Masivul Bucegi, cu o suprafaţă de circa 300 km2, se află la extremitatea estică a Carpaţilor Meridionali, desfăşurandu-se între Valea Prahovei la est si culoarul Branului şi Valea Ialomiţei la vest; cade brusc spre nord către depresiunea Bârsei şi spre sud, până la contactul cu Subcarpaţii de curbură. Se întinde pe teritoriul judeţelor Dâmboviţa, Prahova şi Braşov. Fiind de o mare complexitate structurală şi morfologică, masivul apare ca o cetate naturală, cu incinta suspendată la 1600 - 2500 m, sprijinită de abrupturi puternice.

     Unele denumiri toponimice întâlnite în aceşti munţi ridică interesante probleme de filologie. Numele de Bucegi are o formă arhaică de Buceci. Forma Buceci este identică cu a antroponimicului Bucşa[1] sau că numirea ar fi o variantă a lui Bugeac "un complex de mai multi muşchi care formează un covor verde si moale"[2]. În actul ctitoricesc din 1695 al Mănăstirii Sinaia, se spune că mănăstirea a fost ridicată "la pustie sub muntele Buceciul". Numele de Buceci în loc de Bucegi mai este dat masivului, în zilele noastre, de către unii bătrâni din Branul de Sus. Oamenii de pe versantul nordic, estic şi cei din partea de miazăzi a munţilor, ca şi locuitorii Branului de Jos, îi numesc cu toţi în zilele noastre Bucegi. Lingviştii spun ca huceagul sau buceagul este un păduriş des şi jos, ori covorul de muşchi verde şi moale, sau chiar pământul pustiu, lipsit de păduri, doar cu buruieni şi ierbărie. Localităţi cu numele Bugeac sau Buceag existau in judeţele Constanţa, Ialomiţa şi Teleorman, Bugeacul istoric din Basarabia, teritoriu aparţinând regatului dacic al lui Burebista. Poate că tufele joase de jnepeni, numite şi buceag, au dat numele Bucegilor. Lingvistul Sextil Puşcariu susţine chiar că Bucşoiul, unul din braţele stelei de munţi ce se intâlnesc în vârful Omu, îşi are numele derivat de la Buc, Bucur (nume autentic dacic), tot aşa cum şi Buceci, Bugeci, se derivă de la Buc cu acelasi sufix ca în Măneciu sau Moeciu.

    Masivul Bucegi are o formă de potcoavă deschisă spre sud, din centrul căreia izvoreşte râul Ialomiţa. Ramurile principale ale potcoavei se întâlnesc în extremitatea nordică chiar în Vârful Omu, punctul culminant al masivului. În afara celor două ramuri principale, tot din zona vârfului Omu se mai desprind culmi scurte şi abrupte. Către est porneşte muntele Moraru, spre nord-est Bucşoiu formează parte din cumpăna apelor, iar către nordPadina Crucii separă căldările glaciare Mălăieşti si Ţigăneşti.

     Situată între Valea Prahovei şi cea a Ialomiţei, culmea principală a Bucegilor este caracterizată în primul rând prin formele sale de relief puternic contrastante: versantul prahovean (abrupt şi stâncos, cu o diferenţă de nivel de 500-900 m) şi platoul Bucegilor (podiş înalt, având altitudini cuprinse între 1600-2400 m şi o înclinare de la nord către sud.

 

     Masivul Bucegi s-a format odată cu sectorul Carpaţiilor Meridionali şi cu întregul lanţ carpatic, în timpul orogenezei alpineCarpaţii Meridionali şi grupa Bucegilor s-au înălţat cu cca 1000m la sfîrşitul Neogenului şi începutul Cuaternarului.

     Masivul Bucegi reprezintă un larg sinclinal, de direcţie nord-sud, cuprinzând depozite sedimentare mezozoice, aşezate în transgresiune peste un fundament de şisturi cristaline. Aceste depozite sunt formate în cea mai mare parte din calcare jurasiceconglomerate de Bucegi şi gresii micacee. Către marginea răsăriteană a masivului, în porţiunea inferioară a abruptului prahovean, conglomeratele de Bucegi se rezeamă pe formaţii ale flişului cretacic inferior, cuprinzând stratele de Sinaia, precum şi depozitele de marne şi gresii aparţinând etajelor Barremian şi Apţian.

     Relieful carstic este legat de masa calcarelor de pe latura vestică a rezervaţiei, în sectorul Strunga-Grohotiş-Guţanu, iar local de unele blocuri cu dimensiuni mai mari incluse în masa de conglomerate. Specific este exocarstul cu Japiezuri în forme si dimensiuni variabile, unele coline şi avene. Dezolvarea se îmbină sezonier cu îngheţul şi dezgheţul, contribuind la dezvoltarea reliefului ruiniform de pe abruptul calcaros.


Categorie
  • Categorie:Munti
Fotografii

Munții Bucegi

Munții Bucegi
Engleza
Bucegi Mountains, with an area of 300 km2, lies at the eastern extremity of the Southern Carpathians, Prahova Valley unfolding between Bran corridor east and west and Ialomita Valley, falls sharply to the north and south by Barsa depression to contact with the Carpathians curbuRa. It covers the territory River County, Prahova and Brasov. As a structural and morphological complexity, mountain appears as a natural fortress, with enclosure suspended from 1600 - 2500 m, supported by strong steep. Some names found in these mountains rise toponymic interesting PRobleme philology. Bucegi name is an archaic form of Bucecea. Bucecea form is identical to antroponimicului bush [1] or that the appointment would be a variant of Budzhak "a more complex muscle that forms a soft green carpet" [2]. The act of 1695 founded with the Sinaia Monastery, the monastery is said phost high "in the wilderness in mountain Buceciul. Bucecea name instead of the Bucegi massif is given, today, by some elders in the Upper Bran. People on the north side, east and south side of those mountains, and residents of Lower Bran, call them today with all the Bucegi. Linguists say that bushor buceagul site is down often and păduriş or soft carpet of green moss, or even desert land, no forests, only with weeds and weeds. Places with names or Buceag Budzhak existed in the counties of Constanta, Ialomita and Teleorman Bugeac history of Bessarabia, a territory belonging to the Dacian kingdom's Burebistand. Perhaps jnepeni low bushes, called buceag gave Bucegi name. Sextil linguist argues that even Bucsoiul, one of the star arms in the mountains to meet peak Omu, has its name derived from Buc, Bucur (Dacian authentic name), just as and Bucecea, Bugeci, is derived from the Buc same suffix as in Măneciu or Moeciu. Bucegi Mountains is the horseshoe open to the south, which rises from the center of Ialomita river. Horseshoe main branches meet in the very northern tip Omu Peak, the mountain peak. Besides the two main branches, all of the topOmu ui still loose short steep hills. By east hill starts Moraru northwest Bucşoiu form part of divide and ice buckets separated by nordPadina Cross and Tiganesti Malaiesti. And located between the Ialomita Prahova Valley, the main peak is characterized & Bucegiicirc, in his first relief by sharply contrasting forms: slope Prahova (steep and rocky, with a difference of 500-900 m) and Bucegi Plateau (high plateau, with altitudes ranging from 1600-2400 m and an inclination of north to south. Bucegi Mountains Carpathian sector was formed withs Southern Carpathian chain and during orogenezei Alpine. Bucegi Southern Carpathians and group were raised with about 1000m to the end of Neogene and early Quaternary. Bucegi Mountains is a broad trough, north-south direction, including Mesozoic sedimentary deposits,placed in transgression over a crystalline foundation. These deposits are formed mostly of Jurassic limestone, conglomerates and sandstones of Bucegi micacee. The eastern edge of the massif, the lower portion of the scarp Prahova, conglomerates of Bucegi it is built on inferior Cretaceous flysch formationscation, comprising layers of Sinaia, and deposits of marl and sandstone floors belonging to the Barremian and Aptian. karst landscape is related to the mass of limestone on the west side of the reserve, in the detritus-Guţanu Strunga, and some local smaller blocks large conglomerates included in the table. SpeciesFIC is Japiezuri exocarstul with varying sizes and shapes, some hills and potholes. Dezolvarea combine seasonal frost and thaw, contributing to relief from the steep limestone ruiniform.
Spaniola
Montañas Bucegi, con una superficie de 300 km2, se encuentra en el extremo este de los Cárpatos del Sur, Valle de Prahova desdoblamiento entre corredor Bran este y el oeste y el valle de Ialomita, cae bruscamente al norte y al sur la depresión al Barsa contacto con el curbu CárpatosRa. Abarca el territorio del Condado de Río, Prahova y Brasov. Como la complejidad estructural y morfológica, la montaña aparece como una fortaleza natural, con caja suspendida desde 1600 - 2500 m, apoyada por empinadas fuerte. Algunos nombres que se encuentran en estas montañas se elevan sobre toponimia interesantes PRobleme filología. Bucegi nombre es una forma arcaica de Bucecea. Bucecea forma es idéntica a la de Bush antroponimicului [1], o que el nombramiento sería una variante de Budzhak "un músculo más complejo que se forma una suave alfombra verde" [2]. El acto de 1695 fundó junto con el Monasterio de Sinaia, el monasterio se dice phoc / alta "en el desierto en la montaña de Buceciul. Bucecea nombre en lugar del macizo de Bucegi se da, hoy, por algunos ancianos de la Bran Superior. La gente en el lado norte, lado este y sur de las montañas, y los residentes de Baja Bran, los llamamos hoy con todos los Bucegi. Los lingüistas dicen que Busho en el sitio buceagul ha bajado a menudo y păduriş o suave alfombra de musgo verde, o incluso de la tierra del desierto, ni bosques, sólo con las malas hierbas y malezas. Los lugares con nombres o Budzhak Buceag existía en los condados de Constanta, Ialomita y Teleorman historia Bugeac de Besarabia, territorio que pertenece a Burebi el reino de Daciastand. Tal vez arbustos bajos jnepeni, buceag llamada dio nombre Bucegi. Sextil lingüista sostiene que incluso Bucsoiul, uno de los brazos de estrellas en las montañas en las épocas en Omu, tiene su nombre derivado de Buc, Bucur (nombre auténtico dacio), del mismo modo y Bucecea, Bugeci, se deriva del Buc mismo sufijo, como en Măneciu o Moeciu. Montañas Bucegi es la herradura abierta hacia el sur, que se eleva desde el centro del río Ialomita. Herradura ramas principales se encuentran en la punta norte de Omu pico, el pico de la montaña. Además de las dos ramas principales, todos de la parte superiorOmu ui empinadas colinas pasean libremente por corto. Por colina al este comienza Moraru noroeste forman parte Bucşoiu de divide y cubos de hielo separadas por nordPadina Cruz y Malaiesti Tiganesti. Y situado entre el Valle de Prahova Ialomita, el pico principal se caracteriza y BucegiCIRIM, en su alivio por primera vez por formas muy contrastadas: Prahova pendiente (escarpada y rocosa, con una diferencia de 500-900 m) y Bucegi Plateau (meseta alta, con altitudes que van desde 1600 hasta 2.400 metros y una inclinación de norte a sur. montañas de los Cárpatos Bucegi sector se formó cons del sur de la cadena de los Cárpatos y los Alpes durante orogenezei. Bucegi Cárpatos meridionales y el grupo se suscitaron con cerca de 1.000 metros hasta el final del Neógeno y principios del Cuaternario. Bucegi Montañas es una extensa depresión, y el sur hacia el norte, incluyendo los depósitos sedimentarios del Mesozoico,transgresión sobre una base establecida en el cristalino. Estos depósitos están formados principalmente por calizas del Jurásico, conglomerados y areniscas de micacee Bucegi. El borde oriental del macizo, la parte inferior de la rampa de Prahova, conglomerados de Bucegi se ha construido sobre las formaciones inferiores flysch Cretácicocación, que incluye las capas de Sinaia, así como yacimientos de margas y areniscas plantas pertenecientes a la Barremiense y Aptiense. paisaje cárstico está relacionado con la masa de piedra caliza en el lado oeste de la reserva, en el-Guţanu Strunga detritus, y algunos bloques más pequeños locales grandes conglomerados incluidos en la tabla. EspeciesFIC es exocarstul Japiezuri de diferentes tamaños y formas, algunas colinas y baches. Dezolvarea combinan las heladas y el deshielo estacional, lo que contribuye a la piedra caliza ruiniforme relieve escarpado.
Italiana
Montagne Bucegi, con una superficie di 300 km2, si trova all'estremità est dei Carpazi Meridionali, Prahova Valley svolgersi tra Bran corridoio est e ovest e Ialomita Valley, scende bruscamente a nord ea sud della depressione di Barsa contatto con il curbu CarpaziRa. Essa copre il territorio River County, Prahova e Brasov. In qualità di complessità strutturale e morfologica, montagna appare come una fortezza naturale, con la recinzione sospesi dal 1600 - 2500 m, sostenuta da ripidi forte. Alcuni nomi si trovano in queste montagne fanno parte toponomastiche interessanti PRobleme filologia. Bucegi nome è una forma arcaica di Bucecea. Bucecea forma è identico a Bush antroponimicului [1] o che la nomina sarebbe una variante di Budzhak "un muscolo più complessa, che forma un morbido tappeto verde" [2]. L'atto del 1695 fonda con il Monastero di Sinaia, il monastero è detto Phost alta "nel deserto in montagna Buceciul. Bucecea nome al posto del massiccio Bucegi è dato, oggi, da alcuni anziani della Bran Superiore. La gente sul lato nord, lato est e sud di quelle montagne, e gli abitanti della Bassa Bran, li chiamano oggi, con tutte le Bucegi. I linguisti dicono che Busho il sito è giù buceagul spesso e păduriş o soffice tappeto di muschio verde, o anche terra deserta, non le foreste, solo con erbacce e piante infestanti. Luoghi con nomi o Buceag Budzhak esisteva nelle contee di Constanta, Ialomita e Teleorman storia Bugeac di Bessarabia, un territorio appartenente ai Burebi del regno di Daciastand. Forse jnepeni cespugli bassi, buceag chiamato ha dato il nome Bucegi. linguista Sextil sostiene che anche Bucsoiul, uno dei bracci stella in montagna per incontrare Omu di picco ha un nome derivato da Buc, Bucur (nome Daci facente fede), così come e Bucecea, Bugeci, è derivato dal Buc suffisso come in Măneciu o Moeciu. Montagne Bucegi è il ferro di cavallo aperta a sud, che sale dal centro del fiume Ialomita. rami principali ferro di cavallo si incontrano nella punta estrema del nord Omu Peak, la vetta della montagna. Oltre ai due rami principali, tutti i topui Omu ripide colline ancora sciolto a breve. In collina est nord-ovest inizia Moraru fanno parte Bucşoiu di dividere e secchielli ghiaccio separati da nordPadina Croce e Tiganesti Malaiesti. E situato tra la Valle di Prahova Ialomita, il picco principale è caratterizzata & Bucegiicirc, nel suo primo rilievo da parte nettamente contrastanti forme: pendenza Prahova (ripido e roccioso, con una differenza di 500-900 m) e Bucegi Plateau (altopiano, con altitudini che variano 1.600-2.400 metri e un'inclinazione di nord a sud. Bucegi Carpazi settore è stata costituita cons meridionale della catena dei Carpazi e durante orogenezei alpino. Bucegi Carpazi meridionali e il gruppo sono state sollevate con circa 1000m fino alla fine del Neogene e l'inizio del Quaternario. Montagne Bucegi è una valle ampia, in direzione nord-sud, tra Mesozoico depositi sedimentari,collocato nella trasgressione più di un fondamento cristallina. Questi depositi sono formati per lo più di calcare giurassico, i conglomerati e arenarie micacee di Bucegi. Il bordo orientale del massiccio, la parte inferiore della scarpata di Prahova, conglomerati di Bucegi è costruita su flysch cretaceo inferiore formazionizione, composto da strati di Sinaia, e depositi di marna e pavimenti in arenaria appartenente alla Barremiano e Aptiano. paesaggio carsico è correlata alla massa di calcare sul lato ovest della riserva, nel-Guţanu Strunga detriti, e alcuni blocchi più piccoli locali grandi conglomerati, inclusi nella tabella. SpecieFIC è exocarstul Japiezuri con diverse dimensioni e forme, alcune colline e buche. Dezolvarea combinare gelo e disgelo stagionale, contribuendo alla ruiniform ripido rilievo calcareo.
Franceza
Monts Bucegi, d'une superficie de 300 km2, se situe à l'extrémité orientale des Carpates du Sud, la Vallée de Prahova déroule entre couloir Bran est et l'ouest et la vallée de Ialomita, tombe à pic sur le nord et le sud de la dépression Barsa contact avec le curbu CarpatesRa. Il couvre le territoire de la rivière Comté, Prahova et Brasov. En tant que structure et la complexité morphologique, la montagne apparaît comme une forteresse naturelle, avec boîtier suspendu de 1600 - 2500 m, soutenue par une forte raides. Certains noms trouvés dans ces montagnes s'élèvent toponymie intéressante PRphilologie obleme. Nom de Bucegi est une forme archaïque de Bucecea. Bucecea forme est identique à Bush antroponimicului [1] ou que la nomination serait une variante de Budzhak "un muscle plus complexe, qui forme un tapis vert tendre» [2]. La loi de 1695 fondée dans le monastère de Sinaia, le monastère est dit PhoSt élevé »dans le désert à la montagne Buceciul. Bucecea nom au lieu du massif de Bucegi est donné, aujourd'hui, par certains anciens de la Haute-Bran. Les gens sur le côté nord, côté est et au sud de ces montagnes, et les résidents de la Basse-Bran, appelons aujourd'hui avec tous les Bucegi. Les linguistes disent que Bushou le site est en baisse buceagul souvent et păduriş ou doux tapis de mousse verte, voire désertique, sans forêt, seulement avec les mauvaises herbes et les mauvaises herbes. Lieux avec des noms ou Buceag Budzhak existait dans les comtés de Constanta, Ialomita et Teleorman Bugeac l'histoire de la Bessarabie, un territoire appartenant à Burebi le royaume dacestand. Peut-être jnepeni buissons bas, buceag appelé a donné le nom de Bucegi. linguiste sextil fait valoir que même Bucsoiul, l'un des bras étoiles dans les montagnes pour répondre à pic Omu, a son nom dérivé de Buc, Bucur (dace nom faisant foi), tout comme et Bucecea, Bugeci, est dérivé du Buc même suffixe comme dans Măneciu ou Moeciu. Monts Bucegi est le fer à cheval ouvert vers le sud, qui s'élève du centre de la rivière Ialomita. branches principales Horseshoe se réunissent à l'extrémité nord Omu Peak, sommet de la montagne. Outre les deux branches principales, l'ensemble de la partie supérieureui Omu encore du jeu à court collines escarpées. En colline à l'est commence Moraru du Nord-Ouest font partie Bucsoiu de fracture et seaux à glace séparées par nordPadina Croix et Tiganesti Malaiesti. Et situé entre la Vallée de Prahova Ialomita, le pic principal est caractérisée & Bucegiicirc, dans son soulagement d'abord par des formes très contrastées: talus Prahova (escarpé et rocheux, avec une différence de 500-900 m) et Bucegi Plateau (haut plateau, avec des altitudes allant de 1.600 à 2400 m et une inclinaison de du nord au sud. Monts Bucegi Carpates secteur a été formé avecs du Sud des Carpates et au cours de la chaîne alpine orogenezei. sud des Carpates Bucegi et le groupe ont été soulevées à propos de 1000m à la fin du Néogène et au début du quaternaire. Monts Bucegi est une grande cuvette, au sud vers le nord, y compris les dépôts sédimentaires du Mésozoïque,placé dans la transgression sur un fond cristallin. Ces dépôts sont formés dans une grande partie des calcaires du Jurassique, les conglomérats et les grès de micacee Bucegi. La bordure orientale du massif, la partie inférieure de l'escarpement, Prahova conglomérats de Bucegi, il est construit sur des formations de flysch du Crétacé inférieurcation, comprenant des couches de Sinaia, et les dépôts de marne et de grès étages appartenant à la Barrémien et l'Aptien. paysage karstique est liée à la masse de calcaire sur le côté ouest de la réserve, dans le-Guţanu Strunga détritus, et quelques blocs plus petits locaux grands conglomérats inclus dans le tableau. EspèceFIC est exocarstul Japiezuri avec différentes tailles et formes, des collines et des nids de poule. Dezolvarea combiner le gel et le dégel saisonniers, contribuant à la ruiniformes de calcaire escarpées.
Germana
Bucegi, mit einer Fläche von 300 km2, liegt am östlichen Ende der Südkarpaten, entfaltet Prahova Valley zwischen Bran Korridor Ost und West und Ialomita Valley, fällt scharf nach Norden und Süden Barsa Depression Kontakt mit den Karpaten curbuRa. Es umfasst das Gebiet River County, Prahova und Brasov. Als strukturelle und morphologische Komplexität, erscheint Berg als eine natürliche Festung, mit Gehäuse aus 1600 ausgesetzt - 2500 m, steile unterstützt durch starke. Einige Namen finden sich in diesen Bergen steigen toponymische interessante PRobleme Philologie. Bucegi Name ist eine archaische Form des Bucecea. Bucecea Form ist identisch mit antroponimicului Bush [1] oder, dass die Ernennung wäre eine Variante Budzhak "ein komplexer Muskel, der einen weichen grünen Teppich" bilden [2]. Der Akt von 1695 mit dem Sinaia Kloster gegründet, ist das Kloster, sagte Phost high "in der Wildnis in den Bergen Buceciul. Bucecea Namen statt der Bucegi Massiv ist gegeben, heute, von einigen Ältesten in der Upper Bran. Die Menschen auf der Nordseite, Ost-und Südseite der Berge, und die Bewohner des Lower Bran, nennen sie heute mit all den Bucegi. Linguisten sagen, dass Bushoder buceagul Seite ist oft und păduriş oder weichen Teppich aus Moos oder sogar Wüstenland, keinen Wald, nur mit Unkraut und Unkraut. Orte mit Namen oder Buceag Budzhak gab es in den Landkreisen Constanta, Ialomita und Teleorman Bugeac Geschichte von Bessarabien, einem Gebiet von der dakischen Königreiches Burebistehen. Vielleicht jnepeni niedrigen Büschen, gab aufgerufen buceag Bucegi Namen. Sprachforscher Sextil argumentiert, dass sogar Bucsoiul, einer der Sterne Arme in die Berge zu Spitzenzeiten Omu gerecht zu werden, hat seinen Namen von Buc abgeleitet, Bucur (Dacian verbindlich Name), wie und Bucecea, Bugeci ist abgeleitet aus dem Buc dasselbe Suffix wie in Măneciu oder Moeciu. Bucegi ist das Hufeisen nach Süden offen, die Fluss entspringt aus der Mitte des Ialomita. Horseshoe Hauptzweige in der sehr Nordspitze Omu Peak, dem Gipfel treffen. Neben den beiden wichtigsten Zweige, die alle der obenOmu ui noch locker kurzen steilen Hügeln. Mit dem East Hill beginnt Moraru Nordwesten Bucşoiu Bestandteil des Teilens und Eiskübel nordPadina getrennt durch Kreuz und Tiganesti Malaiesti. Und befindet sich zwischen den Ialomita Prahova Valley, Hauptgipfel ist charakterisiert & Bucegiicirc, in seinem ersten Relief von stark kontrastierenden Formen: Hang Prahova (steil und felsig, mit einem Unterschied von 500 bis 900 m) und Bucegi Plateau (Hochebene mit Höhenlagen von 1.600 bis 2.400 m und einer Neigung von Norden nach Süden. Bucegi Karpaten Sektor bildete mits südlichen Karpaten Kette und während orogenezei Alpine. Bucegi Südkarpaten und Gruppen wurden angesprochen Mountains mit ca. 1000m bis zum Ende des Neogen und Quartär früh. Bucegi ist eine breite Mulde, Nord-Süd-Richtung, einschließlich mesozoischen Ablagerungen,platziert in Übertretung über eine kristalline Fundament. Diese Ablagerungen bestehen hauptsächlich aus Jura-Kalkstein gebildet, Konglomerate und Sandsteine des Bucegi micacee. Der Ostrand des Massivs, der untere Teil der Böschung Prahova, Konglomerate Bucegi ist es am unteren Kreidezeit Flysch-Formationen errichtetKation, bestehend aus Schichten von Sinaia, und Ablagerungen von Mergel und Sandstein Etagen Zugehörigkeit zur Barremium und Apt. Karstlandschaft ist Reserve bezogen auf die Masse von Kalk auf der Westseite der im Detritus-Guţanu Strunga, und einige lokale kleinere Blöcke Großkonzerne, die in der Tabelle. SpeziesFIC ist Japiezuri exocarstul mit unterschiedlichen Größen und Formen, einige Hügel und Schlaglöcher. Dezolvarea kombinieren saisonale Frost und Tauwetter, einen Beitrag zur steilen Kalksteinrelief ruiniform.
Rusa
Bucegi гор, площадью 300 км2, находится на восточной оконечности Южной Карпат, Прахова Долина разворачивается между Бран коридора восток и запад, Ialomita долины, резко падает к северу и к югу до депрессии Барса связаться с Карпат curbuРа. Он охватывает территорию реки уезда Прахова и Брашов. Как структурные и морфологические сложности, горных выглядит как природную крепость, с приложением отстранен от 1600 - 2500 м, при поддержке сильных крутой. Некоторые имена, найденные в этих горах рост топонимических интересных PRobleme филологии. Bucegi имя архаичной формой Bucecea. Bucecea форме идентичен antroponimicului куста [1] или, что назначение будет вариант Буджак "более сложные формы мышц, мягкий зеленый ковер" [2]. Акт 1695 основал с Синая монастырь, монастырь сказал фоул высокого "в пустыне в горных Buceciul. Bucecea имя вместо массива Бучеджь дается, сегодня, некоторые старейшины в верхнем Бран. Люди на северной стороне, к востоку и юго стороне этих гор, и жители Нижнего Бран, назвать их сегодня со всеми Bucegi. Лингвисты говорят, что Бушили buceagul сайт не часто и păduriş или мягком ковре зеленого мха, и даже пустынные земли, ни лесов, только с сорняками и сорняков. Места с именами или Buceag Буджак существовали в уездах Констанца, Ialomita и Телеорман Буджакской истории Бессарабии, территории, принадлежащей Burebi даков королевствастенд. Может быть, jnepeni низкий кустарник, называемый buceag Bucegi дал имя. Sextil лингвист утверждает, что даже Bucsoiul, одна из звезд оружия в горы, чтобы встретить пик Ому, имеет свое название происходит от Buc, Букур (даков подлинные имя), так же как и Bucecea, Bugeci, происходит от Buc тот же суффикс, как в Măneciu или Moeciu. Bucegi гор подковы открытый на юг, которая поднимается от центра реки Ialomita. Подкова удовлетворения основных отраслей в самой северной оконечности Ому пик, вершина. Кроме того, две основные ветви, все верхнейОму UI по-прежнему свободно краткое крутые холмы. В восточном холме начинается Moraru северо-западной частью Bucşoiu разделяй и ведра льда, разделенных nordPadina Креста и Tiganesti Malaiesti. И расположен между Ialomita Прахова Долина, основной пик характеризуется и Bucegiicirc, в его первой помощи в резко контрастных форм: наклон Прахова (крутой и скалистый, с разницей в 500-900 м) и Bucegi плато (высокие плато с высотами от 1600-2400 м, а наклон севера на юг. Bucegi гор Карпатских сектора была сформирована сс южного Карпатских цепи и в orogenezei Альпах. Bucegi Южных Карпат и группы были подняты с 1000 м до конца неогена и начале четвертичного периода. Bucegi гор широкий желоб, на северо-южном направлении, в том числе мезозойских осадочных отложений,размещены в нарушение над кристаллического фундамента. Эти отложения сформированная в основном из юрских известняков, конгломератов и песчаников micacee Bucegi. Восточной части массива, в нижней части уступа Прахова, конгломераты Bucegi оно построено на нижней образований мелового флишакатионов в составе слоев Синая, и месторождения мергеля и песчаника этажей, принадлежащих к баррема и апт. карстовых ландшафтов связано с массовой известняка в западной части заповедника, в щебнистых Guţanu Strunga, и некоторые местные мелкие блоки крупные конгломераты, включенных в таблицу. ВидСИИ Japiezuri exocarstul с разных размеров и форм, холмы и выбоин. Dezolvarea объединить сезонной мерзлоты и оттаивания, что способствовало крутому ruiniform помощи известняка.
Portugheza
Bucegi montanhas, com uma área de 300 km2, situa-se na extremidade oriental do sul dos Cárpatos, Prahova Valley desdobramento Bran corredor entre o leste eo oeste e Ialomita Valley, cai abruptamente ao norte e ao sul, até a depressão Barsa contato com o curbu CárpatosRa. Abrange o território do condado do rio, Prahova e Brasov. Como a complexidade estrutural e morfológico, montanha aparece como uma fortaleza natural, com recinto suspenso 1600 - 2500 m, apoiada pela íngreme forte. Alguns nomes encontrados nestas montanhas origem toponímica PR interessantefilologia obleme. Bucegi nome é uma forma arcaica de Bucecea. Bucecea forma é idêntica à de Bush antroponimicului [1] ou que a nomeação seria uma variante do Budzhak "músculo um mais complexo que forma um tapete verde e macia" [2]. O ato de 1695 fundou o Mosteiro de Sinaia, o mosteiro é dito phor alto "no deserto na montanha Buceciul. Bucecea nome em vez do maciço Bucegi é dada, hoje, por parte de alguns anciãos no Bran Superior. As pessoas do lado norte, leste e sul dos montes, e moradores da Baixa Bran, chamá-los hoje, com todos os Bucegi. Os lingüistas dizem que Bushou site buceagul é baixo e muitas vezes păduriş ou tapete macio de verde musgo, ou mesmo deserto, sem florestas, apenas com as ervas daninhas e plantas daninhas. Lugares com nomes ou Budzhak Buceag existiam nos municípios de Constanta, Ialomita e história Teleorman Bugeac da Bessarábia, um território pertencente à Burebi o reino da Dáciastand. Talvez jnepeni arbustos baixos, buceag chamado deu nome Bucegi. linguista sextil argumenta que mesmo Bucsoiul, um dos braços star nas montanhas para satisfazer Omu pico, tem seu nome derivado de Buc, Bucur (Dacian nome autêntico), assim como e Bucecea, Bugeci, é derivado do Buc mesmo sufixo como em Măneciu ou Moeciu. Bucegi Mountains é a ferradura aberta ao sul, que se eleva do centro do rio Ialomita. Horseshoe ramos principais encontram-se na ponta norte Omu de pico, o pico da montanha. Além dos dois ramos principais, todas as topui Omu ainda solto curto morros íngremes. Por colina leste inicia Moraru noroeste fazem parte Bucşoiu de dividir e baldes de gelo separadas por nordPadina Cruz e Tiganesti Malaiesti. Situada entre a Ialomita Prahova Valley, o pico principal é caracterizado e Bucegiicirc, em seu primeiro alívio agudamente formas contrastantes: inclinação Prahova (íngreme e rochosa, com uma diferença de 500-900 m) e Bucegi Planalto (planalto, com altitudes que variam 1600-2400 m e uma inclinação de norte a sul. Bucegi Carpathian Mountains sector foi formado coms do sul dos Cárpatos cadeia e durante Alpine orogenezei. Bucegi Sul Cárpatos eo grupo foram levantadas com cerca de 1000m até o final do Neógeno e Quaternário cedo. Bucegi Mountains é um vale amplo, sentido norte-sul, incluindo depósitos sedimentares do Mesozóico,colocado em transgressão ao longo de um embasamento cristalino. Estes depósitos são formados principalmente de calcário jurássico, conglomerados e arenitos do micacee Bucegi. A borda leste do maciço, a porção inferior da escarpa Prahova, conglomerados de Bucegi é construído sobre as formações do Cretáceo inferior flyschcação, compreendendo camadas de Sinaia, e depósitos de margas e arenitos andares pertencente ao Barremiano e Aptiano. paisagem cárstica está relacionada com a massa de calcário no lado oeste da reserva, no-Guţanu Strunga detritos, e alguns pequenos blocos de local grandes conglomerados incluídos na tabela. EspéciesFIC é Japiezuri exocarstul com tamanhos variados e formas, alguns morros e buracos. Dezolvarea combinar geadas sazonais e descongelamento, contribuindo para o alívio ruiniformes íngreme de pedra calcária.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie