Râul Siret (în ucraineană: Серет, în maghiară: Szeret, în traducere "Dragul") este un râu care străbate teritoriile Ucrainei şi României şi se varsă în Dunăre.

     Râul Siret izvorăşte din Munţii Carpaţii Păduroşi aflaţi în Bucovina de Nord (astăzi regiunea Cernăuţi a Ucrainei), la o altitudine de 1.238 m. Izvoarele sale se află în apropiere de localitatea Şipotele pe Siret (raionul Vijniţa).

    Siretul parcurge 706 km (dintre care 596 km pe teritoriul României şi 110 km pe teritoriul Ucrainei) şi se varsă în Dunăre, lângă oraşul Galaţi. Dintre afluenţii fluviului, are cel mai mare bazin hidrografic din România.

    Principalii afluenţi ai Siretului sunt: pe partea dreaptă, Siretul Mic, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, Putna şi Buzău; pe partea stângă, Polocin şi Bârlad. Bazinul său hidrografic este format în principal din apele aduse de râurile Bistriţa (circa 35%), Trotuş (circa 18%), Moldova (circa 17,6%) şi Suceava (circa 9%).

    Râul urmează la început o direcţie nordică în regiunea Bucovinei de Nord. Porţiunea de până la confluenţa cu râul Siretul Mic (în dreptul localităţii Suceveni dinraionul Adâncata) poartă denumirea de Siretul Mare. După confluenţa cu Siretul Mic, râul primeşte denumirea de Siret.

   Râul străbate localităţile Berhomet pe Siret şi Jadova, unde începe să-şi schimbe direcţia de curgere către sud-est. Îşi continuă curgerea prin oraşul Storojineţşi prin satele Ropcea, Camenca, Volcineţ şi Cerepcăuţi.

   Siretul abandonează apoi teritoriul Ucrainei şi intră în România prin partea de nord-est. În prima parte, formează graniţa dintre judeţele Suceava şi Botoşani, continuând să se menţină pe aceeaşi direcţie de sud-est. Trece prin oraşul Siret, fostă capitală a Moldovei, apoi prin localităţile Grămeşti, Zvoriştea şi Liteni. În dreptul oraşului Liteni, la aproximativ 20 de km de oraşul Suceava, se varsă în Siret din partea dreaptă râul Suceava (170 km).

   Siretul îşi continuă curgerea spre sud, traversând localităţile Paşcani, Stolniceni-Prăjescu şi Roman, primind apoi de pe partea dreaptă apele râului Bistriţa(290 km), la circa 5 km după ce acesta a trecut de oraşul Bacău. Mai în aval, trece prin oraşul Adjud şi prin apropiere de Mărăşeşti. În apropiere de vărsarea în Dunăre, primeşte de pe partea stângă apele râului Bârlad (289 km) şi de pe partea dreaptă apele râului Buzău (325 km).

    În cele din urmă se varsă în Dunăre, în apropiere de oraşul Galaţi.

    Ca suprafaţă a bazinului hidrografic, Siretul este cel mai mare curs de apă din România (cu 28.116 km²), el colectând circa 17% din volumul total al resurselor de apă ale României. Se desfăşoară pe teritoriul judeţelor Suceava (8.554 km²), Botoşani (457 km²), Neamţ (5.836 km²), Bacău (6.603 km²) şi Iaşi (850 km²).

Istorie

     În antichitate, râul Siret a fost cunoscut sub numele de Hierasus (adică Sfântul, în limba greacă), denumire sub care apare în "Geographia" lui Ptolemeu (circa 87 d.Hr. - circa 165 d.Hr.).

     În lucrarea sa Descriptio Moldaviae (Descrierea Moldovei), scrisă în limba latină în perioada 1714-1716, voievodul cărturar Dimitrie Cantemir descrie astfel acest râu: "Şi Siretul este un râu al Moldovei, venind dinspre hotarul ei de sus, dinspre Lehia, curge spre miazăzi şi se varsă în Dunăre prin două guri. E un râu lat şi adânc, însă, fiind înconjurat din toate părţile de păduri şi munţi, iar pe alocuri împiedicat de vaduri, până acum nu s-a putut deschide pretutindeni o cale pentru corăbii" [1].

    În negocierile de pace de după războiul ruso-turc (1806-1812), desfăşurate la Giurgiu la începutul lui noiembrie 1811, delegaţii ruşi trimişi de generalul Mihail Kutuzov au cerut Porţii Otomane cesiunea ambelor principate, Moldova şi Muntenia, pe care le administra de la începutul războiului. Cum ruşii au început să bănuiască intenţiile lui Napoleon de a ataca Rusia, ei au încercat să scurteze negocierile reducându-şi pretenţiile şi lăsând să se înţeleagă că s-ar mulţumi numai cu Moldova sau în cazul cel mai rău numai cu teritoriul moldovean aflat între râurile Prut şi Nistru. Această din urmă cerere a fost comunicată la Rusciuc de către generalul rus Langeron către marele vizir Ahmed Paşa. Marele vizir a răspuns că "este ruşinos ca ruşii, care stăpânesc un sfert al globului, să se certe pentru o palmă de pământ - fâşia dintre Siret şi Prut - care nici nu le este folositoare"[2] În cele din urmă, ruşii au renunţat la Moldova dintre Siret şi Prut, primind prin Pacea de la Bucureşti (1812) numai Basarabia (teritoriul Moldovei dintre Nistru şi Prut).

    O idee privind regularizarea cursului Siretului pentru ca acesta să devină navigabil apare în articolul 158 din Regulamentul Organic (1832) când s-a prevăzut că"Siretul şi Prutul (...) trebuie a se curăţi şi a se face mai îndemânatic pentru plutirea sau pentru a se face canaluri de comunicaţie, de pildă unirea Siretului cu Prutul prin râul Bahlui, care ar fi de mare folos şi pentru comercia capitalei".


Categorie
  • Categorie:Rauri
Fotografii

Râul Siret

Râul Siret
Engleza
Siret River (Ukrainian: Серет, in Hungarian: Szeret, literally "dear") is a river that flows through the territories of Ukraine and Romania and flows into the Danube. Siret River rises in the Wooded Carpathians Mountains are in Northern Bukovina (now Chernivtsi region Ukraine), at an altitude of 1238 meters is in its water sourcesropiere of the Siren area Şipotele (Vyzhnytsia district). Siret through 706 km (596 km including 110 km in Romania and Ukraine) and flows into the Danube near the town of Galati. Tributaries of the river basin is the largest in Romania. The main tributaries of the Siret are on the right, Little Siret, SuceavaMoldova, Bistrita, Trotus, Putna and Buzau, on the left, and Barlad Polocin. Its catchment area is composed primarily of water to the river Bistrita (about 35%), Trotus (about 18%), Moldova (about 17.6%) and Suceava (about 9%). The river is beginning in a northerly direction Northern Bukovina region. Portion up to the junction withLittle Siret River (the city right Suceveni dinraionul deepening) is called Great Siret. After the confluence with Little Siret River receives the name of Siren. Berhomet the Siret River crosses the localities and Jadova where change begins to flow towards the southeast. Continues its flow through the city Storojineţşi Ropcea villages, Camenca, Volcineţ and Cerepcăuţi. Siret drop then enter the territory of Ukraine and Romania in the north-east. In the first part, forms the border between the counties of Suceava and Botosani, continuing to maintain the same direction Southeast. Through Siret, former capital of Moldavia, then Grămeşti localities, and Liteni Zvoriştea. Qn right Liteni City, about 20 km from the town of Suceava, Siret River flows into the Suceava River to the right (170 km). Siret River continues to flow south across localities Pascani, Stolniceni-Prăjescu and Romania, the first and then on the straight river Bistrita (290 km), about 5 km after it passed the town of Bacau. May in Avait passes through the town and nearby Marasesti Adjud. Nearby flowing into the Danube, on the left side receives Barlad river (289 km) and on the right side river Buzau (325 km). Finally enters the Danube, near the city of Galati. As surface river basin is the largest Siret coursewater in Romania (28,116 km ²), he collecting about 17% of total water resources of Romania. Takes place within the counties of Suceava (8554 km ²), Botosani (457 km ²), Neamt (5836 km ²), Bacau (6603 km ²) and Iasi (850 km ²). History In ancient times, Siret River was known as Hierasus (ie St., in Greek), nameappearing under "Geographia" Ptolemy (ca. 87 AD - about 165 AD). Moldaviae In his Descriptio (Description of Moldova), written in Latin in the period 1714-1716, scholar prince Cantemir describe so the river: "The Siret River is one of Moldova, coming from its top border, from Lehi, flows southward and empties intoDanube through two holes. It is a river wide and deep, but surrounded on all sides by forests and mountains, and at times hindered by fords, yet could not open a path for ships worldwide [1]. The peace talks after Russo -Turkish (1806-1812), held at Giurgiu in early November 1811, the Russian delegation sent byGeneral Mikhail Kutuzov asked Porte assignment both principalities, Moldavia and Wallachia, which administer the war. How Russians began to suspect the intentions of Napoleon to attack Russia, they attempted to curtail negotiations and reducing claims and implying that he would only settle with Moldova or where thesorry only found Moldovan territory between the Prut and Dniester rivers. The latter request was communicated to the Russian General Langeron Rusciuc the grand vizier Ahmed Pasha. Grand Vizier replied that "it is shameful that the Russians, who mastered one quarter of the globe, to argue for a patch of land - the strip between Siret and Prut - that it is not useful". [2] Finally, the Russians withdrew Moldova between Siret and Prut, receiving the Peace of Bucharest (1812) only Bessarabia (Moldavia between the Dniester and Prut). The idea of a rate adjustment for it to become Siret navigable appears in Article 158 of the Organic Statute (1832) when it provided that "Siret and Prut be (...)ie to make it clean and slick for floating or to make communication channels, for instance by joining Siret Prut river with Bahlui would be very helpful and marketing capital.
Spaniola
Siret río (en ucraniano: Серет, en húngaro: Szeret, literalmente, "querida") es un río que fluye a través de los territorios de Ucrania y Rumanía y desemboca en el Danubio. Siret un río que nace en las Montañas Cárpatos boscosas están en el norte de Bucovina (hoy región de Chernivtsi Ucrania), a una altitud de 1238 metros se encuentra en sus fuentes de aguaropiere de la zona de Sirena Şipotele (distrito Vyzhnytsia). Siret a través de 706 kilometros (596 kilómetros que incluye 110 km en Rumania y Ucrania) y desemboca en el Danubio cerca de la ciudad de Galati. Afluentes de la cuenca del río es el más grande de Rumania. Los principales afluentes del Siret están a la derecha, Little Siret, SuceavaMoldova, Bistrita, Trotus, Putna y Buzau, a la izquierda, y Polocin Barlad. Su cuenca se compone principalmente de agua al río Bistrita (alrededor del 35%), Trotus (alrededor del 18%), Moldova (alrededor de 17,6%) y Suceava (alrededor del 9%). El río se abre en dirección norte Bucovina septentrional región. Porción hasta el cruce conPoco río Siret (urbanos de dinraionul Suceveni profundización) se llama Gran Siret. Después de la confluencia con el pequeño río Siret recibe el nombre de Siren. Berhomet el río Siret atraviesa las localidades y Jadova donde el cambio comienza a fluir hacia el sureste. Continúa su flujo a través de las aldeas de la ciudad Storojineţşi Ropcea, CaMenca, Volcineţ y Cerepcăuţi. Siret gota a continuación, escriba el territorio de Ucrania y Rumanía en el noreste. En la primera parte, forma la frontera entre los condados de Suceava y Botosani, seguir manteniendo la misma dirección sureste. A través de Siret, antigua capital de Moldavia, a continuación, Grămeşti localidades y Zvoriştea Liteni. Qn derecho Liteni la ciudad, a unos 20 km de la ciudad de Suceava, Siret río desemboca en el río Suceava a la derecha (170 km) Siret río. continúa fluyendo al sur a través localidades Pascani, Stolniceni-Prăjescu y Rumanía, el primero y luego en el recta río Bistrita (290 km), a unos 5 km después de pasar la ciudad de Bacau. De mayo en Avasu paso por la ciudad y cerca de Marasesti Adjud. Cercanos que desembocan en el Danubio, en el lado izquierdo recibe Barlad río (289 km) y en el lado derecho del río Buzau (325 km). Por último entra en el Danubio, cerca de la ciudad de Galati. Como la superficie cuenca hidrográfica es el mayor curso de Siretagua en Rumania (28.116 kilometros ²), que recogiendo el 17% de los recursos hídricos totales de Rumania. Se lleva a cabo dentro de los condados de Suceava (8554 kilometros ²), Botosani (457 km ²), Neamt (5836 kilometros ²), Bacau (6603 kilometros ²) y Iasi (850 km ²). Historia En la antigüedad, Siret río era conocido como Hierasus (es decir, St., en griego), el nombreque aparecen en "Geographia" de Ptolomeo (ca. 87 dC - alrededor de 165 dC). Moldaviae En su descriptio (Descripción de Moldova), escrita en latín en el período 1714-1716, estudioso príncipe Cantemir describir por lo que el río: "El río Siret es una de Moldova, provenientes de su borde superior, de Lehi, los flujos hacia el sur y desemboca enDanubio a través de dos agujeros. Es un río ancho y profundo, pero rodeado por todas partes de los bosques y montañas, y en ocasiones obstaculizado por vados, sin embargo, no se puede abrir un camino para los buques en todo el mundo [1]. Las conversaciones de paz después de Russo -turca (1806-1812), que se celebró en Giurgiu a principios de noviembre de 1811, la delegación rusa enviada porGeneral Mikhail Kutuzov preguntó asignación Porte ambos principados, Moldavia y Valaquia, de la gestión de la guerra. ¿Cómo rusos comenzaron a sospechar de las intenciones de Napoleón a atacar a Rusia, intentaron limitar las negociaciones y la reducción de las reivindicaciones y lo que implica que sólo se conformaría con Moldavia, o cuando ello siento solo se encuentra territorio de Moldavia entre el Prut y ríos Dniéster. La última petición fue comunicada al general ruso Langeron Rusciuc el gran visir, Ahmed Pasha. Gran Visir respondió que "es vergonzoso que los rusos, que dominó una cuarta parte del globo, para defender un pedazo de tierra - la franja entre Siret y Prut - que no es útil"[2]. Por último, los rusos se retiraron entre Moldova Siret y Prut, la recepción de la Paz de Bucarest (1812) sólo Besarabia (Moldavia entre el Dniéster y Prut). La idea de un ajuste de tarifa para que se convierta Siret navegable aparece en el artículo 158 del Estatuto Orgánico (1832) cuando se disponía que "Siret y Prut se (...)es decir, para que sea limpio y pulido para flotar o para hacer los canales de comunicación, por ejemplo, unirse a Siret río Prut con Bahlui sería muy útil y el capital de comercialización.
Italiana
Del fiume Siret (in ucraino: Серет, in ungherese: Szeret, letteralmente "caro") è un fiume che scorre attraverso i territori di Ucraina e la Romania e sfocia nel Danubio. Siret fiume nasce sui Monti Carpazi boscata sono nel nord della Bucovina (oggi regione Chernivtsi Ucraina), ad una altitudine di 1238 metri è nella sua sorgenti d'acquaropiere della zona Sirena Şipotele (distretto Vyzhnytsia). Siret attraverso 706 km (596 km inclusi 110 km in Romania e Ucraina) e sfocia nel Danubio nei pressi della città di Galati. Affluenti del bacino idrografico è il più grande in Romania. Affluenti principali del Siret sono sulla destra, Little Siret, SuceavaMoldova, Bistrita, Trotus, Putna e Buzau, a sinistra, e Barlad Polocin. Il suo bacino di utenza è composto principalmente da acqua al fiume Bistrita (circa il 35%), Trotus (circa 18%), Moldova (circa il 17,6%) e Suceava (circa il 9%). Il fiume è a partire in direzione nord Bucovina settentrionale regione. Quota fino al bivio conLittle fiume Siret (la città giusta dinraionul Suceveni approfondimento) è chiamata Grande Siret. Dopo la confluenza con il fiume Siret Little riceve il nome di Sirena. Berhomet fiume Siret attraversa la località e Jadova in cui il cambiamento comincia a fluire verso il sud-est. Continua il suo flusso attraverso i borghi della città Storojineţşi Ropcea, Camenca, Volcineţ e Cerepcăuţi. goccia Siret poi entrare nel territorio di Ucraina e la Romania, nel nord-est. Nella prima parte, segna il confine tra le contee di Suceava e Botosani, continuando a mantenere la stessa direzione sud-est. Attraverso il Siret, ex capitale della Moldavia, allora località Grămeşti, e Liteni Zvoriştea. Qn diritto Liteni City, a circa 20 km dalla città di Suceava, Siret fiume sfocia nel fiume Suceava a destra (170 km). Siret fiume continua a scorrere verso sud, attraversando le località Pascani, Stolniceni-Prăjescu e la Romania, la prima e poi sul dritto fiume Bistrita (290 km), a circa 5 km dopo passò alla città di Bacau. Maggio a Avapassa attraverso la città e il vicino Marasesti Adjud. Nelle vicinanze scorre nel Danubio, sul lato sinistro riceve Barlad fiume (289 km) e sul fiume Buzau destra (325 km). Entra finalmente nel Danubio, vicino alla città di Galati. In superficie bacino idrografico è il più grande corso Siretacqua in Romania (28,116 mila km ²), egli raccogliendo circa il 17% delle risorse idriche totali della Romania. Avviene all'interno delle contee di Suceava (8554 km ²), Botosani (457 km ²), Neamt (5836 km ²), Bacau (6603 km ²) e Iasi (850 km ²). Storia Nei tempi antichi, del fiume Siret era conosciuto come Hierasus (vale a dire St., in greco), il nomeche figura in "Geografia" di Tolomeo (ca. 87 dC - 165 dC circa). Moldaviae Nella sua Descriptio (Descrizione della Moldavia), scritto in latino nel periodo 1714-1716, studioso principe Cantemir descrivere così il fiume: "Il fiume Siret è uno di Moldavia, provenienti dal suo bordo superiore, a Lehi, i flussi verso sud e sfocia nelDanubio attraverso due fori. È un fiume largo e profondo, ma circondato da tutti i lati da boschi e montagne, a volte ostacolato da guadi, ma non ha potuto aprire la strada per le navi di tutto il mondo [1]. I colloqui di pace dopo Russo -turca (1806-1812), svoltosi a Giurgiu ai primi di novembre 1811, la delegazione russa inviata dalGenerale Mikhail Kutuzov ha chiesto l'assegnazione Porte entrambi principati, la Moldavia e la Valacchia, che amministrano la guerra. Come russi cominciarono a sospettare delle intenzioni di Napoleone di attaccare la Russia, hanno tentato di limitare i negoziati e la riduzione crediti e che implica che egli avrebbe solo risolvere con la Moldova o in cui laCi dispiace trovato solo territorio moldavo tra i fiumi Prut e Dniestr. Quest'ultima richiesta è stata comunicata al generale russo Langeron Rusciuc il gran visir Ahmed Pasha. Gran Visir ha risposto che "è vergognoso che i russi, che hanno imparato un quarto del globo, a discutere per un pezzo di terra - tra la striscia di Siret e Prut - che non è utile"[2]. Infine, i russi si ritirarono tra la Moldavia Siret e Prut, ricevendo la Pace di Bucarest (1812) solo Bessarabia (Moldavia tra il Prut e Dniestr). L'idea di un tasso di adeguamento per farlo diventare Siret appare navigabile all'articolo 158 dello Statuto organico (1832) quando previsto che "Siret e Prut essere (...)cioè per renderla pulita e liscia per galleggianti o per fare i canali di comunicazione, per esempio, aderendo Siret fiume Prut con Bahlui sarebbe molto utile e il capitale di marketing.
Franceza
Siret (en ukrainien: Серет, en hongrois: Szeret, littéralement «cher») est une rivière qui traverse les territoires de l'Ukraine et la Roumanie et se jette dans le Danube. Siret prend sa source dans les monts Carpathes boisées sont dans la Bukovine du Nord (aujourd'hui région de Tchernivtsi Ukraine), à une altitude de 1238 mètres est à ses sources d'eauropiere de la zone de Siren Şipotele (district Vyzhnytsia). Siret grâce à 706 km (596 km dont 110 km en Roumanie et en Ukraine) et se jette dans le Danube près de la ville de Galati. Affluents du bassin du fleuve est le plus important en Roumanie. Les principaux affluents du Siret sont sur la droite, Little Siret, SuceavaMoldova, Bistrita, Trotus, Putna et Buzau, à gauche, et Barlad Polocin. Son bassin versant est principalement composée d'eau à la rivière (Bistrita environ 35%), Trotus (environ 18%), la Moldavie (environ 17,6%) et Suceava (environ 9%). La rivière est en train, en direction nord la Bukovine du Nord région. Portion à la jonction avecLittle Siret (la bonne ville dinraionul Suceveni approfondissement) est appelée la Grande Siret. Après la confluence avec la rivière Little Siret reçoit le nom de Siren. Berhomet la rivière Siret traverse les localités et Jadova où le changement commence à couler vers le sud-est. Poursuit son écoulement à travers les villages ville Ropcea Storojineţşi, Camenca, Volcineţ et Cerepcăuţi. Siret déroulant, puis entrer sur le territoire de l'Ukraine et la Roumanie dans le nord-est. Dans la première partie, la frontière entre les comtés de Suceava et de Botosani, en continuant à maintenir la même direction Sud-Est. Grâce à Siret, ancienne capitale de la Moldavie, puis localités Grămeşti et Liteni Zvoriştea. Qn droit Liteni ville, à environ 20 km de la ville de Suceava, Siret se jette dans la rivière Suceava vers la droite (170 km) Siret. continue à couler au sud dans les localités Pascani, Stolniceni-Prajescu et de la Roumanie, le premier, puis sur le rivière Bistrita droite (290 km), à environ 5 km après avoir dépassé la ville de Bacau. Mai à Avail traverse la ville et à proximité Marasesti Adjud. Proximité qui se jettent dans le Danube, sur le côté gauche de la rivière reçoit Barlad (289 km) et sur la droite de la rivière côté Buzau (325 km). Enfin entre le Danube, près de la ville de Galati. En surface bassin hydrographique est le plus grand cours Siretl'eau en Roumanie (28,116 km ²), il collecte environ 17% des ressources totales en eau de la Roumanie. A lieu dans les comtés de Suceava (8554 km ²), Botosani (457 km ²), Neamt (5836 km ²), Bacau (6603 km ²) et Iasi (850 km ²). Histoire Dans les temps anciens, Siret a été connu sous le nom Hierasus (c.-à- Saint-Laurent, en grec), le nomfigurant sous "Geographia" Ptolémée (vers 87 après JC - vers 165 après JC). Moldaviae Dans sa Descriptio (Description de la Moldavie), écrit en latin dans la période 1714-1716, le prince Cantemir décrire Scholar de sorte que la rivière: «La rivière Siret est l'un de Moldova, provenant de son bord supérieur, de Lehi, coule vers le sud et se jette dansDanube par deux trous. Il est un fleuve large et profond, mais entouré de tous côtés par des forêts et des montagnes, et parfois entravé par des gués, mais n'a pas pu ouvrir un chemin pour les navires dans le monde entier [1]. Les pourparlers de paix après Russo -turque (1806-1812), qui s'est tenue à Giurgiu, au début de Novembre 1811, la délégation russe envoyé parLe général Mikhaïl Koutouzov a demandé la cession Porte deux principautés, la Moldavie et la Valachie, de la gestion de la guerre. Comment les Russes ont commencé à soupçonner les intentions de Napoléon d'attaquer la Russie, ils ont tenté de freiner les négociations et la réduction des créances et laissant entendre qu'il ne ferait que régler avec la Moldavie ou lorsque leDésolé ne se trouve sur le territoire moldave entre le Prut et du Dniestr. Cette dernière demande a été communiquée au général russe Langeron Rusciuc le grand vizir Ahmed Pacha. Grand Vizir a répondu qu '«il est honteux que les Russes, qui maîtrisait un quart de la planète, de plaider pour un lopin de terre - la bande entre Siret et Prut - qu'il n'est pas utile"[2]. Enfin, les Russes se retirèrent Moldova entre Siret et Prut, la réception de la paix de Bucarest (1812) que la Bessarabie (Moldavie entre le Dniestr et le Prout). L'idée d'un ajustement des taux pour qu'il devienne Siret navigables figurant à l'article 158 de la loi organique (1832) quand il prévoit que «Siret et Prut être (...)c'est à dire la rendre propre et lisse pour flotter ou de faire des canaux de communication, par exemple en se joignant Siret Prout avec Bahlui serait très utile et des capitaux sur le marché.
Germana
Siret (ukrainisch: Серет, auf Ungarisch: Szeret, wörtlich "Liebe") ist ein Fluss, der fließt, durch die Gebiete der Ukraine und Rumänien und in die Donau. Siret River entspringt in den waldreichen Karpaten im Norden der Bukowina (heute Czernowitz Region Ukraine), in einer Höhe von 1238 Metern ist in seiner Wasser-Quellenropiere der Siren Bereich Şipotele (Wiznitz Bezirk). Siret über 706 km (596 km einschließlich 110 km in Rumänien und Ukraine) und mündet in die Donau nahe der Stadt Galati. Nebenflüsse des Einzugsgebietes ist die größte in Rumänien. Die wichtigsten Nebenflüsse des Siret sind auf dem richtigen, Little Siret, SuceavaMoldawien, Bistrita, Trotus, Putna und Buzau, auf der linken Seite, und Barlad Polocin. Sein Einzugsgebiet ist% besteht in erster Linie von Wasser auf den Fluss Bistrita (ca. 35), Trotus (ca. 18%), Moldawien (ca. 17,6%) und Suceava (ca. 9%). Der Fluss ist in Richtung Anfang in nördlicher Nord-Bukowina-Region. Portion bis zur Kreuzung mit derLittle Siret (der Stadt, direkt Suceveni dinraionul Vertiefung) heißt Great Siret. Nach dem Zusammenfluss mit Little Siret erhält den Namen Siren. Berhomet die Siret durchquert die Ortschaften und Jadova wo Veränderung beginnt nach Südosten in Richtung der Strömung. Weiter seinen Lauf durch die Stadt Storojineţşi Ropcea Dörfer Camenca, Volcineţ und Cerepcăuţi. Siret Tropfen geben Sie dann das Territorium der Ukraine und Rumänien in den Nordosten. Im ersten Teil bildet die Grenze zwischen den Grafschaften von Suceava und Botosani, weiterhin die gleiche Richtung Südosten halten. Durch Siret, der ehemaligen Hauptstadt von Moldawien, dann Grămeşti Ortschaften und Liteni Zvoriştea. Qn Recht Liteni City, etwa 20 km von der Stadt Suceava, fließt Siret in die Suceava River auf der rechten Seite (170 km). Siret weiter nach Süden fließen über Lokalitäten Pascani, Stolniceni-Prăjescu und Rumänien, die erste und dann auf die Straight River Bistrita (290 km), ca. 5 km nach seiner Verabschiedung der Stadt Bacau. Mai in AvaEs geht durch die Stadt und ihre Umgebung Marasesti Adjud. In der Nähe fließt in die Donau, auf der linken Seite erhält Barlad Fluss (289 km) und auf der rechten Seite Flusses Buzau (325 km). Schließlich tritt der Donau, nahe der Stadt Galati. Als Oberfläche Einzugsgebiet ist die größte Siret KursWasser in Rumänien (28.116 km ²), sammelt er über 17% der gesamten Wasserressourcen von Rumänien. Erfolgt innerhalb der Bezirke Suceava (8.554 km ²), Botosani (457 km ²), Neamt (5.836 km ²), Bacau (6.603 km ²) und Iasi (850 km ²). Geschichte In der Antike Siret war Hierasus bekannt als (dh St., in griechischer Sprache), Nameerscheinen unter "Geographia" Ptolemäus (ca. 87 n. Chr. - ca. 165 n. Chr.). Moldaviae In seiner Descriptio (Beschreibung der Moldau), von 1714 bis 1716 in lateinischer Sprache geschrieben in der Zeit, Prinz Cantemir beschreiben scholar so der Fluss: "Die Siret ist einer der Moldau, die aus seinem oberen Rand, von Lehi, fließt südwärts und mündet inDonau durch zwei Löcher. Es ist ein Fluss breit und tief, aber auf allen Seiten umgeben von Wäldern und Bergen, und manchmal behindert durch Furten, konnte noch nicht öffnen einen Weg für Schiffe weltweit [1]. Die Friedensgespräche nach Russo -türkischen (1806-1812), hielt am Giurgiu Anfang November 1811 schickte die russische Delegation vonGeneral Michail Kutusow fragte Porte Zuordnung beider Fürstentümer Moldau und Walachei, die den Krieg zu verwalten. Wie Russen begannen die Absichten Napoleons verdächtig, Rußland anzugreifen, versuchten sie, die Verhandlungen zu bremsen und die Reduzierung der Forderungen und suggeriert wird, dass er nur mit der Republik Moldau oder wo sie sich niederlassen diesorry nur moldauischen Gebiet zwischen den Flüssen Pruth und Dnjestr gefunden. Letzterer Antrag wurde an die russische General Langeron Rusciuc der Großwesir Ahmed Pasha mitgeteilt. Großwesir antwortete, dass "es eine Schande, dass die Russen, die ein Viertel des Globus beherrscht, um ein Stück Land streiten - ist der Streifen zwischen Sereth und Pruth -, dass es nicht nützlich ist"[2]. Schließlich zogen sich die Russen Moldau zwischen Sereth und Pruth, Erhalt der Friede von Bukarest (1812) nur Bessarabien (Moldawien zwischen Dnjestr und Pruth). Die Idee, eine Anpassung der Zinssätze für sie geworden Siret schiffbaren erscheint in Artikel 158 des Organic Satzung (1832), wenn es vorgesehen, dass "Siret und Prut (...) werdenDas bedeutet, um es sauber und glatt, für schwimmende oder Kommunikationskanäle zu machen, zum Beispiel durch den Beitritt Siret Prut Fluß mit Bahlui wäre sehr hilfreich und Vermarktung Hauptstadt.
Rusa
Сирет (на украинском: Серет на венгерском языке: Szeret, в буквальном смысле "дорогой") является река, которая течет по территории Украины и Румынии, и впадает в Дунай. Сирет берет начало в Карпатах Горы Вудед в Северной Буковины (ныне Черновицкая область Украина), на высоте 1238 метров находится в источники водыropiere области Сирена Şipotele (Вижницкий район). Сирет через 706 км (596 км, включая 110 км в Румынии и Украине) и впадает в Дунай близ города Галац. Притоки реки бассейна является крупнейшим в Румынии. Основных притоков Сирет на правильном, Литл-Сирет, СучаваМолдова, Бистрица, Trotus, Путна и Бузэу, слева, и Барлад Polocin. Его площадь водосбора состоит в основном из воды в реке Быстрица (около 35%), Trotus (около 18%), Молдова (около 17,6%) и Сучава (около 9%). Реки начинается в северном направлении Северная Буковина регионе. Порция до пересечения сЛитл-Сирет (город право dinraionul Suceveni углублению) называется Великий Сирет. После слияния с Малой Сирет получает название Siren. Berhomet Сирет кресты на местах и Jadova, где смена начинает течь в направлении юго-восток. Продолжается его движения по городу Storojineţşi деревни Ropcea, Camenca, Volcineţ и Cerepcăuţi. Сирет падение, то въезд на территорию Украины и Румынии в северо-восточном направлении. В первой части, образует границу между уездов Сучава и Ботошань, продолжает вести ту же сторону юго-востока. Через Сирет, бывшей столицы Молдавии, а затем Grămeşti мест, и Liteni Zvoriştea. Qп право Liteni города, примерно в 20 км от города Сучава, Серет впадает в Сучава реки направо (170 км). Сирет продолжает течь на юг через местах Пашкань, Stolniceni-Prăjescu и Румынии, а затем по прямая река Быстрица (290 км), около 5 км после его прошло в городе Бакэу. Мая в Avaона проходит через город и близлежащие Мэрэшешти Adjud. Неподалеку, впадающей в Дунай, на левой стороне реки получает Барлад (289 км), а на правой стороне реки Бузэу (325 км). И наконец вступает Дуная, недалеко от города Галац. В поверхностных бассейнов рек является крупнейшим Сирет курсводы в Румынии (28 116 км ²), он собирает около 17% от общего объема водных ресурсов в Румынии. Происходит в уездах Сучава (8554 км ²), Ботошани (457 км ²), Нямц (5836 км ²), Бакэу (6603 км ²) и Яссы (850 км ²). История В древние времена, Сирет был известен как Hierasus (т.е. ул по-гречески), наименованиев колонке "Geographia" Птолемея (около 87 н.э. - около 165 г. н.э.). Moldaviae В Descriptio (Описание Молдова), написанная на латыни в период 1714-1716, ученый князь Кантемир описать так реке: "Сирет является одним из Молдовы, исходя из его верхней границы, от Лехи, течет на юг и впадает вДунай в две дырочки. Это река широкая и глубокая, но окружен со всех сторон лесами и горами, а порой и препятствуют броды, но не может открыть путь для судов во всем мире [1]. Мирные переговоры после русско -турецкой (1806-1812), состоявшейся в Джурджу в начале ноября 1811, русский делегацию, направляемуюГенерал Михаил Кутузов спросил Порт назначения и княжеств Молдавии и Валахии, в ведении которого находится войны. Как россияне начали подозревать о намерениях Наполеона к нападению на Россию, они пытались ограничить переговоры и снижения требований и это означает, что он только решить с Молдовой, или когдажаль только найти молдавской территории между Прутом и Днестром. Последняя просьба была доведена до русского генерала Ланжерона Rusciuc великий визирь Ахмед Паша. Великий визирь ответил, что "это позор, что русские, которые освоили одна четверть земного шара, чтобы выступать за клочок земли - полоса между Сирет и Прут, - что она не является полезной"[2]. Наконец, русские вышли Молдова в Сирет и Прут, получающих мира в Бухаресте (1812) только Бессарабии (Молдавии между Днестром и Прутом). Идею корректировать ставку для того, чтобы стать Сирет судоходных содержащемуся в статье 158 Органического статута (1832), если она предусматривает, что "Сирет и Прут быть (...)т.е. сделать его чистым и пятна с плавающей или сделать каналы связи, например, путем присоединения Сирет Прут с Bahlui бы очень полезно и маркетинга капитала.
Portugheza
Siret (em ucraniano: Серет, em húngaro: Szeret, literalmente "querido") é um rio que atravessa os territórios da Ucrânia e da Roménia e desagua no Danúbio. Siret aumentos nos Cárpatos arborizadas montanhas são no norte da Bucovina (hoje região Chernivtsi Ucrânia), a uma altitude de 1.238 metros está em suas fontes de águaropiere da área Siren Şipotele (distrito Vyzhnytsia). Siret através de 706 km (596 km, incluindo 110 km na Roménia e Ucrânia) e desagua no Danúbio, perto da cidade de Galati. Tributários da bacia hidrográfica é a maior da Roménia. Principais afluentes do Siret estão à direita, Little Siret, SuceavaMoldávia, Bistrita, Trotus, Putna e Buzau, à esquerda, e Barlad Polocin. Sua bacia hidrográfica é composta principalmente de água do rio Bistrita (cerca de 35%), Trotus (cerca de 18%), Moldávia (cerca de 17,6%) e Suceava (cerca de 9%). O rio está começando na direção norte região norte da Bucovina. Parcela até o entroncamento comLittle Siret (a cidade dinraionul Suceveni direito aprofundamento) é chamado Great Siret. Após a confluência com Little Siret recebe o nome de Siren. Berhomet rio Siret atravessa as localidades e Jadova onde a mudança começa a fluir para o sudeste. Continua seu fluxo através da cidade aldeias Storojineţşi Ropcea, CaMenca, Volcineţ e Cerepcăuţi. drop Siret então entrar no território da Ucrânia e da Roménia no nordeste. Na primeira parte, forma a fronteira entre os condados de Suceava e Botosani, continuando a manter a mesma direção sudeste. Através de Siret, antiga capital da Moldávia, em seguida, localidades Grămeşti e Liteni Zvoriştea. Qn direito Liteni City, cerca de 20 km da cidade de Suceava, Siret desemboca no rio Suceava para a direita (170 km). Siret rio continua a fluir para o sul através localidades Pascani, Stolniceni-Prăjescu e da Roménia, o primeiro e, em seguida, o reta do rio Bistrita (290 km), cerca de 5 km depois que passou a cidade de Bacau. De Maio, em Avaatravessa a cidade e nas proximidades Marasesti Adjud. Próximos desagua no Danúbio, no lado esquerdo recebe Barlad rio (289 km) e no lado direito do rio Buzau (325 km). Finalmente entra no Danúbio, perto da cidade de Galati. Como a superfície bacia hidrográfica é o maior curso Siretágua na Roménia (28,116 km ²), que coleta cerca de 17% dos recursos hídricos total da Roménia. Ocorre dentro dos municípios de Suceava (8554 km ²), Botosani (457 km ²), Neamt (5836 km ²), Bacau (6603 km ²) e Iasi (850 km ²). História Em tempos antigos, Siret era conhecido como Hierasus (ie São, em grego), o nomeaparecendo em "Geographia" Ptolomeu (ca. 87 AD - cerca de 165 dC). Moldaviae Em seu descriptio (Descrição da Moldávia), escrito em latim, no período 1.714-1.716, estudioso príncipe Cantemir descrever assim o rio: "O Rio é uma Siret da Moldávia, vindo de sua borda superior, de Lehi, corre para o sul e deságua noDanúbio através de dois furos. É um rio largo e profundo, mas cercado de todos os lados por florestas e montanhas, e, por vezes, prejudicada pela Ford, mas não poderia abrir caminho para navios de todo o mundo [1]. As conversações de paz depois de Russo -turca (1806-1812), realizado em Giurgiu no início de novembro de 1811, a delegação russa enviada porGeneral Mikhail Kutuzov pediu atribuição Porte ambos os principados, Moldávia e da Valáquia, que administram a guerra. Como os russos começaram a suspeitar das intenções de Napoleão ao atacar a Rússia, eles tentaram restringir as negociações e reduzir reivindicações e sugerindo que ele só iria resolver com a Moldávia ou quando odesculpe só encontrou Moldovan território entre os rios Prut e Dniester. O último pedido foi comunicada ao general russo Langeron Rusciuc o grão-vizir Ahmed Pasha. Grão-vizir respondeu que "é vergonhoso que os russos, que domina um quarto do globo, para defender um pedaço de terra - a faixa entre Siret e Prut - que não é útil"[2]. Finalmente, os russos se retiraram da Moldávia entre Siret e Prut, recebendo a Paz de Bucareste (1812), apenas Bessarábia (Moldávia entre as Dniester e Prut). A idéia de um ajuste da taxa para se tornar Siret navegável aparece no artigo 158 º do Estatuto Orgânico (1832), quando prevê que "Siret e Prut ser (...)ou seja, torná-lo limpo e liso para flutuante ou para fazer canais de comunicação, por exemplo, juntando Siret rio Prut com Bahlui seriam muito úteis e capital de marketing.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie