Jijia (în ucraineană: Жижия) este un râu care străbate teritoriile Ucrainei şi României, fiind afluent de dreapta al râului Prut.

     Râul Jijia izvorăşte din regiunea Cernăuţi a Ucrainei, în apropiere de frontiera cu România, la o altitudine de 410 metri şi curge spre sud-est în judeţul Botoşaniprin oraşul Dorohoi, vărsându-se în Prut pe teritoriul judeţului Iaşi.

    Are o lungime de 275 km şi un bazin hidrografic de 5.757 km². Printre afluenţii cei mai importanţi se numără râurile Sitna, Miletin şi Bahlui. Iniţial, Jijia se vărsa în Prut în dreptul localităţii Gura Bohotin (comuna Gorban, judeţul Iaşi), într-o regiune mlăştinoasă cu statut de rezervaţie, numită "Delta Jijiei".

    Pentru reducerea efectului inundaţiilor şi extinderea suprafeţelor agricole, au fost efectuate mai multe lucrări de regularizare a cursului râului Jijia. Astfel, în aval de localitatea Chipereşti, apare o bifurcaţie (nod hidrotehnic) a Jijiei, o parte din debite (aşa-numita "Jijia veche") pornind spre Gorban şi altele ("Jijia nouă") - pe albia nouă - spre Moreni.

    Începând din dreptul localităţii Chipereşti, a fost deviat cursul râului Jijia prin executarea unui canal, care are rolul de a dirija Jijia (inclusiv Bahluiul) direct spre Prut în amonte de Moreni. Aici a fost amenajată o albie nouă, cuprinsă între două diguri.

    Cursul vechi al Jijiei, foarte meandrat de la Chipereşti în aval, are o lungime de 56 km şi este cursul natural al râului. Cursul inferior a fost modificat, tăindu-se diferite coturi ale râului şi efectuându-se lucrări de regularizare mai importante în zona Costuleni. Partea inferioară a cursului vechii Jijii a fost şi ea îndiguită. Jijia veche nu mai pare a fi legată astăzi de cursul superior al Jijiei, având exclusiv rolul de a colecta debitele a patru afluenţi mai mici ai Jijiei de pe cursul inferior şi de a le conduce în Prut la Gorban.

    Începând din anul 1998, Direcţia Apelor Prut a derulat un proiect de cooperare cu Institutul Olandez de Management al apelor interioare şi Tratarea apelor uzate (RIZA), proiect intitulat "Modelare, monitorizare şi reconstrucţie ecologică în bazinul hidrografic Prut". Proiectul prevedea efectuarea de lucrări de decolmatare la nodul hidrotehnic de la Chipereşti, pentru ca apa să poată circula şi pe Jijia veche .

La începutul anului 2003 s-a depus documentaţia la PIN MATRA-Olanda, fiind obţinută finanţarea proiectului în iunie 2003. Între anii 2003 şi 2006 s-au executat următoarele lucrări


Categorie
  • Categorie:Rauri
Fotografii

Râul Jijia

Râul Jijia
Engleza
Jijia (Ukrainian: Жижия) is a river that flows through the territories of Ukraine and Romania, as a right tributary of the Prut River. Jijia River rises in the Chernivtsi region of Ukraine, near the border with Romania, at an altitude of 410 metrand flows south-east and the county town Botoşaniprin Dorohoi shedding into the Prut Iasi county territory. has a length of 275 km and a catchment of 5757 km ². Among the most important tributaries include rivers Sitna, Miletin and Bahlui. Originally Jijia flowing into the Prut &icirc, in the right locality mouth Bohotin (Gorban village, Iasi county), in the swampy reserve status, called "Delta Jijia. To reduce the effect of flooding and expansion of agricultural land have been made more regularization work rate Jijia river. Thus, downstream localitatChipereşti it appears a fork (junction hydro) of Jijia, part of the flow (so-called "Jijia old) starting to Gorban and others (nine Jijia) - the bed of nine - to Moreni. Since the village law Chipereşti , the river was diverted Jijia by running a channel, which is directing the Jijia (includingBahlui River) directly to the Prut River upstream of Moreni. There was arranged a nine bed, between two dams. Jijia Old Course very Chipereşti meanders from downstream, has a length of 56 km and is the natural course of river. The lower was modified by cutting the different bends of the river and work being doneand major adjustment in the Costuleni. Jijia bottom of the old course and it was dammed. Jijia old no longer seems to be related to the upper Jijia today, having only intended to collect debts of four smaller tributaries of the lower course of Jijia and lead them to Gorban Prut. Begin & ActionIRC, when in 1998, Prut Water Directorate has developed a cooperation project with the Netherlands Institute for Management of inland waters and wastewater treatment (Riza), project entitled "Modelling, monitoring and ecological restoration in the river Prut. The project provides for the core hydro unsilting works from Chipereşti, because water can cJijia ircula and old. In early 2003 has filed documentation PIN MATRA-Holland, having been awarded project funding in June 2003. Between 2003 and 2006 were executed following works
Spaniola
Jijia (en ucraniano: Жижия) es un río que fluye a través de los territorios de Ucrania y Rumanía, como un afluente del río Prut. Jijia río que nace en la región de Chernivtsi de Ucrania, cerca de la frontera con Rumania, a una altitud de 410 metry fluye hacia el sur-este y la capital del condado Dorohoi Botoşaniprin vertimiento en el condado de Iasi territorio Prut. tiene una longitud de 275 km y una cuenca de 5757 km ². Entre los afluentes más importantes son los ríos Sitna, Miletín y Bahlui. Originalmente Jijia que fluye hacia el Prut yCIRIM, en el derecho de la boca Bohotin localidad (aldea Gorban, el condado de Iasi), en el estado de la reserva pantanosa, llamada "Delta Jijia. Para reducir el efecto de las inundaciones y la expansión de las tierras agrícolas se han realizado más de regularización de la carga de trabajo Jijia río. Por lo tanto, aguas abajo localitatChipereşti parece un tenedor (hidroeléctrica de empalme) de Jijia, parte de la corriente (los llamados "Jijia de edad) a partir de Gorban y otros (nueve Jijia) - la cama de nueve - para Moreni. Dado que el derecho local Chipereşti , el río fue desviado Jijia mediante la ejecución de un canal, que es la dirección de la Jijia (incluyendoBahlui río) directamente hasta el río Prut aguas arriba de Moreni. No se organizó una cama nueve, entre dos presas. Jijia Old Course muy Chipereşti meandros del río abajo, tiene una longitud de 56 km y es el curso natural del río. Cuanto más baja fue modificada mediante la reducción de las curvas diferentes del río y de trabajo que se realizay el importante ajuste en la Costuleni. Jijia parte inferior del campo antiguo y fue represado. Jijia edad ya no parece estar relacionado con la parte superior Jijia hoy, sólo tienen la intención de cobrar las deudas de los cuatro afluentes más pequeños del curso inferior del Jijia y conducirlos a Gorban Prut. Comience y AcciónIRC, cuando en 1998, Prut Dirección del Agua ha elaborado un proyecto de cooperación con el Instituto Holandés para la gestión de las aguas interiores y el tratamiento de aguas residuales (Riza), el proyecto titulado "Modelado, control y restauración ecológica en el río Prut. El proyecto prevé la base hidráulica unsilting obras de Chipereşti, porque el agua puede circula Jijia y viejos. A principios de 2003 ha presentado la documentación PIN MATRA-Holland, y lo ha obtenido la financiación del proyecto en junio de 2003. Entre 2003 y 2006 se ejecutaron las siguientes obras
Italiana
Jijia (ucraino: Жижия) è un fiume che scorre attraverso i territori di Ucraina e Romania, come affluente di destra del fiume Prut. Jijia fiume sorge nella regione di Chernivtsi di Ucraina, vicino al confine con la Romania, ad una altitudine di 410 metre scorre verso sud-est della città e la contea Botoşaniprin Dorohoi spargimento nel territorio della contea di Iasi Prut. ha una lunghezza di 275 km e un bacino di 5.757 km ². Tra gli affluenti dei fiumi più importanti sono Sitna, Miletín e Bahlui. Originariamente Jijia che sfocia nel Prut eicirc, in bocca Bohotin diritto località (frazione Gorban, contea di Iasi), nella riserva di stato paludoso, chiamato "Delta Jijia. Per ridurre l'effetto di inondazioni e l'espansione di terreni agricoli sono stati resi più regolarizzazione ritmo di lavoro Jijia fiume. Pertanto, a valle localitatChipereşti appare un bivio (idro giunzione) di Jijia, parte del flusso (cosiddetto "Jijia vecchio) di iniziare a Gorban e altri (nove Jijia) - il letto di nove - di Moreni. Poiché la legge villaggio Chipereşti , il fiume è stato deviato Jijia eseguendo un canale, che sta dirigendo la Jijia (compresiBahlui River) direttamente al fiume Prut a monte di Moreni. Ci è stato organizzato un nove letto, tra due dighe. Jijia Old Course molto Chipereşti meandri da valle, ha una lunghezza di 56 km ed è il corso naturale del fiume. Più basso è stato modificato tagliando le curve differenti del fiume e lavori in corsoe l'adeguamento importante nella Costuleni. Jijia fondo del vecchio corso e si è arginato. Jijia vecchio non sembra più essere correlato alla tomaia Jijia oggi, dopo aver destinato a raccogliere solo i debiti di quattro affluenti minori del corso inferiore del Jijia e condurli alla Gorban Prut. Begin & AzioneIRC, quando nel 1998, Prut Acqua Direzione ha messo a punto un progetto di cooperazione con l'Istituto olandese per la gestione delle acque interne e del trattamento delle acque reflue (Riza), progetto dal titolo "Modellistica, controllo e ripristino ecologico nel fiume Prut. Il progetto prevede l'idro nucleo unsilting opere provenienti da Chipereşti, poiché l'acqua può circula Jijia e vecchi. All'inizio del 2003 ha depositato documentazione PIN MATRA-Holland, che è stato ottenuto il finanziamento del progetto nel giugno 2003. Tra il 2003 e il 2006 sono stati eseguiti i seguenti lavori
Franceza
Jijia (en ukrainien: Жижия) est une rivière qui traverse les territoires de l'Ukraine et la Roumanie, un affluent droit de la rivière Prut. Jijia rivière prend sa source dans la région de Tchernivtsi de l'Ukraine, près de la frontière avec la Roumanie, à une altitude de 410 metret des flux de sud-est et le comté ville Botoşaniprin Dorohoi verser dans le territoire du comté de Iasi Prut. a une longueur de 275 km et un bassin versant de 5757 km ². Parmi les affluents les plus importants sont les rivières SITNA, Miletin et Bahlui. A l'origine Jijia qui se jettent dans le Prut eticirc, dans le droit bouche localité Bohotin (village Gorban, comté de Iasi), dans le statut de réserve marécageuse, appelée "Delta Jijia. Afin de réduire l'effet des inondations et l'expansion des terres agricoles ont été rendues plus le rythme de travail de régularisation rivière Jijia. Ainsi, localitat avalChipereşti il apparaît une fourchette (hydro jonction) de Jijia, une partie du flux (soi-disant «Jijia ans) commencent à Gorban et autres (neuf Jijia) - le lit de neuf - à Moreni. Depuis la loi village Chipereşti , la rivière a été détournée Jijia en exécutant un canal, qui dirige l'Jijia (y comprisBahlui River) directement à la rivière Prut en amont de Moreni. Il a été organisé un lit neuf, entre deux barrages. Jijia Old Course très Chipereşti méandres de l'aval, a une longueur de 56 km et est le cours naturel de la rivière. La baisse a été modifié en coupant les virages différents de la rivière et le travail accompliet d'ajustement dans ce Costuleni. bas Jijia de l'ancien cours et il a été endigué. Jijia vieux ne semble plus être lié à la partie supérieure de Jijia aujourd'hui, ayant seulement pour but de recouvrer les créances de quatre petits affluents du cours inférieur de Jijia et les conduire à Gorban Prut. Begin et d'actionIRC, quand en 1998, Prout Direction de l'Eau a élaboré un projet de coopération avec l'Institut néerlandais pour la gestion des eaux intérieures et de traitement des eaux usées (Riza), projet intitulé "Modélisation, la surveillance et la restauration écologique de la rivière Prut. Le projet prévoit l'hydro base unsilting œuvres de Chipereşti, parce que l'eau peut circula Jijia et vieux. Au début de 2003 a déposé la documentation PIN MATRA-Hollande, qui a été obtenu le financement du projet en Juin 2003. Entre 2003 et 2006 ont été exécutés à l'issue de travaux
Germana
Jijia (ukrainisch: Жижия) ist ein Fluss fließt, dass Rumänien durch die Gebiete der Ukraine und, wie ein rechter Nebenfluss des Pruth River. Jijia River entspringt in der Region Czernowitz in der Ukraine, in der Nähe der Grenze zu Rumänien, auf einer Höhe von 410 metrund mündet südöstlich der Kreisstadt und Botoşaniprin Dorohoi vergießen in den Pruth Iasi County Gebiet. hat eine Länge von 275 km und einem Einzugsgebiet von 5.757 km ². Zu den wichtigsten Nebenflüssen gehören Flüsse Sitna, Miletin und Bahlui. Ursprünglich Jijia fließt in den Pruth &icirc, in die richtige Lokalität Mund Bohotin (Gorban Dorf, Iasi Kreis), in den sumpfigen behalten den Status als "Delta Jijia. Zur Verringerung der Auswirkungen von Überschwemmungen und Ausweitung der Landwirtschaft gemacht wurden mehr Regularisierung Arbeitstempo Jijia Fluss. So nachgelagerten localitatChipereşti scheint es eine Gabel (Anschlussstelle Wasserkraft) von Jijia, Teil der Strömung (sog. "Jijia alt) beginnen Gorban und andere (neun Jijia) - das Bett von neun - bis Moreni. Da das Dorf Gesetz Chipereşti , war der Fluß Jijia, indem Sie einen Kanal, der die Leitung der Jijia (einschließlich umgeleitetBahlui River) direkt an den Fluss Pruth vorgeschaltet Moreni. Es war ein neun Bett angeordnet, zwischen zwei Talsperren. Jijia Old Course sehr Chipereşti schlängelt sich von nachgeordneten, hat eine Länge von 56 km und ist der natürliche Verlauf des Flusses. Die untere war durch Abschneiden der verschiedenen Windungen des Flusses und die Arbeit getan wird geändertund größere Anpassungen in der Costuleni. Jijia Boden des alten Kurs und es war aufgestaut. Jijia alte scheint nicht mehr Jijia oberen werden im Zusammenhang mit der heute, nach nur dazu bestimmt, Jijia sammeln Schulden von vier kleineren Nebenflüsse des unteren Verlauf und führen sie zu Gorban Prut. Begin & ActionIRC, wenn im Jahr 1998, Prut Water Direktion hat eine Kooperation mit dem Niederländischen Institut für Management der Binnengewässer und Abwasserbehandlung (Riza), entwickelte Projekt mit dem Titel "Modellierung, Überwachung und ökologische Sanierung des Flusses Pruth. Das Projekt sieht den Kern Hydro unsilting Werke aus Chipereşti, da Wasser cJijia ircula und alt. Im Frühjahr 2003 hat Holland eingereichten Unterlagen MATRA-PIN, nachdem er 2003 ausgezeichnet Projektförderung im Juni. Zwischen 2003 und 2006 wurden folgende Arbeiten ausgeführt
Rusa
Jijia (на украинском: Жижия) является река, которая протекает через территорию Украины и Румынии, правый приток реки Прут. Jijia Река берет начало в Черновицкой области Украины, неподалеку от границы с Румынией, на высоте 410 метри течет на юго-востоке и главный город графства Botoşaniprin Дорохой пролить на территории уезда Яссы Прут. имеет длину 275 км и водосбора 5757 км ². Среди наиболее важных притоков рек включать Ситно, Miletin и Bahlui. Первоначально Jijia впадающих в реку Прут иicirc, в нужном месте рот Bohotin (Горбань деревне уезда Яссы), в болотистой статус заповедника, называется "Delta Jijia. Чтобы уменьшить влияние наводнений и расширения сельскохозяйственных земель стали более скорость работы регуляризации Jijia реки. Таким образом, ниже по течению localitatChipereşti кажется вилка (соединение гидро) от Jijia, часть потока (так называемый "Jijia лет), начиная с Горбань и др. (9 Jijia) - кровать из 9 - для Moreni. С деревне права Chipereşti , река была отвлечена Jijia выполнив канал, который направляет Jijia (в том числеBahlui реки) непосредственно на реке Прут вверх по течению от Moreni. Был организован 9 кровать, между двумя плотинами. Jijia Старый, конечно, очень Chipereşti от излучины вниз по течению, имеет длину 56 км и является естественным реки. Нижняя была изменена путем разрезания различных поворотах реки, и работу, проводимуюи серьезную корректировку Costuleni. Jijia нижней части старого курса, и было плотины. Jijia старые уже не кажется, связаны с верхней Jijia сегодня, имея целью лишь собирать долги четыре меньших притоков нижнего течения Jijia и привести их к Горбань Прут. Начни и действийIRC, когда в 1998 году, Прут воды управление разработало проект сотрудничества с Нидерландским институтом по вопросам управления внутренних вод и очистки сточных вод (Риза), проект под названием "Моделирование, мониторинг и восстановление окружающей среды на реке Прут. Проект предусматривает основные гидро unsilting работает с Chipereşti, потому что вода может сJijia ircula и пожилых людей. В начале 2003 года подала документы PIN MATRA-Holland, получив финансирование проекта в июне 2003 года. Между 2003 и 2006 годы были выполнены следующие работы
Portugheza
Jijia (ucraniano: Жижия) é um rio que atravessa os territórios da Ucrânia e da Roménia, como um afluente do rio Prut. Jijia rio nasce na região Chernivtsi da Ucrânia, perto da fronteira com a Roménia, a uma altitude de 410 metre os fluxos do Sudeste e do município da cidade Botoşaniprin Dorohoi derramamento em território do concelho Iasi Prut. tem um comprimento de 275 km e uma bacia de 5.757 km ². Entre os afluentes mais importantes incluem rios Sitna, Miletin e Bahlui. Originalmente Jijia desagua no Prut &icirc, no direito localidade boca Bohotin (aldeia Gorban, concelho Iasi), no estado de reserva pantanosa, chamada "Delta Jijia. Para reduzir os efeitos das inundações e ampliação das terras agrícolas foram feitas regularização ritmo de trabalho mais rio Jijia. Assim localitat, a jusanteChipereşti parece um garfo (hidro junção) de Jijia, parte do fluxo (os chamados "Jijia idade), a partir de Gorban e outros (nove Jijia) - a cama de nove - para Moreni. Desde que a lei aldeia Chipereşti , o rio foi desviado Jijia executando um canal, que está dirigindo o Jijia (incluindoBahlui River) diretamente para o rio Prut montante de Moreni. Não foi arranjada uma cama de nove anos, entre duas barragens. Jijia Old Course muito Chipereşti meandros do rio abaixo, tem um comprimento de 56 km e é o curso natural do rio. O menor foi modificada cortando as curvas diferentes do rio e do trabalho a ser feitoe grande ajuste no Costuleni. Jijia fundo do curso de idade e foi represado. Jijia idade já não parece estar relacionado com a Jijia superior hoje, tendo apenas destina-se a cobrança das dívidas de quatro pequenos afluentes do baixo curso do Jijia e levá-los a Gorban Prut. Begin & AçãoIRC, quando em 1998, Prut Água Direcção tem desenvolvido um projeto de cooperação com o Instituto Holandês para a gestão das águas interiores e tratamento de águas residuais (Riza), projeto intitulado "Modelagem, monitoramento e restauração ecológica no rio Prut. O projeto prevê a hidro núcleo unsilting obras de Chipereşti, porque a água pode cJijia ircula e velhos. No início de 2003 apresentou documentação PIN MATRA-Holland, tendo sido atribuído financiamento do projecto em Junho de 2003. Entre 2003 e 2006 foram executadas obras seguintes
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie