Munţii Făgăraşului este un masiv muntos care face parte din Carpaţii Meridionali, şi în care se află cel mai înalt vârf montan din România, vârful Moldoveanu.

    Masivul Făgăraş, de la est la vest măsoară în linie dreaptă, aproximativ 70 de km iar de la nord la sud circa 45 km. Munţii Făgăraşului seamănă cu o imensă coloană vertebrală orientată de la est la vest având „coastele” (culmile) orientate către nord şi respectiv, sud. Culmile din partea nordică sunt cu mult mai scurte şi mai abrupte decât cele din partea sudică, care sunt foarte lungi şi domoale.

    Munţii Făgăraşului sunt delimitaţi la vest de Valea Oltului, iar la est de Bârsa Groşeţului şi Râul Dâmboviţa. La nord sunt delimitaţi, printr-un mare abrupt tectonic, deDepresiunea Făgăraşului, cunoscută şi sub denumirea de Ţara Oltului. Înspre nord, pe o distanţă de doar 8–10 km, diferenţa de nivel atinge peste 2.000 de metri. Spre sud, delimitarea este mult mai puţin accentuată, fiind făcută, după culmi lungi 30–40 km (Olanului, Robiţa, Scărişoara, Nisipuri, Zârna, etc.), de şirul depresiunilorCâmpulung, Brădetu, Arefu şi Jiblea.

    Suprafaţa totală acoperită de munţii Făgăraşului este peste 2.400 km², fiind, spre comparaţie, de circa 7,5 ori mai mare decât a munţilor Bucegi. Pe cuprinsul întinderii masivului Făgăraşului se găsesc 8 vârfuri de peste 2.500 de metri: Moldoveanu cu 2.544 m, Negoiu cu 2.535 m, Viştea Mare cu 2.527 m, Călţun-Lespezi cu 2.522 m,Vânătoarea lui Buteanu cu 2.507 m, Cornu Calțunuluicu 2.510 m, Hârtopu cu 2.506 m, Dara cu 2.501 m. Există, de asemenea, 42[1] de vârfuri având peste 2.400 m şi mai mult de 150 de vârfuri de peste 2.300 m.

    Aceste vârfuri sunt separate între ele prin şei adânci, unele coborând până sub 2000 m altitudine (Curmătura Zârnei: 1.932 m).

    Această densitate de culmi, abrupturi, vârfuri şi înălţimi, i-au atras masivului şi denumirea de Alpii Transilvaniei, expresie atribuită savantului francez Emmanuel de Martonne.

    Din creasta masivului se desprind către nord şi sud, ca nişte puternice contraforturi de piatră, un mare număr de spinări prelungi (picioare de munte) dispuse aproape perpendicular pe creastă. Ele au lungimi şi mai ales înfăţişări diferite, după cum sunt orientate spre nord sau spre sud. Ramificaţiile nordice sunt în mare parte abrupte şi stâncoase în apropierea crestei, domolindu-se numai sub mantia pădurilor de conifere, care apar imediat ce înălţimea scade sub 1.700 m. O altă caracteristică a acestor ramificaţii constă în aspectul lor de muchie foarte îngustă şi pe alocuri zimţată (de exemplu Muchia Albota).

    În contrast izbitor cu ramificaţiile nordice, spinarile ce se desfac din creastă spre sud (Muntenia) sunt mai lungi şi mai domoale, în parte acoperite de păşuni întinse.

    Porţiunile cele mai dificile de străbătut ale crestei făgărăşene le constituie unele şei ce despart văile sau căldările glaciare nordice de cele sudice.

    Creasta principală şi ramificaţiile nordice ale Făgăraşului supuse acţiunii curenţilor, precum şi dezagregărilor produse de îngheţ şi dezgheţ, formează în unele locuri custuri foarte înguste, şei crenelate, cum sunt :Portiţa Arpaşului cu Fereastra Zmeilor, şeile dintre văile Şerbotei (nord), izvoarele Scara şi Negoiu (sud).

    O altă caracteristică a acestor munţi o constituie numeroasele circuri glaciare, precum şi lacurile alpine situate la mari altitudini. Unele din aceste lacuri sunt alimentate de izvoare subterane.

    Văile care coboară către nord (Transilvania), urmează în marea lor majoritate o direcţie aproape perpendiculară faţă de linia crestei, iar apele lor sunt silite - din cauza pantei foarte înclinate - să coboare în salturi, formând numeroase cascade. Printre văile cele mai pitoreşti se numără: văile Moaşei, Şerbotei, Bâlei, Brezcioarei, Ucei Mari şi Ucişoarei, Sâmbetei.

    Numeroşi munţi din lanţul masivului Făgăraş poartă două denumiri: una pentru versantul nordic şi alta pentru versantul sudic. Astfel: Muntele Buda (sud) este acelaşi cuMuntele Arpaşul Mic (nord); Muntele Cocoriciu (sud) cu Muntele Moaşa(nord); Muntele Moldoveanu (sud) cu Muntele Viştea (nord); versantul sudic al Muntelui Arpaşul Mare sau Vârtopul poartă denumirea de Muntele Vârful MirciiMuntele Ciortea este cunoscut în satele ardelene şi sub numele de Muchea Avrigului.

    Munţii Făgăraş sunt traversaţi de cea mai înaltă şosea din România, Transfăgărăşanul.


Categorie
  • Categorie:Munti
Fotografii

Munții Făgăraș

Munții Făgăraș
Engleza
Fagaras Mountains is a mountainous part of Southern Carpathians, and in which the highest peak mountain in Romania, Moldoveanu Peak. Fagaras Massif, from east to west measured in a straight line, about 70 km and at & nbsp; north to south about 45 km. Fagaras Mountains resemble a huge backbone oriented east to west with "ribs" (ridges) oriented north and that south. Peaks in the north are much shorter and steeper than the south, which are very long and slow. Beech MountainAras is bounded on the west by the Olt Valley and east of Barsa Groşeţului and Dambovita River. To the north are limited by a high steep tectonic deDepresiunea Fagaras, known as the Country backbone. North, a distance of only 8-10 km wide gap reaches 2,000 meters. Spre south delineation is much less pronounced, were made after long ridges 30-40 km (tiles, enslaved, Scărişoara Sands, Zârna, etc..), the string depresiunilorCâmpulung, Bradetu, Arefu and Jiblea. The total area covered by mountains Fagaras is over 2400 km ², beIND, for comparison, about 7.5 times the Bucegi mountains. Extent across the Fagaras Massif are eight peaks over 2,500 meters: Moldoveanu with 2544 meters to 2535 meters Negoiu, Great Vistea 2527 m, 2522 m Caltun-Lespezi, hunting with his Buteanu2507 m, 2510 m Calţunuluicu Cornu, Hârtopu to 2506 m to 2501 m. Dara There are also 42 [1] with peaks over 2,400 m and more than 150 peaks over 2300 m. These peaks are separated by deep saddles, some down tobelow 2000 m (Curmătura Zarna: 1932 m). This density peaks, steep slopes, peaks and heights, and have attracted massive as the Transylvanian Alps, French scholar Emmanuel expression attributed to Martonne. From north ridge is detached and south buttresses like strong marketTRA, a large number of loins prolong (standing mountain) located almost perpendicular to the ridge. They have different lengths and especially appearance, as are oriented north or south. Nordic branches are mostly steep and rocky ridge near, slowly being only under cloak of coniferous forests, which occur as soon as inălţimea falls below 1700 m. Another feature of these junctions is their appearance and sometimes very narrow edge serrated (eg edge Albota). In striking contrast to the northern branches, backs to unravel the ridge to the south (Wallachia) are longer and slow, in part covered by pasture & icirc; ntinse. the most difficult portions of them traveled the Fagaras ridge is some saddles that separate the northern valleys and southern ice buckets. the main ridge of Fagaras and northern branches under the action currents and decaying caused by frost and thaw, formed someCustura places very narrow, notched saddles, such as window Portita Arpasului with kites, saddles between Serbota valleys (north), scale and Negoiu sources (south). Another feature of these is the numerous glacial mountains and alpine lakes located at high altitudes. Some of theselakes are fed by underground springs. valleys descending to the north (Transylvania), is mostly a direction almost perpendicular to the crest, and their waters are forced - due to highly inclined slope - to descend into jumps, forming many waterfalls . Among the most picturesque valleys are: valleyse midwives, Serbota, Basel, Brezcioarei, Ucei Big and Ucisoara, Saturday. Many mountains of Fagaras mountain chain bears two names: one for the northern side and one on the southern slope. Thus: Mount Buda (south) is the same cuMuntele Arpaşul Breakfast (North) Cocoriciu Mountain (South) Mount midwife (north);, Mount Moldoveanu (south) of Mountain Vista (north), southern slope of Mount Arpaşul Mare or Vârtop Mircii is called Mount Peak, Mount Ciortea Transylvanian villages and is known as the edge Avrig. Fagaras Mountains are the highest cross di roadin Romania, Transfagarasanul.
Spaniola
Montañas Fagaras es una parte montañosa de los Cárpatos del Sur, y en las que el pico de la montaña en Rumania, Moldoveanu Peak. Fagaras macizo, de este a oeste mide en línea recta, a unos 70 km y AT & nbsp; de norte a sur a unos 45 km. Montañas Fagaras se asemejan a una gran columna vertebral orientada de este a oeste con "costillas" (crestas) orientada hacia el norte y el sur de eso. Los picos en el norte son mucho más cortos y más abrupta que la sur, que son muy largos y lentos. Montaña de la hayaAras limita al oeste con el Valle de Olt y al este del Barça y el río Dambovita Groşeţului. Al norte está limitado por una alta escarpada deDepresiunea Fagaras tectónica, conocida como la columna vertebral del país. Del Norte, una distancia de tan sólo 8-10 km amplia brecha llega a 2.000 metros. Sp.al sur de nuevo trazado es mucho menos pronunciada, se hicieron después de largas cordilleras 30-40 km (azulejos, esclavizados, Scarisoara Sands, zarna, etc.), la cadena de depresiunilorCâmpulung, Bradetu, Arefu y Jiblea. El área total cubierta por montañas Fagaras tiene más de 2400 km ², seIND, por comparación, alrededor de 7,5 veces el Bucegi montañas. Extensión a través del Macizo Fagaras son ocho cimas de más de 2.500 metros, con 2544 metros Moldoveanu a 2535 metros Negoiu, Gran Vistea 2527 m, 2522 m Caltun-Lespezi, la caza con su Buteanu2507 m, 2510 m Calţunuluicu Cornu, Hârtopu a 2506 m hasta 2501 m. Dara Hay también 42 [1] con picos de más de 2.400 metros y más de 150 cumbres que superan los 2300 m. Estos picos están separados por sillas de profundidad, algunos hastapor debajo de 2000 m (Curmătura zarna: 1932 m). Esta densidad de picos, fuertes pendientes, las crestas y alturas, y han atraído a grandes como los Alpes de Transilvania, erudito francés Emmanuel expresión atribuida a Martonne. Desde cresta norte se separa y contrafuertes sur como mercado fuerteTRA, un gran número de lomos de prolongar (montaña de pie) ubicado a casi perpendicular a la cresta. Ellos tienen diferentes longitudes y aspecto en particular, ya que están orientadas al norte o al sur. ramas nórdicos son en su mayoría escarpada y rocosa cordillera cerca, lentamente sólo bajo manto de bosques de coníferas, que se producen tan pronto como yonălţimea cae por debajo de 1700 m. Otra característica de estas uniones es su aspecto y muy estrecho borde aserrado a veces (por ejemplo, el borde Albota). En contraste sorprendente con las ramas del norte, de espaldas a desentrañar la cresta hacia el sur (Valaquia) son más largo y lento, en parte cubierta por pastos y ICIRc; ntinse. porciones más difícil la de ellos viajaron la cresta Fagaras cierta sillas de montar que separan los valles del norte y el sur de hielo cubos. la cresta principal de Fagaras y sucursales en el norte de las corrientes de acción y en descomposición causados por las heladas y el deshielo, formado algunosCustura lugares muy estrechos, sillas de montar con muescas, como la ventana de Portita Arpasului con cometas, sillas de montar entre los valles Serbota (norte), la escala y las fuentes Negoiu (sur). Otra característica de ellos es el glaciar numerosas montañas y los lagos alpinos situados a gran altura. Algunos de estoslagos son alimentados por manantiales subterráneos. valles descendente hacia el norte (Transilvania), es sobre todo un sentido casi perpendicular a la cresta, y sus aguas se ven obligados - debido a la pendiente inclinada altamente - a descender a saltos, la formación de muchas cascadas . Entre los valles más pintorescos son: vallesparteras e, Serbota, Basilea, Brezcioarei, Ucei Grande y Ucisoara, sábado. Muchas montañas de la cadena de montañas Fagaras tiene dos nombres: uno para el lado norte y una en la ladera sur. Por lo tanto: Monte Buda (sur) es el mismo cuMuntele Arpaşul desayuno (Norte) Cocoriciu Montaña (del Sur) Monte matrona (norte);, El Monte Moldoveanu (sur) de Mountain Vista (norte), ladera sur del monte Arpaşul Mare o Mircii Vârtop se llama Monte Pico, Monte Ciortea aldeas de Transilvania y es conocido como el borde Avrig. Montañas Fagaras son los más altos cruz di por carreteraen Rumania, Transfagarasanul.
Italiana
Monti Fagaras è una parte montuosa dei Carpazi meridionali, e in cui la vetta della montagna più alta in Romania, Moldoveanu Peak. Massiccio Fagaras, da est a ovest misurata in linea d'aria, a circa 70 km e AT & nbsp; nord a sud, circa 45 km. Monti Fagaras assomigliare ad una enorme spina dorsale orientata da est a ovest con "costole" (creste) orientati a nord e quello sud. Picchi nel nord sono molto più brevi e più ripida del sud, che sono molto lunghi e lenti. Beech MountainAras è delimitata a ovest dalla Val di Olt e ad est della Barsa e Groşeţului fiume Dambovita. A nord sono limitate da un elevato deDepresiunea Fagaras ripido tettonica, nota come la spina dorsale Paese. Nord, una distanza di soli 8-10 km divario raggiunge i 2.000 metri. Spdelineazione re sud è molto meno pronunciata, sono state effettuate dopo lunghi promontori 30-40 km (piastrelle, ridotti in schiavitù, Scarisoara Sands, Zârna, ecc.), la depresiunilorCâmpulung stringa, Bradetu, Arefu e Jiblea. La superficie totale coperta da montagne Fagaras è oltre 2400 km ², essereIND, per il confronto, circa 7,5 volte il Bucegi montagne. Portata in tutto il Massiccio Fagaras sono otto vette oltre i 2.500 metri: Moldoveanu con 2.544 metri a 2.535 metri Negoiu, Gran Vistea 2.527 m, 2.522 m Caltun-Lespezi, la caccia con il suo Buteanu2507 m, 2510 m Calţunuluicu Cornu, Hârtopu a 2506 m di Dara 2501 m. Ci sono anche 42 [1] con vette oltre i 2.400 metri e più di 150 vette oltre i 2300 m. Questi picchi sono separati da selle in profondità, fino a qualchesotto i 2000 m (Curmătura Zarna: 1932 m). Questo picchi di densità, pendii ripidi, i picchi e le altezze, e hanno attratto enormi come le Alpi della Transilvania, il francese Emmanuel studioso espressione attribuita a Martonne. Dalla cresta nord si stacca e contrafforti sud come il mercato del forteTRA, un gran numero di filetti di prolungare (montagna in piedi) che si trova quasi perpendicolare al crinale. Essi hanno diverse lunghezze e l'aspetto in particolare, come sono orientate a nord o sud. Nordic rami sono per lo più ripida e rocciosa cresta vicino, lentamente solo sotto il mantello di boschi di conifere, che si presentano non appena honălţimea scende al di sotto 1700 m. Un'altra caratteristica di questi nodi è il loro aspetto e molto stretto margine seghettato a volte (ad esempio bordo Albota). Nel suggestivo contrasto con i rami del nord, schiene a dipanare la cresta sud (Valacchia) sono più a lungo e lento, in parte coperta da pascolo & icirc; ntinse. difficile la maggior parte di loro porzioni percorso il crinale Fagaras è di circa selle che separano le valli del nord e del sud secchielli ghiaccio. cresta principale di Fagaras e rami settentrionale sotto l'azione delle correnti e decadente causati dal gelo e disgelo, formato alcuniCustura luoghi molto ristretti, con intaglio selle, come la finestra Portita Arpasului con gli aquiloni, le selle tra valli Serbota (a nord), scala e fonti Negoiu (sud). Un'altra caratteristica di queste è la glaciale montagne e numerosi laghetti alpini situati in alta quota. Alcuni di questilaghi sono alimentati da sorgenti sotterranee. valli che scendono verso il nord (Transilvania), è per lo più una direzione quasi perpendicolarmente alla cresta, e le loro acque sono costretti - a causa del pendio molto inclinato - a scendere in salti, formando numerose cascate . Tra le valli più suggestive sono: valliostetriche e, Serbota, Basilea, Brezcioarei, UCEI Grande e Ucisoara, Sabato. montagne Molte delle catene montuose Fagaras porta due nomi: uno per il lato nord e una sul versante sud. Così: Monte Buda (a sud) è lo stesso cuMuntele Arpaşul colazione (Nord) Montagna Cocoriciu (Sud) Monte ostetrica (a nord);, Il Monte Moldoveanu (sud) di Mountain Vista (nord), versante meridionale del Monte Arpaşul Mare o Vârtop Mircii si chiama Monte Picco, Monte Ciortea villaggi della Transilvania ed è noto come il bordo Avrig. Montagne Fagaras sono i più alti croce di stradain Romania, Transfagarasanul.
Franceza
Monts Fagaras est une partie montagneuse du sud des Carpates, et dans laquelle le sommet de la montagne la plus élevée en Roumanie, Moldoveanu Peak. Fagaras Massif, d'est en ouest mesurée en ligne droite, à environ 70 km et AT & nbsp; nord au sud à environ 45 km. Monts Fagaras ressembler à une épine dorsale d'énormes orientée d'est en ouest avec des «côtes» (crêtes) orienté au nord et au sud. Peaks dans le nord sont beaucoup plus courtes et plus forte que le sud, qui sont très longues et lentes. Beech MountainAras est délimitée à l'ouest par la vallée de l'Olt et à l'est de Barsa Groşeţului et Dambovita rivière. Au nord sont limitées par une haute raides deDepresiunea tectoniques Fagaras, connue comme l'épine dorsale de pays. Du Nord, une distance de seulement 8-10 km écart atteint 2.000 mètres. Spdélimitation sud re est beaucoup moins prononcée, ont été faites après de longues crêtes 30-40 km (tuiles, esclaves, Scarisoara Sands, Zarna, etc.), la chaîne depresiunilorCâmpulung, Bradetu, Arefu et Jiblea. La superficie totale couverte par des montagnes Fagaras est plus de 2400 km ², soitIND, pour comparaison, environ 7,5 fois les montagnes Bucegi. Étendue à travers le massif Fagaras ya huit sommets de plus de 2.500 mètres: Moldoveanu avec 2544 mètres à 2535 mètres Negoiu, la Grande-Vistea 2527 m, 2522 m Caltun-Lespezi, la chasse avec son Buteanu2507 m, 2510 m Calţunuluicu Cornu, Hârtopu à 2506 m à 2501 m. Dara Il ya aussi 42 [1] avec des pics plus de 2.400 m et plus de 150 sommets de plus de 2300 m. Ces pics sont séparés par des selles de profondeur, certains jusqu'àen dessous de 2000 m (Curmatura Zarna: 1932 m). Cette densité de pics, pentes abruptes, des pics et des hauteurs, et ont attiré d'importants et que les Alpes de Transylvanie, savant français Emmanuel expression attribuée à Martonne. De arête nord est détachée et contreforts sud comme forte sur le marchéTRA, un grand nombre de longes de prolonger (montagne isolée) situé près perpendiculaire à la crête. Ils ont des longueurs différentes et l'aspect en particulier, que sont orientés au nord ou au sud. branches nordiques sont pour la plupart escarpées et rocheuses crête près, que peu à peu sous le manteau des forêts de conifères, qui se produisent dès que jenălţimea tombe en dessous de 1700 m. Une autre caractéristique de ces jonctions est leur apparence et très étroite bordure dentelée parfois (par exemple Albota bord). En frappant contraste avec les branches du Nord, le dos à démêler la crête vers le sud (la Valachie) sont plus longue et lente, en partie couvert par des pâturages et CIRIc; ntinse. portions difficiles plupart d'entre eux parcouru la crête Fagaras est une selle qui séparent les vallées du nord et du sud de seaux à glace. la crête principale de Fagaras et les branches du Nord en vertu de la décomposition des courants d'action et causés par le gel et le dégel, formé certainsCustura places très étroites, entaillé selles, comme la fenêtre Portita Arpasului de cerfs-volants, des selles entre les vallées Serbota (nord), l'ampleur et les sources Negoiu (sud). Une autre caractéristique de ces montagnes est la glaciaires nombreux lacs alpins situés à haute altitude. Certains de ceslacs sont alimentés par des sources souterraines. vallées descendant vers le nord (Transylvanie), est surtout une direction presque perpendiculaire à la crête, et leurs eaux sont forcés - en raison de la pente inclinée fortement - de descendre dans les sauts, formant de nombreuses cascades . Parmi les vallées les plus pittoresques sont: valléessages-femmes e, Serbota, Bâle, Brezcioarei, Ucei Big et Ucisoara, samedi. Beaucoup de montagnes de Fagaras chaîne porte deux noms: un pour le côté nord et l'autre sur le versant sud. Ainsi: Mount Buda (au sud) est le même cuMuntele Arpaşul Petit (Nord) Cocoriciu Mountain (Sud) Mont sage-femme (nord);, Le mont Moldoveanu (sud) de Mountain Vista (nord), la pente sud du mont Arpaşul Mare ou VARTOP Mircii est appelé mont Peak, Mont Ciortea villages de Transylvanie et est connu sous le nom Avrig bord. Monts Fagaras sont les plus élevés de la Croix- route dien Roumanie, Transfagarasanul.
Germana
Fagaras Mountains ist eine bergige Teil der Südkarpaten, und in denen die höchsten Gipfel Berg in Rumänien, Moldoveanu. Fagaras Massiv, von Osten nach Westen Linie gemessen in einer geraden, etwa 70 km und AT & nbsp; Norden nach Süden etwa 45 km. Fagaras Mountains ähneln einem riesigen Rückgrat orientierten Osten nach Westen mit "Rippen" (Kämme) orientierten Norden und Süden, die. Peaks im Norden sind viel kürzer und steiler als im Süden, die langsam sind sehr lang und. Beech MountainAras ist im Westen durch das Olt-Tal und östlich von Barsa Groşeţului und Dambovita River begrenzt. Im Norden sind durch einen hohen steilen tektonische deDepresiunea Fagaras, wie die Country-Backbone bekannt begrenzt. North, einem Abstand von nur 8-10 km breite Lücke 2.000 Metern erreicht. Spre Abgrenzung Süden ist viel weniger ausgeprägt, wurden nach langen Bergrücken 30-40 km (Fliesen, versklavt, Scarisoara Sands, Zârna, etc..), die Zeichenfolge depresiunilorCâmpulung, Bradetu, Arefu und Jiblea. Die Gesamtfläche von Bergen bedeckt Fagaras ist über 2400 km ², werdenIND zum Vergleich etwa 7,5-fache des Bucegi Berge. Umfang über die Fagaras Massiv sind acht Gipfeln über 2.500 Metern: Moldoveanu mit 2544 Metern auf 2535 Meter Negoiu, Great Vistea 2527 m, 2522 m Caltun Lespezi-, Jagd mit seinem Buteanu2507 m, 2510 m Calţunuluicu Cornu, Hârtopu zu 2506 m 2501 m Dara Es gibt auch 42 [1] mit Gipfeln über 2.400 m und mehr als 150 Gipfeln über 2300 m. Diese Spitzen sind Sättel getrennt durch tiefe, bis auf einigeunter 2000 m (Curmătura Zarna: 1932 m). Diese Dichte Gipfeln, steilen Hängen, Gipfeln und Höhen, und haben massive angezogen wie die Siebenbürger Alpen, Französisch scholar Emmanuel Ausdruck zugeschrieben Martonne. Von Nordgrat ist freistehend und Süden Strebepfeiler wie starke MarktpositionTRA, eine große Zahl von Lenden zu verlängern (stehend Berg) befindet sich fast senkrecht auf dem Bergrücken. Sie haben unterschiedliche Längen und vor allem Aussehen, wie sie nach Norden oder Süden orientiert. Nordic Zweige sind meist steil und felsig Grat in der Nähe, nur langsam unter den Mantel der Nadelwälder, die auftreten, sobald ichnălţimea unterschreitet 1700 m. Ein weiteres Merkmal dieser Kreuzungen ist ihr Aussehen und manchmal sehr schmalen Rand gezackt (zB Rand Albota). In auffallendem Gegensatz zu den nördlichen Filialen, Rücken) zu entwirren den Grat in Richtung Süden (Walachei sind mehr und langsam, zum Teil von der Weide & icir abgedecktc; ntinse. schwierigsten Teile der Fagaras Bergkamm über den Sattel, der südlichen trennt, ist etwas Eis Eimer oder nördlichen Ebenen. nördlichen Hauptkamm des Fagaras und Zweigniederlassungen im Rahmen der Aktion Strömungen und verfallenden verursacht durch Frost und Tauwetter, gebildet einigeCustura stellenweise sehr schmalen, gekerbten Sättel, wie z. B. Fenster Portita Arpasului mit Drachen, Sattel zwischen Serbota Täler (Norden), dem Umfang und Negoiu Quellen (Süden). Ein weiteres Merkmal dieser ist den zahlreichen Gletschern und Bergseen gelegen in großen Höhen. Einige dieserSeen sind durch unterirdische Quellen gespeist. Täler im Norden absteigen (Siebenbürgen), ist meistens ein nahezu senkrecht auf den Kamm und ihre Gewässer gezwungen sind - bedingt durch stark geneigten Hang - bis springt hinab in, zahlreiche Wasserfälle zu Tal . Zu den schönsten Täler sind: Tälere Hebammen, Serbota, Basel, Brezcioarei, Ucei Big und Ucisoara, Samstag. Viele Berge von Fagaras Bergkette trägt zwei Namen: einen für die Nordseite und einer auf dem Südhang. Also: Mount Buda (Süden) ist die gleiche cuMuntele Arpaşul Frühstück (Nord) Cocoriciu Mountain (Süd) Mount Hebamme (Norden);, Mount Moldoveanu (südlich) von Mountain Vista (Norden), am Südhang des Monte Mare oder Arpaşul Vartop Mircii heißt Mount Peak, Mount Ciortea siebenbürgischen Dörfer und Berge ist bekannt als der Rand Avrig. Fagaras sind die höchsten Kreuz di Straßein Rumänien, Transfagarasanul.
Rusa
Фэгэраш гор горной части Южных Карпат и в которой самый высокий пик горы Румынии, Молдовяну пик. Фэгэраш массива, с востока на запад, измеренное по прямой линии, около 70 км и в и пBSP; с севера на юг около 45 км. Фэгэраш горы напоминают огромные основу ориентированных с востока на запад с "ребер" (гребней), ориентированных на север и на юг. Пики на севере намного короче и круче, чем на юге, которые очень долго и медленно. Бич МаунтинАрас ограничена на западе долине Олта и к востоку от Барса Groşeţului и Дымбовицу реки. На севере ограничена высокими крутыми тектоническими deDepresiunea Фэгэраш, известный в качестве основы страны. Северный, на расстоянии всего 8-10 км в ширину разрыв достигает 2000 метров. Spразграничения южной повторно выражена значительно слабее, были сделаны после долгих хребтов 30-40 км (плитка, рабство, Scărişoara пески, Zârna и т.д..), то строка depresiunilorCâmpulung, Bradetu, Arefu и Jiblea. Общая площадь, покрытая горами Фэгэраш составляет более 2400 км ², бытьIND, для сравнения, примерно в 7,5 раза Bucegi горы. Степень через Фэгэраш массива восемь вершин высотой более 2500 метров: Молдовяну с 2544 метров до 2535 метров Negoiu, Великий Vistea 2527 м, 2522 м Caltun-Lespezi, охота с Buteanu2507 м, 2510 м Calţunuluicu Корню, Hârtopu на 2506 м до 2501 М. Дара Есть также 42 [1] с вершин высотой более 2400 м и более 150 вершин высотой более 2300 м. Эти пики разделены глубокими седла, некоторые дониже 2000 м (Curmătura Zarna: 1932 м). Эта плотность пиков, крутые склоны, вершины и высоты, и привлекли массовые как трансильванских Альп, французский ученый Эммануэль выражение объясняется Martonne. С севера хребет является отдельной и юго контрфорсы, как сильный рынокTRA, большое количество чресла продлить (стоит гора), расположенную почти перпендикулярно к гребню. Они имеют разные длины и особенно внешний вид, а ориентированы на север или на юг. Северных филиалов основном крутые и скалистые хребта рядом, медленно только под покровом хвойные леса, которые возникают, как только яnălţimea опускается ниже 1700 м. Еще одна особенность этих переходов является их внешний вид, а иногда и очень узкий край зубчатый (например, край гид). разительный контраст с северной ветви, спины, чтобы разгадать хребта на юг (Валахии) являются дольше и медленно, в частности охватываемых пастбищ и icirс; ntinse. самых сложных частей из них путешествовали хребта Фэгэраш некоторые седла, что отдельные северных и южных долин ведра льда. хребта Фэгэраш и северной ветвей под действием токов и разлагающегося вызванные морозом и оттепели, сформированных некоторыеCustura местами очень узкие, зубчатые седла, таких, как окна Portita Arpasului с воздушными змеями, седла между долинами Serbota (север), масштаб и Negoiu источников (юг). Другой особенностью них многочисленных ледниковых гор и альпийских озер, расположенных на больших высотах. Некоторые из этихОзеро питается подземными источниками. убыванию долины к северу (Трансильвания), в основном направлении, почти перпендикулярно к вершине, и их воды вынуждены - в связи с сильно наклоненными склоне - спуститься скачками, образуя многочисленные водопады . Среди самых живописных долин: долиныэлектронной акушерок, Serbota, Базель, Brezcioarei, Ucei Большой и Ucisoara, суббота. Многие горы горного хребта Фэгэраш несет два названия: одно для северной части и один на южном склоне. Таким образом: горы Буда (на юге) такая же, cuMuntele Arpaşul Завтрак (Север) Cocoriciu Маунтин (Южная) Маунт акушерка (север);Гора Молдовяну (юг) горных Vista (на севере), южный склон горы Arpaşul Маре или Vârtop Mircii называется гора Пик, Маунт Ciortea трансильванских деревень и известна как край Avrig. Фэгэраш гор высоких креста Ди дорогив Румынии, Transfagarasanul.
Portugheza
Fagaras Montanhas é uma parte montanhosa do sul dos Cárpatos, e em que o pico da montanha mais alta na Roménia, Moldoveanu. Fagaras Massif, de leste a oeste medido em linha recta, cerca de 70 km e AT & nbsp; norte para o sul aproximadamente 45 km. Fagaras Montanhas se assemelhar a um grande backbone orientado no sentido leste-oeste com "reforços" (cristas) e orientada para o norte que o sul. Picos no norte são muito mais curtos e mais acentuada do que no sul, que são muito longos e lentos. Beech MountainAras é limitada a oeste pelo Vale Olt e leste da Barsa Groşeţului e Rio Dambovita. Ao norte é limitado por uma alta acentuada tectônicas deDepresiunea Fagaras, conhecido como o backbone país. Norte, a uma distância de apenas 8-10 km disparidade atinge 2.000 metros. Spdelimitação re sul é muito menos pronunciada, foram feitas após cumes km de comprimento 30-40 (telhas, escravizados Scărişoara Sands, Zârna, etc.), o depresiunilorCâmpulung string, Bradetu, Arefu e Jiblea. A área total coberta por montanhas Fagaras é mais de 2400 km ², serIND, para comparação, cerca de 7,5 vezes as montanhas Bucegi. Medida através do Maciço Fagaras são oito picos acima de 2.500 metros: Moldoveanu com 2.544 metros para 2.535 metros Negoiu, Great Vistea 2527 m, 2522 m Caltun-Lespezi, caça com o seu Buteanu2507 m, 2510 m Calţunuluicu Cornu, Hârtopu de 2506 m para 2.501 m. Dara Há também 42 [1], com picos de mais de 2.400 metros e mais de 150 picos de mais de 2300 m. Estes picos são separados por profunda selas, alguns atéabaixo de 2000 m (Curmătura Zarna: 1932 m). Este picos de densidade, encostas íngremes, picos e alturas, e têm atraído grande como os Alpes da Transilvânia, estudioso francês Emmanuel expressão atribuída a Martonne. De crista norte é individual e contrafortes do Sul como mercado forteTRA, um grande número de lombos de prolongar (montanha em pé), localizada quase perpendicular à crista. Eles têm diferentes comprimentos e aparência, especialmente, como estão orientadas para o norte ou sul. ramos nórdicos são mais íngremes e rochosas perto do cume, lentamente, sendo apenas sob manto de florestas de coníferas, que ocorrem logo inălţimea cai abaixo de 1.700 m. Outra característica destes cruzamentos é a sua aparência e muito estreita margem, algumas vezes serrilhada (por exemplo, beira Albota). Em flagrante contraste com os ramos do norte, de costas para desvendar o cume para o sul (Valáquia) são mais longos e lentos, em parte coberta por pastagens e ICIRc; ntinse. as porções mais difícil deles viajaram a crista Fagaras algum selas que separam os vales do norte e baldes de gelo do sul. cume principal Fagaras e ramos do norte sob as correntes de ação e decadente causados pelo gelo e degelo, formado algunsCustura lugares muito estreitos, entalhado selas, como a janela Portita Arpasului com pipas, selas entre vales Serbota (norte), escala e fontes Negoiu (sul). Outra característica destes é o glacial inúmeras montanhas e lagos alpinos localizado em altas altitudes. Alguns desteslagos são alimentados por fontes subterrâneas. vales descendo para o norte (Transilvânia), é sobretudo uma direção quase perpendicular à crista, e suas águas são forçados -, devido à inclinação muito inclinados - para descer em saltos, formando muitas cachoeiras . Entre os mais pitorescos vales são: valesparteiras e, Serbota, Basel, Brezcioarei, Ucei Big e Ucisoara, sábado. Muitas montanhas de Fagaras cadeia montanhosa tem dois nomes: uma para o lado norte e uma na encosta sul. Assim: Monte Buda (sul) é o mesmo cuMuntele Arpaşul Breakfast (Norte) Cocoriciu Mountain (Sul) Mount parteira (norte);, Mount Moldoveanu (sul) de Mountain Vista (norte), encosta sul do Monte Arpaşul Mare ou Mircii Vârtop é chamado Monte Pico, Ciortea Transylvanian aldeias Monte e é conhecida como a borda Avrig. Fagaras montanhas são a maior cruz estrada dina Roménia, Transfagarasanul.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie