Râul Argeş este un curs de apă din S-SE României, afluent al Dunării la Olteniţa. Are 350 km iar suprafaţa bazinului hidrografic este de 12.550 kmp. Izvorăşte din partea central-vestică a culmii principale a Munţilor Făgăraş prin doi afluenţi: Buda şi Capra.

    Buda (izvorul principal al sistemului hidrografic Argeş) izvorăşte de sub vârful Arpaşu Mic, de la 2030 m altitudine, din lacul glaciar Buda, iar râul Capra izvorăşte din lacul glaciar Capra, aflat sub vf. Vânătoarea lui Buteanu. În aval de confluenţa pârâului Buda cu Capra, a fost construit barajul Vidraru. De la izvor şi până în zona municipiului Piteşti, râul Argeş are o direcţie de curgere N-S, drenând mai întâi pantele sudice ale Munţilor Făgăraş, străbate apoi Muscelele Argeşului şi Dealurile Argeşului, iar după ce separă Piemontul Cotmeana (în V) de Piemontul Cândeşti (în E), intră în câmpie, unde udă multe subunităţi din Câmpia Română. Debitul mediu multianual variază între 19,6 mc/s în cursul superior, 40 mc/s la ieşirea din zona piemontană şi 73 mc/s la vărsare. Pe cursul superior al râului Argeş s-a construit un sistem hidroenergetic constituit din 17 hidrocentrale (Argeş, Cerbureni, Oeşti, Albeşti,Curtea de Argeş, Zigoneni, Băiculeşti, Budeasa, Merişani etc.). Valea superioară a râului Argeş se încadrează într-o interesantă şi neasemuită zonă turistică străbătută de şoseaua naţională Transfăgărăşan. Afluenţi principali: Vâlsan, Râul Doamnei, Sabar, Dâmboviţa, Neajlov.

    Râul Argeş, izvorăşte din munţii Făgăraş, în centrul ţării, vărsându-se, după un traseu de aproximativ 250 km lungime în Dunăre, în zona sudică a ţării (Olteniţa). Pentru a creşte gradul de utilizare complexă a resurselor hidrografice ale Argeşului, a fost gândită o amenajare a acestui râu, care să satisfacă numeroase cerinţe cum ar fi: alimentări cu apă potabilă pentru populaţie şi industrie, irigaţii combaterea eroziunii solului, piscicultură, prevenirea inundaţiilor, producerea energiei electrice, baze sportive şi de agrement şi chiar navigaţie pe sectorul inferior. In acest scop au fost demarate încă din anul 1960 ample lucrări de regularizare şi amenajare a cursului acestui râu, precum şi a afluenţilor săi mai importanţi (Râul Târgului, Dâmboviţa, Râul Doamnei, Vâlsan). Schema de amenajare a râului Argeş a fost concepută pentru a satisface, din punct de vedere energetic, următoarele, cerinţe: - utilizarea maximă a resurselor hidroenergetice - realizarea de centrale hidroelectrice de mare putere; cu regim de funcţionare la vârf. Pentru atingerea acestor obiective s-a realizat un lac de acumulare important (465 mil. m.c. apă) - Lacul Vidraru de care beneficiază întreaga cascadă de centrale hidroelectrice din aval. Pentru a putea utiliza la întreaga capacitate acumularea Vidraru ;au fost făcute lucrări de captare ai unor afluenţi ai Argeşului (Râul Doamnei, Vâlsan, Limpedea, V. lui Stan) şi chiar un afluent al Oltului (râul Topolog). Aceste aducţiuni secundare însumează zeci de km. de canale, tunele, conducte, precum şi alte construcţii hidrotehnice. Astfel s-a mărit gradul de utilizare a potenţialului hidroenergetic economic, permiţându-se folosirea energiei cursurilor de apă a căror amenajare independentă în centrale de mică putere nu ar fi fost economică, concentrarea debitelor fiind una din căile principale de creştere a puterii în CHE. Sistemul hidroenergetic Argeş este format din următoarele obiective: - două CHE amonte de barajul Vidraru, Cumpăna şi Vâlsan cu o putere de 5 MW fiecare - CHE Vidraru cu o putere de 220 MW - Sectorul Oieşti - C. de Argeş, cu CHE: Oieşti, Albeşti, Cerbureni, V. Iaşului, C. de Argeş; - Sectorul C. de Argeş - Goleşti cu CHE: Noapteş, Zigoneni, Băiculeşti, Mâniceşti, Vâlcele, Merişani, Budeasa, Bascov, Piteşti, Goleşti. - Sectorul Goleşti - Olteniţa cu CHE: Mihăileşti, Adunaţii-Copăceni, Rodovanu, Olteniţa. Din acest sector s-au finalizat în momentul de faţă numai lucrările la CHE Mihăileşti, celelalte fiind abandonate în diverse stadii de execuţie.


Categorie
  • Categorie:Rauri
Fotografii

Râul Argeș

Râul Argeș
Engleza
Arges River is a river in S-SE Romania, tributary of the Danube in Oltenia. Is 350 km and catchment area is 12,550 square kilometers. Stems from the central-west main ridge of the Fagaras Mountains by two tributaries: Buda and Goat. Buda(Main source of Arges river system) arises under the tip Arpasu Mic at 2030 m altitude, in Buda glacial lake and river springs from glacial lake Goat Capra under VF. Buteanu's hunting. Buda brook downstream of the junction with Goat, Vidraru dam was built. From spring until thePitesti, Arges river flow has a NS direction, first draining the southern slopes of the Fagaras Mountains, then crosses Muscelele Arges Arges and hills, and after separating the Piedmont Cotmeana (V) of Piedmont Candesti (in e) in the lowland , where many sub wet PlainRomanian. Multiannual average flow varies between 19.6 cm / s in the upper 40 cm / s out of the foothills and 73 cm / s at the estuary. On the upper river Arges has built a system consisting of 17 hydro power plants (Arges Cerbureni, TETA Albesti, Curtea de Arges, Zigoneni, Baiculesti, Budeasa Merişani etc.).. Arges River upper valley falls into an exciting and unparalleled tourist area crossed by the national road Transfăgărăşan. Major tributaries: Valsan, River Lady, Sabar River, Neajlov. Arges River, rises in Fagaras mountains and, In the center of the country is shedding as a route of about 250 km long in the Danube in the south of the country (Brokerage). To increase the comprehensive utilization of resources of the river Arges, was thought a fitting of the river, which meet many requirements such as drinking water for population and industrialtrie, soil erosion control irrigation, fisheries, flood prevention, electricity generation, sports and entertainment and navigation sector even lower. For this purpose have been initiated since 1960 extensive work and planning to regulate the river course, and its major tributaries (River Fair, D â mboviţa, River Lady, Valsan). Arges River development scheme was designed to satisfy the energy point of view, the following requirements: - Maximum use of hydropower resources - making large hydroelectric power, with peak operating mode. To achieve these objectives was made lakemajor (465 million cubic meters of water) - Lake Vidraru enjoyed the whole cascade of hydroelectric plants downstream. In order to use the full capacity Vidraru, were made abstraction of some tributaries Arges (River Lady, Valsan, clear, V. Stan) and even a tributary of the Olt River (river topology). These adductionsecondary Join totaling tens of kilometers. channels, tunnels, pipelines and other hydraulic structures. Such increased utilization of hydropower potential economically, enabling the use of energy, water courses whose independent development of small power plants were not economic, flow concentration as a main routes growing power in HPP. Arges hydropower system consists of the following objectives: - two HPP dam upstream Vidraru Valsan Cumpana and a 5 MW each - HPP Vidraru a power of 220 MW - Sector Oieşti - C. de Arges, the HPP: Oieşti, Albesti, Cerbureni V. Iasi, C. de Arges - Sector C de Arges - Clears the HPP: Noapteş, Zigoneni, Baiculesti, Mâniceşti, Valcele, Merisani, Budeasa, Bascov, Pitesti, empty. - Sector Golesti - Brokerage Che: Mihailesti, Adunaţii-Copăceni, Rodovanu, Brokerage. In this sector have been completed at present to CHE Mihailesti only work, others are abandoned in various stages of completion.
Spaniola
Arges río es un río en S-SE Rumania, afluente del Danubio en Oltenia. Es de 350 km y zona de influencia es 12.550 kilometros cuadrados. Los tallos de la zona centro-oeste cresta principal de las montañas de Fagaras por dos afluentes: Buda y de cabra. Buda(Fuente principal del sistema del río Arges) se deriva de la punta Arpasu Mic 2030 m de altitud, en el lago glacial de Buda y los manantiales del río desde el lago glaciar Cabra Capra en VF. la caza de Buteanu. Buda arroyo aguas abajo de la confluencia con la cabra, la presa fue construida Vidraru. Desde la primavera hasta elPitesti, el flujo de Arges río tiene una dirección NS, en primer lugar el drenaje de la ladera sur de las Montañas Fagaras, luego cruza Muscelele Arges Arges y colinas, y después de separar el Cotmeana Piamonte (V), de Piamonte Candesti (en e) en las tierras bajas , donde muchos sub-húmeda llanuraRumana. caudal medio plurianual varía entre 19,6 cm / s en la parte superior de 40 cm / s de las estribaciones y 73 cm / s en el estuario. En la parte superior del río Arges ha construido un sistema que consiste en plantas de energía hidroeléctrica 17 (Arges Cerbureni, ETA-T Albesti, Curtea de Arges, Zigoneni, Baiculesti, Budeasa Merişani etc) .. Valle del río Arges superior se divide en una zona turística emocionante e incomparable cruzado por la carretera nacional Transfăgărăşan. Los principales afluentes: Valsan, Río Virgen, río Sabar, Neajlov. Arges río nace en las montañas y Fagaras, En el centro del país se está desprendiendo como una ruta de unos 250 km de largo en el Danubio en el sur del país (Bolsa). Para aumentar la utilización integral de los recursos del río Arges, se pensó un accesorio del río, que cumplen con muchos requisitos como el agua potable a la población y la industriatrie, control de erosión de los suelos de regadío, la pesca, la prevención de inundaciones, generación de electricidad, deportes y entretenimiento y sector de la navegación aún más baja. Para ello se han iniciado desde 1960 un extenso trabajo y la planificación para regular el curso del río, y sus principales tributarios (Río Limpio, D â mboviţa, Río Virgen, Valsan). Arges régimen de urbanización en el Río fue diseñado para satisfacer el punto de vista energético, los siguientes requisitos: - el máximo uso de los recursos de energía hidroeléctrica - toma de energía hidroeléctrica grande, con modo de funcionamiento máximo. Para lograr estos objetivos se hizo lagoimportante (465 millones de metros cúbicos de agua) - Lago Vidraru disfrutado toda la cascada de centrales hidroeléctricas aguas abajo. Para utilizar el Vidraru plena capacidad, se hicieron abstracción de algunos afluentes Arges (Río Virgen, Valsan, claro, Stan V.) y hasta un afluente del río Olt (topología de río). Estas aducciónÚnete a un total de secundaria decenas de kilómetros. canales, túneles, tuberías y otras estructuras hidráulicas. Tal aumento de la utilización de la energía hidráulica potencial económico, permitiendo a los cursos de agua cuyo uso de energía independiente de desarrollo de las centrales pequeñas no eran económicos, la concentración de flujo como una ruta principals creciente poder en la HPP. sistema de Arges hidroeléctrica consta de los siguientes objetivos: - dos presas aguas arriba HPP Vidraru Valsan Cumpana y una de 5 MW cada una - HPP Vidraru una potencia de 220 MW - Sector Oieşti - C. de Arges, la HPP: Oieşti, Albesti, Cerbureni V. Iasi, C. de Arges - Sector C de Arges - Borra la HPP: Noapteş, Zigoneni, Baiculesti, Mâniceşti, Valcele, Merisani, Budeasa, Bascov, Pitesti, vacío. - Sector Golesti - Che Corretaje: Mihailesti, Adunaţii-Copăceni, Rodovanu, de Bolsa. En este sector se han completado en la actualidad a la CHE trabajo Mihailesti, otras sólo son abandonados en distintas fases de elaboración.
Italiana
Arges River è un fiume in S-SE della Romania, affluente del Danubio in Oltenia. È di 350 km e bacino di utenza è 12,55 mila chilometri quadrati. Deriva dal centro-occidentale crinale principale delle Montagne Fagaras da due affluenti: Buda e di capra. Buda(Fonte principale di sistema del fiume Arges), si pone sotto la punta Arpasu Mic a 2030 m di altitudine, nel lago di Buda glaciali e le sorgenti del fiume dal lago glaciale Capra Capra sotto VF. caccia Buteanu's. Buda ruscello a valle della confluenza con Capra, Vidraru diga è stata costruita. Dalla primavera fino a quando ilPitesti, flusso del fiume Arges ha una direzione NS, in primo luogo che drenano il versante meridionale dei Monti Fagaras, attraversa poi Muscelele Arges Arges e colline, e dopo la separazione della Cotmeana Piemonte (V) del Piemonte Candesti (in e) nella pianura , in cui molti sub umida pianuraRumeno. Pluriennale flusso medio oscilla tra i 19,6 centimetri / s in alto 40 cm / s su colline e 73 cm / s alla foce. Sul fiume Arges superiore ha costruito un sistema costituito da 17 centrali idroelettriche (Arges Cerbureni, TETA Albesti, Curtea de Arges, Zigoneni, Baiculesti, Budeasa Merişani ecc) .. Valle del fiume Arges superiore cade in una zona turistica emozionante e senza precedenti attraversata dalla strada Transfagarasan nazionale. affluenti principali: Valsan, Fiume Lady, Sabar Fiume, Neajlov. fiume Arges, sorge tra le montagne Fagaras e, Nel centro del paese è spargimento come un percorso di circa 250 km lungo il Danubio, nel sud del paese (brokeraggio). Per aumentare l'utilizzo globale delle risorse del fiume Arges, è stato pensato un montaggio del fiume, che soddisfano molteplici esigenze come l'acqua potabile per la popolazione e industrialitrie, erosione del suolo controllo irrigazione, la pesca, la prevenzione delle inondazioni, generazione di energia elettrica, sport e divertimento e per settore di navigazione ancora più bassi. A questo scopo sono stati avviati dal 1960 un ampio lavoro di pianificazione e di regolare il corso del fiume, e suoi affluenti principali (Fiume Fair, D â mboviţa, Fiume Signora, Valsan). Schema di sviluppo del fiume Arges è stato progettato per soddisfare il punto di vista energetico, i seguenti requisiti: - massimo utilizzo delle risorse idroelettriche - la messa a grandi centrali idroelettriche, con la modalità di funzionamento di punta. Per raggiungere questi obiettivi è stata fatta lagomaggiore (465 milioni di metri cubi di acqua) - Lago Vidraru goduto della cascata tutta centrali idroelettriche a valle. Per utilizzare il Vidraru piena capacità, sono state effettuate astrazione di alcuni affluenti Arges (River Lady, Valsan, chiaro, V. Stan) e persino un affluente del fiume Olt (topologia fiume). Queste adduzioneIscriviti secondaria per un totale di decine di chilometri. canali, gallerie, condotte e di altre strutture idrauliche. Tale maggiore utilizzo di energia idroelettrica potenziale economico, corsi d'acqua che consente il consumo di energia indipendente il cui sviluppo di impianti di piccola potenza non erano economiche, la concentrazione del flusso come via principales crescente potere di HPP. sistema idroelettrico Arges costituito dai seguenti obiettivi: - due HPP diga a monte Vidraru Valsan Cumpana e un 5 MW ciascuna - HPP Vidraru una potenza di 220 MW - Settore Oieşti - C. de Arges, la HPP: Oieşti, Albesti, Cerbureni V. Iasi, C. de Arges - Settore C de Arges - Cancella l'HPP: Noapteş, Zigoneni, Baiculesti, Mâniceşti, Valcele, Merisani, Budeasa, Bascov, Pitesti, vuota. - Golesti Settore - Che Brokerage: Mihăileşti, Adunatii-Copaceni, Rodovanu, Brokerage. In questo settore sono state completate al momento di lavorare CHE Mihăileşti solo, altri sono abbandonati in vari stadi di completamento.
Franceza
Arges River est une rivière de S-SE de la Roumanie, affluent du Danube, en Olténie. Est de 350 km et zone de chalandise est de 12.550 kilomètres carrés. Provient de la centrale-ouest de la crête principale des montagnes de Fagaras par deux affluents: Buda et de chèvre. Buda(Source principale des systèmes fluviaux Arges) découle de la pointe Arpasu Mic à 2030 m d'altitude, à Buda lac glaciaire et de sources de la rivière du lac glaciaire de chèvre Capra en vertu de VF. Buteanu de chasse. Brook Buda aval de la jonction de chèvre, un barrage a été construit Vidraru. Du printemps jusqu'à laPitesti, débit de la rivière Arges a une direction NS, en premier lieu qui drainent le versant sud des monts Fagaras, puis traverse Muscelele Arges Arges et de collines, et après séparation du Cotmeana Piémont (V) du Piémont Candesti (en E) dans la plaine , où de nombreux sous humides PlainRoumaine. Pluriannuel débit moyen varie entre 19,6 cm / s dans la partie supérieure de 40 cm / s sur les contreforts et 73 cm / s à l'estuaire. Sur la rivière Arges supérieure a construit un système composé de centrales hydroélectriques 17 (Arges Cerbureni, TETA Albesti, Curtea de Arges, Zigoneni, Baiculesti, Budeasa Merişani etc) .. Vallée de la rivière Arges supérieure tombe dans une zone touristique passionnant et sans précédent traversé par la route nationale Transfăgăraş. Les principaux affluents: Vâlsan, Rivière-Dame, Sabar River, Neajlov. Arges River, prend sa source dans les montagnes de Fagaras et, Dans le centre du pays est l'excrétion comme une voie d'environ 250 km de long dans le Danube dans le sud du pays (courtage). Pour accroître l'utilisation globale des ressources de la rivière Arges, a été pensé un raccord de la rivière, qui répondent aux nombreuses exigences telles que l'eau potable pour la population et industrielstrie, l'irrigation de contrôle d'érosion des sols, de la pêche, la prévention des inondations, la production d'électricité, des sports et de divertissement et de secteur de la navigation encore plus bas. À cette fin, ont été lancés depuis 1960 beaucoup de travail et de planification de réglementer le cours du fleuve, et ses principaux affluents (rivière Fair, D â mboviţa, Rivière-Dame, Vâlsan). régime Arges de développement du fleuve a été conçu pour satisfaire le point de vue énergétique, les conditions suivantes: - utilisation maximale des ressources hydroélectriques - faisant de grandes centrales hydroélectriques, avec le mode de fonctionnement optimale. Pour atteindre ces objectifs a été faite lacprincipaux (465 millions de mètres cubes d'eau) - Lake Vidraru apprécié la cascade de centrales hydroélectriques en aval. Pour utiliser le Vidraru pleine capacité, ont été faites abstraction de certains affluents Arges (Rivière-Dame, Vâlsan, clair, V. Stan) et même un affluent de la rivière Olt (topologie de la rivière). Ces adductionRejoignez secondaires des dizaines de kilomètres total. canaux, les tunnels, les pipelines et autres ouvrages hydrauliques. Cette utilisation accrue de l'hydroélectricité potentiel économique, permettant l'utilisation des cours d'eau dont l'énergie indépendante de développement de petites centrales ne sont pas économiques concentration de flux, comme une route principales montée en puissance de PHP. Centrale hydroélectrique Arges se compose des objectifs suivants: - deux barrages en amont du PHP Vidraru Vâlsan Cumpana et un de 5 MW chacune - PHP Vidraru une puissance de 220 MW - Secteur Oieşti - C. de Arges, le PHP: Oieşti, Albesti, Cerbureni V. Iasi, C. de Arges - Secteur C de Arges - Efface le PHP: Noapteş, Zigoneni, Baiculesti, Mâniceşti, Valcele, Merisani, Budeasa, Bascov, Pitesti, vide. - Che courtage Golesti secteur -: Mihailesti, Adunaţii-Copăceni, Rodovanu, de courtage. Dans ce secteur ont été achevés à l'heure actuelle à Che Mihailesti travail seulement, d'autres sont abandonnés à divers stades d'achèvement.
Germana
Arges River ist ein Fluss in S-SE Rumänien, Nebenfluss der Donau in Oltenia. Ist 350 km und Einzugsgebiet ist 12.550 Quadratkilometer. Ergibt sich aus der zentralen West-Hauptkamm des Fagaras Mountains durch zwei Nebenflüsse: Buda und Ziege. Buda(Hauptquelle des Flusses Arges System) ergibt sich aus der Spitze Arpasu Mic auf 2030 m Höhe, in Buda Gletschersee und Fluss entspringt aus Gletschersee Ziege Capra unter VF. Buteanu Jagd. Buda Bach hinter der Kreuzung mit der Ziege, war Vidraru Damm gebaut. Vom Frühjahr bis zumPitesti, Arges Flußregims hat eine NS-Richtung, erste Entleerung den Südhängen des Fagaras Mountains, dann überquert Muscelele Arges Arges und Hügel, und nach Abtrennung des Piemont Cotmeana (V) des Piemont Candesti (in e) in den Niederungen , wo viele sub nassen PlainRumänisch. Langjährige durchschnittliche Wasserdurchfluss schwankt zwischen 19,6 cm / s in den oberen 40 cm / s aus dem Vorgebirge und 73 cm / s an der Mündung. Auf der oberen Flusses Arges hat ein System, bestehend aus 17 Wasserkraftwerken (Arges Cerbureni, TETA Albesti, Curtea de Arges, Zigoneni, Baiculesti, Budeasa M gebauterişani etc.) .. Arges Fluss oberen Tal fällt in eine spannende und unvergleichliche touristischen Bereich von der Bundesstraße Transfagarasan gekreuzt. Die wichtigsten Zuflüsse: Valsan, River Lady, Sabar River, Neajlov. Arges Fluss entspringt in den Bergen und Fagaras, Ist in der Mitte des Landes als eine Route von ca. 250 km lange in der Donau im Süden des Landes (Brokerage Shedding). Zur Erhöhung der umfassenden Nutzung der Ressourcen des Flusses Arges, war ein passender des Flusses, die viele Anforderungen erfüllen wie Trinkwasser für die Bevölkerung und Industrie gedachtTrie, Bodenerosion Kontrolle Bewässerung, Fischerei, Hochwasserschutz, Stromerzeugung, Sport und Unterhaltung und Navigation Sektor sogar noch niedriger. Zu diesem Zweck eingeleitet wurden seit 1960 umfangreiche Arbeiten und der Planung der Flusslauf zu regulieren, und seine wichtigsten Nebenflüsse (River Fair, D â mboviţa, River Lady, Valsan). Arges Fluss Bebauungsplan wurde entwickelt, um die Energie Sicht zu befriedigen, die folgenden Anforderungen: - Maximale Nutzung der Wasserkraft-Ressourcen - macht große Wasserkraftwerke, mit Peak-Betriebsart. Zur Erreichung dieser Ziele wurde Seesgroße (465 Millionen Kubikmeter Wasser) - Lake Vidraru genoss die ganze Kaskade von Wasserkraftwerken flussabwärts. Zur Nutzung der vollen Kapazität Vidraru wurden Abstraktion von einigen Nebenflüssen Arges (River Lady, Valsan, klar, V. Stan gemacht) und sogar ein Nebenfluss des Olt River (Fluss-Topologie). Diese Adduktionsekundären Join insgesamt Dutzende von Kilometern. Kanäle, Tunnel, Pipelines und andere hydraulische Strukturen. Eine solche verstärkte Nutzung der Wasserkraft potenziellen wirtschaftlichen, damit den Energieverbrauch Wasserläufe, deren eigenständige Entwicklung von kleinen Kraftwerken waren nicht wirtschaftliche, Durchfluss-Konzentration als wichtigster Wegs wachsende Macht in HPP. Arges Wasserkraft-System besteht aus den folgenden Zielen: - zwei HPP Staudamms Vidraru Valsan Cumpana und eine 5 MW - HPP Vidraru einer Leistung von 220 MW - Sector Oieşti - C. de Arges, der HPP: Oieşti, Albesti, Cerbureni V. Iasi, C. de Arges - Sektor C de Arges - Löscht die HPP: Noapteş, Zigoneni, Baiculesti, Mâniceşti, Valcele, Merisani, Budeasa, Bascov, Pitesti, leer. - Sector Golesti - Brokerage Che: Mihailesti, Adunaţii-Copăceni, Rodovanu, Brokerage. In diesem Sektor haben gegenwärtig nur CHE Mihailesti Arbeiten abgeschlossen, andere in verschiedenen Stadien der Fertigstellung aufgegeben werden.
Rusa
Arges река река в S-SE Румынии, приток Дуная в Олтении. Это 350 км и является водосборной площади 12550 квадратных километров. Стебли из центрально-западном хребта Фэгэраш Горы по 2 притоки: Буда и козоводства. Буда(Основной источник речной системы Arges) возникает под отзыв Arpasu микрофон на 2030 м над уровнем моря, в Буда ледниковых озер и рек вытекает из озера ледникового Гот Капра под VF. Buteanu охотничьи. Буда ручья вниз по течению от слияния с Гот, Vidraru была построена плотина. С весны доПитешти, Arges речного стока имеет направление Н.С., первым крылом на южных склонах гор Фэгэраш, затем пересекает Muscelele Arges Arges и холмы, и после разделения Пьемонт Cotmeana (V) из Пьемонта Candesti (по е) в низине , где многие югу мокрой равниныРумынском языке. Многолетним средним потоком колеблется в пределах от 19,6 см / с в верхней 40 см / с, из предгорий и 73 см / сек в устье. На верхней Arges реки построил систему, состоящую из 17 гидроэлектростанций (Arges Cerbureni, TETA Albesti, Куртя-де-Арджеш, Zigoneni, Baiculesti, Budeasa Merişani т.д.) .. Arges верховьях долины реки попадает в захватывающие и неповторимые туристическом районе проходит национальная дорога Трансфэгэрашан. Основные притоки: Valsan, Река леди, Сабар реки Neajlov. Arges реки, берет начало в горах и Фэгэраш, В центре страны теряет и в качестве маршрута около 250 км в Дунай на юге страны (брокеров). Для повышения комплексного использования ресурсов реки Arges, считалось достойным реки, которые удовлетворяют требованиям, таким, как питьевая вода для населения и промышленныхсинтаксического дерева, эрозии почвы контроля орошения, рыбного хозяйства, предотвращение наводнений, выработка электроэнергии, спорта и развлечений и водного транспорта еще ниже. С этой целью были начаты с 1960 года большую работу и планирует регулировать течению реки и ее основных притоков (река ярмарка, D иacirc; mboviţa, Река леди, Valsan). Arges реки развития схема была разработана для удовлетворения энергетической точки зрения, следующим требованиям: - максимальное использование гидроэнергетических ресурсов - изготовление больших гидроэлектростанций, с пиком режим работы. Для достижения этих целей было сделано озероосновной (с 465 миллионов кубических метров воды) - Озеро Vidraru пользуются целым каскадом ГЭС вниз по течению. Чтобы использовать полную мощность Vidraru, были сделаны абстракции некоторых притоков Арджеш (река леди, Valsan, ясно, В. Stan) и даже приток реки Олт (река топологии). Эти приведенияПрисоединиться к общей средней десятки километров. каналов, тоннелей, трубопроводов и других гидротехнических сооружений. Такое расширение использования гидроэнергетического потенциала экономического, позволяя энергии водотоков которого независимого развития малых ГЭС были не экономические, поток концентрации в качестве основного маршрутас растущим влиянием в ГЭС. Arges гидроэнергетики система состоит из следующих задач: - две плотины ГЭС выше по течению Vidraru Valsan Cumpana и 5 МВт - ТЭЦ Vidraru мощностью 220 МВт - Сектор Oieşti - C.-де-Арджеш, ГЭС: Oieşti, Albesti, Cerbureni В. Яссы, К. де-Арджеш - Сектор C-де-Арджеш - Очищает ГЭС: Noapteş, Zigoneni, Baiculesti, Mâniceşti, Valcele, Merisani, Budeasa, Bascov, Питешти, пусто. - Сектор Golesti - Брокерские Че: Mihailesti, Adunaţii-Copăceni, Rodovanu, брокеров. В этом секторе были завершены в настоящее время для CHE Mihailesti только работать, а другие, брошенных в различных стадиях завершения.
Portugheza
Arges é um rio no S-SE da Roménia, afluente do Danúbio, em Oltenia. É de 350 km e área de captação é 12.550 quilômetros quadrados. Deriva do centro-oeste do cume principal das Montanhas Fagaras por dois afluentes: Buda e Cabra. Buda(Fonte principal do sistema do rio Arges) surge sob a ponta Arpasu Mic em 2.030 m de altitude, em Buda lago glacial e nascentes de rio lago glacial Goat Capra em VF. Buteanu de caça. Buda ribeiro a jusante da junção com a cabra, Vidraru barragem foi construída. Desde a Primavera até oPitesti, Arges fluxo do rio tem uma direção NS, primeiro drenagem da encosta sul das montanhas Fagaras, em seguida, atravessa Muscelele Arges Arges e colinas, e após a separação do Cotmeana Piemonte (V) do Piemonte Candesti (na alínea e) da planície , onde muitos sub molhado PlainRomeno. caudal médio plurianual varia entre 19,6 cm / s no máximo 40 cm / s fora do sopé e 73 cm / s na foz. Na parte superior do rio Arges foi construído um sistema composto de 17 usinas hidrelétricas (Arges Cerbureni, TETA Albesti, Curtea de Arges, Zigoneni, Baiculesti, Budeasa Merişani etc) .. Vale do rio Arges superior cai em uma área turística emocionante e sem precedentes atravessada pela estrada nacional Transfăgărăşan. Os maiores rios tributários: Valsan, River Lady, Sabar River, Neajlov. Arges rio, ergue-se nas montanhas e Fagaras, No centro do país está derramando como uma rota de cerca de 250 km de comprimento na região do Danúbio, no sul do país (Brokerage). Para aumentar a ampla utilização dos recursos do rio Arges, foi pensado um encaixe do rio, que cumpram as exigências muitos como água potável para a população e industrialtrie, controle de erosão do solo irrigação, pesca, prevenção de inundações, geração de energia, esportes e entretenimento e navegação sector ainda menor. Para este efeito, foram iniciadas desde 1960 e extenso trabalho de planejamento para regular o curso do rio e seus afluentes mais importantes (River Feira, D Â mboviţa, River Lady, Valsan). Arges esquema de desenvolvimento do Rio foi concebido para satisfazer o ponto de vista energético, os seguintes requisitos: - Máxima utilização de recursos hidrelétricos - fazer hidrelétricas de grande porte, com o modo de funcionamento de pico. Para atingir estes objectivos foi feita lagomaior (465 milhões de metros cúbicos de água) - Lake Vidraru apreciado toda a cascata de usinas hidrelétricas a jusante. Para usar o Vidraru capacidade total, foram feitas captações de alguns tributários Arges (River Lady, Valsan, claro, V. Stan) e até um afluente do rio Olt (topologia do rio). Estes aduçãoJunte-se secundário, num total de dez quilômetros. canais, túneis, tubulações e outras estruturas hidráulicas. Este aumento da utilização da energia hidrelétrica do potencial económico, permitindo usar a energia dos cursos de água cujo desenvolvimento independente de pequenas centrais não foram econômico, a concentração do fluxo como rota principals poder crescente no HPP. Arges sistema hidroelétrica consiste dos seguintes objectivos: - dois a montante da barragem da UHE Vidraru Valsan Cumpana e um de 5 MW cada - HPP Vidraru uma potência de 220 MW - Sector Oieşti - C. de Arges, o HPP: Oieşti, Albesti, Cerbureni V. Iasi, C. de Arges - Setor C de Arges - Limpa o HPP: Noapteş, Zigoneni, Baiculesti, Mâniceşti, Vâlcele, Merisani, Budeasa, Bascov, Pitesti, vazio. - Che Corretora Golesti Sector -: Mihailesti, Adunaţii-Copăceni, Rodovanu, Corretagem. Neste sector foram concluídos neste momento a trabalhar CHE Mihailesti só, outras são abandonadas em vários estágios de finalização.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie