Tisa (în în maghiară: Tisza , în în germană: Theiß ) este un râu care curge prin România, Ucraina, Slovacia, Ungaria şi Serbia, apoi se varsă în Dunăre lîngă Belgrad. Este cel mai mare afluent al Dunării şi adună apele de pe o suprafaţă de 157.186 km².

    Tisa este râul colector al apelor ce izvoresc din Carpaţii Păduroşi (Ucraina), în România curge pe o porţiune de 64,6 km la graniţa de nord a ţării, cea mai mare parte a cursului este pe teritoriul Ungariei şi Iugoslaviei unde după ce colectează râurile din nord-vestul României se varsă în Dunăre.

    Afluenţi pe teritoriul României

 • Vişeu şi Iza ce izvoresc în Carpaţii Orientali (Munţii Rodnei)
 • Someşul format din confluenţa dintre Someşul Mic şi Someşul Mare.
 • Tur cu izvorul în Munţii Oaşului Maramureş.
 • Crasna izvoreşte în Munţii Apuseni
 • Barcăul ce de asemenea izvoreşte în Munţii Apuseni şi împreună cu Crişul Repede se varsă in Tisa.
 • Crişul Repede cu izvorul în Munţii Apuseni.
 • Crişul Negru izvoreşte la fel din Munţii Apuseni.
 • Crişul Alb cu izvorul Munţii Apuseni.
 • Mureşul cu izvorul în Munţii Hăşmaşu Mare după ce colectează râurile Târnava, Sebeş, Strei, Râul Mare, Arieş, Ampoi se varsă in Tisa.
 • Bega, cu izvorul în Munţii Poiana Ruscă

Categorie
 • Categorie:Rauri
Fotografii

Râul Tisa

Râul Tisa
Engleza
Tisza (in Hungarian: Tisza, in German: Theiss) is a river flowing through Romania, Ukraine, Slovakia, Hungary and Serbia, then flows into the Danube near Belgrade. It is the largest tributary of the river and collect water on a superover 157,186 km ². Tisza River is the source of the water collector Wooded Carpathians (Ukraine), Romania flows on a portion of 64.6 km to the north of the country, most of the course is in Hungary and Yugoslavia where after collecting rivers flowing north-western Romaniathe Danube. Viseu tributary in Romania and Iza to spring in the eastern Carpathians (Rodna) composed of the confluence of Somes Somes Somes Small and Large. Oas Mountains Tour source photos. Kraszna rises in the Apuseni Mountains Boatăul which also rises in the Apuseni Mountains and along the River flows into the Tisza Quickly. Repede River source in the Western Mountains. Black River rises in the Apuseni Mountains as well. the source of White River Apuseni Mountains. Mures Mountains Hasmas spring after which collects R & ACirc, s county, Sebes River River River, flows into the Tisa Ampoi. Bega, with source in Poiana Rusca Mountains
Spaniola
Tisza (en húngaro: Tisza, en alemán: Theiss) es un río que fluye a través de Rumania, Ucrania, Eslovaquia, Hungría y Serbia, y luego desemboca en el Danubio cerca de Belgrado. Es el mayor afluente del río y recoger el agua en un supermás de 157.186 km ². río Tisza es la fuente del agua colector boscosas Cárpatos (Ucrania), Rumania flujos en una porción de 64,6 km al norte del país, la mayor parte del curso es en Hungría y Yugoslavia donde después de recoger los ríos fluyendo hacia el norte-oeste de Rumaníael Danubio. tributario Viseu en Rumanía y Iza a la primavera en los Cárpatos Orientales (Rodna) compuesto por la confluencia de pequeños Somes Somes Somes y Grande. Oas Montañas fotos fuente turística. Kraszna se levanta en el barco Montañas ApuseniAul que también nace en las Montañas Apuseni ya lo largo del río desemboca en el río Tisza rápidamente. Repede fuente del río en las montañas occidentales. río Negro nace en las Montañas Apuseni también. la fuente de White River Montañas Apuseni. Mures Montañas de primavera después de Hasmas que recoge la I + AC, S condado irc, Sebes río Río Río, desemboca en el Ampoi Tisa. Bega, con origen en Poiana Rusca Montañas
Italiana
Tibisco (in ungherese: Tisza, in tedesco: Theiss) è un fiume che scorre attraverso la Romania, Ucraina, Slovacchia, Ungheria e Serbia, poi fluisce nel Danubio vicino a Belgrado. È il più grande affluente del fiume e raccogliere l'acqua su una superoltre 157.186 km ². fiume Tibisco, è la fonte del collettore delle acque Carpazi boscata (Ucraina), la Romania flussi su una porzione di 64,6 km a nord del paese, la maggior parte del corso è in Ungheria e Jugoslavia dove, dopo la raccolta fiumi che scorrono a nord-ovest della RomaniaDanubio. affluente Viseu in Romania e Iza di primavera nei Carpazi orientali (Rodna) composto di confluenza del Somes Somes Somes Piccola e Grande. Oas Montagne foto fonte escursioni. Kraszna nasce sui Monti Apuseni BarcaAul che sale anche sui Monti Apuseni e lungo il fiume si getta nel fiume Tisza rapidamente. Repede sorgente del fiume nelle montagne occidentali. Black River nasce sui Monti Apuseni pure. fonte di White River monti Apuseni. Mures Montagne primavera Hasmas dopo che raccoglie le attività di R & ACirc, contea di s, Sebes Fiume Fiume River, confluisce nel Ampoi Tisa. Bega, con sorgente a Poiana Rusca Montagne
Franceza
Tisza (en hongrois: Tisza, en allemand: Theiss) est une rivière qui coule à travers la Roumanie, l'Ukraine, la Slovaquie, la Hongrie et la Serbie, se jette ensuite dans le Danube près de Belgrade. Il est le plus grand affluent de la rivière et l'eau peut s'accumuler sur un super157.186 km ² de plus. Tisza est la source du collecteur d'eau Boisé des Carpates (Ukraine), la Roumanie flux sur une portion de 64,6 km au nord du pays, la plupart des cours en Hongrie et en Yougoslavie où, après la collecte des rivières coulant vers le nord-ouest de la Roumaniele Danube. affluent Viseu en Roumanie et Iza au printemps dans les Carpates de l'Est (Rodna), composée de la confluence du Somes petites et des grandes Somes Somes. Oas Tour photos source montagnes. Kraszna monte dans le bateau Monts Apuseniaul qui monte aussi dans les monts Apuseni et le long de la rivière se jette dans la Tisza rapidement. Repede source de la rivière dans les montagnes de l'Ouest. Black River prend sa source dans les monts Apuseni ainsi. la source de la rivière White Mountains Apuseni. montagnes Mures Hasmas printemps après qui recueille R & ACirc comté s, Sebes Rivière Rivière Rivière, se jette dans la Tisa Ampoi. Bega, avec une source à Poiana Rusca Montagnes
Germana
Theiß (ungarisch: Tisza, auf Deutsch: Theiss) ist ein Fluss fließt durch Rumänien, Ukraine, Slowakei, Ungarn und Serbien, fließt dann in die Donau bei Belgrad. Es ist der größte Nebenfluss des Flusses sammeln und Wasser auf ein superüber 157.186 km ². Theiß ist die Quelle des Wassers Sammler Waldreich Karpaten (Ukraine), fließt Rumänien auf einen Teil des 64.6 km im Norden des Landes, die meisten natürlich in Ungarn und Jugoslawien wo nach dem Einsammeln Flüsse Nord-Westen Rumäniensder Donau. Viseu Nebenfluss in Rumänien und Iza zu Kraszna Frühjahr in den östlichen Karpaten (Rodna), der aus dem Zusammenfluss von Somes Somes Somes Kleine und Große. Oas Mountains Tour Quelle Fotos. entspringt in den Westkarpaten BoatAul die auch steigt in den Westkarpaten und entlang der Fluss fließt in die Theiß Quickly. Repede der Quelle des Flusses in den westlichen Bergen. Black River entspringt in den Westkarpaten sowie. Quelle der White River Westkarpaten. Mures Mountains Hasmas Frühjahr nach die R & AC sammeltIRC, s County, Sebes River River River, fließt in die Tisa Ampoi. Bega, mit Quelle in Poiana Rusca-Gebirge
Rusa
Тиса (на венгерском языке: "Тиса, на немецком языке: Тейс) является река, протекающая по территории Румынии, Украины, Словакии, Венгрии и Сербии, а затем впадает в Дунай близ Белграда. Это самый крупный приток реки и сбора воды на суперболее 157 186 км ². реки Тиса является источником воды коллектора Вудед Карпатах (Украина), Румыния потоков на часть 64,6 км к северу от страны, большинство из курса в Венгрии и Югославии где после сбора рек на северо-западе РумынииДунай. Viseu приток в Румынии и Иза до весны в восточной части Карпат (Родны), состоящего из слияния Сомс Сомс Сомс Малый и Большой. Оус горы Тур источник фотографий. Kraszna растет в горах лодка Западныхаул, который также берет начало в Западных гор и вдоль реки впадает Тиса быстро. Криша реки источник в западных горах. Черная река берет начало в Западных гор, как хорошо. источник Уайт-Ривер-Западных гор. Муреш горы Hasmas весной после , которая собирает и AC RIRC, с уезд, Себеш Река Река Река, впадающая в Тиса Ampoi. Бега, с источником в Пояна-Руска горы
Portugheza
Tisza (em húngaro: Tisza, em alemão Theiss) é um rio que flui através da Roménia, Ucrânia, Eslováquia, Hungria e Sérvia, em seguida, deságua no Danúbio, perto de Belgrado. É o maior afluente do rio e recolher a água em uma supermais de 157.186 km ². Tisza River é a fonte da água coletor arborizadas Cárpatos (Ucrânia), a Roménia fluxos de uma parcela de 64,6 km ao norte do país, a maior parte do curso é na Hungria e na Iugoslávia se após a recolha de rios Roménia noroesteDanúbio. tributário Viseu Iza na Roménia e para a primavera dos Cárpatos Orientais (Rodna), composto da confluência de Somes Somes Somes Pequenas e Grandes. Oas Montanhas fotos fonte de turismo. Kraszna nasce nas montanhas Apuseni Boataul que também sobe nas Montanhas Apuseni e ao longo do rio desagua no rio Tisza rapidamente. Repede nascente do rio, nas Montanhas Ocidentais. Rio Preto nasce nas montanhas Apuseni também. fonte de White River Apuseni Montanhas. Mures Montanhas Primavera Hasmas após que recolhe R & ACs concelho, irc, Sebes River River River, deságua no Ampoi Tisa. Bega, com origem em Poiana Rusca Montanhas
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie