Le altezze più grande caduta lungo il crinale principale, a nord di questa questione. Pertanto, esso può indicare vette oltre i 2.000 metri, Godeanu cu2.229 m 2284 m Moraru, Gugu (valore massimo) a 2291 m a 2245 m 2191 m Gialle Scarisoara Borăscu Mè 2.158 m con pendenze dal mare e valli fluviali Lăpuşnicul sono ripide e rocciose pianura, è difficile da scalare. Una delle interessanti caratteristiche più è la presenza di montagne Godeanu una piattaforma per l'alta quota di erosione glaciale, piattaforma di erosione chiamato Borăscu. & nbsp; Entrare in contatto con le montagne a est dado Iorgovanu e attraverso di loro con Montagne Retezat, a ovest e il collegamento nord-ovest attraverso la dorsale Prislop Corhale Montagne Ţarcu e sud-ovest crinale principale prosegue Monti Cerna . I fiumi che attraversano queste montagne sono quattro bacini fluviali: CERN & nbsp, sud e sud-ovest, Cold River (e qui a Timisoara) a nord-ovest, da ovest a est Jiu rispettivamente Lăpuşnicul Mare - Fiume a nord. peculiarità montagne più importante è la vasta estensione Godeanu lisciatura superficiale. Il re Toppresentato è complesso scultoreo o alpinăBorăscu piattaforma di erosione (il nome dalla città omonima in Gorj), che colpisce la vetta principale intorno altitudini di 2000-2200 m. Questa piattaforma è la migliore rappresentazione Borăscu Monte, dove l'intera struttura ha un notevole orizzontale alpino. MQui di seguito circa altitudini di 1400-1600 m, colpisce soprattutto la pianura picchi riva al fiume. Godeanu è presentato come un forte aumento delle unità complessive situata ad altitudini di 1900-2000 m invio picchi secondari a nord e sud. In termini di geologicamente costituiti da rocce appartenenti getica, rappresentata principalmente da cristallina. Sembrano zone marginali e di calcare giurassico. Nel Quaternario, Godeanu sono state colpite da glaciazione, che ha permesso la formazione di masse di ghiaccio (ghiacciai, probabilmente inizialmente) alla testa delle valli del cElm piante. Dopo la loro fusione è rimasta una serie di morfologie specifiche, tra cui possono indicare glaciali, valli glaciali con rapide glaciale, il lago angoli, morena. Il paesaggio di queste montagne è noto per le superfici di fusione con tracce di livellamento ghiacciaio quaternario, paesaggio constratează con masivul prossimo nord-occidentale, Montagne Retezat. Numero di laghi glaciali è bassa, soprattutto Godeanu laghi più e Scarisoara. La parte superiore del versante è occupato da prati alpini, che vengono utilizzati per gli ovini. L'attività tradizionale rumena, la pastorizia era molto sviluppata e, In passato, ma oggi ha registrato una restrizione. Questa occupazione ancestrale era che queste montagne sono ben popolata, in modo da poter vedere oltre l'elevato numero di pecore, alcune delle quali hanno un alto grado di complessità strutturale.
Franceza
Godeanu est une unité appartenant montagneuses partie occidentale des Carpates Méridionales. Loi sur les montagnes le long de Retezat comme nœud orographique du bassin et les groupes de montagne. altitude maximale atteint 2291 m sommet du mont Gugu Godeanu présenteUne asymétrie prononcée. Les hauteurs de chute la plus importante le long de la crête principale, au nord de cette question. Ainsi, il peut indiquer sommets de plus de 2.000 mètres, Godeanu cu2.229 m à 2284 m Moraru, Gugu (le plus élevé) à 2291 m à 2245 m 2191 m jaune Scarisoara Borăscu Mest 2158 m avec des pentes de la mer et les vallées fluviales Lăpuşnicul sont escarpés et rocailleux plaine, il est difficile de grimper. Une des fonctionnalités intéressantes plus est la présence de montagnes Godeanu une plate-forme pour l'altitude glaciaire érosion haute plate-forme d'érosion, appelé Borăscu. & nbsp; Entrer en contact avec les montagnes à l'est de noix Iorgovanu et par eux sur des montagnes de Retezat, à l'ouest et le lien nord-ouest à travers les montagnes Ridge Prislop Corhale Tarcu et au sud-ouest de la crête principale continue les montagnes Cerna . Rivières qui traversent ces montagnes sont quatre bassins fluviaux: CERN & nbsp, sud et sud-ouest, la rivière froide (et ici, à Timisoara) au nord-ouest, d'ouest en est, respectivement, Jiu Lăpuşnicul Mare - River au nord. particularité importante montagnes le plus, c'est la vaste extension Godeanu lissage de surface. Le nouveau Bestprésenté est sculpturales complexes ou plate-forme alpinăBorăscu érosion (nom de la ville homonyme de Gorj), affectant le pic principal autour des altitudes de 2000-2200 m. Cette plate-forme a la meilleure représentation Borăscu Mont, où toute la structure a une horizontale alpin remarquable. MCi-dessous vous autour d'une altitude de 1400-1600 m, pèse essentiellement sur la rivière des pics côté uni. Godeanu est présenté comme une augmentation importante dans l'unité de l'ensemble situé à une altitude de 1900-2000 m envoyer pics secondaires au nord et au sud. En termes de géologiquement composé de roches appartenant gète, représentée principalement par cristalline. Apparaissent dans des zones marginales et de calcaire jurassique. En Quaternaire, Godeanu ont été touchées par la glaciation, qui a permis la formation de masses de glace (glaciers probablement à l'origine) à la tête des vallées de la cplantes orme. Après leur fusion est restée un certain nombre de reliefs spécifiques, parmi lesquels on peut indiquer glaciaires, vallées glaciaires, ses rapides glaciaire, le lac recoins, moraine. Le paysage de ces montagnes est connu pour les surfaces de mélange avec des traces de nivellement glaciers quaternaires, paysage constratează avec masivuL voisin nord-ouest, les montagnes Retezat. Nombre de lacs glaciaires est faible, surtout les lacs et Godeanu Scarisoara. Le sommet de la pente est occupée par des prairies alpines, qui sont utilisés pour les moutons. L'activité traditionnelle roumaine, berger était très développé et, Dans le passé, mais aujourd'hui, a enregistré une restriction. Cette profession ancestrale a été que ces montagnes sont assez bien peuplées, de sorte que vous pouvez voir au-delà du nombre élevé de moutons, certains d'entre eux ayant un haut degré de complexité structurelle.
Germana
Godeanu ist eine Einheit von Berg-westlichen Teil der Südkarpaten. Mountains entlang Retezat fungieren als Knoten orographische Becken und der Berg-Gruppen. Maximal erreichte Höhe 2291 m Gipfel des Mount Gugu Godeanu vorliegendeneine ausgeprägte Asymmetrie. Die größten Fallhöhen entlang des Hauptkamms, nördlich von dieser Frage. So kann es Gipfeln über 2.000 Meter, Godeanu cu2.229 m bis 2284 m angegeben Moraru, Gugu (höchster Wert) bis 2291 m bis 2245 m 2191 m Yellow Scarisoara Borăscu Mist 2.158 m mit Steigungen von Meer und Flusstäler Lapusnicul sind steil und felsig Ebene, ist es schwierig zu besteigen. Eines der interessantesten Features ist das Vorhandensein von Bergen Godeanu eine Plattform für die Höhen-glazialen Erosion Erosion Plattform namens Borăscu. & nbsp; in Kontakt mit den Bergen östlich Iorgovanu Mutter und durch sie auf mit Retezat Mountains, West-und Nord-West-Verbindung über den Grat Prislop Corhale Tarcu Mountains und Südwest-Hauptkamm Werde weiterhin die Cerna-Gebirge . Rivers, dass diese Berge überqueren sind vier Flussgebieten: CERN & nbsp, Süden und Südwesten, Cold River (und hier in Timisoara) im Nordwesten, Westen nach Osten bzw. Jiu Lapusnicul Mare - River im Norden. Eigentümlichkeit wichtigsten Berge ist die große Ausdehnung Godeanu Oberflächenglättung. Die besten Top-revorgelegte komplexe skulpturale oder Erosion alpinăBorăscu Plattform (benannt nach der gleichnamigen Stadt in Gorj), zum Nachteil der Hauptgipfel rund Höhen von 2.000 bis 2.200 m. Diese Plattform ist die beste Darstellung Borăscu Mount, wo die gesamte Struktur hat eine horizontale Alpine bemerkenswert. MNachfolgend finden Sie rund Höhen von 1400-1600 m, betrifft vor allem die Ebene Flussseite Gipfeln. Godeanu wird vorgestellt als eine wesentliche Steigerung der Gesamt-Einheit m befindet sich auf einer Höhe von 1900-2000 Senden sekundären Gipfeln im Norden und Süden. Im Bereich der Geografischenlogisch bestehen aus Gesteinen gehören getische, vertreten vor allem durch kristalline. Erscheine Randgebieten und Jurakalk. Im Quartär waren Godeanu erlaubt Vergletscherung betroffen, die die Bildung von Eismassen (Gletscher wahrscheinlich zunächst) an der Spitze von den Tälern der celm Pflanzen. Nach ihrem Abschmelzen blieb eine Reihe von spezifischen Landschaftsformen, unter denen Moräne, kann darauf hindeuten, Eiszeit, Glazial Urstromtäler mit Stromschnellen, Ecken See. Die Landschaft dieser Berge ist bekannt für Landschaft Blending Oberflächen mit Spuren von Gletschern Nivellierung Quartär, constratează mit masivul nordwestlichen Nachbarn, Retezat Gebirge. Anzahl der Gletscherseen ist niedrig, vor allem Godeanu Seen und Scarisoara. Die Spitze der Pisten ist Schafen besetzten Almwiesen, für welche verwendet werden. Die rumänischen traditionellen Tätigkeit, Schafhaltung war sehr entwickelt undIn der Vergangenheit, aber heute eine Einschränkung erfasst. Diese uralte Beruf war, dass diese Berge ganz gut bevölkert werden, so dass Sie über die hohe Zahl der Schafe sehen können, nachdem einige von ihnen einen hohen Grad an struktureller Komplexität.
Rusa
Godeanu является подразделением принадлежащих горной западной части Южных Карпат. Горы вдоль Ретезат выступать в качестве узла орографических бассейна и горных групп. Максимальная высота 2291 м достигнут пика горы Гугу Godeanu настоящеевыраженной асимметрией. Наибольшие падение высоты вдоль хребта, к северу от этого вопроса. Таким образом, это может указывать вершин высотой более 2000 метров, Godeanu cu2.229 м до 2284 м Морару, Гуго (высшая оценка) до 2291 м до 2245 м Желтые Scărişoara 2191 м Borăscu Mявляется 2158 м с уклонами от морских и речных долин Lăpuşnicul крутые и каменистой равнине, трудно подняться. Одной из наиболее интересных особенностей является наличие гор Godeanu платформы для высотных ледниковой эрозии, эрозия платформа называется Borăscu. и пBSP; Свяжитесь с горы к востоку орех Iorgovanu а через них и на с Ретезат горы, к западу и северо-запад связи через хребет Прислоп Corhale Ţarcu гор и юго-западе главного хребта продолжает Cerna горы . Реки, пересекающие эти горы 4 речных бассейнов: CERN и Б.SP, юге и юго-Колд-Ривер (и здесь, в Тимишоара) на северо-запад, с запада на восток, соответственно джиу Lăpuşnicul Mare - река на севере. особенность наиболее важных горах огромное расширение Godeanu Поверхность сглаживания. Верхней лучшие повторнопредставил сложный скульптурный или эрозии alpinăBorăscu платформы (названный в честь одноименного города в Горж), затрагивающих основные пика в высоте 2000-2200 М. Эта платформа имеет лучшее представление Borăscu горы, где вся структура горизонтальных Горные замечательно. MНиже по высоте 1400-1600 м, главным образом, влияет на простой пиков стороне реки. Godeanu представлен в виде значительного увеличения общего блок расположен на высоте 1900-2000 м отправки вторичные пики на севере и юге страны. С точки зрения географическогологически состоят из пород, относящихся Getic, представлены в основном кристаллический. Будто маргинальных районов и юрских известняков. В четвертичного Godeanu пострадали от оледенения, что позволило образование ледяных масс (ледников, вероятно, на начальном этапе) во главе с долинами связ растений. После таяния остается ряд конкретных форм рельефа, среди которых можно указать, ледниковые, ледниковые долины с ледниковыми пороги, уголки озера, морены. Пейзаж этих гор известно, для смешивания поверхностей со следами выравнивания четвертичных ледников, пейзаж constratează с masivuл северо-западного соседа, Ретезат гор. Количество ледниковых озер низкие, самое главное Godeanu озер и Scărişoara. В верхней части склонов занимают альпийские луга, которые используются для овец. Румынский традиционной деятельности, пастырства был очень развитым и, В прошлом, но сегодня зарегистрировано ограничений. Это родовое занятие в том, что эти горы хорошо заполняется, поэтому вы можете увидеть за большое количество овец, некоторые из них имеют высокую степень структурной сложности.
Portugheza
Godeanu é uma unidade pertencente à montanha parte ocidental do sul dos Cárpatos. Montanhas ao longo Retezat agir como nó orográfico da bacia e os grupos de montanha. altitude máxima atingida pico de 2.291 m do Monte Gugu Godeanu presenteuma assimetria acentuada. A maior queda alturas ao longo do cume principal, a norte desta questão. Assim, ele pode indicar picos de mais de 2.000 metros, Godeanu cu2.229 m para 2.284 m Moraru, Gugu (mais alto) a 2291 m 2245 m 2191 m Amarelo Scărişoara Borăscu Mé 2.158 m, com declives do mar e os vales dos rios Lăpuşnicul são íngremes e rochosas simples, é difícil subir. Uma das características interessantes mais é a presença de montanhas Godeanu uma plataforma de alta altitude erosão glacial, a plataforma de erosão chamado Borăscu. & nbsp; Entre em contato com as montanhas porca Iorgovanu leste e, através deles, com a Retezat montanhas, oeste e noroeste do link através da crista Prislop Corhale Ţarcu Montanhas e sudoeste do cume principal continua a Montanhas Cerna . Rios que atravessam estas montanhas são quatro bacias hidrográficas: CERN & nbsp, sul e sudoeste, Cold River (e aqui em Timisoara) para o noroeste, oeste para leste, respectivamente Jiu Lăpuşnicul Mare - Rio para o norte. peculiaridade montanhas mais importante é a vasta extensão Godeanu nivelamento da superfície. A re melhores topapresentado é complexo escultórico ou plataforma de erosão alpinăBorăscu (em homenagem a cidade homônima de Gorj), afetando o pico principal altitudes em torno de 2000-2200 m. Esta plataforma tem a melhor representação Borăscu Monte, onde toda a estrutura tem um horizontal Alpine notável. MAbaixo você altitudes em torno de 1400-1600 m, afeta principalmente o lado picos rio de planície. Godeanu é apresentado como um grande aumento na unidade global e situadas em altitudes de 1900-2000 m enviar picos secundários para o norte e sul. Em termos de geologicamente constituído por rochas pertencentes Getic, representada principalmente pelo cristalino. Aparecem em áreas marginais e calcário jurássico. No Quaternário, Godeanu foram afetados pela glaciação, que permitiu a formação de massas de gelo (geleiras provavelmente inicialmente) na cabeça dos vales do cplantas elm. Após a sua fusão manteve uma série de relevos específicos, dentre os quais podem indicar glacial, vales glacial com corredeiras glacial, lago recantos, morena. A paisagem das montanhas é conhecido pela mistura de superfícies com traços de nivelamento geleiras quaternário, paisagem constratează com masivul vizinho do noroeste, Retezat Montanhas. Número de lagos glaciais é baixa, mais importante Godeanu lagos e Scărişoara. A parte superior da encosta é ocupada por prados alpinos, que são utilizadas para ovinos. A actividade tradicional romena, pastorícia foi muito desenvolvida e, No passado, mas hoje registou uma restrição. Essa ocupação ancestral era que estas montanhas são muito bem preenchido, assim você pode ver além do elevado número de ovinos, alguns deles tendo um alto grau de complexidade estrutural.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie