Traseul: PLOIESTI - Campina - Breaza - Sinaia - Busteni - Azuga - Predeal - Brasov - Prejmer - Sacele - Cheia - Valenii de Munte - Slanic - PLOIESTI

 

             Deşi deschisă circulaţiei publice destul de târziu (sec. XIX), Valea Prahovei nu numai că a depăşit rapid în faimă alte zone montane din ţară, unele cu stabilită reputaţie, dar s-a şi consacrat în bună măsură ca principală adresă a iubitorilor muntelui, fapt cu urmări dintre cele mai benefice: staţiunile cuprinse între Câmpina şi Braşov, incluzând astfel şi Valea Timişului, sunt astăzi nume de prim plan în ţară şi peste hotare. Cealaltă jumătate a circuitului este o replică oarecum ciudată; mult mai vechiul drum de pe Valea Teleajenului rămâne sensibil mai puţin frecventat, chiar dacă traseul se află din plin avantajat de natură şi bogat în valori de artă şi de suflet. Ambele căi de traversare a Carpaţilor pornesc din Ploieşti, leagănul „aurului negru" amarnic răscolit de vitregiile trecutului război, impunător astăzi prin ţesătura vestitelor uzine şi rafinării. Ca pe toate celelalte, recomand itinerarul acesta călătorilor care ştiu că, indiferent încotro, pornim la drum în primul rând pentru „a ne căuta şi a ne găsi pe noi înşine", cum se destăinuia undeva Marcel Breazu.

 

                            PLOIEŞTI: oraş situat pe malul Dâmbului, aproape de confluenţa Teleajenului cu Prahova (DN 1, km 60), în Câmpia Ploieştilor (150 m alt.); reşedinţă a judeţului Prahova. Vestigii neolitice, urme ale unor aşezări daco-romane (sec. II-VII). în codrii de altădată, un legendar Moş Ploaie a defrişat şi s-a instalat cu cei şapte feciori ai săi. Radu de la Ploieşti apare într-un document de la 1503, Mihai Viteazul emite acte ..ex curia nostra Ploiesf în 1599, iar Tudor Vladimirescu, numit în 1813 căpitan de panduri pentru judeţele Prahova şi Saac, animă sentimentele de revoltă ale localnicilor, manifestate ulterior la 1921, în 1848 sau la 1870 când, sub conducerea lui Al. Candiano-Popescu, o mişcare antimonarhică duce la declararea vestitei republici. Aşezarea se dezvoltă după înfiinţarea primelor schele şi rafinării (1856-1857), construirea şoselei (1866) şi a căii ferate (1879) de pe Valea Prahovei. Războiul de Independenţă face vremelnic din oraş sediul Marelui cartier general rus şi loc de adunare al voluntarilor bulgari. „...S-au purtat negocieri, s-au creat alianţe, s-au refuzat propuneri, amintea Nicolae Iorga. Ploieştii au fost, un moment, oraş de importanţă mondiala".

             Obiective Turistice : - Muzeul de Istorie si Arheologie * Colectia de Arta * Muzeul de Stiinte ale Naturii * Muzeul de Etnografie * Muzeul memorial Nichita Stanescu * Statuia livertatii etc.

 

             CÂMPINA: oraş situat pe terasa din stânga Prahovei, aproape de confluenţa cu râul Doftana (DN 1; 33 km nord-vest), la poalele dealurilor subcarpatice (410 m alt.). Plai al Prahovei cu târg şi loc de vamă după 1500,se dezvoltă intensiv odată cu înfiinţarea primelor schele de extracţie a ţiţeiului, 1850-1890 şi a celei mai mari instalaţii de rafinare din Europa, 1895. Industrie petrolieră, de prelucrare a lemnului, experimentarea unor forme noi de energie („Casa solară"). Muzeul Nicolae Grigorescu (Casă personală, 1902; mobilier original, reconstituirea atmosferei de lucru, piese reprezentative din creaţia pictorului, 1838-1907) * Muzeul memorial Bogdan Petriceicu Hasdeu (Castel, 1896; obiecte personale, opere de artă, documente, manuscrise şi tipărituri evocatoare ale personalităţii savantului, 1836-1907, marcat în ultima parte a vieţii de moartea fiicei sale Iulia, 1869-1888) * Biserica Slobozia (1714; pictură murală, sec. XVIII) * Aurel Vlaicu. statuie (Doina Lie) * Busturile B.P. Hasdeu (1935, N. Plămădeală), N. Grigorescu * Monumentul Eroilor din primul război mondial (1928, Tudor Gheorghe).

              BREAZA: oraş aflat pe terasa din dreapta Prahovei (DJ 101 A; 10 km nord-vest), la poalele culmii Gurga (743 m alt.). Vestigii din epoca neolitică, loc de vamă în Evul Mediu, cea mai mare şi mai populată vatră subcarpatică în jurul anului 1900. Localitate climaterică (415 m alt.). Muzeul de artă populară din Valea superioară a Prahovei (Clădire, sec. XIX, specifică zonei; port local, scoarţe, ştergare, lemn crestat, broderii, borangicuri) * Biserică. 1777 * Casa Gh. Bibescu (1848) * Zonă de interes etnografic.

               SINAIA: oraş situat pe Valea Prahovei (DN 1; 20 km nord), la poalele muntelui Furnica (2.103 m alt.). Urme ale epocii bronzului (1800-1700 î.H.) şi posibile mărturii geto-dacice; sihăstrie în sec. XVI, probabil chiar acolo unde spătarul Mihail Cantacuzino a hotărât să ctitorească, în 1690, înapoiat de la Sinai. Dau scutiri de dajdii pentru puşcaşii-paznici ai mănăstirii şi ai „Drumului Prahovei" Constantin Brâncoveanu şi Mihai Şuţu pe vremea căruia, după 1783, un grup de păzitori s-a statornicit definitiv la confluenţa Prahovei cu Izvora Dorului întemeind astfel prima comunitate laică din lungul văii, cătunul Izvora. Câteva decenii toate localităţile cuprinse între Câmpina şi Buşteni au ţinut de comuna Podu Neagului, apoi administraţia s-a restrâns asupra nucleului de sub Furnica; toponimul Sinaia apare la 1 decembrie 1874, oraşul este socotit ca atare din 1880 - printre cele mai vechi aşezări urbane de munte din ţară. Şi chiar dacăN. Iorga era convins la 1909 că „...Sinaia, frumoasa, lăudata Sinaia, nu este şi nu poate fi un oraş. Răcoarea cheamă la dânsa şi frigul timpuriu o pustieşte'1, realitatea 1-a contrazis - „perla Bucegilor" s-a lansat ca reşedinţă regală, mondenă staţiune de viligiatură, în sfârşit centru turistic de mare căutare internă şi internaţională. Staţiune climaterică (700-1.000 m alt.) şi de practicare a sporturilor de iarnă (1.000-2.000 m alt.) cu dotări corespunzătoare: hoteluri, hanuri, campinguri, vile, cabane, mijloace de transport pe cablu, poteci marcate, pârtii de schi de toate categoriile; bază de tratament balnear (ape minerale indicate în afecţiuni gastrice, renale). Mănăstirea Sinaia (1695), „un monument gingaş de stil brăncovenesc " zugrăvit probabil în parte de Pârvu Mutu; Expoziţie de artă veche (pictură pe lemn, sculptură, cărţi, mobilier, uşile de la biserica Cobia. sec. XVI) * Capela Ştirbei (sec. XIX, pictură de Gh. Tattarescu) * Complexul muzeal Peleş-Pelişor-Foişor (1883-1980), unic în ţară * Colecţia muzeală „Rezervaţia Bucegi" * Parc (1881)* Cazino (1912)* Gara CER. (1913, Duiliu Marcu, A. Saligny) * Casele cu specific montan locuite de Take Ionescu, M. Haret, N. Iorga, G. Enescu, A. Simu etc. * Bustul actorului Iancu Brezeanu, cetăţean de onoare al oraşului (D. Paciurea, 1935) * Mormântul lui Badea Cârţan * Monumentul Eroilor din războiul antifascist (1979, N. Kruch) * Rezervaţii naturale (Arinişul de la Cumpătu, calcarele de la Sf. Ana şi din perimetrul Plaiului Hoţilor, Abruptul Bucegilor de la Sinaia la Poiana Ţapului).

               BUŞTENI: oraş situat pe Valea Prahovei, la confluenţa cu Valea Cerbului (DN 1: 8 km nord), sub masivul Caraiman (2.384 m alt.). Prin secolul XVIII aşezarea se înfiripa în jurul hanului „Slonul de piatră"; se dezvoltă după 1882 când ia fiinţă fabrica de hârtie, printre cele mai vechi din ţară. Staţiune climaterică (880 m alt.; „poartă" spre Bucegi şi tradiţională zonă de practicare a „drumeţiei curajului", cum numea „moşul" Emilian Cristea alpinismul) * Biserică, ctitorie a regelui Carol I (pictură, Gh. Tattarescu, sec. XIX) * Expoziţia memorială Cezar Petrescu (Casă personală, 1918; caracter biografic şi bibliografic: lucrări de artă, ceramică, ţesături populare, obiecte de uz personal, documente, ediţii în română şi limbi străine ale operei scriitorului, 1892-1961) * Casa Cantacuzino-Nababul, 1907 * Caporal Constantin Muşat. statuie (1928, C. Dimitriu-Bârlad) * Rezervaţii naturale (Abruptul Caraiman, Valea Jepilor).

                AZUGA: oraş aflat „între Prahove" (DN 1; 4 km nord-est), la confluenţa pâraielor Prahovioara (cu izvoarele în Predea], 7 km) şi Azuga (izvorât din Faţa Găvanei, 18 km) care formează râul Prahova (185 km), trasat pe harta imprimată de Ioan Honterus la Basel în 1532; una dintre cele mai vechi aşezări locale dezvoltată lângă hanul Căciula Mare (1815) şi glăjăria înfiinţată după 1830, când se deschidea şi drum în josul apei, urmat de calea ferată (staţie C.F.R., 1881). Staţiune climaterică (900 m alt.); pârtii de schi; trasee pentru biciclete. ÎMPREJURIMI: văile Azuga (20 km), Limbăsel (14 km).

                 PREDEAL: oraş situat în cumpăna apelor Prahova şi Timiş (DN 1; 8 km nord), singurul din ţară aflat la peste 1.000 m înălţime (Pasu Predeal, 1.033 m alt.). în vecinătatea unei schimnicii de pe Valea pârâului Olăresei (1774), prima casă a fost construită din lemn la 1830. Staţiune climaterică şi de practicare a sporturilor de iarnă (1.040-1.500 m alt.) cu largă deschidere spre înălţimile înconjurătoare; poteci marcate, pârtii de schi, mijloace de transport pe cablu * Mănăstirea Predeal (1774, 1820) * Mihai Săulescu, monument (1930, O. Han; în memoria scriitorului, 1888-1916, voluntar în primul război mondial, căzut în luptele de la Predeal) * Monumentul Eroilor din gara Predeal, 1916 (1932, C. Baraschi; aşezat în 1968).

                  BRAŞOV: oraş situat la poalele muntelui Tâmpa (960 m alt.), pinten al Postăvarului către Ţara Bârsei, în Curbura Carpaţilor (DN 1; 25 km nord); reşedinţă a judeţului Braşov. Una dintre cele mai vechi şi mai frumoase aşezări din ţară. Pe dealurile Carierei, Melcilor, Sprenghi s-au succedat generaţiile din epoca bronzului; în perimetrul Sprenghiului se află şi Braşovechiul, prim nucleu la vremea urbanizării cu un vestit braţ întins către Piaţa Sfatului - Strada Lungă. întâile fortificaţii, poate chiar anterioare apariţiei Cavalerilor teutoni, îşi mai arată urmele pe Tâmpa (toponim presupus a fi de origine geto-dacică), marcă dintotdeauna a Braşovului, tradiţională belvedere de unde „...perspectiva cetăţii, a câmpiei din jurul ei, a munţilor îndepărtaţi este grandioasă " (G. Călinescu). A fost prima şi ultima fortificaţie de altitudine, următoarele din veacurile XIV-XVII fiind înălţate jos, între Tâmpa, Warthe şi Dealul Străjii sau pe coama ridicăturii zisă Dealul Cetăţuii. Folosind ca în multe alte cazuri vatra daco-romană, de prin sec. X se încropea sub „Pietrele lui Solomon" cartierul Scheilor ce avea să se ilustreze cu prima şcoală românească (sec. XV) şi cele mai vechi tipărituri în limba română prin osârdia lui Coresi (1557), „...deacă văzui că mai toate limbile au cuvântul lui Dumnezeu în limba lor, numai noi românii n-avămu " - operă-fundament a limbii noastre literare. De Braşov legăm şi cel dintâi document redactat în limba română (1521), ştiuta scrisoare prin care Neacşu din Câmpulung înştiinţa pe judele Braşovului asupra mişcărilor militare ale otomanilor. în 1600, Mihai Viteazul a convocat Dieta Transilvaniei la Casa Sfatului; revoluţionarii români întruniţi aici au elaborat în 1848 un program care prevedea printre altele unirea Principatelor; în sfârşit, „Bateria Albastră" (56 de muncitori de la uzinele Tohan) a luptat eroic împotriva trupelor hitleriste (1944). „Brassovia" în 1231, „Korona" la 1234, Braşovul (1294) aduce totuşi până la noi în primul rând ecou de Ev Mediu. Muzeul de Istorie (Casa Sfatului, sec. XIV-XVIII, cu stema „Corona montium cingitur"; vestigii arheologice, documente, tipărituri, produse ale breslelor) * Secţiile de Artă şi Etnografie (orfevrărie, pictură pe lemn şi pe sticlă, grafică, mică statuară) * Muzeul Cetatea Braşovului" („Bastionul ţesătorilor", sec. XVI; arheologie, armuri, machete, lapidariu; spaţiu destinat concertelor) * Complexul muzeal al Culturii Româneşti (Şcoala din Schei, sec. XV, 1760: hrisoave domneşti, tipărituri vechi, bibliotecă, expoziţii de textile şi de artă plastică) * Muzeul memorial Gheorghe Dima (Clădire, sec. XIX; mobilier original, fotografii, afişe, programe, obiecte personale, pianul compozitorului şi animatorului muzicii corale româneşti, 1847-1925) * Casa Mureşenilor (Edificiu, sec. XIX); activitatea celor trei Mureşeni: Iacob-tatăl (1812-1887), militant pentru introducerea învăţământului românesc în Transilvania, Aurel (jurist) şi lacob (compozitor), fii cu susţinută chemare patriotică; relaţiile Braşovului cu românii de pretutindeni * Colecţia de argintărie (Casa parohială) * Cetăţi (sec. XV-XVII: Turnurile Alb şi Negru, Bastionul ţesătorilor, Poarta Ecaterinei, Bastionul funarilor, fragmente din zidurile de incintă, Cetăţuia) * Bisericile Bartolomeu (sec. XIII, cea mai veche construcţie din oraş), Neagră (1383-1477, cel mai amplu edificiu de cult, în stil gotic, din ţară), Schei (1495-1594, ctitorie a domnitorilor Ţării Româneşti Vlad Călugărul, Neagoe Basarab, Petru Cercel şi domnitorului moldovean Aron Vodă; important centru de cultură autohtonă, element de unitate spirituală a românilor din epocă manifestat plenar) * Casa Negustorilor. 1545, clădită în stilul Renaşterii apusene de către Apollonia, văduva primarului Hirscher Lukas, alias Lucaci Hârjilă, sprijinitorul tipografului Coresi; a costat, la preţul timpului, cât 1.000 de boi (este şi aceasta o cale către istorie; Cincinat Pavelescu, 1872-1954, braşovean şi el în ultimii ani ai vieţii, cunoştea o alta: ,J?u sunt acel ce va trăi în veacuri / Prin marea artă de a spune fleacuri") * Case în stil baroc (sec. XVIII-XIX) * Fântâna arteziană. 1850, prima instalaţie de acest fel din oraş (Casa Armatei) * Johannes Honterus. statuie (1898, H. Magnussen; memoriei umanistului, omului de cultură braşovean, 1498-1549, fundatorul primei tipografii din oraş, 1532) * Monumentul Eroilor din primul război mondial (Bartolomeu, 1920).

                  PREJMER: comună situată în Depresiunea Braşovului (DN 10, 17 km nord-est), atestată documentar în sec. XIII, importantă prin poziţia sa strategică, la intrarea în Ţara Bârsei dinspre văile Oituzului şi Buzăului. Cetate ţărănească. 1427, cea mai puternică din Transilvania (incendiată de 50 de ori de-a lungul timpului, continuă să impresioneze: curtine înalte de 12 m, incintă relativ circulară cu diametrul de 80 m, drum de strajă, patru turnuri şi o amplă barbacană, porţi cu herse, 275 de camere pe patru niveluri pentru refugiu şi provizii, o instalaţie de mai multe archebuze ce funcţionau simultan într-un soi de „orgă a morţii"; biserica în stil gotic-timpuriu, 1250, cu pictură din sec. XV) * Biserică ortodoxă. 1769 * Rezervaţie naturală (pădure de stejar, carpen şi frasin înconjurată de mlaştini).

                  SĂCELE: oraş situat pe valea râului Durbav, între Tărlung şi Timiş (DN 1 A; 25 km sud-vest), la poalele Muntelui Ascuţit (1.058 m alt.) din masivul Piatra Mare. Localitatea s-a format prin contopirea a patru din cele „Şapte Sate" menţionate ca atare încă din sec. XIV, pe când pădurea Highiş se mai numea „Sylva carbonaria" (săcelenii erau cărbunarii Braşovului), epoca oierilor „trăistari" şi „mocani", a marilor crescători de vite. Elemente de localitate climaterică (650 m alt.). Expoziţie Etnografică (istorie, îndeletniciri tradiţionale, etnografie şi artă populară specifice văii Tărlungului), în Casa Dijmelor („Domus dominorum", 1543) * Cruce memorială dedicată eroilor bucovineni „...învăţătorii Dumitru şi Ion, foşti în armata austro-ungară, executaţi în octombrie 1916 şi aruncaţi în groapa săpată de ei, pentru că au refuzat să lupte împotriva fraţilor români" * Târgul Feciorilor (serbare folclorică anuală, în iulie).

                  CHEIA: sat aşezat pe Valea Teleajenului (DN 1 A; 40 km sud-vest), la poalele munţilor Ciucaş (Zăganu, 1.883 m alt.). Localitate întemeiată în jurul unui lăcaş monahal după secularizarea averilor din 1863, avută în vedere de Carol I pentru înălţarea unei reşedinţe. Staţiune climaterică (900 m alt.; posibilităţi de practicare a drumeţiei şi sporturilor de iarnă). Muzeul Văii superioare a Teleajenului (complexitatea florei şi faunei din împrejurimile montane, în contextul păstrării echilibrului ecologic) * Mănăstirea Cheia (Construcţie din lemn pe la 1780,pe valea Tâmpei; zidire din 1835 cu sprijinul marelui vornic Mihalache Ghica, pictată de Naum Zugravul în 1837).

                   VĂLENII DE MUNTE: oraş situat pe valea Teleajenului, la confluenţa cu Văleanca (DN 1 A; 36 km sud-est), în zona dealurilor subcarpatice (500-700 m alt.). La răspântie de drumuri importante, aşezare pomenită într-o poruncă a voievodului Dan al II-lea ca „Târg al săcuienilor"; loc de vamă, 1431, pe „Drumul Teleajenului" (vechiul traect roman); intense relaţii cu Braşovul (1503), capitală a judeţului Saac (1645-1833, când Bucovul preia definitiv reşedinţa). Şcoală grecească la 1800 şi o alta cu predare în limba română (1832), ai cărei primi învăţători, Ion Gherasim Gorjan şi David Almăşan, i-au înmânat lui Ion Eliade Rădulescu proclamaţia şi steagul oraşului ca semn de adeziune a localnicilor la revoluţia paşoptistă. Spiritul naţional a fost cultivat în continuare de Nicolae Iorga („Universitatea populară de vară", 1908), Nicolae Tonitza, Miron Radu Paraschivescu. Elemente de staţiune climaterică (430 m alt.). Expoziţia memorială Nicolae Iorga (Casă personală, sec. XVIII: mobilier, obiecte de interior, colecţie de tablouri, manuscrise, documente, corespondenţă, publicaţii ale savantului, istoricului, scriitorului, 1871-1940; busturi în piatră şi bronz realizate de Măria Grigorescu-Vasilovici, Emil Ruşi, Oscar Han) * Muzeul de Etnografie al Văii Teleajenului * Mănăstirea Văleni (1680.1809; statornic lăcaş de cultură) * Casele N. Tonitza, M.R. Paraschivescu, Zănescu * Case de târgoveţi, cişmele (sec. XVIII-XIX).

                     SLĂNIC: oraş situat în lungul văii superioare a râului omonim (DN 1 A + DJ 102 G; 15 km nord-vest), într-o depresiune înconjurată de culmi domoale (550-680 m alt.). Vestigii din epoca fierului, fortificaţie dacică; apare în documente cu numele actual („izvor sărat", „sărătură"), la 1532. Deşi cunoscut din vechime, masivul de sare pe care se află localitatea (2 km lungime, cea 900 m lăţime maximă, 500-600 m grosime) a fost exploatat abia din 1685 când moşnenii vindeau Jumătate de preste tot hotarul cu tot locul cu sarea, unde iaste a se face ocnă " spătarului Mihail Cantacuzino; dreptul de a deschide o nouă salină pe care i-1 dă C. Brâncoveanu în 1691 rotunjeşte probabil cu prisosinţă veniturile stolnicului, de unde marile sale ctitorii din Sinaia, Râmnicu Sărat, Ocniţa, Bucureşti. „Ciocănaşii", „măglaşii" (peste 400 în 1815) extrăgeau sarea până către 1870 săpând în „clopote" cu diametrul de 50-60 m; prăbuşirea tavanelor acestora a dus la formarea lacurilor. în prezent, cea mai importantă salină din ţară. Staţiune balneoclimaterică. 400 m alt.; dezvoltată după 1880, cu ştranduri: „Baia Baciului" (lac de prăbuşire, 425 m.p., 7 m adâncime maximă), „Baia Roşie" (lac de prăbuşire, 800 m.p., 3 m adâncime maximă). Muntele de sare, monument al naturii (relicvă a mării miocene, decopertat şi supus factorilor atmosferici a fost brăzdat pe verticală de numeroase lapiezuri; prăbuşirea unui tavan de ocnă-clopot a lăsat descoperită „Grota Miresei" şi lacul adânc de cea 30 m) * Salina „Unirea" deschisă în 1870 (14 galerii, două niveluri, 220 m adâncime; unele spaţii sunt destinate tratamentului antiasmatic, în altele se desfăşoară concursuri naţionale şi internaţionale de aeromodelism, beneficiindu-se de lipsa curenţilor de aer; microcolecţia „Formarea poporului român": basorelieful Mihai Viteazul, monumentul Mihai Eminescu ş.a., steaguri de luptă, busturi ale lui Traian şi Decebal, 1970, Justin Năstase) * Muzeul Sării (originea rezervelor saline, utilaje de exploatare, valorificarea sării; piese de interes etnografic) în „Casa Cămărăşiei" (1800,monument istoric) * Biserică, sec. XVIII (restaurată sub îngrijirea lui N. Iorga) * Monumentul Eroilor din primul război mondial (1928, Ioan Schmidt-Faur).


Categorie
  • Categorie:TRASEE TURISTICE ROMANIA
Fotografii

Traseul turistic Plo

Traseul turistic Plo
Engleza
Route: PLOIESTI - Câmpina - Breaza - Sinaia - Logs - Azuga - Predeal - Brasov - Prejmer - Sacele - Key - Valenii Mountain - Slanic - Ploiesti Although public open quite late movement (XIX), not only Prahova Valley fame quickly surpassed other mountain areas in the country, some with established reputation, but to devotelargely address the main mountain lovers, in fact the most beneficial consequences: resorts between Campina and Brasov, and thus including Timis Valley, are now mainstream names in country and abroad. Other half of the circuit is a somewhat strange response, much of the old road remains noticeably well Teleajen Valleyfrequency, even if the route is the most favored by nature and rich in art and soul values. Both routes cross the Carpathians begin in Ploiesti, cradle of "black gold" bitterly upset by vitregiile past war, now commanding the famous fabric mills and refineries. Like everything else, I recommend this route passengersI know that no matter where, first hit the road for "we seek and we find ourselves," reveals how Marcel Breazu somewhere. Ploiesti: hill overlooking town, close to the junction with Teleajen Prahova (DN 1, km 60), in Ploiesti Plain (150 m alt.) capital of Prahova County. vestiges NeolaItic traces of Dacian-Roman settlements (c. II to VII). in forests of the past, a legendary Santa rain clearing and was installed with his seven sons. Radu from Ploiesti appears in a document from 1503, Michael the Brave issue .. ex curia our Ploiesf acts in 1599 and Tudor Vladimirescu appointed captain in 1813 panders to Saac Prahova county, animate feelingsThe revolt of the natives, expressed later in 1921, 1848 or 1870 when, under the leadership of Al. Candiano-Smith declared a move leads to the notorious anti-monarchic republic. Develops after the establishment of the first settlement scaffolding and refining (1856-1857), highway (1866) and track (1879) in the Prahova Valley. War of Independence is fleetingthe city established the General Headquarters of the Russian and Bulgarian volunteers gathering place. "... There has been negotiations have created alliances have refused proposals reminded Nicolae Iorga. Ploiesti were a time of important world city. "Tourist attractions: - Museum of History and Archaeology * Art Collection * Museum * Natural Sciences Museum of EthnoNichita Stanescu script * * Statue Memorial Museum livertatii etc.. CÂMPINA: city located on the left terrace Prahova River near its confluence with Doftana (DN 1 33 km north-west), the Carpathian foothills (410 m alt).. Prahova the realm of fair and customs held by 1500, growing with the establishment of the first scaffolding intensive extractiona successful, 1850-1890 and the largest refining facilities in Europe, 1895. Oil industry, wood processing, experimenting with new forms of energy ("solar house"). Museum Nicolae Grigorescu (private house, 1902, original furniture, restoring working atmosphere, representative pieces of creation painter, 1838-1907) * Museum Memorial Hasdeu(Castel, 1896, personal items, artwork, documents, manuscripts and prints evocative of personality scientist, 1836-1907, marked the last part of life for her daughter Julia's death, 1869-1888) * Slobozia Church (1714; mural , sec. XVIII) * Aurel Vlaicu. statue (Doina Lie) * busts Hasdeu (1935 N. Plamadeala), Nicolae Grigorescu * Heroes MonumentWorld War (1928, Tudor Gheorghe). BREAZA: city on the right terrace Prahova (DJ 101, 10 km north-west), at the foot toe ridge (743 m alt.). Neolithic relics, place the goods in the Middle Ages, the largest and most populous Carpathian hearth around 1900. Local climate (415 m alt.). Valley Folk Art Museum superioară of Prahova (Build, XIX century. specific area, local port, carpets, towels, carved wood, embroidery, borangicuri) * Church. 1777 * Gh Bibesco House (1848) * Area of ethnographic interest. Sinaia Prahova Valley town (DN 1 20 km north), at the foot ant hill (2103 m alt.). Traces of Bronze Age (1800-1700 BC) and possible evidenceGeto-Dacian; cloister century. XVI probably where Mihail Cantacuzino decided to ctitorească, in 1690, returned the Sinai. Dajdii give exemptions for Corps-guards of the monastery and "Road Prahova Constantin Brancoveanu and Michael Şuţu the time that, after 1783, a group of guardians to final stability at the junction with Izvor PrahovaLonging founded as the first community to lay along the valley hamlet Izvora. All localities decades between Campina and logs kept by the municipality Podu Neag, then government shrank the core in Ant, Sinaia toponym appears on 1 December 1874, the city is considered as such in 1880 - among the oldest urban mountain settlements din country. And even dacăN. Iorga was convinced in 1909 that "... Sinaia, beautiful, praised Sinaia is not and can not be a city. Cool and cold she calls a pustieşte'1 early, he contradicted a reality - the Bucegi Pearl "was released as a royal residence, viligiatură fashionable resort in the high end tourist center and international search. Stayune climate (700-1000 m alt.) and winter sports (1000-2000 m alt.) with appropriate facilities: hotels, inns, campgrounds, cottages, cabins, cable transport, marked trails, slopes all skiing, spa base (indicated mineral stomach problems, kidney). Sinaia Monastery (1695), "a delicate style monumentBrancoveanu "probably painted in part by Pârvu Mutu, old art exhibition (paintings on wood, sculpture, books, furniture Cobia church doors. sec. XVI) * Chapel Stirbey (XIX, painting Tattarescu) * Peles Museum Complex-Pelisor-Arbour (1883-1980), only the country * Museum Collection "Bucegi Reserve" * Park (1881) * Casino (1912) * Station CERs. (1913, DUIMark Liu, A. Saligny) * typical mountain houses inhabited by Take Ionescu, M. Haret, N. Iorga, Enescu, etc. A. Simu. * Bust actor Brezeanu Iancu, honorary citizen of the city (D Paciurea, 1935) * * Badea Cârţan Tomb Monument of anti-fascist war (1979 N. Kruch) * Nature Reserves (Arinişul from Cumpatu, limestones of the St. Anna and the perimeter Plaiului cottages, steep Bucegi in Sinaia Poiana Tapului). Busteni: city situated on the Prahova Valley at the junction with Valley deer (DN 1: 8 km north), under Caraiman Massif (2384 m alt.). By the eighteenth century to recover the settlement around the inn "Slonim stone" grows into being after 1882 when the paper mill, one of the oldest in Tcountry. Climate station (880 m alt., "Gateway" to the Bucegi and practicing traditional area of "hiking courage" as called "old man" Emilian Cristea climbing) * Church, founded by King Charles I (painting Tattarescu dry. XIX) * Cezar Petrescu Memorial Exhibition (private house, in 1918, biographical and bibliographical data: works of art, ceramics, fabricsPopular items for personal use documents in Romanian and foreign language editions of the work of the writer, 1892-1961) * House Nabob Cantacuzino, Constantin Musat 1907 * Corporal. statue (1928, C Dimitriu Barlad) * Nature Reserves (Abruptul Caraiman, Jepilor Valley). AZUGA: city lying "between County" (DN 1, 4 km northeast), at the confluence of streams Prahovioara (springs in hand], 7 km) and Azuga (derive from the presence of Gavan, 18 km) forming the Prahova River (185 km), drawn on a map printed by John Honterus Basel in 1532, one of the oldest local settlements Great hat developed near Khan (1815) and glass factory established after 1830, when it opened and go down stream, followed by rail (stationCFR 1881). Climate station (900 m alt.) Ski slopes, bike trails. SURROUNDING: Azuga valleys (20 km), Limbăsel (14 km) tourists.: Divide city in Prahova and Timis (DN 1, 8 km north), the only country which to over 1000 m high (pasu Predeal, 1033 m alt .). in the vicinity of the valley schimnicii OlArese (1774), first house was built of wood in 1830. Climate resort and winter sports (1040-1500 m alt.) With a wide opening to the heights surrounding, marked trails, ski slopes, the transport cable * Monastery Predeal (1774, 1820) * Mihai Saulescu monument ( 1930, O. Khan, the writer's memory, 1888-1916, volunteer tWorld War I, died in fighting in Predeal) * Predeal railway Heroes Monument, 1916 (1932, C. Baraschi, settled in 1968). BRASOV: city situated at the foot of Tampa Mountain (960 m alt.) spur of Postavarului by Barsa, the Curvature Carpathians (DN 1 25 km north), residence of Braşov county. One of the oldest and most Hambarthe settlements in the country. Career hills, Snails, Sprenghi succeeding generations from the Bronze Age, the perimeter is also Sprenghiului Braşovechiul, the kernel first time a famous urbanization with outstretched arm to the Square - Long Street. First fortifications may occur even earlier Teutonic Knights, he also shows traces Tampa (toponym pressupus be the Geto-Dacian origin), Brasov has always mark the traditional viewing point where '... light the city, around her plain, distant mountains is grand "(Calinescu). It was the first and last stronghold altitude, following the XIV-XVII centuries were raised below, from Tampa, Warthe Strajii Hill or ridge and the riseFortress itself. With that in many cases Daco-Roman hearth, of the century. X tepid as "Solomon's Stones" Schei that would illustrate the first Romanian school (fifteenth century) and the oldest printed in Romanian through his diligently Coresi (1557), "... I saw that almost all Deac languages have the word of God in their language, but we enavămu not angry "- opera-foundation of our literary language. In Brasov tie and the first document written in Romanian (1521), knew from Campulung Neacsu letter to the judge instruct the Ottoman Brasov on military movements. in 1600, Michael Brave convened the Transylvanian Diet at Council House, Romanian revolutionaries gathered here have developedin 1848 a program that provides, among other union of the principalities, finally, "Blue Battery (56 workers from factories Tohan) troops fought heroically against Hitler (1944)." Brassovia "in 1231," Korona "in 1234, Brasov (1294), however, brings us first to echo the Middle Ages. History Museum (Council House, sec. XIV-XVIII, the emblem "Corona montiuI cingitur "archaeological remains, documents, prints, products guilds) * Departments of Art and Ethnography (cutlery, wooden and glass painting, graphics, small statuary) * Museum Brasov Castle" (Weavers' Bastion, sec. XVI, archeology, armor, models, lapidarium, space for concerts) * Romanian Cultural Museum Complex (School of Schei isv. XV, 1760: royal charters, old prints, library, exhibition of textiles and fine arts) * Dima Memorial Museum (building, sec. XIX, original furniture, photographs, posters, programs, personal, piano composer and animator Romanian choral music, 1847-1925) * Muresenilor House (building, XIX century.) Mureseni activity three: James, father (1812-1887), campaigner for the introduction of Romanian education in Transylvania, Aurel (lawyer) and James (composer), to be called patriotic supported, relations with Romanians from everywhere * Brasov collection of silverware (Parish House) * Forts (XV century XVII: White and Black Towers, Bastion, Catherine's Gate, Bastion Funar, fragments of wallsto the site, Citadel) * Churches Bartholomew (XIIIth century, the oldest building in town), Black (1383-1477, the largest religious edifice in Gothic style in the country), scaffolding (1495-1594, founded the Romanian ruler Vlad the Monk, Neagoe, Moldavian ruler Petru Cercel and Aaron Prince, important center of indigenous culture, spirit of unity elementRomanians in age from fully shown) * Merchants House. 1545, built in Renaissance style by Western Apollonia, widow of Mayor Hirscher Lukas, aka Lucaci Hârjilă, supporter Coresi printer, the cost, the price of time, as 1,000 cattle (and this is one way to history, Cincinnati Pavelescu, 1872-1954 , Brasov and in the last years of his life, WWWOste another:, J? u are that you will live in the ages / The great art of telling widgets ") * Houses Baroque (XVIII-XIX) * artesian well. 1850, the first facility of its kind in town (Home Army) * Johannes Honterus. statue (1898, H. Magnussen, memory humanist, man of culture Brasov, 1498-1549, fundatorul first printing of town, 1532) * MonumentWorld War (Bartholomew, 1920). PREJMER: Depression Common located in Brasov (DN 10, 17 km north-east), attested in seconds. XIII important by its strategic position at the entrance to Barsa Oituz and valleys from the rim. Peasant. 1427, the strongest in Transylvania (burned 50 times theOver time, continues to impress: curtains 12 m high, relatively circular enclosure 80m in diameter, road patrol, four towers and a broad Barbacan, gates Hers, 275 rooms on four levels for refuge and supplies, installation more harquebus to operate simultaneously in a kind of "organ death" Gothic-style church in early 1250, with pictuMiss century. XV) * Orthodox Church. 1769 * Nature reserve (forest of oak, hornbeam and ash surrounded by wetlands),. SACELE: Durbav Valley town, between Tărlung and Timis (DN 1A, 25 km south-west), the sharp Mount (1058 m alt .) from Piatra Mare. City was formed by merging four of the "SevenVillages listed as such since the century. XIV, while forest Highiş longer called "Sylva carbonara (săcelenii were cărbunarii Brasov), age shepherds' trăistari" and "shepherds", the big breeders. Local climatic factors (650 m alt.). Ethnographic Exhibition (history, traditional occupations, ethnography and folk art specific Tărlungulu Valleyi), tithes House (Domus dominorum, 1543) * Cross memorial dedicated to the heroes Bukovina "... teachers and Ion Dumitru, former Austro-Hungarian army, executed in October 1916 and thrown into the pit dug for them because refused to fight Romanian brothers' sons * Fair (annual folk festival in July). KEYSA: The village situated on Teleajen Valley (DN 1A, 40 km south-west), in the foothills Ciucaş (Zaganu, 1883 m alt.). Locality based around a temple monastery after secularization in 1863, envisaged the erection of a residence for Charles. Climate station (900 m alt., Possibilities for hiking and winter sports),. Valley Museum Improvementerioare of Teleajen (complexity surrounding mountain flora and fauna in the context of maintaining ecological balance) * Monastery key (wooden building in 1780, Valley of Tampa; building in 1835 with the support of the great governor Mihalache Ghica, painted by the painter Nahum 1837) . Valenii MOUNTAIN: Teleajen Valley town at ConfluNTA with Văleanca (DN 1A, 36 km south-east), in the Carpathian foothills (500-700 m alt.). At major crossroads, find yourself in a setting command of Prince Dan II as "the Székelyhíd Fair" held by customs, 1431, on "Road Teleajen" (the old Roman traect) intense relationship with Brasov (1503) , capital of the county Saac (1645-1833, when over Bucov defineitiv residence). Greek School in 1800 and another with tuition in Romanian (1832), whose first teacher, and David John Gerasimos Gorjan Almasan, they handed Ion Eliade Radulescu city proclamation and flag as a sign of adherence to the revolution forty-eighters locals. National spirit was further cultivated by Nicolae Iorga (Popular UniversityA summer, 1908), Nicholas Tonitza Miron Radu Paraschivescu. Elements of climate station (430 m alt.). Memorial Exhibition Nicolae Iorga (personal house dry. XVIII: furniture, interior, collection of paintings, manuscripts, documents, correspondence, publications of the scientist, historian, writer, 1871-1940, stone and bronze busts made by Maria Grigorescu-Vasilovici Emil Russians, Oscar Han) * Ethnography * Monastery of the Valley Teleajen Valeni (1680.1809; abiding place of culture) * Houses N. Tonitza, MR Paraschivescu, Zănescu * townsman houses, fountains (XVIII-XIX) . SLANIC: city situated along the upper river valley homonym (DN 1 102 G A + DJs, 15 km north-west), into a depressionSection surrounded by gentle hills (550-680 m alt.). Remnants of the Iron Age, Dacian fortification; current name appears in documents ("salty spring," salter "), in 1532. Although known of old, massive salt which is the area (2 km long, the maximum width of 900 m, 500-600 m thick) was operated from 1685 until they sold half of benefits moşnenii tborder ot the whole place with salt, which is iaste of mine "Mihail Cantacuzino, the right to open a new salt which gives them a rounded C Brâncoveanu in 1691 probably worth the revenue pulled, hence its great founders of Sinaia Ramnicu Sarat Duck, Bucharest. "Ciocănaşii", "măglaşii" (over 400 in 1815) up to a salt extracted870 digging in "bells" with a diameter of 50-60 m ceiling collapse which led to the formation of lakes. Currently the country's largest salt. Spa. 400 m alt., Developed after 1880, with beaches, "Baia Result page (the lake of collapse, 425 m, 7 m depth), "Red Baia" (lake of collapse, 800 m, 3 m depth). Mountsalt, natural monument (Miocene sea relic, uncovered and under atmospheric factors was streaked vertically clints many, the collapse of a ceiling-Bell mine left uncovered "Cave Bride" and the lake 30 m deep) * Salt "United" opened in 1870 (14 galleries, two levels, 220 m depth, some areas are for the treatment antiasmatic, the other takes place in national and international competitions aeromodelism, benefit-is the lack of air currents, microcolecţia "Formation of the Romanian people" relief of Michael the Brave, etc. Eminescu monument, battle flags, busts of Trajan and Decebal, 1970, Justin Nastase) * Salt Museum (the origin of salt reserves, operating machinery, valuescation salt, pieces of ethnographic interest) in "House Cămărăşiei" (1800, historical monument) * Church, sec. XVIII (restored under the care of N. Iorga) * World War Monument (1928, John Schmidt-Faur).
Spaniola
Ruta: Ploiesti - Campina - Breaza - Sinaia - Busteni - Azuga - Predeal - Brasov - Prejmer - Sacele - clave - Valenii Montaña - Slanic - Ploiesti Aunque públicos abiertos muy tarde el movimiento (XIX), no sólo del Valle Prahova la fama rápidamente superado otras zonas de montaña en el país, algunos con sólida reputación, pero dedicarse aen gran medida frente a los amantes de la montaña principal, de hecho, las consecuencias más beneficiosas: estaciones de esquí entre Campina y Brasov, y por lo tanto incluyendo Valle Timis, ahora son los nombres principales en el país y el extranjero. La otra mitad del circuito es una respuesta un tanto extraño, gran parte de la antigua carretera sigue siendo notablemente más bien Teleajen Vallefrecuencia, incluso si la ruta es el valor más favorecido de la naturaleza y rica en arte y el alma. Ambas rutas cruzan los Cárpatos comienzan en Ploiesti, cuna del "oro negro" amargamente disgustado por las guerras pasadas vitregiile, ahora al mando del famoso tejido de fábricas y refinerías. Al igual que todos los demás, recomendamos a los viajeros itinerarioYo sé que no importa dónde, en primer lugar salió a la carretera para "que buscamos y nos encontramos", revela cómo Marcel Breazu en alguna parte. Ploiesti: colina que domina la ciudad, cerca del cruce con Teleajen Prahova (DN 1, km 60), en Ploiesti Llano (150 m alt.) capital del Condado de Prahova. vestigios NeolaItic huellas de los asentamientos dacios-romanos (siglo II-VII). en los bosques de antaño, una legendaria lluvia Santa compensación y se instaló con sus siete hijos. Radu de Ploiesti aparece en un documento de 1503, Miguel el Valiente entregar nuestros actos .. Ploiesf ex curia en 1599, y Tudor Vladimirescu nombrado capitán en 1813 complace a SAAC condado de Prahova, sentimientos animadosLa revuelta de los indígenas, expresó más tarde en 1921, 1848 o 1870 cuando, bajo el liderazgo de Al. Candiano-Smith declaró una acción conduce a la república notorio anti-monárquico. Desarrolla después del establecimiento del primer asentamiento del andamio y refinación (1856-1857), de la carretera (1866) y la pista (1879) en el Valle de Prahova. Guerra de la Independencia es fugazla ciudad estableció el Cuartel General de los voluntarios rusos y búlgaros lugar de reunión. "... No ha habido negociaciones han creado alianzas se han negado propuestas recordó Nicolae Iorga. Ploiesti una época, una ciudad de importancia mundial. "Lugares de interés turístico: - Museo de Historia y Arqueología de la Colección de Arte * * * Museo de Ciencias Naturales Museo de EtnoNICHITA script Stanescu * * Estatua Museo Memorial livertatii etc. Campina: ciudad situada a la izquierda terraza Prahova río cerca de su confluencia con Doftana (DN 1 km al norte 33-oeste), las estribaciones Cárpatos (410 m alt.). Prahova reino del mercado y el lugar de aduanas después de 1500, se está desarrollando intensamente con el establecimiento de la extracción andamio primero1850-1890 un éxito, y las mayores instalaciones de refino en Europa, 1895. La industria del petróleo, procesamiento de madera, experimentando con nuevas formas de energía ("casa solar"). Nicolae Grigorescu Museo (casa particular de 1902, los muebles originales, la restauración de ambiente de trabajo, obras representativas del pintor creación, 1838-1907) * Museo Memorial Hasdeu(Castel, 1896, artículos personales, obras de arte, documentos, manuscritos y grabados evocadores de científicos de la personalidad, 1836-1907, marcó la última parte de la vida la muerte de su hija Julia, 1869-1888) * Slobozia Iglesia (1714, mural , sec. XVIII), Aurel Vlaicu *. estatua (Lie Doina) bustos * Hasdeu (1935 N. Plamadeala), Nicolae Grigorescu * Monumento HéroesGuerra Mundial (1928, Tudor Gheorghe). Breaza: pueblo situado en la terraza de Prahova (DJ 101, km al norte 10-oeste), en el borde del dedo del pie pies (743 m alt.). Restos neolíticos de un lugar de la aduana en la Edad Media, el corazón más grande y más poblado de los Cárpatos en torno a 1900. El clima local (415 m alt.). Museo del Valle de Arte Popular de Superioară Prahova (Build, siglo XIX. áreas de competencia, puerto local, alfombras, toallas, madera tallada, bordados, borangicuri) * Iglesia. 1777 * Gh Bibesco Casa (1848) * Área de interés etnográfico. Sinaia Prahova Valle de la ciudad (DN 1 km al norte 20), en el hormiguero pies (2103 m alt.). Las huellas de la Edad del Bronce (1800-1700 aC) y las posibles pruebasGeto-dacios; siglo claustro. XVI probablemente donde Mihail Cantacuzino decidió ctitorească, en 1690, devolvió el Sinaí. Dajdii conceder exenciones de guardias de Corps-del monasterio y "Road Prahova Constantin Brancoveanu y Michael Sutu el momento en que, después de 1783, un grupo de guardianes de la estabilidad definitiva en el cruce con Izvor PrahovaAnhelo fundada como la primera comunidad que extendía a lo largo de la aldea valle Izvora. Todas las localidades décadas entre Campina y los registros mantenidos por el municipio de Neag Podu, entonces el gobierno redujo el núcleo de la hormiga, Sinaia topónimo aparece el 1 de diciembre de 1874, la ciudad es considerada como tal en 1880 - entre las más antiguas poblaciones de montaña urbana din país. E incluso dacăN. Iorga estaba convencido de que en 1909 "... Sinaia, belleza, elogió Sinaia no es ni puede ser una ciudad. Fresco y frío que ella llama un pustieşte'1 temprano, contradice una realidad - la Perla Bucegi "fue lanzado como una residencia real, viligiatură centro turístico de moda en el centro turístico de alta y fines de búsqueda internacional. Estanciaclimático une (700-1000 m alt.) y los deportes de invierno (1000-2000 m alt.) con las correspondientes instalaciones: hoteles, hosterías, campings, casas rurales, cabañas, el transporte por cable, marcados senderos, pistas todos los esquiadores, la base de spa (que se indica minerales problemas de estómago, riñón). Monasterio de Sinaia (1695), "un monumento de estilo delicadoBrancoveanu "probablemente pintada en parte por Parvu Mutu, exposición de arte antiguo (pintura sobre madera, escultura, libros, muebles puertas de la iglesia cobia. Seg. XVI) * Capilla Stirbey (XIX, la pintura Tattarescu) * Peles Complejo Museo-Pelisor-Arbour (1883-1980), único en el país * Museo Colección "Reserva Bucegi" * Parque (1881) * Casino (1912) * Estación de RCE. (1913, DUIMarcos Liu, A. Saligny) * casas típicas de montaña habitada por Take Ionescu, Haret M., N. Iorga, Enescu, etc A. Simu. * Busto actor Brezeanu Iancu, ciudadano honorario de la ciudad (D Paciurea, 1935) * * Badea Cârţan tumba Monumento de la guerra anti-fascista (1979 N. Kruch) * Reservas Naturales (Arinişul de Cumpatu, calizas de la Santa Anna y el perímetro de la Pl.Casas aiului, empinadas Bucegi en Sinaia Poiana Tapului). Busteni: ciudad situada en el valle de Prahova en el cruce con Deer Valley (DN 1: 8 km al norte), en Caraiman Macizo (2384 m alt.). En el siglo XVIII para recuperar los asentamientos alrededor de la posada "piedra Slonim" crece a existir después de 1882 cuando la fábrica de papel, el más antiguo de Tpaís. Estación de Clima (880 m alt. "Gateway" a la Bucegi y zona de prácticas tradicionales de coraje "caminata", como llama el "hombre viejo" Emiliano Cristea escalada) * Iglesia, fundada por el rey Carlos I (pintura Tattarescu seco. XIX) * Cezar Petrescu Memorial de Exposiciones (casa particular, en 1918, los datos biográficos y bibliográficos: obras de arte, cerámica, tejidosArtículos populares para los documentos de uso personal, en rumano y ediciones en lenguas extranjeras de la obra del escritor, 1892-1961) * Casa nabab Cantacuzino, Constantin Musat 1907 * Corporal. estatua (1928, C Barlad Dimitriu) * Reservas Naturales (Abruptul Caraiman, Jepilor Valle). Azuga: ciudad situada "entre el Condado" (DN 1, 4 km al noreste), en la confluencia de los arroyos Prahovioara (manantiales en la mano], a 7 km) y Azuga (se derivan de la presencia de Gavan, a 18 km), que forma el río Prahova (185 km), dibujada en un mapa impreso por Juan Honterus Basilea en 1532, una de las más antiguas poblaciones locales sombrero de Gran desarrollado cerca de Khan (1815) y fábrica de vidrio establecido después de 1830, cuando se abrió y que la corriente, seguido por ferrocarril (estación deCFR 1881). Clima estación (900 m alt.) Estación de esquí, senderos para bicicletas. ALREDEDORES: valles Azuga (20 km), Limbăsel (14 km) los turistas.: Dividir la ciudad en Prahova y Timis (DN 1, km al norte 8), el único país que a más de 1000 m de altura (pasu Predeal, 1033 m alt .). en las proximidades de la schimnicii valle OlArese (1774), primera casa fue construida en madera en 1830. Clima resort y deportes de invierno (1040-1500 m alt.) Con gran apertura a las alturas circundantes, senderos señalizados, pistas de esquí, el transporte por cable * Monasterio de Predeal (1774, 1820) * Michael Saulescu monumento ( 1930, O. Khan, la memoria del escritor, 1888-1916, t voluntariosLa Primera Guerra Mundial, murió en combates en Predeal) * Predeal estación de los Héroes de Monumentos, 1916 (1932, C. Baraschi, se estableció en 1968). BRASOV: ciudad situada al pie de montaña de Tampa (960 m alt.) Espolón de Postavarului por Barsa, los Cárpatos curvatura (DN 1 hacia el norte 25 km), residente en las juntas del condado. Una de las más antiguas y más Hambarlos asentamientos en el país. colinas de Carrera, caracoles, Sprenghi las generaciones venideras de la Edad de Bronce, el perímetro es también Sprenghiului Braşovechiul, el kernel por primera vez una famosa urbanización con el brazo extendido a la Plaza - Long Street. En primer lugar fortificaciones puede producirse incluso antes Caballeros Teutónicos, que también muestra las huellas de Tampa (topónimo de prensaupus ser el origen dacio-dacio), siempre marca de Brasov, donde Belvedere tradicionales "... la perspectiva de la ciudad, la llanura alrededor de él, las montañas lejanas es grande" (Calinescu). Fue el primero y el último bastión de altitud, a raíz de los siglos XIV-XVII fueron planteadas a continuación, de Tampa, Hill Warthe Strajii o cresta y el aumento delFortaleza de sí mismo. Con ese hogar, en muchos casos dacio-romana, del siglo. X tibia como "Piedras de Salomón" Schei que sirvan de ejemplo la primera escuela rumana (siglo XV) y el más antiguo impreso en rumano a través de su diligencia Coresi (1557), "... vi que casi todos los Deac idiomas tienen la palabra de Dios en su idioma, pero enavămu no enojado "- ópera-fundación de nuestra lengua literaria. empate en Brasov y el primer documento escrito en rumano (1521), conocía de Campulung Neacsu carta al juez instruir al Brasov otomano sobre los movimientos militares. en 1600, Michael Valiente convocó la Dieta de Transilvania en el Consejo House, revolucionarios rumanos aquí reunidos han desarrolladoen 1848 un programa que prevé, entre otro tipo de unión de los principados, por último, "Azul de la batería (56 trabajadores de las fábricas Tohan) tropas lucharon heroicamente contra Hitler (1944)." Brassovia "en 1231," Korona "en 1234, Brasov (1294), sin embargo, nos lleva primero a hacerse eco de la Edad Media. Museo de Historia (Casa del Consejo, sec. XIV-XVIII, el emblema de la "Corona montiuYo cingitur "restos arqueológicos, documentos, grabados, productos gremios) * Departamentos de Arte y Etnografía (cubiertos, los gráficos de madera y pintura sobre vidrio,, estatuas pequeñas) * Museo de Brasov Castillo" (Bastión, sección de tejedores. XVI, la arqueología, armaduras, maquetas, lapidario, espacio para conciertos) * Complejo Cultural Rumano Museo (Facultad de Schei esv. XV, 1760: cartas reales, grabados antiguos, biblioteca, exposición de textiles y bellas artes) * Dima Memorial Museum (edificio, sec. XIX, muebles originales, fotografías, carteles, programas, compositor personales, piano y animador música rumana coral, 1847-1925) * Muresenilor casa (edificio, del siglo XIX.) actividad Mureseni tres: James, el padre (1812-1887), defensor de la introducción de la educación rumanos en Transilvania, Aurel (abogado) y Santiago (compositor), que se llamará el apoyo patriótico, las relaciones con los rumanos de todas partes * Brasov colección de platería (Casa Parroquial) * Fuertes (siglo XV XVII: Blanco y Negro Torre, el Bastión, la Puerta de Catalina, el Bastión de Funar, fragmentos de murossu recinto, Ciudadela) * Iglesias Bartolomé (siglo XIII, el edificio más antiguo de la ciudad), Negro (1383-1477, el mayor edificio religioso de estilo gótico en este país), andamios (1495-1594, fundada gobernante rumano Vlad el Monje, Neagoe, moldavo Petru Cercel gobernante y el príncipe Aaron, importante centro de cultura local, el espíritu de elemento unidadLos rumanos en edad de plena muestra) * Merchants House. 1545, de estilo renacentista a través de Western Apollonia, la viuda del alcalde Hirscher Lukas, alias Lucaci Hârjilă, partidario de la impresora Coresi, el costo, el precio del tiempo, ya que 1.000 cabezas de ganado (y esto es una forma de historia, Cincinnati Pavelescu, 1872-1954 , Brasov y en su vida posterior, WWW,Oste otro:, J? U es que usted vivirá en las edades / El gran arte de contar widgets ") * Casas barroco (s. XVIII-XIX), fuente *. 1850, la primera instalación de su tipo en la ciudad (Inicio del Ejército) * Honterus Johannes. estatua (1898, H. Magnussen, la memoria humanista, hombre de cultura Brasov, 1498-1549, la impresión fundatorul primero de la ciudad, 1532) * MonumentoGuerra Mundial (Bartolomé, 1920). Prejmer: Depresión común ubicada en Brasov (DN 10, 17 km al noreste), atestiguado en cuestión de segundos. XIII importante por su posición estratégica en la entrada al Barsa Oituz y valles de la llanta. Campesino. 1427, el más fuerte en Transilvania (quemado 50 veces elCon el tiempo, sigue impresionando: cortinas de 12 m de altura, 80 metros estructura relativamente circulares de diámetro, la patrulla de carreteras, cuatro torres y un amplio Barbacan, puertas Hers, 275 habitaciones distribuidas en cuatro niveles en busca de refugio y suministros, instalación más arcabuz para operar simultáneamente en una especie de "muerte" órgano iglesia de estilo gótico a principios de 1250, con pictuMiss siglo. XV) * Iglesia Ortodoxa. 1769 * Parque Natural (bosque de robles, carpes y cenizas rodeada de humedales). Sacele: Durbav ciudad del Valle, entre Tărlung y Timis (DN 1A, 25 km al sur-oeste), la fuerte Monte (1058 m alt .) de Piatra Mare. Ciudad se formó mediante la fusión de cuatro de las "SieteLocalidades catalogadas como tal desde el siglo. XIV, mientras que los bosques Highiş más se llama "Sylva carbonara (săcelenii se cărbunarii Brasov), trăistari pastores de edad" y de "pastores" de los criadores grandes. Local factores climáticos (650 m alt.). Exposición etnográfica (historia, las ocupaciones tradicionales, etnografía y arte popular específicos Valle Tărlungului), los diezmos casa (dominorum Domus, 1543) * Cruz monumento dedicado a los héroes Bucovina "... los maestros y Ion Dumitru, antiguo oficial del ejército austro-húngaro, ejecutado en octubre de 1916 y lanzado en el hoyo cavado para ellos porque se han negado a pelear "hermanos hijos de Rumania * Feria (fiesta popular anual en julio). LLAVESR: El pueblo situado en Teleajen Valle (DN 1A, 40 kilometros al sur-oeste), en las estribaciones Ciucas (Zaganu, 1883 m alt.). Localidad en torno a un monasterio templo después de la secularización en 1863, considera la construcción de una residencia de Charles. Clima estación (900 m alt., Las posibilidades para practicar senderismo y deportes de invierno). Valle de Mejoramiento Museoerioare de Teleajen (complejidad alrededor de flora de alta montaña y la fauna en el contexto de mantener el equilibrio ecológico) tecla * Monasterio (edificio de madera de 1780, el valle de Tampa, la creación en 1835 con el apoyo del gran gobernador Mihalache Ghica, pintado por el pintor Nahum 1837) . Valenii MONTAÑA: El valle de la ciudad en la confluencia TeleajenNAT con Văleanca (DN 1A, 36 km al sur-este), en las estribaciones Cárpatos (500-700 m alt.). En el cruce principal, la mención de la fijación de un comando del príncipe Dan II como "la Feria Székelyhíd", celebrado por las aduanas de 1431, por "Camino Teleajen (traect antigua romana), intensa relación con Brasov (1503) , capital de la provincia SAAC (1645-1833, cuando más de definir Bucovitiv residencia). Escuela griega en 1800 y otro con matrícula en rumano (1832), cuyo primer maestro, y David John Gerasimos Gorjan Almasan, entregaron Ion Eliade Radulescu proclamación de la ciudad y la bandera en señal de adhesión a los lugareños revolución eighters cuarenta. espíritu nacional se cultivó más por Nicolae Iorga (Universidad PopularUn verano, 1908), Nicholas Tonitza Mirón Radu Paraschivescu. Elementos de la estación climática (430 m alt.). Memorial exposición, Nicolae Iorga (casa personales seco. XVIII: mueble, decoración, colección de pinturas, manuscritos documentos, correspondencia, publicaciones del científico, historiador, escritor, 1871-1940, piedra y bustos de bronce hecha por Maria Grigorescu-Emil Vasilovici rusos, Oscar Han) * * Monasterio de Etnografía del Valle Valeni Teleajen (1680.1809; lugar constante de la cultura) * N. Casas Tonitza, MR Paraschivescu, Zănescu casas paisano *, fuentes (XVIII-XIX) . Slanic: ciudad situada a lo largo del río del mismo nombre del valle alto (DN 1 A + dj 102 G, 15 km al norte-oeste), en una depresiónSección rodeado de suaves colinas (550-680 m alt.). Los restos de la Edad del Hierro, la fortificación de Dacia, el nombre actual aparece en los documentos ("primavera salado," Salter "), en 1532. Aunque es conocido de la antigüedad, la sal masiva que es la zona (2 km de longitud, la anchura máxima de 900 m, 500-600 m de espesor) se operó desde 1685 hasta que vendió la mitad de los beneficios moşnenii tot frontera todo el lugar con la sal, que es IASTE mío "Mihail Cantacuzino, el derecho a abrir una nueva sal que les da una redondeadas Brâncoveanu C en 1691 probablemente digno de los ingresos tirado, de ahí su grandes fundadores de Sinaia Ramnicu Sarat Pato, Bucarest. "Ciocănaşii", "măglaşii" (más de 400 en 1815) hasta una sal extraída870 excavaciones en "campanas", con un diámetro de 50-60 m de techo colapso que llevó a la formación de lagos. Sal más grande la actualidad del país. Spa. 400 m alt., Desarrollados a partir de 1880, con las playas, "Baia Resultados de la página (Lago accidente, 425 m, 7 m de profundidad), "baño rojo (Lago de colapso, a 800 m, 3 m de profundidad). Montesal, monumento natural (Mioceno reliquia del mar, al descubierto y en los factores atmosféricos se sembró verticalmente Clints muchos, el derrumbe de una mina en el techo Bell dejó al descubierto "Cueva de la novia" y el lago de 30 m de profundidad) * Sal "Unidos" abrió sus puertas en 1870 (14 galerías, dos de nivel 220 m de profundidad, algunas zonas son para el tratamiento Antiasmática, el otro tiene lugar en aeromodelismo competiciones nacionales e internacionales, los beneficios es la falta de corrientes de aire, microcolecţia "La formación del pueblo rumano" alivio de Miguel el Valiente, monumento, etc Eminescu, banderas de batalla, bustos de Trajano y Decebal, 1970, Justin Nastase) * Sal Museo (el origen de las reservas de sal, al operar maquinaria, los valoresción de sal, las piezas de interés etnográfico) en "House Cămărăşiei" (1800, monumento histórico) * Iglesia, sec. XVIII (restaurado bajo el cuidado de N. Iorga) * Monumento Guerra Mundial (1928, John Schmidt-Faur).
Italiana
Itinerario: PLOIESTI - Campina - Breaza - Sinaia - Busteni - Azuga - Predeal - Brasov - Prejmer - Sacele - Chiave - Valenii Montagna - Slanic - Ploiesti Sebbene pubblici aperti movimento abbastanza tardi (XIX), non solo Prahova Valley rapidamente superato altri famosa montagna del paese, alcune con solida reputazione, ma di dedicarein gran parte affrontare i principali amanti della montagna, infatti le conseguenze più benefiche: località tra Campina e Brasov, e quindi anche Timis Valley, sono nomi ormai tradizionale nel paese e all'estero. L'altra metà del circuito è una risposta un po 'strano, gran parte della vecchia strada resta notevolmente bene Teleajen Valleyfrequenza, anche se il percorso è il più favorito dalla natura e ricca di arte e di valori dell'anima. Entrambi i percorsi attraversano i Carpazi cominciano a Ploiesti, culla dell '"oro nero" amaramente sconvolto dalla guerra vitregiile passato, ora al comando del famoso tessuto mulini e le raffinerie. Come tutti gli altri, consigliamo di viaggiatori itinerarioSo che non importa dove, in primo luogo colpire la strada per "cerchiamo e ci troviamo", rivela come Marcel Breazu da qualche parte. Ploiesti: collina che sovrasta la città, in prossimità del bivio con Teleajen Prahova (DN 1, km 60), in Pianura Ploiesti (150 m alt.) capitale della Contea di Prahova. vestigia NeolaITIC tracce di insediamenti romani-daci (c. II-VII). nelle foreste di un tempo, un leggendario Santa pioggia di compensazione ed è stato installato con i suoi sette figli. Radu da Ploiesti è un documento dal 1503, Michele il Bravo problema .. ex curia nostri atti Ploiesf nel 1599 e capitano Tudor Vladimirescu nominato nel 1813 nella contea di ruffiani SAAC Prahova, animare i sentimentiLa rivolta degli indigeni, espressa più tardi nel 1921, 1848 o 1870, quando sotto la guida di Al. Candiano-Smith ha dichiarato una mossa porta alla repubblica noto anti-monarchico. Sviluppa dopo l'istituzione del primo insediamento del ponteggio e di raffinazione (1856-1857), autostrada (1866) e la traccia (1879) nella Valle di Prahova. Guerra di Indipendenza è fugacela città ha istituito il Comando Generale dei volontari russi e bulgari ritrovo. "... Ci sono state trattative hanno creato alleanze hanno rifiutato proposte di Nicolae Iorga ricordato. Ploiesti stato un tempo, una città di importanza mondiale ". Attrazioni turistiche: - Museo di Storia e Archeologia Art Collection * * * Museo di Scienze Naturali Museo di EtnoNichita script Stanescu * * Statua Memorial Museum livertatii ecc. Campina: città situata sulla sinistra del fiume Prahova terrazza nei pressi della sua confluenza con Doftana (DN 1 33 km a nord-ovest), ai piedi dei Carpazi (410 m di alt.). Prahova il regno della dogana equo, in possesso di 1500, in crescita con la creazione del ponteggio prima estrazione intensivaun successo, 1850-1890 e gli impianti di raffinazione più grande in Europa, 1895. Industria petrolifera, la lavorazione del legno, la sperimentazione di nuove forme di energia ("casa solare"). Museum Nicolae Grigorescu (Personal House, 1902, arredi originali, ripristinare l'atmosfera di lavoro, che rappresentano parti della creazione pittore, 1838-1907) * Museo Memorial Hasdeu(Castel, 1896, oggetti personali, opere d'arte, documenti, manoscritti e stampe evocativo di scienziato personalità, 1836-1907, ha segnato l'ultima parte della vita della morte di sua figlia Julia, 1869-1888) * Slobozia Chiesa (1714; murale Aurel Vlaicu, sec. XVIII) *. statua (Lie Doina) busti * Hasdeu (1935 N. Plamadeala), N. Grigorescu * Monumento degli EroiGuerra Mondiale (1928, Tudor Gheorghe). Breaza: città, sulla terrazza a destra Prahova (DJ 101, 10 km a nord-ovest), presso la cresta punta del piede (743 m di alt.). Resti neolitici dalla sede di costumi nel Medioevo, il cuore più grande e popolata Carpazi intorno al 1900. clima locale (415 m alt.). Valle d'Arte Folk Museum superioară Prahova (Build, XIX secolo. specifica zona, la porta locale, tappeti, asciugamani, scolpita in legno, ricamo, borangicuri) * Chiesa. 1777 * Gh Bibesco House (1848) * Area di interesse etnografico. Sinaia Prahova Valley città (DN 1 km a nord 20), al formicaio piedi (2.103 m alt.). Tracce di età del bronzo (1800-1700 aC) e le eventuali proveGeto-Daci; secolo chiostro. XVI dove probabilmente ha deciso di Mihail Cantacuzino ctitorească, nel 1690, restituita al Sinai. Dajdii dare esenzioni per Corps-guardie del monastero e della "Strada Prahova Constantin Brancoveanu e Michael sutu il tempo che, dopo il 1783, un gruppo di tutori per la stabilità definitiva all'incrocio con Izvor PrahovaLonging fondando così la prima comunità a porre lungo la valle del borgo izvora. Tutte le località decenni tra Campina e registra conservata dal comune Neag Podu, allora governo si è ridotto il nucleo in Ant, Sinaia toponimo appare il 1 ° dicembre 1874, la città è considerata come tale nel 1880 - tra i più antichi insediamenti urbani di montagna din paese. E anche dacăN. Iorga era convinto nel 1909 che "... Sinaia, bello, elogiato Sinaia non è e non può essere una città. Cool e freddo lei chiama un pustieşte'1 precoce, ha contraddetto una realtà - la Perla Bucegi "è stato rilasciato come residenza reale, viligiatură località alla moda, nel centro turistico di alta end e di ricerca internazionali. SoggiornoClima une (7-100 m alt.) E degli sport invernali (1000-2000 m di alt.) Dotato di adeguate strutture: hotel, alberghi, campeggi, case, casette, di trasporto a fune, percorsi segnalati, piste sci per tutte le categorie, SpA con sede (indicato disturbi allo stomaco minerale, rene),. Monastero di Sinaia (1695), "un monumento di stile delicatoBrancoveanu ", probabilmente dipinto in parte da Pârvu Mutu, mostra d'arte antica (dipinti su tavola, sculture, libri, mobili porte della chiesa Cobia. Sec. XVI) * Cappella Stirbey (XIX, pittura Tattarescu) * Peles Museum Complex-Pelisor-Arbour (1883-1980), solo il paese * Museum Collection "Bucegi Riserva" * Parco (1881) * Casino (1912) * Stazione CER. (1913, DUIMark Liu, A. Saligny) * tipiche case di montagna abitato da Take Ionescu, M. Haret, N. Iorga, Enescu, ecc A. Simu. * Busto attore Brezeanu Iancu, cittadino onorario della città (D Paciurea, 1935) * * Badea Cartan Monumento Tomba di guerra anti-fascista (1979 N. Kruch) * Riserve Naturali (Arinişul da Cumpatu, calcari di S. Anna e il perimetro PlAgriturismi aiului, ripidi Bucegi a Sinaia Poiana Tapului). Busteni: città situata sulla Valle di Prahova all'incrocio con Deer Valley (DN 1: 8 km a nord), sotto Caraiman Massif (2384 m alt.). Con il XVIII secolo per recuperare l'insediamento intorno alla locanda "pietra Slonim" si sviluppa dopo 1882, quando fondò la cartiera, una delle più antiche in Til paese. Clima stazione (880 m di alt. "Gateway" al Bucegi e la pratica tradizionale area di "coraggio escursioni" come richiesto "uomo vecchio" emiliano Cristea arrampicata), * Chiesa, fondata dal re Carlo I (pittura Tattarescu secco. XIX) * Cezar Petrescu Memorial Exhibition (casa privata, nel 1918, i dati biografici e bibliografici: opere d'arte, ceramiche, tessutivoci popolari per uso personale, documenti, rumeno ed edizioni in lingua straniera del lavoro dello scrittore, 1892-1961) * House Nabob Cantacuzino, Constantin Musat 1907 * Caporale. statua (1928, C Dimitriu Barlad) * Riserve Naturali (Abruptul Caraiman, Jepilor Valley). Azuga: città situata "tra County" (DN 1, 4 miglia a nord-est), alla confluenza dei torrenti Prahovioara (molle in] mano, a 7 km) e Azuga (derivano dalla presenza di Gavan, 18 km) che formano il fiume Prahova (185 km), disegnata su una mappa stampata da John Honterus Basilea nel 1532, uno degli insediamenti più antichi locali Grande cappello sviluppato vicino a Khan (1815) e la fabbrica di vetro istituito dopo il 1830, quando lo apri e vai a valle, seguita dalla ferrovia (stazioneCFR 1881). Clima stazione (900 m alt.) Piste da sci, piste ciclabili. DINTORNI: valli Azuga (20 km), Limbăsel (14 km). PREDEAL: città si dividono in Prahova e Timis (DN 1, 8 km a nord), l'unico paese che per oltre 1000 metri di altezza (Pasu Predeal, alt 1033 m .). nelle vicinanze della valle schimnicii OlArese (1774), la prima casa è stata costruita in legno nel 1830. Clima resort e gli sport invernali (1040-1500 m alt.) Con un'ampia apertura per le alture circostanti, Sentieri, piste da sci, il cavo di trasporto * Monastero di Predeal (1774, 1820) * Michael Saulescu monumento ( 1930, O. Khan, la memoria dello scrittore, 1888-1916, t volontarioPrima guerra mondiale, è morto in combattimento a Predeal) * Predeal stazione Heroes Monument, 1916 (1932, C. Baraschi, si stabilì nel 1968). Brasov: città situata ai piedi della montagna di Tampa (960 m alt.) Sperone di Postavarului dal Barça, i Carpazi curvatura (DN 1 25 km a nord), residenza della contea di Brasov. Una delle più antiche e più Hambargli insediamenti del paese. colline di carriera, le lumache, Sprenghi le future generazioni dal bronzo, il perimetro è anche Braşovechiul Sprenghiului urbanizzazione Prime con un nucleo al momento annunciata per il braccio teso Square - Long Street. La prima fortificazione può verificarsi anche prima Teutonico, egli mostra anche le tracce di Tampa (premere toponimoupus essere l'origine Geto-Daci), sempre segno di Brasov, dove il Belvedere tradizionale "... punto di vista della città, la pianura intorno ad esso, per rimuovere le montagne è grande" (Calinescu). E 'stata la prima e l'ultima roccaforte altitudine, a seguito dei secoli XIV-XVII sono state sollevate sotto, da Tampa, Warthe Strajii Hill o cresta e l'ascesaFortezza stessa. Con che in molti casi focolare romano-Daci, del secolo. X tiepida come "pietre di Salomone" Schei che illustrano la prima scuola romena (XV secolo), e il più antico stampato in Romania attraverso la sua diligenza Coresi (1557), "... ho visto che quasi tutti Deac lingue hanno la parola di Dio nella propria lingua, ma noi itavămu non arrabbiato "- opera-fondazione della nostra letteratura di lingua. Brasov in cravatta e il primo documento scritto in rumeno (1521), sapeva dalla lettera Campulung Neacsu al giudice di incaricare la Brasov ottomano sui movimenti militari. nel 1600, Michael Brave convocata la Dieta transilvana al Consiglio House, i rivoluzionari rumeni che si radunano qui si sono sviluppatenel 1848 un programma che prevede, tra gli altri l'unione dei principati, infine, "Blue batteria (56 lavoratori dalle fabbriche Tohan) combatterono eroicamente contro le truppe di Hitler (1944)." Brassovia "nel 1231," Korona "nel 1234, Brasov (1294) portano a noi però prima eco del medioevo. History Museum (Consiglio House, sec. XIV-XVIII, l'emblema "Corona montiuI cingitur "resti archeologici, documenti, stampe, prodotti corporazioni) * Dipartimenti di arte ed etnografia (posate, grafica in legno e pittura su vetro,, statuaria di piccole dimensioni) * Museo Brasov Castello" (Bastione Tessitori ', sec. Cinquecento, archeologia, armature, modelli, Lapidario, spazio per i concerti) * Culturale Romeno Museum Complex (Scuola di Schei èv. XV, 1760: carte reale, vecchie stampe, biblioteca, mostra di prodotti tessili e di belle arti) * Dima Memorial Museum (edificio, del XIX secolo., arredi originali, fotografie, manifesti, programmi, personale, compositore e animatore pianoforte musica corale rumeno, 1847-1925) * Muresenilor House (edificio, XIX sec.) attività Mureseni tre: James, il padre (1812-1887), attivista per l'introduzione dell'educazione romena in Transilvania, Aurel (avvocato) e James (compositore), di essere chiamato patriottico sostenuta, i rapporti con i romeni da tutto il mondo * Brasov collezione di argenteria (Parrocchia House) * Forti (XV secolo XVII: Bianco e Nero Towers, Bastion, Catherine's Gate, Bastion Funar, frammenti di muraal sito, Cittadella) * Chiese Bartolomeo (XIII secolo, il più antico edificio della città), nero (1383-1477, il più grande edificio religioso in stile gotico nel paese), ponteggi (1495-1594, fondata sovrano rumeno Vlad il Monaco, Neagoe, moldavo sovrano Petru Cercel e Aaron Prince, importante centro della cultura locale, lo spirito di elemento unitàRumeni in età da completamente dimostrato) * Merchants House. 1545, costruito in stile rinascimentale del Apollonia occidentale, vedova del sindaco Hirscher Lukas, aka Lucaci Hârjilă, stampante sostenitore Coresi, il costo, il prezzo del tempo, come 1.000 bovini (e questo è un modo per storia, Cincinnati Pavelescu, 1872-1954 , Brasov e negli ultimi anni della sua vita, WWWOste un altro:, J? U è che si vive nelle età / La grande arte di raccontare widget ") * case barocche (XVIII-XIX) * fontana. 1850, la prima struttura del genere in città (Home Esercito) * Honterus Johannes. statua (1898, H. Magnussen, memoria umanista, uomo di cultura Brasov, 1498-1549, fundatorul prima stampa di città, 1532) * MonumentoGuerra Mondiale (Bartolomeo, 1920). Prejmer: Depressione comune situato a Brasov (DN 10, 17 km a nord-est), attestata in pochi secondi. XIII importante per la sua posizione strategica all'ingresso della Barsa Oituz e vallate dal cerchio. Contadino. 1427, il più forte in Transilvania (bruciato 50 volte laNel corso del tempo, continua a impressionare: tende alto 12 m, 80m relativamente recinto circolare di diametro, pattugliamento stradale, quattro torri e un ampio Barbacan, cancelli Hers, 275 camere distribuite su quattro livelli per rifugio e forniture, installazione più archibugio di operare contemporaneamente in una sorta di "morte organo" chiesa in stile gotico, nei primi mesi del 1250, con pictuMiss secolo. XV) * Chiesa ortodossa. 1769 * riserva naturale (boschi di quercia, carpino e frassino circondato le paludi). Sacele: Durbav città valle del fiume tra Tărlung e Timis (DN 1A, 25 km a sud-ovest), il forte Monte (1058 metri di altri .) da Piatra Mare. City è stata formata dalla fusione quattro delle "SetteVillaggi elencate come tali fin dal secolo. XIV, mentre la foresta Highiş si chiama più "Sylva carbonara (săcelenii erano cărbunarii Brasov), trăistari pastori eta '" e "pastori", gli allevatori grande. Locale fattori climatici (650 m alt.). Mostra etnografica (storia, occupazioni tradizionali, etnografia e arte popolare specifici Tărlungulu Valleyinsegnanti di scuola i) la decima Casa (Dominorum Domus, 1543) * Bucovina memoriale eroi croce "... primaria e Ion Dumitru, ex esercito austro-ungarico, realizzato nel mese di ottobre 1916 e gettato nella fossa scavata per loro perché rifiutato di combattere 'fratelli figli di rumeni * Fiera (folk festival annuale in luglio). KEYSR: Il villaggio situato sulla Teleajen Valley (DN 1A, 40 km a sud-ovest), ai piedi Ciucas (Zaganu, 1883 m alt.). Località basata su un monastero del tempio dopo la secolarizzazione nel 1863, considerato la costruzione di una residenza per Charles. Clima stazione (900 metri di altitudine., Possibilità di escursioni e sport invernali). Museo della Valle di miglioramentochiave Monastero erioare di Teleajen (flora di montagna complessità circostanti e della fauna nel contesto di mantenere l'equilibrio ecologico) * (costruzione in legno nel 1780, Valle di Tampa; edificio nel 1835 con il sostegno del grande governatore Mihalache Ghica, dipinto dal pittore Nahum 1837) . Valenii MONTAGNA: città Teleajen valle confluenzaNTA con Văleanca (DN 1A, 36 km a sud-est), ai piedi dei Carpazi (500-700 m alt.). Al crocevia importante, menzione della creazione di un comando del principe Dan II come "la Fiera Székelyhíd" che si tiene da parte delle dogane, 1431, sulla "Strada Teleajen (traect vecchio romanzo); rapporto intenso con Brasov (1503) , capitale della contea SAAC (1645-1833, quando oltre Bucov definireitiv residente). Scuola greca nel 1800 e un altro con lezioni in rumeno (1832), il cui primo maestro, e David John Gerasimos Gorjan Almasan, hanno consegnato agli ioni di Eliade Radulescu proclamazione della città e la bandiera in segno di rispetto alla gente del posto rivoluzione quaranta eighters. spirito nazionale è stato ulteriormente coltivata da Nicolae Iorga (Università PopolareUn estate, 1908), Nicholas Tonitza Miron Radu Paraschivescu. Elementi di stazione climatica (430 metri di altitudine) .. memoriale mostra Nicolae Iorga (casa di personale a secco. XVIII: mobili, interni, raccolta di dipinti, manoscritti, documenti, corrispondenza, le pubblicazioni dello scienziato, storico, scrittore, 1871-1940, pietra e busti in bronzo realizzati da Maria Grigorescu-Vasilovici russi Emil, Oscar Han) * * Etnografia Monastero della Valle Teleajen Valeni (1680.1809; luogo permanente di cultura) * N. Tonitza Case, MR Paraschivescu, Zănescu case compaesano *, fontane (XVIII-XIX) . Slanic: città situata lungo il fiume omonimo valle (un + DJ DN 102 g, A 15 km a nord-ovest), in una depressioneSezione circondata da dolci colline (550-680 m alt.). Resti dell'età del ferro, fortificazione dei Daci; attuale nome compare nei documenti ("Primavera salato," Corriere "), nel 1532. Anche se noto delle vecchie sale massiccia che è la zona (2 km di lunghezza, la larghezza massima di 900 m, 500-600 m di spessore) è stato operato dal 1685 fino a che non ha venduto la metà delle prestazioni moşnenii tOT tutto il luogo di confine con il sale, che è iaste Of Mine "Mihail Cantacuzino, il diritto di aprire un nuovo sale che dà loro un rotondo C Brâncoveanu nel 1691 probabilmente vale tirato le entrate, e quindi i suoi fondatori grande Sinaia Ramnicu Sarat Duck, Bucarest ". Ciocănaşii", "măglaşii" (oltre 400 nel 1815) fino a un sale estratto870 scavo in "campane", con un diametro di 50-60 m crollo del soffitto che ha portato alla formazione di laghi. Sale attualmente il più grande del paese. Spa. 400 m di alt., Sviluppato dopo il 1880, con spiagge, "Baia Risultato pagina (lago di collasso, 425 mq, 7 m di profondità), "Red bagno (lago di collasso, 800 mq, 3 m di profondità). Mountsale, monumento naturale (reliquia mare Miocene, scoperto e in base a fattori atmosferici era striato verticalmente clints molti, il crollo di una miniera soffitto-Bell lasciata scoperta "Cave Sposa" e il lago di 30 m di profondità) * Sale "Uniti" ha aperto nel 1870 (14 gallerie, due livelli, 220 m di profondità, alcune aree sono per il trattamento antiasmatic, l'altro si svolge a livello nazionale e internazionale aeromodelism concorsi, dei benefici è la mancanza di correnti d'aria, "Formazione microcolecţia del popolo romeno" sollievo di Michele il Bravo, ecc monumento Eminescu, bandiere di battaglia, i busti di Traiano e Decebal, 1970, Justin Nastase) * Museo del Sale (l'origine delle riserve di sale, attrezzature minerarie, i valorizione di sale, pezzi di interesse etnografico) in "Casa Cămărăşiei" (1800, monumento storico) * Chiesa, sec. XVIII (restaurato sotto la cura di N. Iorga) * Guerra Mondiale Monument (1928, John Schmidt-Faur).
Franceza
Route: Ploiesti - Campina - Breaza - Sinaia - Busteni - Azuga - Predeal - Brasov - Prejmer - Sacele - Key - Valenii Mountain - Slanic - Ploiesti Bien public ouvert tout un mouvement tardif (XIX), non seulement la vallée de Prahova la renommée a rapidement dépassé les zones de montagne d'autres dans le pays, certains avec une réputation établie, mais de consacrerrépondent à l'amoureux de la montagne principale, en fait, les conséquences les plus bénéfiques: stations entre Campina et Brasov, et donc y compris la vallée Timis, sont des noms désormais intégrer dans le pays et à l'étranger. L'autre moitié du circuit est une réponse un peu étrange, une grande partie de l'ancienne route reste sensiblement ainsi Teleajen Valleyfréquence, même si le parcours est le plus favorisé par la nature et riche en art et les valeurs âme. Les deux routes traversent les Carpates commencent à Ploiesti, berceau de l'or noir "amèrement bouleversé par la guerre depuis vitregiile, maintenant commandant le fameux tissu usines et les raffineries. Comme tous les autres, de recommander que l'itinéraire des voyageursJe sais que peu importe où, tout d'abord pris la route pour «nous trouver et nous nous trouvons», révèle la manière dont Marcel Breazu quelque part. Ploiesti: ville sur la colline sur la rive près de la jonction avec Teleajen Prahova (DN 1, km 60), à Ploiesti plaine (150 m alt.) capitale du département de Prahova. vestiges NeolaITIC traces de colonies de peuplement daco-romaine (C. II-VII). dans les forêts du passé, un légendaire Santa compensation et de la pluie a été installé avec ses sept fils. Radu de Ploiesti est un document de 1503, Michael Brave la question .. ex Curie nos actes Ploiesf en 1599 et Tudor Vladimirescu capitaine nommé en 1813 et flatte SAAC pour le comté de Prahova, animer des sentimentsla révolte des indigènes, a exprimé plus tard, en 1921, 1848 ou 1870, lorsque, sous la direction d'Al. Candiano-Smith a déclaré un mouvement conduit à la République célèbre anti-monarchique. Se développe après la mise en place de l'échafaudage et le raffinage du premier établissement (1856-1857), la route (1866) et le suivi (1879) dans la vallée de Prahova. Guerre de l'Indépendance est éphémèrela ville a établi le quartier général des volontaires russes et bulgares lieu de rassemblement. "... Il ya eu des négociations ont créé des alliances ont refusé les propositions rappelé Nicolae Iorga. Ploiesti ont été un moment important de la ville du monde. "Attractions touristiques: - Musée d'Histoire et d'Archéologie * Collection d'art * * Musée Musée des Sciences naturelles de l'ethnoscript * * Statue Memorial Museum livertatii etc Nichita Stanescu. Campina: ville située sur la gauche de la rivière Prahova terrasse à proximité de sa confluence avec Doftana (DN 1 km au nord 33-ouest), les contreforts des Carpates (410 m alt.). Prahova le domaine de la douane juste et détenu par 1500, de plus en plus avec la mise en place de l'échafaudage première extraction intensiveun succès, 1850-1890 et les plus grands centres de raffinage en Europe, 1895. L'industrie pétrolière, la menuiserie, l'expérimentation de nouvelles formes d'énergie ("maison solaire"),. Musée de Nicolae Grigorescu (maison privée, 1902, mobilier d'origine, la restauration de l'atmosphère de travail, des oeuvres représentatives du peintre création, 1838-1907) * Musée Memorial Hasdeu(Castel, 1896, objets personnels, oeuvres d'art, documents, manuscrits et imprimés évocateurs de la personnalité scientifique, 1836-1907, a marqué la dernière partie de la vie de la mort de sa fille Julia, 1869-1888) * Slobozia Eglise (1714; murale Aurel Vlaicu, sec. XVIII) *. statue (Lie Doina) bustes * Hasdeu (1935 N. Plămădeală), Nicolae Grigorescu * Heroes MonumentGuerre mondiale (1928, Tudor Gheorghe). BREAZA: ville sur la terrasse droit Prahova (DJ 101, 10-km au nord ouest), à la crête orteil du pied (743 m alt.). Vestiges néolithiques de la Place de la douane dans le Moyen Age, le foyer le plus grand et le plus peuplé des Carpates, vers 1900. Le climat local (415 m alt.). Valley Folk Art Museum superioară Prahova (Build, au XIXème siècle. domaine spécifique, le port local, des tapis, des serviettes, bois sculpté, la broderie, borangicuri) * Église. 1777 * Gh Bibesco House (1848) * Zone d'intérêt ethnographique. Sinaia Vallée de Prahova ville (DN 1 km au nord 20), au pied de la fourmilière (2103 m alt.). Des traces de l'Âge du Bronze (1800-1700 avant JC) et les éventuelles preuvesGéto-dace; siècle cloître. XVI probablement là Mihail Cantacuzino décidé de ctitorească, en 1690, est retourné dans le Sinaï. Dajdii accorder des exonérations pour les gardes-corps du monastère et "Road Prahova Constantin Brancovan et Michael Şuţu moment où, après 1783, un groupe de gardiens de la stabilité définitive à la jonction avec Izvor PrahovaLonging fondée la première communauté de fixer le long de la vallée de izvora hameau. Toutes les localités décennies entre Campina et journaux conservés par la municipalité Podu NEAG, alors le gouvernement a diminué le noyau de Ant, toponyme Sinaia se produit le 1er Décembre 1874, la ville est considérée comme telle en 1880 - parmi les plus anciens villages de montagne urbaine din pays. Et même Dacan. Iorga était convaincu en 1909 que «... Sinaia, beau, fait l'éloge Sinaia n'est pas et ne peut pas être une ville. Cool et froid, elle appelle une pustieşte'1 début, il a contredit une réalité - la perle Bucegi »a été publié en tant que résidence royale, viligiatură station à la mode dans le centre touristique haut de gamme et de recherche internationale. SéjourUNE climatique (700-1000 m alt.) et les sports d'hiver (1000-2000 m alt.) doté d'installations appropriées: hôtels, auberges, campings, chalets, cabines, de transport par câble, des sentiers balisés, pistes de ski ski pour toutes les catégories, spa base (minérales indiquées dans les troubles gastriques, le rein). Monastère de Sinaia (1695), "un monument de style délicatBrancovan "probablement peint en partie par Pârvu Mutu, exposition d'art ancien (peintures sur bois, sculpture, livres, meubles, portes de l'église Cobia. Sec. XVI) * Chapelle Stirbey (XIX, peinture Tattarescu) * Peles Museum Complex-Pelisor-Arbour (1883-1980), seul le pays * Musée "Bucegi Reserve" * Park (1881) * Casino (1912) * URCE Station. (1913, DUIMark Liu, A. Saligny) * maisons typique de montagne habitée par Take Ionescu, M. Haret, N. Iorga, George Enescu, A. Simu etc. * Buste acteur Brezeanu Iancu, citoyen d'honneur de la ville (D Paciurea, 1935) Badea Cartan * * Tomb Monument de la guerre anti-fasciste (1979 N. Kruch) * Réserves Naturelles (Arinişul de Cumpatu, calcaires de la Saint- Anna et le périmètre PlGîtes aiului, raide Bucegi à Sinaia Poiana Tapului). Busteni: ville située sur la vallée de Prahova, à la jonction avec Deer Valley (DN 1: km au nord-8), en vertu de Caraiman Massif (2384 m alt.). Au XVIIIe siècle, de récupérer le règlement autour de l'auberge "pierre Slonim" pousse le jour après 1882, quand l'usine de papier, une des plus anciennes en Tpays. station climatique (880 m alt. "Gateway" à la Bucegi et la pratique de domaine traditionnel de la randonnée courage "comme le" vieux "Emilian Cristea escalade) * Église, fondée par le roi Charles I (tableau Tattarescu sec. XIX) * Cezar Petrescu Memorial Exhibition (maison privée, en 1918, les données biographiques et bibliographiques: des œuvres d'art, céramiques, tissusarticles populaires pour une utilisation personnelle documents en roumain et éditions en langue étrangère de l'œuvre de l'écrivain, 1892-1961) * Chambre Nabab Cantacuzino, Constantin Musat 1907 * caporal. statue (1928, C Dimitriu Barlad) * Réserves Naturelles (Abruptul Caraiman, Jepilor Valley). Azuga: ville située "entre le comté» (DN 1, 4 km au nord-est), au confluent des cours d'eau Prahovioara (ressorts en main], à 7 km) et Azuga (découlant de la présence de Gavan, 18 km) formant la rivière Prahova (185 km) carte dessinée par John Honterus imprimée à Bâle en 1532, une des plus anciennes colonies de peuplement dans les locaux grand chapeau développés, près de Khan (1815) et l'usine de verre en place après 1830, quand elle a ouvert et aller vers l'aval, puis par chemin de fer (gareCFR 1881). station climatique (900 m alt.) Pistes de ski, des pistes cyclables. ENVIRONNEMENT: vallées Azuga (20 km) Limbăsel (14 km). PREDEAL: ville diviser en Prahova et Timis (DN 1, km au nord-8), le seul pays qui à plus de 1000 m de haut (pasu Predeal, m alt 1033 .). dans le voisinage de la vallée de schimnicii OlArese (1774), première maison a été construite en bois en 1830. Station climatique et de sports d'hiver (1040-1500 m alt.) avec une large ouverture sur les hauteurs environnantes, sentiers balisés, pistes de ski, le câble de transport * Monastère Predeal (1774, 1820) * Michael Saulescu monument ( 1930, O. Khan, la mémoire de l'écrivain, 1888-1916, t bénévolesLa Première Guerre mondiale, est mort dans les combats à Predeal) * Predeal station Monument des Héros, 1916 (1932, C. Baraschi, installés en 1968). Brasov: ville située au pied de la montagne Tampa (960 m alt.) Coup de Postavarului par Barsa, les Carpates de Courbure (DN 1 25 km au nord), la résidence du département de Brasov. Une des plus anciennes et les plus Hambarles colonies de peuplement dans le pays. contreforts de carrière, escargots, Sprenghi les générations futures de l'âge du bronze, le périmètre est également Braşovechiul Sprenghiului Premier urbanisation avec un noyau à l'heure annoncée par le bras tendu Square - Long Street. premières fortifications peut se produire encore plus tôt chevaliers teutoniques, il montre aussi des traces de presse Tampa toponyme (upus être à l'origine géto-dace), toujours la marque de Brasov, où le Belvédère traditionnel "... point de vue de la ville, la plaine autour de lui, à transporter des montagnes est grand" (Calinescu). Il était le premier et le dernier bastion altitude, à la suite des siècles XIV-XVII ont été soulevées ci-dessous, de Tampa, Hill Warthe Strajii ou crête et la hausseForteresse elle-même. Avec ce foyer dans de nombreux cas romano-dace, du siècle. X est tiède "Pierres de Salomon" Schei qui a été d'illustrer la première école roumaine (XVe siècle) et le plus ancien imprimé en langue roumaine par sa diligence Coresi (1557), «... j'ai vu que presque tous les Deac les langues ont la parole de Dieu dans leur langue, mais nous enavămu pas en colère "- opéra-fondement de notre langue littéraire. En lien Brasov et le premier document écrit en roumain (1521), savait de Campulung Neacsu lettre au juge Brasov notifier les mouvements militaires ottomanes. en 1600, Michael Brave convoqué la Diète de Transylvanie au Conseil de la Maison, révolutionnaires roumains réunis ici ont développéen 1848 un programme qui prévoit, entre autres syndicats des principautés, enfin, "Blue batterie (56 travailleurs des usines Tohan) ont combattu héroïquement contre les troupes d'Hitler (1944)." Brassovia "en 1231," Korona "en 1234, Brasov (1 294) cependant apporter à notre premier écho du Moyen Age. Musée d'Histoire (Conseil de la Maison, sec. XIV-XVIII, l'emblème "Corona montiuJe cingitur «vestiges archéologiques, des documents, des gravures, des produits guildes) * Départements d'art et d'ethnographie (coutellerie, des graphiques en bois et peinture sur verre, la statuaire de petite taille) * Musée Brasov Castle" (Bastion des Tisserands, sec. XVI, l'archéologie, des armures, des modèles, lapidaire, de l'espace pour les concerts) * Culturel Roumain Museum Complex (École de Schei estc. XV, 1760: chartes royales, gravures anciennes, une bibliothèque, des expositions de produits textiles et arts plastiques) * Dima Memorial Museum (bâtiment, sec. XIX, meubles originaux, photographies, affiches, programmes, personnel compositeur piano, et l'animateur musique chorale roumaine, 1847-1925) * Muresenilor House (bâtiment, du XIXe siècle.) activité Mureseni trois: James, le père (1812-1887), militant pour l'introduction de l'enseignement roumain en Transylvanie, Aurel (avocat) et James (compositeur), être appuyée par appel patriotique, les relations avec les Roumains de partout * collection d'argenterie Brasov (paroisse de la Chambre) * Forts (XVe siècle XVII: Blanc et Noir Towers, Bastion, Porte-Catherine, le Bastion Funar, des fragments de murssur le site, Citadelle) * Eglises Barthélemy (XIIIème siècle, le plus ancien bâtiment de la ville), Black (1383 à 1477, le plus grand édifice religieux de style gothique dans le pays), des échafaudages (de 1495 à 1594, fondée souverain roumain Vlad le Moine, Neagoe, moldave souverain Petru Cercel et Aaron Prince, centre important de la culture autochtone, l'élément unité de l'espritRoumains en âge d'être pleinement affiché) * Merchants House. 1545, construit dans le style Renaissance par Western Apollonia, veuve du maire Hirscher Lukas, alias Lucaci Hârjilă, partisan imprimante Coresi, le coût, le prix du temps, de 1.000 bovins (et c'est une façon de l'histoire, Cincinnati Pavelescu, 1872-1954 , Brasov et dans les dernières années de sa vie, WWWOste autre:, J? U sont que vous allez vivre dans les siècles / Le grand art de raconter des widgets ") * Maisons baroque (XVIII-XIX) * fontaine. 1850, la première installation du genre dans la ville (Armée de la Chambre) * Honterus Johannes. état (1898, H. Magnussen, humaniste de la mémoire, l'homme de la culture de Brasov, 1498-1549, fundatorul première imprimerie de la ville, 1532) * Monumentla Première Guerre mondiale (Bartholomew, 1920). Prejmer: commune située dans la dépression de Brasov (DN 10, 17 km au nord-est), attesté en quelques secondes. XIII important par sa position stratégique à l'entrée de Barsa Oituz et les vallées de la jante. Paysan. 1427, la plus forte en Transylvanie (brûlé à 50 fois laAu fil du temps, continue d'impressionner: rideaux 12 m de haut, 80m enceinte relativement circulaire d'un diamètre de patrouille routière, quatre tours et d'un large Barbacan, portes Hers, 275 chambres, réparties sur quatre niveaux de refuge et de fournitures, l'installation plus arquebuse de fonctionner simultanément dans une sorte de "mort" organe église de style gothique en 1250 au début, avec pictuMiss siècle. XV) * Église orthodoxe. La réserve naturelle * 1769 (forêt de chênes, de charmes et de cendres entouré de zones humides). Sacele: Durbav Valley ville, entre Tărlung et Timis (DN 1A, 25-km au sud-ouest), le Sharp Mount (m alt 1058 .) de Piatra Mare. City a été formé par la fusion de quatre des «SeptVillages classés en tant que telle depuis le siècle. XIV, tandis que la forêt Highiş s'appelle plus "Sylva carbonara (săcelenii étaient cărbunarii Brasov), trăistari bergers Âge» et «bergers» de la grande éleveurs. Les facteurs climatiques locaux (650 m alt.). Exposition ethnographique (histoire, métiers traditionnels, d'ethnographie et d'art populaire spécifiques Tărlungulu Valleys) dans les dîmes de la Chambre (dominorum Domus, 1543) * mémoire des héros de la Croix-Bucovine "... les enseignants et Ion Dumitru, ancien de l'armée austro-hongroise, signé en Octobre 1916 et jeté dans le trou creusé pour eux, car refusé de se battre «frères roumains fils * Fair (festival folklorique annuel en Juillet). TOUCHESR: Le village situé sur Teleajen Valley (DN 1A, 40 km au sud-ouest), dans les contreforts Ciucas (Zaganu, 1883 m alt.). Localité basée autour d'un monastère du temple, après la sécularisation en 1863, considéré comme l'érection d'une résidence pour Charles. station climatique (900 m alt., les possibilités de randonnées et de sports d'hiver). Amélioration musée de la valléeclés monastère erioare de Teleajen (flore de la complexité des montagnes environnantes et de la faune dans le contexte du maintien de l'équilibre écologique) * (bâtiment en bois de 1780, la vallée de Tampa, le renforcement en 1835 avec le soutien du grand gouverneur Mihalache Ghica, peint par le peintre Nahum 1837) . Valenii MONTAGNE: ville vallée Teleajen dans ConfluNTA avec Văleanca (DN 1A, 36 km au sud-est) dans les contreforts des Carpates (500-700 m alt.). Au carrefour, la mention de régler une commande du prince Dan II comme «la Foire Székelyhíd" retenus par la douane, 1431, sur "la route Teleajen" (le traect romaine) relation intense avec Brasov (1503) , capitale du comté (1645-1833, lorsque plus de Bucov définir SAACitiv résidence). Greek School en 1800 et un autre avec des cours en roumain (1832), dont le premier professeur, et David John Gerasimos Gorjan Almasan, ils ont remis Ion Eliade Radulescu proclamation ville et le drapeau en signe de respect pour les gens du pays révolution quarante-huitards. l'esprit national a également été cultivées par Nicolae Iorga (Université PopulaireUn été, 1908), Nicholas Tonitza Miron Radu Paraschivescu. Eléments de la station climatique (430 m alt.). Memorial exposition Nicolae Iorga (maison de personnels au sec. XVIII: mobilier, intérieur, collection de peintures, manuscrits, documents, la correspondance, les publications du scientifique, historien, écrivain, 1871-1940, la pierre et bustes en bronze faites par Maria Grigorescu-Vasilovici Russes Emil, Oscar Han) * * Ethnographie monastère de la vallée Valeni Teleajen (1680.1809; lieu respectueux de la culture) * Maisons N. Tonitza, MR Paraschivescu, maisons Zănescu bourgeois *, fontaines (XVIII-XIX) . Slanic: ville située le long de la rivière éponyme haute vallée (DN 1 102 G A + DJs, 15 km au nord-ouest), dans une dépressionSection entouré de collines (550-680 m alt.). Fer reliques Âge, la fortification des Daces, le nom actuel apparaît dans les documents («Salt Spring« Pluvier ») en 1532. Bien connue des anciens, sel massif qui est de la zone (2 km de long, la largeur maximale de 900 m, 500-600 m d'épaisseur) a été exploité de 1685 jusqu'à ce que ils ont vendu la moitié des prestations moşnenii tOT frontière avec tous les lieux avec du sel, ce qui est de la mine iaste "Mihail Cantacuzino, le droit d'ouvrir un nouveau sel qui leur donne un arrondi C Brâncoveanu en 1691 valent probablement tiré des recettes, d'où son grands fondateurs de Sinaia Ramnicu Sarat Duck, Bucarest. Ciocănaşii "," măglaşii "(plus de 400 en 1815) jusqu'à un sel extrait870 à creuser dans des «cloches» d'un diamètre de 50-60 m, leur effondrement des plafonds a conduit à la formation de lacs. Actuellement plus grand lac salé du pays. Spa. 400 m alt., Développés à partir de 1880 avec piscine, "Baia Résultat de la page (lac crash, 425 m, 7 m de profondeur), "Red Baia" (lac effondrement, à 800 m, la profondeur de 3 m). Mountsel, monument naturel (relique mer miocène, à découvert et sous facteurs atmosphériques a été rayé verticalement de nombreux clints, l'effondrement d'une mine Bell-plafond laissés à découvert "Grotte Bride" et le lac de 30 m de profondeur) * Sel "United" a ouvert en 1870 (14 galeries, deux niveaux, 220 m de profondeur, certaines régions sont pour Antias traitementmatique, l'autre a lieu en aéromodélisme compétitions nationales et internationales, des avantages est l'absence de courants d'air, microcolecţia "Formation du peuple roumain" soulagement de Michel le Brave, Mihai Eminescu, etc monument, drapeaux de combat, des bustes de Trajan et le Decebal, 1970, Justin Nastase) * Salt Museum (l'origine des réserves de sel, faire fonctionner des machines, des valeurssel de cation, des pièces d'intérêt ethnographique) dans "House Cămărăşiei" (1800, classé monument historique) * Eglise, sec. XVIII (restauré par les soins de N. Iorga) * Première Guerre mondiale Monument (1928, John Schmidt-Faur).
Germana
Route: Ploiesti - Campina - Breaza - Sinaia - Busteni - Azuga - Predeal - Brasov - Prejmer - Sacele - Key - Valenii Mountain - Slanic - Ploiesti Obwohl Öffentlichkeit zugänglich recht spät Bewegung (XIX), nicht nur Prahovatal Ruhm schnell übertroffen anderen Bergregionen des Landes, einige mit guten Ruf, aber zu widmenweitgehend mit den wichtigsten Bergfreunde in der Tat die meisten Vorteile folgen: Ferienorte zwischen Campina und Brasov, und damit auch Timis Valley, sind nun Mainstream-Namen im In-und Ausland. Die andere Hälfte der Strecke ist eine etwas seltsame Antwort, viel von der alten Straße nach wie vor spürbar gut Teleajen ValleyFrequenz, auch wenn die Route ist die am stärksten von der Natur und reich an Kunst und Seele Werte begünstigt. Beide Routen führen durch die Karpaten beginnen in Ploiesti, die Wiege des "schwarzen Goldes" bitter vitregiile letzten Krieg gestört, jetzt Befehlshaber der berühmten Stoff Mühlen und Raffinerien. Wie alle anderen empfehlen, dass Reisende ReiserouteIch weiß, dass egal wo, erster Hit the Road für "wir suchen und finden wir uns," zeigt, wie Marcel Breazu irgendwo. Ploiesti: Hügel der Stadt, nahe der Kreuzung mit Teleajen Prahova (DN 1, km 60), in Ploiesti Plain (150 m alt.) Hauptstadt des Kreises Prahova. Vestiges NeolaITIC Spuren von Dacian-römischen Siedlungen (c. II-VII). Wälder in der Vergangenheit, eine legendäre Santa regen Clearing und war mit seinen sieben Söhnen installiert. Radu aus Ploiesti erscheint in einer Urkunde von 1503, Michael der Tapfere liefern unsere Handlungen Ploiesf .. ex curia in 1599, und Tudor ernannte Hauptmann im Jahre 1813 appelliert an SAAC Prahova, animieren GefühleDie Revolte der Eingeborenen, die später im Jahre 1921 manifestierte, 1848 oder 1870, als unter der Führung von Al. Candiano-Smith erklärte eine Bewegung führt zu dem berüchtigten anti-monarchischen Republik. Entwickelt nach der Gründung der ersten Siedlung Gerüste und Raffination (1856-1857), Autobahn (1866) und Länge (1879) in der Prahova Valley. War of Independence ist flüchtigdie Stadt wurde das Hauptquartier der russischen und bulgarischen Freiwilligen Treffpunkt. "... Es wurde Verhandlungen geschaffen haben Allianzen haben Vorschläge abgelehnt erinnerte Nicolae Iorga. Ploiesti war eine Zeit, eine Stadt von weltweiter Bedeutung. "Touristische Attraktionen: - Museum für Geschichte und Archäologie * Kunstsammlung Museum * * Naturwissenschaftliche Museum des EthnoNichita Stanescu Skript * * Statue Memorial Museum livertatii etc.. Campina: City West befindet sich auf der linken Terrasse Prahova River nahe seiner Mündung in Doftana (DN 1 33 km nord-), der Karpaten-Ausläufer (410 m alt.). Prahova den Bereich des fairen und Bräuche von 1500 gehalten, wächst mit der Errichtung der ersten Gerüste intensive Extraktionein erfolgreiches, 1850-1890 und größten Raffinerien in Europa, 1895. Öl-Industrie für die Erfahrung in der Holzverarbeitung neue Formen der Energie ("Solar-Haus"). Nicolae Grigorescu Museum (Haus persönlichen, 1902; Möbel Karton Umbauarbeiten Atmosphäre und Erstellung von Bauteilen repräsentative Maler, 1838-1907) * Museum Memorial Hasdeu(Castel, 1896, persönliche Gegenstände, Bilder, Dokumente, Handschriften und Drucke der eindrucksvollen Persönlichkeit Wissenschaftler, 1836-1907, war der letzte Teil des Lebens von seiner Tochter Julia's Tod, 1869 bis 1888) * Slobozia Kirche (1714; Wandbild , sek. XVIII) * Aurel Vlaicu. Statue (Doina Lie) * Büsten Hasdeu (1935 N. Plamadeala), Nicolae Grigorescu * Heroes MonumentWeltkrieg (1928, Tudor Gheorghe). Breaza: City West auf der Terrasse des Prahova rechts (DJ 101, 10 km nord-), am Fuße des Jeschken toe (743 m alt.). Jungsteinzeit vom Ort der Sitten im Mittelalter die größte und bevölkerungsreichste Karpaten Herd um 1900. Lokale Klima (415 m alt.). Valley Folk Art Museum superioară Prahova (Build, XIX Jahrhunderts. spezifischen Bereich, lokalen Port, Decken, Handtücher, Holzschnitzereien, Stickereien, borangicuri) * Kirche. 1777 * Gh Bibesco House (1848) * Fläche der ethnographischen Interesse. Sinaia Prahovatal Stadt (DN 1 20 km nördlich), am Fuße Ameisenhaufen (2103 m alt.). Spuren aus der Bronzezeit (1800-1700 v. Chr.) und mögliche BeweiseGeto-Daker; Kreuzgang Jahrhunderts. XVI, wo wahrscheinlich Mihail Cantacuzino zu ctitorească beschlossen, im Jahre 1690, kehrte die Sinai. Dajdii geben, Ausnahmen für Corps-Wachen des Klosters und "Road Prahova Constantin Brancoveanu und Michael sütü der Zeit, dass nach 1783, eine Gruppe von Wächtern, um endgültige Stabilität an der Kreuzung mit Izvor PrahovaDie Sehnsucht als die erste Gemeinde lag das Tal entlang Weiler Izvora gegründet. Alle Ortschaften Jahrzehnte zwischen Campina und Protokolle, die von der Gemeinde Podu Neag gehalten, dann Regierung hat den Kern als Ameise beschränkt, erscheint Sinaia Ortsname zum 1. Dezember 1874, die Stadt als solche ist im Jahr 1880 betrachtet - zu den ältesten städtischen Siedlungen Berg din Land. Und selbst dacăN. Iorga war überzeugt, dass im Jahr 1909 "... Sinaia, schön, lobte Sinaia ist nicht und kann nicht eine Stadt sein. Cool und kalt sie pustieşte'1 frühen fordert, widersprach er eine Realität - die Bucegi Pearl "wurde als eine königliche Residenz freigegeben, viligiatură mondänen in der High-End-touristisches Zentrum und internationale Suche. Stayune Klima (700-1000 m alt.) und Wintersport (1000-2000 m alt.) mit geeigneten Einrichtungen: Hotels, Gasthöfe, Campingplätze, Ferienwohnungen, Hütten, Kabel-Verkehr, markierte Wanderwege, Skipisten Alle Ski-, Wellness-Basis (Indicated Magenprobleme, Niere). Sinaia Kloster (1695), "ein zartes Denkmal StilBrancoveanu "wahrscheinlich teilweise durch Parvu Mutu, alte Kunst Ausstellung (Gemälde auf Holz, Plastik, Bücher, Möbel Cobia Kirche Türen gemalt. Sek. XVI) * Stirbey Chapel (XIX, Malerei Tattarescu) * Peles Museum Complex-Pelisor-Laube (1883-1980), nur das Land * Museum Collection "Bucegi Reserve" * Park (1881) * Casino (1912) * Station CERs. (1913, DUIMark Liu, A. Saligny) * typischen Berghütten von Take Ionescu, M. Haret, N. Iorga, Enescu, etc. A. Simu bewohnt. * Bust Schauspieler Brezeanu Iancu, Ehrenbürger der Stadt (D Paciurea, 1935) * * Badea Cartan Grabmal des antifaschistischen Krieges (1979 N. Kruch) * Naturschutzgebiete (Arinişul aus Cumpatu, Kalken der St. Anna und die Perimeter-Plaiului auf dem Land, steile Bucegi in Sinaia Poiana Tapului). Busteni: Stadt Norden liegt auf dem Prahova Valley an der Kreuzung mit Valley Hirsch (DN 1: 8 km), unter Caraiman Massiv (2384 m alt.). Im achtzehnten Jahrhundert bis in die Siedlung rund um das Gasthaus zu erholen "Slonim Stein" wächst ins Leben nach 1882, wenn die Papierfabrik, eine der ältesten in TLandes. Klima-Station (880 m alt. "Tor" zum Bucegi und Üben traditionellen Bereich der "Wander Mut," wie als "alter Mann" Emilian Cristea Klettern) * Kirche, erbaut von König Charles I (Malerei Tattarescu trocken. XIX) * Cezar Petrescu Memorial Exhibition (privates Haus, in 1918, biografische Daten und Referenzen: Kunstwerke, Keramik, GewebeBeliebte Gegenstände für den persönlichen Gebrauch Dokumente in rumänischer und fremdsprachigen Ausgaben des Werkes des Schriftstellers, 1892-1961) * House Nabob Cantacuzino, Constantin Musat 1907 * Corporal. Statue (1928, C Dimitriu Barlad) * Naturschutzgebiete (Abruptul Caraiman, Jepilor Valley). Azuga: Stadt liegen "zwischen County" (DN 1, 4 km nordöstlich), am Zusammenfluss der Bäche Prahovioara (Federn in der Hand], 7 km) und Azuga (abgeleitet aus dem Vorhandensein von Gavan, 18 km) bildet den Prahova River (185 km), auf einer Karte von Johannes Honterus Basel im Jahre 1532 gedruckt, eine der ältesten Ortschaften in der Region erstellt großen Hut in der Nähe von Khan entwickelt (1815) und Glashütte nach 1830 gegründet, als es eröffnet und gehen hinab, gefolgt von Bahn (StationCFR 1881). Klima-Station (900 m alt.) Skipisten, Radwege. Umgebung: Azuga Täler (20 km), Limbăsel (14 km). PREDEAL: divide Stadt in Prahova und Timis (DN 1, 8 km nördlich), das einzige Land, das bis über 1000 m hoch (pasu Predeal, 1033 m alt .). in der Nähe des Tals schimnicii OlArese (1 774), erstes Haus war aus Holz erbaut im Jahre 1830. Climate Urlaubs-und Wintersportzentrum (1040-1500 m alt.) Mit einer breiten Öffnung zu den umliegenden Höhen, markierte Wanderwege, Skipisten, den Transport-Kabel * Kloster Predeal (1774, 1820) * Michael Saulescu Denkmal ( 1930, O. Khan, der Schriftsteller das Gedächtnis, 1888-1916, ehrenamtliche tWeltkrieg, starb in Kämpfe in Predeal) * Bahnhof Predeal Heroes Monument, 1916 (1932, C. Baraschi, 1968 ließ sich in). Brasov: Stadt am Fuße Tampa Mountain (960 m alt.) Sporn des Postavarului Barsa durch die Krümmung Karpaten (DN 1 25 km nördlich), den Aufenthalt von Brasov. Eines der ältesten und Hambardie Siedlungen im Land. Karriere Hügeln, Schnecken, Sprenghi nachfolgenden Generationen aus der Bronzezeit ist der Perimeter auch Sprenghiului Braşovechiul, den Kernel zum ersten Mal eine berühmte Urbanisierung mit ausgestrecktem Arm auf dem Platz - Long Street. Erste Befestigungsanlagen sind auch beim früheren Deutschen Ritterordens, er zeigt auch Spuren Tampa (Ortsname drückenupus die Geto-dakischen Ursprungs sein), ist immer Zeichen von Brasov, wo die traditionelle Belvedere "... Perspektive der Stadt, die Ebene um ihn herum, Berge versetzen zu Grand" (Calinescu). Es war das erste und letzte Hochburg Höhe, wurden nach dem XIV-XVII Jahrhunderten unten, aus Tampa, Warthe Strajii Hill oder Kamm und den Aufstieg angesprochenFortress sich. Mit dass in vielen Fällen Daco-römischen Feuerstelle, des Jahrhunderts. X laue als "Solomon's Stones" Schei, dass durch die erste rumänische Schule (fünfzehnten Jahrhunderts) und illustrierte wäre das älteste in rumänischer Sprache gedruckt durch seinen Fleiß Coresi (1557), "... Ich sah, dass fast alle Deac Sprachen haben das Wort Gottes in ihrer Sprache, aber wir enavămu nicht böse "- Oper-Fundament unserer Schriftsprache. In Brasov Krawatte und das erste Dokument in rumänischer Sprache geschrieben (1521), wusste aus Campulung Neacsu Brief an den Richter anweisen, das Osmanische Brasov über militärische Bewegungen. im Jahr 1600, Michael Brave einberufen siebenbürgischen Landtag am Rathaus, versammelten rumänischen Revolutionäre hier entwickelt haben,Programm im Jahr 1848, die ua Vereinigung der Fürstentümer, schließlich vorgesehen, "Blue Battery (56 Arbeiter aus den Fabriken Tohan) Truppen kämpften heldenhaft gegen Hitler (1944)." Brassovia "im Jahre 1231," Korona "in 1234, Brasov (1294) bis zu uns bringen jedoch erste Echo des Mittelalters. History Museum (Council House, sek. XIV-XVIII, das Emblem "Corona montiuIch cingitur "archäologische Überreste, Dokumente, Drucke, Produkte Zünfte) * Abteilung für Kunst und Ethnographie (Besteck, Holz und Glas Malerei, Grafik, Bildhauerkunst kleinen) * Museum Brasov Castle" (Weavers "Bastion, sek. XVI, Archäologie, Waffen, Modelle, Lapidarium, Raum für Konzerte) * Rumänische Kulturinstitut Museum Complex (School of Schei istV. XV, 1760: Royal Charter, druckt alt, Bibliothek, Ausstellung von Textilien und Bildende Kunst) * Dima Memorial Museum (Gebäude, sek. XIX, original Möbeln, Fotografien, Plakate, Programme, persönliche, Klavier Komponist und Animator Rumänische Chormusik, 1847-1925) * Muresenilor House (Gebäude, XIX Jahrhundert.) Mureseni Aktivität drei: James, der Vater (1812-1887), Kämpferin für die Einführung des rumänischen Bildungswesen in Siebenbürgen, Aurel (Rechtsanwalt) und James (Komponist), das sog. patriotischen unterstützt werden, Beziehungen zu den Rumänen von überall * Brasov Sammlung von Tafelsilber (Parish House) * Forts (XV Jahrhundert XVII: Weiß und Schwarz Towers, Bastion, Catherine's Gate, Bastion Funar, Fragmente von Mauernauf der Website, Zitadelle) * Kirchen Bartholomew (XIII Jahrhundert, das älteste Gebäude der Stadt), Gerüstbau Black (1383 bis 1477, das größte religiöse Bauwerk im gotischen Stil auf dem Lande), (1495-1594, gegründet rumänischen Herrschers Vlad der Mönch, Neagoe, moldauischen Fürsten Petru Cercel und Aaron Fürst, wichtiges Zentrum der lokalen Kultur, der Geist der Einheit ElementRumänen im Alter von vollständig angezeigt) * Casa Kaufleute. 1545, im Renaissance-Stil von Western Apollonia, Witwe des Bürgermeisters Lukas Hirscher, aka Lucaci Hârjilă, Unterstützer Coresi Drucker, die Kosten und den Preis der Zeit baute als 1.000 Rinder (und dies ist ein Weg, um Geschichte, Cincinnati Pavelescu, 1872-1954 , Brasov und in den letzten Jahren seines Lebens, WWWOste anderen:, J? U sind, dass Sie im Alter leben / Die große Kunst zu erzählen Widgets) * Häuser Barock (XVIII-XIX) * Brunnen. 1850, die erste Anlage ihrer Art in der Stadt (Heimatarmee) * Johannes Honterus. Statue (1898, H. Magnussen, Speicher Humanist, Mann der Kultur Brasov, 1498-1549, fundatorul erste Druckerei der Stadt, 1532) * DenkmalWeltkrieg (Bartholomew, 1920). Prejmer: Depression Common in Brasov (DN 10, 17 km nordöstlich), Sekunden bezeugt in. XIII strategischer Bedeutung, seine Position am Eingang zum Barsa Oituz und Täler von der Felge. Bauernpartei. 1427, das stärkste in Siebenbürgen (verbrannte 50-fache desIm Laufe der Zeit immer noch beeindruckend: 12 Meter hoch Vorhänge, relativ runde Gehäuse mit einem Durchmesser von 80m, Pannenhilfe, vier Türmen und einem breiten Barbacan, Tore Hers, 275 Zimmer in vier Stufen für die Zuflucht und Lieferungen, Montage mehr Arkebuse einen gleichzeitigen Betrieb in einer Art "Orgel Tod" Kirche im gotischen Stil in der frühen 1250, mit pictuMiss Jahrhunderts. XV) * Orthodoxe Kirche. 1769 * Naturschutzgebiet (Wald mit Eichen, Hainbuchen und Eschen umgeben von Feuchtgebieten). Sacele: Durbav Valley Stadt, zwischen Tărlung und Timis (DN 1A, 25 km süd-westlich), die scharfe Mount (1058 m alt .) aus Piatra Mare. City wurde durch die Fusion von vier der "Seven gebildetDörfer als solche seit der Jahrhundertwende. XIV aufgeführt, während Wald Highiş mehr "Sylva Carbonara (săcelenii wurden cărbunarii Brasov), Alter Hirten trăistari" und "Hirten", die großen Züchter. Lokale klimatische Faktoren (650 m alt.). Ethnographische Ausstellung (Geschichte, traditionelle Berufe, Ethnographie und Volkskunst spezifischen Tărlungulu Valleyi), Zehnten House (Domus dominorum, 1543) * Cross Denkmal für die Helden der Bukowina "... Lehrer und Ion Dumitru, ehemaligen österreichisch-ungarischen Armee, im Oktober 1916 hingerichtet und in die Grube geworfen gegraben für sie, weil Söhne weigerten sich zu kämpfen rumänischen Brüder '* Fair (jährliche Volksfest im Juli). KEYSA: Das Dorf am Teleajen Valley (DN 1A, 40 km süd-westlich gelegen), in den Ausläufern Ciucas (Zaganu, 1883 m alt.). Lokalität um einen Tempel Kloster Nach der Säkularisation im Jahre 1863 basiert, als die Errichtung einer Residenz für Charles. Klima-Station (900 m alt., Möglichkeiten zum Wandern und Wintersport). Valley Museum Improvementerioare der Teleajen (Komplexität umliegende Bergwelt Flora und Fauna im Rahmen der Erhalt des ökologischen Gleichgewichts) * Kloster-Taste (hölzernes Gebäude um 1780 Valley Tampa, Maurerarbeiten im Jahr 1835 mit Unterstützung der großen Gouverneur Mihalache Ghica, gemalt von dem Maler Nahum 1837) . Valenii MOUNTAIN: Teleajen Talort in ZusammenflussNTA mit Văleanca (DN 1A, 36 km südöstlich), im Karpatenvorland (500-700 m alt.). Bei großen Kreuzung, erwähnt der Festlegung eines Befehls des Prinzen Dan II als "Székelyhíd Fair" durch den Zoll, 1431 stattfand, zum Thema "The Road Teleajen" (die alte römische traect) intensive Beziehung mit Brasov (1503) , Hauptstadt der Grafschaft SAAC (1645-1833, als über Bucov definierenITIV Wohnsitz). Griechische Schule im Jahr 1800 und zum anderen mit Nachhilfe in der rumänischen (1832), dessen erster Lehrer, und David John Gerasimos Gorjan Almasan übergaben sie Ion Eliade Radulescu Stadt Verkündigung und die Flagge als Zeichen der Einhaltung der Achtundvierziger Revolution Einheimischen. National Geist wurde durch Nicolae Iorga (Volkshochschule angebautEin Sommer, 1908), Nicholas Tonitza Miron Radu Paraschivescu. Elemente der Klima-Station (430 m alt.). Gedenkausstellung Nicolae Iorga (persönliche Haus trocken. XVIII: Möbel, Innenausstattung, Sammlung von Gemälden, Manuskripten, Dokumente, Korrespondenz, Veröffentlichungen der Wissenschaftler, Historiker, Schriftsteller, 1871-1940, Stein und Bronze Büsten von Maria Grigorescu gemachtEmil-Vasilovici Russen, Oscar Han) * * Ethnographie Kloster im Tal Teleajen Valeni (1680.1809; bleibende Stätte der Kultur) * N. Häuser Tonitza, MR Paraschivescu, Zănescu * Städter Häuser, Brunnen (XVIII-XIX) . Slanic: City West entlang der oberen Tal des Flusses Namensvetter (DN 1 102 G A + DJs, 15 km nord-), in eine DepressionAbschnitt von sanften Hügeln (550-680 m alt umgeben.). Reste der Eisenzeit, dakischen Festung; aktuelle Name erscheint in den Dokumenten ("salzige Quelle" Salter "), im Jahre 1532. Obwohl der alte bekannte, massive Salz, das den Bereich (2 km lang ist, wurde die maximale Breite von 900 m, 500-600 m dick) aus dem Jahre 1685 betrieben, bis sie die Hälfte der verkauften Leistungen moşnenii tot Grenze der ganze Platz mit Salz, das IAESTE of mine "Mihail Cantacuzino, das Recht auf ein neues Salz, das ihnen eine abgerundete C Brâncoveanu im Jahr 1691 vermutlich wert die Einnahmen gezogen, daher der große Begründer der offen ist Sinaia Ramnicu Sarat Duck, Bukarest. "Ciocănaşii", "măglaşii" (über 400 in 1815) extrahiert, bis ein Salz870 Graben im "Glocken" mit einem Durchmesser von 50-60 m Decke Zusammenbruch, die zur Bildung von Seen geführt. Gegenwärtig der landesweit größten Salz. Spa. 400 m alt., Nach 1880 entwickelt, mit Stränden, "Baia Ergebnis-Seite (Absturz See, 425 m, 7 m Tiefe), "Red Bad (See des Zusammenbruchs, 800 m, 3 m Tiefe). MountSalz, Naturdenkmal (Miozän Meer Relikt freigelegt und unter atmosphärischen Faktoren wurde vertikal gestreifte clints viele, der Einsturz einer Decke Bell Mine unbedeckt gelassen "Cave Bride" und der 30 m tiefen See) * Salt "United" öffnete im Jahr 1870 (14 Galerien, zwei Ebenen, 220 m Tiefe, sind einige Bereiche für die Behandlung Antiasmatic, der andere findet in nationalen und internationalen Wettbewerben aeromodelism, Nutzen-, ist das Fehlen der Luftströmung; microcolecţia "Formation des rumänischen Volkes" Linderung von Michael der Tapfere, etc. Eminescu Denkmal Schlacht Fahnen, Büsten und Trajan Decebal, 1970, Justin Nastase) * Salt Museum (der Ursprung des Salzes behält, beim Bedienen von Maschinen, WerteKation Salz, Stücke von ethnographischen Interesse) in "House Cămărăşiei" (1800, Denkmalschutz) * Kirche, Sek. XVIII (wieder unter der Obhut von N. Iorga) * Weltkrieg-Denkmal (1928, John Schmidt-Faur).
Rusa
Маршрут: PLOIESTI - Campina - Breaza - Синая - Буштень - Azuga - Предял - Брашов - Prejmer - Săcele - Ключ - Вэлени гора - Slanic - PLOIESTI Хотя общественного движения открытого довольно поздно (XIX), а не только долины Прахова слава быстро превзошел других горных районах страны, некоторые с репутацией, но и уделятьв значительной степени устранить основные любителей горных, на самом деле проводить самые выгодные: станции между Campina и Брашов, Timis долины, включая такие и в настоящее время первый план во имя страны и за рубежом. Другая половина схема довольно странный ответ, много на старой дороге остается заметно также Teleajen Валличастоты, даже если маршрут наибольшего благоприятствования ценности природы и богатыми в искусстве и в душе. Оба маршрута через Карпаты начать в Плоешти, колыбель "черного золота" с горечью расстроен vitregiile минувшей войны, в настоящее время командовал известный ткани фабрик и заводов. Как и все другие, рекомендуют, чтобы путешественники маршрутЯ знаю, что неважно где, первый удар дороге "мы стремимся, и мы находимся", показывает, как Марсель Breazu куда-то. Плоешти: холма с видом города, недалеко от пересечения с Teleajen Прахова (DN 1, км 60), в равнинных Плоешти (150 м альт.) капитал Прахова County. остатки НеолаITIC следы дако-римского поселения (ок. II-VII). в лесах прошлом легендарной Санта дождь очистки и был установлен его семь сыновей. Раду из Плоешти появляется в документе от 1503, Михая Храброго поставляем наши Ploiesf актов .. бывших курии в 1599 году, и Тудор Владимиреску назначен капитаном в 1813 потворствует Saac Прахова уезд, живой чувстваВосстание туземцев, выразил позднее в 1921, 1848 или 1870, когда под руководством Al. Candiano-Смит заявил движение приводит к пресловутой борьбе с монархической республики. Разрабатывает после создания первого поселения леса и переработку (1856-1857), шоссе (1866) и отслеживать (1879) в долине Прахова. Война за независимость преходящев городе создан Генеральный штаб русской и болгарских ополченцев месту сбора. "... Там была переговоров создали союзы отказался предложения напомнил Николае Йорга. Плоешти Было время, город мирового значения. "Туристические достопримечательности - Музей истории и археологии * Художественная коллекция * * Музей естествознания Музей ЭтноНикита Stanescu сценарий * * Статуя мемориальный музей livertatii т.д.. CAMPINA: город расположен на левом терраса Прахова близ ее слияния с Doftana (DN 1 33 км к северо-запад), предгорье Карпат (410 м переменный). Прахова области справедливой и обычаев, проведенных 1500, рост с созданием первого леса интенсивной добычиуспешным, 1850-1890 и крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в Европе, 1895. Нефтяная промышленность, обработка древесины, экспериментируя с новыми видами энергии ("Солнечный дом"). Музей Николая Григореску (частный дом, 1902, оригинальная мебель, восстановить рабочую атмосферу, представитель части создания художник, 1838-1907) * Музей Мемориал Хашдеу(Кастель, 1896, личные вещи, произведения искусства, документы, рукописи и печать флагов личности ученого, 1836-1907, отмеченные последнюю часть жизни смерти своей дочери Юлии, 1869-1888) * Слободзея церковь (1714; росписи сухой. XVIII) * Аурел Влайку. Статуя (Doina Ли) * бюсты Хашдеу (1935 Н. Плэмэдялэ), Николае Григореску * Герои памятникМировой войны (1928, Тудор Георге). BREAZA: города, на правом терраса Прахова (DJ 101, в 10 км к северо-западу), на палец ноги хребта (743 м переменный). Неолита остается от места таможенного оформления в средние века, самый большой и многолюдный карпатских очага в 1900 году. Местный климат (415 м переменный). Валли-музей народного искусства суperioară Прахова (Build, XIX века. конкретной области, локальный порт, ковры, полотенца, резьба по дереву, вышивка, borangicuri) * Церкви. 1777 * Gh Bibesco дом (1848) * Площадь этнографический интерес. Синая Прахова Долина города (DN 1 20 км к северу), на муравейник футов (2103 м переменный). Следы бронзового века (1800-1700 до н.э.) и возможные доказательства,Гето-даков; монастырь века. XVI, вероятно, где Михаил Кантакузино решил ctitorească, в 1690, вернулся на Синайском полуострове. Dajdii делать исключения для корпуса-охранники монастыря и "Дорога Прахова Константин Брынковяну и Майкл суту времени, что после 1783 года группа опекунов прочной стабильности на границе с Извор ПраховаСтремление основан как первый сообщества лежал по долине хутора Извора. Все местности десятилетий между Campina и журналы хранятся в муниципалитете Podu Neag, то правительство сократился ядра в Ant, Синая топоним появляется на 1 декабря 1874, город рассматривается в качестве такового в 1880 - одной из старейших городских поселений горных дип страны. И даже dacăN. Йорга был убежден, в 1909 году, что "... Синая, красивая, похвалил Синае не является и не может быть город. Cool и холодной она называет pustieşte'1 рано, он противоречит действительности - Bucegi Жемчужина "была выпущена в качестве королевской резиденции, viligiatură модный курорт в высокий туристический центр конца и международный розыск. Пребываниеипе климат (700-1000 м переменный) и зимних видов спорта (1000-2000 м альт.) с соответствующими объектов: отелей, гостиниц, кемпингов, коттеджей, домиков, кабель транспорта, трассы, трассы все лыжи, спа-основе (минеральные воды, указанных в расстройств желудка, почек). Монастырь Синая (1695), "тонкий стиль памятникБрынковяну ", вероятно, окрашены в частично Парву Муту, старый художественная выставка (живопись по дереву, скульптура, книги, мебель двери Кобия церкви. Сек. XVI) * Часовня Stirbey (XIX, живопись Таттареску) * Музейный комплекс Пелеш-Pelisor-Арбор (1883-1980), только страны * Музей Коллекция "Bucegi заповедник" Парк * (1881) * Казино (1912) * Станция ССВ. (1913, DUIMark Liu, А. Салиньи) * типичные дома горных населенных Возьмите Ионеску, М. Харет, Н. Йорга, Энеску и т.д. A. Simu. * Бюст Янко Brezeanu актер, почетный гражданин города (D Paciurea, 1935) * * Badea картановского могиле памятник антифашистской войны (1979 Н. Kruch) * Заповедники (Arinişul от Cumpatu, известняки, Санкт- Анна и по периметру Plaiului коттеджи, крутые Bucegi в Синае городок Poiana Tapului). Буштень: город расположен на Прахова долине на границе с Валли оленей (DN 1: 8 км к северу), в соответствии Caraiman массива (2384 м переменный). В восемнадцатом веке, чтобы восстановить урегулирования вокруг гостиницы "Слонимская камень" растет на свет после 1882, когда бумажная фабрика, одна из старейших в Tстране. Климатического курорта (880 м переменный, "Gateway" в Bucegi и традиционные области практики "туризм мужество", как имя "Санта" Emilian Кристя восхождения) * Церковь, основанная королем Карлом I (картина Таттареску сухой. XIX) * Цезарь Петреску Мемориал выставка (частный дом, в 1918 году, биографические и библиографические данные: произведения искусства, керамики, тканиПопулярные предметы для личного использования документов на румынском и зарубежных изданиях язык оперы писатель, 1892-1961) Дом Кантакузино Набоб *, 1907 * Телесные Константин Musat. статуя (1928, C Dimitriu Барлад) * Заповедники (Abruptul Caraiman, Jepilor долина). Azuga: город лежал "между Каунти" (DN 1, 4 км северо-восток), в месте слияния потоков Prahovioara (источники в руках], 7 км) и Azuga (вытекает из наличия Гавани, 18 км), образуя реки Прахова (185 км) Карта составленным Джоном Honterus напечатан в Базеле в 1532; местных одним из старейших поселений Великий шляпу развитых вблизи Хан (1815) и стекольный завод, созданных после 1830, когда он открыл и идти вниз по течению, а затем по железной дороге (станцияCFR 1881). Климат станции (900 м альт.) Лыжные трассы, велосипедные маршруты. Окружение: Azuga долины (20 км), Limbăsel (14 км). Предял: разделить город в Прахова и Timis (DN 1, 8 км к северу), единственная страна, которая более 1000 м (Пасу Предял, 1033 м альт .). в районе долины schimnicii OlArese (1774), первый дом был построен из дерева в 1830 году. Климат курорта и зимнего спорта (1040-1500 м альт.) с широким отверстием в окрестных высот, трасс, горнолыжных склонов, транспорта кабель * Предял монастырь (1774, 1820) * Майкл Saulescu памятник ( 1930, О. Хан, память писателя, 1888-1916, волонтер тПервой мировой войны, умер в боевых действиях в Предял) * Предял станции Героев памятника 1916 (1932, C. Baraschi, поселился в 1968). BRASOV: город, расположенный у подножия Тампа-Маунтин (960 м альт.) Отрог Postavarului по Барса, искривление Карпат (DN 1 25 км к северу), место жительства уезда Брашов. Один из старейших и наиболее Hambarнаселенных пунктов в стране. Карьера холмы, улитки, Sprenghi грядущие поколения от бронзового века, по периметру также Sprenghiului Braşovechiul, ядро впервые знаменитый урбанизации с протянутой рукой на площадь - Лонг-стрит. Первый укреплений может произойти даже раньше Тевтонского ордена, он также следы Тампа (топоним прессыupus быть гето-даков происхождения), всегда марка Брашов, где традиционные Бельведер "... перспективы города, равнина вокруг него, чтобы удалить горах Гранд" (Кэлинеску). Это был первый и последний оплот высоты, после XIV-XVII веков были подняты ниже, из Тампа, Warthe Strajii холм, или и ростСамой крепости. При том, что во многих случаях дако-римской очага в SEC. X теплой, как "Камни Соломона" Шей проиллюстрировать, что будет первой румынской школы (пятнадцатого века) и старый напечатан в румынском через его старательно Кореей (1557), "Дик ... Я увидел, что почти все Языки есть слово Божие на их родном языке, но мы анavămu не сержусь "- опера-фундамент нашего литературного языка. В Брашове галстук и первого документа, написанного на румынском языке (1521), знал из письма Кымпулунг Neacsu судье поручить Османской Брашов о передвижениях войск. в 1600 году, Майкл Смелый созвал Трансильвании Диета при Совете дома, румынский революционеров собрались здесь разработалив 1848 году программу, которая предусматривает, в частности, объединение княжеств, наконец, "Blue батареи (56 рабочих с заводов Tohan) войска героически сражались против Гитлера (1944)." Brassovia "в 1231," Корона "в 1234, Брашов (1294), однако, привести к нам первый эхо средневековья. исторический музей (Совет дома, с. XIV-XVIII, эмблема "Corona montiuЯ cingitur "археологические памятники, документы, гравюры, изделия гильдий) * Разделы искусства и этнографии (столовые приборы, деревянных и стеклянных живопись, графика, скульптура малых) * Музей Брашов Замок" (Бастион ткачей, сек. XVI, археологии, доспехи, модели, лапидарий, место для концертов) * Румынский культурный музей-комплекс (школа является ШейВ. XV, 1760: королевские хартии, старые издания, библиотека, художественная выставка текстиля и пластмассы) * Дима мемориального музея (здание, с. XIX, оригинальная мебель, фотографии, афиши, программы, личный, композитор фортепиано и аниматор Румынский хоровой музыки, 1847-1925) * Muresenilor дом (здание, XIX века.) Mureseni деятельности 3: Джеймс, отец (1812-1887), борец за введение румынского образования в Трансильвании, Aurel (юрист) и Джеймс (композитор), который будет называться патриотических поддерживает отношения с румынами отовсюду * Брашов коллекция серебряных изделий (окружной Дом) * Форты (XV век XVII: белый и черный Towers, Бастион, Ворота Екатерины, Бастион Фунар, фрагменты стенна сайте, Citadel) * Церкви Варфоломей (XIII-века, самое старое здание в городе), черный (1383-1477, крупнейший религиозное здание в готическом стиле в стране), леса (1495-1594, основанная Румынский правитель Влад Монах, Neagoe, молдавский правитель Cercel Петру и князь Аарон, важный центр местной культуры, дух единства элементРумыны в возрасте от полной мере показали) * Merchants House. 1545, построен в стиле ренессанс западных Аполлония, вдова мэра Hirscher Лукас, известный Lucaci Hârjilă, сторонником Кореей принтер, стоимость, цена на время, а крупного рогатого скота 1000 (а это путь к истории, Pavelescu Цинциннати, 1872-1954 , Брашов и в последние годы его жизни, WWWОсте друга, J? U тот, кто будет жить в веках / великое искусство говорить виджеты ") * Дом в стиле барокко (XVIII-XIX) * фонтан. 1850, первый объект такого рода в городе (Армии Крайовой) * Йоханнес Honterus. статуя (1898, H. Magnussen, памяти, гуманиста, человека культуры Брашов, 1498-1549, первый fundatorul печати города, 1532) * ПамятникМировой войны (Варфоломей, 1920). Prejmer: Депрессия Общие находится в Брашове (DN 10, 17 км на северо-восток), зафиксированных в считанные секунды. XIII важными свою стратегическую позицию у входа в Барса Oituz и долины от обода. Крестьянин. 1427, сильнейший в Трансильвании (горели 50 разС течением времени, по-прежнему впечатляют: шторы высотой в 12 метров, относительно круговой корпус 80 в диаметре, ДПС, четыре башни и широкие Barbacan, ворота ее, 275 номеров на четырех уровнях о предоставлении убежища и материалов, монтаж более пищаль работать одновременно в своего рода "орган смерти" готическая церковь в начале 1250, с живописнымМисс века. XV), * Православной Церкви. 1769 * природный заповедник (леса из дуба, граба и ясеня окружении водно-болотных угодий). Săcele: Durbav Валли города, между Tărlung и Timis (DN 1A, 25 км к юго-западу), резкое горы (1058 м альт .) из Пьятра Маре. Город был образован в результате объединения четырех "СемьДеревни перечислены в качестве таковых с веке. XIV, в то время как леса Highiş теперь называется "Сильва карбонара (săcelenii были cărbunarii Брашов), возраст пастухов trăistari" и "пастырей", большой заводчиков. Местные климатические факторы (650 м переменный). Этнографическая выставка (история, традиционные занятия, этнографии и народного искусства конкретных Tărlungulu Валлия), десятину дом (Domus dominorum, 1543) * Креста мемориала в память о героях Буковина "... преподавателей и Ион Думитру, бывшей австро-венгерской армии, выполненные в октябре 1916 и брошен в яму вырыли для них, потому отказались воевать братьев сыновей Румынский * ярмарка (ежегодный фольклорный фестиваль в июле). KEYS: Деревня, расположенная на Teleajen Valley (DN 1A, 40 км юго-запад), в предгорьях Ciucaş (Zaganu, 1883 м переменный). Населенный пункт основан на храм монастыря после секуляризации в 1863 году, считается возведение резиденции Чарльза. Климат станции (900 м переменный, возможности для пешего туризма и зимних видов спорта). Валли-музей улучшениеerioare из Teleajen (сложность окружающего флоры горных и фауны в контексте поддержания экологического баланса) * Монастырь ключ (деревянное здание в 1780 году, Долина Тампа, строительство в 1835 году при поддержке великого губернатора Mihalache Гика, написанный художником Наум 1837) . Вэлени де горе долине город Teleajen при впаденииНТА с Văleanca (DN 1A, 36 км на юго-восток), в предгорьях Карпат (500-700 м переменный). На крупных перекрестках, упоминание настройки командованием князя Dan II как "Székelyhíd ярмарка", состоявшейся обычаи, 1431, на "Дорога Teleajen" (бывшая traect Roman) интенсивные отношения с Брашов (1503) , столица округа Saac (1645-1833, когда в течение Bucov определитьitiv жительства). Греческие школы в 1800 году, а другой с преподаванием на румынском языке (1832), который первым учителем, и Дэвид Джон Герасима Gorjan Almasan, они передали воззвание и Ион Элиаде Радулеску города флаг в знак присоединения к революции 40-eighters местных жителей. Национальный дух был также культурных Николае Йорга (Народный УниверситетЛетом 1908), Николай Tonitza Мирон Раду Paraschivescu. Элементы климата станции (430 м переменный). Мемориальной выставки Николае Йорга (личный дом сухой. XVIII: мебель, интерьер, коллекция картин, рукописей, документы, переписка, публикации ученого, историка, писателя, 1871-1940, каменные и бронзовые бюсты, выполненный Марией ГригорескуЭмиль-Vasilovici русских, Оскар Хан) * Музей этнографии Валли Teleajen * Вэлень монастырь (1680.1809; неизменной место культуры) * Дома Н. Tonitza, MR Paraschivescu, Zănescu дома * горожанина, фонтаны (XVIII-XIX) . SLANIC: город расположен вдоль верхней одноименной долине реки (+ DJ DN 102 г, 15 км на северо-запад), в депрессиюРаздел окруженной холмами (550-680 м переменный). Остатки железного века, даков фортификации, нынешнее название появляется в документах ("соленые весны" солью "), в 1532. Хотя известен с древнейших времен, соль блоке, который земельном участке (2 км, максимальная ширина 900 м, 500-600 м) осуществляется с 1685, пока не продал половину moşnenii обеспечить тграницы OT весь дом с солью, которая iaste шахты "Михаил Кантакузино, вправо, чтобы открыть новые соли, которая дает им округлые C Брынковяну в 1691 году, вероятно, стоит доходов вытащил, следовательно, его великих основателей Синая Рымнику Сарат Дак, Бухарест ". Ciocănaşii", "măglaşii" (более 400 в 1815) до извлечения соли870 копаться в "колокола" с диаметром 50-60 м потолка краха, который привел к образованию озера. Крупнейших соли В настоящее время в стране. Spa. 400 м переменный, разработанные после 1880, с пляжами, "Бая Найдено страниц (озеро краха, 425 м, глубина 7 м), "Красный Байя" (озеро краха, 800 м, 3 м максимальная глубина). Маунтсоль, природный памятник (миоцен море реликвия, обнаружили и при атмосферных факторов полосами вертикально Клинтс многих, крах мин потолок-Белл непокрытым Пещера невеста "и 30 м в глубину озера) * Соль "Юнайтед" открыл в 1870 году (14 галерей, на двух уровнях, 220 м глубиной, в некоторых районах для лечения Антиатматик, другой занимает место в национальных и международных соревнованиях aeromodelism, совместного использования выгод, является отсутствие воздушных потоков, microcolecţia "Формирование румынского народа" помощи Михая Храброго и т.д. Эминеску памятник, боевые знамена, бюсты и Траяна Кишинэу, 1970, Джастин Настасе) * Соль музей (начало солевых запасов, операционные машины, ценностикатиона соли, кусочки этнографического интереса) в "Доме Cămărăşiei" (1800, исторический памятник) * Церковь, сек. XVIII (восстановлены под наблюдением Н. Йорга) * Памятник мировой войны (1928, Джон Шмидт-Фаер).
Portugheza
Percurso: Ploiesti - Campina - Breaza - Sinaia - Busteni - Azuga - Predeal - Brasov - Prejmer - Sacele - Key - Vălenii Montanha - Slanic - Ploiesti Embora tardia público bastante movimento aberto (XIX), não só Prahova Valley fama rapidamente superou outras áreas de montanha do país, alguns com reputação estabelecida, mas para se dedicarprincipalmente os amantes do mountain endereço principal, na realidade as consequências mais benéficas: resorts entre Campina e Brasov, River Valley Timis incluindo tais e agora estão na vanguarda do nome do país e no exterior. A outra metade do circuito é uma resposta um tanto estranho, grande parte da antiga estrada continua visivelmente bem Teleajen Valleyfreqüência, mesmo que o percurso é o mais favorecido pela natureza e rica em arte e os valores da alma. Ambas as rotas atravessar os Cárpatos começam em Ploiesti, berço do "ouro negro" terrivelmente perturbado pela guerra vitregiile passado, hoje comandando pelas fábricas de tecido famosos e refinarias. Como todos os outros, recomendo que o itinerário viajantesEu sei que não importa onde, em primeiro lugar o pé na estrada para "nós procuramos e nos encontramos", revela como Marcel Breazu em algum lugar. Ploiesti: colina da cidade, perto do cruzamento com Teleajen Prahova (DN 1, km 60), em Ploiesti Plain alt m (150.) capital do condado de Prahova. vestígios NeolaItic vestígios de assentamentos dácio-romano (c. II-VII). nas florestas do passado, um lendário Santa chuva de compensação e foi instalado com seus sete filhos. Radu de Ploiesti aparece em um documento de 1503, Michael the Brave Ploiesf entregar nossos atos .. ex cúria em 1599, e Tudor Vladimirescu nomeado capitão em 1813 subserviente, SAAC concelho Prahova, animar sentimentosA revolta dos indígenas, expresso mais tarde, em 1921, 1848 ou 1870, quando, sob a liderança da Al. Candiano-Smith declarou um movimento leva à república notório anti-monárquico. Desenvolve-se após a criação do primeiro assentamento andaimes e refino (1856-1857), estrada (1866) e faixa (1879), no Vale Prahova. Guerra da Independência é passageiraa cidade estabeleceu o quartel-general dos voluntários russos e búlgaros recolhimento lugar. "... Houve negociações criaram alianças ter recusado propostas de Nicolae Iorga lembrou. Ploieşti foram uma época, a cidade de importância mundial ". Atracções turísticas - Museu de História e Arqueologia * Museum of Art Collection Museu de Ciências Naturais da Ethno *Nichita script Stanescu * Estátua Memorial Museum livertatii etc. Campina: cidade situada à esquerda do rio Prahova esplanada perto da sua confluência com Doftana (DN 1 33 km a noroeste), no sopé dos Cárpatos (410 m alt.). Prahova o reino dos costumes justo e realizada em 1500, crescendo com a criação do andaime primeira extração intensivaum sucesso, 1850-1890 e maiores instalações de refinação na Europa, 1895. Indústria do petróleo, processamento de madeira, experimentando novas formas de energia ("casa solar"). Museum Nicolae Grigorescu (casa privada de 1902, mobiliário original, restaurando ambiente de trabalho, peças representativas do pintor criação, 1838-1907) * Museu Memorial Hasdeu(Castel, 1896, objetos pessoais, obras de arte, documentos, manuscritos e impressos evocativa do cientista personalidade, 1836-1907, marcou a última parte da vida a morte de sua filha Julia, 1869-1888) * Slobozia Igreja (1714; mural seca. XVIII) * Vlaicu Aurel. estátua (Lie Doina) bustos * Hasdeu (1935 N. Plamadeala), Nicolae Grigorescu * Heroes MonumentGuerra Mundial (1928, Tudor Gheorghe). Breaza: cidade, na esplanada Prahova (DJ 101, 10 km a noroeste), no cume dedo do pé (743 m alt.). Neolítico continua do local de costumes, na Idade Média, o coração maior e mais populoso dos Cárpatos por volta de 1900. climáticas locais (415 m alt.). Vale su Museu de Arte Popularperioară Prahova (Build, século XIX. área específica, o porto local, tapetes, toalhas, esculpida em madeira, bordados, borangicuri) * Igreja. 1777 * House Bibesco Gh (1848) * Área de interesse etnográfico. Sinaia cidade Prahova Valley (1 km ao norte DN 20), no formigueiro pés (2.103 m alt.). Vestígios da Idade do Bronze (1800-1700 aC) e eventuais provasGeto-Dacian; século claustro. XVI, onde provavelmente Mihail Cantacuzino ctitorească decidiu, em 1690, devolveu o Sinai. Dajdii dar isenções para Corps-guardas do mosteiro e "Road Prahova Constantin Brancoveanu e Michael Sutu o tempo em que, após 1783, um grupo de tutores para a estabilidade final no cruzamento com Izvor PrahovaLonging fundada como a primeira comunidade a estabelecer ao longo do vale Izvora aldeia. Todas as décadas localidades entre Campina e registros mantidos pelo município podu Neag, em seguida, encolheu o governo central em Formiga, Sinaia topónimo aparece no 01 de dezembro de 1874, a cidade é considerada como tal em 1880 - entre as mais antigas povoações de montanha urbana din país. E mesmo Dacan. Iorga estava convencido de que em 1909 "... Sinaia, bonito, elogiou Sinaia não é e não pode ser uma cidade. Fresco e frio, ela chama um pustieşte'1 cedo, ele contradiz a realidade - o Pearl Bucegi "foi lançado como uma residência real, viligiatură elegante resort, no centro da parte alta do turismo e pesquisa internacional. Stayclima une (700-1000 m alt.) e desportos de Inverno (1000-2000 m alt.) com instalações adequadas: hotéis, pousadas, campings, cabanas, cabanas, o transporte por cabo, marcado trilhas, pistas todos esqui, spa base (mineral indicaram problemas de estômago, rins). Mosteiro de Sinaia (1695), "um monumento de estilo delicadoBrancoveanu "provavelmente pintados em parte por Pârvu Mutu, exposições de arte antiga (pinturas em madeira, esculturas, livros, mobiliário portas da igreja Cobia. Sec. XVI) * Capela Ştirbey (XIX, pintura Tattarescu) * Peles Museum Complex-Pelisor-Arbour (1883-1980), apenas o país * Museu Colecção "Bucegi Reserve" * Park (1881) Casino (* 1912) * Estação de RCEs. (1913, DUIMark Liu, A. Saligny) * casas típicas de montanha habitada por Take Ionescu, M. Haret, N. Iorga, Enescu, etc A. Simu. * Bust ator Brezeanu Iancu, cidadão honorário da cidade (D Paciurea, 1935) * Badea Cartan Tomb Monumento da guerra anti-fascista (1979 N. Kruch) * Reservas Naturais (Arinişul de Cumpatu, calcários do St. Anna eo perímetro PlCasas aiului, Bucegi íngreme em Sinaia Poiana Tapului). Busteni: cidade situada no vale de Prahova, na junção com o vale dos cervos (DN 1: Norte 8 km), sob Caraiman Massif (2.384 m alt.). Por volta do século XVIII para recuperar a resolução em torno da pousada "pedra Slonim" cresce em ser após 1882, quando a fábrica de papel, uma das mais antigas da Tpaís. Estação Climática (880 m alt. "Gateway" para o Bucegi e área de atuação tradicional caminhada "Coragem", como chamado de "velho" Emilian Cristea escalada) * Igreja, fundada pelo rei Charles I (pintura Tattarescu seca. XIX) * Cezar Petrescu Memorial Exhibition (casa privada, em 1918, dados biográficos e bibliográficos: obras de arte, cerâmica, tecidosOs artigos populares para uso pessoal documentos em romeno e edições de língua estrangeira da obra do escritor, 1892-1961) * House nababo Cantacuzino, Musat Constantin 1907 * Corporal. estátua (1928, C Dimitriu Barlad) * Reservas Naturais (Abruptul Caraiman, Jepilor Valley). Azuga: cidade situada "entre County" (DN 1, 4 km ao nordeste), na confluência dos córregos Prahovioara (molas na mão], 7 km) e Azuga (derivam da presença de Gavan, 18 km), formando o rio Prahova (185 km), desenhou o mapa impresso por John Honterus Basel em 1532, uma das mais antigas povoações locais grande chapéu desenvolvido perto de Khan (1815) e fábrica de vidro estabelecida após 1830, quando abriu e desça stream, seguido por transporte ferroviário (estaçãoCFR 1881). Estação Climática (900 m alt.) Pistas de esqui, trilhas de bicicleta. ARREDORES: vales Azuga (20 km), Limbăsel (14 km). Predeal: cidade divide em Prahova e Timis (DN 1 km ao norte 8), o único país que a mais de 1000 m de altura (pasu Predeal, m alt 1033 .). nas proximidades do vale schimnicii OlArese (1774), primeira casa foi construída de madeira em 1830. estância climática e de desportos de Inverno (1040-1500 m alt.) Com uma grande abertura para as alturas circundantes, trilhas marcadas, pistas de esqui, o cabo de transporte * Mosteiro Predeal (1774, 1820) * Michael monumento Saulescu ( 1930, O. Khan, a memória do escritor, 1888-1916, t voluntárioI Guerra Mundial, morreu em combate em Predeal) * Predeal estação Heroes Monument, 1916 (1932, C. Baraschi, estabelecido em 1968). BRASOV: cidade no sopé do Monte Tampa (960 m alt.) Esporão de Postavarului por Barsa, os Cárpatos curvatura (DN 1 25 km ao norte), a residência do município de Braşov. Uma das mais antigas e Hambaros assentamentos no país. colinas de carreira, caracóis, Sprenghi gerações da Idade do Bronze, o perímetro é também Sprenghiului Braşovechiul, urbanização primeira vez com um núcleo de um braço estendido anunciado pela Square - Long Street. primeiras fortificações pode ocorrer até mesmo antes Cavaleiros Teutônicos, ele também mostra traços Tampa imprensa topónimo (upus ser a origem Geto-Dacian), sempre marca de Brasov, onde o Belvedere tradicional "... perspectiva da cidade, a planície em torno dele, para remover montanhas é grande" (Calinescu). Foi o primeiro e último reduto altitude, na sequência dos séculos XIV-XVII foram colocadas abaixo, de Tampa, Warthe Strajii Hill ou crista eo aumentoFortaleza si. Com esse coração Daco-romano em muitos casos, do século. X morna como "pedras de Salomão" Schei que foi para ilustrar a primeira escola romena (século XV) ea língua mais antiga impresso romeno através da sua diligência Coresi (1557), "... eu vi que quase todos os Deac línguas têm a palavra de Deus na sua língua, mas enavămu não está zangado "- ópera de fundação de nossa língua literária. empate em Brasov eo primeiro documento escrito em romeno (1521), sabia desde Campulung Neacsu carta ao juiz Brasov notificar os movimentos militar otomano. em 1600, Michael Brave convocou a Dieta da Transilvânia na Council House, revolucionários romeno reunidos aqui desenvolveramem 1848, um programa que prevê, entre outras união dos principados, finalmente, "Battery Blue" (trabalhadores de 56 empresas Tohan) tropas lutaram heroicamente contra Hitler (1944). "Brassovia" em 1231 ", Korona" em 1234, Brasov (1294) trazem até nós, no entanto primeira eco da Idade Média. History Museum (Council House, sec. XIV-XVIII, o emblema "Corona montiuI cingitur "vestígios arqueológicos, documentos, gravuras, produtos guildas) * Departamento de Arte e Etnografia (talheres, gráficos de pintura em madeira e vidro, estatuária de pequenas dimensões) * Museu Brasov Castle" (Bastion Weavers, sec. XVI, a arqueologia, armaduras, modelos, Lapidarium, espaço para shows) * Romanian Cultural Museum Complex (Escola de Schei év. XV, 1760: foral, estampas antigas, biblioteca, exposição de produtos têxteis e artes plásticas) * Dima Memorial Museum (construção, sec. XIX, mobiliário original, fotografias, cartazes, programas, artigos pessoais, compositor e animador piano Romeno música coral, 1847-1925) * Muresenilor House (edifício, do século XIX). actividade Mureseni três: Tiago, pai (1812-1887), ativista para a introdução da educação romeno Aurel na Transilvânia (Advogado) e Jacob (compositor), chamados filhos patrióticos sustentado, as relações com os romenos em toda parte * Brasov coleção de prataria (Casa Paroquial) * Fortes (século XV XVII: Branco e Preto Towers, Bastion, Portão Catarina, Bastion Funar, fragmentos de paredespara o site, Citadel) * Igrejas Bartolomeu (século XIII, o edifício mais antigo da cidade), Preto (1383-1477, o maior edifício religioso em estilo gótico no país), andaimes (1495-1594, fundada governante romeno Vlad o Monge, Neagoe, Moldavian governante Petru Cercel e Aaron Prince, importante centro de cultura local, o espírito do elemento de unidadeRomenos em idade de plena mostrado) * Merchants House. 1545, construído em estilo renascentista por Western Apollonia, viúva do prefeito Hirscher Lukas, aka Lucaci Hârjilă, torcedor Coresi impressora, o custo, o preço do tempo, como 1.000 bovinos (e esta é uma forma de história, Cincinnati Pavelescu, 1872-1954 , Brasov e nos últimos anos de sua vida, WWWOste outra:, J? U é que você vai viver na idade / A grande arte de dizer widgets ") * Casas barroco (séc. XVIII-XIX) * fonte. 1850, o primeiro de seu tipo na cidade (Home Army) * Johannes Honterus. estátua (1898, Magnussen H., memória humanista, homem de cultura Brasov, 1498-1549, a primeira impressão fundatorul da cidade, 1532) * MonumentGuerra Mundial (Bartholomew, 1920). Prejmer: Joint localizado na Depressão Brasov (DN 10, 17 km ao nordeste), sancionada em segundos. XIII importante pela sua posição estratégica na entrada da Barsa Oituz e vales do aro. Camponesa. 1427, o mais forte na Transilvânia (queimados 50 vezes oAo longo do tempo, continua a impressionar: patrulha rodoviária cortinas 12 m de altura, um recinto relativamente circular 80m de diâmetro, quatro torres e uma ampla Barbacan, portões Hers, 275 quartos distribuídos por quatro andares para abrigar e suprimentos, instalação mais arcabuz para operar simultaneamente em uma espécie de "órgão da morte" igreja de estilo gótico em 1250 antecipada, com pictuMiss século. XV) * Igreja Ortodoxa. 1769 * Reserva Natural (floresta de carvalhos, choupo-branco e cinza cercado por pântanos). Sacele: Durbav cidade do vale, entre Tărlung e Timis (DN 1A, 25 km a sudoeste), sharp (Mount 1.058 m alt o .) de Piatra Mare. Cidade foi formada pela fusão de quatro "seteAldeias listado como tal desde o séc. XIV, enquanto floresta Highiş já chamado de "Sylva carbonara (săcelenii foram cărbunarii Brasov), trăistari pastores idade" e "pastores" das grandes criadores. Local fatores climáticos (650 m alt) .. Etnográfico Exhibition (história, profissões tradicionais, etnografia e arte popular específicas Tărlungulu Valleyi), dízimos House (Domus dominorum, 1543) * heróis memorial Cruz Bucovina "... professores e Ion Dumitru, o exército austro-húngaro anterior, executado em outubro de 1916 e jogados no poço cavado por eles, porque se recusou a lutar "irmãos filhos romeno * Feira (festival de folclore anual em julho). KEYSA: A vila situada na Teleajen Valley (DN 1A, 40 km a sudoeste), no sopé Ciucaş (Zaganu, 1883 m alt.). Aldeia em torno de um mosteiro do templo após a secularização em 1863, considerado por Carlos I para a construção de residências. Estação Climática (900 m alt., as possibilidades de caminhadas e desportos de Inverno). Vale Melhoria Museumchave Mosteiro erioare de Teleajen (flora complexidade em torno da montanha e fauna no contexto de manutenção do equilíbrio ecológico) * (edifício de madeira em 1780, Vale de Tampa; edifício em 1835, com o apoio do grande governador Mihalache Ghica, pintado pelo pintor Nahum 1837) . Vălenii MOUNTAIN: Teleajen cidade vale a confluênciaNTA com Văleanca (DN 1A, 36 km a sudeste), no sopé dos Cárpatos (500-700 m alt.). Na encruzilhada importante, encontrar-se em um comando de configuração do Príncipe Dan II como "Székelyhíd justo" ao invés de costumes, de 1431, em "Road Teleajen (traect antigos romanos) intensa relação com Brasov (1503) , capital do condado SAAC (1645-1833, quando mais de Bucov definirITIV residência). Escola grega em 1800 e outra com aulas em romeno (1832), cujo primeiro professor, e David John Gerasimos Gorjan Almasan, entregaram Ion Eliade proclamação cidade Radulescu e bandeira como um sinal de adesão à revolução locals quarenta e Eighters. espírito nacional foi ainda cultivado por Nicolae Iorga (Universidade PopularUm verão de 1908), Nicholas Tonitza Miron Radu Paraschivescu. Elementos da estação climática (430 m alt.). Memorial exposição Nicolae Iorga (domiciliar seco. XVIII: mobiliário, interior, coleção de pinturas, manuscritos, documentos, correspondência, publicações do cientista, historiador, escritor, 1871-1940, pedra e bustos de bronze feita por Maria GrigorescuEmil-Vasilovici russos, Oscar Han) * Etnografia * Mosteiro da Teleajen Vale Valeni (1680.1809; lugar permanente da cultura) * N. Tonitza casas, LM Paraschivescu, casas citadino Zănescu *, fontes do século (décimo oitavo-décimo nono) . Slanic: cidade situada ao longo do vale do rio homônimo superior (DN 1 102 G A + DJs, 15 km a noroeste), em uma depressãoSecção cercado por colinas (550-680 m alt.). Remanescentes da Idade do Ferro, a fortificação Dacian; nome atual aparece em documentos ("Primavera salgado", Salter "), em 1532. Apesar de velho conhecido, o sal enorme que é a área (2 km de comprimento, a largura máxima de 900 m, 500-600 m de espessura), foi operado a partir de 1685, até que vendeu a metade moşnenii fornecer tot fronteira com todos os sal lugar onde iaste fazer meu "Mihail Cantacuzino, direita abre nova solução salina que lhe dá uma Brâncoveanu C em 1691 a receita obtida abundância provavelmente arredondado, onde seus fundadores grande Sinaia Ramnicu Duck Sarat, Bucareste. Ciocănaşii "," măglaşii "(mais de 400 em 1815) até um sal extraído870 cavando 'sino diâmetro de 50-60 m colapso do teto que levou à formação de lagos. Actualmente, a maior mina de sal no país. Spa. 400 m alt., Desenvolvido a partir de 1880, com praias, Baia Resultado da página (lago acidente, 425 m, 7 m de profundidade), "Red banho (lago de colapso, a 800 m, 3 m de profundidade). Mountsal, monumento natural (Mioceno relíquia do mar, descoberto e em fatores atmosféricos listrada verticalmente foi clints muitos, o colapso de uma mina de teto Bell deixou a descoberto "Cave Noiva" e do lago de 30 m de profundidade) * Sal "United", aberta em 1870 (14 galerias, dois níveis, 220 m de profundidade, algumas áreas são para o tratamento Antiasmatic, o outro é realizado nacionais e internacionais aeromodelism concursos, o benefício é a falta de projectos, microcolecţia "Formação do povo romeno" alívio Michael the Brave Mihai Eminescu monumento, etc, bandeiras de batalha, os bustos de Trajano e Decebal, 1970, Justin Nastase) * Salt Museum (a origem das reservas de sal, maquinaria de funcionamento, os valorescação sal, peças de interesse etnográfico) em "House Cămărăşiei" (1800, monumento histórico) * Igreja, sec. XVIII (restaurado sob os cuidados de N. Iorga) * World War Monument (1928-Faur John Schmidt).
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie