Trase-ul:  TARGOVISTE - Campulung - Curtea de Arges - Nicolae Balcescu - Cotmeana - Pitesti - Golesti - Cobia - TARGOVISTE (cca 250 Km)

              

                  Să trecem în revistă, acum, Capitalele pe care le-a avut Ţara Românească de-a lungul a circa 300 de ani, adică până la 1659; va fi un arc în vreme, între Tărgoviştea Turnului Chindiei, Câmpulungul Negrului Vodă şi Curtea de Argeş, a meşterului Manole; este o chemare, un îndemn la desluşirea timpului, la cumpănirea celor ce ne sunt date spre luare aminte. Sigur, nu va fi acesta un scop în sine; circuitul prilejuieşte aflarea unor mai puţin ştiute spaţii de spirit românesc, peisajul prezintă o continuă alternanţă de tonuri, sunt aduse la rampă diverse personaje cu destine dintre cele mai diferite, ba chiar stranii, însă aura de eroic, de romantic rămâne să încununeze frunţile trecuţilor voievozi, trecutelor vieţi de doamne şi domniţe...

 

                TÂRGOVIŞTE: oraş situat pe cursul superior al râului Ialomiţa (DN 71, km 78). aşezare traversată de Paralela 45; reşedinţă a judeţului Dâmboviţa. Unul dintre cele mai vechi centre urbane ale ţării, amintit în memoriile cruciatului bavarez Johannes Schiltberger în 1396, anul când Mircea cel Bătrân muta aici reşedinţa domnească de la Curtea de Argeş, definitivând statutul celei de-a treia Cetăţi de Scaun a Ţării Româneşti (cea 1396-1659). Compendiu al istoriei valahe: de la Mircea la Ghica Vodă, peste 40 de voievozi au făcut şi desfăcut domnii la Târgovişte. Mai mult, „...de la Mircea până la Vladimirescu - aprecia Ion Ghica - nu este un singur nume ilustru care să nu fi scris cu sânge pe pământul Târgoviştei...patria Văcăreştilor, a lui Eliadşi a lui Cărlova ". Se dezvoltă ca centru politic, administrativ, economic şi cultural, este ,JSuceava Ţării Româneşti „ după zisa lui N. Iorga. „Un Damasc al României" opina AL Vlahuţă şi chiar dacă G. Călinescu socotea urbea „O Bruges-la morte ", „Ruinurile Târgoviştei" rămân o inconfundabilă treaptă a istoriei române cu amintirea fără egal a unor Radu cel Mare, Vlad Ţepeş, Neagoe Basarab, Petru Cercel. Mihai Viteazul şi Constantin Brâncoveanu, vatră seculară ce poartă astăzi, firesc, insemnele contemporaneităţii.

                Obiective turistice:  - Muzeul de Istorie * Muzeul Tiparului si al Cartii Vechi Romanesti * Muzeul Scriitorilor Targovisteni * Monumentul Eroilor * Parcul Chindia etc.

 

                 CÂMPULUNG: oraş situat pe malurile Râului Târgului (DN 73; 64 km nord-vest). în apropierea Pasului Bran (1.290 m alt.), pe vechiul drum comercial de legătură cu Ţara Bârsei. Vestigii geto-dacice, castrul roman Jidava (sec. II-III), cea mai veche urbe medievală din Ţara Românească, atestată la 1300 ca „Longocampo". „Oraş renumit pentru bâlciul anual... la care participă negustori din toate părţile " (Antonio Măria del Chiaro, sec. XVUI), în continuă dezvoltare ,fiindcă acolo nici agă, nici polcovnic de târg, nici vătaf de pescari, nici vameş nu este, nici ispravnici nu se amestecă " (N. Iorga), străvechea obşte luptând să fie şi rămânând independentă, liberă, fără aristocraţi şi curţi boiereşti, pe a cărei moşie nici Vodă nu avea drept să cumpere „locuri, vaduri de moară sau delniţe", unde zugravii scriau pe ziduri de ctitorii, în văzul lumii, „biruitoare este numai munca". Prima Cetate de Scaun a Ţării Româneşti (cea 1330-1350), posibil cu întâile monede bătute de Vlaicu Vodă(l365-1368) care acordă şi cel mai vechi privilegiu comercial, în limba latină; aici se află prima sculptură medievală animalieră („Căprioara odihnindu-se"), este cioplit cel mai vechi document epigrafic în limba slavonă din Ţara Românească (piatra tombală a voievodului Nicolae Alexandru, 1364) şi tot în piatră se sapă, pentru prima dată, privilegiile obştei („Cruci ale Jurământului"); la Câmpulung a lucrat Ion Negulici, întâiul portretist român şi realizatorul unuia din primele peisaje urbane apărute în plastica românească („Vedere din Câmpulung"), a luat fiinţă la 1901 „Excursionimea" (una din primele asociaţii de turism), iar în 1907 gazeta „Viitorul Muscelului" scria: „...mare zi va fi aceea când săracii şi lipsiţii neamului nostru vor ajunge la conştiinţa de sine...va răsări credinţa în puterea lor şi dragostea de a trăi în viitor". Localitate cu virtuţi de staţiune balneoclimaterică (580 m alt.). Muzeul orăşenesc (întemeiat, 1889; vestigii arheologice, navigaţia pe Argeş, harta lui Fra Mauro Camaldose din Murano, 1459, pe care figurează oraşul; Colecţie de podoabe, sec. XIV-XVI; artă plastică, donaţia scriitorului Mihai Tican-Rumano; Secţie de ştiinţele naturii) * Muzeu de Etnografie şi Artă Populară („Casa Ştefanescu", 1735, edificiu specific muscelean. cea mai veche locuinţă din oraş: mobilier, textile, costume, accesorii gospodăreşti, ceramică) * Ansamblul Negru Vodă (Curte Domnească a lui Basarab I şi a fiului său Alexandru. sec. XIV, refăcută de Matei Basarab, cea 1650; Casa Domnească: lapidariu, colecţie de artă şi carte veche; la biserică, pictură a lui Pârvu Mutu, sec. XVII; încastrată în zid - „Căprioara odihnindu-se"; piatra de mormânt a domnitorului N. Alexandru, 1364) * Complexul Bărătia (Biserică, sec. XIII: piatra tombală a comitelui Laurenţiu de Longocampo, cea 1300; turn. 1730) * Biserica Fundeni (sec. XVI; muzeu) * „Cruci ale Jurământului" (norme şi drepturi cetăţeneşti săpate în piatră, sec. XVI-XVIII) * Casa M/ă Simion (sec. XIX, ultim reprezentant al breslei olarilor) * Mormântul haiducului Radu Anghel („Eu n-am să mă dau legat / Unui ciocoi gulerat...") * Radu Negru Basarab. bust (1910, D.D. Mirea) * Monumentul Eroilor din primul război mondial (1928, D. Măţăuanu) * Izvoare de ape minerale (Au existat, la 1895, „Băile Negru Vodă") * Rezervaţie botanică (Parcul Golescu, cea 0,5 ha: arbori şi plante exotice).

                CURTEA DE ARGEŞ: oraş situat pe cursul superior al Argeşului (DN 7 C; 55 km sud-vest). Mărturii de vieţuire multimilenară; teritoriu cu populaţie geto-dacică pe malurile anticului Ordessos (Herodot, cea 484-425 Î.H.), aflată în sec. IV-III î.H. sub conducerea lui Dromihete; posibilă reşedinţă voievodală încă din sec. XII-XIII ale cărei urme ar putea fi ruinele „Sân Nicoară" (cea 1300). A doua Cetate de Scaun a Ţării Româneşti (1350?-1396), prima reşedinţă a Mitropoliei muntene, 1359; aşezare amintită de pelerinii germani Peter Sparnau şi Ulrich von Tennstădt la 1385 şi de bavarezul J. Schiltberger în 1396. După o luptă grea cu Simion Movilă şi polonii, purtată undeva pe la marginea oraşului, Mihai Viteazul, înfrânt, a luat drumul Vienei (1600). Elemente de localitate climaterică (450 m alt.). Muzeul orăşenesc (relicve antice, epoca voievodatelor conduse de Seneslau şi Tihomir, sec. XIII-XIV, monede emise de Vlaicu Vodă, olărie specifică acestui mare centru de ceramişti; lapidariu: piese cu interesante semne heraldice; Secţie de etnografie: gospodărie ţărănească argeşană, meşteşuguri vechi, port popular la care se remarcă maramele de borangic) * Curte Domnească, sec. XIII-XIV: incintă patrulateră, ziduri de piatră, două pivniţe; pe locul unei biserici din sec. XIII, ctitorie a lui Basarab I cu fiul său Nicolae Alexandru (sec. XIV), ....primul monument religios de mare amploare înălţat în Ţara Românescă", beneficiar al decorului mural din vremea urmaşului Vlaicu Vodă (1366), „printre cele mai valoroase ansambluri de pictură ale secolului..." (V. Drăguţ), compoziţii aflate „... între cele mai nobile din orientul european care a produs în domeniu atâtea capodopere...Deşi în mod justificai au fost asemănate cu mozaicurile bizantine de la Kahrié-djami din Constantinopol, ele suni de o invenţiune mai liberă, mai umană şi mai suplă" (Henri Focillon); cea mai veche necropolă domnească din Ţara Românească (mormântul voievodului Vlaicu unde a fosi găsită celebra „Pafta de la Argeş"); Secţie muzeală cu profil istoric * Mânăstirea Curtea de Argeş, monument istoric şi de arhitectură, 1517, ctitorie a lui Neagoe Basarab următoare unei zidiri din vremea domnitorului Vlad Dracul; construcţie socotită îndeobşte „cel mm frumos monument arhitectonic al României " (Enciclopedia română, 1898), „...capodopera ce se poate măsura cu cele mai renumite monumente din Europa " (G. Călinescu), „o minune în lume " (Paul de Alep); referindu-se la intervenţia din 1875 a lui Emile André Lecomte du Nouy, N. Iorga considera că se „...vine de la sine la aprecierea puţin admirativă a restaurării"'. în vreme ce Virgil Vătăşianu era de părere că „execuţia fidelă e dovedită prin releveele mai vechi"; rămâne cert faptul că ni se oferă ca nici unde în altă parte 687 m.p. de sculptură zugrăvită şi aurită, 150 de motive diferite în ornamentaţie, 125 de garguie lucrate artistic, un kilometru de cioplituri în piatră (frize, ciubuce, cornişe puse cap la cap); fragmente din pictura originală (1526, Dobromir) se află la Muzeul Naţional de Artă din Capitală; piatra tombală a lui Radu de la Afumaţi, 1529, capodoperă a genului; cruce de piatră sculptată prin grija mitropolitului Teodosie în amintirea stingerii epidemiei de ciumă de la 1662 * Bisericile Botuşari (1585, sec. XIX), Olari (cea 1300, sec. XVII-XVIII; este remarcabilă pictura exterioară), Flămânzeşti (sec. XVIII; mormântul arh. E.A. Lecomte du Nouy) * Casa Goanga (1800; bibliotecă) * Fântâna Meşterului Manole * Statuile Neagoe Basarab (1969, Doina Lie), Vlaicu Vodă (1969, Constantin Foamete).

                 NICOLAE BĂLCESCU: comună situată în aval pe valea Topologului (DJ 768 A: 40 km sud-vest), aşezare înfiinţată la îndemnul şi în grija logofătului Ioan Bălcescu pe la 1670. Rotăreşti - Muzeul memorial Nicolae Bălcescu. arhitectură specifică sec. XVIII, conac al familiei: arbore genealogic, portretul din 1851 semnat Gh. Tattarescu (printre cele mai reuşite din câte s-au păstrat), corespondenţă şi opere ale omului politic, scriitor, istoric, economist, gânditor democrat-revoluţionar, unul dintre conducătorii revoluţiei paşoptiste din Ţara Românească, 1819-1852; mobilier de epocă, bibliotecă; mărturii ale participării lui N. Bălcescu la complotul din 1840 condus de Mitiţă Filipescu, ale colaborării la revista ,J\4agazin istoric pentru Dacia ", manuscrisul neterminat al lucrării ,fstoria românilor sup: Mihai Vodă Viteazul"; material iconografic, date privind întâlnirile cu Avram Iancu şi alte personalităţi ale vremii; perioada exilului, acte emise în 1852, ipoteze privind identificarea rămăşiţelor pământeşti ale revoluţionarului în gropniţa de la Palermo; publicaţia contemporană periodică ,£tudia et acta Musei Nicolae Bălcescu ", date privind „Societatea Prietenii Muzeului Bălcescu" şi Concursul de creaţie care-i poartă numele; Biserică din lemn, sec. XVIII, originară din Ruda.

                 PITEŞTI: oraş, principala aşezare de pe Valea Argeşului, la confluenţa cu Bascov şi Râul Doamnei (DN 7; 41 km sud-est); reşedinţă a judeţului Argeş. Limes Transalutanus, linia de apărare concepută de romani în sec. II-III între Flămânda la Dunăre şi Rucăr, trecea prin Piteşti. în 1385 pelerinii P. Sparnau şi U. von Tennstădt remarcau localitatea, iar trei ani mai târziu numele ei apărea într-un document emis de Mircea cel Bătrân; septembrie 1872 este data inaugurării drumului de fier Bucureşti-Piteşti, continuat apoi spre Vârciorova. între cele două date urbea s-a dezvoltat mai mult ca punct de schimb comercial, tranzit de mărfuri, „capitală" a zonei pomi-viticole în care se află (de aici şi „Vadra de Piteşti", unitate de măsurat vinul consemnată pe vremea lui C. Brâncoveanu). Importantă plarformă industrială, ambianţă arhitectonică agreabilă, centru al învăţământului universitar. Muzeul de Istorie: edificiu, 1900; ceramică neolitică, vestigii ale tracilor, prezenţa romană de la Cetăţeni, Jidava, continuitatea vieţuirii (Bârlogu, sec. IX-XI), organizarea statală sub \ oievodul Basarab I; evenimentele anilor 1821, 1848,1859,1907; Secţie de ştiinţele naturii: fosile de scoici, ansamblul naturii argeşene, protejarea florei şi faunei * Galeria de Artă ■ Clădire, 1886; donaţii ale pictorului Rudolf Schweitzer-Cumpăna, plastică semnată de artistul urbei, Vrăneanţu Ion, de Sava Henţia, Al. Steriadi, Şt. Popescu, C. Ressu, D. Ghiaţă, Ion Ţuculescu, H. Catargi, I. Pacea; grafică argeşană) * Galeria de Artă Naivă (1971; pictură, întâia instituţie permanentă de acest fel din ţară) * Teatrul Alexandru Davila (Edificiu, 1912; primele reprezentaţii din oraş, 1841) * Biserică, sec. XVI (refăcută de Matei Basarab, încheiată de Constantin Serban, 1656: pridvor cu un foişor supraînălţat, compoziţie-premieră in epocă) * Monumentul Eroilor din 1877 (1907,1. Vasilescu) * „Poarta Eroilor Argeşeni" < 1926, în amintirea primului război mondial) * Monumentul 1907 (1960,Veturia Ilica) * Burebista. Nicolae Bălcescu. statui (1969, C. Baraschi) * Parcul Trivale (cea 27 ha, amenajări din 1900 la confluenţa a trei pâraie; Schit, 1674; rezervaţie naturală: zimbri).

                   GOLEŞTI: sat aşezat în stânga Argeşului (DN 7 + abatere; 11 km sud-vest). Conac al marelui vistier Stroe Leurdeanu (ridicat de meşterul Stoica, 1640-1642) cu elemente specifice vremii lui Matei Basarab, la care s-a adăugat foişorul de factură brâncovenească: spre mijlocul sec. XVIII intră în proprietatea familiei Golescu - boieri munteni cu important rol politic şi cultural - este înconjurat cu ziduri şi turnuri de colţ dar, aşa cum remarca N. Iorga, „...nu ziduri de trufie pe care să le bată cu înverşunare ura celor săraci şi nedreptăţiţi"; au mai fost înălţate o casă (în care după 1826 Dinicu Golescu susţinea şcoala centru învăţarea copiilor satului în limba românească "), bolniţa şi baia turcească; Tudor Vladimirescu şi-a avut în vecinătate tabăra şi a fost ridicat din foişorul porţii, prin trădare, de Iordache Olimpiotul; aici a creat Alexandru Davila, în plinul inspiraţiei, drama „Vlaicu Vodă"; astăzi, „...farmecul ansamblului îl constituie atmosfera de epocă, admirabil reînviată de restauratori" (Marcel Breaza) * Complex muzeal (Secţie de istorie şi memorialistică: revoluţia de la 1821, prezenţa lui Tudor Vladimirescu în zilele de 18-21 mai; Secţia pedagogică: şcoala obştească de la 1826, abecedarul din 1840, Gramatica românească a lui Ienache Văcărescu tipărită în 1787 la Râmnicu Vâlcea; Secţia memorială: tablouri, bibliotecă, mobilier original, atmosfera vremii; Expoziţia Revoluţia de la 1848 din Ţara Românească: rolul Goleştilor şi al lui N. Bălcescu, documente; Secţia de etnografie şi artă popularâ: monumente de arhitectură din lemn, creaţii ţărăneşti din zona submontană, interioare de case, port argeşan, ceramică, îndeletniciri tradiţionale) * Muzeul Viticulturii şi Pomiculturu (cea 15 ha; peste 150 de construcţii şi gospodării de pe întreg teritoriul ţării, imagine de ansamblu a vieţii săteşti) - ,frin concepţie şi prin aşezare (opinia Hughes de Varine-Bohan. directorul Consiliului Internaţional al Muzeelor din cadrul UNESCO), Muzeul de la Goleşti se înscrie printre cele mai de seamă edificii de pe harta mondială de specialitate şi-mi pare bine că el aparţine României...".

                 COBIA: comună situată pe valea râului omonim (DJ 702 E; 40 km sud-est), cale mai scurtă către Târgovişte cunoscută ca „Drumul lui Basarab". Gherghiţeşti - biserică din 1572, ctitorie a clucerului Badea Bolosin, „...monument unic în arhitectura noastră veche, faţadele nind în întregime placate cu cărămidă smălţuită în tonuri de galben, verde şi albastru, ceea jii conferă aspectul unui uriaş chivot de smalţ, constituind o replică originală a policromiei murale din Moldova sec. XVI" (V. Drăguţ); uşile sculptate originale, capodoperă a genului, >e află în colecţia de artă a mănăstirii Sinaia; un clopot păstrează amintirea trecerii pe aici în 1595 a lui Mihai Viteazul, după epopeea Călugărenilor, în drum spre Târgovişte.

ÎMPREJURIMI: oraşul Târgovişte (25 km).


Categorie
  • Categorie:TRASEE TURISTICE ROMANIA
Fotografii

Traseul turistic Tar

Traseul turistic Tar
Engleza
Drawn at: Targoviste - Campulung - Curtea de Arges - Nicholas Balcescu - Cotmeana - Pitesti - Golesti - Cobia - Targoviste (about 250 km) to take stock now Capitals it was Romanian Land along the about 300 years, ie until 1659, will be a long arc between Chindia Tower Targovishte, Campulung black Prince and Curtea de Arges, of Master Manole, is a calling, an urge to desluşirea time to cumpănirea the data we are to heed. Certainly, it is not an end in itself, finding an opportunity to channel some less known places of Romanian spirit, landscape presents a continuous alternation of tones, various characters are brought to the limelightis the destinies of the different, even strange, but the aura of heroic, romantic past remains to crown princes foreheads, trecutelor lives of ladies and gentlemen ... TÂRGOVIŞTE: city situated on the upper course of Ialomita river (DN 71, km 78). crossed by 45 parallel settlement, residence pest. One of ceach country's oldest urban centers, recalled memories Johannes Schiltberger Bavarian crusader in 1396, since when moving here resides Mircea the Old Princely Court of Arges, definitivând status of the third Fortress The Romanian Land (the 1396 - 1659). Compendium of Wallachian history: from Mircea the Ghica Voda, over 40 and princes were carriedMr cut Targoviste. Moreover, "... from Mircea until Vladimirescu - appreciate Ion Ghica - no one illustrious names not be written with blood on the ground ... homeland Targoviste Vacaresti's Eliadşi's Carlova. Develop as political, administrative, economic and cultural, is JSuceava Romanian Land "called by N. Iorga." One of the DamascusRomania "think of the Vlachs and even thought Calinescu town" A Bruges-la morte "," ruins Targoviste "remain an unmistakable step in Romanian history with unparalleled memory of Radu cel Mare, Vlad Tepes, Neagoe Peter Earring . Michael the Brave and Constantin Brancoveanu fireplace bearing secular today, naturally, contemporary signs.Point of interest: - * Museum of Printing History Museum and Old Romanian Book Writers Museum Târgovişte * * * Monument Park etc. Chindia. Campulung: city situated on the banks of the River Fair (DN 73, 64 km north-west). near Bran Pass (1290 m alt.), the old trade route connecting theBarsa. Vestiges of the Geto-Dacian, Roman camp Jidava (II-III century), the oldest town in the medieval Romanian Country, attested in 1300 as "Longocampo." Town famous for ... The fair annually to participating merchants on all sides " (Antonio Maria del Chiaro, sec. XVUI), evolving, because there is no AGA, or the fair polcovnic or foreman of fishermen, somepublican but is not, nor stewards do not mix "(N. Iorga), ancient community and fought to remain independent, free, without boyar aristocrats and the courts, on whose estate no Prince had no right to buy" places of fords die or plots, where painters builders wrote on walls, openly, "but work is victorious." Fortress HomeRomanian Country (the 1330-1350), possibly with the first coins minted by Vlaicu Voda (l365-1368) granting the oldest commercial privilege, Latin, medieval sculpture here is the first animal (Deer Resting " ), is the oldest monumental epigraphic document of the Romanian country in Slavonic (stone tomb of Prince Nicholas Alexander, 1364) and all the stone engravings, for the first time, the congregation privileges ("Cross of oath"), John worked in Campulung Negulici, the first Romanian portraitist and creator of one of the first urban landscapes encountered in plastic Romanian (view Campulung " ), was founded in 1901 "Excursionimea" (one of the first associations of tourism), and in 1907 the newspaper "The Future Iuscelului wrote: "... that will be great day when our nation lipsiţii poor and reach self-awareness ... will rise in power of their faith and love to live in the future." The virtues of the spa town (580 m alt.). Municipal Museum (founded 1889, archaeological remains, Navigation Arges Camaldose map of Fra Mauro of Murano, 1459showing the city, jewelry collection, sec. XIV-XVI, fine art, gift-writer Michael Tican Inglés; sciences department) * Museum of Ethnography and Folk Art ("House Stefanescu, 1735, specifically building muscelean. The oldest house in town: furniture, textiles, costumes , household accessories, ceramics) * Ensemble Negru Voda (the Princely CourtBasarab I and his son Alexander. sec. XIV, rebuilt by Matei Basarab, the 1650, the Princely House: lapidarium, art collection and rare books, the church, painting by Pârvu Mutu century. XVII, embedded in the wall - "Deer resting" tombstone of Prince N. Alexander, 1364) * Complex Barat (Church, sec. XIII: tomb stone of Lawrence comiteluiThe Longocampo, the 1300, tower. 1730) * Fundeni Church (XVI century, museum) * "Cross of the oath" (rules carved in stone and civil rights, sec. XVI-XVIII) * House of M / A Simon (XIX, last representative of the potters' guild) * Grave outlaw Radu Anghel ("I did not give me bound / A * Radu Negru upstart collared ...") Basarab. Bust (1910 Mirea DD) * E Monumentroilor World War (1928, D. Măţăuanu) * mineral water springs (There was, in 1895, "Negru Voda Spa) * botanical (Golescu Park, the 0.5 ha: trees and exotic plants). COURT DE ARGES: the upper town of Arges (DN 7 C, 55 km South-West). Confessions of living millennia, Geto-populated territoryon the banks of the ancient Dacian Ordessos (Herodotus, the 484-425 BC), located in sec. IV-III BC under the leadership of Dromichet; possible yet waivodal century residence. XII-XIII, whose traces could be the ruins of "San Nicoara" (the 1300). Second Fortress The Romanian Land (1350? -1396), First residence of the Wallachian Metropolitan, 1359, German pilgrims recall settlementand Peter Sparnau and Ulrich von Tennstădt in 1385 and the Bavarian J. Schiltberger in 1396. After a hard fight with Simon Mogila and Poles, worn somewhere on the outskirts, Michael Brave, defeated, his way of Vienna (1600). Local climatic factors (450 m alt.). Municipal Museum (Relics of ancient times led voivodates Seneslau and Tihomir dry. XIII-XIV, monetaryemission Vlaicu Voda, pottery center dedicated to this great ceramists; lapidarium: heraldic pieces with interesting signs, department of ethnography: Argesana peasant, old crafts, costume which is noted for silk kerchiefs) * Royal Court, sec. XIII-XIV: quadrilateral enclosure, stone walls, two basements, dry place in a church. XIII ctBasarab's class historical and his son Nicholas Alexander (XIV century), .... first large religious monument erected in Wallachia, wall decor beneficiary of the time successor Vlaicu Voda (1366), "among the most valuable assemblies century painting ... " (V. Nice), compositions that are "... among the noblest of that produced in East European domainspace ... Although many masterpieces were rightly likened Byzantine mosaics from Kahr-djami of Constantinople, they call for an invention more free, more human and more flexible "(Henri Focillon), the oldest cemetery in the country rule Romanian (Prince Vlaicu tomb where he found the famous fossil "Pafta of Arges); department profile historical museum * Mnăstirea Curtea de Arges, historical and architectural monument, 1517, the foundation of a building next Neagoe era Vlad Dracul, construction usually attributed "at mm beautiful architectural monument of Romania (Romanian Encyclopedia, 1898)," .. . masterpiece that can be measured most famous monuments in Europe (G. Calinescu), "a miracle in Lume "(Paul of Aleppo), referring to the 1875 intervention of Emile Andre Lecomte du Nouy, N. Iorga considered that" ... comes natural to less admiring assessment of restoration "." while Virgil Vătăşianu thought that "faithful implementation is demonstrated by The reports older" remains certain that we are given that no where else zugr 687 square sculptureBeef and gilt ornamentation 150 different grounds, 125 garguie artistically crafted, one kilometer from the stone carvings (strips, molding, cornices placed end to end) fragments of the original painting (1526, Dobromir) are at the National Museum Art in Bucharest, Radu's tomb stone Afumati, 1529, masterpiece of the genre, the carefully carved stone cross metropolitanTheodosius end fighting in memory of plague from 1662 * Botuşari Churches (1585, sec. XIX), pottery (the 1300, sec. XVII-XVIII, is remarkable exterior painting), Flămânzeşti (XVIII; grave architect Lecomte EA du Nouy) * Goanga House (1800, library) Fountain * * Statues Neagoe Master Manole (1969 Doina Lie), Vlaicu Voda (1969, Constantine Famine). Nicolae Balcescu common Topolog valley situated downstream (DJ 768 A: 40 km south-west), a settlement founded at the instigation and under the care of John Balcescu steward at 1670. Rotăreşti - Balcescu Memorial Museum. Specific century architecture. XVIII family mansion: family tree, Tattarescu signed portrait in 1851 (among the mof success of many have been preserved), correspondence and works of the politician, writer, historian, economist, thinker, revolutionary democrat, one of the leaders of the Romanian country forty-eighters, 1819-1852, period furniture, library; evidence of participation N. Balcescu the 1840 plot led by Mitrfa Filipescu of collaboration to review, J \ 4agaziin history for Dacia, unfinished manuscript of the paper, Romanians fstoria Improvement: Prince Michael the Brave, iconographic material, data on meetings with Avram Iancu and other personalities of the time, during exile, documents issued in 1852, assumptions relating to the identification of remains of revolutionary the crypt of Palermo, contemporary newspaper periodical£ Tudi Muse et acta Balcescu "data" Balcescu Museum Friends Society and creative competition that bears the name, Church Wood, sec. XVIII, originating from Ruda. Pitesti: city, the main settlement on the Arges Valley at the confluence with River Bascov and Mrs. (DN 7, 41 km south-east), home of Arges county. Limes transalutanus line of defense designed by the Romans in the century. II-III between the Danube and Rucăr Flamanda, passed through Pitesti. P. Sparnau pilgrims in 1385 and U. von Tennstădt remarked area and three years later her name appear in a document issued by Mircea the Old, in September 1872 is the date of opening the Bucharest-Pitesti iron road, then went on to Yourciorova. between the two dates city has developed more as a trade, transit of goods, the capital of tree-growing area in which it is (hence the "jar of Pitesti, wine unit recorded the time of C . Brancoveanu). Platforms important industrial, architectural ambience pleasant, a center of higher education. MuseumHistory: The building, in 1900, pottery neolithic remains of Thracian, Roman presence from Citizens, Jidava continuity vieţuirii (Bârlogu dry. IX-XI), organization of state under \ oievodul Basarab, events years 1821 1848,1859,1907 ; sciences department: fossil shells, the whole nature of Arges, protect flora and fauna * ■ Building Art Gallery, 1886;donations painter Rudolf Schweitzer-Cumpana, signed by artist arts town, Vrăneanţu Ion Sava Hentia of Al. Steriade, Del.. Smith, C. Ressu D. ice Ion Tuculescu H. masts, I. Peace, graphics Argesana) * naive art gallery (1971 painting, the first permanent institution of its kind in the country) * Alexander Davila Theatre (building, 1912; first representedand the City, 1841) * Church, sec. XVI (rebuilt by Matei Basarab, Serban Constantin completed, 1656: super porch with a gazebo, first in age-composition) * Monument in 1877 (1907.1. Doe) * "Heroes Wear Arges" <1926, to commemorate the first World War) Monument * 1907 (1960, Veturia Ilica) * Burebista. Balcescu. statues (1969, C.Baraschi) * Trivale Park (the 27 hectares of facilities at the confluence of three streams in 1900, Hermitage, 1674, nature reserve: bison). GOLESTI: village situated in the left Arges (7 + DN instance, 11 km south-west). Stroe treasurer Leurdeanu great mansion (built by craftsman Stoica, 1640-1642) with specific weather elements Matei Basarab, to addbelvedere at invoice Brancovan: mid century. Family owned eighteenth enter Golescu - Wallachian boyars with an important political and cultural - is surrounded by walls and corner towers but, as noted N. Iorga, "... no walls of pride that beat them fiercely hated the poverty and injustice "had been erected a house (in which after 1826 Dinicu Golescu supported village school children's learning center in Romanian language), infirmary and Turkish bath, Tudor Vladimirescu has been in the vicinity of the camp and was raised portions belvedere by treason, by Iordache Olimpiotul; created here Alexandru Davila in full inspiration, drama "Vlaicu Voda" Today, "... the charm of it all is atmovintage scope, admirable resurrected the restaurant "(Marcel Breaza) * Museum Complex (department of history and memoirs: the revolution of 1821, Vladimirescu's presence in the days of May 18 to 21, Section Teaching: Public school in 1826, ABC 1840, Grammar of the Romanian Văcărescu Ienache printed in 1787 in Ramnicu Valcea, Department memorial: signalsites, library, original furnishings, air time, the 1848 Revolution Exhibition of Romanian Country: role of N. Balcescu dump, documents, Department of Ethnography and folk art: wooden architectural monuments, creation of peasant submontane zone, inner House, Port Argesana, ceramics, traditional occupations) * The Museum of Viticulture and fruiterUruguayan (the 15 hectares, over 150 buildings and households across the country, the picture of rural life) - brake design and placement (according to Bohan Hughes-Varina. Director of the International Council of Museums UNESCO) Golesti Museum is among the most prominent buildings on the world map expert and I'm gladit belongs to Romania ...". COBIA: Common located on the homonymous valley (DJ 702 E, 40 km south-east), the shortest path to Targoviste known as "Road Basarab. Gherghiţeşti - church in 1572, founded Clucerului Bolosin Badea, "... our unique monument in ancient architecture, facades nind entirely covered with glazed brickit's in shades of yellow, green and blue, which j
Spaniola
Dibujado en: Targoviste - Campulung - Curtea de Arges - Nicolás Balcescu - Cotmeana - Pitesti - Golesti - cobia - Targoviste (a unos 250 km) para hacer un balance ahora que las Capitales había rumanas de la tierra a lo largo del unos 300 años, es decir, hasta 1659, será un arco de tiempo entre la Torre Chindia Targovishte, Campulung negro Príncipe y Curtea de Arges, el Maestro Manole, es un llamado, un impulso de tiempo desluşirea cumpănirea a los datos que han de prestar atención. Claro, no va a ser un fin en sí mismo, encontrar una oportunidad de canalizar algunos lugares menos conocidos del espíritu rumano, paisaje presenta una alternancia continua de los tonos, varios personajes se pongan a la rampaes el destino de los diferentes, incluso extraño, pero el aura de heroico, romántico pasado queda príncipes herederos frentes, vive trecutelor de damas y caballeros ... TARGOVISTE: ciudad situada en el curso superior del río Ialomita (DN 71, km 78). cruzó por el asentamiento paralelo 45, la residencia de plagas. Uno de cmás antiguas de cada país los centros urbanos, recordó recuerdos Johannes cruzado Schiltberger Baviera en 1396, ya que cuando se mueve aquí reside Mircea el Viejo Principado Tribunal de Arges, el estado de la tercera definitivând País Fortaleza rumanos (el 1396 - 1659). Compendio de la historia de Valaquia: de Mircea Voda la Ghica, más de 40 y los príncipes se llevaron aSr. corte Targoviste. Además, "... de Mircea hasta Vladimirescu - Ion Ghica apreciamos - nadie ilustres nombres no sean escritos con sangre en el suelo ... patria Eliadşi de Targoviste Vacaresti de Carlova. Desarrollar como el político, administrativo, económico y cultural, es JSuceava rumanas de la tierra "de N. Iorga llamado. Uno de DamascoRumania "La opinión de los valacos e incluso el pensamiento de la ciudad Calinescu" A Brujas-la morte "," ruinas Targoviste "siguen siendo un paso inconfundible en la historia de Rumania con la memoria sin igual de Radu el Grande, Vlad el Empalador, Neagoe, Petru Cercel . Miguel el Valiente y Constantin chimenea Brancoveanu teniendo hoy seculares, como es natural, los signos contemporáneos.Punto de interés: - * Museo de la Imprenta Museo de Historia de Rumania y la antigua Reserva Museo de escritores de Târgovişte * * * Parque de los Monumentos Chindia etc. Campulung: Feria de la ciudad a orillas del río (DN 73, 64 km al norte-oeste). Bran, cerca de Paso (1290 m alt.), el enlace antiguo camino comercial conBarsa. Los restos del geto-dacios, romanos campamento Jidava (siglo II-III), la ciudad más antigua en el país rumano medieval, atestiguado desde 1300 como "Longocampo." Ciudad famosa por ... La feria anual de los comercios participantes de todas partes " (Antonio María del Chiaro, sec. XVUI), evolucionando, porque no hay Aga polcovnic de cualquier ciudad, cualquier capataz pescador, quepublicano, pero no es, ni mayordomos no se mezclan "(N. Iorga), antigua comunidad y luchó por mantenerse independiente, libre, sin aristócratas boyardos y los tribunales, sobre cuya sucesión no el príncipe no tenía derecho a comprar" los lugares de vados morir o parcelas, donde los constructores de pintores escribió en las paredes, de forma abierta, "es sólo el trabajo de triunfo." Fortaleza de InicioLa tierra rumana (la 1330-50), posiblemente con las primeras monedas acuñadas por Vlaicu Voda (L365-1368), a conceder privilegios comerciales más antiguos de América, la escultura medieval, aquí es el primer animal (ciervo en reposo " ), es el más antiguo documento epigráfico monumental del país rumano en lengua eslava (tumba de piedra del Príncipe Nicholas Alexander, 1364) y también en grabados en piedra, por primera vez, los privilegios congregación ("Cruz de juramento"), John trabajó en Campulung Negulici, el retratista primera rumana y creador de uno de los paisajes urbanos encontró por primera vez en plástico Rumano (ver Campulung " ), fue fundada en 1901 "Excursionimea" (una de las primeras asociaciones de turismo), y en 1907 el periódico "El futuro de Muscelului escribió: "... que será el gran día cuando nuestras lipsiţii nación pobre y alcanzar conciencia de sí mismo ... se levantará en el poder de su fe y amor para vivir en el futuro". Las virtudes de la ciudad balneario (580 m alt.). Museo Municipal (fundada en 1889, los restos arqueológicos, navegación Arges mapa de Fra Mauro Camaldose de Murano, 1459que incluyó la ciudad, colección de joyas, sec. XIV-XVI, de bellas artes, don-escritor Michael Tican Inglés, Departamento de Ciencias) * Museo de Etnografía y Arte Popular ("Casa Stefanescu, 1735, concretamente la construcción muscelean. La casa más antigua de la ciudad: muebles, textiles, vestuario , accesorios para el hogar, cerámica) * Conjunto Negru Voda (el Tribunal de Justicia del PrincipadoBasarab I y su hijo Alexander. seg. XIV, reconstruido por Matei Basarab, el 1650, la Casa del Príncipe: lapidario, colección de arte y libros raros, la iglesia, la pintura del siglo Parvu por Mutu. XVII, empotrada en la pared - "Deer descanso" tumba de piedra del príncipe Alexander N., 1364) * Complejo Barat (Iglesia, sec. XIII: piedra de la tumba de Lawrence comiteluiEl Longocampo, el 1300, de la torre. 1730) * Fundeni Iglesia (siglo XVI, el museo) * "Cruz del juramento" (normas de tallado en piedra y los derechos civiles, sec. XVI-XVIII) * Casa de M / A Simon (XIX, último representante del gremio de los alfareros) * Grave fuera de la ley Radu Anghel ("Yo no me dio la envolvente / A * Radu Negru collar advenedizo ...") Basarab. Busto (1910 Mirea DD) * E Monumentoroilor Guerra Mundial (1928, D. Măţăuanu) * manantiales de agua mineral (No hubo, en 1895, "Negru Voda Spa") botánica (Golescu Park, el 0,5: * hectárea árboles y plantas exóticas). El Tribunal de Justicia de Arges: la ciudad alta de Arges (DN 7 C, 55 kilometros al sur-oeste). Confesiones de milenios de vida, el territorio dacio-pobladasen las orillas de la antigua Dacia Ordessos (Herodoto, el 484-425 a. C.), ubicado en seg. IV-III aC bajo la dirección de Dromichet; residencia del siglo waivodal posible todavía. XII-XIII, cuyas huellas podrían ser las ruinas de "San Nicoara (que 1300). Rumana segunda fortaleza del país (1350? -1396), Primera residencia de la Metropolitana de Valaquia, 1359, peregrinos alemanes recuerdan solucióny Sparnau Pedro y Ulrich von Tennstădt en 1385 y el Schiltberger J de Baviera en 1396. Después de una dura lucha con Simón Mogila y Polonia, llevado a algún lugar en las afueras de Miguel el Valiente, derrotado, su manera de Viena (1600). Local factores climáticos (450 m alt.). Museo Municipal (Las reliquias de la antigüedad condujo voivodates Seneslau y Tihomir, sec. XIII-XIV, monetariaemisiones Vlaicu Voda, centro alfarero dedicado a este gran ceramistas; lapidario: piezas heráldicas con signos interesantes, departamento de etnografía: Argesana campesinos, antiguos oficios, los trajes que se destacan pañuelos de seda) * Royal Court, sec. XIII-XIV: Caja cuadrilátero, muros de piedra, dos sótanos, lugar seco en una iglesia. XIII ctBasarab histórica de clase y su hijo Nicholas Alexander (siglo XIV), monumento religioso .... primera gran erigido en Valaquia, beneficiario decoración de la pared de la época sucesor Vlaicu Voda (1366), "entre las más valiosas asambleas siglo pintura ... " (V. de Niza), composiciones que son "... entre el más noble de los producidos en Europa del Este dominioespacio ... Aunque muchas obras maestras se comparó con razón mosaicos bizantinos de Kahr-Djami de Constantinopla, puesto que exigen una invención más libre, más humana y más flexible "(Henri Focillon), el cementerio más antiguo en el país la regla Rumano (Príncipe Vlaicu tumba donde encontró el famoso fósil de "Pafta de Arges), Departamento de Historia del museo perfil * Mnăstirea Curtea de Arges, monumento histórico y arquitectónico de 1517, la fundación de un edificio junto Neagoe de Vlad Dracul, el tiempo, normalmente se considera la construcción "en el bello monumento arquitectónico mm de Rumania (en rumano Enciclopedia, 1898)," .. . obra maestra que se puede medir monumentos más famosos de Europa (G. Calinescu), "un milagro en Lume "(Pablo de Alepo), refiriéndose a la intervención de 1875 Emile André Lecomte du Nouy, N. Iorga consideró que" ... por sí mismo al menos admirar la evaluación de la restauración "." mientras que Virgilio Vătăşianu pensó que "la aplicación fiel se demuestra en los informes más edad" sigue siendo cierto que estamos teniendo en cuenta que en ningún otro lugar zugr 687 escultura cuadradosCarne y ornamentación dorada 150 motivos diferentes, 125 garguie artístico hecha a mano, tallas de piedra un kilómetro (tiras, molduras, cornisas puesto de extremo a extremo), fragmentos de pintura original (1526, Dobromir) es el Museo Nacional Arte de Bucarest, la tumba de piedra de Radu Afumati de 1529, obra maestra del género, la piedra tallada cuidadosamente cruz metropolitanaTeodosio lucha final en la memoria de la peste en 1662 * Botuşari Iglesias (1585, sec. XIX), cerámica (el 1300, sec. XVII-XVIII, es la pintura exterior de notable), Flămânzeşti (XVIII; graves arquitecto Lecomte EA Casa du Nouy) * Goanga (1800, Biblioteca) * * Estatuas Fuente Maestro Manole Neagoe (1969 Lie Doina), Vlaicu Voda (1969, Constantino Hambruna). Nicolae Balcescu común valle situada aguas abajo Topolog (DJ 768 A: 40 km al sur-oeste), el acuerdo establecido por iniciativa y bajo el cuidado de Juan Balcescu mayordomo en 1670. Rotăreşti - Museo Memorial Balcescu. la arquitectura del siglo específicos. XVIII mansión de la familia: árbol genealógico, Tattarescu retrato firmado en 1851 (entre los mdel éxito de muchos se han conservado), la correspondencia y las obras del político, escritor, historiador, economista, pensador, demócrata revolucionario, uno de los líderes del país rumano cuarenta y eighters, 1819-1852, muebles de época, la biblioteca, la evidencia de la participación N. Balcescu la parcela 1840 dirigido por Mitrfa Filipescu, en colaboración con la revista, J \ 4agazien la historia de Dacia, manuscrito inacabado del documento, los rumanos fstoria Mejora: El príncipe Miguel el Valiente, material iconográfico, los datos sobre las reuniones con Avram Iancu y otras personalidades de la época, durante el exilio, los documentos publicados en 1852, los supuestos relativos a la identificación de los restos del revolucionario la cripta de Palermo, la publicación periódica contemporánea,£ Tudi Muse et acta Balcescu "datos" Balcescu Amigos del Museo y Sociedad de la competencia creativa que lleva su nombre, la iglesia de madera, sec. XVIII, procedentes de Ruda. Pitesti: ciudad, el principal asentamiento en el valle de Arges en la confluencia con el río Bascov y la señora (DN 7, 41 km al sur-este), sede del condado de Arges. Limes transalutanus línea de defensa diseñados por los romanos en el siglo. II-III, entre el Danubio y Flamanda Rucar, pasa a través de Pitesti. P. Sparnau peregrinos en 1385 y U. von Tennstădt comentó la ciudad, y tres años más tarde aparece su nombre en un documento expedido por Mircea el Viejo, en septiembre de 1872 en el camino de apertura de hardware Bucarest-Pitesti A continuación, pasó arciorova. entre la ciudad de las dos fechas se ha desarrollado más como un comercio, el tránsito de mercancías, capital de la zona de cultivo de árboles en el que se (de ahí el tarro "de Pitesti, la unidad de vino registró el momento de la C . Brancoveanu). Plataformas importante centro industrial, estilo arquitectónico muy agradable, un centro de educación superior. MuseoHistoria: El edificio, en 1900, de restos de cerámica neolítica de Tracia, la presencia romana de los Ciudadanos, Jidava vieţuirii continuidad (Bârlogu seco. IX-XI), la organización del Estado en \ oievodul Basarab, eventos años 1821, 1848,1859,1907 ; departamento de ciencias: las conchas fósiles, toda la naturaleza de Arges, proteger la flora y la fauna * ■ construcción de la Galería de Arte, 1886;donaciones pintor Rudolf Schweitzer-Cumpana, ciudad de plástico firmada por el artista, Juan Vrăneanţu por Sava hentia, Al. Steriade, Delaware. Smith, C. Ressu D. Ion de hielo TUCULESCU mástiles H., I. Paz, gráficos Argesana) * Galería de arte "naif" (1971 pintura, la primera institución permanente de su tipo en el país) * Alejandro Dávila Teatro (edificio, 1912; primera representaday la ciudad, 1841) * Iglesia, sec. XVI (reconstruido por Matei Basarab, efectuada por Constantino Serban 1656: porche estupendo con un mirador, por primera vez en la composición por edad) * Monumento en 1877 (1.907,1. Pérez) * "Héroes Use Arges" <1926, para conmemorar el primer Guerra Mundial) Monumento * 1907 (1960, Veturia Ilica) * Burebista. Balcescu. estatuas (1969, C.Baraschi) * Trivale Park (las 27 hectáreas de instalaciones en la confluencia de tres corrientes en el año 1900, el Hermitage de 1674, reserva natural: bisonte). GOLESTI: pueblo situado en el Arges izquierda (DN 7 + ejemplo, kilómetros al sur 11-oeste). Tesorero de la gran mansión Leurdeanu Stroe (maestro de alta Stoica, 1640-1642) con elementos específicos de Matei Basarab tiempo, para agregarmirador en la factura Brancovan: mediados de siglo. XVIII entrar en la familia la propiedad Golescu - boyardos de Valaquia con un importante político y cultural - se encuentra rodeado de murallas y torres de vuelta de la esquina, pero, como se ha señalado N. Iorga, "... no en las paredes de orgullo para vencer a los odió ferozmente la pobreza y la injusticia "se había erigido una casa (que después de 1826 Dinicu Golescu apoyado centro de niños de la aldea de aprendizaje en la escuela de lengua rumana), baño turco y enfermería, Tudor Vladimirescu ha estado en los alrededores del campamento y se planteó porciones mirador por traición a la patria, por Iordache Olimpiotul; creado aquí Alexandru Dávila en plena inspiración, el drama "Vlaicu Voda" hoy "... el encanto de todo esto es atmósferaámbito de aplicación de la vendimia, admirable resucitado el restaurante "(Marcel Breaza) * Museum Complex (departamento de historia y memorias: la revolución de 1821, la presencia Vladimirescu en los días de 18 a 21 mayo, Sección de enseñanza: la escuela pública en 1826, ABC 1840, Gramática de la Ienache rumana Văcărescu impreso en 1787, en Ramnicu Valcea, memorial Departamento: señalsitios, biblioteca, con mobiliario original, tiempo en el aire, la Revolución de 1848 la exposición de Rumano País: papel de N. Balcescu volcado, documentos, departamento de etnografía y arte popular: monumentos arquitectónicos de madera, la creación de la zona campesina submontano, interior House, Puerto Argesana, la cerámica, las ocupaciones tradicionales) * Museo de Viticultura y fruiterUruguay (el 15 hectáreas, más de 150 edificios y hogares en todo el país, el panorama de la vida rural) - Diseño de freno y colocación de personal (de acuerdo a Bohan Hughes-Varina. Director del Consejo Internacional de Museos de la UNESCO) Golesti Museo es uno de los edificios más destacados expertos en el mapa del mundo y estoy contentopertenece a Rumanía ...". cobia: Común ubicado en el valle del mismo nombre (DJ 702 E, 40 km al sur-este), el camino más corto hacia Targoviste conocido como "Hoja de Basarab. Gherghiţeşti - iglesia en 1572, fundó Clucerului Bolosin Badea, "... nuestro monumento único en la arquitectura antigua, fachadas nind completamente cubierta de ladrillo vidriadoes en tonos de amarillo, verde y azul, que j
Italiana
Drawn presso: Targoviste - Campulung - Curtea de Arges - Nicholas Balcescu - Cotmeana - Pitesti - Golesti - Cobia - Targoviste (circa 250 km) per fare il punto, ora che la Capitale aveva rumeno terra lungo la circa 300 anni, ossia fino al 1659, sarà un lungo arco tra Cindia Torre Targovishte, Campulung Black Prince e Curtea de Arges, il Maestro Manole, è una vocazione, un bisogno di tempo per desluşirea cumpănirea i dati che siamo ad ascoltare. Certo, non sarà fine a se stessa, trovando l'occasione per canale alcuni luoghi meno conosciuti di spirito rumeno, paesaggio presenta un continuo alternarsi di toni, diversi personaggi vengono portati alla rampaè il destino dei diversi, anche strano, ma l'aura di eroico, romantico passato resta ai principi corona sulla fronte, vive trecutelor di signore e signori ... Targoviste: città situata sul corso superiore del fiume Ialomita (DN 71, km 78). attraversato da 45 Liquidazione parallelo, la residenza dei parassiti. Una delle cpiù antichi centri urbani di ogni paese, di ricordi Johannes crociato Schiltberger bavarese nel 1396, dal momento che quando si spostano qui risiede Mircea il Vecchio regnante Tribunale di Arges, stato definitivând del terzo Fortezza rumeno Paese (il 1396 - 1659). Compendio di storia valacca: da Mircea Voda il Ghica, oltre 40 e principi sono stati effettuatiSignor taglio Targoviste. Inoltre, "... da Mircea fino Vladimirescu - apprezzare Ion Ghica - nessuno nomi illustri non essere scritti con il sangue per terra ... terra di Targoviste Vacaresti Eliadşi's Carlova. Sviluppare come politico, amministrativo, economico e culturale, è JSuceava rumeno Land "di N. Iorga chiamata." Uno dei DamascoRomania "pensare al Valacchi e anche il pensiero comune Calinescu" A Bruges-la morte "," rovine Targoviste "rimangono un passo inconfondibile nella storia della Romania con la memoria senza precedenti di Radu cel Mare, Vlad Tepes, Neagoe Peter Orecchini . Michele il Bravo e Constantin camino Brancoveanu cuscinetto oggi secolare, naturalmente, segni contemporanei.Bellezza: - * Museo della Stampa Museo di Storia e Museo di Târgovişte vecchio scrittore rumeno * Prenota * * Monument Park, ecc Cindia. Campulung: città situata sulle sponde del fiume Fiera (DN 73, 64 km a nord-ovest). vicino a Bran Pass (1290 m alt.), la via commerciale che collega il vecchioBarsa. Resti del Geto-Daci, Roman campo Jidava (secoli II-III), la più vecchia città medievale nel Paese romeno, attestata nel 1300 come "Longocampo." Città famosa per la ... La fiera per gli esercenti che partecipano ogni anno da tutte le parti " (Antonio Maria del Chiaro, sec. XVUI), in continua evoluzione, perché non c'è polcovnic Aga di qualsiasi borgo o caposquadra di pescatori, alcunipubblicano, ma non è, né amministratori non mescolare "(N. Iorga), antica comunità e lottato per rimanere indipendente, libera, senza aristocratici boiardo e il giudice, sulla cui tenuta nessun principe non aveva il diritto di comprare" luoghi di guadi morire o piazzole, dove i costruttori di pittori ha scritto sui muri, apertamente, "ma il lavoro è vittorioso." Fortezza HomeLa terra romena (il 1330-1350), possibilmente con le prime monete coniate dalla Vlaicu Voda (l365-1368) per concedere privilegi commerciali più antichi in lingua latina, la scultura medievale: ecco il primo animale (cervo a riposo " ), è il più antico documento epigrafico monumentale del paese rumeno in lingua slava (tomba di pietra del principe Nicola Alessandro, 1364) e tutte le incisioni di pietra, per la prima volta, i privilegi congregazione ("Croce del giuramento"), John ha lavorato in Campulung Negulici, il primo ritrattista rumeno e creatore di uno dei primi paesaggi urbani incontrati in plastica rumeno (vista Campulung " ), è stata fondata nel 1901 "Excursionimea" (una delle prime associazioni di turismo), e nel 1907 il giornale "Il futuro di Muscelului ha scritto: "... che sarà grande giorno in cui la nostra povera nazione lipsiţii e raggiungere coscienza di sé ... salirà al loro credo nella forza e l'amore per vivere nel futuro." Le virtù della localizzazione spa (580 m di alt.). Museo della Città (fondata nel 1889, resti archeologici, Navigation Arges mappa Camaldose di Fra Mauro di Murano, 1459mostra la città, ornamenti Collection, sec. XIV-XVI, arte, regalo-scrittore Michael Tican Inglés, dipartimento scienze) * Museo di Etnografia e arte popolare ("Casa Stefanescu, 1735, in particolare edificio muscelean. La più antica casa in città: mobili, tessuti, costumi , accessori casa, ceramica) * Ensemble Negru Voda (la Corte PrincipescaBasarab I e suo figlio Alessandro. sec. XIV, ricostruito da Matei Basarab, il 1650, la Casa regnante: lapidario, collezione d'arte e libri rari, la chiesa, dipinto di secolo Pârvu Mutu. XVII, incastonato nella parete - "Deer riposo" tomba di pietra del principe Alessandro N., 1364) * Complesso Barat (Chiesa, sec. XIII: pietra tombale di Lorenzo comiteluiIl Longocampo, il 1300, torre. 1730) * Fundeni Chiesa (XVI secolo, museo) * "Croce del giuramento" (regole scolpite in pietra e dei diritti civili, sec. XVI-XVIII) * House of M / A Simon (XIX, ultimo rappresentante della corporazione dei vasai ') * Grave fuorilegge Radu Anghel ("Io non mi ha dato legato / A * upstart Radu Negru collare ...") Basarab. Busto (1910 Mirea DD) * E Monumentoroilor Guerra Mondiale (1928, D. Măţăuanu) * sorgenti di acqua minerale (Ci fu, nel 1895, "Negru Voda Spa) botanica (Dinicu Park, il 0,5 ha: * alberi e piante esotiche). CORTE de Arges: la città alta di Arges (DN 7 C, 55 km a sud-ovest). Confessioni di millenni di vita, territorio Geto popolatasulle rive dell'antica Dacia Ordessos (Erodoto, il 484-425 aC), situata in sec. IV-III aC sotto la guida di Dromichet; residenza secolo ancora possibile waivodal. XII-XIII, le cui tracce potrebbero essere le rovine di "San Nicoara" (il 1300). Second Fortezza rumeno Paese (1 350? -1.396), Prima residenza del Metropolita valacca, 1359, pellegrini tedeschi ricordano insediamentoe Sparnau Peter e Ulrich von Tennstădt nel 1385 e il Schiltberger J. bavarese nel 1396. Dopo una dura lotta con Simon Mogila e la Polonia, portato da qualche parte nella periferia di Michele il Bravo, sconfitto, il suo modo di Vienna (1600). Locale fattori climatici (450 m alt.). Museo della Città (Reliquie dei tempi antichi ha portato voivodates Seneslau e Tihomir asciutto. XIII-XIV, monetariaemissione Vlaicu Voda, centro ceramiche dedicato a questo grande ceramisti; lapidario: pezzi araldico con segni interessanti, Dipartimento di etnografia: Argesana contadina, antichi mestieri, costumi che si distinguono fazzoletti di seta) * Royal Court, sec. XIII-XIV: recinto quadrilatero, muri in pietra, due cantine, posto asciutto in una chiesa. XIII ctBasarab storici di classe e di suo figlio Nicholas Alexander (XIV secolo), .... prima grande monumento religioso eretto in Valacchia, beneficiario decorazione della parete del successore tempo Vlaicu Voda (1366), "tra le più preziose assemblee secolo la pittura ... " (V. Nizza), composizioni che sono "... fra le più nobili di quello prodotto in Oriente di dominio europeo... Anche se lo spazio mosaici bizantini ragionevolmente molti capolavori sono stati paragonati al Kahr-djami di Costantinopoli, chiedono una invenzione più libera, più umana e più flessibile "(Henri Focillon), la più antica necropoli reale del Paese rumeno (Prince tomba Vlaicu dove ha trovato il fossile famoso "Pafta di Arges); museo profilo storico dipartimento * Mnăstirea Curtea de Arges, monumento storico e architettonico, 1517, la fondazione di un edificio Neagoe prossima volta Vlad Dracul, comunemente considerata la costruzione "al millimetro bellissimo monumento architettonico della Romania (Romania Encyclopedia, 1898)," .. . capolavoro che può essere misurata monumenti più famosi in Europa (G. Calinescu), "un miracolo in LumE "(Paolo di Aleppo), riferendosi all'intervento 1875 di Emile André Lecomte du Nouy, N. Iorga ha ritenuto che" ... da sola almeno ammirando valutazione di restauro "." mentre Virgilio Vătăşianu pensava che "fedele attuazione è dimostrato dalle relazioni anziani" rimane la certezza che ci è dato che nessun dove altrimenti zugr 687 scultura piazzaManzo e oro, l'ornamento 150 diverse ragioni, 125 garguie artisticamente lavorato, a un chilometro dal incisioni rupestri (strisce, stampaggio, cornicioni messi insieme), i frammenti del dipinto originale (1526 Dobromir) è al Museo Nazionale Arte di Bucarest, la tomba di Radu in pietra Afumati, 1529, capolavoro del genere, la pietra scolpita con cura cross metropolitanoTeodosio porre fine ai combattimenti in ricordo della peste nel 1662 * Chiese Botuşari (1585, sec. XIX), ceramica (il 1300, sec. Dipinto esterno XVII-XVIII notevole), Flămânzeşti (XVIII; tomba dell'architetto Lecomte EA Casa Goanga du Nouy) * (1800; Library) * Fontana di Manole Statue * Master Neagoe (1969 Doina Lie), Voda Vlaicu (1969, Costantino Carestia). Nicolae Balcescu Topolog valle comune situato a valle (DJ 768 dispone di: 40 km a sud-ovest), un insediamento fondato per iniziativa e sotto la cura di Giovanni Balcescu steward a 1670. Rotăreşti - Museo Memoriale Balcescu. secolo un'architettura specifica. palazzo di famiglia XVIII: albero di famiglia, Tattarescu ritratto firmato dal 1851 (tra le mdi successo di molti sono stati conservati), la corrispondenza e le opere dell'uomo politico, scrittore, storico, economista, pensatore, democratico rivoluzionario, uno dei leader del paese rumeno quaranta eighters, 1819-1852, mobili d'epoca, la biblioteca, la prova della partecipazione N. Balcescu del 1840 complotto guidato da Mitrfa Filipescu, in collaborazione con la rivista, J \ 4agaziStoria della Dacia, manoscritto incompiuto della carta, rumeni fstoria miglioramento: Michael Voda il Brave "materiale iconografico, dati relativi a incontri con Avram Iancu e di altre personalità del tempo, durante l'esilio, i documenti emessi nel 1852, le ipotesi relative all'identificazione dei resti di rivoluzionario la cripta di Palermo, contemporanea pubblicazione periodica,£ Tudi Muse et acta Balcescu "dati" Balcescu Società Amici del Museo e della concorrenza creativa che porta il suo nome; sec chiesa di legno. XVIII, provenienti da Ruda. Pitesti: città, l'insediamento principale sulla Valle Arges alla confluenza con il fiume e la signora Bascov (DN 7, 41 km a sud-est), sede della contea di Arges. Limes transalutanus linea di difesa progettato dai Romani nel I secolo. II-III tra il Danubio e Rucăr Flamanda, passato attraverso Pitesti. P. pellegrini Sparnau nel 1385 e U. von Tennstădt osservò città, e tre anni dopo il suo nome comparire in un documento rilasciato da Mircea il Vecchio, nel settembre 1872 è la data di apertura del ferro Bucarest-Pitesti strada, poi andò a voirciorova. tra le due date città si è sviluppata più come un mestiere, il transito delle merci, la capitale della zona di alberi a crescita in cui è (da qui il "vaso di Pitesti, l'unità di vino ha registrato il tempo di C . Brancoveanu). Importanti piattaforme industriali, ambiente architettonico gradevole, un centro di istruzione superiore. MuseoStoria: L'edificio, nel 1900, resti di vasellame neolitico Tracia, la presenza romana da cittadini, vieţuirii continuità Jidava (Bârlogu asciutto. IX-XI), l'organizzazione dello stato sotto \ oievodul Basarab, anni eventi 1821, 1848,1859,1907 ; dipartimento di scienze: conchiglie fossili, tutta la natura di Arges, protezione della flora e della fauna * ■ Building Art Gallery, 1886;donazioni pittore Rudolf Schweitzer-Cumpana, la città di plastica firmata dall'artista, John Vrăneanţu Hentia da Sava, al. Steriade, Delaware. Smith, C. Ressu D. ghiaccio Ion Tuculescu alberi H., I. Pace, grafica Argesana) * galleria d'arte naif (1971 pittura, la prima istituzione permanente del suo genere nel paese) * Alessandro Davila Teatro (edilizia, 1912; prima rappresentatae la città, 1841) * Chiesa, sec. XVI (ricostruito da Matei Basarab, Costantin Serban completato, 1656: super portico con gazebo, prima in composizione per età) Monumento * nel 1877 (1.907,1. Doe) * "Heroes Wear Arges" <1926, per commemorare il primo guerra mondiale) Monument * 1907 (1960, Veturia Ilica) * Burebista. Balcescu. statue (1969, C.Baraschi) * Trivale parco (il 27 ettari di impianti a livello della giunzione di tre corsi d'acqua nel 1900, Ermitage, 1674, riserva naturale: Bison). GOLESTI: villaggio situato nella Arges sinistra (DN 7 + esempio, km a sud-11-ovest). Tesoriere del grande maniero Leurdeanu Stroe (master di alta Stoica, 1640-1642), con elementi specifici di tempo Matei Basarab, per aggiungereBelvedere di fattura Brancovan: metà secolo. XVIII entrare nella proprietà della famiglia Dinicu - boiardi valacchi con un importante politico e culturale - è circondato da mura e torri dietro l'angolo, ma, come rilevato N. Iorga, "... non muri orgoglio su cui amaramente odiano il battito povertà e l'ingiustizia ", sono state erette una casa (in cui dopo 1826 Dinicu Dinicu supportato centro di apprendimento dei bambini della scuola del villaggio in lingua rumena), bagno turco e infermeria, Tudor Vladimirescu è stato nelle vicinanze del campo ed è stata sollevata porzioni belvedere dal tradimento, dalla Iordache Olimpiotul; creato qui Alexandru Davila pieno di ispirazione, il teatro "" oggi Vlaicu Voda, "... il fascino di tutto questo è atmoportata d'epoca, mirabilmente ripreso da restaurazione "(Marcel Breaza) * Complesso Museale (Dipartimento di Storia e memorie rivoluzione del 1821, la presenza Vladimirescu nei giorni 18-21 maggio, Dipartimento di Pedagogia: La scuola pubblica nel 1826, ABC 1840, Grammatica della Văcărescu rumeno Ienache stampato nel 1787 a Ramnicu Valcea, Divisione Memorial: segnales, biblioteca, arredi originali, il tempo atmosferico, la rivoluzione del 1848 Mostra di rumeni Paese: ruolo della discarica N. Balcescu, documenti, Dipartimento di etnografia e arte popolare: monumenti architettonici di legno, contadino creazioni zona submontana, interno House, Port Argesana, ceramica, mestieri tradizionali) * Museo della viticoltura e fruiterUruguaiano (i 15 ettari, oltre 150 edifici e dei nuclei familiari in tutto il paese, il quadro della vita rurale) - design del freno e il posizionamento (secondo Bohan Hughes-Varina. Direttore dell'International Council of Museums UNESCO) Golesti Museo è uno degli edifici più importanti esperti sulla mappa del mondo e sono feliceessa appartiene alla Romania ...". Cobia: situato comune sulla valle omonima (DJ 702 E, 40 km a sud-est), il percorso più breve per Targoviste noto come "Road Basarab. Gherghiţeşti - chiesa nel 1572, fondata Clucerului Bolosin Badea, "... il nostro monumento unico in architettura antica, facciate Nind interamente ricoperta di vetri mattoneè nei toni del giallo, verde e blu, che j
Franceza
Tiré à: Targoviste - Campulung - Curtea de Arges - Nicholas Balcescu - Cotmeana - Pitesti - Golesti - Cobia - Targoviste (environ 250 km) pour faire le point, maintenant que les Capitals ont roumaine terres le long de la environ 300 ans, soit jusqu'en 1659, sera un arc long entre Chindia Tour Targovishte, Campulung Prince noir et Curtea de Arges, le maître Manole, est une vocation, une envie de temps à desluşirea cumpănirea les données que nous voulons en tenir compte. Bien sûr, il ne sera pas une fin en soi, trouver une occasion pour canaliser certains endroits moins connus de l'esprit roumain, le paysage présente une alternance continue de tons sont de caractère différent de la vedetteest le destin des différents, même étrange, mais l'aura du héros, passé romantique demeure des princes de la Couronne front, la vie trecutelor de mesdames et messieurs ... TARGOVISTE: ville située sur le cours supérieur du fleuve Ialomita (DN 71, km 78). règlement traversé par 45 parallèle, la maison du ravageur. L'un des cplus ancienne de chaque pays les centres urbains, a rappelé des souvenirs Johannes Schiltberger croisé Bavière en 1396, puisque lors du déplacement réside ici Mircea le Vieux Cour princière d'Arges, le statut definitivând troisième forteresse roumaine pays (1396 - 1659). Compendium de l'histoire de Valachie: à partir de Mircea Voda l'Ghica, plus de 40 et les princes ont été effectuéesM. coupé Targoviste. En outre, «... à partir de Mircea jusqu'à Vladimirescu - apprécie Ion Ghica - ne pas être des noms illustres écrite avec du sang sur le sol ... patrie de Targoviste Vacaresti Carlova Eliadşi's. Développer que politique, administrative, économique et culturel, est JSuceava roumaine terres appelée par N. Iorga. "Une des DamasRoumanie "avis des Valaques et même pensée ville Calinescu" A Bruges-la Morte "," ruines Targoviste »restent une étape unique dans l'histoire de la Roumanie avec la mémoire inégalée de Radu le Grand, Vlad l'Empaleur, Neagoe, Petru Cercel . Michel le Brave et Constantin Brancovan cheminée portent aujourd'hui laïque, naturellement, les signes contemporains.Point d `intérêt: - * Musée de Musée de l'Imprimerie et le Vieux-roumaine Book Writers Museum Târgovişte * * * Monument Park etc Chindia. Campulung: ville située sur les rives de la rivière Fair (DN 73, 64 km au nord-ouest). près de Bran Pass (1290 m alt.), le lien ancienne route de commerce avecBarsa. Vestiges de l'géto-dace, camp romain Jidava (II-III e siècle), la ville médiévale la plus ancienne dans le pays roumain, attestée en 1300 comme «Longocampo." Ville célèbre pour ... La foire annuelle aux marchands participants de tous les côtés " (Antonio Maria del Chiaro, sec. XVUI), évolutif, car il n'y a pas AGA, ou le polcovnic équitable ou contremaître des pêcheurs, certainspublicain, mais n'est pas, ni gardiens ne se mélangent pas "(N. Iorga), ancienne communauté et se sont battus pour rester indépendant, libre, sans aristocrates boyards et les tribunaux, dont la succession ne le Prince n'avait pas le droit d'acheter" des lieux de gués mourir ou de parcelles, où les peintres constructeurs écrit sur les murs, ouvertement, «mais le travail est victorieux." Forteresse AccueilLa terre roumaine (1330-1350 l'), éventuellement avec les premières pièces frappées par Vlaicu Voda (l365-1368) d'accorder des privilèges commerciales les plus anciennes en Amérique sculpture médiévale, voici le premier animal (Deer repos " ), est le plus ancien document épigraphique monumentale du pays roumains en slavon (pierre tombe du prince Nicolas Alexandre, 1364) et aussi dans les gravures de pierre, pour la première fois, les privilèges congrégation («Croix du serment"), John a travaillé à Campulung Negulici, le premier portraitiste roumain et le créateur de l'un des premiers paysages urbains rencontrés en plastique roumaine (Voir Campulung " ), a été fondée en 1901 "Excursionimea" (l'une des premières associations de tourisme) et la revue 1907 "Future moiuscelului a écrit: "... qui sera le grand jour où notre nation lipsiţii pauvres et parvenir à la conscience de soi ... passera à leur croyance dans le pouvoir et l'amour de vivre dans l'avenir." Les vertus de la ville thermale (580 m alt.). Musée municipal (fondée en 1889, les vestiges archéologiques, de navigation Arges Camaldose carte de Fra Mauro de Murano, 1459montrant la ville, collection de bijoux, sec. XIV-XVI, art, cadeaux-écrivain Michael Tican Inglés, Département des Sciences) * Musée d'ethnographie et d'art populaire ("House Stefanescu, 1735, en particulier la construction muscelean. La plus vieille maison dans la ville: meubles, textiles, costumes , accessoires pour la maison, de la céramique) * Ensemble Negru Voda (la Cour princièreBasarab I et son fils Alexandre. sec. XIV, reconstruit par Matei Basarab, le 1650, la Maison princière: lapidaire, collection d'art et de livres rares, de l'église, peinture de Pârvu Mutu siècle. XVII, encastrée dans le mur - «Deer repos pierre tombe" de Prince N. Alexander, 1364) * Barat complexes (Eglise, sec. XIII: pierre tombale de Laurent comiteluiLe Longocampo, le 1300, de la tour. 1730) * Fundeni église (XVIe siècle, musée) * «Croix du serment» (les normes et les droits de citoyenneté sculptées dans la pierre, sec. XVI-XVIII) * de la Chambre des M / A Simon (XIX, dernier représentant de la Guilde des potiers) * Grave proscrit Radu Anghel («Je ne me donnait pas lié / A * Radu Negru parvenu à collier ...") Basarab. Bust (1910 Mirea DD) * E Monumentroilor la Première Guerre mondiale (1928, D. Măţăuanu) * sources d'eau minérale (Il y avait, en 1895, "Negru Voda Spa) botanique (Golescu Park, le 0,5: ha d'arbres et de plantes exotiques *). COUR de Arges: ville située sur la partie supérieure Arges (DN 7 C, 55 km au sud-ouest). Témoignage de millénaires d'habitation; territoire géto-peupléessur les rives de l'ancien Ordessos dace (Hérodote, 484-425 avant J.-C.), situé à sec. IV-III BC sous la direction de Dromichet; résidence siècle encore possible waivodal. XII-XIII, dont les traces pourraient être les ruines de San Nicoara "(le 1300). Deuxième forteresse roumaine Pays (1350? -1396), Première résidence des régions métropolitaines de Valachie, 1359, pèlerins allemands rappeler le règlementet Sparnau Pierre et Ulrich von Tennstădt en 1385 et le Schiltberger J. bavaroise en 1396. Après un dur combat avec Simon Mogila et la Pologne, effectué quelque part sur la périphérie de Michel le Brave, défait sa façon de Vienne (1600). Les facteurs climatiques locaux (450 m alt.). Musée municipal (reliques des temps anciens a conduit voïvodats Seneslau et Tihomir sec. XIII-XIV, monétaireVlaicu Voda émissions, centre de la poterie dédié à cette grande céramistes; lapidaire: pièces héraldiques des signes intéressants, département d'ethnographie: paysan Argesana, vieux métiers, les costumes qui se démarquent des mouchoirs de soie) * Royal Court, sec. XIII-XIV: enceinte quadrangulaire, murs de pierre, deux sous-sols et au sec dans une église. ct XIIIBasarab historiques de classe et de son fils Nicholas Alexander (XIVe siècle), .... premier monument érigé grande religieux en Valachie, bénéficiaire de décoration murale de l'époque successeur Vlaicu Voda (1366), «parmi les plus précieux peinture assemblées siècle ... " (V. Nice), des compositions qui sont "... parmi les plus nobles de ce produit en Europe de l'Est de domainel'espace ... Bien que de nombreux chefs-d'œuvre ont été à juste titre comparé mosaïques byzantines de Kahr-Djami de Constantinople, ils appellent à une invention plus libre, plus humaine et plus souple "(Henri Focillon), le plus ancien cimetière dans le pays règle roumain (Prince Vlaicu tombeau où il a trouvé le fossile célèbre "PAFTA d'Arges), le musée historique profil Département * Mnăstirea Curtea de Arges, monument historique et architectural, 1517, la fondation d'un bâtiment à côté Neagoe de Vlad Dracul temps, généralement considéré construction "au mm monument architectural magnifique de la Roumanie (roumain Encyclopédie, 1898)," .. . chef-d'oeuvre qui peut être mesurée monuments les plus célèbres en Europe (G. Calinescu), «un miracle en Lume »(Paul d'Alep), se référant à l'intervention de 1875, André Emile Lecomte du Nouy, N. Iorga considéré comme« ... par lui-même au moins admirer l'évaluation de la restauration "." tandis que Virgile Vătăşianu pensait que «la mise en œuvre fidèle est démontré par les rapports plus" reste certain que nous sommes, étant donné que nulle part ailleurs zugr 687 sculpture carrésBoeuf et de l'ornementation dorée 150 motifs différents, 125 garguie artistiquement conçu, à un kilomètre de la sculpture sur pierre (bandes, moulures, corniches placées bout à bout) des fragments de la peinture originale (1526, Dobromir) est le Musée national Art de Bucarest, Radu Afumati de pierre tombale, 1529, chef-d'œuvre du genre, la pierre soigneusement croix sculptée métropolitaineThéodose fin des combats dans la mémoire de la peste en 1662 * Eglises Botuşari (1585, sec. XIX), poterie (le 1300, sec. XVII-XVIII, est remarquable peinture extérieure), Flămânzeşti (XVIII; grave architecte Lecomte EA Maison Goanga du Nouy) * (1800; Library) * * Statues Fontaine Manole Master Neagoe (1969 Lie Doina), Vlaicu Voda (1969, Constantin Famine). Nicolae Balcescu vallée Topolog communes situées en aval (DJ 768 A: 40 km au sud-ouest), un établissement fondé à l'instigation et sous la garde de John Balcescu intendant à 1670. Rotăreşti - Musée Mémorial Balcescu. siècle, l'architecture spécifique. maison de maître XVIII: arbre généalogique, Tattarescu signé portrait en 1851 (parmi les mdu succès de nombreux ont été conservés), la correspondance et les œuvres de l'homme politique, écrivain, historien, économiste, penseur, démocrate révolutionnaire, un des leaders de la Roumanie de pays quarante-huitards, 1819-1852, meubles d'époque, une bibliothèque, preuve de la participation N. Balcescu la parcelle 1840 dirigée par Mitrfa Filipescu, en collaboration avec le magazine, J \ 4agazidans l'histoire de Dacia, manuscrit inachevé du papier, fstoria Roumains Amélioration: Prince Michel le Brave, documents iconographiques, des données sur les réunions avec Avram Iancu et d'autres personnalités de l'époque, pendant l'exil, les documents publiés en 1852, les hypothèses relatives à l'identification des restes des révolutionnaires la crypte de Palerme, contemporaine publication périodique,£ Tudi Muse et acta Balcescu "données" Balcescu Amis du Musée de la société et la concurrence créatrice qui porte son nom, l'église en bois, sec. XVIII, en provenance de Ruda. Pitesti: ville, l'agglomération principale de la vallée de Arges, au confluent avec la rivière Bascov et Lady (DN 7, 41 km au sud-est), la maison du comté de Arges. Limligne de défense es Transalutanus conçu par les Romains au cours du siècle. II-III entre le Danube et Rucar Flamanda, traversé Pitesti. P. pèlerins Sparnau en 1385 et U. von Tennstădt remarquer ville, et trois ans plus tard, son nom figure dans un document émis par Mircea le Vieux, en Septembre 1872 est la date de l'ouverture de la voie ferrée Bucarest-Pitesti, ensuite à vousrciorova. entre la ville deux dates a développé davantage comme un commerce, le transit des marchandises, la capitale de la région de l'arboriculture dans lequel il est (d'où le pot "de Pitesti unité de vin, a enregistré le temps de C . Brancoveanu). Importantes plates-formes industrielles, l'ambiance agréable d'architecture, un centre d'enseignement supérieur. MuséeHistoire: Le bâtiment, en 1900, la céramique néolithique, vestiges de Thrace, de la présence romaine de citoyens, vieţuirii continuité Jidava (Bârlogu sec. IX-XI), l'organisation de l'Etat sous \ oievodul Basarab, les années les événements 1821, 1848,1859,1907 ; Département des sciences: des coquilles fossiles, la nature même de Arges, protéger la flore et la faune * ■ bâtiment Art Gallery, 1886;dons peintre Rudolf Schweitzer-Cumpana, Plastic City signé par l'artiste, John Vrăneanţu par Sava hentia, Al. Steriade, Del. Smith, C. D. Ressu glace Ion Tuculescu mâts H., I. paix, graphiques Argesana) * Galerie d'art naïf (1971 peinture, la première institution permanente de son genre dans le pays) * Alexandre Davila Théâtre (bâtiment, 1912; d'abord représentéet de la Ville, 1841) * Eglise, sec. XVI (reconstruit par Matei Basarab, Constantin Serban achevé, 1656: porche super avec un gazebo, d'abord dans la composition par âge) Monument * en 1877 (1907,1. Vasilescu), * "Heroes Porter Arges" <1926, pour commémorer la première la Première Guerre mondiale) Monument * 1907 (1960, Ilica Véturie) * Burebista. Balcescu. statues (1969, C.Baraschi) * Trivale Park (les 27 hectares d'installations à la jonction de trois rivières en 1900, l'Ermitage, 1674, réserve naturelle: bison). Golesti: village situé dans l'Arges gauche (DN 7 + par exemple, km au sud-11-ouest). Trésorier du grand manoir Leurdeanu Stroe (master haute Stoica, de 1640 à 1642) avec des éléments spécifiques de Matei Basarab temps, d'ajouterBelvédère à la facture Brancovan: milieu du siècle. L'entreprise familiale entrer neuvième Golescu - boyards valaques avec une importante politique et culturelle - est entouré par des murs et des tours d'angle, mais, comme l'a noté N. Iorga, «... pas de murs de fierté que les battre farouchement détesté le pauvreté et l'injustice »a été érigée une maison (dans lequel, après 1826 Dinicu Golescu charge les enfants des écoles de village dans la langue roumaine centre d'apprentissage), bain turc et de l'infirmerie, Tudor Vladimirescu et a dû fermer le camp et la porte a été érigée en belvédère, par trahison, par Iordache Olimpiotul; créé ici Alexandru Davila en pleine inspiration, le théâtre "Vlaicu Voda" aujourd'hui, "... le charme de tout cela n'est atmosphèrechamp d'application vintage, admirablement repris par la restauration "(Marcel Breaza) * Museum Complex (département d'histoire et des mémoires: la révolution de 1821, Vladimirescu la présence dans les jours du 18 mai au 21 Section d'enseignement: l'école publique en 1826, ABC 1840, Grammaire de l'Ienache roumaine Văcărescu imprimé en 1787 à Ramnicu Valcea, mémorial Département: signalsites, bibliothèques, meubles d'époque, du temps d'antenne, la révolution de 1848 Exposition de la Roumanie Pays: rôle de N. Balcescu dump, documents, Département d'ethnographie et d'art populaire: bois monuments architecturaux, la création de la zone submontagnarde paysan, de l'intérieur House, Port Argesana, la céramique, des métiers traditionnels) * Musée de la viticulture et fruiterUruguay (le 15 hectares, plus de 150 bâtiments et foyers à travers le pays, la conception de frein l'image de la vie rurale) - et de placement (en fonction de Bohan Hughes-Varina. Directeur du Conseil international des musées de l'UNESCO) Golesti Museum est l'un des bâtiments les plus visibles sur la carte du monde d'experts et je suis heureuxil appartient à la Roumanie ...". COBIA: commune située sur la vallée homonyme (DJ 702 E, 40 km au sud-est), le plus court chemin vers Targoviste appelé "Road Basarab. Gherghiţeşti - l'église en 1572, fondée Clucerului Bolosin Badea, «... notre monument unique dans l'architecture ancienne, les façades Nind entièrement recouverte de brique vernisséeC'est dans les tons de jaune, vert et bleu, qui j
Germana
Drawn unter: Targoviste - Campulung - Curtea de Arges - Nicholas Balcescu - Cotmeana - Pitesti - Golesti - Cobia - Targoviste (ca. 250 km) an die Bilanz jetzt, dass die rumänische Capitals hatten Grundstück entlang etwa 300 Jahren, dh bis 1659, wird ein langer Bogen zwischen Chindia Tower Targovishte werden, Campulung Schwarzen Prinzen und Curtea de Arges, der Meister Manole, ist ein Aufruf, einen Aufruf an desluşirea Zeit, die Daten sind wir um Beachtung cumpănirea. Sicher, es wird nicht ein Ziel an sich, eine Gelegenheit, um herauszufinden, die Schaltung von weniger bekannten Bereichen des rumänischen Geistes zu sein, hat die Landschaft einen kontinuierlichen Wechsel der Töne sind verschiedene Zeichen an die Rampe gebrachtist das Schicksal der anderen, auch seltsam, aber die Aura des Heroischen, romantische Vergangenheit bleibt bis Kronprinzen Stirnen, trecutelor Leben der Damen und Herren ... Targoviste: Stadt Km. am oberen Lauf des Flusses Ialomita (DN 71, 78). gekreuzt mit 45 parallel Siedlung, Wohnsitz Pest. Einer der cjedes Land der ältesten städtischen Zentren, erinnerte Johannes Erinnerungen Schiltberger Bayerischen Kreuzfahrer im Jahr 1396, da beim Umzug hier wohnt Mircea der Alte Fürstenhof der Arges, definitivând Status des dritten Fortress rumänischen Land (1396 - 1659). Kompendium der walachischen Geschichte: von Mircea Voda die Ghica, über 40 und Fürsten wurden durchgeführtHerr geschnitten Targoviste. Außerdem "... von Mircea bis Vladimirescu - schätzen Ion Ghica - niemand illustre Namen nicht mit Blut auf dem Boden ... Heimat Targoviste Vacaresti's Eliadşi's Carlova geschrieben werden. Develop als politische, administrative, wirtschaftliche und kulturelle, ist JSuceava rumänischen Land "genannt N. Iorga." Einer der DamaskusRumänien "Stellungnahme des Walachen und dachte sogar Calinescu Stadt" A Bruges-la morte "," Ruinen Targoviste "ein deutlicher Schritt in der rumänischen Geschichte mit beispielloser Erinnerung Radu der Große, Vlad der Pfähler, Neagoe, Petru Cercel bleiben . Michael der Tapfere und Konstantin Brancoveanu Kamin mit weltlichen heute selbstverständlich, zeitgenössische Zeichen.Orte von Interesse: - * Museum of Printing History Museum und die alte rumänische Book Writers Museum Târgovişte * * * Monument Park etc. Chindia. Campulung: City West gelegen an den Ufern des Flusses Fair (DN 73, 64 km nord-). in der Nähe von Bran-Pass (1290 m alt.), der alte Handelsweg zwischen derBarsa. Reste der Geto-Daker, römische Lager Jidava (II-III Jh.), der älteste mittelalterliche Stadt in der rumänischen Land, ab 1300 als "Longocampo bezeugt." Berühmt für das jährliche ... Die Messe von Händlern besucht von allen Seiten " (Antonio Maria del Chiaro, sek. XVUI), entwickelt, weil es keine AGA, oder die Messe polcovnic oder Vorarbeiter der Fischer, der einigeZöllner ist es aber nicht, noch Stewards nicht mix "(N. Iorga), alte Gemeinschaft und kämpfte unabhängig bleiben, frei, ohne Gericht Aristokraten und Boyar, auf dessen Anwesen ein Recht auf Erwerb der Prinz hatte" Orte der Furten sterben oder Grundstücke, wo Maler Erbauer an den Wänden, schrieb ganz offen, "aber die Arbeit wird siegen." Fortress HomeDie rumänische Land (die von 1330 bis 1350), möglicherweise mit dem ersten Münzen durch Vlaicu Voda (l365-1368) prägte den Handel Privilegien ältesten in Lateinamerika zu gewähren, mittelalterliche Skulptur ist hier das erste Tier (Deer ruhenden " ), ist das älteste monumentale epigraphische Dokument des rumänischen Staates, in slawischen (Stein Grabmal des Prinzen Nicholas Alexander, 1364) und alle Steingravuren, zum ersten Mal, die Gemeinde Privilegien ("Cross der Eid"), arbeitete John in Campulung Negulici, das erste rumänische Porträtist und Urheber einer der ersten urbanen Landschaften begegnet in Kunststoff rumänischen (view Campulung " ), wurde 1901 gegründet "Excursionimea" (einer der ersten Verbände des Tourismus), und im Jahr 1907 der Zeitung "The Future of Muscelului schrieb: "... dass sein großer Tag, wenn unsere Nation arm und lipsiţii erreichen Selbstbewußtsein ... in Kraft ihres Glaubens und der Liebe des Lebens in Zukunft weiter steigen." Durch Kurort (580 m alt.). Städtisches Museum (gegründet 1889, archäologische Funde, Navigation Arges Camaldose Karte von Fra Mauro von Murano, 1459Zeigt die Stadt, Schmuck-Kollektion, sek. XIV-XVI, Bildende Kunst, Geschenk-Schriftsteller Michael Tican Inglés; Department) * Museum für Ethnographie und Volkskunst ("House Stefanescu, 1735, speziell Gebäude muscelean. Das älteste Haus in der Stadt: Möbel, Textilien, Trachten , Haushalts-Accessoires, Keramik) * Ensemble Negru Voda (Fürstlichen HofBasarab I. und seinem Sohn Alexander. sec. XIV, von Matei Basarab, die 1650 dem Fürstenhaus: Lapidarium, Sammlung von Kunst und seltene Bücher umgebaut, die Kirche, Gemälde von Parvu Mutu Jahrhunderts. XVII, in die Wand eingelassen - Deer ruhenden "Stein Grabmal des Prinzen Alexander N., 1364) * Komplexe Barat (Kirche, Sek. XIII steinernen Grab des comitelui LawrenceDie Longocampo, die 1300, Turm. 1730) * Fundeni Kirche (XVI Jh.; Museum) * "Cross the Oath" (Bürgerrechte Regeln in Stein gemeißelt und trocken. XVI-XVIII), * House of M / A Simon (XIX letzte Vertreter Töpferzunft) * Grave outlaw Radu Anghel ("Ich habe mir nicht / A * Radu Negru Emporkömmling collared ...") Basarab gebunden. Bust (1910 Mirea DD) * E-Denkmalroilor Weltkrieg (1928, D. Măţăuanu) * Mineralquellen (Es wurde im Jahre 1895 ", Negru Voda Spa) * Botanischer (Golescu Park, der 0,5 ha: Bäume und exotische Pflanzen). COURT De Arges: der Oberstadt von Arges (DN 7 C, 55 km südwestlich). Confessions of lebenden Jahrtausende Geto besiedelten Gebietan den Ufern der alten dakischen Ordessos (Herodot, der 484-425 v. Chr.), in Sekunden entfernt. IV-III BC unter der Leitung von Dromichet; möglich noch waivodal Jahrhundert Residenz. XII-XIII, deren Spuren könnten die Ruinen des "San Nicoara" (1300). Second Fortress rumänischen Land (1350? -1396), Erster Wohnsitz des walachischen Metropolitan, 1359, deutsche Pilger erinnern Siedlungund Peter und Ulrich von Sparnau Tennstădt im Jahr 1385 und dem Bayerischen J. Schiltberger im Jahr 1396. Nach einem harten Kampf mit Simon Mogila und Polen durchgeführt irgendwo am Stadtrand, besiegte Michael der Tapfere,, seinen Weg von Wien (1600). Lokale klimatische Faktoren (450 m alt.). Das Museum Stadt (Relikte aus alten Zeiten führte voivodates Seneslau und Tihomir trocken. XIII-XIV-, Währungs-Emission Vlaicu Voda, Keramik Zentrum widmet diesem großen Keramiker; Lapidarium: heraldische Zeichen interessante Stücke mit, Lehrstuhl für Volkskunde: Argesana Bauer, alte Handwerke, die Kostüme, die auffallen Tücher aus Seide) * Royal Court, sek. XIII-XIV: Viereckschanze, Steinmauern, zwei Untergeschosse, trockenen Ort in einer Kirche. XIII ctBasarab historischen Klasse und sein Sohn Nicholas Alexander (XIV Jh.), .... erste große religiöse Denkmal in der Walachei, Wanddekor Empfänger der Zeit Nachfolger Vlaicu Voda (1366), "gehören zu den wertvollsten Baugruppen Jahrhunderts Malerei ... " (V. Nizza), Kompositionen, die "... unter den edelsten, dass in den osteuropäischen Domäne hergestelltspace ... Obwohl viele Meisterwerke wurden zu Recht byzantinischen Mosaiken von Kahr-Djami von Konstantinopel verglichen, rufen sie für eine Erfindung freier, menschlicher und flexibler "(Henri Focillon), der älteste Friedhof in das Land zu regieren Rumänisch (Prinz Vlaicu Grab gefunden, wo er das berühmte Fossil "PAFTA der Arges); Abteilung Museum Profil Geschichte * Mnăstirea Curtea de Arges, historisches und architektonisches Denkmal, 1517, die Gründung eines Gebäudes nächsten Neagoe von Vlad Dracul Zeit, allgemein betrachtet Konstruktion "bei MM schöne Baudenkmal von Rumänien (rumänisch Lexikon, 1898)," .. . Meisterwerk, das berühmteste Denkmal in Europa (G. Calinescu) gemessen werden kann, "ein Wunder in Lume "(Paul von Aleppo) unter Bezugnahme auf Intervention im Jahr 1875 Emile Lecomte du Andre Nouy, als N. Iorga, dass" ... werden folgen mindestens bewundern Beurteilung der Wiederherstellung "." während Virgil Vătăşianu gedacht, dass "getreuen Umsetzung durch die Berichte nachgewiesen wird älter" bleibt sicher, dass wir, die sonst nirgends zugr 687 Quadratmeter Skulptur gegeben sindBeef und vergoldeten Ornamenten 150 verschiedenen Gründen, 125 künstlerisch gestaltete, einen Kilometer von der Steinmetzarbeiten (Streifen, Guß garguie, Gesimsen gelegt end to end) Fragmente der Original-Gemälde (1526, Dobromir) ist das nationale Museum Kunst in Bukarest, Radu's Grabstein Afumati 1529, ein Meisterwerk des Genres, überqueren Sie die sorgfältig geschnitzten Stein MetropolregionTheodosius Beendigung der Kampfhandlungen im Gedenken an die im Jahre 1662 * Botuşari Kirchen (1585 sek. XIX) und Keramik (die 1300 sek. XVII-XVIII Pest, ist bemerkenswert, Außenanstrich), Flămânzeşti (XVIII; Grab Architekten Lecomte EA Du Noüy) * Goanga House (1800; Library) * * Fountain Statuen Neagoe Master Manole (1969 Doina Lie), Vlaicu Voda (1969, Konstantin Hungersnot). Nicolae Balcescu gemeinsamen Topolog Tal Downstream (DJ 768 A: 40 km süd-westlich), eine Siedlung gegründet, an der Anregung und unter der Obhut von John Balcescu 1670 Verwalter auf. Rotăreşti - Balcescu Memorial Museum. Spezifische Jahrhunderts. XVIII Familienvilla: Stammbaum, Tattarescu signiertes Portrait im Jahre 1851 (unter dem mder Erfolg vieler sind erhalten geblieben), Korrespondenz und Werke der Politiker, Schriftsteller, Historiker, Ökonomen, Denker, revolutionärer Demokrat, einer der Führer der rumänischen Achtundvierziger Country, 1819-1852, Stilmöbel, Bibliothek, Beweise für die Teilnahme N. Balcescu 1840 Grundstückes durch Mitrfa Filipescu führte in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift, J \ 4agaziGeschichte in der Dacia, das Manuskript der Arbeit unvollendet, Rumänen fstoria Improvement: Prinz Michael der Tapfere "ikonographische Material, Daten über die Sitzungen mit Avram Iancu und andere Persönlichkeiten der Zeit, während des Exils, Dokumente im Jahr 1852 ausgestellt, Annahmen in Bezug auf die Identifizierung der Leichen der revolutionären in der Krypta Palermo, zeitgenössische periodische Publikation,£ Tudi Muse et acta Balcescu "data" Freunde des Museums-Gesellschaft und kreativer Wettbewerb Balcescu, dass sein Name, Kirche Wood, sec trägt. XVIII, aus Ruda. Pitesti: Stadt, dem Hauptort auf der Arges-Tal, am Zusammenfluss mit dem Fluss Bascov und Frau (DN 7, 41 km südöstlich), der Heimat der Kreis Arges. LimES transalutanus Linie der Verteidigung durch die Römer im Jahrhundert entworfen. II-III zwischen der Donau und Rucar Flamanda durch Pitesti übergeben. P. Sparnau Pilger in 1385 und U. von Tennstădt bemerkte Stadt, und drei Jahre später erscheint ihr Name in einer Urkunde von Mircea dem Alten ausgestellt, im September 1872 ist das Datum der Eröffnung des Bukarest-Pitesti Eisen-Straße, ging dann an Sie weiterrciorova. zwischen den beiden Terminen Stadt hat mehr als ein Handel entwickelt und Durchfuhr von Waren, die Hauptstadt der Baum wachsenden Bereich, in dem ist (daher das "Glas aus Pitesti, Wein-Einheit erfasst die Zeit von C . Brancoveanu). Plattformen wichtiger Industriestandort, angenehmes Ambiente, architektonische, ein Zentrum der Hochschulbildung. MuseumHistorie: Das Gebäude, in 1900, Neolithikum Überreste von thrakischen, römischen Präsenz von Bürgern, Jidava Kontinuität vieţuirii (Bârlogu trocken. IX-XI), Organisation von Staat unter \ oievodul Basarab, Veranstaltungen Jahre 1821, 1848,1859,1907 ; Department: Fossilien von Muscheln, alle Arges Natur, Flora und Fauna Schutz * ■ Building Art Gallery, 1886;Spenden Maler Rudolf Schweitzer-Cumpana, Plastic City von der Künstlerin, John Vrăneanţu von Sava Hentia, Al unterzeichnet. Steriade, Del. Smith, C. Ressu D. Eis Ion Tuculescu H. Masten, I. Frieden, Grafiken Argesana) * Naive Art Gallery (1971 Gemälde, die erste dauerhafte Einrichtung ihrer Art im Land) * Alexander Davila Theater (Gebäude, 1912; erster vertretenund die Stadt, 1841) * Kirche, sek. XVI (Umbau von Matei Basarab, Constantin Serban, fertiggestellt 1656: Super Veranda mit Pavillon, zuerst in Alters-Zusammensetzung) * Denkmal im Jahre 1877 (1.907,1. Doe) * "Heroes Wear Arges" <1926, zum Gedenken an den ersten Weltkrieg) Monument * 1907 (1960, Veturia Ilica) * Burebista. Balcescu. Statuen (1969, C.Baraschi) * Trivale Park (27 Hektar von Einrichtungen an der Kreuzung der drei Ströme im Jahr 1900, Hermitage, 1674, Naturschutzgebiet: bison). Golesti: Dorf) liegt in der linken Arges (DN 7 + So, 11 km süd-westlich. Schatzmeister der großen Herrenhaus Leurdeanu Stroe (Master hohen Stoica, 1640-1642) mit bestimmten Elementen des Matei Basarab Zeitpunkt, zu ergänzenBelvedere auf Rechnung Brancovan: Mitte des Jahrhunderts. XVIII geben Sie die Eigenschaft Golescu Familie - walachischen Bojaren mit einem wichtigen politischen und kulturellen - ist von Mauern und Türmen umgeben, um die Ecke, sondern, wie bereits Iorga N., "... nicht auf den Mauern des Stolzes zu schlagen heftig den verhaßten Armut und Ungerechtigkeit "errichtet worden war ein Haus (in denen nach dem 18.26 Dinicu Golescu Dorfschule unterstützt das Lernen der Kinder im Zentrum rumänischer Sprache), Krankenstation, und ein türkisches Bad, Tudor hat in der Nähe des Lagers wurde und aufgewachsen Belvedere Portionen, durch Verrat, durch Iordache Olimpiotul; hier geschaffen Alexandru Davila in voller Inspiration, Drama "Vlaicu Voda" heute "... der Charme des Ganzen ist atmovintage Anwendungsbereich, bei der Restaurierung wieder bewundernswert "(Marcel Breaza) * Museum Complex (Institut für Geschichte und Erinnerungen: die Revolution von 1821, Vladimirescu Präsenz in den Tagen des Mai von 18 bis 21, Abschnitt Lehre: Öffentliche Schule im Jahre 1826, ABC 1840, Grammatik der rumänischen Văcărescu Ienache im Jahr 1787 in Ramnicu Valcea, Abteilung Gedenkstätte gedruckt: SignalWebsites, die Bibliothek, originale Einrichtungsgegenstände, Sendezeit, der Revolution von 1848 Ausstellung der rumänischen Land: Rolle des N. Balcescu dump, Dokumente, Abteilung für Ethnographie und Volkskunst: hölzerne Baudenkmäler, die Schaffung von bäuerlichen Submontanstufe, Interieur House, Port Argesana, Keramik, traditionelle Berufe) * Museum für Weinbau und fruiterUruguay (die 15 Hektar, mehr als 150 Gebäuden und Haushalten im ganzen Land, das Bild des ländlichen Lebens) - Bremse Gestaltung und Platzierung (Varina-Bohan Hughes Meinung. Director International Council of Museums UNESCO) Golesti Museum zählt zu den prominentesten Gebäuden auf der Weltkarte Experte und ich bin froh,Es gehört zu Rumänien ...". Cobia: Gemeinsame befindet sich auf der gleichnamigen Tal (DJ 702 E, 40 km südöstlich), den kürzesten Weg zu Basarab Targoviste bekannt als "Road. Gherghiţeşti - Kirche im Jahre 1572, durch Clucerului Bolosin Badea gebaut, "... einzigartige Baudenkmal unserer alten Fassaden mit Backstein verkleidet Nind vollverglasteEs ist in den Farben gelb, grün und blau, die j
Rusa
Drawn по адресу: Тырговиште - Кымпулунг - Куртя-де-Арджеш - Николай Balcescu - Cotmeana - Питешти - Golesti - Кобия - Тырговиште (около 250 км) до подведения теперь столицах румынская земля вдоль около 300 лет, т.е. до 1659, будет длинной дуги между Китайиндией Башня Тырговиште, Кымпулунг черный принц и Куртя-де-Арджеш, Мастер Маноле, это призвание, желание desluşirea время cumpănirea данных мы должны прислушаться. Конечно, это не будет самоцелью, найти возможность канала некоторые менее известные места румынского духа, пейзаж представляет собой непрерывное чередование тонов, различных символов были доведены до рампыэто судьбы разные, даже странно, но аура героическое, романтичное прошлое остается наследным принцам лбы, trecutelor жизни дамы и господа ... Тырговиште: город расположен на верхнем течении реки Ialomita (DN 71, км 78). проходит 45 параллель поселения, место жительства вредителя. Один из сстарейших городских каждой страны, центры, напомнил памяти Йоханнеса Шильтбергер баварской крестоносцев в 1396, так как при движении здесь проживает Мирча Старый Княжеский суд Arges, definitivând статус третьей крепости Румынская (1396 - 1659). Сборник истории Валахии: от Мирчи Гика Водэ, старше 40 лет и князья были проведеныГ-н сократить Тырговиште. Кроме того, "... от Мирчи до Владимиреску - оценить Ион Гика - никто не выдающихся имен не быть написаны кровью на земле ... родины Тырговиште Vacaresti в Carlova Eliadşi в. Разработка как политические, административные, экономические и культурные является JSuceava румынская земля ", как называли Н. Йорга." Один из ДамаскаРумыния "мнение влахи и даже мысли Кэлинеску город" Брюгге-ла неживой "," руины Тырговиште "остаются безошибочный шаг в истории Румынии с непревзойденной память о Великой Раду, Влад Цепеш, Neagoe Петру Cercel . Михая Храброго и Константин Брынковяну камин отношение светской сегодня, естественно, современные знаки.Точка интерес: - * Музей печати Музей истории и старый румынский книг писателей музей Тырговиште * * * Памятник Парк т.д. Индии, Китае. Кымпулунг: город расположен на берегу реки ярмарка (DN 73, 64 км на северо-запад). вблизи перевала Бран (1290 м переменный), старый торговый путь соединенияБарса. Остатки гето-даков, римский лагерь Jidava (II-III век), старейший средневековый город в Румынская, заверенных в 1300 как "Longocampo". Город известный ... справедливой ежегодно участвует купцы со всех сторон " (Антонио Мария-дель-Chiaro, сек. XVUI), развивается, потому что нет polcovnic Ага любой район или бригадир рыбаков, некоторыеМытарь, но не является и не стюарды не смешивать "(Н. Йорга), древней общины и воевали, чтобы оставаться независимыми, бесплатно, без боярин аристократов и судов, в имении которого князь не имел права покупать" места переправы умереть, или участки, где художники строителей пишет на стенах, открыто, но работа победу. "Крепость ГлавнаяРумынский Земля (1330-1350), возможно, с первых монет, отчеканенных в Влайку Водэ (l365-1368) предоставлять торговые привилегии старейших на латинском языке, средневековой скульптуры здесь первое животное (Дир отдыха " ), является старейшим монументальных эпиграфических документа румынские страны в славянских (каменные гробницы князя Николая Александр, 1364) и все гравюры камень, в первый раз, собрания привилегий ("Крест присяги"), Джон работал в Кампулунг Negulici, первый румынский портретист и создатель одного из первых городских ландшафтов, возникающих в пластиковых Румынский (вид Кымпулунг " ), был основан в 1901 году "Excursionimea" (один из первых объединений туризма), а в 1907 газеты "Будущее Muscelului пишет: "... что будет великий день, когда наш народ lipsiţii бедным и достичь самосознания ... будет расти в силу их веры и любви жить в будущем". Достоинства курортного города (580 м переменный). Город-музей (основан в 1889 года археологических памятников, навигации Arges Camaldose карте фра Мауро Мурано, 1459показывая город, ювелирной коллекции, сек. XVI XIV, изобразительное искусство, дар-писатель Михаил Tican Английская; факультетом наук) * Музей этнографии и народного искусства ("Дом Стефанеску, 1735, в частности, строительство muscelean. Самый старый дом в городе: мебель, текстиль, костюмы , внутренние аксессуары, керамика) * Ассамблеи Черный принц (Королевский судБасараб его и его сына Александра. секунда XIV, восстановлен Матей Басараб, 1650, княжеского дома: лапидарий, коллекции произведений искусства и редких книг, церкви, живопись века Парву Муту. XVII, встроенный в стену - "Олень" покоя "каменные гробницы князя Александра Н., 1364) * Комплексная Барат (церковь, сек. XIII: гробнице Лоуренса comiteluiLongocampo, 1300, башни. 1730) * Fundeni церковь (XVI века, музей) * "Крест присяги" (правила на камне и гражданских прав, с. XVI-XVIII) * Дом M / Симон (XIX, последний представитель гильдии гончаров) * Grave Раду запретить Anghel ("Я не давал мне связали / воротником выскочка ...") * Раду Негру Басараб. Бюст (1910 Миреа DD) * E памятникroilor мировой войны (1928, Д. Măţăuanu) * минеральные источники (Был, в 1895 году, "Негру Водэ Спа) * ботанические (Golescu парка, 0,5 га деревьев и экзотических растений). СУДА де-Арджеш: город расположен на верхней Арджеш (DN 7 C, в 55 км к юго-западу). Свидетельство жилых тысячелетий; гето-населенной территориина берегах древнего даков Ordessos (Геродот, 484-425 до н.э.), расположенного в с. До н.э. III, IV под руководством Dromichet; возможно еще waivodal века жительства. XII-XIII, следы которых можно было бы руины "Сан-Nicoara" (1300). Второй крепости Румынская (1350? -1396), Первая резиденция митрополита Валахии, 1359, немецкий паломников упоминается поселениеи Sparnau Петра и Ульрих фон Tennstădt в 1385 и Баварской Шильтбергер J. в 1396 году. После упорной борьбы с Симоном Могила и Польши, несет куда-то на окраине Михая Храброго, победил, его образ Вене (1600). Климат местным элементы (450 м переменный). Городской музей (реликвии древности привело voivodates Seneslau и Тихомир сухой. XIII-XIV, денежныевыбросов Влайку Водэ, гончарного центра посвященный этому великому керамики; лапидарий: Interesting куски геральдические знаки, кафедра этнографии: Argesana крестьянин, старые ремесла, костюмы, которые выделяются платки шелковые) * Королевский суд, сек. XIII-XIV: четырехстороннее корпуса, каменные стены, подвалы 2, сухом месте, в церкви. XIII каратБасараб-класс исторических и его сына Николая Александр (XIV век), .... первый большой религиозный памятник в Валахии, декор стен бенефициаром время преемником Влайку Водэ (1366), "одним из наиболее ценных собраний века картина ... " (В. Nice), композиции, которые "... одной из самых благородных в том, что производится в странах Восточной Европы доменапространство ... Хотя многие шедевры были справедливо сравнил византийской мозаики из Кар-Джами в Константинополе, они требуют изобретения более свободной, более человека и более гибкие "(Анри Focillon), старейшее кладбище в стране верховенства Румынский (князь Влайку могила, где он нашел известных ископаемых "от Arges Pafta ') * История Раздел профиля музей Mnăstirea Куртя-де-Арджеш, исторический и архитектурный памятник, 1517, фундамент здания следующем Neagoe Влада Дракулу времени, обычно рассматривается строительство "в мм красивый архитектурный памятник Румынии (на румынском языке энциклопедия, 1898)," .. . шедевр, который можно измерить самых известных памятников в Европе (Дж.Кэлинеску), "чудо-Ламе "(Павел Алеппо), обращаясь к 1875 вмешательства Эмиль Андре дю Nouy Леконта, Н. Йорга считает, что" ... само по себе по крайней мере любоваться оценки реставрации "." а Вирджил Vătăşianu считал, что "добросовестное выполнение свидетельствует доклады старшего" по-прежнему уверен, что мы учетом того, что нет, где еще zugr 687 квадратных скульптурыГовядина и золоченые орнаменты 150 различных основаниях, 125 garguie художественно созданные в одном километре от резьбы по камню (полосы, литье, карнизы размещены начала до конца) фрагменты первоначальной росписи (1526, Добромир) является Национальный музей Искусство в Бухаресте, Раду в гробнице Afumati, 1529, шедевр жанра, тщательно резной каменный крест митрополитФеодосий прекращении военных действий в память о чумы в 1662 * Botuşari Церкви (1585, с. XIX), гончарное производство (1300, с. XVII-XVIII, отличается внешней окраски), Flămânzeşti (XVIII; серьезную архитектора Е. А. Леконта дю Nouy) * Дом Goanga (1800, библиотека) * Фонтан * Мастер Маноле статуи Neagoe Басараб (1969 Doina Ли), Влайку Водэ (1969, Константин голода). Николая Balcescu общей долине Topolog находится ниже по течению (DJ 768: 40 км на юго-запад), поселок основан по инициативе и под присмотром Джона Balcescu кладовщиком 1670. Rotăreşti - Balcescu-мемориальный музей. Конкретные архитектуры века. XVIII фамильный особняк: генеалогическое древо, Таттареску подписали портрет в 1851 (в том числе муспеха многих из них сохранились), переписка и работы политик, писатель, историк, экономист, мыслитель, революционный демократ, один из лидеров румынского страны 40-eighters, 1819-1852, антикварная мебель, библиотека, доказательства участия Н. Balcescu 1840 заговор во главе с Mitrfa Filipescu сотрудничества журнала, J \ 4agaziв истории Dacia, незаконченные рукописи бумаги, румыны fstoria Улучшение: Принц Майкл Смелый, иконографический материал, данные о встречах с Аврама Янку и других деятелей того времени, во время ссылки, документы, изданные в 1852 году, предположений, касающихся идентификации трупов революционного склеп Палермо, современное периодическое издание,£ Tudi Muse и др. Acta Balcescu "данные" Balcescu музей Общества Друзей и творческий конкурс, который носит его имя, церковь Вуд, сек. XVIII, берущие начало от Руда. Питешти: город, основные поселения на Arges долине на слиянии с рекой Bascov и г-жа (DN 7, 41 км к юго-востоку), дом уезде Арджеш. Лимэс transalutanus линия обороны разработан римлянами в века. II-III между Дунаем и Rucăr Flamanda, проходил через Питешти. П. Sparnau паломников в 1385 и У. фон Tennstădt заметил города, а через три года ее имя появится в документ, выданный Мирча Старый, в сентябре 1872 г. Дата открытия дороги Бухарест-Питешти железа, а затем пошел к Уиллуrciorova. между этими двумя датами город стал больше как торговля, транзит товаров, капитала дерева посевные площади, в котором он (отсюда "банку Питешти, вино устройство записывает время C . Брынковяну). Платформы крупный промышленный, архитектурный атмосфера приятная, центр высшего образования. МузейИстория: здания, в 1900 году, керамики неолитических остатки фракийской, римской наличие у граждан, Jidava непрерывности vieţuirii (Bârlogu сухой. IX-XI), организации государственной под \ oievodul Басараб, события 1821 года, 1848,1859,1907 , факультет естественных наук: окаменелости моллюсков, вся природа Arges, защиты флоры и фауны * ■ Строительство художественная галерея, 1886;пожертвований художник Рудольф Швейцер-Cumpana, пластиковые города подписанных художником, Джон Vrăneanţu по Сава Hentia, Al. Steriade, Деликатн. Смит, К. Рессу D. льда Ион Tuculescu H. мачты, И. мира, графика Argesana) * наивные картинная галерея (1971 картина, первый постоянным учреждением такого рода в стране) Давила * Александрийский театр (строительство, 1912; первая представленыи город, 1841) * Церковь, сек. XVI (восстановлен Матей Басараб, Константин Serban завершена, 1656: супер крыльцо с беседкой, в первой возрастной состав) * Памятник в 1877 году (1907,1. Доу) * "Герои одежда Арджеш" <1926 года в ознаменование первого мировой войны) * Мемориал 1907 (1960, Veturia Ilica) * Буребисты. Balcescu. государству (1969, C.Baraschi) * Trivale Park (27 га объектов на стыке трех потоков в 1900 году, Государственный Эрмитаж, 1674, заповедник: зубры). GOLESTI: деревня, расположенная в левом Арджеш (DN 7 +, например, 11 км к юго-западу). Казначей большое поместье Leurdeanu Stroe (мастер высокого Stoica, 1640-1642) с конкретным элементам время Матей Басараб, чтобы добавитьсчет-фактура на смотровой Брынковяну: в середине века. XVIII ввести семейной собственности Golescu - валашские бояр с важными политическими и культурно - окружен стенами и башнями-за угла, но, как отметил Н. Йорга, "... не на стенах гордости бить ненавистного яростно с бедностью и несправедливостью "был возведен дом (в котором после 1826 Dinicu Golescu поддержку сельской школы детей учебный центр на румынском языке), лазарет и турецкая баня, Тудор Владимиреску находится в непосредственной близости от лагеря и был поднят часть смотровой изменой, по Iordache Olimpiotul; здесь созданы Александру Давила в полном объеме вдохновения, драма "Влайку Водэ" сегодня "... прелесть все это атмосферемарочное сферы, превосходно возрождается реставрации "(Марсель Breaza) * Музейный комплекс (кафедра истории и воспоминания: революция 1821 года, Владимиреску присутствие в дни 18 мая по 21, раздел Обучение: Общественные школы в 1826 году, ABC 1840, Грамматика румынского Văcărescu Ienache напечатан в 1787 в Рымнику Вылча Отдела Мемориал: сигналсайты, библиотека, оригинальной мебелью, атмосферы погода, революции 1848 года выставка румынская земля роль Н. Balcescu свалки, документы, кафедра этнографии и искусства популярные: памятники деревянного зодчества, создание крестьянского горных районов, внутренние Дом, Порт Argesana, керамика, традиционные занятия) * Музей виноградарства и садоводУругвайский (15 га, более 150 домов и домохозяйств по всей стране, картина жизни в сельских районах) - проектирование и размещение тормоза (в соответствии с Бохан Хьюз-Варина. Директор Международного совета музеев ЮНЕСКО) Golesti музей является одним из самых известных зданий на экспертов карта мира и я рад,она относится к Румынии ...". Кобия: Общие расположен на одноименной долине (DJ 702 E, 40 км на юго-восток), кратчайший путь к Тырговиште известный как "Дорожная Басараб. Gherghiţeşti - церковь в 1572 году, основал Clucerului Bolosin Badea, "... наш уникальный памятник древней архитектуры, фасадов Нинд сплошь покрыты глазурованныйон находится в оттенки желтого, зеленого и синего, которые J
Portugheza
Drawn em: Targoviste - Campulung - Curtea de Arges - Nicholas Balcescu - Cotmeana - Pitesti - Golesti - Cobia - Targoviste (cerca de 250 km) para fazer um balanço, agora que as capitais tinham romeno terra ao longo do cerca de 300 anos, ou seja, até 1659, será um arco de tempo entre a Torre Chindia Targovishte, Campulung Prince preto e Curtea de Arges, o Mestre Manole, é um chamado, uma necessidade de tempo para desluşirea cumpănirea os dados que estão a ouvir. Claro, isso não será um objectivo em si mesmo; ocasiões circuito encontrar alguns lugares menos conhecidos da paisagem espiritual romeno apresenta uma constante alternância são os tons de caracteres diferentes para a rampaé o destino dos diferentes, mesmo estranho, mas a aura de heroísmo, passado romântico continua príncipes testa Coroa, vive trecutelor de senhoras e senhores ... TÂRGOVIŞTE: cidade situada no alto curso do rio Ialomita (DN 71, km 78). atravessada pelo paralelo 45 liquidação, a residência de pragas. Um dos cmais antigo de cada país, os centros urbanos, recordou memórias Johannes cruzado Schiltberger bávaro em 1396, desde quando se deslocam aqui reside Mircea o Velho Princely Tribunal de Arges, status definitivând do terceiro Fortaleza romeno país (1396 - 1659). Compêndio de história da Valáquia: a partir de Mircea Voda Ghica, mais de 40 e príncipes foram realizadasgovernantes feita a partir de Targoviste. Além disso, "... a partir de Mircea até Vladimirescu - apreciar Ion Ghica - ninguém nomes ilustres não ser escrita com sangue no chão ... terra natal do Eliadşi Targoviste Vacaresti de Carlova. Desenvolver como político, administrativo, económico e cultural, é JSuceava romeno Land "chamado por N. Iorga." Uma das DamascoRoménia parecer "do Vlachs e até pensei cidade Calinescu" A Bruges-la-morte "," ruínas Targoviste "continuam a ser um passo inconfundível na história da Roménia com a memória ímpar de Radu, o Grande, Vlad, o Empalador, Neagoe, Petru Cercel . Michael the Brave e Constantin lareira Brancoveanu tendo hoje secular, naturalmente, os sinais contemporânea.Ponto de interesse: - * Museu da Imprensa Museu de História Antiga e romeno Book Writers Museum Târgovişte * * * Monument Park Chindia etc. Campulung: cidade situada nas margens do rio da Feira (DN 73, 64 km a noroeste). perto de Bran Pass (1.290 m alt.), a antiga rota comercial que liga oBurzenland. Remanescentes Geto-Dacian, acampamento romano Jidava (século II-III), a mais antiga cidade medieval no País romeno, sancionada em 1300 como "Longocampo. Famosa cidade para a realização anual ... A feira atendeu por comerciantes de todos os lados" (Antonio Maria del Chiaro, sec. XVUI), evoluindo, porque não há AGA, ou o polcovnic justo ou capataz de pescadores, algunspublicano, mas não, nem mordomos não se misturam "(N. Iorga), antiga comunidade e lutou para manter-se independente, livre, sem corte e aristocratas Boyar, a Voda cuja propriedade não tinha o direito de comprar" locais de vaus ou das parcelas de morrer, onde os construtores pintores escreveu nas paredes, abertamente, mas o trabalho é vitoriosa. "Fortaleza HomeA Land romeno (o 1330-1350), possivelmente com as primeiras moedas cunhadas por Vlaicu Voda (l365-1368) a concessão de privilégios comerciais mais antigas da América, escultura medieval aqui é o primeiro animal (Deer repouso " ), é o mais antigo documento epigráfico monumental do país, romeno em eslavo (pedra tumular do príncipe Nicholas Alexander, 1364) e todas as gravuras de pedra, pela primeira vez, os privilégios congregação ("Cruz de juramento"), John trabalhou em Campulung Negulici, o retratista primeiro romeno e criador de uma das primeiras paisagens urbanas encontradas em romeno plástico (ver Campulung " ), foi fundada em 1901 "Excursionimea" jornal (uma das primeiras associações de turismo), e em 1907 "Future meuscelului escreveu: "... que será o grande dia, quando lipsiţii nossa nação pobre e atingir auto-consciência ... subirá para a sua crença no poder e amor para viver no futuro." Virtudes da cidade termal (580 m alt.). Museu Municipal (fundada em 1889, vestígios arqueológicos, Navegação Arges Camaldose mapa de Fra Mauro de Murano, 1459mostrando a cidade, coleção de jóias, sec. XIV-XVI, arte, escritor dom de Michael Tican Inglés, Departamento de Ciências) * Museu de Etnografia e Arte Popular ("House Stefanescu de 1735, especificamente a construção muscelean. A mais antiga casa na cidade: móveis, têxteis, vestuário , acessórios para o lar, cerâmica) * Ensemble Negru Voda (Tribunal PrincelyBasarab I e seu filho Alexander. sec. XIV, reconstruído por Matei Basarab, o 1650, a Casa dos Príncipes: Lapidarium, arte e coleção de livros raros, a pintura da igreja, por Pârvu século Mutu. XVII, embutido na parede - "Deer Descansar"; pedra tumular do Príncipe Alexander N., 1364) * Barat Complex (Igreja, sec. XIII: pedra tumular de Lawrence comiteluiO Longocampo, a 1300, a torre. 1730) * Fundeni Igreja (século XVI, o museu) * "Cruz do juramento" (normas e direitos de cidadania esculpidas em pedra, sec. XVI-XVIII) * House of M / A Simon (XIX, último representante da guilda dos oleiros) * outlaw Grave Radu Anghel ("Eu não me ligado / A * Radu upstart Negru collared ...") Basarab. Bust (1910 Mirea DD) * E MonumentWar (1928, D. Măţăuanu) * água mineral World molas roilor (Houve, em 1895, "Negru Voda Spa) botânica (Golescu Park, a 0.5: ha árvores e plantas exóticas *). TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ARGES: parte alta da cidade de Arges (DN 7 C, 55 km a sudoeste). Confissões de vida milênios, território Geto povoadasnas margens da antiga Dácia Ordessos (484-425 aC Heródoto a), localizada no sec. IV-III aC sob a liderança de Dromichet; residência do século possível ainda waivodal. XII-XIII, cujos traços podem ser as ruínas de San Nicoara (um 1300). Second Fortress romeno Country (1 350? -1396), A primeira residência do Metropolitan Valáquia, 1359, peregrinos alemães recall de liquidaçãoe Sparnau Pedro e Ulrich von Tennstadt a 1385 e Schiltberger Bavarian J. 1396. Depois de uma dura luta com Simon Mogila ea Polónia, realizado em algum lugar nos arredores de Michael the Brave, derrotado, a sua maneira de Viena (1600). Local fatores climáticos (450 m alt.). Museu Municipal (relíquias de tempos antigos e levou voivodates Seneslau Tihomir seca. XIII, XIV, a política monetáriaemissão Vlaicu Voda, centro oleiro dedicado a este grande ceramistas; Lapidarium: peças heráldicas com sinais interessante, o departamento de etnografia: camponês Argesana, ofícios antigos costumes que se destacam lenços de seda) * Royal Court, sec. XIII-XIV: recinto quadrangular, paredes de pedra, dois subsolos, local seco e em uma igreja. ct XIIIBasarab histórica de classe e seu filho Nicholas Alexander (século XIV), monumento .... primeiro grande religioso erguido em Valáquia, beneficiário decoração da parede do tempo sucessor Vlaicu Voda (1366), "entre os mais valiosos conjuntos pintura do século ... " (V. Nice), composições que são "... entre os mais nobres do que é produzido na Europa de Leste domínioespaço ... Apesar de muitas obras foram justamente comparado mosaicos bizantinos de Kahr-Djami de Constantinopla, que eles chamam de uma invenção mais livre, mais humana e mais flexível "(Henri Focillon), o mais antigo cemitério no país regra Romeno (Prince Vlaicu túmulo, onde ele encontrou o fóssil famoso "Pafta de Arges); museu perfil Departamento Histórico * Mnăstirea Curtea de Arges, monumento histórico e arquitetônico de 1517, fundada por Neagoe Da próxima vez que a construção de Vlad Dracul, a construção geralmente considerados "em milímetros belo monumento arquitetônico da Romênia (em romeno Encyclopedia, 1898)," .. . obra-prima que pode ser medido monumentos mais famosos na Europa (G. Calinescu), "um milagre em Lume "(Paulo de Aleppo), referindo-se a intervenção de 1875 Andre Emile Lecomte du Nouy, N. Iorga considerou que" ... por si só, pelo menos, admirar a avaliação da restauração ". enquanto Virgil Vătăşianu pensamento de que "a execução fiel é demonstrado pelos relatos mais antigos" permanece a certeza de que estamos atendendo a que nenhum outro lugar zugr 687 escultura quadradoCarne de ornamentação dourada 150 diferentes motivos, 125 garguie artisticamente trabalhada, um quilômetro a partir das esculturas de pedra (tiras, de moldagem, cornijas colocado de ponta a ponta) fragmentos da pintura original (1526, Dobromir) são o Museu Nacional Arte em Bucareste, Radu túmulo de pedra Afumati, 1529, obra-prima do gênero, a pedra cuidadosamente esculpida cruz metropolitanaTeodósio luta final na memória da praga em 1662 * Botuşari Igrejas (1585, sec. XIX), cerâmica (de 1300, sec. XVII-XVIII, pintura exterior é notável), Flămânzeşti (XVIII; grave arquiteto Lecomte EA House Goanga du Nouy) (* 1800; Library) * Statues Fountain Manole Neagoe Master (1969 Lie Doina), Vlaicu Voda (1969, Constantino Fome). Nicolae Balcescu vale Topolog comum situada a jusante (DJ 768 A: 40 km a sudoeste), uma solução fundada por iniciativa e sob os cuidados de John Balcescu mordomo em 1670. Rotăreşti - Museu Memorial Balcescu. arquitetura do século específicas. XVIII mansão da família: árvore genealógica, Tattarescu retrato assinado em 1851 (entre as mde sucesso de muitos foram preservados), correspondência e obras do político, escritor, historiador, economista, pensador revolucionário democrata, um dos líderes do romeno país quarenta e Eighters, 1819-1852, mobiliário de época, biblioteca, participação depoimento N. Balcescu o enredo 1840 liderada por Mitrfa Filipescu, em colaboração com a revista, J \ 4agazina história da Dacia, manuscrito inacabado do papel, os romenos fstoria Melhoria: Prince Michael the Brave, material iconográfico, os dados sobre as reuniões com Avram Iancu e outras personalidades da época, durante o exílio, os documentos emitidos em 1852, os pressupostos relativos à identificação dos restos mortais do revolucionário cripta de Palermo, publicação periódica contemporânea,R $ Tudi Muse et acta Balcescu "dados" Balcescu Sociedade Amigos do Museu e concurso criativo que leva seu nome, a Igreja de madeira, sec. XVIII, proveniente de Ruda. Pitesti: cidade, a principal solução para o Vale Arges, na confluência com o rio Bascov e Sra. (DN 7, 41 km a sudeste), casa do município de Arges. Limes transalutanus linha de defesa projetado pelos romanos no século. II-III entre o Danúbio e Flamanda Rucăr, passou por Pitesti. P. Sparnau peregrinos em 1385 e von U. Tennstadt observou cidade, e três anos mais tarde o seu nome aparecer em um documento emitido por Mircea, o Velho, em setembro de 1872 é a data da abertura da estrada de ferro Bucareste-Pitesti, em seguida, passou a Vocêrciorova. entre as duas datas cidade se desenvolveu mais como um comércio, trânsito de mercadorias, a capital da área de cultivo de árvores em que é (daí a jarra "unidade de Pitesti vinho, registrou o tempo de C . Brancoveanu). Plataformas importante industrial, ambiente arquitetônico agradável, um centro de ensino superior. MuseuHistória: O edifício, em 1900, a cerâmica neolítica restos de Trácia, Roman presença dos cidadãos, vieţuirii continuidade Jidava (Bârlogu seca. IX-XI), a organização do Estado em \ Basarab oievodul, ano de eventos 1821, 1848,1859,1907 ; departamento de ciências: conchas fósseis, toda a natureza de Arges, proteger a flora ea fauna * ■ Edifício Galeria de Arte, 1886;doações pintor Rudolf Schweitzer-Cumpana, cidade plástico assinada pelo artista, John Vrăneanţu por Sava hentia, Al. Steriade, Del.. Smith, C. Ressu gelo D. Ion mastros tuculescu H., I. Paz, gráficos Argesana) * galeria de arte naif (1971 a pintura, a primeira instituição permanente de seu tipo no país) * Alexander Davila Theatre (edifício, 1912; primeira representadaea cidade, 1841) * Igreja, sec. XVI (reconstruído por Matei Basarab, Constantin Serban concluída, 1656 alpendre: super com um mirante, em primeiro lugar na composição de idade) * Monumento em 1877 (1.907,1. Doe) * "Heroes Wear Arges" <1926, em memória do primeiro Guerra Mundial) Monumento * 1907 (1960, Veturia Ilica) * Burebista. Balcescu. estátuas (1969, C.Baraschi) * Trivale Park (a 27 hectares de estruturas na junção de três rios, em 1900, Hermitage, de 1674, reserva natural: bison). GOLESTI: aldeia situada no Arges esquerda (DN 7 + exemplo, 11 km a sudoeste). Tesoureiro da grande mansão Leurdeanu Stroe (master Stoica alta, 1640-1642), com elementos específicos de tempo Matei Basarab, para adicionarmiradouro factura Brancovan: meados do século. XVIII entrar na propriedade da família Golescu - boiardos Wallachian com um importante político e cultural - é cercada por muralhas e torres ao virar da esquina, mas, como observou N. Iorga, "... não nas paredes de orgulho para derrotar o odiado ferozmente a pobreza ea injustiça "tinha sido erigida uma casa (no qual, após 1826 Dinicu Golescu apoiado criança aldeia escola centro de aprendizagem em língua romena), enfermaria e banho turco, Tudor Vladimirescu foi nas proximidades do acampamento e foi levantada portão mirante, através da deslealdade, por Iordache Olimpiotul; criado aqui Alexandru Davila em plena inspiração, o drama "Vlaicu Voda hoje", "... o encanto de tudo isso é atmoVintage âmbito, admiravelmente revivido por uma restauração "(Marcel Breaza) * Museu do departamento (Complexo da história e memórias: a revolução de 1821, a presença Vladimirescu no dia 18 de maio a 21 de Seção de Ensino: escola pública em 1826, ABC 1840, Gramática do romeno Vacarescu Ienache impresso em 1787 em Ramnicu Valcea, memorial Departamento: sinalsites, biblioteca, mobiliário original, tempo no ar, a revolução de 1848 Exposição de romenos País: o papel do N. Balcescu despejo, os documentos do Departamento de etnografia e arte popular: madeira monumentos arquitectónicos, criação de uma zona camponês submontana, interior House, Port Argesana, cerâmica, profissões tradicionais) * Museu de Viticultura e fruticultorUruguai (de 15 hectares, mais de 150 prédios e domicílios em todo o país, o retrato da vida rural) - design de freio e de colocação (de acordo com Bohan Hughes-Varina. Director do Conselho Internacional de Museus da UNESCO) Golesti Museu é um dos edifícios mais importantes sobre o perito mapa do mundo e eu estou felizpertence à Roménia ...". Cobia: Common situada no vale homónimo (DJ E 702, 40 km a sudeste), o caminho mais curto para Targoviste conhecido como "Road Basarab. Gherghiţeşti - igreja em 1572, fundou Clucerului Bolosin Badea, "... o nosso monumento único na arquitectura antiga, fachadas Nind inteiramente cobertos com tijolo de vidroé em tons de amarelo, verde e azul, que j
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie