Prutul este un râu lung de 953 km, ce izvorăşte în apropiere de muntele Hoverla din Carpaţii Păduroşi din Ucraina, de unde curge spre est, mare parte din curs fiind apoi pe direcţia sud-est. Se varsă în Dunăre lângă Reni, la est de oraşul Galaţi. Formează graniţa între România şi Republica Moldova. În perioada interbelică, rîul era navigabil până la Ungheni, însă în perioada comunistă navigaţia pe rîu a fost treptat abandonată, cursul nemaifiind întreţinut. Principalii afluenţi pe partea dreaptă sînt Ceremuş şi Jijia (cu afluenţii Bahlui şi Başeu). Există pe Prut amenajări hidroenergetice (la Stînca-Costeşti) realizate împreună cu Uniunea Sovietică (actualmente Republica Moldova).

 

Afluenţi de stânga:

     În Ucraina: Foreşaika, Parodcik, Pruteţ, Iabloniţki, Janka, Kamenka, Peremîska, Liubijnia, Krasnîi, Тlumacik (Tolmacik), Kolamîika (Kosacev), Тurka,Ciorniava, Oreleţ, Okno, Soviţa, Soviţa II, Şubraneţ, Gukis, Rekitneanka (Răchitna) (Staraia Graniţa), Rîngaci, Dinauţî, Cerlena,

     În Republica Moldova: Râul Lopatinca, Racovăţ, Medvenka (Medvedca), Larga, Vilia, Lopatnica, Dradişte, Ciugur, Camenca, Gârla Mică, Gârla Mare, Delia,Bratulianca, Nîrnova, Lăpuşniţa, Sîrma, Sărata, Tigheci, Larga, Valea Halmagei,

Afluenţi de dreapta:

     În Ucraina: Ovirnî, Pihî, Pruteţ Cemegovski, Oslava, Kobîliţa, Şibeika Velikaia, Sopovka, Pistînka, Rîbnîţia, Ceremuş, Brusniţa, Derelui, Viţa, Molniţa, Herţa,

     În România: Poiana, Corneşti, Isnovăţ, Rădăuţi,Ghireni, Volovăţ, Badu, Başeu, Corogea, Berza Veche, Râioasa, Soloneţ, Cerchezoaia, Jijia, Cozmeşti,Bohotin, Moşna, Pruteţ, Sărata, Râul Ruginos, Gârla Boul Bătrân Elan, Horincea, Oancea, Stoeneasa, Chineja

 

    Cel mai mare oraş din calea sa este Cernăuţi, în Ucraina. Alte oraşe apropiate de cursul său sînt: Săveni, Iaşi şi Huşi, în România, şi Ungheni şi Cahul, înRepublica Moldova.

    Pe teritoriul României rîul are o lungime de 742 km, un bazin hidrografic de 10990 km² şi un debit mediu multianual de 110 m³/sec (înainte de vărsarea sa în Dunăre). Pe o porţiune de 39,4 km marchează frontiera româno-ucraineană, pe o porţiune de 681,3 km (din care 73,9 km sînt alcătuiţi din lacul Stînca-Costeşti) marchează frontiera dintre România şi Republica Moldova.

    Rîul Prut era cunoscut în antichitate sub numele Pyretus iar sciţii îl numeau Porata, adică apă furtunoasă. În cursul său inferior este un rîu tipic montan, valea lui e îngustă cu versanţi înalţi şi abrupţi, curgerea rapidă, iar în albie se întîlnesc multe praguri. În cursul de mijloc Prutul formează meandre în lunca sa, are viteza 1,5m/s iar pe un sector mic, unde întretaie şirul de recife, valea Prutului se îngustează pînă la cîteva sute de metri căpătînd formă de chei.

    Mai spre sud valea rîului se lărgeşte pînă la 5-6 km, cursul devine liniştit, malurile nu sînt înalte, capătă formă simetrică pe versanţi sînt bine exprimate terasele. În cursul său inferior valea rîului Prut se lărgeşte considerabil pînă la 8-10 km rîul formează meandre, se ramifică în braţe versanţii devin mai domoli pe alocuri fragmentaţi de ravene, lăţimea albiei variază între 50 şi 180 m, adîncimea maximă e de 6-7 m iar viteza se micşorează pînă la 0,7 m/s.

    Odată cu creşterea nivelului apelor Dunării, Prutul îşi încetează scurgerea, se revarsă, inundînd suprafaţa vastă a luncii sale. Lunca rîului este parţial înmlăştinită. Încă în prima jumătate a sec. 20-lea o parte a luncii Prutului era ocupată de bălţi, mlaştini, lacuri în care vieţuia o lume animală acvatică foarte bogată (peşti, păsări, mamifere). Acest sector al luncii Prutului reprezenta un minunat şi miraculos paradis al naturii.

    Mihail Sadoveanu vizitînd Basarabia ne-a lăsat următoarea descriere: “Apele acelea nesfîrşite care domneau pretutindeni într-un ţinut întreg alcătuiau o stăpînire a necunoscutului şi a tainei. De la mistreţul ce dormitează pe plavii, de la lebedele şi pelicanii care înspumează noaptea înegrul ghiolurilor pînă la popoarele de păsărele, pînă la puzderia de peşti, pînă la nesfîrşitele miliarde de gîngănii – toate trăiesc din apele acestea care au întins o bogată împărăţie, care aduc nămolul plin de hrană din munţii şi cîmpiile depărtării…”

 

 

 


Categorie
  • Categorie:Rauri
Fotografii

Râul Prut

Râul Prut
Engleza
Prut river is 953 km long, which rises near Mount Hoverla the Wooded Carpathians in Ukraine, where it flows east, much of the course was then south-easterly direction. It flows into the Danube near Reni, east of the city of Galati. Forms the border between Romania and Moldova. During the interwar period, the river was navigable toUngheni, but navigation on the river during the communist era was gradually abandoned the no longer maintained. The main tributaries are on the right side and Jijia Ceremuş (with tributaries and Başeu Bahlui). There on the Prut River hydropower facilities (at Rock-Costesti) made with the Soviet Union (now Russia). Tributary of the left:In Ukraine: Foreşaika, Parodcik, Pruteţ, Iabloniţki, Janka, Kamenka, Peremîska, Liubijnia, Krasnyi, Тlumacik (Tolmacik) Kolamîika (Kosacev) Тurka, Ciorniava, Oreleţ, okno, Soviţa, Soviţa II Şubraneţ, Gukis, Rekitneanka (Răchitna) (Staraia border) Rîngaci, Dina, Cerlena, in Moldova: Lopatinca River, Racoviţa Medvenka(Medvedca), wide Vilia, Lopatnic, Dradişte, Ciugur, Kamenka, Gârla Minor Gârla Sea, Delia, Bratulianca, Nîrnova, Lăpuşnic, Wired, salted, Tigheci, wide Halmagei Valley, tributary of right: In Ukraine: Ovirnî , Pihî, Pruteţ Cemegovski, Oslava, Kobîliţa, Şibeika Velikaia, Sopovka, Pistînka, Rîbnîţia, Ceremuş, Brusniţa, Derelui, FriA Molniţa, Herta, in Romania: Poiana Corneşti Isnovat, Radau, Ghireni, Volovăţ, Badu, Başeu, Corogea, storks Old Râioasa, Soloneţ, Cerchezoaia, Jijia Cozmesti, Bohotin, Moşna, Pruteţ, salted River Rust, Old ox Gârla Elan, Horincea, Oancea Stoeneasa, Chineja largest city in its path is Chernivtsi, Uannouncer. Other cities near his course are: Săveni, Science and Husi, Romania, and Ungheni Cahul înRepublica Moldova. In Romania the river has a length of 742 km, a catchment of 10990 km ² and a multiannual average flow of 110 m³ / sec (before flowing into the Danube). A portion of 39.4 km mark of the Romanian-Ukrainian border, aportion of 681.3 km (73.9 km of which are composed of lake-Costesti Rock) marks the border between Romania and Moldova. Prut River was known in ancient Scythians called and called him Pyretus Porat, ie dirty water. In its lower course is a typical mountain river, its valley is narrow with high and steep slopes, rapid flow,and the bed is getting more thresholds. During the middle Prut forms the meadow meanders its speed is 1.5 m / s and a small area where the string intersects the reefs, Prut valley narrows to a few hundred yards before acquiring key form. Further south river valley grows up to 5-6 km course becomes still, banks are not high, gains forI am well expressed symmetrical terraces on the slopes. In its lower Prut river valley widens considerably up to 8-10 km river meanders form, the arms are branches in places soften the slopes become more fragmented by ravines, bed width varies between 50 and 180 m, maximum depth is 6-7 m and the speed is reduced up to 0.7 m / s. Withincrease the Danube, Prut cease leaking, pouring, flooding vast area of its floodplain. River is partly swampy meadow. The first half of the century. 20th part of the Prut River floodplain was occupied by swamps, marshes, lakes in the world lived a very rich aquatic animals (fish, birds, mammals). This sector of the floodplain Prutting was a great and wonderful natural paradise. Sadoveanu visiting Bessarabia Michael left us the following description: "The waters which reigned throughout those endless took a whole constituted a rule of the unknown and mystery. From what slumbers on plavii boar, swans and pelicans in the blackened night înspumează lakesuntil the people of little birds, until fish flakes, until the endless billions of insects - all live in these waters that have stretched a rich kingdom, which brought mud full of food from remote mountains and plains ... "
Spaniola
río Prut es 953 kilometros de largo, que nace cerca del monte arbolado Hoverla los Cárpatos en Ucrania, donde fluye hacia el este, gran parte del curso fue luego en dirección sudeste. Desemboca en el Danubio cerca de Reni, al este de la ciudad de Galati. Formas de la frontera entre Rumanía y Moldavia. Durante el período de entreguerras, el río era navegable hastaUngheni, pero la navegación en el río durante la época comunista fue abandonado gradualmente la mantendrán más. Los principales afluentes están en el lado derecho y Jijia Ceremuş (con afluentes y Bahlui Başeu). Allí, sobre el río Prut instalaciones de energía hidroeléctrica (en Rock-Costeşti) hecho con la Unión Soviética (ahora Rusia). Tributario de la izquierda:En Ucrania: Foreşaika, Parodcik, Pruteţ, Iabloniţki, Janka, Kamenka, Peremîska, Liubijnia, Krasnyi, Тlumacik (Tolmacik) Kolamîika (Kosacev) Тurka, Ciorniava, Oreleţ, okno, Soviţa, Soviţa II Şubraneţ, Gukis, Rekitneanka (Răchitna) (frontera Staraia) Rîngaci, Dina, Cerlena, en Moldavia: Lopatinca río, Racoviţă Medvenka(Medvedca), ancho Vilia, Lopatnic, Dradişte, Ciugur, Kamenka, Garla Menor Garla Mar, Delia, Bratulianca, Nîrnova, Lăpuşnic, con conexión de cable, salados, Tigheci, amplio valle Halmagei, afluente del derecho: En Ucrania: Ovirnî , Pihî, Pruteţ Cemegovski, Oslava, Kobîliţa, Velikaia Şibeika, Sopovka, Pistînka, Rîbnîţia, Ceremuş, Brusniţa, Derelui, VUn Molniţa, Herta, en Rumania: Poiana Corneşti Isnovat, Radau, Ghireni, Volovăţ, Badu, Başeu, Corogea, cigüeñas Old Râioasa, SOLOnet, Cerchezoaia, Cozmesti Jijia, Bohotin, Mosna, Pruteţ, salados Río Rust, viejo buey Garla Elan, Horincea, Stoeneasa Oancea, la mayor ciudad Chineja en su camino es Chernivtsi, Ulocutor. Otras ciudades cerca de su curso son: Săveni, Ciencia y Husi, Rumania y Moldova Ungheni Cahul înRepublica. En Rumanía, el río tiene una longitud de 742 km, una cuenca de 10.990 km ² y un caudal medio de 110 m³ plurianual / seg (antes de desembocar en el Danubio). Una parte de la marca de 39,4 kilometros de la frontera rumano-ucraniana, unaporción de 681,3 kilometros (73,9 km de los cuales se componen de un lago Costeşti Rock) marca la frontera entre Rumanía y Moldavia. río Prut era conocido en los escitas antiguo llamado y le llamó Pyretus Porat, es decir, el agua sucia. En su curso inferior es un río típico de montaña, su valle es estrecho, con laderas altas y escarpadas, flujo rápido,y la cama es cada vez más los umbrales. A mediados formas Prut la pradera meandros su velocidad es de 1,5 m / s y una pequeña zona donde la cadena corta a los arrecifes, el valle se estrecha hasta Prut unos cientos de metros antes de adquirir forma clave. Valle del río más al sur crece hasta 5.6 kilometros por supuesto se hace aún, los bancos no son altos, las ganancias deEstoy bien expresado terrazas simétricas en las laderas. En su valle inferior del río Prut amplía considerablemente hasta 8-10 kilometros río serpentea forma, los brazos son ramas en lugares suavizar las pendientes se vuelven más fragmentado por quebradas, anchura de la cama varía m entre 50 y 180 de profundidad máxima es de 6-7 m y la velocidad se reduce hasta 0,7 m / s. Conaumentar el Danubio, Prut cese fuga, vertido, inundaciones vasta zona de su llanura de inundación. River es parte prado pantanoso. La primera mitad del siglo. parte 20 de la planicie de inundación del río Prut fue ocupada por pantanos, marismas, lagos en el mundo vivió una muy rica animales acuáticos (peces, aves, mamíferos). Este sector de la planicie de inundación Pcelo fue un maravilloso paraíso natural y grande. Sadoveanu visitando Besarabia Michael nos dejó la siguiente descripción: "Las aguas que reinaba en esos interminables tomó en su conjunto constituye una regla de lo desconocido y el misterio. Por lo que dormita en plavii jabalí, cisnes y pelícanos en la noche ennegrecida înspumează lagoshasta que el pueblo de aves poco, hasta que el pescado, hasta los miles de millones sin fin de insectos - todos viven en estas aguas que han estirado un reino rico, lleno de barro que trajo de alimentos procedentes de las remotas montañas y llanuras ... "
Italiana
fiume Prut è lunga 953 km, che sorge nei pressi del Monte Hoverla boscose dei Carpazi in Ucraina, dove scorre verso est, gran parte del corso è stato poi direzione sud-est. Esso sfocia nel Danubio vicino a Reni, a est della città di Galati. Costituisce il confine tra la Romania e la Moldova. Durante il periodo tra le due guerre, il fiume era navigabile perUngheni, ma la navigazione sul fiume durante l'era comunista, è stato gradualmente abbandonato il non più mantenuto. I principali affluenti sono sul lato destro e Jijia Ceremuş (con affluenti e Başeu Bahlui). Ci impianti idroelettrici sul fiume Prut (al Rock-Costesti) fatta con l'Unione Sovietica (oggi Russia). Affluente di sinistra:In Ucraina: Foreşaika, Parodcik, Pruteţ, Iabloniţki, Janka, Kamenka, Peremîska, Liubijnia, Krasnyy, Тlumacik (Tolmacik) Kolamîika (Kosacev) Тurka, Ciorniava, Oreleţ, okno, Soviţa, Soviţa II Şubraneţ, Gukis, Rekitneanka (Răchitna) (confine Staraia) Rîngaci, Dina, Cerlena, in Moldavia: Lopatinca River, Racoviţa Medvenka(Medvedca), ampio Vilia, Lopatnic, Dradişte, Ciugur, Kamenka, Garla Minori Garla Mare, Delia, Bratulianca, Nîrnova, Lăpuşnic, Wired, salate, Tigheci, ampio Halmagei Valley, affluente di destra: in Ucraina: Ovirnî , Pihî, Pruteţ Cemegovski, Oslava, Kobîliţa, Velikaia Şibeika, Sopovka, Pistînka, Rîbnîţia, Ceremuş, Brusniţa, Derelui, VeUn Molniţa, Herta, in Romania: Poiana Corneşti Isnovat, Radau, Ghireni, Volovăţ, Badu, Başeu, Corogea, cicogne Old Râioasa, SOLOnet, Cerchezoaia, Jijia Cozmesti, Bohotin, Mosna, Pruteţ, salati River Rust, Vecchio bue Garla Elan, Horincea, Oancea Stoeneasa, la più grande città Chineja nel suo percorso è Chernivtsi, Uannunciatore. Altre città vicino al suo corso sono: Săveni, Scienza e Husi, in Romania, e Cahul înRepublica Ungheni Moldova. In Romania il fiume ha una lunghezza di 742 km, un bacino di 10.990 km ² e una portata media pluriennale di 110 m³ / sec (prima di sfociare nel Danubio). Un tratto di 39,4 km marchi confine tra Romania e Ucraina su unporzione di 681,3 km (73,9 km di cui sono composte di lago Costesti Rock) segna il confine tra la Romania e la Moldova. fiume Prut era conosciuta in antichi sciti chiamato e lo ha chiamato Pyretus Porat, vale a dire l'acqua sporca. Nel suo corso inferiore è un fiume tipico di montagna, la sua valle è stretta con pendenze alte e scoscese, rapido fluire,e il letto è sempre più soglie. Nel corso del Prut forme mezzo al prato si snoda la sua velocità è di 1,5 m / s ed una piccola area in cui la stringa interseca le scogliere, la valle si restringe Prut a poche centinaia di metri prima di assumere forma chiave. Ulteriori River Valley a sud cresce fino a 5-6 km percorso diventa ancora, le banche non sono alti, gli utili perSono ben espresso terrazze simmetriche sulle piste. Nella bassa valle del fiume Prut suo allarga notevolmente fino a 8-10 km del fiume meandri forma, le braccia sono rami in luoghi ammorbidire i pendii si fanno più frammentato da burroni, la larghezza varia da letto m tra 50 e 180, profondità massima è di 6-7 m e la velocità è ridotta fino a 0,7 m / s. Conaumentare il Danubio, Prut cessare perdite, versando, inondazioni vasta area di pianura alluvionale sua. River è prato in parte paludoso. La prima metà del secolo. 20 parte la pianura alluvionale del fiume Prut era occupata da paludi, acquitrini, laghi in tutto il mondo viveva un ricchissimo animali acquatici (pesci, uccelli, mammiferi). Questo settore di pianura alluvionale Pfregola era un paradiso naturale e meraviglioso grande. Sadoveanu visita Bessarabia Michael ci ha lasciato la seguente descrizione: "Le acque che ha regnato per tutto quelle senza fine ha preso nel suo insieme costituisce una regola di ignoto e di mistero. Da quello che sonnecchia su cinghiale plavii, cigni e pellicani nella notte annerito înspumează laghifino a quando il popolo di uccellini, fino al pesce fiocchi, fino a quando i miliardi infinita di insetti - tutti vivono in queste acque che hanno teso un regno ricco, che ha portato fango ricco di alimenti provenienti da remote montagne e pianure ... "
Franceza
Prout est 953 km de long, qui prend sa source près du mont Hoverla les Carpathes boisées en Ukraine, où il coule vers l'est, une grande partie du cours était alors direction sud-est. Elle se jette dans le Danube près de Reni, à l'est de la ville de Galati. Forme la frontière entre la Roumanie et la Moldavie. Au cours de la période entre deux guerres, la rivière était navigable àUngheni, mais la navigation sur le fleuve pendant la période communiste a été progressivement abandonné le maintien n'est plus. Les principaux affluents sont sur le côté droit et Jijia Ceremuş (avec affluents et Başeu Bahlui). Là, sur la rivière Prut installations hydroélectriques de la (à Rock-Costesti) fait avec l'Union soviétique (maintenant la Russie). Affluent de la gauche:En Ukraine: Foreşaika, Parodcik, Pruteţ, Iabloniţki, Janka, Kamenka, Peremîska, Liubijnia, Krasnyi, Тlumacik (Tolmacik) Kolamîika (Kosacev) Тurka, Ciorniava, Oreleţ, okno, Soviţa, Soviţa II Şubraneţ, Gukis, Rekitneanka (Răchitna) (frontière Staraïa) Rîngaci, Dina, Cerlena, en Moldavie: Lopatinca River, Racoviţă Medvenka(Medvedca), l'échelle Vilia, Lopatnic, Dradişte, Ciugur, Kamenka, Garla Mineure Garla mer, Delia, Bratulianca, Nîrnova, Lăpuşnic, Wired, salés, Tigheci, large Halmagei Valley, affluent de droite: En Ukraine: Ovirnî , Pihî, Pruteţ Cemegovski, Oslava, Kobîliţa, Velikaia Şibeika, Sopovka, Pistînka, Rîbnîţia, Ceremuş, Brusniţa, Derelui, ven.Un Molniţa, Herta, en Roumanie: Poiana Cornesti Isnovat, Radau, Ghireni, Volovăţ, Badu, Başeu, Corogea, cigognes Old Râioasa, Solonet, Cerchezoaia, Jijia Cozmesti, Bohotin, Mosna, Pruteţ, salés River Rust, Old Ox Garla Elan, Horincea, Oancea Stoeneasa, Chineja plus grande ville dans son chemin d'accès est de Tchernivtsi, UAnnonceur. Autres villes à proximité de son cours sont: Săveni, la science et de Husi, la Roumanie et la Moldavie Ungheni Cahul înRepublica. En Roumanie, le fleuve a une longueur de 742 km, un bassin versant de 10990 km ² et une moyenne de débit annuel de 110 m³ / sec (avant de se jeter dans le Danube). Une partie de 39,4 km de la marque la frontière roumano-ukrainienne, unepartie de 681.3 km (73,9 km dont sont composés de lac-Costesti Rock) marque la frontière entre la Roumanie et la Moldavie. Prut était connu dans Scythes appelé et l'a appelé Pyretus Porat, à savoir l'eau sale. Dans son cours inférieur est une rivière de montagne typique, sa vallée est étroite avec des pentes abruptes et élevées, un débit rapide,et le lit est de plus en seuils. Pendant les formes Prut milieu de la prairie méandres de sa vitesse est de 1,5 m / s et une petite zone où la chaîne croise les récifs, la vallée du Prut se rétrécit à quelques centaines de mètres avant d'acquérir la forme clé. Complémentaires vallée de la rivière du Sud grandit à 5-6 km cours devient encore, les banques ne sont pas élevés, les gains pourJe suis bien exprimé terrasses symétriques sur les pentes. Dans sa vallée inférieure de la rivière Prut élargit considérablement jusqu'à 8-10 km de la rivière serpente forme, les bras sont des branches dans les lieux adoucir les pentes deviennent plus fragmenté par des ravins, largeur du lit varie entre 50 m et 180, la profondeur maximale est de 6-7 m et la vitesse est réduite à 0,7 m / s. Avecaugmenter le Danube, le Prout cesser une fuite, la coulée, les inondations vaste zone de sa plaine d'inondation. Rivière est pré partie marécageuses. La première moitié du siècle. partie 20 de la plaine inondable de la rivière Prut a été occupée par les marais, les marécages, lacs dans le monde a vécu une très riche animaux aquatiques (poissons, oiseaux, mammifères). Ce secteur de la plaine inondable Porniérage est un paradis naturel magnifique et grande. Sadoveanu visiter la Bessarabie Michael nous a laissé la description suivante: «Les eaux qui régnait tout au long de ces interminables pris dans son ensemble constitue une règle de l'inconnu et le mystère. De ce sommeil le sanglier plavii, les cygnes et les pélicans dans la nuit noirci înspumează lacsjusqu'à ce que le peuple de petits oiseaux, jusqu'à ce que le poisson s'émiette, jusqu'à ce que des milliards d'insectes sans fin - tous vivre dans ces eaux qui ont tendu un royaume riche, qui a la boue plein de denrées alimentaires provenant des montagnes et des plaines à distance ... "
Germana
Prut Fluß ist 953 km lang, was in der Nähe von Mount Hoverla die bewaldeten Karpaten entspringt in der Ukraine, wo es fließt nach Osten, viel des Kurses war dann südöstlicher Richtung. Er fließt in die Donau in der Nähe von Reni, östlich der Stadt Galati. Bildet die Grenze zwischen Rumänien und Moldawien. In der Zwischenkriegszeit war der Fluss schiffbar zuUngheni, aber die Navigation auf dem Fluss während der kommunistischen Ära wurde allmählich die nicht mehr gepflegt aufgegeben. Die wichtigsten Nebenflüsse sind auf der rechten Seite und Jijia Ceremuş (mit Nebenflüssen und Başeu Bahlui). Dort auf dem Fluss Pruth Wasserkraftanlagen (at Rock-Costesti) machte mit der Sowjetunion (jetzt Russland). Nebenfluss der linken Seite:In der Ukraine: Foreşaika, Parodcik, Pruteţ, Iabloniţki, Janka, Kamenka, Peremîska, Liubijnia, Krasnyj, Тlumacik (Tolmacik) Kolamîika (Kosacev) Тurka, Ciorniava, Oreleţ, okno, Soviţa, Soviţa II Şubraneţ, Gukis, Rekitneanka (Răchitna) (Staraia Grenze) Rîngaci, Dina, Cerlena, in Moldawien: Lopatinca River, Racovita Medvenka(Medvedca), breite Vilia, Lopatnic, Dradişte, Ciugur, Kamenka, Garla Minor Garla Sea, Delia, Bratulianca, Nîrnova, Lăpuşnic, Wired, gesalzen, Tigheci, breite Halmagei Valley, Nebenfluss des Rechts: In der Ukraine: Ovirnî , Pihî, Pruteţ Cemegovski, Oslava, Kobîliţa, Şibeika Velikaia, Sopovka, Pistînka, Rîbnîţia, Ceremuş, Brusniţa, Derelui, FrEin Molniţa, Herta, in Rumänien: Poiana Cornesti Isnovat, Radau, Ghireni, Volovăţ, Badu, Başeu, Corogea, Störche Old Râioasa, Soloneţ, Cerchezoaia, Jijia Cozmesti, Bohotin, Meschen, Pruteţ, gesalzen River Rust, Ochsen Garla Elan, Horincea, Oancea Stoeneasa, Chineja größte Stadt in seinem Weg ist Old Czernowitz, UAnsager. Andere Städte in der Nähe seines Kurses sind: Săveni, Wissenschaft und Husi, Rumänien und Moldawien Ungheni Cahul înRepublica. In Rumänien hat der Fluss eine Länge von 742 km, ein Einzugsgebiet von 10.990 km ² und eine langjährige durchschnittliche Wasserdurchfluss von 110 m³ / sec (vor der Einmündung in die Donau). Ein Teil des 39.4 km Marke der rumänisch-ukrainischen Grenze, eineTeil der 681,3 km (73.9 km, von denen Prut zusammengesetzt sind der See-Costesti Rock) markiert die Grenze zwischen Rumänien und Moldawien. Skythen bekannt war in der Antike genannt und nannte ihn Pyretus Porat, dh schmutziges Wasser. In seinem Unterlauf ist ein typischer Gebirgsfluss, ist seine enge Tal mit hohen und steilen Hängen, schnelle Strömung,und das Bett ist immer Schwellenwerte. In den mittleren Prut Formen der Wiese schlängelt sich seine Geschwindigkeit beträgt 1,5 m / s und einen kleinen Bereich, wo die Schnur schneidet die Riffe, Tal verengt Prut um ein paar hundert Meter vor dem Erwerb von Schlüsselkompetenzen bilden. Weiter südlich Flusstal wächst bis zu 5-6 km Natürlich wird noch Banken sind nicht hoch, Gewinne fürIch bin gut ausgedrückt symmetrische Terrassen an den Hängen. In seinem unteren Pruth-Tal weitet sich erheblich von bis zu 8-10 km Fluss schlängelt sich bilden, die Arme Niederlassungen an Orten, erweichen den Hängen stärker fragmentiert durch Schluchten sind, variiert Bett Breite zwischen 50 und 180 m, maximale Tiefe beträgt 6-7 m und die Geschwindigkeit, mit eingeschränkter bis zu 0,7 m / s.Erhöhung der Donau, Pruth aufhören undicht, Gießen, Überschwemmungen weiten Gebiet ihrer Auen. River ist teilweise sumpfige Wiese. Die erste Hälfte des Jahrhunderts. 20. Teil der Prut Aue wurde von Sümpfen, Mooren, Seen in der Welt besetzt war einmal ein reicher Wassertieren (Fische, Vögel, Säugetiere). Dieser Sektor der Aue PHirschbrunft war eine große und wunderbare Naturparadies. Sadoveanu Besuch Bessarabien Michael hat uns die folgende Beschreibung: "Die Gewässer, die endlosen herrschte in jenen nahm eine ganze konstituiert eine Regel des unbekannten und Geheimnis. Von dem, was schlummert auf plavii Wildschwein, Schwäne und Pelikane in der Nacht geschwärzten înspumează Seenbis das Volk der kleinen Vögel, Fische, bis Flocken, bis die endlosen Milliarden von Insekten - alle leben in diesen Gewässern, die eine reiche Königreich, das in voller Schlamm von Nahrungsmitteln aus entlegenen Berge und Ebenen gebracht gestreckt haben ... "
Rusa
Прут реки 953 км, которая берет начало в районе горы Говерла Вудед Карпатах на Украине, где она течет на восток, большая часть курса, затем юго-восточном направлении. Она впадает в Дунай у Рени, к востоку от города Галац. Образует границу между Румынией и Молдовой. В межвоенный период, река была судоходной, чтобыУнгень, но судоходства по реке во время коммунистического периода постепенно покинули больше не поддерживается. Основные притоки: справа и Jijia Ceremuş (с притоками и Başeu Bahlui). Там, на реке Прут гидроэнергетических сооружений (в Рок-Костешть) сделал с Советским Союзом (в настоящее время Россия). Приток слева:В Украине: Foreşaika, Parodcik, Pruteţ, Iabloniţki, Янка, Каменка, Peremîska, Liubijnia, Красный, Тlumacik (Tolmacik) Kolamîika (Kosacev) Тurka, Ciorniava, Oreleţ, Окно, Совита, Совита II Şubraneţ, Gukis, Rekitneanka (Răchitna) (Staraia границы) Rîngaci, Дина, Cerlena, в Молдове: Lopatinca реки Раковицэ Medvenka(Medvedca), широкий Вилия, Lopatnic, Dradişte, Ciugur, Каменка, Gârla Малой Gârla моря, Делия, Bratulianca, Nîrnova, Lăpuşnic, Wired, соленые, Тигечь, широкий Halmagei долине притока права: в Украине: Ovirnî , Pihî, Pruteţ Cemegovski, Oslava, Kobîliţa, Şibeika Velikaia, Соповка, Пистынька, Rîbnîţia, Ceremuş, Brusniţa, Дерелуй, ПТMolniţa, Герта, в Румынии: Пояна Корнешть Ишновэц, Radau, Ghireni, Volovăţ, Badu, Başeu, Corogea, аисты Старый Râioasa, Солонец, Cerchezoaia, Jijia Cozmesti, Bohotin, Мосна, Pruteţ, соленые реки Ржавчина, Старый бык Gârla Elan, Horincea, Oancea Stoeneasa, Chineja по величине город в ее путь Черновцы, Uдиктора. Другие города недалеко от своего курса: Săveni, науки и Гуси, Румынии и Унгень Кахул înRepublica Молдовы. В Румынии реки имеет длину 742 км, водосбора 10990 км ², средняя многолетняя потока 110 м ³ / сек (до впадающей в Дунай). Часть 39,4 км марка румынско-украинской границы,Часть 681,3 км (73,9 км, из которых состоят из озера Костешть Rock) проходит граница между Румынией и Молдовой. Прут был известен в древние скифы называли и называют его Pyretus Порат, т.е. грязной водой. В своем нижнем течении является типичной горной реки, долина ее узкой с высокими и крутыми склонами, быстрым потоком,и кровать становится все более порогов. В середине формы Прут луг меандры его скорость 1,5 м / с, небольшая площадь, где находится строка пересекается рифы, Прут долина сужается до нескольких сот метров до приобретения ключевых форме. Южнее долины реки возрастает до 5-6 км временем становится еще, банки не являются высокими, выгоды дляЯ также выразил симметричные террасы на склонах. В нижней части долины реки Прут значительно расширяется до 8-10 км Река извивается форму, оружие филиалы в местах смягчить склоны становятся более расчленены оврагами, кровать ширина колеблется от 50 до 180 м, максимальная глубина составляет 6-7 м, а скорость снижается до 0,7 м / сувеличить Дунай, Прут прекратить утечку, слив, затопление огромной площади его поймы. Река частично болотистый луг. В первой половине века. Двадцатой части поймы реки Прут был занят болота, болота, озера в мире живут очень богатые водных животных (рыб, птиц, млекопитающих). Этот сектор поймы Pгона был большой и удивительный природный рай. Садовяну посещения Бессарабии Майкл оставил нам следующее описание: "воды, которая царила на протяжении всех этих бесконечных взял весь представляет собой правило неизвестных и тайны. Из того, что сон на plavii кабаны, лебеди, пеликаны в почерневшие ночь înspumează озерпока люди мало птиц, рыб, пока хлопья, пока бесконечные миллиарды насекомых - все живут в этих водах, которые протянули богатые царства, в котором приняли грязи с продовольствием из отдаленных гор и равнин ... "
Portugheza
rio Prut é 953 km de comprimento, que nasce perto do Monte Hoverla Cárpatos arborizadas na Ucrânia, onde os fluxos de leste, a maior parte do curso foi então direcção sudeste. Desagua no Danúbio, perto de Reni, a leste da cidade de Galati. Forma a fronteira entre a Roménia ea Moldávia. Durante o período entre guerras, o rio era navegável paraUngheni, mas a navegação no rio durante a era comunista foi progressivamente abandonada a manutenção não. Os principais afluentes do lado direito e Ceremuş Jijia (com afluentes e Bahlui Başeu). Lá no Rio aproveitamentos hidrelétricos Prut (no Rock-Costeşti) fez com a União Soviética (actual Rússia). Tributário da esquerda:Na Ucrânia: Foreşaika, Parodcik, Pruteţ, Iabloniţki, Janka, Kamenka, Peremîska, Liubijnia, Krasnyi, Тlumacik (Tolmacik) Kolamîika (Kosacev) Тurka, Ciorniava, Oreleţ, okno, Soviţa, Soviţa II Şubraneţ, Gukis, Rekitneanka (Răchitna) (fronteira Staraia) Rîngaci, Dina, Cerlena, na Moldávia: Lopatinca River, Racoviţă Medvenka(Medvedca), Vilia largura, Lopatnic, Dradişte, Ciugur, Kamenka, Garla Garla Mar Menor, Delia, Bratulianca, Nîrnova, Lăpuşnic, Wired, salgados, Tigheci largo Halmagei Valley, afluente do direito: na Ucrânia: Ovirnî , Pihî, Pruteţ Cemegovski, Oslava, Kobîliţa, Velikaia Şibeika, Sopovka, Pistînka, Rîbnîţia, Ceremuş, Brusniţa, Derelui, FriA Molniţa, Herta, na Roménia: Poiana Corneşti Isnovat, Radau, Ghireni, Volovăţ, Badu, Başeu, Corogea, cegonhas Old Râioasa, Soloneţ, Cerchezoaia, Jijia Cozmesti, Bohotin, Moşna, Pruteţ, salgados River Rust, boi Old Garla Elan, Horincea, Oancea Stoeneasa, Chineja maior cidade em seu caminho é Chernivtsi, Ulocutor. Outras cidades perto de sua disciplina são: Săveni, Ciência e Husi, Roménia e Moldávia Ungheni Cahul înRepublica. Na Roménia, o rio tem um comprimento de 742 km, uma bacia de 10.990 km ² e uma média de fluxo plurianual de 110 m³ / s (antes de desaguar no Danúbio). Uma parcela de 39,4 km de marca a fronteira romena ea Ucrânia, aparcela de 681,3 quilômetros (73,9 km dos quais são compostos de lago Costeşti Rock) marca a fronteira entre a Roménia ea Moldávia. Prut rio era conhecido na antiga chamada citas e chamou Pyretus Porat, ou seja, a água suja. No seu baixo curso é um rio típico de montanha, o seu vale estreito com encostas íngremes e altas, o fluxo rápido,ea cama está ficando mais limites. Durante o Prut formas meio do prado meandros sua velocidade é de 1,5 m / s e uma pequena área onde a seqüência cruza os recifes, vale Prut restringe a algumas centenas de metros antes de adquirir a forma de chave. Rio vale mais a sul cresce até 5-6 km curso torna-se ainda, os bancos não são elevados, os ganhos paraEstou bem expressa terraços simétricos nas pistas. Em seu baixo vale do rio Prut amplia consideravelmente até 10/08 km rio forma meandros, os braços são ramos em lugares suavizar as pistas se tornam mais fragmentadas por ravinas, largura cama m varia entre 50 e 180 de profundidade máxima de 6-7 s m, a velocidade é reduzida até 0,7 m / s. Comaumento do Danúbio, Prut deixam escapar, derramando, inundando a sua vasta área de várzea. River é prado parcialmente alagadas. A primeira metade do século. parte 20 da planície de inundação do rio Prut foi ocupada por pântanos, pântanos, lagos em todo o mundo vivia um animal muito rico aquáticos (peixes, aves e mamíferos). Este setor da planície de inundação Pcio era um paraíso natural e maravilhoso grande. Sadoveanu visitando Bessarábia Michael deixou-nos a seguinte descrição: "As águas que reinou durante as intermináveis tomou um conjunto constituído uma regra do desconhecido e do mistério. Do que dorme em plavii javali, cisnes e pelicanos na noite escurecida înspumează lagosaté que o povo de passarinhos, até flocos de peixe, até o infinito bilhões de insetos - todos vivem nessas águas que se estendeu um reino rico, que trouxe lama cheia de comida de remotas montanhas e planícies ... "
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie