Dâmboviţa este un râu care curge în România, fiind artera hidrogafică principală a municipiului Bucureşti. Râul îşi are izvorul în Munţii Făgăraş la confluenţa a două braţe: Boarcăşu şi Valea Vladului. Trece prin Bucureşti şi se varsă în râul Argeş în apropiere de Budeşti, Judeţul Călăraşi. În drumul său spre vărsarea în Argeş, râul străbate mai multe unităţi de relief: Munţii Făgăraş, Munţii Iezer-Păpuşa, Munţii Leaota, Subcarpaţii Getici şi Subcarpaţii de Curbură,Podişul Getic, Câmpia Înaltă a Târgoviştei, Câmpia Titu, Campia Bucureştilor şi Câmpia Burnasului.
    Râul şi-a lăsat amprenta aspura culturii româneşti în nenumărate feluri, dar şi asupra vieţii cotidiene a locuitorilor capitalei. Dâmboviţa este un râu încărcat cu o istorie bogată, controversată şi interesantă. Fiecare conducător, de când s-a strămutat capitala la Bucureşti, a dorit să-şi lase amprenta asupra râului care scaldă oraşul de secole. Însă sub ce formă şi-au lăsat urmele, veţi afla citind rândurile de mai jos.

    Râul străbate municipiul Bucureşti pe o distanţă de aproximativ 22 de km, parcurgând oraşul de la nord-vest la sud-est. Deşi este principala sursă de apă în alimentarea Bucureştiului, râul a ridicat de-a lungul timpului diverse probleme, datorită fenomenelor hidrologice rezultate din traversarea oraşului: inundaţii, înmlăştiniri. Ca urmare a acestor fenomene, cursul râului a suferit o serie de amenajări, în prezent întregul său curs fiind canalizat[2].

    La trecerea prin municipiul Bucureşti, râul a fost barat pentru a forma Lacul Morii. În aval de acest lac, cursul râului a fost canalizat pe toată porţiunea de albie care străbate capitala. În aval de Bucureşti, Dâmboviţa are ca afluent râul Colentina.

    În amonte de Bucureşti, Dâmboviţa este canalizată pentru ca apoi din râu să se desprindă spre sud un braţ care va forma Râul Ciorogârla. După ce râul se desparte în două, Dâmboviţa îşi urmează cursul spre Bucureşti în albia sa naturală. Astfel, în cazul în care Dâmboviţa are un debit foarte mare, surplusul va fi preluat de Râul Ciorogârla şi Bucureştiul nu va fi inundat. De asemenea, modificarea traseului natural al râului are şi efecte negative precum scăderea debitului râului în aval.

 


Categorie
  • Categorie:Rauri
Fotografii

Râul Dâmbovița

Râul Dâmbovița
Engleza
River is a river flowing in Romania, being the main thoroughfare of Bucharest hidrogafică. River has its source in the Fagaras Mountains at the confluence of two arms: Valley Boarcăşu and Vlad. Passing through Bucharest and flows into the Argeş River, Near Budesti, Calarasi County. On its way to paying the Arges river runs through several units of relief: Mountains Fagaras Mountains Iezer-doll, Leaota Mountains, Carpathians and Carpathians Getic curvature Getic plateau, high plain of Targoviste, Plain Titusu, Plain and Plain Burnasului Bucharest. River has left its mark in countless ways aspura Romanian culture, but also on the daily lives of city residents. River is a river laden with a rich history, controversial and interesting. Each leader, when he removed headsTala in Bucharest, he wanted to leave his mark on the river that surrounds the city for centuries. But what form and left their traces, you'll learn by reading the lines below. The river flows through Bucharest on a distance of about 22 km, traversing the city from northwest to southeast. Although the main source of waterthe supply of Bucharest, the river was high time problems, because hydrological phenomena resulting from crossing the city: flood, swamp generation. Following these events, the river has suffered a number of facilities currently being channeled whole course [2]. When passing through Bucharest Cityyou, the river was crossed to form Lake Mill. Downstream of the lake, the river was channeled over the white portion that crosses the capital. Bucharest downstream of River is a tributary river Colentina. Upstream of Bucharest River is channeled from the river and then learned togive an arm to the south which will form Ciorogarla River. After the river divides into two River shall continue to Bucharest in its natural bed. Thus, if the River is a great rate, surplus will be taken by Ciorogarla River and Bucharest will not be flooded. Also modifiednatural route of the river has negative effects such as low river flow downstream.
Spaniola
River es un río que fluye en Rumania, siendo la principal vía de Bucarest hidrogafică. Río tiene su fuente en las montañas de Fagaras en la confluencia de dos ramas: Valle Boarcăşu y Vlad. Pasando a través de Bucarest y desemboca en el río Argeş, Budesti Cerca, el condado de Calarasi. En su camino hacia el río Arges pago corre a través de varias unidades de relieve: Montañas Montañas Fagaras Iezer-doll, meseta Leaota montañas, los Cárpatos y la curvatura Cárpatos geta geta, altiplano de Targoviste, planta baja Titou, Simple y llano Burnasului Bucarest. río ha dejado su huella en innumerables formas la cultura rumana aspura, sino también en la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad. Es un río cargado de una rica historia, polémico e interesante. Cada líder, al eliminar los jefesTala en Bucarest, que quería dejar su huella en el río que rodea la ciudad durante siglos. Pero, ¿qué forma y dejaron sus huellas, usted aprenderá leyendo las líneas de abajo. El río fluye a través de Bucarest a una distancia de unos 22 km, atravesando la ciudad de noroeste a sureste. Aunque la principal fuente de aguael suministro de Bucarest, el río era problemas de alta el tiempo, porque los fenómenos hidrológicos resultante de la cruza la ciudad: las inundaciones, la generación de pantano. Tras estos acontecimientos, el río ha sufrido una serie de instalaciones que actualmente se canaliza curso completo [2]. Al pasar por la ciudad de Bucarestusted, el río fue cruzado para formar el lago del molino. Río abajo del lago, el río se canalizó en la parte blanca que cruza la capital. Bucarest aguas abajo del río es un afluente del río Colentina. Aguas arriba del río Bucarest se canaliza desde el río y luego aprendió adas un brazo hacia el sur, que constituirá Ciorogarla río. Después de que el río se divide en dos el río seguirá Bucarest en su cauce natural. Así, si el río es un gran tipo, el superávit será tomada por Ciorogarla río y Bucarest no se inundará. También modificadaruta natural del río tiene efectos negativos, como el caudal del río baja aguas abajo.
Italiana
River è un fiume che scorre in Romania, essendo la principale arteria di Bucarest hidrogafică. River ha la sua sorgente nelle montagne Fagaras alla confluenza di due rami: Valle Boarcăşu e Vlad. Passando per Bucarest e si getta nel fiume Arges, Budesti Vicino, nella contea di Calarasi. Sulla sua strada per il pagamento del fiume Arges attraversa diverse unità di sollievo: Monti Fagaras Montagne Iezer-doll, altopiano getica Montagne Leaota, Carpazi e Carpazi curvatura getica, altopiano di Targoviste, Pianura Titou, Pianura e Pianura Burnasului Bucarest. River ha lasciato il segno in innumerevoli modi aspura cultura romena, ma anche sulla vita quotidiana dei residenti. River è un fiume pieno di una ricca storia, controverso e interessante. Ogni leader, quando ha eliminato le testeTala a Bucarest, voleva lasciare la sua impronta sul fiume che circonda la città per secoli. Ma quale forma e lasciato le loro tracce, imparerai leggendo le righe qui sotto. Il fiume scorre attraverso Bucarest a una distanza di circa 22 km, attraversa la città da nord-ovest a sud-est. Sebbene la principale fonte di acquala fornitura di Bucarest, il fiume era giunto il momento di difficoltà, perché i fenomeni idrogeologici derivanti dalla attraversano la città: alluvione, palude generazione. A seguito di questi eventi, il fiume ha subito una serie di servizi attualmente in fase di incanalati intero corso [2]. Quando attraversano Bucharest Cityvoi, il fiume era attraversato da formare il lago Mill. A valle del lago, il fiume è stato incanalato sulla parte bianca che attraversa la capitale. Bucarest a valle del fiume è un affluente del fiume Colentina. Fiume a monte di Bucarest viene incanalata dal fiume e poi imparato adarle un braccio verso il sud che costituiranno Ciorogarla River. Dopo il fiume si divide in due River continuano a Bucarest nel suo alveo naturale. Quindi, se il fiume è un ottimo prezzo, surplus sarà presa dal Ciorogarla River e Bucarest non sarà inondato. Anche modificatopercorso naturale del fiume ha effetti negativi come la scarsa portata del fiume a valle.
Franceza
River est une rivière qui coule en Roumanie, étant l'artère principale de Bucarest hidrogafică. Rivière prend sa source dans les monts Fagaras à la confluence de deux branches: la vallée Boarcăşu et Vlad. En passant par Bucarest et se jette dans la rivière Argeş, Budesti, Proche du comté de Calarasi. Sur le chemin de la rivière Arges payer traverse plusieurs unités de relief: montagnes de Fagaras Mountains Iezer-doll, plateau montagnes Leaota, les Carpates et les Carpates gète courbure gète, haute plaine de Targoviste, Plain Titusu, simple et clair Burnasului Bucarest. River a laissé sa marque dans d'innombrables façons culture aspura roumain, mais aussi sur la vie quotidienne des habitants de la ville. River est un fleuve chargé d'une riche histoire, controversée et intéressant. Chaque chef de file, quand il a enlevé les têtesTala à Bucarest, il a voulu laisser sa marque sur la rivière qui entoure la ville depuis des siècles. Mais sous quelle forme et ont laissé leurs traces, vous apprendrez en lisant les lignes ci-dessous. La rivière traverse Bucarest sur une distance d'environ 22 km, traversant la ville du nord-ouest au sud-est. Bien que la principale source d'eaula fourniture de Bucarest, la rivière était grand temps de problèmes, car les phénomènes hydrologiques résultant du croisement de la ville: inondations, marais génération. Suite à ces événements, la rivière a subi un certain nombre d'installations actuellement acheminés cours entier [2]. En passant à travers la ville de Bucarestvous, la rivière a été franchie pour former le lac Mill. En aval du lac, la rivière a été canalisée sur la partie blanche qui traverse la capitale. Bucarest en aval de la rivière est un affluent Colentina. Amont de Bucarest rivière est canalisée de la rivière et ensuite appris àdonner un bras vers le sud qui feront Ciorogarla rivière. Après le fleuve se divise en deux la rivière continue à Bucarest dans son lit naturel. Ainsi, si la rivière est un excellent tarif, l'excédent sera prise par Ciorogarla River et Bucarest ne sera pas inondé. Également modifiévoie naturelle de la rivière a des effets négatifs tels que la faible débit de la rivière en aval.
Germana
River ist ein Fluss in Rumänien, wobei die Hauptverkehrsader von Bukarest hidrogafică. River hat seinen Ursprung in den Fagaras Mountains an der Mündung der beiden Arme: Valley Boarcăşu und Vlad. Passing durch Bukarest und mündet in den Fluss Argeş, Nähe Budesti, Calarasi County. Auf seinem Weg zur Auszahlung der Arges Fluss fließt durch mehrere Einheiten der Erleichterung: Berge Fagaras Mountains Iezer-Puppe, Leaota Mountains, Karpaten und Karpaten getische Krümmung getische Plateau Hochebene von Targoviste, Plain Titusu, Plain and Plain Burnasului Bukarest. River hat seine Spuren in unzählige Möglichkeiten linken aspura rumänischen Kultur, sondern auch auf das tägliche Leben der Bewohner der Stadt. River ist ein Fluss, beladen mit einer reichen Geschichte, kontrovers und interessant. Jeder Führer, wenn er Kopf entferntTala in Bukarest, er wollte seine Marke auf dem Fluss, der die Stadt umgibt seit Jahrhunderten verlassen. Aber was Form und hinterließen ihre Spuren, wirst du weiter unten lernen durch das Lesen der Zeilen. Der Fluss fließt durch Bukarest auf einer Entfernung von etwa 22 km, durchquert die Stadt von Nordwesten nach Südosten. Obwohl die wichtigste Quelle von Wasserdie Lieferung von Bukarest, wurde der Fluss höchste Zeit Probleme, weil hydrologischen Phänomene, die aus der Kreuzung der Stadt: Hochwasser, Sumpf Generation. Nach diesen Ereignissen Fluss hat das Wesen erlitt eine Reihe von Einrichtungen derzeit kanalisiert ganzen Verlauf [2]. Wenn Sie durch die Stadt BukarestSie wurde über den Fluß zum See Mill Form. Unterhalb des Sees, wurde der Fluss kanalisiert über dem weißen Teil, der Hauptstadt Kreuze. Bukarest hinter River ist ein Nebenfluss Colentina. Upstream von Bukarest Fluss kanalisiert aus dem Fluss und dann gelernt,geben, einen Arm in den Süden, die Ciorogarla River bilden. Nachdem der Fluss teilt sich in zwei River gilt weiterhin in seinem natürlichen Bett Bukarest. So, wenn der Fluss ist ein großer Satz, Überschuss wird durch Ciorogarla River und Bukarest getroffen werden nicht überflutet wird. Auch modifiziertnatürliche Weg des Flusses hat negative Auswirkungen wie niedrige Wasserstand der Flüsse stromabwärts.
Rusa
Река протекает река в Румынии, которая является главной магистрали Бухареста hidrogafică. Река берет свое начало в горах Фэгэраш, в месте слияния 2 оружия: долина Boarcăşu и Влад. Проходя через Бухарест и впадает в реку Арджеш, Рядом с Будешть, Кэлэрашь County. На своем пути к оплате реки Арджеш проходит через несколько единиц рельефа: горы Горы Фэгэраш Иезера-кукла, Leaota гор, Карпаты и Карпаты Getic кривизны Getic плато, высокой равнине Тырговиште, Plain Титуси, равнины и равнина Burnasului Бухаресте. реки оставило свой след в бесчисленных вариантах aspura румынской культуры, но и на повседневную жизнь жителей города. Река, река груженого с богатой историей, противоречивым и интересным. Каждый лидер, когда он снял главТала в Бухаресте, он хотел бы оставить свой след на реке, которая окружает город на протяжении веков. Но в какой форме и оставили свои следы, вы узнаете, читая строки ниже. Река протекает по Бухаресте на расстоянии около 22 км, пересекая город с северо-запада на юго-восток. Хотя основным источником водыпоставки в Бухаресте, река была высокой проблемы времени, потому что гидрологических явлений, в результате, пересекающих город: наводнение, болото поколения. После этих событий, река пострадал ряд объектов, в настоящее время направляется весь ход [2]. При прохождении через города БухарестВы, река перешли к форме озеро Mill. Вниз по течению от озера, реки были направлены на белой части, которая пересекает столицу. Бухарест вниз по течению реки приток реки Colentina. Вверх по течению реки Бухаресте направляется от реки, а затем научилисьдать руку на юг, который будет служить Ciorogarla реки. После река разделяется на две реки будем продолжать в Бухаресте в своем естественном постели. Таким образом, если река большая скорость, профицит будет принято Ciorogarla реки и в Бухаресте не будут затоплены. Кроме того, изменениеестественным путем реки имеет негативные последствия, такие как низкий поток реки вниз по течению.
Portugheza
River é um rio que corre na Roménia, sendo a principal via de Bucareste hidrogafică. Rio tem sua nascente na Serra Fagaras na confluência dos dois braços: Vale Boarcăşu e Vlad. Passando Bucareste e desemboca no rio Argeş, Budesti Próximo County, Calarasi. Em seu caminho para o pagamento do rio Arges percorre várias unidades de relevo: montanhas Montanhas Fagaras Jezer-doll, planalto Leaota Montanhas, Cárpatos e Cárpatos curvatura Getic Getic, planalto de Targoviste, Plain Titusu, pura e simples Burnasului Bucareste. Rio deixou sua marca em inúmeras formas de cultura aspura romeno, mas também na vida diária dos moradores da cidade. É um rio carregado com uma história rica, controversa e interessante. Cada líder, quando retirada cabeçasTala em Bucareste, ele queria deixar sua marca no rio que circunda a cidade há séculos. Mas de que forma e deixaram suas marcas, você vai aprender a ler as linhas abaixo. O rio flui através Bucareste, em uma distância de cerca de 22 km, atravessando a cidade de noroeste a sudeste. Embora a principal fonte de águao fornecimento de Bucareste, o rio era hora de problemas, porque os fenômenos hidrológicos resultantes do cruzamento da cidade: inundações, geração de pântano. Na sequência destes acontecimentos, o rio tem sofrido uma série de instalações actualmente a ser canalizado curso inteiro [2]. Quando passar Bucareste Cityvocê, o rio foi atravessado de forma Lake Mill. A jusante do lago, o rio foi canalizado sobre a parte branca que atravessa a capital. Bucareste, a jusante do rio é um afluente do rio Colentina. Upstream de Bucareste rio é canalizado do rio e depois aprendeu adar um braço para o sul, que irão formar Ciorogarla River. Depois que o rio se divide em dois River deve continuar a Bucareste em seu leito natural. Assim, se o Rio é uma grande taxa, o excedente será tomada pelo Ciorogarla River e Bucareste não será inundado. Também modificadopercurso natural do rio tem efeitos negativos, como a baixa vazão do rio a jusante.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie