Mureşul (în latină Maris, în maghiară: Maros, în germană: Mieresch) este un râu, care curge în România şi Ungaria, în lungime de 761 km şi se varsă în Tisa. Mureşul izvorăşte din Munţii Hăşmaşu Mare, străbate Depresiunea Gurghiului şi defileul Topliţa - Deda, traversează Transilvania separând Podişul Târnavelor de Câmpia Transilvaniei, străbate culoarul Alba-Iulia - Turda, în Carpaţii Occidentali separă Munţii Apuseni de Munţii Poiana Ruscă, străbate Dealurile de Vest, Câmpia de Vest trecând prin municipiul Arad în Ungaria, unde se varsă în râul Tisa. Pentru 22,3 km râul marchează frontiera româno-ungară.[1]

Afluenţi: Târnava Mare, Târnava Mică (din Carpaţii Orientali) ce se unesc la Blaj judeţul Alba, Sebeş, Strei (din Carpaţii Meridionali), Arieş şi Ampoi (dinMunţii Apuseni).

  • Amenajări hidroenergetice: pe Râul Mare şi Sebeş.
  • Oraşe principale: Reghin, Târgu Mureş, Alba Iulia, Deva, Arad.

 

    Încă din perioada antichităţii, râul Mureş a fost o cale navigabilă foarte intens folosită atât pentru traficul comercial cât şi în scop strategic, devenind o adevărată autostradă a zonei de la Nord de Dunăre. Menţionat de Herodot încă din anul 484 î.Ch. (cu 4 secole înainte de crearea “Drumului Mătăsii”), sub denumirea de Maris, Mureşul este, după Dunăre, al doilea râu al României ca lungime (761 km) şi ca suprafaţă hidrografică (27.890 kmp).

    Încă din timpul războaielor daco-romane controlul Mureşului a constituit una din manevrele militare cheie, pe care armata romană s-a străduit să o obţină pentru a avea un avantaj asupra sistemului defensiv al Regatului dacic.

    Astfel, în cursul operaţiunilor militare din debutul celui de-al doilea război dacic al lui Traian se presupune că vexilaţia formată din trupele Pannoniei Inferior avându-l în frunte pe Aelius Hadrianus, pe atunci guvernator al provinciei pannonice, ar fi pătruns spre inima Daciei pe Valea Muresului, folosindu-se probabil şi de flota fluvială - Classis Flavia Pannonica. Existenţa unui collegium nautarum la Apulum este un indiciu că cei care se ocupau cu cărăuşia pe apă în epoca romană erau destul de numeroşi. Toate materiile prime: aur, fier, sare, lemn, erau exportate spre Roma şi alte provincii vestice pe calea apei. Lipsa sării în provinciile romane învecinate (cele două Pannonii şi cele două Moesii) este un bun argument pentru a explica regularitatea acestui export masiv pe Mureş. Acest fapt, împreună cu densitatea mare de locuire civilă (prin cele două oraşe), şi cu prezenţa legiunii şi a guvernatorului Daciei la Apulum face să apară aici cel mai important port fluvial civil al Daciei romane. De altfel, aici se intersectau autostrada fluvială a Mureşului (care se conecta la Partiscum cu drumul dinspre Lugio) cu principalul drum imperial al provinciei Dacia, ce traversa cele mai importante oraşe de la nordul Dunării: Dierna - Tibiscum - Ulpia Traiana – Apulum – Potaissa – Napoca - Porolissum.

 


Categorie
  • Categorie:Rauri
Fotografii

Râul Mureș

Râul Mureș
Engleza
Mures (Latin Maris, in Hungarian: Maros, in German: Mieresch) is a river flowing into Romania and Hungary, 761 km long and flows into the Tisza. Mureş Mountains Hasmas springs, cross and pass Depression Gurghiu Toplice - Deda, Transylvania crossing separating the Transylvania Plain Târnavelor Plateau, greatlane beat Alba Iulia - Turda separates the Western Carpathians Poiana Rusca Apuseni Mountains, crossing the Western Hills, Western Plain passing through the city of Arad in Hungary, where it flows into the Tisza River. For 22.3 km river marks the Romanian-Hungarian border. [A] tributary: Küküllõ Great Tarnava Small (of the Eastern Carpathians) to unite Blaj judeţul Alba, Sebes River (the Southern Carpathians), and Ampoi River (Western dinMunţii). Hydropower Facilities: Big River and Sebes. Main Cities: Reghin Targu Mures, Alba Iulia, Deva, Arad. ever since antiquity, the river Mure was a heavily used waterway traffic both commercial and strategic purposesTegic, the area became a highway north of the Danube. Herodotus mentioned since 484 BC (With four centuries before the creation of "Silk Road"), under the name of Maris, Mures, where the Danube, Romania's second longest river (761 km) and river size (27,890 square km). Even during the Dacian Wars Roman control MuresIU was one of the key military maneuvers, which the Roman army struggled to get to have an advantage over the defense system of the Dacian Kingdom. Thus, during military operations in the beginning of the Trajan's Dacian War is supposed vexilaţia troops that comprise the Lower Pannonia having it led by Aelius Hadrianus, the assetBanks Provincial Governor Pannonia, Dacia had penetrated to the heart Mures Valley, probably using the river fleet - Classis Flavia Pannonia. Existence nautarum Apulum Collegium is an indication that those engaged in carting water in Roman times were quite numerous. All materials: gold, iron, salt, timber, were exported to Rome and other prowindlasses western sea route. Lack of salt in neighboring Roman provinces (Pannonia two and two Moesias) is a good argument to explain the regularity of the Mures massive export. This, together with high density of civilian housing (the two cities), and the presence of the governor Dacian legion and do occur here Apulum most important portCivil river Roman Dacia. Moreover, there is Mures river intersecting highway (which is connected to the road from Partiscum Lugio) with the main road imperial province of Dacia, which crosses the most important cities of the north of the Danube: Dierna - Tibiscum - Ulpia Traiana - Apulum - Potaissa - Napoca - Porolissum.
Spaniola
Mures (América Maris, en húngaro: Maros, en alemán: Mieresch) es un río que fluye en Rumanía y Hungría, 761 km de largo y desemboca en el río Tisza. Mureş Montañas resortes Hasmas, cruzar y pasar Depresión Gurghiu Toplice - Deda, Transilvania cruce que separa la meseta de Transilvania Târnavelor normal, grandecarril fantástico Alba Iulia - Turda separa los Cárpatos occidentales Poiana Rusca Apuseni montañas, cruzando las colinas occidentales, que pasa a través de la llanura occidental de la ciudad de Arad en Hungría, donde desemboca en el río Tisza. Por el río marca el kilometro 22,3-húngaro frontera con Rumanía. [A] afluente: Küküllõ Gran Tarnava pequeños (de los Cárpatos Orientales) para unir Blaj judeţul Alba, Sebes River (los Cárpatos Meridionales), y Ampoi Río (Oeste dinMunţii). Hidroeléctrica Instalaciones: Big River y Sebes. Ciudades principales: Reghin Targu Mures, Alba Iulia, Deva, Arad. desde la antigüedad, el río Mure fue una circulación por vías navegables muy utilizados tanto con fines comerciales y estratégicasTegic, el área se convirtió en una carretera al norte del Danubio. Herodoto menciona desde 484 a. C. (Con cuatro siglos antes de la creación de la "Ruta de la Seda"), bajo el nombre de Maris, Mures, donde el Danubio, segundo río más largo de Rumania (761 km) y el río tamaño (27.890 kilometros cuadrados). Incluso durante la Guerra Dacia Mures romana de controlIU fue una de las maniobras militares clave, que el ejército romano luchó para llegar a tener una ventaja sobre el sistema de defensa del Reino de Dacia. Así, durante las operaciones militares en el inicio de Trajano Dacia la guerra se supone vexilaţia tropas que integran la Panonia inferior haberla dirigido por Elio Adriano, el activoBancos Gobernador Provincial de Panonia, Dacia había penetrado hasta el corazón del Valle de Mures, probablemente usando la flota fluvial - Classis Flavia Panonia. Existencia nautarum Apulum Collegium es una indicación de que quienes se dedican a acarrear agua en tiempos de los romanos eran muy numerosos. Todos los materiales: oro, hierro, sal, madera, se exportaron a Roma y otros programasmolinetes ruta marítima occidental. La falta de sal en las provincias vecinas romano (Pannonia dos y dos Moesias) es un buen argumento para explicar la regularidad de la exportación masiva de Mures. Esto, junto con una alta densidad de viviendas civiles (las dos ciudades), y la presencia del gobernador Daciano legión y se producen aquí Apulum más importante puertoCivil río romana de Dacia. Además, no hay río Mures intersección de la autopista (que está conectado con la carretera de Partiscum Lugio) con la carretera principal provincia imperial de Dacia, que cruza las ciudades más importantes del norte del Danubio: Dierna - Tibiscum - Ulpia Traiana - Apulum - Potaissa - Napoca - Porolissum.
Italiana
Mures (in latino Maris, in ungherese: Maros, in tedesco: Mieresch) è un fiume che scorre in Romania e Ungheria, 761 km di lunghezza e si getta nel fiume Tisza. Mureş Montagne molle Hasmas, attraversare e superare la depressione Gurghiu Toplice - Deda, la Transilvania attraversamento separa la Pianura della Transilvania Târnavelor Plateau, grandecorsia di battere Alba Iulia - Turda separa i Carpazi occidentali Poiana Rusca Montagne Apuseni montagne, attraversando le colline occidentali, pianura occidentale passando attraverso la città di Arad in Ungheria, dove si getta nel fiume Tisza. Per i 22,3 km del fiume segna il confine rumeno-ungherese. [Un affluente]: Grande Küküllõ Tarnava piccole (dei Carpazi orientali) per unire Blaj judeţul Alba, Sebes River (Carpazi meridionali), e Ampoi fiume (Western dinMunţii). Hydropower Servizi: Big River e Sebes. principali città: Reghin Targu Mures, Alba Iulia, Deva, Arad. Fin dall'antichità, il fiume Mure è stato un traffico fluviale molto utilizzato sia commerciale e strategica ai finiTegic, la zona è diventata una strada a nord del Danubio. Erodoto citato dal 484 aC (Con quattro secoli prima della creazione della "via della seta"), sotto il nome di Maris, Mures, dove il Danubio, il secondo fiume più lungo della Romania (761 km) e il fiume taglia (27,89 mila chilometri quadrati). Anche durante le guerre daciche Roman controllo MuresUI è stata una delle manovre militari chiave, che l'esercito romano ha lottato per arrivare ad avere un vantaggio rispetto al sistema di difesa del Regno Daci. Così, durante le operazioni militari nel principio della guerra dacica di Traiano si suppone vexilaţia truppe che compongono la Pannonia Inferiore averla guidata da Elio Adriano, l'attivitàBanche Governatore della provincia di Pannonia, Dacia era penetrato nel cuore della Valle del Mures, probabilmente utilizzando la flotta fiume - Classis Flavia Pannonia. Esistenza nautarum Apulum Collegium è un indizio del fatto che coloro che sono impegnati nel karting acqua in epoca romana erano abbastanza numerosi. Tutti i materiali: oro, ferro, sale, legname, sono stati esportati a Roma e altri proverricelli via del mare occidentale. La mancanza di sale nella vicina provincia romana (Pannonia Moesias due e due) è un buon argomento per spiegare la regolarità delle esportazioni Mures massiccia. Questo, unitamente ad alta densità di abitazioni civili (le due città), e la presenza del governatore legione Daci e si verificano qui Apulum più importante portoCivile fiume Dacia romana. Inoltre, vi è fiume Mures intersezione strada statale (che è collegata alla strada da Partiscum Lugio) con la strada principale provincia imperiale della Dacia, che attraversa le più importanti città del nord del Danubio: Dierna - Tibiscum - Ulpia Traiana - Apulum - Potaissa - Napoca - Porolissum.
Franceza
Mures (du latin Maris, en hongrois: Maros, en allemand: Mieresch) est une rivière qui coule en Roumanie et en Hongrie, 761 km de long et se jette dans la Tisza. Montagnes Mureş ressorts Hasmas, croix et passer la dépression Gurghiu Toplice - Deda, Transylvanie, à travers la séparation de la Transylvanie Plain Târnavelor Plateau, une grandeLane a battu Alba Iulia - Turda sépare les Carpates occidentales Poiana Rusca Apuseni montagnes, traversant les collines de l'Ouest, en passant par la plaine de la ville d'Arad, en Hongrie, où elle se jette dans la rivière Tisza. De 22,3 km de la rivière marque la frontière roumaine-hongroise. [Un affluent]: Küküllő Grande Tarnava Petit (de l'est des Carpates) à unir Blaj judeţul Alba, Sebes rivière (le sud des Carpates), et Ampoi River (Western dinMunţii). hydroélectricité Equipements: Big River et Sebes. Principales villes: Reghin Targu Mures, Alba Iulia, Deva, Arad. Depuis l'antiquité, la rivière Mure était un trafic fluvial très utilisé à la fois commerciale et stratégiqueTegic, la région est devenue une autoroute au nord du Danube. Hérodote dit depuis 484 avant JC (Avec quatre siècles avant la création du "Silk Road"), sous le nom de Maris, Mures, où le Danube, fleuve le plus long du second Roumanie (761 km) et la rivière de taille (27,890 km carrés). Même pendant les guerres daces Mures contrôle romainUI est l'un des manoeuvres militaires clés, dont l'armée romaine du mal à arriver à avoir un avantage sur le système de défense du royaume dace. Ainsi, pendant les opérations militaires dans le début de la guerre de Trajan dace prétendument vexilaţia troupes qui composent la Pannonie inférieure ayant conduit par Aelius Hadrianus, l'actifBanques gouverneur de la province de Pannonie, Dacia a pénétré au cœur de la vallée du Mures, en utilisant probablement la flotte fluviale - Classis Flavia Pannonie. Existence nautarum Apulum Collegium est une indication que les personnes occupées dans l'eau karting à l'époque romaine ont été assez nombreuses. Toutes les matières: or, le fer, le sel, le bois, ont été exportés à Rome et d'autres proroute guindeaux mer de l'Ouest. Le manque de sel dans les provinces voisines romaine (Pannonie deux et deux Moesias) est un bon argument pour expliquer la régularité de la Mures massives à l'exportation. Ceci, ajouté à forte densité de logements civils (les deux villes), et la présence du gouverneur de la Légion dace et ne se produisent ici Apulum plus important portCivile rivière Dacie romaine. En outre, il ya la rivière Mures croisant la route (qui est relié à la route de Partiscum Lugio) avec la route principale province impériale de Dacia, qui traverse les grandes villes au nord du Danube: Dierna - Tibiscum - Ulpia Traiana - Apulum - Potaissa - Napoca - Porolissum.
Germana
Mures (Latin Maris, in ungarischer Sprache: Maros, in deutscher Sprache: Mieresch) ist ein Fluss in Rumänien und Ungarn, 761 km lang und mündet in die Theiß. Mureş Mountains Hasmas Federn, Kreuz und pass Depression Gurghiu Toplice - Deda, Siebenbürgen Kreuzung trennen Siebenbürgen Plain Târnavelor Plateau, großeLane spielt Alba Iulia - Turda trennt den Westkarpaten Poiana Rusca Apuseni-Gebirge, über den Western Hills, Western Plain, die durch die Stadt Arad in Ungarn, wo es fließt in die Theiß. Für 22,3 km Fluss markiert die rumänisch-ungarischen Grenze. [A] Nebenfluss: Küküllő Great Tarnava Klein (der Ostkarpaten), um ju vereinigen Blajdeţul Alba, Sebes River (der Südkarpaten) und Ampoi River (Western dinMunţii). Wasserkraft Ausstattung: Big River und Sebes. Wichtigste Städte: Reghin Targu Mures, Alba Iulia, Deva, Arad. jemals seit der Antike, dem Fluss Mure war ein stark befahrenen Wasserstraße Verkehr sowohl kommerzielle und strategische ZweckeTegic, wurde das Gebiet einer Autobahn nördlich der Donau. Herodot erwähnt seit 484 v. Chr. (Mit vier Jahrhunderte vor der Gründung der "Silk Road"), unter dem Namen Maris, Mures, wo die Donau, Rumänien der zweitlängste Fluss (761 km) und Fluss-Größe (27.890 Quadratkilometer). Auch während der dakischen Wars Roman Kontrolle MuresIU war einer der wichtigsten militärischen Manövern, die die römische Armee kämpfte zu lernen Königreich haben einen Vorteil gegenüber dem Abwehrsystem des dakischen. So bei militärischen Operationen in den Anfang des Trajan's dakischen Krieges soll vexilaţia Truppen, die Unterpannonien umfassen unter es unter der Leitung von Aelius Hadrianus, der VermögenswertGouverneur der Provinz Pannonia Banks hatte Dacia in das Herz des Mures Tal vorgedrungen, wahrscheinlich mit dem Fluss-Flotte - Classis Flavia Pannonia. Existence nautarum Apulum Collegium ist ein Hinweis darauf, dass diese im Kart Wasser in römischer Zeit beschäftigt waren recht zahlreich. Alle Materialien: Gold, Eisen, Salz, Holz, wurden nach Rom und anderen Pro exportiertAnkerwinden westlichen Seeweg. Mangel an Salz in den benachbarten römischen Provinzen (Pannonia zwei und zwei Moesias) ist ein gutes Argument, um die Ordnungsmäßigkeit der Mures massive Export zu erklären. Diese, nicht zusammen mit der hohen Dichte von zivilen Gehäuse (die beiden Städte), und die Anwesenheit des Gouverneurs Dacian Legion und kommen hier Apulum wichtigste HafenCivil Fluss Roman Dacia. Darüber hinaus gibt es den Fluss Mures kreuzenden Straße (das ist die Straße von Partiscum Lugio) verbunden mit der Hauptstraße kaiserlichen Provinz Dacia, die den wichtigsten Städten verläuft nördlich der Donau: Dierna - Tibiscum - Ulpia Traiana - Apulum - Potaissa - Napoca - Porolissum.
Rusa
Муреш (Латинская марийцев, на венгерском языке: Марош, по-немецки: Mieresch) является река, протекающая в Румынии и Венгрии, 761 км и впадает в Тису. Муреш горы Hasmas источников, крест и передать депрессии Gurghiu Топлице - Деда, Трансильвания пересечения отделения Трансильвании Târnavelor равнины плато, большойпереулок бить Алба-Юлия - Турда отделяет Пояна-Западных Карпат Руска Западных гор, пересекая Западной горы, равнины западной, проходящей через город Арад в Венгрии, где она впадает в Тису. Для 22,3 км реки знаков румыно-венгерской границы. [A] приток: Küküllõ Великой Тарнава Малый (Восточных Карпат), чтобы объединить Blaj цdeţul Альба, Себеш River (Южные Карпаты), а также Ampoi River (Западная dinMunţii). гидроэнергетических сооружений: Биг-Ривер и Себеш. Крупные города: Регин Тыргу-Муреш, Алба Юлия, Дева, Арад. тех пор, как древности, река Мюр был активно используется судоходства коммерческих, так и стратегических целейTegic, район стал шоссе к северу от Дуная. Геродот упомянуты в 484 до н.э. (С 4 века до создания "Шелковый путь"), под именем Марис, Муреш, где Дунай, самая длинная река Румынии второй (761 км) и река размер (27 890 квадратных километров). Даже во время войны даков Муреш римского контроляМЕ был одним из ключевых военных учений, которые римская армия пыталась получить иметь преимущество по сравнению с оборонительной системы даков Королевства. Таким образом, в ходе военных операций в начале войны в даков Траяном предполагается vexilaţia войск, входящих в Нижней Паннонии, имеющие, что им руководит Элий Hadrianus, активБанки губернатора провинции Паннония, Dacia проник в самое сердце долины Муреш, возможно, с использованием речного флота - Классис Флавия Паннонии. Существование nautarum Apulum коллегии является свидетельством того, что те, кто занимается возить воду во времена Римской империи были весьма многочисленны. Все права на материалы: золото, железо, соль, древесина, были экспортированы в Риме и других провороты западной морской путь. Отсутствие соли в соседних римских провинций (Паннония 2 и 2 Moesias) является хорошим аргументом, чтобы объяснить закономерность Муреш массовым экспортом. Это, в сочетании с высокой плотностью гражданского жилья (2 города), а также присутствие губернатора даков легион, и происходят здесь Apulum самым важным портомГражданское реки римской Дакии. Кроме того, есть реки Муреш пересекающих шоссе (который подключен к дороге из Partiscum Lugio) с главной дороги имперской провинции Dacia, которая пересекает крупных городах к северу от Дуная: Dierna - Tibiscum - Ulpia Траяна - Apulum - Potaissa - Напока - Porolissum.
Portugheza
Mures (Latin Maris, em húngaro: Maros, em alemão: Mieresch) é um rio que flui para a Roménia e Hungria, a 761 km de comprimento e deságua no rio Tisza. molas Mureş Montanhas Hasmas, cruz e passar Depressão Gurghiu Toplice - Deda, Transylvania Transylvania travessia que separa a planície Târnavelor Plateau, grandelane bater Alba Iulia - Turda separa os Cárpatos Ocidentais Poiana Rusca Apuseni montanhas, cruzando as colinas ocidentais, passando Western Plain pela cidade de Arad, na Hungria, onde desagua o rio Tisza. Para 22,3 km rio marca a fronteira húngaro-romeno. [A tributário]: Küküllõ Grande Târnava Small (dos Cárpatos Orientais) para unir Blaj juAlba deţul, Sebes River (sul dos Cárpatos), e Ampoi River (Western dinMunţii). Hydropower Instalações: Big River e Sebes. Principais Cidades: Reghin Targu Mures, Alba Iulia, Deva, Arad. Desde a antiguidade, o rio Mure foi um tráfego fluvial muito utilizada tanto comercial quanto estratégica efeitosTegic, a área tornou-se uma estrada ao norte do Danúbio. Heródoto mencionou desde 484 aC (Com quatro séculos antes da criação da "Rota da Seda"), sob o nome de Maris, Mures, onde o Danúbio, segundo rio mais longo da Roménia (761 km) e rio size (27,890 km quadrados). Mesmo durante as guerras Dacian controle Mures RomanIU foi uma das manobras militares chave, que o exército romano se esforçou para chegar a ter uma vantagem sobre o sistema de defesa do Reino dácio. Assim, durante as operações militares no início do Trajano Dacian a guerra é suposto vexilaţia tropas que compõem a Baixa Pannonia tê-lo conduzido por Élio Hadrianus, o activoBancos Governador Provincial Pannonia, Dacia havia penetrado no coração do Vale do Mures, provavelmente utilizando a frota fluvial - Classis Flavia Panônia. nautarum Existência Apulum Collegium é uma indicação de que as pessoas envolvidas na carting água no tempo dos romanos eram muito numerosas. Todos os materiais: ouro, ferro, sal, madeira, foram exportados para Roma e outras proguinchos rota marítima ocidental. Falta de sal em províncias vizinhas Roman (Pannonia dois e dois Moesias) é um bom argumento para explicar a regularidade da exportação maciça Mures. Isto, juntamente com alta densidade de alojamento civil (as duas cidades), ea presença do governador do Legião Dacian e ocorrem aqui Apulum mais importante portorio Civil romana Dacia. Além disso, há Mures rio cruzando a estrada (que é ligado à estrada de Partiscum Lugio) com a estrada principal província imperial da Dacia, que atravessa as mais importantes cidades do norte do Danúbio: Dierna - Tibiscum - Ulpia Traiana - Apulum - Potaissa - Napoca - Porolissum.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie