Dunărea este al doilea ca lungime între fluviile Europei (după Volga), fiind singurul fluviu european ce curge de la vest la est. Acesta izvorăşte din munţii Pădurea Neagră (Germania) sub forma a două râuri numite Brigach şi Breg ce izvorăsc de sub vârful Kandel (1241m), şi se unesc în Donaueschingen (678m) în curtea castelului Fürstenberg. Dunărea curge către sud-est pe o distanţă de aproximativ 2860 km, până la Marea Neagră. La vărsarea râului în Marea Neagră s-a format Delta Dunării.

   Dunărea este un important drum fluvial internaţional, curgând prin 10 ţări (Austria, Bulgaria, Croaţia, Germania, Ungaria,Republica Moldova, Slovacia, România, Ucraina, Serbia) şi are afluenţi în alte şapte ţări. Trece prin patru capitale de stat:Viena, Bratislava, Budapesta şi Belgrad.

    Încă din antichitate, Dunărea avea mai multe nume: Istros / Istru / Hister / Danaistru, pentru sectorul inferior, în scrierile greceşti şi Danubius în cele latino-romane. 

     Denumirea dată de romani "Danubius" (Zeul fluviilor) a fost mai târziu preluată de alte popoare, şi modificată, devenind Donau în limba germană, Dunaj înlimba slovacă, Duna în limba maghiară,Dunav în limba sârbocroată, Дунав/Dunav; Дунав în limba bulgară, Дунай (Dunai) în limba ucraineană, pentru ţările riverane, şi Danube în limba engleză şi limba franceză şi Tuna în limba turcă.

     Numele din limba română, Dunărea, deşi este înrudit cu numele latin, nu poate fi derivat din acesta folosind schimbările fonetice normale. S-a încercat o explicaţie printr-un nume intermediar, *Donaris, dar acesta nu este găsit în niciun document antic, fiind o reconstrucţie a lingviştilor moderni.

     Din cauza aşezării bazinului hidrografic, la contactul dintre climatul temperat-oceanic din vest, temperat-contintental din est şi influenţele baltice în nord, regimul hidrologic al Dunării se caracterizează prin existenţa unor importante variaţii de nivel şi de debit în cursul anului şi în decursul timpului. Apele mari se produc primăvara ca urmare a topirii zăpezilor şi ploilor abundente, însa în cursul superior şi mijlociu, au loc în lunile martie-aprilie, iar în cel inferior, în mai. Creşterea debitului are loc din amonte spre aval: 1.470 m3/s la Passau, 1.920 m3/s la Viena, 2.350 m3/s la Budapesta, 5.300 m3/s în defileul Porţilor de Fier, 6.470 m3/s la Ceatalul Ismail. Debitele maxime reflectă regimul continental al fluviului: 15.100 m3/s la Orşova (13 aprilie 1940), 15.900 m3/s (mai 1942) si 15.500 m3/s la Ceatalul Ismail (5 iunie 1970). Debitele cele mai mici se înregistreaza toamna şi uneori iarna: 1.250 m3/s la Orşova (12 ianuarie 1954), 1.450 m3/s Olteniţa (ianuarie 1964), 1.350 m3/s la Ceatalul Ismail (octombrie 1921).

     Temperatura apelor Dunării se află sub influenţa directă a temperaturii aerului şi într-o măsură mai mică sub cea a factorilor locali. Încălizirea apelor începe în luna martie şi ţine până în luna august după care urmează procesul de răcire . Gheaţa poate să apară din prima decadă a lunii decembrie până la începutul lunii martie. Durata podului de gheată este in medie de 45-50 de zile. Fenomenul de dezgheţ se produce primăvara, cel mai frecvent din aval spre amonte, într-o perioada de câteva zile (4-8 zile).

   Lungimea Dunării repartizată pe ţări

 • Germania malul drept 678,6 km malul stâng 687,0 km
 • Austria malul drept 357,5 km malul stâng 321,5 km
 • Slovacia malul drept 22,5 km malul stâng 172,1 km
 • Ungaria malul drept 471,2 km malul stâng 275,2 km
 • Croaţia malul drept 137,5 km
 • Serbia malul drept 449,9 km malul stâng 358,0 km
 • Bulgaria malul drept 471,6 km
 • România malul drept 354,1 km malul stâng 1050 km
 • Republica Moldova malul stâng 0,6 km
 • Ucraina malul stâng 79,6 km

Categorie
 • Categorie:Rauri
Fotografii

Dunărea

Dunărea
Engleza
Danube is the second longest among the rivers of Europe (after Volga), the only European river that flows from west to east. It rises in the Black Forest (Germany) named the two rivers that spring Brigach and Breg under Kandel peak (1241m), and join in Donaueschingen (678m) in the castle Fürstenberg. Danube flows to the southeast over a distance of about 2860 km, to the Black Sea. At the River Danube Delta Black Sea was formed. Danube river is a major international route, flowing through 10 countries (Austria, Bulgaria, Croatia, & nbsp, Germany, Hungary, Moldova, Slovakia, Romania, Ukraine, Serbia) and has tributaries in seven countries. Through four state capitals: Vienna, Bratislava, Budapest and Belgrade. Since antiquity, the Danube had several names: Istria / Ister / Hister / Danaistru,Lower sector in the writings of Greek and Latin novels Danubius. the name given by the Romans "Danubius" (God rivers) was later taken over by other peoples, and amended to become German Donau, Slovak Dunaj înlimba Duna in Hungarian, DunAV Serbian language, Дунав / Dunav, Bulgarian language Дунав, Дунай (Duna) in Ukrainian, bordering countries, and Danube in English and French and in Turkish Tuna. name in Romanian Danube, althoughis cognate with the Latin name can not be derived from it using normal shift. Tried to explain through an intermediary name, * Donaris, but it is not found in any ancient document, is a reconstruction of modern linguists. Because of the settlement basin, the contact between temperate climate shockeanic western contintental temperate eastern and Baltic influences in the north of the river hydrological regime is characterized by the existence of significant variations in level and flow during the year and over time. Spring high waters occur as a result of melting snow and heavy rains, but in the upper and middle, and place &circus, in March-April, and lower in May. Increased flow occurs upstream to downstream: 1470 m3 / s at Passau, 1920 m3 / s in Vienna, 2,350 m3 / s in Budapest, 5300 m3 / s in the Iron Gates gorge, 6470 m3 / s at Ceatalul Ismail. Maximum flows reflect continental river system: 15 100 m3 / s at Orsova (April 13, 1940), 15 900 m3 / s (May 1942) and 15.500 m3 / s at Ceatalul Ismail (June 5, 1970). Lowest flow rates are recorded in autumn and sometimes winter: 1250 m3 / s at Orsova (January 12, 1954), 1450 m3 / s Oltenita (January 1964), 1350 m3 / s at Ceatalul Ismail (October 1921). Danube water temperature is directly influenced by air temperature and a lesser extent as that of factorlocal parties. Încălizirea water begins in March and take up in August after which the cooling process. Ice may occur in the first decade of December to early March. Duration of ice bridge is on average 45-50 days. Spring thaw phenomenon occurs most frequently to have downstreamonte, in a period of several days (4-8 days). The length of the Danube countries spread over Germany 678.6 km right bank left bank right bank of Austria 687.0 km 357.5 km 321.5 km Slovakia Left Bank Right Bank 172.1 km 22.5 km left bank right bank Hungary 471.2 km 275.2 km left bank right bank Croatia 1Right bank of Serbia 37.5 km 449.9 km 358.0 km Bulgaria left bank right bank right bank Romania 471.6 km 354.1 km left bank left bank Moldova 1050 km 0.6 km 79.6 km left bank Ukraine
Spaniola
Danubio es el segundo más largo entre los ríos de Europa (después del Volga), el único río europeo que fluye de oeste a este. Se levanta en el Bosque Negro (Alemania) el nombre de los dos ríos que nacen y Brigach Breg en Kandel pico (1241m), y se sumen a doñaueschingen (678m) en el castillo Fürstenberg. Danubio fluye hacia el sureste a una distancia de unos 2860 kilometros, hasta el Mar Negro. En el río del delta del Danubio del Mar Negro se formó. Río Danubio es una ruta internacional importante, que fluye a través de 10 países (Austria, Bulgaria, Croacia, & nbsp, Alemania, Hungría, Moldavia, Eslovaquia, Rumania, Ucrania, Serbia) y tiene como afluentes en siete países. A través de cuatro capitales de estado: Viena, Bratislava, Budapest y Belgrado. Desde la antigüedad, el Danubio tenido varios nombres: Istria / Ister / Hister / Danaistru,Baja del sector en los escritos de América y novelas griegas Danubius. El nombre dado por los romanos "Danubius" (ríos Dios) más tarde fue absorbida por otros pueblos, y modificado para convertirse en alemán Donau, eslovaco Dunaj înlimba Duna en húngaro, DunAV lengua serbia, Дунав / Danubio, Дунав lengua búlgara, Дунай (Duna) en Ucrania, los países limítrofes, y el Danubio en Inglés y francés y en turco del Atún. Nombre en rumano del Danubio, aunquees cognado con el nombre en latín no puede deducirse de él mediante turno normal. Trató de explicar a través de un intermediario de nombre, * Donaris, pero no se encuentra en ningún documento antiguo, es una reconstrucción de los lingüistas modernos. Debido a la cuenca del acuerdo, el contacto entre una descarga clima templadoeanic oeste Continental influencias templadas del este y del Báltico en el norte del río se caracteriza régimen hidrológico por la existencia de variaciones significativas en el nivel y el flujo durante el año y con el tiempo. aguas de manantial alta se producen como consecuencia del derretimiento de la nieve y las fuertes lluvias, pero en la parte alta y media, y el lugar ycirco, marzo-abril, mayo y menor. El aumento del flujo se produce aguas arriba a aguas abajo: 1470 m3 / s en Passau, 1920 m3 / s en Viena, 2.350 m3 / s en Budapest, 5300 m3 / s en la quebrada Puerta de Hierro, 6470 m3 / s en Ceatalul Ismail. Caudales máximos reflejan sistema fluvial continental: 15 100 m3 / s en Orsova (13 de abril de 1940), 15 900 m3 / s (mayo de 1942) y 15.500 m3 / s, Ismail Ceatalul (05 de junio 1970). las tasas de flujo más bajo se registra en otoño y en invierno a veces: 1250 m3 / s en Orsova (12 de enero de 1954), 1450 m3 / s Oltenita (enero 1964), 1350 m3 / s en Ceatalul Ismail (octubre 1921). temperatura del agua del Danubio es directamente influenciado por la temperatura del aire y, en menor medida que el de factor delos partidos locales. Încălizirea agua comienza en marzo, tome en agosto después de que el proceso de enfriamiento. El hielo se puede producir en la primera década de diciembre hasta principios de marzo. Duración del puente de hielo es en promedio de 45-50 días. fenómeno de deshielo de primavera se presenta con mayor frecuencia que aguas abajoonte, en un período de varios días (4-8 días). La longitud de los países del Danubio, repartidas en 678,6 orilla derecha kilometros Alemania orilla izquierda margen derecha de Austria 687,0 kilometros 357,5 kilometros 321,5 kilometros Eslovaquia Left Bank Orilla Derecha 172,1 kilometros 22,5 kilometros izquierda derecha banco banco Hungría 471,2 kilometros 275,2 kilometros dejó margen derecha del banco Croacia 1Derecho bancario de Serbia 37,5 kilometros 449,9 kilometros 358,0 kilometros Bulgaria orilla izquierda orilla derecha orilla derecha Rumanía 471,6 kilometros 354,1 kilometros dejó margen izquierda del banco Moldova 1050 kilometro 0,6 kilometros 79,6 kilometros orilla izquierda Ucrania
Italiana
Danubio è il secondo più lungo tra i fiumi d'Europa (dopo il Volga), l'unico fiume europeo che scorre da ovest a est. Sorge nella Foresta Nera (Germania) il nome dei due fiumi che la primavera Brigach e Breg sotto Kandel picco (1241m), e partecipare Donaueschingen (678m) nel castello di Fürstenberg. Danubio scorre a sud-est su una distanza di circa 2860 km, fino al Mar Nero.. Al Danubio Delta del Mar Nero si è formata. Danubio è una via importante internazionale, che fluisce attraverso 10 paesi (Austria, Bulgaria, Croazia, & nbsp, Germania, Ungheria, Moldavia, Slovacchia, Romania, Ucraina, Serbia) ed ha affluenti in sette paesi. Attraverso quattro capitali di stato: Vienna, Bratislava, Budapest e Belgrado. Fin dall'antichità, il Danubio avevano nomi diversi: Istria / Ister / Hister / Danaistru,Abbassare settore negli scritti di romanzi greci e latini Danubius. Il nome dato dai Romani "Danubius" (fiumi Dio) è stato successivamente ripreso da altri popoli, e modificato per diventare tedesco Donau, slovacco Dunaj înlimba Duna in ungherese, DunAV lingua serba, Дунав / Dunav, Дунав lingua bulgara, Дунай (Duna) in Ucraina, i paesi confinanti, e il Danubio in inglese e francese e in turco Tonno. Nome in rumeno sul Danubio, anche seè affine con il nome latino non può essere derivata da esso usando turno normale. Ha cercato di spiegare, con il nome di un intermediario, * Donaris, ma non si trova in alcun documento antico, è una ricostruzione dei linguisti moderni. Causa del bacino di insediamento, il contatto tra choc climatico temperatoeanic influenze occidentali Continentale temperato orientale e nel Mar Baltico a nord del fiume è caratterizzato regime idrologico per l'esistenza di significative variazioni del livello e del flusso durante l'anno e nel tempo. acque di sorgente ad alta verificarsi a seguito di scioglimento della neve e le forti piogge, ma nella parte superiore e mezzo, e il luogo ecirco, nel marzo-aprile, e inferiore a maggio. maggiore flusso si verifica monte a valle: 1470 m3 / s a Passau, 1920 m3 / s di Vienna, 2.350 m3 / s di Budapest, 5300 m3 / s nella gola Porte di ferro, 6.470 m3 / s in Ceatalul Ismail. Massimo flussi riflettere sistema continentale fiume: 15 100 m3 / s in Orsova (13 Apr 1940), 15 900 m3 / s (maggio 1942) e 15.500 m3 / s a Ismail Ceatalul (5 giugno 1970). portate più bassi si registrano in autunno e in inverno, a volte: 1250 m3 / s in Orsova (12 gennaio 1954), 1450 m3 / s Oltenita (gennaio 1964), 1350 m3 / s in Ceatalul Ismail (ottobre 1921). temperatura dell'acqua del Danubio è direttamente influenzata dalla temperatura dell'aria e, in misura minore, come quella del fattorepartiti locali. Încălizirea acqua inizia a marzo e riprendere nel mese di agosto dopo il quale il processo di raffreddamento. Ice si può verificare nella prima decade di dicembre ai primi di marzo. Durata del ponte di ghiaccio è in media di 45-50 giorni. fenomeno di disgelo di primavera si verifica più frequentemente di avere a valleonte, in un periodo di alcuni giorni (4-8 giorni). La lunghezza dei paesi danubiani si sviluppa su 678,6 km Germania riva destra riva sinistra riva destra d'Austria 687,0 km 357,5 km 321,5 km Slovacchia Right Left Bank Bank 172,1 km 22,5 km da sinistra a destra banca banca Ungheria 471,2 km 275,2 km sinistra riva destra banca Croazia 1Diritto bancario della Serbia 37,5 km 449,9 km 358,0 km Bulgaria sinistra riva destra destra banca banca Romania 471,6 km 354,1 km sinistra riva sinistra banca Moldova 1050 km 0,6 km 79,6 km sulla riva sinistra Ucraina
Franceza
Danube est le deuxième plus long entre les rivières de l'Europe (après la Volga), le seul fleuve européen qui s'écoule d'ouest en est. Il prend sa source dans la Forêt Noire (Allemagne) le nom des deux rivières qui naissent Brigach et Breg sous Kandel crête (1241m), et de participer à Donaueschingen (678m) dans le château de Fürstenberg. Danube coule vers le sud sur une distance d'environ 2860 km, à la mer Noire. À la rivière du Delta du Danube de la mer Noire a été formé. Danube est un axe majeur international, qui coule à travers 10 pays (Autriche, Bulgarie, Croatie, & nbsp, Allemagne, Hongrie, Moldavie, Slovaquie, Roumanie, Ukraine, Serbie) et a affluents dans sept pays. A travers quatre capitales d'Etat: Vienne, Bratislava, Budapest et Belgrade. Depuis l'antiquité, le Danube a eu plusieurs noms: Istrie / Ister / Hister / Danaistru,Basse-secteur dans les écrits des romans grecs et latins Danubius. Le nom donné par les Romains «Danubius» (rivières Dieu) a ensuite été repris par d'autres peuples, et modifié pour devenir allemand Donau, Dunaj slovaque înlimba Duna en hongrois, DunAV langue serbe, Дунав / Dunav, Дунав langue bulgare, Дунай (Duna) en ukrainien, les pays limitrophes, et le Danube en anglais et en français et en turc Tuna. Nom en roumain du Danube, bien queest apparenté avec le nom latin ne peut être déduite de l'utiliser quart de travail normal. J'ai essayé d'expliquer à travers un nom intermédiaire, * Donaris, mais il ne se trouve pas dans un document ancien, est une reconstruction de linguistes modernes. En raison de la bassin de sédimentation, le contact entre le choc climat tempéréeanic ouest continental tempéré influences orientales et de la Baltique dans le nord de la rivière régime hydrologique est caractérisée par l'existence d'importantes variations dans le niveau et le débit pendant l'année et au fil du temps. Les eaux de source de haute survenir à la suite de la fonte des neiges et de fortes pluies, mais dans les moyennes et supérieures, et le lieu etcirque, en Mars-Avril, et plus faible en mai. Il ya augmentation de débit en amont à l'aval: 1470 m3 / s à Passau, 1920 m3 / s à Vienne, 2.350 m3 / s à Budapest, 5300 m3 / s dans les gorges des Portes de Fer, 6470 m3 / s à Ceatalul Ismail. Maximum flux reflètent système fluvial du continent: 15 100 m3 / s à Orsova (13 avril 1940), 15 900 m3 / s (mai 1942) et 15.500 m3 / s à Ismail Ceatalul (Juin 5, 1970). débits plus bas sont enregistrés en automne et en hiver, parfois: 1250 m3 / s à Orsova (Janvier 12, 1954), 1450 m3 / s Oltenita (Janvier 1964), 1350 m3 / s à Ceatalul Ismail (Octobre 1921). température de l'eau du Danube est directement influencée par la température de l'air et dans une moindre mesure que celle du facteurles parties locales. Încălizirea eau commence en Mars et de prendre en août, après quoi le processus de refroidissement. De la glace peut se produire dans la première décennie de Décembre à début Mars. Durée du pont de glace est en moyenne de 45-50 jours. Le dégel printanier phénomène se produit plus fréquemment d'avoir en avalonte, dans une période de plusieurs jours (4-8 jours). La longueur des pays du Danube, réparties sur 678,6 km Allemagne rive droite rive gauche rive droite de l'Autriche 687.0 km 357.5 km 321.5 km Slovaquie Rive Gauche Rive Droite 172.1 km 22.5 km rive gauche rive droite Hongrie 471.2 km 275.2 km la rive gauche rive droite Croatie 1Rive droite de la Serbie 37.5 km 449.9 km 358.0 km Bulgarie rive gauche rive droite rive droite de la Roumanie 471.6 km 354.1 km la rive gauche rive gauche Moldova 1050 km 0.6 km 79.6 km rive gauche Ukraine
Germana
Donau ist der zweitlängste unter den Flüssen Europas (nach Wolga), die einzige europäische Fluss, der von Westen nach Osten fließt. Er entspringt im Schwarzwald (Deutschland) mit dem Namen der beiden Flüsse, dass der Frühling Brigach und Breg im Rahmen Kandel Peak (1241m), und sich in Donaueschingen (678 Mio.) im Schloss Fürstenberg. Donau fließt nach Südosten über eine Distanz von etwa 2860 km, bis zum Schwarzen Meer. An der Donau Delta Schwarzen Meer gebildet wurde. Donau ist ein bedeutendes internationales Route, fließt durch 10 Länder (Österreich, Bulgarien, Kroatien, & nbsp, Deutschland, Ungarn, Moldawien, der Slowakei, Rumänien, Ukraine, Serbien) und hat Zuflüsse in sieben Ländern. Durch vier Landeshauptstädten: Wien, Bratislava, Budapest und Belgrad. Seit der Antike hatte die Donau mehrere Namen: Istrien / Ister / Hister / Danaistru,Unteren Bereich in den Schriften der griechischen und lateinischen Romane Danubius. Danubius den Namen gegeben durch die Römer "(Gott Flüsse) wurde später übernommen von anderen Völker, und die deutsche Fassung geworden Donau, slowakisch Dunaj înlimba in Duna Ungarisch, DunAV serbischer Sprache, Дунав / Dunav, bulgarische Sprache Дунав, Дунай (Duna) in der Ukraine, den angrenzenden Ländern, und die Donau in Englisch und Französisch und in der türkischen Tuna. Name im rumänischen Donau, obwohlist verwandt mit dem lateinischen Namen können daraus nicht abgeleitet werden mit normalen Schicht. Erprobt zu erklären Namen über einen Mittelsmann * Donaris, aber es ist nicht gefundene Dokument in irgendeiner alten, ist eine Rekonstruktion des modernen Linguisten. Weil der Siedlung Becken, den Kontakt zwischen gemäßigten Klima Schockeanic westlichen contintental gemäßigten östlichen und Einflüsse in der Ostsee nördlich des Flusses hydrologischen Regimes durch die Existenz von erheblichen Abweichungen in den Füllstand und Durchfluss im Laufe des Jahres und im Laufe der Zeit geprägt ist. Spring Hochwasser auftreten, als Folge der Schneeschmelze und starke Regenfälle, aber in den oberen und mittleren, und Place &Zirkus, im März-April und Mai senken. Vermehrter Fluss tritt vor den nachgeschalteten: 1470 m3 / s bei Passau, 1920 m3 / s in Wien, 2350 m3 / s in Budapest, 5300 m3 / s in den Iron Gates Schlucht, 6.470 m3 / s bei Ceatalul Ismail. Maximale Flüsse wiedergeben Continental Fluss-System: 15 100 m3 / s bei Orsova (13. April 1940), 15 900 m3 / s (Mai 1942) und 15.500 m3 / s bei Ceatalul Ismail (5. Juni 1970). Niedrigsten Flussraten im Herbst werden aufgezeichnet und manchmal auch im Winter: 1250 m3 / s bei Orsova (12. Januar 1954), 1450 m3 / s Oltenita (Januar 1964), 1350 m3 / s bei Ceatalul Ismail (Oktober 1921). Donau Wassertemperatur direkt von der Lufttemperatur und in geringerem Maße beeinflusst, dass der Faktorlokalen Parteien. Încălizirea Wasser beginnt im März und dauern bis im August, nach dem die Kühlung. Ice kann in der ersten Dekade des Dezember bis Anfang März erfolgen. Dauer der Eis-Brücke ist im Durchschnitt 45-50 Tage. Tauwetter im Frühling Phänomen tritt am häufigsten zu haben nachgelagertenonte, in einem Zeitraum von mehreren Tagen (4-8 Tage). Die Länge des Donau-Bank Ländern verteilt über Deutschland 678,6 km rechts linken Ufer rechten Ufer des Österreich 687,0 km 357,5 km 321,5 km Slowakei Right Left Bank Bank 172,1 km 22.5 km linken Ufer rechten Ufer Ungarn 471,2 km 275,2 km links Bank rechten Ufer Kroatien 1Rechten Ufer Serbien 37.5 km 449,9 km 358,0 km Bulgarien linken Ufer rechten Ufer rechten Ufer Rumänien 471,6 km 354,1 km links Bank linken Ufer der Republik Moldau 1050 km 0.6 km 79.6 km linken Ufer der Ukraine
Rusa
Дунай является второй по протяженности среди рек Европы (после Волги), единственная европейская река, которая течет с запада на восток. Она поднимается в Шварцвальде (Германия) назвали двух рек, которые весной и Brigach Breg под Кандель пик (1241m), и присоединиться к донуueschingen (678m) в замке Fürstenberg. Дунай течет на юго-восток на расстояние около 2860 км, до Черного моря. На реке Дунай Delta Черного моря был сформирован. Дунай является одним из основных международных маршрутов, проходящих через 10 стран (Австрия, Болгария, Хорватия, и Б.SP, Германии, Венгрии, Молдовы, Словакии, Румынии, Сербии, Украине) и притоков в семи странах. Через 4 столицах штатов: Вена, Братислава, Будапешт и Белград. С древности Дунай было несколько имен: Истрия / Истр / Hister / Danaistru,Нижняя сектора в трудах греческих и латинских романов Danubius. Название, данное римлянами "Danubius" (Бог рек) впоследствии перешли к другим народам, а также внесены поправки, стал немецкий Дунае, словацкий Дунай înlimba Duna в Венгрии, ДанА. В. сербском языке, Дунав / Дунай, болгарский язык Дунав, Дунай (Duna) на украинском языке, соседних стран, и Дунай на английском и французском и турецком языках тунца. Название на румынском Дунай, несмотря напроисходит от латинского названия не могут быть получены из него с помощью обычной смены. Попытка объяснить через посредника имя * Donaris, но это не найдены ни в одном древнем документе, представляет собой реконструкцию современных лингвистов. Из-за урегулирования бассейна, контакт между умеренным климатом шокeanic западной contintental умеренной восточной и Балтии влияет на севере реки гидрологический режим характеризуется наличием значительных изменений в уровне и потока в течение года и с течением времени. Весеннее половодье вод происходит в результате таяния снега и обильных дождей, а в верхней и средней, и место ицирк, в марте-апреле, и более низкие мая. Увеличение притока происходит вверх по течению вниз по течению: 1470 м3 / с в Пассау, 1920 м3 / с в Вене, 2350 м3 / с в Будапешт, 5300 м3 / с в ущелье Железные ворота, 6470 м3 / с при Ceatalul Исмаила. Максимальная потоки отражают континентальной речной системы: 15 100 м3 / с при Орсова (13 апреля 1940), 15 900 м3 / с (май 1942) и 15.500 м3 / с при Ceatalul Исмаил (5 июня 1970). низкая скорость потока записываются в осень, а иногда и зимой: 1 250 м3 / с при Орсова (12 января 1954), 1450 м3 / с Oltenita (январь 1964), 1350 м3 / с при Ceatalul Исмаил (октябрь 1921). Дунай температура воды напрямую зависит от температуры воздуха и в меньшей степени, как и факторместные партии. Încălizirea воды начинается в марте и принять в августе, после чего процесс охлаждения. Лед может произойти в первой декаде декабря до начала марта. Продолжительность ледяного моста составляет в среднем 45-50 дней. Весенняя оттепель явление происходит чаще всего иметь вниз по течениюonte, в течение нескольких дней (4-8 дней). Длина придунайских стран распространения над Германией правом берегу 678,6 км левый берег правый берег Австрия 687,0 км 357,5 км 321,5 км Словакия Левый берег Правобережного 172,1 км 22,5 км левый берег правый берег Венгрии 471,2 км 275,2 км левый берег правый берег Хорватии 1Правый берег Сербия 37,5 км 449,9 км 358,0 км Болгарии левый берег правый берег правый берег Румынии 471,6 км 354,1 км левый берег левый берег Молдова 1050 км 0,6 км 79,6 км левобережье Украины
Portugheza
Danúbio é o segundo maior entre os rios da Europa (depois do Volga), o único rio europeu que flui de oeste para leste. Nasce na Floresta Negra (Alemanha), identificou os dois rios que pico de primavera e Brigach Breg sob Kandel (1241m), e junte-se Donaueschingen (678m) no castelo Fürstenberg. Danúbio flui para o sudeste a uma distância de cerca de 2860 km, até ao Mar Negro. No Delta do rio Danúbio no Mar Negro foi formado. Danúbio é uma importante rota internacional, que atravessa 10 países (Áustria, Bulgária, Croácia, & nbsp, Alemanha, Hungria, Moldávia, Eslováquia, Roménia, Ucrânia, Sérvia) e tem afluentes em sete países. Através de quatro capitais: Viena, Bratislava, Budapeste e Belgrado. Desde a antiguidade, o Danúbio teve vários nomes: Istria / Ister / Hister / Danaistru,Baixa sector nos escritos de romances grego e latim Danubius. O nome dado pelos Romanos "Danubius" (rios de Deus), foi posteriormente retomada por outros povos, e como se tornou alemão Donau, eslovaco Duna em Dunaj înlimba húngaro, DunAV sérvio, Дунав / Dunav, Дунав língua búlgara, Дунай (Duna), em ucraniano, países vizinhos, e Danúbio, em Inglês e Francês e Tuna turco. Nome em romeno do Danúbio, emboraé aparentado com o nome em latim não podem ser derivados a partir dele usando turno normal. Tentou explicar através de um nome intermediário, * Donaris, mas ele não é encontrado em nenhum documento antigo, é uma reconstrução dos lingüistas modernos. Devido à bacia de liquidação, o contato entre o choque de clima temperadoeanic ocidental Continental temperados influências orientais e do Báltico, no norte do rio regime hidrológico é caracterizado pela existência de variações significativas no nível e vazão, durante o ano e ao longo do tempo. águas de nascente alta ocorrer como resultado do derretimento da neve e chuvas pesadas, mas na parte superior e médio, e local ecirco, em março-abril, maio e inferior. maior fluxo ocorre montante para jusante: 1470 m3 / s em Passau, 1920 m3 / s, em Viena, 2.350 m3 / s, em Budapeste, 5300 m3 / s no desfiladeiro de portões de ferro, 6.470 m3 / s em Ceatalul Ismail. fluxos máximo refletem sistema fluvial continental: 15 100 m3 / s em Orsova (13 de abril, 1940), 15 900 m3 / s (maio 1942) e 15.500 m3 / s em Ismail Ceatalul (05 de junho de 1970). vazões menores são registradas no outono e no inverno às vezes: 1250 m3 / s em Orsova (12 de janeiro, 1954), 1,450 m3 / s Oltenita (Janeiro 1964), 1,350 m3 / s em Ceatalul Ismail (outubro 1921). temperatura da água do Danúbio diretamente influenciada pela temperatura do ar e em menor medida, como a do factorpartidos locais. Încălizirea água começa em março e assumir em agosto, depois que o processo de resfriamento. Ice pode ocorrer na primeira década de dezembro a início de março. Duração da ponte de gelo é em média de 45-50 dias. Spring fenômeno degelo ocorre mais frequentemente ter a jusanteonte, em um período de vários dias (4-8 dias). O comprimento dos países do Danúbio, distribuídos por Alemanha direito banco km 678,6 margem esquerda da margem direita da Áustria 687,0 km 357,5 km 321,5 km Eslováquia Left Bank Right Bank 172,1 km 22,5 km deixou margem direita do banco Hungria 471,2 km 275,2 km deixou margem direita do banco Croácia 1Margem direita da Sérvia 37,5 km 449,9 km 358,0 km Bulgária deixou margem direita da margem direita do banco da Roménia 471,6 km 354,1 km margem esquerda margem esquerda Moldávia 1050 km 0,6 km 79,6 km margem esquerda da Ucrânia
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie