Râul Ialomiţa izvorăşte din Carpaţii Meridionali (Munţii Bucegi) şi îşi desfăşoara albia pe o lungime de 400 km , având o reţea hidrografică codificată de 3.131 km şi îşi adună apele dintr-un bazin de recepţie de 9431 km² situat în partea de sud a ţării, orientarea generala a râului fiind iniţial NV-SE, apoi V-E. Limita bazinului hidrografic Ialomiţa, în zona superioară (cumpăna apelor) o constituie crestele masivelor muntoase Leota, Bucegi, Clăbucet şi Ciucaş din Carpaţii Meridionali şi dealurile subcarpatice. În zona inferioară, delimitarea bazinului hidrografic Ialomiţa este realizată la vest şi sud de înălţimile din Câmpia Vlăsiei şi Moştiştea, iar spre nord de culmea Istriţei şi slabele denivelări din Câmpia Bărăganului.

    Reţeaua hidrografică a râului Ialomiţa se caracterizează prin regimuri de scurgere variate : permanent - caracteristic râurilor de munte ; semipermanent sau temporar - pentru râurile din zona de câmpie. Afluenţii principali ai Ialomiţei sunt:

  • Prahova (176 km/3150 km² )
  • Cricovul Sărat (80 km/609 km²)
  • Cricovul Dulce (69 km/579 km²).

    Ialomiţa este afluent de ordinul I (de stânga) al Dunării.

    Suprafaţa totală a lacurilor naturale din bazinul hidrografic Ialomiţa este de 1.982 ha, principalele lacuri fiind Amara, Fundata, Iezer şi Bentu.

    Bazinul hidrografic Ialomiţa cuprinde părţi din judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Brăila, Ialomiţa şi Ilfov şi se învecinează cu bazinele hidrografice de ordinul I:Olt, Siret, Argeş şi Dunăre.


Categorie
  • Categorie:Rauri
Fotografii

Râul Ialomița

Râul Ialomița
Engleza
River Ialomita stems from the Southern Carpathians (Bucegi Mountains) and operating bed for a length of 400 km, with a hydrographic network encoded by 3131 km and they collect water from a water catchment area of 9431 km ² located in the south of the country, general orientation of the river was originally NW-SE, and VE. Limit Ialomita river basin, the area wasuperioară (divide) is the mountain ridges Arrays Leoti, Bucegi Ciucaş Clăbucet and the Southern Carpathians and the Carpathian hills. The lower zone, Ialomita river basin delineation is made to the west and south of heights and Mostiştea Vlăsiei Plain and north Istriţei and poor peak gradient of Bărăgan Plain.Ialomiţa river system is characterized by different flow regimes: Permanent - typical mountain rivers, semi-permanent or temporary - for rivers in the lowlands. Ialomita main tributaries are: Prahova (176 km/3150 km ²) Cricovul Salt (80 km/609 km ²) Cricovul Sweet (69 km/579 km ²). Ialomita is tributary ordflax I (left) of the Danube. The total area of natural lakes of Ialomita river basin is 1982 ha, the main lakes are Amara, background, and Bentu Iezer. Ialomita river basin includes parts of counties: Dambovita, Prahova, Buzau, Braila, Ialomita and Ilfov and neighbors-order basins: River, Siret, and Arges river.
Spaniola
Ialomita río se deriva de los Cárpatos Meridionales (Montañas Bucegi) y mesa de operaciones para una longitud de 400 km, con una red hidrográfica codificada por 3131 kilometros y que recogen el agua de una cuenca hidrográfica de 9431 km ² situado en el sur del país, orientación general del río fue originalmente NW-SE, y VE. Límite cuenca del río Ialomita, el área fueuperioară (dividir) es la cadena montañosa matrices Leoti, Bucegi Ciucas Clăbucet y los Cárpatos meridionales y las colinas de los Cárpatos. La zona inferior, el río Ialomita delimitación de cuenca que se haga hacia el oeste y sur de las alturas y Mostiştea Vlăsiei normal y el norte y el gradiente pico Istriţei pobres de Baragan Plain.sistema de Ialomiţa río se caracteriza por diferentes regímenes de flujo: Permanente - típicos de ríos de montaña, semi-permanente o temporal - para los ríos en las tierras bajas. principales afluentes Ialomita son: Prahova (176 km/3150 km ²) Cricovul Sal (80 km/609 km ²) Cricovul dulce (69 km/579 km ²). Ialomita es afluente ordlino I (izquierda) del Danubio. La superficie total de los lagos naturales de la cuenca del río Ialomita es 1982 ha, los principales lagos son Amara, el fondo y Iezer Bentu. cuenca del río Ialomita incluye partes de los condados: Dambovita, Prahova, Buzau, Braila, Ialomita y Ilfov y cuencas de los vecinos de orden: río, Siry otros, y el río Arges.
Italiana
Fiume Ialomita deriva dal Carpazi Meridionali (Monti Bucegi) e letto operativi per una lunghezza di 400 km, con una rete idrografica codificato da 3131 km e raccolgono l'acqua da un bacino idrografico di 9.431 km ² situata nel sud del paese orientamento generale del fiume è stato inizialmente NV-SE, e EV. Limite di bacino del fiume Ialomita, la zona è statauperioară (dividere) è la crinali Arrays Leoti, Bucegi Ciucas Clabucet e Carpazi meridionali e le colline dei Carpazi. La zona inferiore, la definizione del bacino del fiume Ialomita si fa a ovest ea sud di altezze e Mostiştea Vlăsiei pianura ea nord Istriţei e gradiente di picco povera di Bărăgan Plain.Ialomiţa sistema fluviale è caratterizzato da differenti regimi di flusso: Permanente - fiumi di montagna, semi-permanente o temporanea - per i fiumi in pianura. principali affluenti Ialomita sono: Prahova (176 km/3150 km ²) Cricovul Salt (80 km/609 km ²) Cricovul Sweet (69 km/579 km ²). Ialomita è ord affluentelino I (a sinistra) del Danubio. La superficie totale dei laghi naturali di bacino del fiume Ialomita è 1.982 ettari, i laghi principali sono Amara, sfondo e Bentu Iezer. bacino del fiume Ialomita include parti di contee: Dambovita, Prahova, Buzau, Braila, Ialomita e Ilfov e bacini vicini di casa-ordine: River, Siret, e del fiume Arges.
Franceza
Rivière Ialomita découle du sud des Carpates (Monts Bucegi) et un lit d'exploitation pour une longueur de 400 km, avec un réseau hydrographique codé par 3131 km et ils recueillent l'eau d'un bassin versant de 9431 km ² situé dans le sud du pays, orientation générale de la rivière était à l'origine NW-SE et VE. Limite du bassin de la rivière Ialomita, la zone a étéuperioară (fracture) est la crête des montagnes tableaux Leoti, Bucegi Ciucas Clăbucet et les Carpates méridionales et sur les collines des Carpates. La zone inférieure, la délimitation des bassins hydrographiques Ialomita se fait à l'ouest et au sud des hauteurs et Mostiştea Vlăsiei plaine et au nord et le gradient de pointe Istriţei pauvres de Bărăgan.système fluvial Ialomiţa se caractérise par différents régimes d'écoulement: Permanent - rivières de montagne typique, semi-permanent ou temporaire - pour les rivières dans les basses terres. principaux affluents sont Ialomita: Prahova (176 km/3150 km ²) Cricovul sel (80 km/609 km ²) Cricovul Sweet (69 km/579 km ²). Ialomita est ord affluentlin I (à gauche) du Danube. La superficie totale des lacs naturels du bassin de la rivière Ialomita est 1982 ha, les lacs principaux sont les Amara, de fond, et Bentu Iezer. hydrographique Ialomita comprend des parties des comtés: Dambovita, Prahova, Buzau, Braila, Ialomita et Ilfov et des bassins voisins, afin: de la rivière, Siret, et la rivière Arges.
Germana
River Ialomita ergibt sich aus der Südkarpaten (Bucegi) und Betriebskosten Bett auf einer Länge von 400 km, mit einem Netzwerk von 3.131 hydrographischen km codiert und sammeln sie Wasser aus einem Einzugsgebiet von 9.431 km ² im Süden des Landes gelegen, allgemeinen Ausrichtung des Flusses war ursprünglich NW-SE und VE. Limit Ialomita Einzugsgebiets, wurde der Bereichuperioară (divide) ist der Bergrücken Arrays Leoti, Bucegi Ciucas Clabucet und den Südkarpaten und der Karpathen. Die untere Zone ist Ialomita Einzugsgebiet Abgrenzung nach Westen gemacht und südlich von Höhen und Mostiştea Vlăsiei Tiefebene und im Norden und armen Istriţei peak Gradienten der Bărăgan.Ialomiţa Fluss-System wird durch verschiedene Strömungsverhältnisse charakterisiert: Permanent - typische Gebirgsflüsse, semi-permanent oder temporär - für Flüsse im Tiefland. Ialomita wichtigsten Nebenflüsse sind: Prahova (176 km/3150 km ²) Cricovul Salt (80 km/609 km ²) Cricovul Sweet (69 km/579 km ²). Ialomita Nebenfluss ist ordFlachs I (links) von der Donau. Die Gesamtfläche der natürlichen Seen von Ialomita Einzugsgebiet ist 1982 ha, die wichtigsten Seen sind Amara, Hintergrund und Bentu Iezer. Ialomita Einzugsgebiet umfasst Teile der Landkreise: Dambovita, Prahova, Buzau, Braila, Ialomita und Ilfov und Nachbarn um-Becken: River, Siret und Arges Fluss.
Rusa
Река вытекает из Ialomita Южных Карпат (Bucegi горы) и операционной постели длина 400 км, с гидрографической сети кодируется 3131 км, и они собирают воду из водосборных районов в 9431 км ² расположена на юге страны общая ориентация реки изначально NW-SE, и VE. Предельные Ialomita речного бассейна, территория краяuperioară (деление) является горных хребтов массивы Леоти, Bucegi Ciucaş Clăbucet и Южных Карпат и Карпатских гор. Нижней зоны, Ialomita бассейне реки разграничение делается на западе и юге высот и Mostiştea Vlăsiei равнины и северо Istriţei и бедными градиента пик Бэрэгане равнины.Ialomita речной системы характеризуется различными режимами потока: Постоянная - типичные горные реки, почти-постоянным или временным - на реках в низинах. Ialomita Основные притоки: Прахова (176 km/3150 км ²) Cricovul соль (80 km/609 км ²) Cricovul Sweet (69 km/579 км ²). Ialomita является приток Ордлен I (слева) на Дунае. Общая площадь природных озер бассейна реки Ialomita это 1982 га, основные озера Амара, фона и Bentu Иезера. Ialomita речной бассейн включает части уездов: Дымбовицу, Прахова, Бузэу, Braila, Ialomita и Ilfov и соседи для бассейнов: река, сэри др., а также Arges реки.
Portugheza
Rio Ialomita deriva do sul dos Cárpatos (Bucegi Montanhas) e cama de funcionamento para um comprimento de 400 km, com uma rede hidrográfica codificada por 3131 km e que recolhem a água de uma bacia hidrográfica de 9.431 km ², localizado no sul do país, orientação geral do rio foi originalmente NW-SE, e VE. Limite bacia hidrográfica Ialomita, a área foiuperioară (dividir) é a serras Arrays Leoti, Bucegi Ciucaş Clăbucet e sul dos Cárpatos e os montes Cárpatos. A zona inferior, Ialomita delimitação das bacias hidrográficas é feita para o oeste e sul de alturas e Vlăsiei forest Mostiştea Plain e norte Istriţei e gradiente de pico pobres Bărăgan Plain.Ialomiţa sistema fluvial é caracterizado por diferentes regimes de fluxo: Permanente - rios de montanha típico, semi-permanente ou temporária - para os rios na planície. principais afluentes Ialomita são: Prahova (176 km/3150 km ²) Cricovul Sal (80 km/609 km ²) Cricovul Sweet (69 km/579 km ²). Ialomita é ord tributáriolinho I (esquerda) do Danúbio. A área total de lagos naturais de Ialomita bacia hidrográfica é 1982 ha, dos lagos principais são Amara de fundo, e Bentu Jezer. bacia hidrográfica Ialomita inclui partes de municípios: Dambovita, Prahova, Buzau, Braila, Ialomita e Ilfov e bacias vizinhos ordem: River, Siral, e do rio Arges.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie