Traseul: BUCURESTI - Pasarea - Cernica - Herasti - Comana - Calugareni - Adunatii Copaceni - Popesti - Ciorogarla - Bolintin Vale - Floresti-Stoenesti - Gaiseni - Potlogi - Mogosoaia - Buftea - Ciolpani - Snagov - Caldarusani - Caciulati - Balotesti - Padurea Baneasa - BUCURESTI ( cca 350 Km)

 

          Bucureşti, port-fanionul decisivelor transformări sub semnul cărora aflăm câmpia, muntele şi marea, satul şi urbea, Bucureştiul-erou al revoluţiei, simbol acum al convertirii timpului şi energiilor în fapte de referinţă este, firesc, întâiul popas al periplului nostru terestru ce se va desfăşura într-un spaţiu de milenar efort creator. Prezentul traseu l-am putea numi de promenadă, el fiind menit a pune mai distinct în valoare centura de agrement a Capitalei, dar propunându-şi în acelaşi timp să puncteze câteva dintre cele mai reprezentative monumente istorice, de arhitectură, de artă ori ale naturii din vecinătatea oraşului. Partenere zodiei de şes a Bucureştiului, ele populau odinioară Vlăsia care, fíe şi fără urmaşi pe măsură, a lăsat moştenire o palmă de pământ ce „nu e nici monotonă, nici fără caracter şi poezie" cum remarca Nicolae lorga încă de pe la începutul veacului. Pentru că, în lipsa unor forme marcante de relief, multiseculara noastră Capitală a fost dăruită totuşi cu un generos brâu acvatic şi vegetal, ambianţă desigur utilă însă deopotrivă răspuns dorului de frumos al ciobanului Bucur-născător de legendă, al celor cu mult mai vechi decât el neaoşi, al fiecăruia dintre noi - ape ţesute de stejarii nepoţi, domeniu de şoptită chemare pe-ntinsul căruia stau încrustate nume de mândrie ale istoriei române, martori cu pecetea zidarului, cioplitorului, zugravului.

 

           BUCUREŞTI: oraş situat în Câmpia Română din sud-estul ţării, pe malurile râurilor Dâmboviţa şi Colentina (55-90 m alt.); capitală a României. într-o regiune cândva bogat împădurită, oamenii au găsit adăpost convenabil şi stabil din paleolitic şi epoca bronzului, au ridicat fortificaţii geto-dacii şi au vieţuit romanii (sec. Iî.H.- II d.H.), au crescut aşezările populaţiei băştinaşe către veacul al XIV-lea când aflăm aici o probabilă Cetate a Dâmboviţei şi, sigur atestată, o fortificaţie - în 20 septembrie 1459 - nimerit loc de popas la drumul mare dintre Dunăre (60 km) şi Carpaţi (100 km), vad al negustorilor (Lipscani, Braşoveni, Precupeţii Vechi, Zarafi) şi meşteşugarilor (Curelari, Şelari, Blănari, Şepcari, Cavafi, Olari, Franzelari, Tăbăcari, Mătăsari). Cetate de Scaun definitivă din secolul al XVII-lea (cu 22 de biserici încă din 1595, anul Călugărenilor), Bucureştii joacă un rol important în revoluţiile de la 1821, 1848, devine reşedinţă a Principatelor Unite în 1862 („ Oraşul Bucureşti este de secole făcut pentru ca să fie Capitala României... Nicăieri, în nici un alt oraş al ţării, nu există... un popor cu aspiraţii mai naţionale şi mai liberale, un spirit public mai neatârnat", M. Kogălniceanu), ovaţionează proclamarea independenţei României la 9 mai 1877 şi devine capitală a statului naţional unitar în 1918 - urbe distinsă de către Italia şi Franţa în 1920 cu Crucea de Război, aşezare de amestec orientalo-occidental numită adesea „Micul Paris". Bucureşti a fost primul oraş din lume iluminat cu lămpi de petrol, a beneficiat de cale ferată din 1869 (Bucureşti-Giurgiu), s-a impus în economia internă şi pe piaţa externă prin comerţ şi cea 180 de mari interprinderi printre care şi uzinele Malaxa întemeiate la 1921, adevărat monument al industriei naţionale; este epoca în care sunt înălţate importante edificii publice şi particulare, astăzi monumente de arhitectură. Ia amploare activitatea de schimb, cu manifestări semnificative: o scrisoare venită din străinătate purta adresa „Palatul Regal, Calea Victoriei, vis-â-vis de magazinul Colţescu'\ Chiar şi boema oraşului se avânta într-ale negoţului; vecină fostului Teatru Naţional, berăria ..Gambrinus" 1-a avut o vreme patron pe I.L. Caragiale, cu Ion Păun-Pincio la casă. de unde catrenul: Jancu Luca Caragiale, / Vinde berea cu măsură / Face şi literatură /însă nu face parale... ". Principal centru politic, administrativ, economic, ştiinţific, artistic. Borna Zero din Piaţa Sf. Gheorghe (centrul oraşului) indică locul de unde începe măsurătoarea geodezică şi numerotarea kilometrică a principalelor căi rutiere ale ţării (DN).

                 Obiective turistice: - Muzee: Muzeul National de Istorie * Muzeul National de Arta * Muzeul Ceramicii si Sticlei * Muzeul de Istorie si de Arta al municipilui Bucuresti * Muzeul Curtea Veche * Muzeul de Arta Veche * Muzeul tehnic etc.

                                                  -  Monumente istorice, de arhitectura si de arta: Manastirea Plumbuita * Biserica Curtea Veche * Bisericile Fundenii Doamnei * Palatul  "cu lei" * Palatul Patriarhiei * Palatul Justitiei * Biblioteca Centrala Universitara * Ateneul Roman * Banca Nationala etc.

                                                  - Statui si Monumente: Mihail Cantacuzino * Mihai Viteazul * Constantin Brancoveanu * C.A.Rosetti * Monumentul Geniului * Monumentul Aviatorilor etc.

                                                  - Gradini si Parcuri: Gradina Botanica * Gradina Cismigiu * Parcul Cismigiu * Parcul Tineretului * Parcul Herastrau * Parcul Carol I * Parcul National etc.

                    

 

                    PASĂREA: sat aşezat în vecinătatea lacului omonim, la limita pădurii Pustnicu (DN 3+DJ 100; 22 km est). Mănăstirea Pasărea - monument istoric (1812); în incintă au funcţionat, după 1864, o şcoală şi un spital; către sfârşitul vieţii s-a retras aici sculptorul Gheorghe Anghel (1904-1966), autorul uneia dintre cele mai emoţionante întruchipări în bronz ale lui Mihai Eminescu (în faţa Ateneului Român); Colecţie de artă veche * Zonă de agrement (Pădurea Pustnicu: lac, ambarcaţiuni, pescuit sportiv).

                   CERNICA: comună situată în apropierea pădurii şi riverană lacului cu acelaşi nume, ultimul din salba Colentinei (DJ 301; 17 km est).Mănăstirea Cernica - vast ansamblu arhitectonic (Ctitorie a vornicului Cernica Ştirbei, cea 1600,1815); importantă şcoală de zugravi (sec. XVIII-XIX), pictură de tradiţie medievală (1815); puternic centru de cultură unde au lucrat cărturari ca Macarie Grămăticul şi Naum Râmniceanu (ultim cronicar al Ţării Româneşti, 1764-1839); ,jiici am poposit şi eu cu gândurile, cu tainele, cu searbădă mea devoţiune..." {Gala Galaction); Colecţie de artă veche (pictură pe lemn, broderii, ferecaturi de carte, manuscrise, tipărituri); casele memoriale Arhimandrit Calinic (Fondator, sec. XIX, stareţ), Gala Galaction (1879-1961), casa în care a locuit o vreme ieromonahul losif (Tudor Arghezx); cavoulmitropolitului Nifon (pictură 1875, Gh. Tattarescu), morminte ale unor fruntaşi moldoveni de peste Prut, ale multor sfârşiţi în cutremurul din 1977 * Monumente ale naturii (stejari, cea 300 de ani) * Necropolă neolitică din cultura Boian (Căldăraru, 4400-4200 î.H.), rară în Europa la asemenea dimensiuni; mărturii despre vechimea practicării cultului solar, vezi şi Salsovia(Dobrogea) * Zonă de agrement (lac, ştrand, ambarcaţiuni, pescuit sportiv).

              HERĂŞTI: sat aşezat în lunca Argeşului (DN 4+DJ 401; 40 km sud-est). Casa de Piatră. 1640, construcţie a cărturarului Udrişte (Iorest) Năsturel (7-1659), mare logofăt şi cumnat al lui Matei Basarab; zidire amplă, raritate în epocă, „...un palat fără egal" {Paul de Alep), cel mai valoros edificiu laic al vremii din această parte a ţării - muzeu * Biserică (1644), ctitorie a Elinei, sora lui Udrişte Năsturel şi soţia lui Matei Basarab; intervenţii din 1833 ale familiei Obrenovici (cnezi ai Serbiei, proprietari ai unor moşii în lunca Argeşului).

              COMANA: comună situată în Valea Neajlovului, spre confluenţa cu Argeşul, vecină lacului şi pădurii omonime (DJ 411; 30 km vest). Mănăstirea Comana - operă succesivă a voievozilor Vlad Ţepeş, Radu Şerban (sec. XV, 1609) şi a paharnicului Şerban Cantacuzino (1700); Casă domnească, foişor pe coloane de piatră specific stilului brâncovenesc (restaurare) * Baltă cu aspect deltan (pescuit sportiv) * Rezervaţie naturală (pădure: bujori sălbatici).

             CALUGARENIcomună situată în amonte pe Valea Neajlovului (DN 5, km 28; 11 km vest), locul unde Mihai Viteazul a învins oştirea lui Sinan Paşa, mult superioară numeric, la 13/23 august 1595, „...fapt de cea mai mare admiraţie şi de faimă veşnică" (Edward Barton, ambasador englez), „...briliantul cel mai strălucit al cununei gloriei române" (Nicolae Bălcescu). Monument comemorativ (1913, O. Spăethe) * Plăci comemorative (1935, meplaturi de bronz, C. Baraschi) * însemn memorial (1682, cruce înălţată de Şerban Cantacuzinocu prilejul inaugurării podului de peste Câlniştea; având o greutate de cea 10 tone, este socotită printre cele mai impunătoare monumente de acest fel din ţară).

              ADUNAŢII COPĂCENIcomună situată în Lunca Argeşului (DN 5, km 18; 10 km nord). Zonă de agrement în curs de amenajare.

              POPEŞTIsat aşezat în raza unui promontoriu fluviatil din Lunca Argeşului (DJ 412 A; 8 km nord-vest). Acropole şi aşezare civilădin epoca geto-dacică (sec. II î.H.-I d.H.), pe urme de locuire mai veche semnalate încă din veacul trecut de Cezar Bolliac şi Grigore Tocilescu: locuinţe, vetre, gropi de provizii, un mare palat din lemn fără egal în alte aşezări getice, olărie, un candelabru de teracotă cu trei braţe (asemănător celui de la Crăsanii de Sus), piesă rară a cărei prezenţă nu a putut fi explicată: fortificaţie considerată centrul politic al uniunii tribale din mijlocul căreia s-a ridicat Burebista. distrusă probabil în timpul expediţiei lui Sextus Aelius Catus (11-12 d.H.) * Biserică înălţată de marele vistier Cristea Popescu, 1689, unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură din Câmpia Dunării (mobilier original, tablou votiv cu familia ctitorului şi imaginea domnitorului Constantin Brâncoveanu).

              CIOROGARLAcomună situată pe malul râului omonim (DJ 601; 35 km nord-vest). Mănăstirea Samurcăşeşti-Dărvari (1808, construcţie la curtea vornicului Constantin Samurcaş; pictură de Gh. Tattarescu, cea 1870; „berbecii", element decorativ insolit, evocă legenda întemeierii; loc de refugiu pentru haiducul-căpitan lancu Jianu. la 1821; restaurări). Colecţie de artă veche (donaţii de la Tudor Vladimirescu. lancu Jianu; obiecte de artă populară, pictură pe cap de peşte) * Monument închinat căpitanului Nicolae Valter Mărăcineanu(Erou, 1877) * Pinu „lui Jianu".

              BOLINTIN VALEoraş situat între Sabar şi Argeş (DJ 601; 6 km vest). Mormântul şi monumentul funerar ale scriitorului-politicianDimitrie Bolintineanu (1888, K. Storck); sub domnia lui Al. I. Cuza poetul a semnat, ca ministru al cultelor, decretele de secularizare a averilor mănăstireşti şi de înfiinţare a Universităţii din Bucureşti * Biserică, 1832.

             FLOREŞTI-STOENEŞTIcomună situată pe malurile Sabarului (DJ 401 A; 6 km nord-vest). Palatul Drugănescu (1730,pe vatră mai veche; exemplar caracteristic arhitecturii brâncoveneşti, cu foişor pe coloane şi loggie deschisă către fostul iaz) - Muzeul Etnografic al Câmpiei Dunării (ţesături, port ţărănesc, scoarţe, ştergare, costume de păstor, de surugiu, instalaţii de tehnică populară) * Biserică a vornicului Drugănescu (1723; elemente constructive postbrâncoveneşti) * Zonă de interes etnografic (lemn cioplit, numeroase traforuri).

 

               GĂISENI: comună situată în Lunca Argeşului (DJ 401 A; 5 km nord-vest). Mănăstirea Strâmbul (1521, zidire a marelui vornicDrăghici Vintilescu; după 1864, prima şcoală din împrejurimi); biserica de început este acum altarul monumentului mărit de două ori în sec. XVII-XIX (fragmente de frescă, 1565) * Zonă de pescuit sportiv

                CĂSCIOARELE: sat în Lunca Argeşului (DJ 401 A; 3 km vest). Mănăstire, ctitorie din jurul anului 1430,probabil a marelui stolnicNeagoe (piatră tombală de la 1504, după descifrările lui N. Iorga), înzestrată cu ţigani robi care locuiau în bordeie - „căscioare"; biserică refăcută (resturi din paramentul original); catapeteasmă, policandru, icoane, de la Muntele Afhos; foarte bogată la vremea ei, a fost deseori ţinta unor atacuri, inclusiv ale cetelor conduse de celebrii Tunsu şi Terente.

              POTLOGI: comună situată între Sabar şi Argeş (DJ 401 A; 9 km nord-vest). Curte a logofătului Constantin Brâncoveanu (cea 1680; reşedinţă, pivniţe, cuhne) * Biserică (1683; piatră cioplită la ancadramente, tablou votiv de familie) * Palat. 1699, înălţat de domnitorul Brâncoveanu fiului său Constantin (la inaugurare, un improvizat poet, Ianichie Hagiul, îşi plasa laudele în poema ,Jm de curând zidită, foarte frumoasă şi foarte strălucită casă"); a constituit modelul care, ţinând seama de formele arhitecturii munteneşti tradiţionale, avea să impună stilul epocii brâncoveneşti: plan dreptunghiular, două niveluri, acces exterior la etaj înlesnit de scara cu foişor pe coloane sculptate şi balustradă din piatră mai totdeauna traforată, loggie orientată spre lac, interior decorat cu panouri florale de inspiraţie persană; „...zidit europeneşte, scria La Motraye în 1714, ornat pe dinăuntru cu plafonduri bogate şi cu picturi bune"; „...Potlogi,întăreaF./. Sullzerla 1781, întrecuse cu mult pe toate celelalte (ctitorii domneşti, n.n.) în mărime şi în construcţie" Monumentul Eroilor din Războiul pentru Independenţă (1910, Al. Bruneanu, A. Iliescu).

               MOGQŞOAIA: comună situată în vecinătatea lacului cu acelaşi nume de pe Valea Colentinei (DN 1 A, km 17; 38 km est). Curtea vel-logofătului Constantin Brâncoveanu (cea 1680) * Biserică (1688, cu elemente ale noului stil în formare) * Palat. 1702, construit sub îndrumarea domnitorului Brâncoveanu - „cea mai importantă construcţie civilă de epocă...operă de seamă a arhitecturii vechi româneşti", edificiu care motivează pe deplin remarca lui Henry Focillon: ,Mai ales sub Constantin Brâncoveanu, la sfârşitul secolului al XVIl-lea, arta...reflectă un fast imperial"; foişor elegant cu decoraţii în piatră sculptată şi filigranată, loggie spaţioasă la etaj susţinută de coloane cu capiteluri corintice şi fuse în torsadă pe balustrada ornată dominant vegetal. ,Mogoşoaia încântă prin armonia lui de monument de Renaştere târzie şi prin fantezia fabuloasă şi orientală a detaliilor. O loggia cu coloane răsucite, dând înspre lac, constituie o splendidă izbândă arhitectonică ";bucătărie (cuhne) în curte, cu bolţi pe trompe etajate * Parc amenajat la începutul sec. XX, pe malul lacului * Mausoleu al familieiBibescu * Zonă de agrement (lac, ştrand, ambarcaţiuni, pescuit sportiv).

                 BUFTEA: oraş situat în apropierea lacului omonim, una dintre primele acumulări de apă ale Colentinei (DN 1 A, km 21; 4 km nord-vest). Zonă de agrement (lac, ştrand, ambarcaţiuni, pescuit sportiv) * Palat (sec. XIX; fostă reşedinţă a domnitorului Barbu Ştirbei,  1849-1856) * „Bucureşti", studiouri cinematografice naţionale (cea 30 ha; amenajări specifice) * Rebegeşti (Biserică înălţată de marele logofăt Radu Kretzulescu, 1669; la regularizarea Colentinei, în 1934, edificiul a fost urcat cu 3. 5 m fără a se demonta - prima lucrare de acest fel din ţară - şi amplasat unde se află acum. pe digul dintre lacurile Buftea şi Zmeul).

                 CIOLPANIcomună situată în vecinătatea pădurii cu acelaşi nume, cuprinsă între văile râurilor Snagov şi Ialomiţa (DN 1, km 33; 27 km nord-est). Rezervaţie dendrologică (50 ha); Staţiune de cercetări forestiere * Mănăstirea Ţigăneşti (1812, pe locul unei aşezări de la 1780; şcoală de ţesături artistice, 1900, astăzi ateliere specializate: cergi, carpete, ştergare, velinţe, broderii, odăjdii preoţeşti) * Piscu (Olărit tradiţional, ceramică smălţuită cu decor geometric în galben-cafeniu pe fondul de castană coaptă) *Mănăstirea Bălteni. unul dintre cele mai valoroase monumente de arhitectură din Muntenia (sec. XVI, 1626; contraforţi, pridvor care îmbracă biserica pe trei laturi); lac, pădure (aici. Iancu de Hunedoara 1-a ucis pe voievodul Vlad Dracul, în 1447; după legendă, tot aici ar fi fost omorât şi Vlad Ţepeş, al cărui cap a luat drumul Istanbulului).

                 SNAGOVcomună riverană limanului fluviatil omonim din bazinul Ialomiţei (DJ 101 B; 11 km est). Mănăstirea Snagov - monument istoric, de arhitectură şi de artă (sec. XV, rectitorit de Neagoe Basarab, 1517-1521; cel mai mare ansamblu de frescă din ţară, 1563); important centru medieval de cultură cu una dintre cele şase tipografii (Snagov, Bucureşti, Râmnicu Vâlcea, Târgovişte, Tbilisi-Gruzia. Alep-Siria) instalate în secolul al XVII-lea, prin grija lui Antim Ivireanul, cărturar ce lăsa cuvânt ..cu blestem" urmaşilor săi:„...tipograful să înveţe meşteşugul tipografiei unul după altul, pentru ca să nu piară acest meşteşug din ţară, nici să se părăsească lucrul cărţilor în folosul ţării şi pentru ajutorul casei" Rezervaţie botanică (cea 1.700 ha; plante de baltă, specii tropicale, vegetaţie ierboasă rară şi relict al vegetaţiei lemnoase: stejari de 100-200 de ani. urmaşi ai multisecularului Codru al Vlăsiei; zonă de interes ştiinţific, 100 ha) *Agrement (cel mai generos şi mai bine dotat loc de week-end aflat în împrejurimile Capitalei: lac, ştranduri, ambarcaţiuni, terenuri de sport, pescuit, odihnă).

                  CALDARUŞANIpădure, lac intermediar în care deversează râurile Vlăsia şi Cociovalişte (DJ 101 C; 14 km sud-est).Mănăstirea Căldăruşani - ctitorie a lui Matei Basarab. 1638, „...vastă şi cu totul nouă, cum nu se poate mai frumoasă" (PauldeAlep, după 1650); important centru de cultură de-a lungul timpului (copişti, traducători, şcoală de zugravi, bibliotecă, tipografie, unde a lucrat, printre alţii, compozitorul-cărturar-tipograf Macarie (sec. XIX) şi a „ucenicit" Nicolae Grigorescu la 16-17 ani; prin 1926, Gala Galactionvedea că mai sunt „...frumoase, întregi şi fără vârstă: zarea, papura, plopii şi cucii trubaduri!", fără a uita ziua în care „am intrat întâia oară...alături de scumpul meu amic Tudor Arghezi, amândoi nerăbdători şi mânjiţi de cerneala primelor tipărituri, dar încă robi, sub pravila şcoalei secundare..."; Colecţie de artă veche (manuscrise, cărţi, produse ale meşteşugarilor de altădată, pictură, inclusiv semnată de N. Grigorescu) * Cocioc (Biserică din 1825 în preajma căreia a funcţionat o vreme tipografia).

                   BALAMUCImănăstire, zidire a marelui logofăt Papa din Greci, 1635, probabil pe vatră antică, o „grădişte" în pădurea Potcoava din vecinătatea Căldăruşanilor; renovări  succesive (la 1752, când i se mai spunea şi „Noul Neamţ", prin 1911-1913, când era botezată ,JPopa Gheorghe din luncă", în 1982-1987) - astăzi, „...un strălucit exemplu de arhitectură post-brâncovenească" (V. Drăguţ):pridvor pe coloane cu capiteluri bogat împodobite, ancadramente şi traforuri din piatră cioplită, sculptură în trunchiuri de copac, valoroasă catapeteasmă, pietre tombale, sec. XVII; paraclis nou, ziduri de incintă; Colecţie de artă veche.

              CĂCIULAŢIsat aşezat pe Valea Cociovaliştei (DJ 101; 11 km sud-vest). Palat (1834, neoclasic; fostă reşedinţă a domnitorului A lexandruD. Ghica, 1834-1842); parc, lac (pescuit sportiv).

                 BALOTEŞTIcomună situată pe cursul mijlociu al Cociovaliştei (DJ 101; 6 km sud-vest). Biserică (1763, de influenţă postbrâncovenească: pridvor, piatră cioplită).

                 PĂDUREA  BĂNEASAzonă de agrement (DN 1, km 10; 12 km sud), pădure de stejar şi tei, cea 50 ha. Grădină zoo (peste 1.000 de animale şi păsări din regiuni diferite ale Pământului) * Tunari (Poligon internaţional de tir).

ÎMPREJURIMI: oraşul Bucureşti (10 km).


Categorie
  • Categorie:TRASEE TURISTICE ROMANIA
Fotografii

Traseu turistic

Traseu turistic
Engleza
Route: BUCHAREST - Bird - CERN - Herasti - Coman - Calugareni - Adunaţii Copaceni - Popesti - Ciorogarla - Bolintin Vale - Floresti-Stoenesti - Gaiseni - Potlogi - Mogosoaia - Buftea - Ciolpani - Snagov - Caldarusani - Caciulata - Balotesti - Baneasa Forest - BUCHAREST (about 350 miles) Bucharest flag port into which the transformation decisivelorFlåm plains, mountains and sea, village and city, Bucharest-hero of the revolution, now a symbol of conversion time and energy in reference works is, naturally, the first stop of our journey by land to be held in a space of creative effort millennial . This route I could call the mall, being designed to put more distinct pleasure worth beltthe Capital, but at the same time offering to point out some of the most representative historical monuments, architectural, artistic or nature of the vicinity. Zodiac partner plains of Bucharest, Vlăsia that they once inhabited, even as childless, he bequeathed a patch of ground that "it's not monotonous or non-s poem "remark as Nicolae Iorga since the early century. Because, in the absence of marked forms of relief, the centuries, however, our capital was bestowed with a rich aquatic and vegetable belt, of course useful but also ambience nice response Yearning the shepherd Bucur-born legend, those much older than he neaoşi of eachto one of us - water oak woven grandchildren, on-call field of hushed ntinsul which names are engraved in the history of Romanian pride, witnesses seal mason, stone, painter. BUCHAREST: The Romanian Plain city in south-east, the Colentina River and rivers (1955-1990 m alt.) Romanian capital. aonce richly forested region, they found convenient and stable shelter from the Paleolithic and Bronze Age fortifications raised Geto-Dacians and Romans lived (c. Iî.H. - II AD), settlements of the native population rose by the fourteenth century you find here a probable century Citadel of Dambovita and proven safe, a fortification - September 20, 1459 -hit the high road instead of resting on the Danube (60 km) and the Carpathians (100 km), see the merchants (bucharest, Braşov, Precupeţii Old broker) and craftsmen (belt makers, saddlery, furs, hatter, Cavafi, pottery, loaf, tanner, Waxwing). Final Fortress seventeenth century (with 22 churches since 1595, the year Călugăreni), Bucharest plays a roit important in the revolutions of 1821, 1848, becomes the United Principalities residence in 1862 (City of Bucharest is being done for centuries the capital of Romania ... Nowhere in any other city in the country ... there is a people with national ambition and more liberal, independent spirit wider public ", Kogalniceanu), Romanian independence ovaţioneazăof Romania on 9 May 1877 and became the capital of unified national state in 1918 - city distinguished by Italy and France in 1920 with the Cross of War-Western settlement orientalo mixture often called "Little Paris." Bucharest was the first city in the world lighting oil lamps, railway benefited in 1869 (Bucharest-Giurgiu), was imposed in the domestic economy and the marketTrade and foreign Square by 180 high interprinderi including Malaxa based on 1921 true monument of national industry, it raised important era in which public and private buildings, monuments of architecture today. Broad-exchange activity, with significant events: a letter from abroad bear the address "PalaTulle Royal Victoria Avenue, across the street from the store Coltescu '\ Even bohemian city soar into the merchant, the neighboring former National Theater, Gambrinus beer .. "an employer has had time on IL Caragiale Ion Peacock-Pincio at home. where quatrain: Jancu Luca Caragiale / Sell beer Measure / Face and literature / but not bucks .... " Main political centeric, administrative, economic, scientific, artistic. Zero terminal in St. George Square (city center) indicates the place to start geodetic measurements and the number of kilometers of main roads in the country (DN). Point of interest: - Museums: National History Museum * Museum * National Art Museum of Ceramics and * Glass MuseumArt History and Museum Old Court municipilui Bucharest * * * Old Art Museum Technical Museum, etc.. - historical monuments, architecture and art: Monastery Church Old Court Plumbuita * * Ms * Churches Fundenii Palace "lions" * Palace Patriarchy * Justice PalaceCentral University Library * get * * National Bank etc. Athenaeum. - Statues and Monuments: Mihail Cantacuzino Constantin Brancoveanu * Michael the Brave * * * Rosetti Monument * Monument Aviators Corps etc.- Gardens and parks: Botanical Garden * Garden * Cismigiu Cismigiu Herastrau * * * Youth Park Charles Park * National Park etc.. Birds: village situated near namesake lake, the forest limit Pustnicu (ND 3 + DJ 100; 22 km east). monastery Bird - MonumentHistory (1812) worked on site after 1864, a school and a hospital here by the end of his life retired sculptor Gheorghe Anghel (1904-1966), author of one of the most exciting embodiments of Mihai Eminescu bronze (in the Romanian Athenaeum) old art collection * Recreation area (Forest Pustnicu: lake boats, sport fishing).CERN: common near the forest and bordering the lake with the same name, last in the chain Colentina (DJ 301; 17 km east). Cernica Monastery - large architectural ensemble (Built by Governor Cernica Stirbey, the 1600.1815), important school painters (XVIII-XIX), the medieval painting tradition (1815), strong cultural center where Lucrate scholars that at least grammatically and Nahum Râmniceanu (last chronicler of the Romanian Country, 1764-1839), I stopped and I jiici thoughts with mysteries, with my insipid devotion ... "(Gala Galaction) ancient art collection ( Painting on wood, embroidery, ferecaturi book, manuscripts, prints) Archimandrite memorial houses Calin (Founder, XIX century., abbot), Gala Galaction (1879-1961), the house where he lived for a while monk Joseph (Tudor Arghezx) cavoulmitropolitului Nifon (painting 1875 Tattarescu), tombs of Moldovan leaders over the Prut, the last one in the earthquake of 1977 * Natural monuments (oak, the 300 years) * Neolithic necropolis of the Boian culture (Caldararu, 4400-4200 BC), also rare in Europe in dimensionsion, evidence about the age of the solar cult practice, see Salsovia (Dobrudja) * Recreation area (lake, beach, boats, fishing). HERĂŞTI: meadow village situated in Arges (ND 4 + DJ 401, 40 km south-east) . House of Stone. 1640, construction of the scribe Udriste (Iorest) Watercress (7-1659), high chancellor and brother of Matei Basarab, buildre broad rarity at the time, "... a palace without equal" (Paul of Aleppo), the most valuable secular edifice of weather in this part of the country - museum * Church (1644), founded by Eline's sister Udriste Watercress Basarab's wife, family intervention Obrenovid 1833 (knezes Serbia, owners of estates in meadow Arges). COMANA:located in Valley common Neajlov to confluence with Arges and neighboring Lake Forest homonyms (DJ 411; 30 km west). monastery Coman - opera successive princes Vlad Radu Serban (centuries XV, 1609) and the butler Serban Cantacuzino ( 1700) regency house, gazebo on the specific style stone columns Brancovan (Restoration) * Balta looking deltan (pessports blade) * Nature reserve (forest: wild peonies). CALUGARENI: common upstream Neajlov Valley (DN 5, 28 km, 11 km west), where Michael the Brave Sinan Pasha defeated his army, vastly superior numbers, 13 / 23 August 1595, "... in fact most admiration and eternal fame" (Edward Barton, English Ambassador)... Briliantul most brilliant of Romanian glory crowns (Balcescu). Memorial (1913, O. Spaeth) * plaques (1935, bronze meplaturi, C. Baraschi) * mark Memorial (1682, cross erected Serban Cantacuzinocu occasion of the inauguration of the bridge over Câlniştea, having the weight of 10 tons, is regarded among the most impressive monumentsments of this kind in the country). Adunaţii Copăceni: common meadow located in Arges (DN 5, 18 km, 10 km north). Recreation area under development. POPESTI: village situated on a promontory fluviatil radius of Meadow Arges (DJ 412, 8 km north-west). civilădin age Acropolis and Geto-Dacian settlement (II century BC-IAD), the oldest evidence of habitation since the last century reported by Caesar and Gregory Bolliac Tocilescu: homes, hearths, pits, large wooden palace unrivaled in other settlements Getic, pottery, tile a three-arm chandelier (similar to the Upper Crăsanii) rare piece whose presence could not be explained: fortification regarded centernumber of mid-tribal political union which amounted Burebista. probably destroyed during the expedition of Aelius Catus Sextus (11-12 AD) * Church erected by the great treasurer Cristea Smith, 1689, one of the most important architectural monuments in the Danube Plain ( Original furniture, votive picture picture family and its founder Prince ConstantinBrancoveanu). CIOROGARLA: common namesake located on the River (DJ 601, 35 km north-west). Samurcăşeşti-Dărvari Monastery (1808, construction on the Governor Constantine Samurcaş yard, painting Tattarescu, the 1870, "Rams' element unusual decorative, evokes the legend of the foundation, place of refuge for the outlaw-master Iancu Jianu. at 1821; restoration). Old art collection (donations from Tudor Vladimirescu. Iancu Jianu, folk art, painting per fish) * Valter Maracineanu monument dedicated to Captain Nicholas (Hero, 1877) Pinu * 's Jianu. BOLINTIN Vale town between Sabar and Arges (DJ 601, 6 miles west). grave and tomb of the letterpoliticianDimitrie Bolintineanu-class historical (1888, Storck K) under the reign of Al. Cuza signed poet, minister of religion, secularization decrees of the monastic estates and establishing the University of Bucharest * Church, 1832. FLORESTI-STOENESTI: Common situated on the banks of Sabar (DJ 401 A, 6 km north-west) . Drugănescu Palace (1730, the old fireplace, copy Brancovenesti characteristic architecture, with pavilion columns and loggia open to the former pond) - Ethnographic Museum of the Danube Plain (fabrics, costumes peasant, rugs, towels, shepherd costumes, the coachman, popular technical facilities ) * Governor Drugănescu Church (1723; postbrâncoveneşti constructive elements) * Areaethnographic interest (wood carving, many traforuri). GĂISENI: common meadow located in Arges (DJ 401 A, 5 km north-west). Strâmba Monastery (1521, building the great vornicDrăghici Vintilescu, after 1864, the first school in town); early church altar monument is now increased by two times in seconds. Seventeenth century (fragments withoutESCA, 1565) * Area sport fishing. Cascioarele: waterside village in Arges (DJ 401 A, 3 km west). monastery founded around the year 1430, probably the great stolnicNeagoe (tomb stone of 1504, after deciphering N. Iorga), equipped with Gypsy slaves who lived in huts - căscioare "restored church (remains of the wallthe original), iconostasis, candelabrum, icons, of Mount Afhos, very rich in its time, was often the target of attacks, including bands led by famous Tunsu and Terente. POTLOGI: Sabar and communities within Arges (DJ 401 A , 9 km north-west). Court steward Constantin Brancoveanu (the 1680, residence, cellars, kitchen) * BIser (1683, carved in stone frames, votive family picture) * Palace. 1699, raised by his son Prince Constantin Brancoveanu (the inauguration, an impromptu poet Ianichie Hagi, put his praise in poems, JM newly built, very beautiful and very bright house ") was the model, taking into account the architectural forms Wallachian tradiţionale, would require time Brancovenesti style: rectangular, two levels, external access stairs to the balcony floor facilitated columns and carved stone railing almost always traforată, loggia oriented lake inside decorated with Persian-inspired floral panels; " ... built europeneşte wrote in Motraye in 1714, decorated inside with debtor centralrich thoughts and good paintings; "... Potlogi întăreaF. /. Sullzerla 1781, far exceed all others (royal foundations, Ed) in size and construction" * War Monument of Independence (1910, The . Bruneanu, A. Iliescu). MOGQŞOAIA: common near the lake with the same name Colentina Valley(DN 1 A 17 km, 38 km east),. Brancoveanu Constantine Court vel-chancellor (the 1680) * Church (1688, with elements of the new training style) * Palace. 1702, built under the direction of Prince Brancoveanu - the largest civil construction work of vintage ... especially old Romanian architecture, building that fully motivates Focillon Henry remarked: Mchoosing under Constantine Brancoveanu XVIl in the late century, reflecting a fast imperial art ... "pavilion elegant carved stone decorations and watermarked, spacious upstairs loggia supported by columns with Corinthian capitals and the railing spindles in torsade de adorned the dominant plant., Mogosoaia enchants with his harmony and pr late Renaissance monumentthe Oriental fantasy and fabulous detail. A loggia with twisted columns, giving into the lake, is an architecturally splendid victory "kitchen (kitchen) in court, with the tubes storied vaults * landscaped park in the early centuries. XX * Mausoleum of lakeside recreation area familieiBibescu * ( lake, beach, boats, fishing).BUFTEA: city located near the lake namesake, one of the first accumulation of water Colentina (DN 1A, Km 21, 4 km north-west). Recreation area (lake, beach, boats, fishing) * Palace (sec . XIX, former residence of Prince Barbu Stirbei, 1849-1856) * "Bucharest" national cinema (the 30 hectares, specific facilities) * Rebegeşti(Church erected by the great chancellor Kretzulescu Radu, 1669, to regulate Colentina in 1934, the building was increased by 3. 5 m without removing - the first book of its kind in the country - and placed where they are now. The dam of Buftea lakes and Zmeu). CIOLPANI: common near the forest with the same name, setSnagov and Ialomita river valleys between (DN 1, km 33, 27 km north-east). dendrological Reserve (50 hectares) of forest research stations * Tiganesti Monastery (1812, a settlement place in 1780, school art fabrics , 1900, specialized workshops today: rugs, mats, towels, velinţe, embroidery, priestly vestments) * Piscu (traditional pottery, ceramicsà enameled with geometric decoration in yellow-brown background of mature chestnut) * Monastery Bălteni. one of the most valuable architectural monuments of Wallachia (sec. XVI, 1626, buttresses, which takes the church porch on three sides) lake forest (1 Hunyadi aici. killed Prince Vlad Dracul, in 1447, after legend, everything here was killed and VladImpaler, whose head out for Istanbul). Snagov: bordered common namesake river edge formation Ialomita Basin (DJ 101 B, 11 km east). Snagov Monastery - historic, architectural and art (fifteenth century, the Neagoe rectitorit Basarab 1517-1521, the largest fresco in the country overall, 1563); important medieval center of culturewith one of six printers (Snagov, Bucharest, Ramnicu Valcea, Targoviste Tbilisi-Gruzia. Aleppo, Syria) installed in the eighteenth century, the care of Antim, scholar leaves with a curse word .. "his descendants :"... printer to learn the art of printing one after another, that shall not perish this craft in the country, nor to leave himucrul books for the benefit of the country and for using House "* botanical (the 1700 ha, pond plants, tropical species, rare and relict grassy vegetation of woody vegetation: oak trees 100-200 years. descendants of centuries-old Foreign Vlăsiei; area scientific interest, 100 ha) * Entertainment (the most generous and best-equipped place for the weekend was in circumcisionimile Capital: lake, swimming pools, boats, sports fishing, recreation). Caldarusani: forest, lake via the rivers discharging Vlas and Cociovaliştea (DJ 101 C, 14 km south-east). Caldarusani Monastery - founded by Matthew Basarab. 1638, "... large and entirely new, as it can not be more beautiful" (PauldeAlep after1650), important center of culture over time (copyist, translator, school of painters, library, printing house, where he worked, among others, the composer-scholar-printer Macarius (XIX) and "apprenticeship" Nicolae Grigorescu from 16 to 17 years in 1926, Gala Galactionvedea that are "... beautiful, whole and timeless: the horizon, rush, poplars and Cuckoo Troubadours", Without forgetting the day" ... first time I went with my dear friend Tudor Arghezi, both anxious and messy ink printed first, but still slaves in secondary school ..."; pravila art collection old (manuscripts, books, products craftsmen of yesteryear, painting, including signed Nicolae Grigorescu) * Cocioc (Church of 1825 around that time operated a printing press). Bedlam: monastery, building the great chancellor of the Greek Pope, 1635, probably the ancient hearth, a "hill" in the woods surrounding horseshoe Caldarusani; successive renovations (in 1752, when he called "The New Neamt, by 1911-1913, when he was baptized, George JPopaof meadow, in 1982-1987) - today, "... a shining example of post-Brancovan Architecture" (V. Funny) porch columns with ornate capitals, traforuri frames and carved stone, sculpture trunks tree, valuable iconostasis, tombstones, sec. XVII, chapel new site walls, ancient art collection.CACIULATA: village situated on Valley Cociovaliştea (DJ 101, 11 km south-west). Palace (1834 Neoclassical, former residence of the prince lexandruD. Ghica, 1834-1842), park, lake (sport fishing). BALOTEŞTI: Common located on the middle of Cociovaliştea (DJ 101, 6 km south-west). Church (1763, postbrâncovenească influence: porch, stonecarved). Baneasa Forest: recreation area (DN 1, km 10, 12 km south), oak forest and lime, that 50 hectares. Zoo (over 1,000 animals and birds from different regions of the Earth) * Tunari (International Shooting Polygon). SURROUNDING: city of Bucharest (10 km).
Spaniola
Ruta: BUCAREST - Aves - CERN - Herasti - Coman - Calugareni - Adunaţii Copaceni - Popesti - Ciorogarla - Bolintin Vale - Floresti-Stoenesti - Gaiseni - Potlogi - Mogosoaia - Buftea - Ciolpani - Snagov - Caldarusani - Caciulata - Balotesti - Baneasa Bosque - BUCAREST (unas 350 millas) de Bucarest puerto pabellón en el que la transformación decisivelorllanuras Flåm, las montañas y el mar, pueblo y ciudad, Bucarest-héroe de la revolución, ahora un símbolo de tiempo de conversión y energía en obras de referencia es, naturalmente, la primera parada de nuestro viaje por tierra que se celebrará en un espacio de esfuerzo creativo del milenio . Esta ruta podría llamar el centro comercial, siendo destinado a poner más placer singular cinturón de penala capital, pero al mismo tiempo que ofrece a señalar algunos de los monumentos históricos más representativos, la arquitectura, el arte o la naturaleza de los alrededores. llanuras del zodíaco socio de Bucarest, Vlăsia que una vez habitaron, incluso sin hijos, legó un pedazo de tierra que "no es ni monótona ni no-y la poesía como Nicolae Iorga notó desde principios de siglo. Porque, en ausencia de formas marcadas de alivio, de los siglos, sin embargo, le fue otorgado nuestra capital con una rica anhelo acuáticos y un cinturón vegetal, por supuesto, útil, sino también un ambiente agradable respuesta la leyenda pastor Bucur nacidos, los más mayores que él neaoşi de cadaa uno de nosotros - roble agua tejido nietos, llamando en el terreno ntinsul susurró que orgullosamente grabado los nombres de la historia rumana, albañil sello de testigos, la piedra, pintor. BUCAREST: La llanura ciudad rumana en el sur-este del país, Colentina río y ríos (1955-1990 m alt.) capital de Rumania. unauna vez que la región rico bosque, encontraron refugio conveniente y estable desde el Paleolítico y la Edad del Bronce levantó fortificaciones geto-dacios y romanos vivían (c. Iî.H. - II dC), los asentamientos de la población indígena aumentó en el siglo XIV Usted encuentra aquí un siglo probable Ciudadela de Dambovita y comprobada como segura, una fortificación - 20 de septiembre 1459 -golpeó la carretera lugar de descanso del Danubio (60 km) y los Cárpatos (100 km), vea los comerciantes (Bucarest, Brasov, agente Precupeţii antigua) y artesanos (fabricantes de cinturones, artículos de guarnicionería, pieles, sombrerero, Cavafi, cerámica, pan, curtidor, Waxwing). Final fortaleza del siglo XVII (con 22 iglesias desde 1595, el año Călugăreni), Bucarest tiene un rodadoimportante en las revoluciones de 1821, 1848, se convierte en el Principados Unidos en 1862 de residencia ("Bucarest se hace desde hace siglos para ser la capital de Rumania ... En ninguna parte en ninguna otra ciudad en el país, hay un ... personas con ambición nacional y más liberal, el espíritu independiente del público en general ", Kogalniceanu), la independencia ovaţionează Ronde Rumania el 9 de mayo 1877 y se convirtió en la capital del estado nacional unificado en 1918 - la ciudad se distingue por Italia y Francia en 1920 con la Cruz de Guerra, la solución de orientalo mixtas occidentales a menudo llamada "la pequeña París". Bucarest fue la primera ciudad en el mundo iluminación de lámparas de aceite, ferroviario se benefició en 1869 (Bucarest-Giurgiu), se impuso en la economía nacional y el mercadoa través del comercio y extranjeros Plaza 180 grandes interprinderi Malaxa incluyendo 1921 sobre la base de verdadero monumento de la industria nacional, plantea la era importante en el que los edificios públicos y privados, monumentos de la arquitectura de hoy. actividad de amplio intercambio, con acontecimientos significativos: una carta procedía del extranjero llevar la dirección "PalaTul Royal Victoria Avenue, cruzando la calle de \ la tienda Coltescu "Soar Incluso en la ciudad de Bohemia del comerciante; vecinos ex Teatro Nacional, la cerveza Gambrinus .." un empresario ha tenido una larga de la IL Caragiale Ion Polyplectron Pincio en casa. cuarteta donde: Jancu Luca Caragiale / Vender cerveza Medida / Cara y la literatura / dólares, pero no .... " Principal centro políticoic, administrativo, económico, científico, artístico. terminal de cero en St. George Square (centro ciudad) indica el lugar para comenzar las mediciones geodésicas y el número de kilómetros de carreteras principales en el país (DN). Lugares de interés turístico: - Museos: Museo Nacional de Historia * * Museo Nacional de Arte Museo de Cerámica y * Museo del VidrioHistoria del Arte y el Museo Antiguo Tribunal municipilui Bucarest * * * Antiguo Museo de Arte Museo de la Técnica, etc. - Monumentos históricos, la arquitectura y el arte: Monasterio Iglesia Vieja Tribunal Plumbuita * * * Sra. Iglesias Fundenii Palace "leones" * Palacio El patriarcado * Palacio de JusticiaBiblioteca de la Universidad Central * obtener * * Banco Nacional Ateneo, etc. - Estatuas y Monumentos: Mihail Cantacuzino Constantin Brancoveanu * Miguel el Valiente * * * * Rosetti Monumento Monumento Aviadores Cuerpo etc- Parques y Jardines: Jardín Botánico * Jardín * Cismigiu Cismigiu Herastrau * * * Parque de la Juventud Carlos * Parque Nacional Parque etc. Aves: pueblo situado al lado del lago del mismo nombre, el bosque límites Pustnicu (ND 3 + DJ 100, 22 km al este). monasterio de Aves - MonumentoHistoria (1812) trabajó en el hotel después de 1864, una escuela y un hospital de aquí al final de su vida de retiro escultor Gheorghe Anghel (1904-1966), autor de una de las realizaciones más interesantes de Mihai Eminescu de bronce (en el Ateneo Rumano) * Colección de arte antigua zona de recreo (Bosque Pustnicu: lago, barcos, pesca).CERN: común cerca del bosque y bordeando el lago del mismo nombre, el último de la cadena de Colentina (DJ 301, 17 km al este). Cernica Monasterio - gran conjunto arquitectónico (construido por el gobernador Cernica Stirbey, el 1600,1815), importante escuela pintores (XVIII-XIX), la tradición de la pintura medieval (1815), un centro cultural fuerte donde Lucestudiosos tasa que por lo menos gramaticalmente y Nahum Râmniceanu (cronista última del País rumano, 1764-1839), nos detuvimos y yo jiici pensamientos de misterios, con mi devoción insípida ... "(Gala Galaction) colección de arte antiguo ( Pintura sobre madera, bordados, libro ferecaturi, manuscritos, impresos) casas Archimandrita monumento Calin (Fundador, del siglo XIX., abad) gala Galaction (1879-1961), la casa donde vivió por un tiempo monje Joseph (Tudor Arghezx) cavoulmitropolitului Nifon (pintura Tattarescu 1875), las tumbas de los líderes de Moldova sobre el Prut, el último en el terremoto de 1977 * monumentos naturales (roble, los 300 años) * necrópolis neolítica de la cultura Boian (Caldararu, 4400-4200 a. C.), también es poco frecuente en Europa en la dimensiónze, testimonio sobre la práctica de edad culto solar, vea Salsovia (Dobrudja) * Zona de Recreación (lago, playa, barcos, pesca). HERĂŞTI: pueblo prado situado en Arges (P 4 + DJ 401, 40 km al sur-este) . Casa de Piedra. 1640, la construcción del escriba Udriste (Iorest) Berros (7-1.659), gran canciller y hermano de Matei Basarab, construirrareza volver amplio en el momento, "... un palacio sin igual" (Pablo de Alepo), el edificio secular más valioso de tiempo en esta parte del país - el museo * Iglesia (1644), fundada por la hermana de Eline Udriste Berro Basarab y su esposa, la familia de intervención Obrenovid 1833 (cnezi Serbia, los dueños de propiedades en la pradera Arges). Comana:Neajlov ubicada en el Valle común, a la confluencia con el Arges y el vecino Lago homónimos Forestal (DJ 411, 30 km al oeste). Monasterio Coman - ópera sucesivos gobernantes Vlad Radu Serban (siglo XV, 1609) y el mayordomo Cantacuzino Serban ( 1700) la casa de regencia, gazebo columnas específicas de piedra de estilo Brancovan (Restauración) * Balta buscando deltan (peshoja de Deportes) * Reserva natural (bosque: peonías silvestres). CALUGARENI: frecuentes aguas arriba Valle Neajlov (DN 5, a 28 km, 11 km al oeste), donde Miguel el Valiente derrotar Pasha ejército Sinan, muy superior en número, 13/23 August 1595, "... de hecho la mayoría de la admiración y la fama eterna" (Edward Barton, Embajador Inglés)... Los más brillantes briliantul rumana gloria Coronas (Balcescu). Un monumento conmemorativo (1913, O. Spaeth) * Placas conmemorativas (1935 meplaturi bronce Baraschi C) * Nota Memorial (1682, cruz erigida Serban Cantacuzinocu ocasión de la inauguración del puente sobre Câlniştea, con el peso de 10 toneladas, es considerado uno de los monumentos más impresionantestos de este tipo en el país). Adunaţii Copăceni: prado común situado en Arges (DN 5, 18 km, 10 km al norte). Zona de recreo en fase de desarrollo. Popesti: pueblo promontorio situado en un radio de Pradera fluviatil Arges (DJ 412, 8 millas al noroeste). civilădin edad Acrópolis y la solución de geto-dacios (siglo II aC-IAD), la más antigua huella de habitación desde el siglo pasado reportados por César y Gregory Bolliac Tocilescu: viviendas, hogares, pozos de almacenamiento, un gran palacio de madera sin igual en otros asentamientos geta, cerámica, azulejos un candelabro de tres brazos (similar a Crăsanii superior), un tema poco frecuente y cuya presencia no puede explicarse: centro de enriquecimiento de considerarsenúmero de la unión política a mediados de tribal, que ascendieron Burebista. probablemente destruido durante la expedición de Elio Catus Sexto (11-12 dC) * Iglesia erigida por el gran tesorero Cristea Smith, 1689, uno de los monumentos arquitectónicos más importantes en la llanura del Danubio ( mobiliario original, fundador fotos de la familia gobernante Constantin votivas y de la imagenBrancoveanu). CIOROGARLA: tocayo común situado sobre el río (DJ 601, 35 km al norte-oeste). Samurcăşeşti Dărvari-Monasterio (1808, de la construcción en el astillero de El Gobernador Constantino Samurcaş; Tattarescu pintura, el 1870, "elemento" Rams inusual decoración, evoca la leyenda de la fundación, lugar de refugio para los Jianu fuera de la ley-maestría Iancu. en 1821, de restauración). Colección de Arte Antiguo (donaciones de Tudor Vladimirescu. Jianu Iancu, el arte popular, pintura por pez) * monumento dedicado al Capitán Nicolás Valter Maracineanu (Hero, 1877) * Pinu "'s Jianu. BOLINTIN Vale la ciudad entre Sabar y Arges (DJ 601, 6 millas al oeste). tumba y la tumba de la cartapoliticianDimitrie Bolintineanu clase históricas (1888, Storck K) bajo el reinado de al. Cuza firmado poeta, ministro de la religión, la secularización de los decretos propiedades monásticas y el establecimiento de la Universidad de Bucarest * Iglesia de 1832. Floresti-STOENESTI: común situada a orillas del Sabar (DJ 401 A, 6 km al norte-oeste) . Drugănescu Palacio (1730, la vieja chimenea, copiar Brancovenesti característico de la arquitectura, con las columnas del pabellón y la logia abierta al antiguo estanque) - Museo Etnográfico de la llanura del Danubio (telas, trajes de campesino, alfombras, toallas, trajes de pastor, el cochero, popular instalaciones técnicas ) * Gobernador Drugănescu Iglesia (1723; postbrâncoveneşti elementos constructivos) * Áreainterés etnográfico (madera tallada, muchas traforuri). GĂISENI: prado común situado en Arges (DJ 401 A, 5 km al norte-oeste). Bizco Monasterio (1521, construcción de la gran vornicDrăghici Vintilescu, después de 1864, la primera escuela en la ciudad); monumento temprano altar de la iglesia es ahora ampliada dos veces en segundos. siglo XVII (fragmentos sinESCA, 1565) * Zona de pesca deportiva. Cascioarele: centro de mar, en Arges (DJ 401 A, 3 km al oeste). Monasterio, fundado alrededor del año 1430, probablemente el gran stolnicNeagoe (piedra de la tumba en 1504, después de descifrar N. Iorga), equipado con los esclavos gitanos que vivían en chozas - căscioare "restaurada iglesia (restos de la murallael original), iconostasio, candelabro, iconos, del Monte Afhos, muy rico en su tiempo, era a menudo el blanco de ataques, incluyendo bandas dirigidas por el famoso Tunsu y Terente. POTLOGI: Sabar y comunidades dentro de Arges (DJ 401 A , 9 kilometros al norte-oeste). Constantin Brancoveanu Tribunal mayordomo (el 1680, la residencia, bodegas, cocina) * BIser (1683, tallado en marcos de piedra, foto de familia votivas) * Palacio. 1699, criado por su hijo, el príncipe Constantin Brancoveanu (la inauguración, un poeta improvisado Ianichie Hagi, se llevó elogios en los poemas, JM de nueva construcción, muy bonito y muy luminoso casa ") fue el modelo, teniendo en cuenta las formas arquitectónicas valacos tradiţionale, llevaría tiempo Brancovenesti estilo: rectangular, dos niveles, escaleras exteriores de acceso al piso balcón facilitado columnas y barandilla de piedra labrada casi siempre traforată, logia con vistas al lago, el interior decorado con paneles de inspiración floral Pérsico; " ... europeneşte construido escribió en Motraye en 1714, decorado en su interior con el deudor el centro depensamientos ricos y buenas pinturas; "... Potlogi întăreaF.:. Sullzerla 1781, superan con creces todas las demás (fundaciones reales, nn) de tamaño y de la construcción" * de la Guerra de la Independencia Monumento (1910, La . Bruneanu, A. Iliescu). MOGQŞOAIA: común, cerca del lago del mismo nombre Colentina Valle(DN 1 A 17 km, 38 km al este). Vel-canciller Tribunal Constantin Brancoveanu (el 1680) * Iglesia (1688, con elementos del nuevo estilo de entrenamiento) * Palacio. 1702, construida bajo la dirección del príncipe Brancoveanu - la mayor construcción de obras civiles de la arquitectura rumana vintage ... sobre todo de edad, que justifica plenamente la construcción Focillon Henry comentó: Melegir bajo Constantino Brancoveanu XVIl a finales del siglo, lo que refleja un arte imperial rápido ... "elegante pabellón decoraciones talladas de piedra y marca de agua, escaleras amplias galería sostenida por columnas con capiteles corintios y los husos barandilla torsade adornaban las plantas dominantes., la armonía Mogosoaia deleita a sus fines monumento renacentista y prla fantasía oriental y detalles fabulosos. Una galería con columnas salomónicas, dando en el lago, es un triunfo espléndido de arquitectura "cocina (cocina) en la corte, con los tubos de pisos bóvedas * parque ajardinado en los primeros siglos. XX * * Mausoleo del lago de recreo familieiBibescu área ( lago, playa, barcos, pesca).Buftea: ciudad situada cerca del lago homónimo, una de las primera acumulación de agua Colentina (DN 1A, Km. 21, 4 km al norte-oeste). Zona de recreo (lago, playa, barcos, pesca) * Palacio (seg . XIX, antigua residencia del príncipe Barbu Stirbei, 1849-1856) * "Bucarest" el cine nacional (30 hectáreas, instalaciones propias) * Rebegeşti(Iglesia erigida por el gran canciller Kretzulescu Radu de 1669, para regular Colentina en 1934, el edificio se incrementó en un 3. 5 m sin quitar - el libro primero de su tipo en el país - y se coloca donde están ahora. El pantano de Zmeu Buftea y lagos). CIOLPANI: común cerca del bosque con el mismo nombre, creadoSnagov y los valles del río entre Ialomita (DN 1, km 33, 27 km al noreste). Dendrológicos Reserva (50 hectáreas) de las estaciones de investigación forestal * Tiganesti Monasterio (1812, un lugar de asentamiento en el año 1780, tejidos de la escuela de arte de 1900, talleres especializados hoy: alfombras, tapetes, toallas, velinţe, bordados, vestiduras sacerdotales) * Piscu (alfarería tradicional, cerámicaà esmaltada con decoración geométrica en fondo amarillo-marrón de la castaña madura) * Monasterio Bălteni. uno de los monumentos arquitectónicos más valiosos de Valaquia (c. XVI, 1626, contrafuertes, que toma el pórtico de la iglesia por tres lados) de bosques del lago (1 AICI Hunyadi. asesinado el príncipe Vlad Dracul, en 1447, después de leyenda, aquí todo lo que perdió la vida y VladEmpalador, cuya cabeza fuera de Estambul). Snagov: limita común borde del río homónimo formación Ialomita Cuenca (DJ 101 B, 11 km al este). Monasterio Snagov - histórico, arquitectónico y el arte (del siglo XV, el rectitorit Neagoe Basarab 1517-1521, el mayor fresco en el país en general, 1563), importante centro de la cultura medievalcon uno de los seis impresoras (de Snagov, Bucarest, Ramnicu Valcea, Targoviste Tbilisi Gruzia. Alepo, Siria) instalado en el siglo XVIII, el cuidado de Antim, estudioso deja con una palabra de maldición .. "sus descendientes :"... impresora para aprender el arte de la imprenta, uno tras otro, que no se pierda este arte en el país, ni a dejarloucrul libros en beneficio del país y para el uso de la Casa "* botánica (la ha 1700, las plantas de estanque, especies tropicales, la vegetación herbácea y rara reliquia de la vegetación leñosa: robles 100-200 años. descendientes de siglos de antigüedad Exteriores Vlăsiei; zona interés científico, 100 ha) * Entretenimiento (la más generosa y mejor equipados de lugar para el fin de semana en la circuncisiónimile Capital: lago, piscinas, barcos, pesca deportiva, recreación). Caldarusani: bosque, lago a través de los ríos que desembocan Vlas y Cociovaliştea (DJ 101 C, 14 km al sur-este). Caldarusani Monasterio - fundada por Mateo Basarab. 1638, "... grandes y totalmente nuevo, ya que no puede ser más hermoso" (después de PauldeAlep1650), importante centro de la cultura en el tiempo (copista, traductores, pintores de la escuela, biblioteca, imprenta, donde se desempeñó, entre otros, el compositor y estudioso impresoras Macario (XIX) y el "aprendiz" Nicolae Grigorescu 16 a 17 años en 1926, Gala Galactionvedea que son "... bella, entera y sin tiempo: el horizonte, las prisas, los álamos y los trovadores cuco"Sin olvidar el día en que" entramos en la primera vez ... con mi querido amigo Tudor Arghezi, tanto ansioso y desordenado de tinta impresa en primer lugar, pero aún así los esclavos en la recolección secundaria ..."; escuela de arte pravila de edad (manuscritos, libros, productos de los artesanos del pasado, la pintura, incluyendo firmado por el Sr. N. Grigorescu) * Cocioc (Iglesia de los 1825 por aquel entonces operaba una imprenta). Bedlam: monasterio, la construcción del gran canciller de la griega Papa de 1635, probablemente el antiguo hogar, una colina "en los bosques de alrededor de herradura Caldarusani; renovaciones sucesivas (en 1752, cuando llamado "La Nueva Neamt, al 1911-1913, cuando fue bautizado, George JPopade pradera, en 1982-1987) - hoy en día, "... un claro ejemplo de la arquitectura post-Brancovan" (V. Nice): porche con columnas de capiteles, marcos traforuri y piedra labrada, troncos de escultura árbol, iconostasio valiosa, lápidas, sec. XVII, la capilla de paredes nuevo sitio, la colección de arte antiguo.CACIULATA: pueblo situado en el Valle Cociovaliştea (DJ 101, 11 km al sur-oeste). Palacio (1834 neoclásico, antigua residencia del príncipe lexandruD. Ghica, 1834-1842), parque, lago (pesca deportiva). BALOTEŞTI: Común situado en el centro de Cociovaliştea (DJ 101, 6 km al sur-oeste). Iglesia (1763, postbrâncovenească influencia: porche, piedratallada). Baneasa forestal: zona de recreo (DN 1, 10 km, 12 km al sur), bosque de encino y la cal, el 50 ha. Zoo (más de 1.000 animales y aves de diferentes regiones de la Tierra) * Tunari (Polígono Internacional de Tiro). ALREDEDORES: ciudad de Bucarest (10 km).
Italiana
Itinerario: BUCAREST - Bird - CERN - Herasti - Coman - Calugareni - Adunatii Copaceni - Popesti - Ciorogarla - Bolintin Vale - Floresti-Stoenesti - Gaiseni - Potlogi - Mogosoaia - Buftea - Ciolpani - Snagov - Caldarusani - Caciulata - Balotesti - Baneasa Foresta - BUCAREST (circa 350 miglia) di Bucarest porta bandiera in cui la trasformazione decisivelorpianure Flåm, montagne e mare, villaggi e città, Bucarest-eroe della rivoluzione, ora un simbolo di tempo di conversione e di energia nelle opere di riferimento è, naturalmente, la prima tappa del nostro viaggio per terra, che si terrà in uno spazio di sforzo creativo millenaria . Questo percorso ho potuto chiamare il centro commerciale, essendo destinate a far più piacere distinto valore cinturala Capitale, ma al tempo stesso, offrire a sottolineare alcuni dei monumenti più rappresentativi storici, architettura, arte o la natura del vicinanze. pianure partner Zodiac di Bucarest, Vlăsia che, una volta abitato, anche se senza figli, lasciò in eredità a un pezzo di terra che "non è né monotona né non-e la poesia come Nicolae Iorga osservati sin dagli inizi. Perché, in assenza di forme segnato di sollievo, i secoli, tuttavia, è stata conferita la nostra capitale con un ricco Yearning acquatici e cinta vegetale, ovviamente utile, ma anche un ambiente piacevole risposta la leggenda pastore Bucur-nati, quelli molto più vecchio di lui di ogni neaoşia uno di noi - rovere acqua tessuta nipoti, chiamando sul campo ntinsul sussurrò che sono orgogliosamente incisi i nomi della storia rumena, testimone di sigillare muratore, pietra, pittore. Bucarest: la Pianura città rumena, nel sud-est, la River e fiumi Colentina (1955-1990 m alt.) capitale rumena. ununa volta regione boscosa, hanno trovato rifugio comodo e stabile dal Paleolitico e fortificazioni Età del Bronzo sollevato Geto-daci e romani vivevano (c. Iî.H. - II dC), gli insediamenti della popolazione autoctona è aumentato del XIV secolo Qui trovate un secolo probabile Cittadella di Dambovita e dimostrato sicuro, una fortificazione - 20 settembre 1459 -colpire la strada maestra, invece di riposare sul Danubio (60 km) e dei Carpazi (100 km), vedere i mercanti (Bucarest, Brasov, Precupeţii broker Vecchia) e artigiani (responsabili cintura, selleria, pellicce, cappellaio, Cavafi, ceramica, pane, Tanner, Waxwing). Final Fortress secolo XVII (con 22 chiese dal 1595, l'anno Călugăreni), Bucarest ha un roimportante nelle rivoluzioni del 1821, 1848, diventa la residenza Principati Uniti nel 1862 (Città di Bucarest è stato fatto per secoli la capitale della Romania ... Nowhere in qualsiasi altra città del paese, vi è ... una persone con ambizione nazionale e più liberale, spirito indipendente pubblico in senso lato ", Kogalniceanu), ovaţionează indipendenza rumenadi Romania il 9 maggio 1877 e divenne la capitale della unificata Stato nazionale nel 1918 - della città caratterizzata da Italia e Francia nel 1920 con la Croce di miscela insediamento Guerra-occidentale orientalo spesso chiamata la "piccola Parigi". Bucarest fu la prima città al mondo illuminazione lampade a olio, la ferrovia ha beneficiato nel 1869 (Bucarest-Giurgiu), è stata inflitta per l'economia nazionale e il mercatoattraverso il commercio estero e Square 180 interprinderi grande Malaxa compresa 1921 sulla base di vero e proprio monumento dell'industria nazionale, si era sollevato importante in cui gli edifici pubblici e privati, monumenti di architettura di oggi. attività di Vasto-scambio, con eventi significativi: una lettera da portare all'estero l'indirizzo "PalaTulle Royal Victoria Avenue, di fronte alla \ negozio Coltescu 'città bohemienne Anche librarsi nel mercante, la vicina ex teatro nazionale, la birra Gambrinus .. "un datore di lavoro ha avuto il tempo su IL Caragiale Ion Peacock-Pincio a casa. quartina dove: Jancu Luca Caragiale / Vendita Misura birra / viso e la letteratura / ma non dollari .... " Principale centro politicoic, amministrativo, economico, scientifico, artistico. terminale Zero a St. George Square (centro città) indica luogo giusto per iniziare le misurazioni geodetiche e il numero di chilometri di strade principali del paese (DN). Bellezza: - Musei: Museo Nazionale di Storia * * Museo Nazionale d'Arte e Museo della Ceramica * Museo del VetroStoria dell'Arte e Museo Storico della Corte municipilui Bucarest * * * Museo di Arte Antica Museo, ecc tecnico. - Monumenti storici, l'architettura e l'arte: Monastero Chiesa Vecchia Corte Plumbuita * * * Signora Chiese Fundenii Palace "leoni" * Palace Il patriarcato * Palazzo di GiustiziaCentral University Library * * * ottenere National Bank ecc Athenaeum. - Statue e monumenti: Mihail Cantacuzino Constantin Brancoveanu Michele il Bravo * * * * Rosetti Memorial Monument Aviatori del Corpo * ecc.- Parchi e Giardini: Giardino Botanico * Giardino * Cismigiu Cismigiu Herastrau * * * Parco della Gioventù Charles Park * Parco nazionale così. Uccelli: villaggio situato nei pressi del lago omonimo, la foresta limite Pustnicu (ND 3 + DJ 100 del 22 km a est). monastero Bird - MonumentoStoria (1812) ha lavorato sul posto dopo il 1864, una scuola e un ospedale da qui alla fine della sua vita ritirata scultore Gheorghe Anghel (1904-1966), autore di una delle incarnazioni più emozionanti di bronzo Mihai Eminescu (nel Romanian Atheneum) * Collezione di arte antica area ricreativa (Forest Pustnicu: lago, barche, pesca).CERN: comune vicino alla foresta e che si affacciano sul lago omonimo, l'ultimo della catena Colentina (DJ 301, 17 km a est). Cernica Monastero - grande complesso architettonico (costruito dal governatore Cernica Stirbey, il 1600,1815), importante scuola pittori (XVIII-XIX), la tradizione della pittura medievale (1815), forte centro culturale dove Luctasso di studiosi che almeno grammaticalmente e Nahum Râmniceanu (ultimo cronista del Paese rumeno, 1764-1839), ci siamo fermati e ho pensieri jiici di misteri, con la mia devozione insipido ... "(Gala Galaction) collezione d'arte antica ( Pittura su legno, ricamo, libro ferecaturi, manoscritti, stampe) ospita memoriale Archimandrita Calin (Fondatore del XIX secolo., abate), Gala Galaction (1879-1961), la casa dove ha vissuto per un po 'monaco Giuseppe (Tudor Arghezx) cavoulmitropolitului Nifon (pittura Tattarescu 1875), tombe dei leader moldavo oltre il Prut, l'ultima nel terremoto del 1977 * Monumenti naturali (rovere, i 300 anni) * necropoli neolitica della cultura Boian (Caldararu, 4.400-4.200 aC), anche rare in Europa per dimensioneSion, la prova circa l'età della pratica di culto solare, vedere Salsovia (Dobrugia) * Zona ricreativa (lago, mare, barche, pesca). HERĂŞTI: villaggio prato situato in Arges (ND 4 + dj 401, 40 km sud-est) . Casa di Pietra. 1640, la costruzione dello scrivano Udriste (Iorest) Crescione (7-1.659), gran cancelliere e fratello di Matei Basarab, costruireRe rarità ampio, al momento, "... un palazzo senza eguali" Paolo di Aleppo (), il tempo di laici edificio più prezioso in questa parte del paese - museo * Chiesa (1644), fondata dalla sorella Eline's Udriste Crescione Basarab e di sua moglie, la famiglia di intervento Obrenovid 1833 (knezes Serbia, proprietari della proprietà nella Arges prato). Comana:Neajlov situato nella Valle del comune, alla confluenza con il vicino Lago di Arges e omonimi Forest (DJ 411, 30 km a ovest). Monastero Coman - Opera governanti successivi Vlad Radu Serban (XVcentury, 1609) e il maggiordomo Serban Cantacuzino ( 1700) casa di reggenza, gazebo sulle colonne di pietra di stile specifico Brancovan (Restauro) * importa deltan Baltico (pesceSport lama) * riserva naturale (boschi: peonie selvatiche). CALUGARENI: comune a monte Neajlov Valley (DN 5, 28 km, 11 km ad ovest), dove Michele il Bravo sconfiggere l'esercito di Sinan Pascià, numeri di gran lunga superiore, 13 / 23 August 1595, "... in realtà la maggior parte ammirazione e fama eterna" (Edward Barton, l'ambasciatore inglese)... Più brillante di corone gloria rumeno (Balcescu). Memorial (1913, O. Spaeth) placche * (1935, bronzo meplaturi, C. Baraschi) * marchio Memorial (1682, croce eretta Briliantul Serban Cantacuzinocu occasione della inaugurazione del ponte sul Câlniştea, avendo il peso di 10 tonnellate, è considerato tra i monumenti più impressionantimenti di questo tipo nel paese). Adunatii Copaceni: prato situato nel comune Arges (DN 5, 18 km, 10 km a nord). Zona ricreativa in fase di sviluppo. Popesti: villaggio situato su un promontorio fluviatil raggio di Meadow Arges (DJ 412, 8 miglia a nord-ovest). civilădin età Acropoli e la liquidazione Geto-Daci (II-I secolo aCDC), le più antiche tracce di insediamenti fin dal secolo scorso riportata da Cesare e Gregorio Bolliac Tocilescu: case, focolari, pozzi di stoccaggio, un grande palazzo di legno senza eguali in altri insediamenti getica, ceramica, piastrelle di un lampadario a tre bracci (simile a Crăsanii Superiore), una voce di rara la cui presenza non poteva essere spiegato: centro considerato fortificazionenumero di mid-tribali l'unione politica che ammontava Burebista. distrutta probabilmente durante la spedizione di Elio Catus Sesto (11-12 dC) * Chiesa eretta dal grande tesoriere Cristea Smith, 1689, uno dei più importanti monumenti architettonici nella Piana del Danubio ( arredi originali, foto di famiglia fondatrice votive e righello Constantin immagineBrancoveanu). CIOROGARLA: omonimo comune, situata sul fiume (DJ 601, 35 km a nord-ovest). Samurcăşeşti-Dărvari Monastero (1808, di costruzione del cantiere Costantino Samurcaş Governatore, pittura Tattarescu, il 1870, "'elemento Rams decorativo insolito, evoca la leggenda della fondazione, luogo di rifugio per i fuorilegge maestro Iancu Jianu. a 1821, restauro). collezione di arte antica (donazioni da Tudor Vladimirescu. Iancu Jianu, arte popolare, la pittura per pesce) * Valter Maracineanu monumento dedicato al capitano Nicholas (Hero, 1877) * Pinu "'s Jianu. Bolintin Vale città tra sabar e Arges (DJ 601, 6 miglia a ovest). tomba e la tomba della letterapoliticianDimitrie Bolintineanu classe storico (1888, Storck K) sotto il regno di Al. Cuza firmato poeta, ministro della religione, secolarizzazione decreti di proprietà monastiche e istituisce la * Chiesa dell'Università di Bucarest, 1832. Floresti-STOENESTI: comune situato sulle rive del Sabar (DJ 401 A, 6 km NW) . Palace Drugănescu (1730, il vecchio camino, architettura copia Brancovenesti caratteristico, con colonne di padiglione e loggia aperta al primo stagno) - Museo Etnografico della Piana del Danubio (tessuti, costumi contadini, tappeti, asciugamani, costumi pastore, il cocchiere, popolare impianti tecnici ) * Governatore Drugănescu Chiesa (1723; postbrâncoveneşti elementi costruttivi) * Areainteresse etnografico (sculture in legno, molti traforuri). GĂISENI: prato situato nel comune Arges (DJ 401 A, 5 km a nord-ovest). Stramba Monastero (1521, la costruzione della grande vornicDrăghici Vintilescu, dopo il 1864, la prima scuola in città); primi monumento altare della chiesa di oggi è aumentata di due volte in pochi secondi. XVII secolo (frammenti senzaESCA, 1565) * Area pesca sportiva. Căscioarele: villaggio in riva Arges (DJ 401 A, 3 km ad ovest). Monastero, fondato intorno all'anno 1430, probabilmente il stolnicNeagoe grande (tomba di pietra nel 1504, dopo la decifrazione N. Iorga), dotato di schiavi zingari che vivevano in capanne - căscioare "restaurata chiesa (resti del murol'originale), iconostasi, candelabro, icone, del Monte Afhos, molto ricco a suo tempo, era spesso il bersaglio di attacchi, comprese le tele condotto dal famoso Tunsu e Terente. Potlogi: Sabar e comunità all'interno di Arges (DJ 401 A , 9 miglia a nord-ovest). Corte steward Constantin Brancoveanu (il 1680, soggiorno, cantine, cucina) * BIser (1683, scolpita in pietra, cornici, foto di famiglia votive) * Palace. 1699, eretto da suo figlio il principe Constantin Brancoveanu (l'inaugurazione, un poeta estemporaneo Ianichie Hagi, mettere la sua lode nella poesia, JM di nuova costruzione, molto bella e molto luminosa casa ") era il modello, tenendo conto delle forme architettoniche Wallachian tradiţionale, richiederebbe un tempo di stile Brancovenesti: rettangolare, due livelli, scale di accesso esterno al piano balcone facilitato colonne e scolpite in pietra traforata ringhiera, quasi sempre, loggia di fronte al lago, all'interno decorata con pannelli di ispirazione floreale persiano; " ... europeneşte muro ha scritto nel Motraye nel 1714, decorato all'interno con centrale debitricericco di pensieri e dipinti buona "... Potlogi întăreaF. /. Sullzerla 1781, superano di gran lunga tutti gli altri (fondazioni reale, nn) in termini di dimensioni e costruzione" * della Guerra di Indipendenza Monumento (1910, Il . Bruneanu, A. Iliescu). MOGQŞOAIA: comune nelle vicinanze del lago di Valle con lo stesso nome Colentina(DN 1A, Km 17, 38 km a est). Vel-cancelliere della Corte Constantin Brancoveanu (il 1680) * Chiesa (1688, con elementi dello stile di nuova formazione) * Palace. 1702, costruito sotto la direzione del principe Brancoveanu - la più grande opera di costruzione civile della vendemmia ... specialmente vecchia architettura rumeno, edificio che giustificano pienamente Focillon Henry osservò: Mscegliendo sotto Costantino Brancoveanu XVIl alla fine del secolo, riflettendo un arte veloce imperiale ... "padiglione eleganti decorazioni in pietra scolpita e filigranata, loggia al piano superiore spazioso sostenute da colonne con capitelli corinzi e mandrini ringhiera in torsione di ornati vegetali dominanti., l'armonia Mogosoaia piaceri del tardo Rinascimento e monumenti prla fantasia orientale e il dettaglio favoloso. Una loggia con colonne tortili, dando nel lago, è un trionfo splendido "cucina architettoniche (cucina) in tribunale, con i tubi piani sotterranei * parco paesaggistico nei primi secoli. XX * * Mausoleo di ricreazione familieiBibescu lago zona ( lago, spiaggia, barche, pesca).Buftea: città situata nei pressi del lago omonimo, una delle prime accumulo di acqua Colentina (DN 1A, Km 21, 4 km a nord-ovest). Zona ricreativa (lago, mare, barche, pesca) * Palazzo (sec . XIX, ex residenza del principe Barbu Stirbei, 1849-1856) * "" cinema Bucarest nazionali (30 ettari, strutture specifiche) * Rebegeşti(Chiesa eretta dal grande cancelliere Kretzulescu Radu, 1669, di regolamentare Colentina nel 1934, l'edificio è stato aumentato di 3. 5 m senza togliere - il libro primo del suo genere nel paese - e posto dove sono ora. Diga di Buftea laghi e Zmeu). CIOLPANI: comune vicino al bosco con lo stesso nome, insiemeSnagov e valli fluviali tra Ialomita (DN 1, km 33, 27 km a nord-est). Dendrologico Riserva (50 ettari) di stazioni di ricerca forestale * Tiganesti Monastero (1812, posto un insediamento del 1780, scuola d'arte tessuti , 1900, seminari specializzati oggi: tappeti, stuoie, asciugamani, velinţe, ricami, paramenti sacerdotali) * Piscu (ceramiche tradizionali, ceramicheà smaltata con decorazione geometrica a sfondo giallo-marrone di castagne cotte) * Monastero Bălteni. uno dei monumenti architettonici più preziosi della Valacchia (c. XVI, 1626, contrafforti, che prende il portico della chiesa su tre lati) Forest Lake (1 AICI Hunyadi. uccise il principe Vlad Dracul, nel 1447, dopo leggenda, tutto qui è stato ucciso e VladImpalatore, la cui testa fuori per Istanbul). Snagov: confinante comune omonimo fiume bordo formazione Ialomita Basin (DJ 101 B, 11 km a est). Snagov Monastero - storico, architettonico e d'arte (XV secolo, il Neagoe rectitorit Basarab 1517-1521, il più grande affresco nel paese globale, 1563), importante centro di cultura medievalecon uno dei sei stampanti (Snagov, Bucarest, Ramnicu Valcea, Targoviste Tbilisi-Gruzia. Aleppo, Siria) installato nel XVIII secolo, la cura dei Antim, studioso lascia con una parolaccia .. "i suoi discendenti :"... stampante per imparare l'arte della stampa uno dopo l'altro, in modo che questo mestiere non è morto nel Paese, né a lasciarlolibri ucrul a beneficio del paese e per l'utilizzo di House "* botanica (1700 ettari, stagno piante, le specie tropicali, rare e relitte di vegetazione erbosa di vegetazione boschiva: querce 100-200 anni. discendenti di secolare esteri Vlăsiei; area interesse scientifico, 100 ettari) * Spettacolo (il più generoso e meglio attrezzati posto per il fine settimana era in circoncisioneimile Capitale: lago, piscine, barche, pesca sportiva, attività ricreative). Caldarusani: bosco, il lago attraverso i fiumi che recapitano Vlas e Cociovaliştea (DJ 101 C, 14 km a sud-est). Caldarusani Monastero - fondato da Matteo Basarab. 1638, "... grandi e del tutto nuova, in quanto non può essere più bello" (PauldeAlep dopo1650), importante centro di cultura nel tempo (copista, traduttore, scuola di pittori, biblioteca, tipografia, dove ha lavorato, tra gli altri, il compositore-Macario studioso-stampante (XIX) e di "apprendistato" Nicolae Grigorescu 16-17 anni nel 1926, Gala Galactionvedea che sono "... bello, complesso e senza tempo: l'orizzonte, Rush, pioppi e Trovatori Cuckoo"Senza dimenticare il giorno" ... la prima volta sono andato con il mio caro amico Tudor Arghezi, sia ansiosa e disordinato inchiostro stampato prima, ma ancora in schiavi secondarie ..."; collezione d'arte della scuola pravila vecchio (manoscritti, libri, prodotti di artigiani del passato, la pittura, anche firmato da N. Grigorescu) * Cocioc (Chiesa di 1825 intorno a quel tempo gestiva un macchina da stampa). Bedlam: monastero, la costruzione del Gran Cancelliere del Papa greco, 1635, probabilmente il cuore antico, una "collina" nei boschi circostanti Caldarusani ferro di cavallo; ristrutturazioni successive (nel 1752, quando "The New Neamt, da 1911-1913, quando fu battezzato, George JPopadi prato, nel 1982-1987) - oggi, "... un fulgido esempio di architettura post-Brancovan" (V. Nizza): colonne portico con capitelli ornati, cornici intagliate traforuri e pietra, tronchi di scultura albero, preziosa iconostasi, lapidi, sec. XVII, la cappella muri nuovo sito, collezione d'arte antica.CACIULATA: villaggio situato sulla Valle Cociovaliştea (DJ 101, 11 km a sud-ovest). Palace (1834 in stile neoclassico, ex residenza del principe lexandruD. Ghica, 1834-1842), parco, lago (pesca sportiva). BALOTEŞTI: Comune situato al centro della Cociovaliştea (DJ 101, 6 km a sud-ovest). Chiesa (1763, postbrâncovenească influenza: portico, pietraintagliato). Baneasa Forest: zona di ricreazione (DN 1, km 10, a 12 km a sud), boschi di querce e calce, il 50 ha. Zoo (oltre 1.000 animali e uccelli provenienti da diverse regioni della Terra) * Tunari (International Shooting poligono). DINTORNI: città di Bucarest (10 km).
Franceza
Itinéraire: BUCAREST - Bird - CERN - Herasti - Coman - Calugareni - Adunaţii Copaceni - Popesti - Ciorogarla - Bolintin Vale - Floresti-Stoenesti - Gaiseni - Potlogi - Mogosoaia - Buftea - Ciolpani - Snagov - Caldarusani - Caciulata - Baloteşti - Baneasa Forêt - BUCAREST (environ 350 miles) du port du pavillon Bucarest dans laquelle la transformation decisivelorplaines Flåm, mer et montagne, village et ville, Bucarest-héros de la révolution, devenue un symbole de temps de conversion et de l'énergie dans les ouvrages de référence est, naturellement, la première escale de notre voyage par terre, qui se tiendra dans un espace de l'effort de créativité millénaire . Cette route que je pourrais appeler le centre commercial, étant destiné à mettre plus grand plaisir de la ceinture de dollarsla capitale, mais en offrant en même temps de souligner quelques-uns des monuments historiques les plus représentatives, l'architecture, l'art ou la nature du voisinage. Zodiac plaines partenaire de Bucarest, Vlăsia qu'ils vivaient autrefois, même sans enfant, il a légué un lopin de terre qui «n'est ni monotone ni nonet la poésie comme Nicolae Iorga avis encore depuis le début du siècle. Parce que, en l'absence de formulaires portant la mention de secours, des siècles, cependant, notre capitale a été dotés d'un riche Yearning aquatiques et de la ceinture végétale, évidemment utiles, mais aussi l'ambiance de réponse Nice la légende berger Bucur-nés, ceux beaucoup plus âgé que lui neaoşi de chaqueà l'un d'entre nous - chêne eau tissé petits-enfants, appelant le terrain ntinsul sur chuchotait que sont fièrement gravé le nom de l'histoire roumaine, maçon sceau de témoins, de la pierre, artiste peintre. Bucarest: la ville roumaine plaine dans le sud-est du pays, Colentina fleuve et des rivières (1955-1990 m alt.) capitale roumaine. unerégion richement boisée fois, ils ont trouvé refuge commode et plus stable du paléolithique et du Bronze Age fortifications soulevées Daco-Gètes et les Romains vivaient (c. Iî.H. - II AD), les établissements de la population autochtone a augmenté de XIVe siècle Vous trouvez ici un siècle probable citadelle de Dambovita et éprouvée coffre-fort, une fortification - 20 Septembre 1459 -atteint la grande route au lieu de reposer sur le Danube (60 km) et les Carpates (100 km), voir les marchands (Bucarest, Braşov, Precupeţii Ancien courtier) et artisans (les responsables de ceinture, de sellerie, des fourrures, chapelier, Cavafi, poterie, pain, Tanner, Jaseur boréal). Final Fortress XVIIe siècle (avec 22 l'église depuis 1595, l'année Calugareni), Bucarest joue un roimportant dans les révolutions de 1821, 1848, devient la résidence Unis Principautés en 1862 (la ville de Bucarest est fait depuis des siècles la capitale de la Roumanie ... Nulle part dans toute autre ville dans le pays ... il ya un personnes ambition nationale et plus libérale, d'indépendance d'esprit plus large public ", Kogalniceanu), ovaţionează indépendance roumainede la Roumanie le 9 mai 1877 et est devenue la capitale de l'Etat national unifié en 1918 - la ville se distingue par l'Italie et la France en 1920 avec la Croix de guerre mélange de règlement orientalo-occidentale souvent appelé "Petit Paris". Bucarest a été la première ville au monde l'éclairage des lampes à huile, des chemins de fer ont bénéficié en 1869 (Bucarest-Giurgiu), a été imposée dans l'économie nationale et le marchégrâce au commerce et à l'étranger Square 180 grandes interprinderi Malaxa dont 1921 basés sur véritable monument de l'industrie nationale, elle a soulevé époque importante dans laquelle les bâtiments publics et privés, des monuments de l'architecture d'aujourd'hui. activité à large échange, avec les événements importants: une lettre de l'étranger portent l'adresse "PalaTulle Royal Victoria Avenue, en face de la rue de \ le magasin Coltescu «Même la ville bohème s'élèvent dans le commerce, l'ex-voisin du Théâtre national, la bière Gambrinus .." l'employeur a eu le temps de IL Caragiale Ion Peacock-Pincio à la maison. quatrain où: Jancu Luca Caragiale / Vente Mesure de la bière et du visage et de la littérature / mâles mais pas .... " Principal centre politiqueic, administratif, économique, scientifique, artistique. terminal Zero à St. George Square (centre ville) indique le point de départ des mesures géodésiques et le nombre de kilomètres de routes principales dans le pays (DN). Point d'intérêt: - Musées: Musée National d'Histoire * Musée * Musée National d'Art de la céramique et Musée du Verre *Histoire de l'art et Musée de la vieille Cour municipilui Bucarest * * * Musée d'Art Ancien Musée technique, etc. - Monuments historiques, l'architecture et l'art: Monastère Eglise Vieille Cour Plumbuita * * * Mme Eglises Fundenii Palace "Lions" * Palace Palais de Justice Patriarcat *obtenir Bibliothèque centrale universitaire * * * La Banque Nationale etc Athenaeum. - Statues et monuments: Mihail Cantacuzino Constantin Brancovan * Michel le Brave * * * Rosetti Memorial Monument aviateurs Corps * etc.- Parcs et Jardins: Jardin botanique * * Cismigiu Cismigiu Garden Park jeunesse * * * * Parc Herastrau Charles parc national, etc. Oiseaux: village situé près du lac du même nom, la limite de la forêt Pustnicu (ND 3 + DJ 100, 22 km à l'est). monastère d'oiseaux - MonumentHistoire (1812) a travaillé sur le site après 1864, une école et un hôpital ici à la fin de sa vie à la retraite sculpteur Gheorghe Anghel (1904 à 1966), auteur de l'une des réalisations les plus passionnantes de Mihai Eminescu bronze (dans la Athénée Roumain) * Collection de l'art vieux quartier de loisirs (Forest Pustnicu: lac, bateaux, pêche).CERN: commune près de la forêt et en bordure du lac du même nom, le dernier de la chaîne (Colentina DJ 301 du 17 km à l'est). Monastère Cernica - grand ensemble architectural (Construit par le gouverneur Cernica Stirbey, le 1600,1815), importante école peintres (XVIII-XIX), la tradition de la peinture médiévale (1815), forte centre culturel où Lucchercheurs taux Macaire comme la grammaire et de Nahum Râmniceanu (chroniqueur ultime de la terre roumaine, de 1764 à 1839), nous nous sommes arrêtés et je pensées jiici de mystères, avec mon dévouement fade ... "(Gala Galaction) collection d'art ancien ( Peinture sur bois, broderie, livre ferecaturi, manuscrits, estampes) maisons mémoire archimandrite Calin (fondateur, au XIXème siècle., abbé), Gala Galaction (1879-1961), la maison où il vécut pendant un certain temps moine Joseph (Tudor Arghezx) cavoulmitropolitului Nifon (peinture Tattarescu 1875), les tombeaux des dirigeants moldaves sur le Prout, le dernier dans le tremblement de terre de 1977 monuments naturels * (chêne, les 300 ans) * nécropole néolithique de la culture Boian (Caldararu, 4400-4200 avant JC), aussi rares en Europe à dimensionSion, la preuve concernant l'âge de la pratique du culte solaire, voir Salsovia (Dobroudja) * Zone de loisirs (lac, plage, bateaux, pêche). HERĂŞTI: village prairie située dans Arges (ND 4 + DJ 401, 40 km au sud-est) . Chambre des Stone. 1640, construction du scribe (iorestières) cresson Udriste (7-1659), grand chancelier et le frère de Matei Basarab, de construirerareté re large à l'époque, "... un palais sans égal" (Paul d'Alep), l'édifice le plus précieux séculaire du temps dans cette partie du pays - * musée de l'église (1644), fondée par soeur Eline's Udriste cresson Basarab et sa femme, la famille d'intervention Obrenovid 1833 (knèzes la Serbie, les propriétaires de terres dans la prairie Arges). Comana:Neajlov situé dans la vallée commune, à la confluence avec le lac voisin de Arges et homonymes des forêts (DJ 411, 30 km à l'ouest). Monastère Coman - l'opéra des dominations successives Vlad Radu Serban (XVcentury, 1609) et le maître d'hôtel Serban Cantacuzino ( 1700) Regency House, gazebo sur les colonnes en pierre de style Brancovan spécifiques (restauration) * Balta recherche Deltan (PSE*) La réserve naturelle lame Sports (forêt: pivoines sauvages). Calugareni: commune amont Neajlov Valley (DN 5, 28 km, 11 km à l'ouest), où il a défait Michael Brave Sinan Pacha l'armée, largement supérieurs en nombre, 13/23 août 1595, "... en fait le plus l'admiration et la gloire éternelle» (Edward Barton, ambassadeur d'Angleterre)... La plus brillante de la gloire couronnes roumain (Balcescu). Memorial (1913, O. Spaeth) plaques * (1935, meplaturi bronze, C. Baraschi) marque * Memorial (1682, croix érigée Briliantul Serban Cantacuzinocu occasion de l'inauguration du pont sur Câlniştea, un poids de 10 tonnes de ce compte parmi les monuments les plus impressionnantsce genre dans le pays). Adunaţii Copăceni: commune située prés de Arges (DN 5, 18 km, 10 km au nord). aire de loisirs du ments en cours d'élaboration. Popesti: village situé sur un promontoire fluviatile rayon de Meadow Arges (DJ 412, 8 km au nord-ouest). Acropole et le règlement civilădin âge géto-dace (II siècle avant JC-IJ.-C.), les plus anciennes traces d'habitation depuis le siècle dernier signalé par César et Grégoire Bolliac Tocilescu: logements, foyers, fosses de stockage, un grand palais en bois sans égal dans d'autres colonies gète, poteries, de tuiles d'un chandelier à trois bras (similaire à Crăsanii supérieur), une pièce rare dont la présence ne pouvait être expliqué: centre de fortification considérénuméro de la police au milieu de l'union des tribus qui se sont élevées Burebista. probablement détruite lors de l'expédition Sextus Aelius Catus (11-12 après JC) * Eglise érigée par le grand trésorier Cristea Smith, 1689 Un des plus importants monuments de l'architecture dans la plaine du Danube ( mobilier d'origine, le fondateur des photos de famille et votive prince Constantin imageBrancoveanu). CIOROGARLA: homonyme commune située sur la rivière (DJ 601, 35 km au nord-ouest). Samurcăşeşti-Dărvari monastère (1808, de la construction sur le chantier Constantine Samurcas gouverneur, peinture Tattarescu, les années 1870, «élément Rams inhabituels décoratifs, évoque la légende de la fondation, le lieu de refuge pour les hors la loi Jianu maître Iancu. à 1821; restauration). collection d'art ancien (dons de Tudor Vladimirescu. Iancu Jianu, l'art folklorique, la peinture par poisson) * Valter Maracineanu monument dédié au Capitaine Nicolas (Hero, 1877) * Pinu "l 'Jianu. Bolintin Vale ville entre Sabar et Arges (DJ 601, 6 miles à l'ouest). grave et le tombeau de la lettrepoliticianDimitrie Bolintineanu classe historiques (1888, Storck K) sous le règne d'Al. Cuza signé poète, ministre de la religion, la sécularisation des décrets domaines monastiques et l'établissement de l'Université de Bucarest * Eglise, 1832. Floresti-Stoenesti: commune située sur les rives du Sabar (DJ 401 A, 6 km au nord-ouest) Palais Drugănescu. (1730, la vieille cheminée, copie brancovans architecture caractéristique, avec des colonnes de pavillon et loggia ouverte à l'ancien étang) - Musée ethnographique de la Plaine du Danube (tissus, costumes paysans, des tapis, des serviettes, des costumes berger, le cocher, populaire installations techniques ) * gouverneur Drugănescu Eglise (1723; constructive postbrâncoveneşti éléments) * Espaceintérêt ethnographique (sculpture sur bois, de nombreux traforuri). GĂISENI: prairie commune située dans Arges (DJ 401 A, 5-km au nord-ouest). Strâmba monastère (1521, la construction de la grande vornicDrăghici Vintilescu, après 1864, la première école de la ville); début monument autel église est maintenant augmenté par deux fois en quelques secondes. Dix-septième siècle (fragments sans1565) * Zone de pêche sportive, ESCA. Cascioarele: village bord de l'eau à Arges (DJ 401 A, 3 km à l'ouest). Monastère, fondé autour de l'an 1430, probablement la grande stolnicNeagoe (pierre tombale en 1504, après décryptage N. Iorga), équipé d'esclaves Tsiganes qui vivaient dans des huttes - căscioare "restauré l'église (restes de la muraillel'original), iconostase, candélabre, des icônes, du mont Afhos, très riche en son temps, a souvent été la cible d'attaques, y compris les bandes conduit par le célèbre Tunsu et Terente. POTLOGI: Sabar et des communautés au sein de Arges (DJ 401 A , 9 km au nord-ouest). Cour intendant Constantin Brancovan (le 1680, la maison, sous-sol, cuisine) B *Iser (1683, sculptée dans la pierre des cadres, photo de famille votive) * Palais. 1699, élevé par son fils, le prince Constantin Brancovan (l'inauguration, un poète improvisé Ianichie Hagi, mettre sa louange dans les poèmes, JM nouvellement construite, très belle et très lumineuse maison ») a été le modèle, en tenant compte des formes architecturales valaque tradiţionale, aurait besoin de temps style brancovans: rectangulaire, deux niveaux, escaliers d'accès extérieurs au plancher du balcon facilité des colonnes et des pierres de taille rampe presque toujours traforata, loggia donnant sur le lac, à l'intérieur décoré de panneaux d'inspiration persane floraux; ... europeneşte construit écrit dans Motraye en 1714, décoré à l'intérieur avec le débiteur centralepensées les riches et les bons tableaux; "... Potlogi întăreaF. /. Sullzerla 1781, dépassent de loin tous les autres (fondations royales, nn) de taille et de la construction" * de la guerre d'Indépendance Monument (1910, La . Bruneanu, A. Iliescu). MOGQŞOAIA: commune dans les environs de la vallée du lac du même nom Colentina(DN 1 A 17 km, 38 km à l'est). Vel-chancelier Cour Constantin Brancovan (le 1680) * Eglise (1688, avec des éléments du style de la formation de nouveaux) * Palais. 1702, construite Prince Brancoveanu d'orientation - «le patrimoine de l'ingénierie civile la plus importante ... le travail remarquable de l'architecture roumaine vieux bâtiment qui justifie pleinement Focillon Henry a fait remarquer: Mvous avez choisi sous Constantin Brancovan XVil à la fin du, ce qui reflète un art rapide impériale ... "pavillon de décorations élégantes sculptures en pierre et en filigrane, loggia à l'étage spacieuse soutenu par des colonnes à chapiteaux corinthiens et les broches garde-corps en torsade de orné la plante dominante., l'harmonie Mogosoaia délices son monument fin de la Renaissance et de prdans la fantaisie orientale et de détail fabuleux. Une loggia à colonnes torses, donnant dans le lac, est un triomphe architectural splendide "cuisine (cuisine) dans la cour, avec les tubes étages voûtes * parc paysager dans les premiers siècles. XX * mausolée de loisirs au bord du lac familieiBibescu zone * ( lac, plage, bateaux, pêche).Buftea: ville située près de l'homonyme lac, l'une des première accumulation d'eau Colentina (DN 1A, 21 km, 4 km au nord-ouest). Zone de loisirs (lac, plage, bateaux, pêche sportive) * Palace (SEC . siècle, ancienne résidence du prince Barbu Stirbei, 1849-1856) * "Bucarest" cinéma national (les 30 hectares, les installations spécifiques) * Rebegeşti(Eglise érigée par le grand chancelier Kretzulescu Radu, 1669, de réglementer Colentina en 1934, le bâtiment a été augmenté de 3. 5 m sans enlever - le premier livre du genre au pays - et placées là où elles sont maintenant. Le barrage de lacs et Buftea Zmeu). Ciolpani: commune près de la forêt avec le même nom,Snagov et les vallées fluviales entre Ialomita (DN 1, km 33, à 27 km au nord-est). Dendrologique de réserve (50 hectares) de stations de recherche forestière * Tiganesti monastère (1812, le site d'un règlement de 1780, l'école d'art tissus 1900, des ateliers spécialisés d'aujourd'hui: des tapis, des nattes, des serviettes, velinţe, broderie, vêtements sacerdotaux) * Piscu (poterie, céramiqueà émaillé à décor géométrique en fond jaune-brun de châtaigne d'âge mûr) Bălteni * monastère. l'un des édifices les plus précieux de la Valachie (c. XVI, 1626, contreforts, qui prend le porche de l'église sur trois côtés) Lake Forest (1 AICI Hunyadi. tué le prince Vlad Dracul, en 1447, après légende, tout ici a été tué et VladEmpaleur, dont la tête hors d'Istanbul). Snagov: bordée commune homonyme bord de la rivière du bassin de formation Ialomita (DJ 101 B, 11 km à l'est). Snagov Monastère - historique, architectural et artistique (XVe siècle, la rectitorit Neagoe Basarab 1517-1521, la plus grande fresque dans l'ensemble du pays, 1563), important centre de la culture médiévaleavec l'un des six imprimantes (Snagov, Bucarest, Ramnicu Valcea, Targoviste Tbilissi-Gruzia. Alep, Syrie) installé dans le dix-huitième siècle, le soin de Antim, érudit laisse avec un juron .. "ses descendants :"... apprendre l'art de l'impression d'une imprimante après l'autre alors que l'embarcation ne se perde pas dans le pays ou à laisserucrul livres au profit du pays et pour l'utilisation de la Chambre "* botanique (l'AP 1700, l'étang des plantes, des espèces tropicales, rares et des reliques de végétation herbacée de la végétation ligneuse: chênes 100-200 ans. descendants de centenaires étrangères Vlăsiei; zone intérêt scientifique, 100 ha) * Entertainment (le plus généreux et bien équipées place pour le week-end a été dans la circoncisionimile Capital: lac, piscines, bateaux, pêche sportive, de loisirs). Caldarusani: forêt, lac par les rivières et les rejets Vlas Cociovaliştea (DJ 101 C, à 14 km au sud-est). Caldarusani Monastère - construit par Matthew Basarab. 1638, «... de grandes et entièrement nouveau, car il ne peut pas être plus belle" (PauldeAlep après1650), un centre important de la culture au fil du temps (copiste, traducteur, école de peinture, bibliothèque, maison d'édition, où il a travaillé, entre autres, le compositeur-Macaire imprimeur et érudit (XIX) et «apprentissage» Nicolae Grigorescu 16 à 17 ans en 1926, Gala Galactionvedea qu'il ya «... beau, tout et intemporel: l'horizon, se précipitent, les peupliers et les Troubadours de coucou», Sans oublier le jour" ... première fois que je suis allé avec mon cher ami Tudor Arghezi, à la fois inquiet et désordonné d'encre imprimée en premier, mais encore des esclaves dans la collection de l'école secondaire ..."; pravila art anciens (manuscrits, livres, produits des artisans du passé, la peinture, y compris signé par N. Grigorescu) * Cocioc (Eglise de 1825 autour de ce moment-là exploitait une imprimerie). Bedlam: monastère, la construction du grand chancelier de la Grèce le pape, en 1635, probablement l'ancien foyer, une colline "dans les bois environnants en fer à cheval Caldarusani; rénovations successives (en 1752, quand il appelé «La Nouvelle Neamt, en 1911-1913, quand il fut baptisé, JPopa Georgede prairie, en 1982-1987) - aujourd'hui, "... un bel exemple de l'architecture post-Brancovan» (V. Nice): colonnes à chapiteaux ornés porche, cadres traforuri et pierre de taille, troncs sculpture arbre, iconostase précieux, des pierres tombales, sec. XVII, chapelle murs nouveau site, la collection d'art antique.CACIULATA: village situé sur la vallée Cociovaliştea (DJ 101, 11-km au sud ouest). Palace (1834 néoclassique, ancienne résidence du prince lexandruD. Ghica, 1834-1842), parc, lac (pêche sportive). Baloteşti: commune situé sur le milieu de Cociovaliştea (DJ 101, 6 miles au sud-ouest). Eglise (1763, postbrâncovenească influence: la pierre porchesculpté). Baneasa Forêt: aire de loisirs (DN 1, 10 km, 12 km au sud), forêt de chênes et de la chaux, l'AP 50. Zoo (plus de 1000 animaux et d'oiseaux de différentes régions de la Terre), * Tunari (International Shooting Polygon). Environs: la ville de Bucarest (10 km).
Germana
Route: Bukarest - Bird - CERN - Herasti - Coman - Calugareni - Adunaţii Copaceni - Popesti - Ciorogarla - Bolintin Vale - Floresti-Stoenesti - Gaiseni - Potlogi - Mogosoaia - Buftea - Ciolpani - Snagov - Caldarusani - Caciulata - Balotesti - Baneasa Wald - Bukarest (ca. 350 km) Bukarest Flagge decisivelor Hafen, in die die TransformationenFlåm Ebenen, Berge und Meer, Dorf und Stadt, Bukarest-Held der Revolution, heute ein Symbol der Umstellung Zeit und Energie in Nachschlagewerken ist natürlich die erste Station unserer Reise auf dem Landweg in einem Raum der schöpferischen Anstrengung gehalten werden tausendjährigen . Diese Route könnte ich nennen sich die Mall, so konzipiert, dass deutlicher Vergnügen wert Riemen legender Hauptstadt, sondern zugleich darauf hinweisen, bietet einige der repräsentativsten Denkmälern, Architektur, Kunst oder Natur der Umgebung. Zodiac Partner Ebenen von Bukarest, Vlăsia, dass sie einst bewohnt, auch als kinderlos, vermachte er ein Stück Land, dass "ist weder monoton noch nichtund Poesie, wie Nicolae Iorga Bekanntmachung noch aus dem Anfang des Jahrhunderts. Denn in Ermangelung eines markierten Formen der Entlastung, die Jahrhunderte, aber unsere Hauptstadt mit einem reichen Wasser-und Gemüse-Gürtel, der natürlich nützlich, sondern auch Ambiente nette Antwort Sehnsucht verliehen wurde der Schäfer Bucur-Legende geboren, die viel älter als er jedes neaoşieiner von uns - Wasser Eichenholz gewebte Enkelkinder, auf dem Feld rufen ntinsul flüsterte sind stolz, dass die Geschichte eingravierten Namen der rumänischen, Zeugen Siegel Builder, Stein, Maler. Bukarest: Plain rumänischen Stadt im Südosten des Landes, River und Flüsse Colentina (1955-1990 m alt.) rumänischen Hauptstadt. eineinst waldreichen Region, fanden sie bequem und stabil Schutz vor der Altsteinzeit und Bronzezeit Befestigungsanlagen hob Geto-Daker und Römer lebten (c. Iî.H. - II n. Chr.), die Siedlungen der einheimischen Bevölkerung stieg im vierzehnten Jahrhundert Sie finden hier eine wahrscheinliche Jahrhunderts Zitadelle von Dambovita und bewährte Safe, eine Festung - 20. September 1459 -Hit the high road statt sich auf der Donau (60 km) und den Karpaten (100 km), sehen die Kaufleute (Bukarest, Brasov, Precupeţii Old Broker) und Handwerker (Gurt Entscheidungsträger, Sattlerei, Pelze, Hutmacher, Cavafi, Keramik, Loaf, Tanner, Seidenschwanz). Final Fortress siebzehnten Jahrhundert (mit 22 Kirchen seit 1595, dem Jahr Călugăreni), spielt in Bukarest ein Roes wichtig, in den Revolutionen von 1821, 1848, wird der Vereinigten Fürstentümer Wohnsitz in 1862 (Stadt Bukarest ist seit Jahrhunderten die Hauptstadt von Rumänien ... Nirgendwo in jeder anderen Stadt des Landes getan, es ist ... ein Menschen mit liberaleren nationalen Ehrgeiz, eine breitere Öffentlichkeit unabhängiger Geist, Kogalniceanu), Rumänisch Unabhängigkeit ovaţioneazăRumäniens am 9. Mai 1877 und wurde die Hauptstadt des vereinigten nationalen Staates im Jahr 1918 - Stadt von Italien und Frankreich im Jahr 1920 ausgezeichnet mit dem Cross of War-westliche Siedlung orientalo Mischung oft auch als "Klein-Paris." Bukarest war die erste Stadt der Welt Beleuchtung Öllampen, profitiert Eisenbahn im Jahre 1869 (Bukarest-Giurgiu), wurde in der heimischen Wirtschaft und den Markt eingeführtdurch Handel und ausländische Square 180 große Malaxa interprinderi einschließlich 1921 über wahres Denkmal der nationalen Industrie basiert, hob es wichtig Zeiten, in denen öffentliche und private Gebäude, Denkmäler der Architektur heute. Holen Sie sich reger Aktivität, mit bedeutenden Ereignissen: ein Brief aus dem Ausland tragen Sie die Adresse "PalaTulle Royal Victoria Avenue, auf der anderen Straßenseite aus dem Laden Coltescu '\ Auch böhmischen Stadt in der Kaufmann, der benachbarten ehemaligen National Theater, Gambrinus Bier .. "ein Arbeitgeber Zeit auf IL hatte Caragiale Ion soar Peacock-Pincio zu Hause. wo Vierzeiler: Jancu Luca Caragiale / Verkauf von Bier Messen / Face und Literatur / Böcke aber nicht .... " Wichtigste politische Zentrumic, administrativen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen. Zero-Terminal in St. George Square (Innenstadt) zeigt den Ort, um Messungen zu starten geodätischen und die Anzahl der Kilometer der Hauptverkehrsstraßen des Landes (DN). Orte von Interesse: - Museen: National History Museum * Museum * National Art Museum of Ceramics und * GlasmuseumKunstgeschichte und Museum Old Court municipilui Bukarest * * * Alte Art Museum Technisches Museum, etc.. - Historische Denkmäler, Architektur und Kunst: Klosterkirche Old Court Plumbuita * * * Frau Kirchen Fundenii Palace "Löwen" * Palace Patriarchat * JustizpalastZentrale Universitätsbibliothek * * * erhalten Nationalbank etc. Athenaeum. - Statuen und Denkmäler: Mihail Cantacuzino Constantin Brancoveanu * Michael der Tapfere * * * Rosetti Gedenkstätte Flieger Korps * etc..- Parks und Gärten: Botanischer Garten * Garten * Cismigiu Cismigiu Herastrau * * * Jugend * Park Charles Park National Park etc.. Birds: Namensvetter Dorf in der Nähe des Sees, der Waldgrenze Pustnicu (ND 3 + DJ 100, 22 km östlich). bird Kloster - ein DenkmalHistory (1812) arbeitete vor Ort nach 1864, eine Schule und ein Krankenhaus hier bis zum Ende seines Lebens im Ruhestand Bildhauer Anghel Gheorghe (1904-1966), Autor eines der aufregendsten Ausgestaltungen der Mihai Eminescu Bronze (in der Rumänische Athenäum) alten Kunstsammlung * Erholungsgebiet (Forest Pustnicu: See, Boote, Angeln).CERN: gemeinsame nahe dem Wald und den angrenzenden See des gleichen Namens, der letzte der Kette Colentina (DJ 301, 17 km östlich). Cernica Kloster - große architektonische Ensemble (erbaut von Gouverneur Cernica Stirbey, die 1600,1815), wichtige Schule Maler (XVIII-XIX), die mittelalterliche Tradition der Malerei (1815), starke kulturelle Zentrum, wo LucWissenschaftler bewerten, dass zumindest grammatisch und Nahum Râmniceanu (letzte Chronist des rumänischen Country, 1764-1839), hielten wir und ich jiici Meinung Mysterien, mit meinem faden Hingabe ... "(Gala Galaction) antike Kunstsammlung ( Malerei auf Holz, Stickereien, ferecaturi Bücher, Manuskripte, Drucke), die Gedenkstätte Häuser Archimandrit Calin (Gründer, XIX Jahrhundert., Abt), Gala Galaction (1879-1961), das Haus, wo er lebte ein Mönch, während Joseph (Tudor Arghezx) cavoulmitropolitului Nifon (Malerei Tattarescu 1875), Gräber der moldauischen Führung über den Pruth, die letzte in dem Erdbeben von 1977 * Naturdenkmäler (Eiche, die 300 Jahre) * Nekropole der Jungsteinzeit Boian Kultur (Caldararu, 4.400-4.200 v. Chr.), auch in Europa selten in DimensionSion, Erkenntnisse über das Alter der Sonnenkult der Praxis sehen Salsovia (Dobrudscha) * Erholungsgebiet (See, Strand, Boote, Angeln). HERĂŞTI: Wiese Dorf liegt in Arges (4 + DJ ND 401, 40 km südöstlich) . Haus aus Stein. 1640, bau bauen Udriste Schreiber (Iorest) Brunnenkresse (7-1659), Großkanzler und Bruder von Matei Basarab,re breite Seltenheit an der Zeit, "... einen Palast, ohne gleich" (Paul von Aleppo), der wertvollsten Gebäude der weltlichen Wetter in diesem Teil des Landes - Museum * Kirche (1644), von Eline Schwester Udriste Brunnenkresse gegründet Basarab und seine Frau, Familie Intervention Obrenovid 1833 (knezes Serbien, Eigentümer von Liegenschaften in der Wiese Arges). Comana:Neajlov in gemeinsamen Valley gelegen, bis zum Zusammenfluss mit der Arges und den angrenzenden Lake Forest Homonyme (DJ 411, 30 km westlich). Klosters Coman - Oper aufeinanderfolgenden Herrscher Vlad Radu Serban (XVcentury, 1609) und der Butler Serban Cantacuzino ( 1700) Regency House, einen Pavillon auf dem spezifischen Stil Steinsäulen Brancovan (Wiederherstellung) * Baltic DELTAn Materie (FischSport Klinge) * Naturschutzgebiet (Wald: Wildarten). CALUGARENI: gemeinsamer Upstream Neajlov Valley (DN 5, 28 km, 11 km westlich), wo Michael der Tapfere besiegt Sinan Pascha's Armee weit überlegen Zahlen, 13 / 23. August 1595, "... in der Tat die meisten Bewunderung und ewigen Ruhm" (Edward Barton, englischer Botschafter)... Briliantul brillantesten der rumänischen Herrlichkeit Kronen (Balcescu). Memorial (1913, O. Spaeth) * Gedenktafeln (1935 meplaturi Bronze Baraschi C) * Mark Memorial (1682, Kreuz errichtet Serban Cantacuzinocu anlässlich der Einweihung der Brücke über Câlniştea, mit dem Gewicht von 10 Tonnen, gehört zu den eindrucksvollsten Monumenten alsgen dieser Art im Land). Adunaţii Copăceni: Gemeinsame Meadow Arges gelegen in (DN 5, 18 km, 10 km nördlich). Erholungsgebiet in der Entwicklung. Popesti: DJ Dorf liegt auf einer Landzunge fluviatil Palette von Meadow Arges ( 412, 8 km nordwestlich). civilădin Alter Akropolis und Geto-dakischen Siedlung (II-I Jahrhundert v. Chr.AD), die ältesten Spuren der Besiedlung seit dem letzten Jahrhundert berichteten von Cäsar und Gregor Bolliac Tocilescu: Immobilien, Feuerstellen, Gruben zur Lagerung einer großen hölzernen Palast konkurrenzlos in anderen Siedlungen getische, Töpferei, eine Fliese Kronleuchter mit drei Armen (ähnlich Crăsanii Oberösterreich), ein seltenes Element, dessen Präsenz konnte nicht erklärt werden: Festung angesehen ZentrumAnzahl der Mitte-tribal politischen Union, die Burebista betrug. wahrscheinlich während der Expedition des Aelius Catus Sextus (11-12 n. Chr.) * Kirche zerstört errichtet von den großen Schatzmeister Cristea Smith, 1689, eines der bedeutendsten Baudenkmäler in der Donauebene ( Original-Möbeln, Bildern Familie votive Gründer und Herrscher Constantin BildBrancoveanu). CIOROGARLA: gemeinsame Namensvetter 1870 befindet sich auf dem River (DJ 601, 35 km nordwestlich). Samurcăşeşti Dărvari-Kloster (1808, den Bau auf dem Gouverneur Konstantin Samurcaş Hof, Malerei Tattarescu, die "Rams" Element ungewöhnlich dekorativen, erinnert an die Sage von der Gründung, Ort der Zuflucht für die Outlaw-master Iancu Jianu. bei 1821, Restaurierung). Old Kunstsammlung (Spenden von Tudor. Iancu Jianu, Volkskunst, Gemälde pro Fisch) * Valter Maracineanu Denkmal) gewidmet Captain Nicholas (Hero, 1877 * Pinu "'s Jianu. Bolintin Vale Stadt zwischen Sabar und Arges (DJ 601, 6 Meilen westlich). Grab-und des SchreibenspoliticianDimitrie Bolintineanu historischen Klasse (1888, Storck K) unter der Herrschaft von Al. Cuza unterzeichnet Dichter, Minister für Religion, Säkularisierung Dekrete des klösterlichen Besitzungen und die Gründung der Universität Bukarest * Kirche, 1832. Floresti-STOENESTI: Häufig liegt am Ufer des Sabar (401 besitzt einen DJ, 6 km nordwestlich) . Drugănescu Palace (1730, der alte Kamin, kopieren Brancoveanu charakteristischen Architektur, mit Pavillon und Loggia Spalten offen, die ehemalige Teich) - Ethnographische Museum der Donauebene (Stoffe, Kostüme Bauer, Teppiche, Handtücher, Hirten Trachten, der Kutscher, gängigen technischen Einrichtungen ) * Gouverneur Drugănescu Kirche (1723; postbrâncoveneşti konstruktive Elemente) * Areaethnographischen Interesse (Holzschnitzerei, viele traforuri). GĂISENI: gemeinsame Wiese befindet sich in Arges (DJ 401 besitzt einen 5 km nord-westlich). Stramba Kloster (1521, den Bau der großen vornicDrăghici Vintilescu, nach 1864, die erste Schule in der Stadt); frühen Kirche Altar Denkmal wird nun von zwei mal in Sekunden erhöht. Siebzehnten Jahrhundert (Fragmente ohneESCA, 1565) * Area Sportfischerei. Cascioarele: Waterside Dorf in Arges (401 besitzt einen DJ, 3 km westlich). Kloster, 1430 gegründet um das Jahr, wahrscheinlich die große stolnicNeagoe (Grabstein im Jahre 1504, nach der Entschlüsselung N. Iorga), mit Gypsy Sklaven, die in Hütten lebten - căscioare "restaurierte Kirche ausgestattet (Reste der StadtmauerOriginal), Ikonostase, Kandelaber, Icons, der Mount Afhos, sehr reich in seiner Zeit, war oft das Ziel von Angriffen, darunter Bands A geleitet von bekannten und Tunsu Terente. Potlogi: Sabar und Gemeinden im Arges (DJ 401 , 9 km nordwestlich). Court Verwalter Constantin Brancoveanu (1680, Residenz, Keller, Küche) * BIser (1683; die geschnitzten Stein Frames, Familie votive Bild) * Palace. 1699, errichtet von seinem Sohn Prinz Constantin Brancoveanu (bei der Einweihung, ein improvisiertes Dichter Ianichie Hagi, legte sein Lob in dem Gedicht, JM kurzem errichtet, brillanter und sehr schönes Haus ") wurde das Modell unter Berücksichtigung der architektonischen Formen walachischen transiţionale würde Zeit beanspruchen Brancoveanu Stil: rechteckig, zwei Ebenen, Stein externen Zugriff Treppe zum Pavillon Boden erleichtert geschnitzten Säulen und Geländer fast immer Traforata, Loggia mit Blick auf den See, im Persischen dekoriert floral inspirierter Panels "; ... gebaut europeneşte schrieb in Motraye im Jahre 1714, gestaltet von innen mit Schuldnerzentralbankreiche Gedanken und gute Bilder; "... Potlogi întăreaF. /. Sullzerla 1781, weit über alle anderen (Royal Stiftungen, nn) in Größe und Bau" * des Krieges von Independence Monument (1910, The . Bruneanu, A. Iliescu). MOGQŞOAIA: gemeinsame Nähe des Sees mit dem gleichen Namen Colentina Valley(DN 1 A 17 km, 38 km östlich). Vel-Chancellor Court Constantin Brancoveanu (1680) * Kirche (1688, mit Elementen des neuen Ausbildungsjahres Stil) * Palace. 1702, unter der Leitung von Prinz Brancoveanu - die größte zivile Bauarbeiten von vintage ... vor allem alte rumänische Architektur, Gebäude voll rechtfertigt Henry's Bemerkung Focillon: MWahl unter Konstantin Brancoveanu XVIl in den späten Jahrhundert, was eine schnelle imperiale Kunst ... "Pavillon elegant geschnitzten Stein Dekorationen und Wasserzeichen, geräumige Loggia im Obergeschoss durch Säulen mit korinthischen Kapitellen und das Geländer Spindeln in Torsade de unterstützt schmückten die dominierende Pflanze., Freuden Mogosoaia Harmonie seiner späten Renaissance-Denkmal und PRdie fabelhafte Fantasie und orientalischen Details. Eine Loggia mit gewundenen Säulen, wobei in den See, ist ein herrliches architektonisches Triumph "Küche (Küche) Hof, Riegel am Park * Rohre in abgestuften Jahrhunderts angeordnet. XX * Mausoleum von Lakeside Naherholungsgebiet familieiBibescu * ( See, Strand, Boote, Angeln).Buftea: Stadt in der Nähe des Sees befindet Namensvetter, eine der ersten Ansammlung von Wasser Colentina (DN 1A, Km 21, 4 km nordwestlich). Erholungsgebiet (See, Strand, Boote, Angeln) * Palace (sec . XIX, ehemalige Residenz der Fürsten Barbu Stirbei, 1849-1856) * "Bukarest" nationale Kino (das 30 Hektar spezifische Einrichtungen) * Rebegeşti(Kirche errichtet, von dem großen Kanzler Kretzulescu Radu, 1669, zu Colentina 1934 zu regeln, war der Bau um 3 erhöht. 5 m ohne Abnehmen - das erste Buch seiner Art im Land - und dort platziert, wo sie jetzt sind. Der Staudamm von Buftea Seen und Zmeu). Ciolpani: gemeinsame Nähe des Waldes mit dem gleichen Namen, setzenSnagov Ialomita und Flusstäler zwischen (DN 1, km 33, 27 km nordöstlich). Dendrologischen Reserve (50 ha) des Waldes Forschungsstationen * Tiganesti Kloster (1812, eine Siedlung Platz im Jahr 1780, in der Schule Kunst Gewebe 1900, heute spezialisierte Workshops: Teppiche, Matten, Handtücher, velinţe, Stickereien, Priestergewänder) * Piscu (traditionelle Töpferei, Keramikà emailliert mit geometrischem Dekor in gelb-braunen Hintergrund der reifen Kastanien) * Kloster Bălteni. eines der wertvollsten Baudenkmäler der Walachei (c. XVI, 1626, Strebepfeiler, welche die Vorhalle der Kirche auf drei Seiten erfolgt) Lake Forest (1 Hunyadi aici. getötet Fürst Vlad Dracul, in 1447, nach Legende war hier alles getötet und VladPfähler, dessen Kopf aus nach Istanbul). Snagov: grenzte gemeinsamen Namensvetterfluß Rand Bildung Ialomita Basin (DJ 101 B, 11 km östlich). Snagov Kloster - historischen, architektonischen und Kunst (fünfzehnten Jahrhundert, die Neagoe rectitorit Basarab 1517-1521, das größte Fresko im Land insgesamt, 1563), wichtiges Zentrum der mittelalterlichen Kulturmit einem der sechs Drucker (Snagov, Bukarest, Ramnicu Valcea, Targoviste Tbilisi-Grúzia. Aleppo, Syrien) im achtzehnten Jahrhundert installiert, die Pflege der Antim, Blätter Gelehrter mit einem Schimpfwort .. "seine Nachkommen :"... Drucker an der Buchdruckerkunst eine nach der anderen zu lernen, dass nicht untergehen wird dieses Handwerk in dem Land, noch auf ihn verlassenucrul Bücher zum Wohle des Landes und für die Verwendung House "* botanischen (1700 ha, Teichpflanzen, tropische Arten, seltene und Relikt grasbewachsenen Vegetation der Waldvegetation: Eichen von 100-200 Jahren. Nachfahren der Jahrhunderte alten auswärtige Vlăsiei; Bereich wissenschaftlichem Interesse, 100 ha) * Unterhaltung (die günstigsten und am besten ausgestatteten Platz für das Wochenende war in der Beschneidungimile Capital: Badesee, Schwimmbecken, Boote, Sportfischen, Erholung). Caldarusani: Wald, See über die Flüsse einleiten Vlas und Cociovaliştea (DJ 101 C, 14 km südöstlich). Caldarusani Kloster - gegründet von Matthew Basarab. 1638, "... große und völlig neu, denn sie kann nicht schöner sein" (nach PauldeAlep1650), wichtiges Zentrum der Kultur über die Zeit (Schreiber, Übersetzer, Malerschule, Bibliothek, Druckerei, wo er unter anderem den Komponisten-Scholar-Drucker Macarius (XIX) und "Lehre" Nicolae Grigorescu 16 bis 17 Jahren in 1926, Gala Galactionvedea, dass "... schön, ganz und zeitlos: Horizont, Binsen, Pappeln und Kuckuck Troubadours"Ohne zu vergessen, den Tag" ... ich zum ersten Mal mit meiner lieben Freundin ging Arghezi Tudor, beide ängstlich und chaotisch Tinte zuerst gedruckt, aber immer noch Sklaven in der Sekundarstufe ..."; pravila Kunstsammlung alt (Manuskripte, Bücher, Produkte von Handwerkern aus der Vergangenheit, Gemälde, unter anderem durch N. Grigorescu unterzeichnet) * Cocioc (von 182 Church5 um diese Zeit eine Druckerei betrieben). Bedlam: Kloster, Gebäude der Großkanzler der griechischen Papst, 1635, wahrscheinlich der alte Feuerstelle, ein "Hügel" in den Wäldern rings Hufeisen Caldarusani; aufeinanderfolgenden Renovierungen (1752, als er "The New Neamt, von 1911-1913, als er getauft wurde, George JPopader Wiese, in 1982-1987) - heute: "... ein Paradebeispiel für Post-Brancovan Architektur" (V. Nice): Windfang Säulen mit verzierten Kapitellen, traforuri Frames und geschnitzten Stein, Skulptur Stämme Baum, wertvolle Ikonostase, Grabsteine, sek. XVII, Kapelle neuen Standort Wände, antike Kunstsammlung.Caciulata: Dorf westlich gelegenen Tal auf Cociovaliştea (DJ 101, 11 km süd-). Palace (1834 klassizistisch, ehemalige Residenz der Fürsten lexandruD. Ghica, 1834-1842), Park, See (Sportfischen). Balotesti: Gemeinsame befindet sich auf der Mitte des Cociovaliştea (DJ 101, 6 km südwestlich). Kirche (1763, Einfluss postbrâncovenească: Windfang, Steingeschnitzt). Baneasa Wald: Erholungsgebiet (DN 1, km 10, 12 km südlich), Eichenwald und Kalk, die 50 ha. Zoo (über 1.000 Tieren und Vögeln aus verschiedenen Regionen der Erde) * Tunari (International Shooting Polygon). Umgebung: Stadt Bukarest (10 km).
Rusa
Маршрут: Бухарест - Bird - ЦЕРН - Herasti - Коман - Calugareni - Adunaţii Copaceni - Popesti - Ciorogarla - Bolintin Вале - Флорешть-Стоенешти - Gaiseni - Potlogi - Могошоая - Buftea - Ciolpani - Snagov - Caldarusani - Caciulata - Balotesti - лес Бэняса - Бухарест (около 350 миль) Бухарест флаг порт, в котором преобразование decisivelorФлом равнины, горы и море, села и города, Bucharest-героя революции, теперь символ перевода времени и энергии в справочные издания, естественно, первой остановкой нашего путешествия по суше, которая состоится в пространстве творчества тысячелетней . Этот маршрут я мог бы назвать торговый центр, проектируются уделять больше особое удовольствие стоит поясаКапитал, но в то же время предлагая указать на некоторые из наиболее репрезентативных памятников истории, архитектуры, искусства и природы в окрестностях. Зодиака партнера равнины Бухареста, Vlăsia, что они когда-то жили, как и бездетным, он завещал клочок земли, что "не является монотонной, ни не-и поэзии, Николае Йорга уведомления еще с начала века. Потому, что в отсутствии выраженных форм рельефа, столетий, однако, нашей столице был удостоен с богатой водной и растительные пояса, конечно, полезно, но и атмосфера хороший ответ Желание Пастух Bucur происхождения легенды, те, гораздо старше, чем он neaoşi каждогоодному из нас - вода дуба сплетенный внуков, призывая на поле ntinsul прошептал, которые являются гордостью выгравированы имена румынской истории, свидетелями уплотнения каменщика, камень, художник. БУХАРЕСТ: Румынский равнине город на юго-востоке страны, Colentina реки и реки (1955-1990 м альт.) румынским капиталом.когда-то богато лесами, они обнаружили, удобными и стабильными укрыться от палеолита и бронзового века укреплений поднял гето-даков и римлян жили (ок. Iî.H. - II н.э.), поселения коренного населения выросли на четырнадцатом веке Вы найдете здесь вероятных века крепость Дымбовицу и доказали сейф, укрепление - 20 сентября 1459 -ударил большой дороге, а не почивать на Дунае (60 км) и Карпат (100 км), см. купцов (Бухарест, Брашов, Precupeţii Старый брокер) и ремесленники (пояс органов, шорные изделия, меха, шляпник, Cavafi, гончарные изделия, хлеб, кожевника, Ваксвинг). Заключительный крепости семнадцатого века (с 22 церквей с 1595 года, когда Călugăreni), Бухарест играет роважно в революциях 1821, 1848, становится резиденцией Организации Объединенных княжеств в 1862 (г. Бухарест ведется на протяжении столетий в столице Румынии ... Нигде в любой другой город в стране, есть ... людей с национальными амбициями и более либеральной общественности дух мая автономных "Михаил Когэлничану) ovaţionează независимости RomРумынии на 9 мая 1877 и стал столицей единого национального государства в 1918 - город отличается Италией и Францией в 1920 году с Крестом войны западные смеси orientalo урегулирования часто называют "маленьким Парижем". Бухаресте был первым городом в мире освещения керосиновые лампы, ж / д в пользу 1869 (Бухарест-Джурджу), было введено в национальной экономике и на рынкеза счет торговли и иностранных площади 180 больших interprinderi Malaxa в том числе 1921 на основе реальных памятник национальной промышленности, поднял важную эпоху, в которой общественных и частных зданий, памятников архитектуры сегодня. Брод-биржевой деятельности, со значительным событиям: письмо из-за границы несут адрес "ПалаТюль Ройал Виктория Avenue, через дорогу от \ магазин Coltescu "Даже богемного города парят в купец, бывший соседних Национальный театр," Гамбринус "пиво .." работодатель успел на самолете Ил Караджале Ион Павлин-Pincio дома. четверостишие, где: Jancu Луки Караджале / Продажа пива Мера / лица и литературы, но не баксов .... " Главная политический центрIC, административные, экономические, научные, художественные. Zero терминала в Санкт-Джордж-сквер (центр города) указывает на место, чтобы начать геодезических измерений и количество километров магистральных дорог в стране (DN). Пойнт, представляющих интерес: - Музеи: Национальный исторический музей * Музей * Национальный художественный музей керамики и * Музей стеклаИстория искусства и музей Олд-Корт-municipilui Бухаресте * * * Старый художественный музей Музей техники и т.д.. - Памятники истории, архитектуры и искусства: монастырская церковь Олд-Корт-Plumbuita * * * Г-жа Церкви Fundenii Палас "львов" * дворец Патриархия * Дворца правосудияполучить Центральная университетская библиотека * * * Национальный банк и т.д. Athenaeum. - статуи и памятники: Михаил Кантакузино Константин Брынковяну * Михая Храброго * * * Розетти Мемориал Памятник летчикам корпуса * и т. д..- Сады и парки: Ботанический сад * Сад * Чишмиджиу Чишмиджиу Herastrau * * * Молодежный Парк Чарльз Парк * Национальный парк т.д.. Птицы: деревня, расположенная вблизи одноименного озера, леса предел Pustnicu (ND 3 + DJ 100, 22 км на восток). монастырь Bird - памятникИстория (1812) работал на месте после 1864, школы и больницы здесь до конца своей жизни в отставке скульптор Георгий Ангел (1904-1966), автор одного из самых ярких воплощений Михай Еминеску бронзовые (в Румынский Атенеум) * Коллекция старинного искусства зона отдыха (Лесной Pustnicu: озеро, лодки, рыбалка).ЦЕРН: общие рядом с лесом и граничит с озера того же названия, последний из цепочки Colentina (DJ 301, 17 км к востоку). Черника монастырь - крупный архитектурный ансамбль (Создан губернатор Черника Stirbey, 1600,1815), важных школы Художники (XVIII-XIX), средневековая традиция живопись (1815), сильный культурный центр, где ЛюкСкорость ученых, по крайней мере грамматически и Наум Râmniceanu (последний летописец Румынская, 1764-1839), мы остановились, и я jiici мысли тайны, с моей преданности пресным ... "(Гала Галактион) древние коллекции произведений искусства ( роспись по дереву, вышивка, ferecaturi книги, рукописи, эстампы) архимандрит мемориального дома Calin (основатель XIX века. аббат), Гала Галактион (1879-1961), дом, где он некоторое время жил монах Иосиф (Тудор Arghezx) cavoulmitropolitului Нифон (живопись 1875 Таттареску), гробницы из лидеров молдавской над Прутом, последний из которых во время землетрясения 1977 * Природные памятники (дуб, 300 лет) * неолита некрополь Boian культуры (Caldararu, 4400-4200 до н.э.), а также редких в Европе в размерностиСьон, свидетельствуют о возрасте Солнечной практике культа, см. Salsovia (Добруджа) * досуга (озеро, пляж, лодки, рыбалка). HERĂŞTI: луговой село, расположенное в Арджеш (ND 4 + DJ 401, в 40 км юго-восток) . каменный дом. 1640, строительство писец Udriste (Iorest) Уотеркресс (7-1659), верховный канцлер и брат Матей Басараб, построитьповторно широкий редкостью в то время, "... дворец без равного" (Пол Алеппо), наиболее ценные светские здания погоды в этой части страны - музей * церковь (1644), основанная сестра Элин Udriste Уотеркресс Басараб и его жена, семья вмешательства Obrenovid 1833 (knezes Сербии, владельцы недвижимости в луговых Arges). Команского:Neajlov расположен в долине общей, до слияния с Arges и соседних Лейк-Форест-омонимы (DJ 411, в 30 км к западу). Монастыря Коман - опера последовательных правителей Влад Раду Serban (XV век, 1609) и дворецкий Serban Кантакузино ( 1700) регентства дом, беседка на конкретных каменными колоннами стиля Брынковяну (восстановление) * Балта глядя deltan (ППЭСпорт лезвие) * Заповедник (лес: дикие пионы). CALUGARENI: общие вверх Neajlov Valley (DN 5, 28 км, 11 км на запад), где Михая Храброго победил Паша армии Синан, значительно численное превосходство, 13 / 23 августа 1595, "... в то самое восхищение и вечную славу" (Эдвард Бартон, английский посол)... Briliantul самых блестящих Румынский крон славы (Balcescu). Мемориал (1913, О. Спает) * бляшки (1935, бронза meplaturi, К. Baraschi) * знак Мемориал (1682, крест установлен Serban Cantacuzinocu случаю открытия моста через Câlniştea, имея вес 10 тонн, считается одним из наиболее впечатляющих памятниковments такого рода в стране). Adunaţii Copăceni: общие луг расположен в Арджеш (DN 5, 18 км, 10 км к северу). Зона отдыха в стадии разработки. POPESTI: деревня, расположенная на мысе fluviatil радиус Медоу Арджеш (DJ 412, 8 км к северо-запад). civilădin возраста Акрополь и гето-даков урегулирования (II век до н.э.-IН.э.), древние следы обитания в прошлом столетии сообщили Цезарь и Григорий Bolliac Tocilescu: дома, очага, хранения ямы, большой деревянный дворец, не имеющие аналогов в других населенных пунктах Getic, керамика, плитка люстра с 3 оружия (по аналогии с Crăsanii Верхний), редкий предмет, присутствие которых не может быть объяснено: укрепление считается центромчисло средних племенные политические союз, который составил Буребисты. вероятно, уничтожены в ходе экспедиции Элий Катус Секста (11-12 г. н.э.) * церковь, возведенная великим казначеем Кристя Смит, 1689 один из самых важных архитектурных памятников в Дунайской низменности ( оригинальной мебелью, семейные фотографии, обету основатель и правитель Константин изображенийБрынковяну). CIOROGARLA: общие тезка расположен на реке (DJ 601, в 35 км к северо-запад). Samurcăşeşti-Dărvari монастырь (1808, строительство Константин Samurcaş дворе губернатора, картина Таттареску, 1870 "," элемент Рамс необычные декоративные, вызывает легенда фонда, убежище для незаконных-мастер Iancu Jianu. на 1821, реставрация). Старая коллекция произведений искусства (пожертвования от Тудор Владимиреску. Iancu Jianu, народное искусство, живопись на рыбу) * Вальтер Maracineanu памятник капитан Николай ("Герой", 1877) * Pinu "с Jianu. BOLINTIN Вейл город между Сабар и Арджеш (DJ 601, 6 км к западу). могилы и могилы письмоpoliticianDimitrie Bolintineanu класса исторических (1888, Шторк K) во время правления Al. Куза подписали поэт, министр религии, секуляризация указы монашеских земель и установления Бухарестский университет, * Церкви 1832 года. Флорешть-Стоенешти: Общие расположен на берегу Сабар (DJ 401, 6 км северо-запад) . Drugănescu дворец (1730, старый камин, скопируйте Brancovenesti характерной архитектурой, павильон колонны и лоджии открыты для бывшего пруда) - этнографический музей Дунайская равнина (текстиль, костюмы мужик, ковры, полотенца, костюмы пастуха, кучера популярных технических средств ) * Губернатор Drugănescu церковь (1723; postbrâncoveneşti конструктивных элементов) * Областьэтнографический интерес (резьба по дереву, многие traforuri). GĂISENI: общие луг расположен в Арджеш (DJ 401, 5 км на северо-запад). Страмба монастырь (1521, строительство большой vornicDrăghici Vintilescu после 1864 года, первая школа в городе); раннего памятника алтарь церкви в настоящее время увеличивается в два раза в сек. Семнадцатый век "(фрагменты безESCA, 1565) * Площадь спортивного рыболовства. Cascioarele: береговой деревне Арджеш (DJ 401, 3 км на запад). Монастырь, основанный еще в 1430 году, вероятно, большое stolnicNeagoe (гробнице в 1504 году, после расшифровки Н. Йорга), оборудованная рабов цыган которые жили в хижинах - căscioare "восстановлена церковь (остатки стеныв оригинале), иконостас, канделябр, иконы, горы Afhos, очень богатый в свое время был часто становятся объектом нападений, в том числе полос во главе с известным Tunsu и Terente. POTLOGI: Сабар и общинам в Арджеш (DJ 401 , 9 км на северо-запад). суда управляющий Константин Брынковяну (1680, место жительства, подвалы, кухня) * BИзера (1683, вырезанные в камне кадров, фотография семьи обету) * дворец. 1699, поднял его сын князь Константин Брынковяну (инаугурации экспромт поэта Ianichie Хаги, положить его похвалы в стихах, JM недавно построенный, очень красивая и яркая дом ") был моделью, с учетом архитектурных форм Валашский Tradiţionale, потребуется время Brancovenesti стиле: прямоугольные, 2 уровня, внешние лестницы выходом на балкон пол способствовало колоннами и резными каменной балюстрады почти всегда traforată, лоджия с видом на озеро, внутри украшены персидско-вдохновили цветочные панелей; " ... встроенный europeneşte пишет в Motraye в 1714 году, украшенный изнутри должника центральнойбогатый мыслями и хорошие картины "... Potlogi întăreaF. /. Sullzerla 1781, намного выше всех остальных (королевский фондов, пп) в размере и строительство" * от войны к Монументу независимости (1910, . Bruneanu, А. Илиеску). MOGQŞOAIA: совместное расположен на берегу озера с таким же названием Долина Colentina(DN 1A, 17 км, 38 км к востоку). Vel-канцлера Суда Константин Брынковяну (1680) * Церковь (1688, с элементами новых новому стилю) * дворец. 1702, построенный под руководством князя Брынковяну - крупнейший строительных работ строительство марочные ... особенно старой румынской архитектуры, строительства вполне оправдывая Focillon Генри заметил: Mвыбора при Константине Брынковяну XVIl в конце века, отражая быстрый имперского искусства ... "павильон элегантные резные каменные украшения и водяными знаками, просторная лоджия наверх опирающихся на колонны с коринфскими капителями и перила шпинделей Torsade де украшали доминирующее растение., Могошоая гармонии наслаждения покойного памятник эпохи Возрождения и пр.Восточные фантазии и сказочные подробности. Лоджия с витыми колоннами, давая в озеро, прекрасный архитектурный торжества "кухня (кухня) в суде, с трубами этажный своды * ландшафтный парк в начале века. XX * Мавзолей озера досуг * familieiBibescu области ( озеро, пляж, лодки, рыбалка).Buftea: город расположен на берегу озера тезка, один из первых накопление воды Colentina (DN 1A, Km 21, 4 км на северо-запад). Досуга (озеро, пляж, лодки, рыбалка) * дворец (сек . XIX, бывшей резиденции князя Барбу Stirbei, 1849-1856) * "Бухарест" национального кино (30 га, конкретных объектов) * Rebegeşti(Церковь, возведенная великим канцлером Kretzulescu Раду, 1669, регулировать Colentina в 1934 году, здание было увеличено на 3. 5 м, не снимая - первая книга такого рода в стране - и находится там, где они находятся сейчас. Плотины Buftea озер и Zmeu). CIOLPANI: общие возле леса с тем же именем, установитеSnagov и долины реки между Ialomita (DN 1, 33 км, 27 км на северо-востоке). Дендрологический заповедник (50 га) лесных научно-исследовательских станций * Tiganesti монастырь (1812, поселок в 1780, ткани художественной школы , 1900, сегодня тематических семинаров: ковры, коврики, полотенца, velinţe, вышивка, облачения священников) * Писку (гончарные изделия традиционных керамикиà эмалированные с геометрическим украшением в желто-коричневом фоне зрелых каштан) * Монастырь Bălteni. один из наиболее ценных архитектурных памятников Валахии (ок. XVI, 1626, контрфорсы, который принимает на паперти с трех сторон) лесное озеро (1 Hunyadi aici. убит князь Влад Дракул, в 1447, после легенде, все здесь было убито и ВладImpaler, глава которого за Стамбул). Snagov опоясана общей одноименной реки края образования Ialomita бассейна (DJ 101 B, 11 км к востоку). Snagov монастырь - исторических, архитектурных и искусства (пятнадцатом веке, rectitorit Neagoe Басараб 1517-1521, фреска крупнейших в стране в целом, 1563), важный центр средневековой культурыс 1 по 6 принтеров (Snagov, Бухарест, Рымнику Вылча, Тырговиште Тбилиси-Грузия ". Алеппо, Сирия), установленный в восемнадцатом веке, забота о Антим, ученый листья слова проклятия .." его потомки :"... принтера, чтобы узнать полиграфического искусства одна за другой, что не погиб, это ремесло в стране, ни уйти от негоucrul книги на пользу стране и помочь дом "* ботанические (1700 га, пруд растений, тропических видов, редких и реликтовых травянистой растительностью древесной растительности: дубы 100-200 лет. потомки многовековой иностранных Vlăsiei; области научный интерес, 100 га) * Развлечения (самый щедрый и самый оборудованное место для уик-энд был в обрезанияimile Столица: озера, бассейны, лодки, спортивная рыбалка, отдых). Caldarusani: лес, озеро через реки, впадающие Влас и Cociovaliştea (DJ 101 C, 14 км на юго-востоке). Caldarusani монастырь - основан Матфея Басараб. 1638, "... большие и совершенно новые, так как не может быть более красивым" (после PauldeAlep1650), важный центр культуры с течением времени (переписчик, переводчик, школы художников, библиотека, типография, где он работал, в частности, композитор-писец-принтер Макарий (века) и "обучения" Николае Григореску от 16 до 17 лет в 1926 году, Гала Galactionvedea, которые "... красивый, целые и вневременной: горизонт, пик, тополя и кукушки Трубадуры", Не забывая в день" ... первый раз, когда я пошел с моим дорогим другом Тудор Arghezi, тревожно и грязный запечатанные первого, но все же рабов в средней школе ..."; коллекция искусства pravila старый (рукописей, книг, изделий из ремесленников прошлого, живопись, в том числе за подписью Н. Григореску) * Cocioc (церковь 1825 в это время работает печатный станок). Бедлам: монастырь, строительство большой канцлер греческого папы, 1635, вероятно, древние очага "холм" в лесах, окружающих подковы Caldarusani; последовательных обновлений (в 1752, когда он под названием "Новый Нямц, в 1911-1913, когда он был крещен, Джордж JPopaлуговой, в 1982-1987) - сегодня, "... ярким примером того, после Брынковяну архитектуры" (В. Nice): крыльцо с колоннами витиеватые столицах, traforuri рамы и резной камень, скульптура стволов дерево, ценные иконостас, надгробные плиты, сек. XVII, часовня новые стены сайте, древние коллекция изобразительного искусства.CACIULATA: поселок, расположенный на Валли Cociovaliştea (DJ 101, в 11 км к юго-западу). Дворец (1834 неоклассической, бывшая резиденция князя lexandruD. Гика, 1834-1842), парк, озеро (спортивная рыбалка). BALOTEŞTI: Общие находится на середине Cociovaliştea (DJ 101, 6 км к юго-западу). церковь (1763, postbrâncovenească влияния: крыльцо, каменьрезные). Banease Лес: зона отдыха (DN 1, 10 км, 12 км к югу), дубовый лес и извести, 50 га. Зоопарк (более 1000 животных и птиц из разных регионов Земли) * Тунари (Международного стрелкового полигона). Окружение: город Бухарест (10 км).
Portugheza
Rota: Bucareste - Bird - CERN - Herasti - Coman - Calugareni - Adunaţii Copaceni - Popesti - Ciorogarla - Bolintin Vale - Floresti-Stoenesti - Gaiseni - Potlogi - Mogosoaia - Buftea - Ciolpani - Snagov - Caldarusani - Caciulata - Balotesti - Baneasa Floresta - Bucareste (aproximadamente 350 milhas) da porta bandeira Bucareste em que a transformação decisivelorplanícies Flåm, montanhas e mar, vila e cidade, Bucareste-herói da revolução, agora um símbolo do tempo de conversão e de energia em obras de referência é, naturalmente, a primeira parada de nossa viagem por terra a ser realizada em um espaço de esforço criativo milenar . Esta rota que eu poderia chamar o shopping, sendo projetado para dar mais prazer distinto valor correiaa Capital, mas ao mesmo tempo, oferecendo-se para apontar alguns dos monumentos mais representativos histórico, arquitetura, arte ou da natureza da vizinhança. planícies parceiro Zodiac de Bucareste, Vlăsia uma vez que eles habitadas, como filhos, ele deixou um pedaço de terra que "não é monótona nem nãoea poesia como Nicolae Iorga aviso ainda no início do século. Porque, na ausência de formas marcadas de alívio, dos séculos tem sido dada à nossa capital com uma raia generosa água e ainda o ambiente de plantas, mas também do curso útil de resposta Desejo de beleza a lenda pastor Bucur-nascidos, os bem mais velhos do que ele neaoşi de cadapara um de nós - carvalho água tecido netos, chamando-ntinsul sussurrou em campo que são orgulhosamente gravada nomes da história romena, pedreiro selo testemunhas, pedra, pintor. Bucareste: The Plain cidade romena no sudeste do país, Colentina River e rios (1955-1990 m alt.) capital romena. umuma vez região rica floresta, eles encontraram abrigo adequado e estável do Paleolítico e fortificações da Idade do Bronze levantadas Geto-dácios e os romanos viviam (c. Iî.H. - II dC), os assentamentos da população nativa subiu do século XIV você encontra aqui um século provável de Citadel Dambovita e comprovadamente seguro, um reduto - 20 de setembro de 1459 -bater a estrada em vez de descansar no Danúbio (60 km) e os Cárpatos (100 km), ver os comerciantes (Bucareste, Braşov, Precupeţii corretor Velha) e artesãos (fabricantes de correia, selaria, peles, chapeleiro, Cavafi, cerâmica, pão, Tanner, Waxwing). Final Fortress século XVII (com 22 igrejas desde 1595, ano Călugăreni), Bucareste tem um roimportante nas revoluções de 1821, 1848, torna-se o Reino de residência Principados em 1862 (Cidade de Bucareste está a ser feito durante séculos a capital da Roménia ... Nowhere em qualquer outra cidade do país, há uma ... pessoas com ambição nacional e mais liberal, o espírito independente público em geral ", Kogalniceanu), romeno ovaţionează independênciada Roménia, em 9 de maio de 1877 e se tornou a capital do estado nacional unificado em 1918 - a cidade distinguida pela Itália e França, em 1920, com a Cruz de Guerra mistura-Oeste liquidação orientalo muitas vezes chamado de "Pequena Paris". Bucareste se tornou a primeira cidade no mundo iluminação lâmpadas de óleo, estrada de ferro beneficiado, em 1869 (Bucareste-Giurgiu), foi aplicada na economia doméstica e do mercadoatravés do comércio e da Praça de 180 estrangeiros interprinderi grande Malaxa incluindo 1.921 com base no verdadeiro monumento da indústria nacional, levantou era importante que os edifícios públicos e privados, monumentos da arquitetura hoje. Ampla troca de actividade, com eventos importantes: uma carta do estrangeiro ter o endereço "PalaTulle Royal Victoria Avenue, em frente a \ a Coltescu loja "Mesmo boêmio da cidade sobe ao comerciante, a vizinha ex-National Theater, cerveja Gambrinus .." a entidade patronal teve tempo de IL Caragiale Ion Peacock-Pincio em casa. quadra onde: Jancu Luca Caragiale / Venda Medida cerveja / Rosto e literatura / mas não bucks .... " Principal centro políticoic, administrativo, económico, científico, artístico. Zero terminal de St. George Square (centro) indica o local para iniciar as medições geodésicas e do número de quilómetros de estradas principais do país (DN). Ponto de interesse: - Museus: Museu Histórico Nacional * Museu Nacional de Arte * Museu de Cerâmica e * Museu do Vidrode História e Museu de Arte Antiga Tribunal municipilui Bucareste * * * Museu de Arte Antiga Museu Técnico, etc. - monumentos históricos, arquitectura e arte: Mosteiro Igreja Velha Tribunal Plumbuita * Ms * Igrejas Fundenii Palace "com '* leões Palace patriarcado * Palácio da JustiçaCentral University Library * começar * National Bank Athenaeum etc. - Estátuas e monumentos: Mihail Cantacuzino Constantin Brancoveanu Michael the Brave * * * * * Rosetti Monumento Monumento Aviadores Corps etc- Parques e Jardins: Jardim Botânico * Jardim * Cismigiu Cismigiu Herastrau * * * Parque da Juventude Charles Park * National Park, etc. Aves: aldeia situada perto do lago homônimo, o limite da floresta Pustnicu (ND 3 + DJ 100, 22 km a leste). mosteiro Bird - MonumentHistória (1812) trabalharam no local, após 1864, uma escola e um hospital aqui até o final de sua vida de aposentado escultor Gheorghe Anghel (1904-1966), autor de uma das encarnações mais emocionante de Mihai Eminescu bronze (no Romanian Atheneum) * Ancient Art Collection Área Recreativa (Forest Pustnicu: o lago, barcos de pesca).CERN: conjunto localizado próximo Lake Forest, que faz fronteira com o mesmo nome, o último da cadeia Colentina (DJ 301, 17 km a leste). Cernica Monastery - conjunto arquitectónico de grande porte (Criada pelo governador Cernica Ştirbey, 1600,1815 a) escolar, importante pintores (XVIII-XIX), a tradição da pintura medieval (1815), o centro cultural forte, onde Lucestudiosos taxa que, pelo menos, gramaticalmente e Nahum Râmniceanu (cronista passado do País Romeno, 1764-1839), paramos e eu pensamentos jiici com mistérios, com a minha devoção insípido ... "(Gala Galaction) colecção de arte antiga ( Pintura em madeira, bordados, livro ferecaturi, manuscritos, gravuras) casas memorial Arquimandrita Calin (Fundador, século XIX., abade), Gala Galaction (1879-1961), a casa onde vivia um monge, enquanto Joseph (Tudor Arghezx) cavoulmitropolitului Nifon (pintura Tattarescu 1875), os túmulos dos líderes da Moldávia sobre o Prut, uma extremidade do terramoto de 1977 monumentos Nature * (carvalho, a 300 anos) * necrópole neolítica da cultura Boian (Caldararu, 4400-4200 aC), também rara na Europa, em dimensão, O testemunho de Sion sobre a idade da prática do culto solar, consulte Salsovia (Dobrudja) * Área de lazer (lago, praia, barcos, pesca desportiva). HERĂŞTI: vila prado situado no Arges (ND 4 + DJ 401, 40 km a sudeste) . Casa de Pedra. 1640, a construção do escriba Udriste (Iorest) Agrião (7-1659), chanceler alta e irmão de Matei Basarab, construirraridade re ampla na época, "... um palácio sem precedentes" (Paulo de Alepo), o mais valioso edifício secular do tempo nesta parte do país - o museu * Igreja (1644), fundada pela irmã de Eline Udriste Agrião Basarab e sua esposa, a família de intervenção Obrenovid 1833 (knezes Sérvia, os proprietários de imóveis no Arges prado). Comana:Neajlov localizado no Vale do comum, até a confluência com o Arges vizinhos e homônimos Lake Forest (DJ 411, 30 km a oeste). Mosteiro Coman - ópera sucessivos governantes Vlad Radu Serban (XVcentury, 1609) e do mordomo Serban Cantacuzino ( 1700) regency house gazebo, sobre as colunas de pedra específica estilo Brancovan (Restauração) * Balta procurando Deltan (pesEsportes blade) * Reserva Natural (floresta: peonies selvagem). CALUGARENI: comum upstream Neajlov Valley (DN 5, 28 km, 11 km a oeste), onde Michael the Brave derrota do exército Sinan Pasha, números muito superiores, 13 / 23 August 1595, "... na verdade, mais admiração e fama eterna" (Edward Barton, Embaixador Inglês)... Briliantul mais brilhantes de coroas glória romenas "(Balcescu). Memorial (1913, O. Spaeth) * placas comemorativas (1935, meplaturi bronze, C. Baraschi) * marca Memorial (1682, cruz erguida Serban Cantacuzinocu ocasião da inauguração da ponte sobre Câlniştea, tendo o peso de 10 toneladas, é considerado entre os monumentos mais impressionantesmentos deste tipo no país). Adunaţii Copăceni: prado comum localizada no Arges (DN 5, 18 km, 10 km ao norte). área de recreação em desenvolvimento. Popesti: aldeia promontório situado em um raio de Meadow fluviatil Arges (DJ 412, 8 km a noroeste). civilădin idade Acropolis e liquidação Geto-Dacian (século II aC-IAD), os mais antigos vestígios de habitação desde o século passado e relatada por César Bolliac Gregory Tocilescu: casas, lareiras, fossas de armazenamento, um grande palácio de madeira inigualável em outros assentamentos Getic cerâmica, azulejo um candelabro com três braços (semelhante ao Crăsanii Superior), um item raro, cuja presença não pode ser explicado: Centro fortificação consideradao número da apólice, no meio da união tribal que atingiu Burebista. provavelmente destruídos durante Sextus Aelius Catus expedição (11-12 AD) * Igreja erigida pelo grande tesoureiro Cristea Popescu, 1689, um dos mais importantes monumentos arquitetônicos da Planície do Danúbio ( mobiliário original, fotos de família fundador e regente da imagem votiva ConstantinBrancoveanu). CIOROGARLA: xará comum localizada no Rio (DJ 601, 35 km a noroeste). Samurcăşeşti-Dărvari Mosteiro (1808, a construção no estaleiro Constantine Samurcaş Governador, pintura Tattarescu, 1870, "elemento Rams incomuns de decoração, evoca a lenda da fundação, local de refúgio para o mestre outlaw-Iancu Jianu. em 1821, restauração). Old coleção de arte (doações de Tudor Vladimirescu. Iancu Jianu, arte popular, pintura por peixe) * Valter Maracineanu monumento dedicado ao Capitão Nicholas (Hero, 1877) * Pinu 's Jianu. Bolintin cidade entre Vale Sabar e Arges (DJ 601, 6 km a oeste). túmulo e no túmulo da letrapoliticianDimitrie Bolintineanu classe histórica (1888, Storck K) sob o reinado de Al. Cuza assinado poeta, o ministro da religião, decretos secularização das propriedades monásticas e institui a Universidade de Bucareste * Igreja, 1832. Floresti-STOENESTI: Common situado nas margens do Sabar (DJ 401 A, 6 km a noroeste) . Palace Drugănescu (1730, a lareira de idade, cópia Brancovenesti arquitetura característica, com colunas e pavilhão loggia aberta para o tanque antigo) - Museu Etnográfico da planície do Danúbio (tecidos, trajes camponeses, tapetes, toalhas, roupas pastor, o cocheiro, popular instalações técnicas ) * Governador Drugănescu Igreja (1723; postbrâncoveneşti elementos construtivos) * Áreainteresse etnográfico (escultura em madeira, traforuri muitos). GĂISENI: prado comum localizada no Arges (DJ 401 A, 5 km a noroeste). Strâmba Mosteiro (1521, construindo a grande vornicDrăghici Vintilescu, após 1864, a primeira escola da cidade); monumento altar da igreja primitiva é aumentado por duas vezes em poucos segundos. Do século XVII (fragmentos semESCA, 1565) * Área de pesca esportiva. Cascioarele: aldeia na orla Arges (DJ 401 A, 3 km a oeste). Mosteiro, fundado por volta do ano 1430, provavelmente o grande stolnicNeagoe (túmulo de pedra em 1504, após decifrar N. Iorga), equipado com os escravos ciganos que viviam em cabanas - căscioare "restaurada igreja (restos da muralhao original), iconostasis candelabro, ícones, do Monte Afhos, muito rica em sua época, foi muitas vezes alvo de atentados, incluindo bandas lideradas por Tunsu famosos e Terente. POTLOGI: Sabar e comunidades dentro Arges (DJ 401 A , 9 km a noroeste). steward Tribunal Constantin Brancoveanu (o de 1680, residência, adegas, cozinha) * BIser (1683; pedra esculpida em quadros, fotos da família votive) * Palace. 1699, criado por seu filho, o príncipe Constantin Brancoveanu (a inauguração, um poeta espontâneo Ianichie Hagi, coloque o seu louvor em poemas, JM, recém construído, muito bonito e muito brilhante casa ") foi o modelo, tendo em conta as formas arquitetônicas Wallachian tradiţionale, exigiria estilo Brancovenesti tempo: rectangular, com dois níveis, escadarias de pedra acesso externo ao piso varanda facilitado colunas e trilhos esculpidos quase sempre traforată, varanda de frente para o lago, no interior decorado com painéis de inspiração persa floral; " ... europeneşte construído em Motraye escreveu em 1714, decorada por dentro com central devedorpensamentos ricos e pinturas bom "... Potlogi întăreaF. /. Sullzerla 1781, ultrapassam de longe todos os outros (fundações real, nn), no tamanho e na" construção * da Guerra da Independência Monument (1910, A . Bruneanu, A. Iliescu). MOGQŞOAIA: comum nas proximidades do Vale do Lago com o mesmo nome Colentina(DN 1A, Km 17, 38 km a leste). Vel-chanceler Tribunal Constantin Brancoveanu (a 1680) * Igreja (1688, com elementos do estilo nova formação) * Palace. 1702, construído sob a direção de Prince Brancoveanu - a maior obra de construção civil do vintage ... especialmente velha arquitetura romena, construção, justificando plenamente a Focillon Henry comentou: Mescolha sob Constantin Brancoveanu, no século XVIl tarde ... reflete um rápido Imperial Art "pavilhão elegante decoração esculpidos em pedra e filigrana, o piso varanda espaçosa suportados por colunas com capitéis coríntios e os fusos trilhos em torsade de adornado a planta dominante., harmonia Mogosoaia delícias seu monumento renascentista e pra fantasia oriental e detalhe fabuloso. A loggia com colunas torcidas, dando para o lago, é um triunfo esplêndido arquitectónico "de cozinha (cozinha) no tribunal, com os tubos estratificados abóbadas * parque paisagístico nos primeiros séculos. XX * Mausoléu do lago * familieiBibescu área de lazer ( lago, praia, barcos de pesca).Buftea cidade: perto do lago homônimo, um dos primeiro a acumulação de água Colentina (DN 1A, Km 21, 4 km a noroeste). Área de lazer (lago, praia, barcos de pesca) * Palace (sec . XIX, antiga residência do Príncipe Barbu Stirbei, 1849-1856) * "Bucareste" cinema nacional (de 30 hectares, instalações próprias) * Rebegeşti(Igreja erigida pelo grande chanceler Kretzulescu Radu, de 1669, para regulamentar Colentina, em 1934, o edifício foi aumentado em 3. 5 m sem retirar - o primeiro livro de seu tipo no país - e colocadas em locais onde eles estão agora. O dique entre Buftea lagos e Zmeu). CIOLPANI: comum perto da floresta com o mesmo nome, situadoSnagov e vales fluviais entre Ialomita (DN 1, 33 km, 27 km ao nordeste). Dendrológica Reserve (50 hectares) de estações de pesquisa florestal * Tiganesti Mosteiro (1812, em vez de 1780 a assentamentos, escola de artes de tecido , 1900, hoje oficinas especializadas: mantas, tapetes, toalhas, bordados velinţe, vestes sacerdotais) * Piscu (olaria tradicional, da cerâmicaà esmaltado com decoração geométrica em fundo amarelo-marrom de castanha madura) * Mosteiro Balteni. um dos monumentos mais importantes da arquitetura na Valáquia (sec. XVI, 1626, contrafortes, que leva o adro da igreja de três lados) Forest Lake (1 AICI Hunyadi. mataram o príncipe Vlad Dracul, em 1447, após lenda, tudo aqui foi morto e VladEmpalador, cuja cabeça fora de Istambul). Snagov: fronteira comum beira do rio homônimo formação Ialomita Bacia (DJ 101 B, 11 km a leste). Snagov Mosteiro - histórico, arquitetura e arte (século XV, a rectitorit Neagoe Basarab 1517-1521, o maior afresco no país em geral, 1563), importante centro de cultura medievalcom um dos seis impressoras (Snagov, Bucareste, Ramnicu Valcea, Targoviste Tbilisi-Gruzia. Aleppo, Síria) instalado no século XVIII, o cuidado de Antim, estudioso sai com um palavrão .. "seus descendentes :"... impressora para aprender a arte de imprimir um após o outro, que não perecerá este ofício no país, nem deixá-lolivros ucrul em benefício do país e para a utilização de House "* botânica (a 1.700 ha, lagoa plantas, espécies tropicais, raras e relíquias de vegetação gramínea de vegetação lenhosa: carvalhos 100-200 anos. descendentes de séculos de idade Estrangeiros Vlăsiei forest; área interesse científico, 100 ha) * Diversão (o mais generoso e mais bem equipadas lugar para o fim de semana na circuncisãoCapital imile: lago, piscinas, barcos, pesca esportiva, recreação). Caldarusani: floresta, lago através dos rios que descarregam Vlas e Cociovaliştea (DJ 101 C, 14 km a sudeste). Caldarusani Mosteiro - fundada por Matthew Basarab. 1638, "... grande e totalmente novo, que não pode ser mais bonito" (PauldeAlep após1650), importante centro de cultura ao longo do tempo (copista, tradutor da escola, dos pintores, biblioteca, casa de impressão, onde trabalhou, entre outros, o compositor erudito Macário impressora (XIX) e "aprendizagem" Nicolae Grigorescu 16-17 anos, 1926, Gala Galactionvedea que são "... bonito, Cuckoo completo e atemporal: o horizonte, rush, choupos e trovadores"Sem olhar sobre a" primeira vez que eu vim junto ... Meu querido amigo Tudor Arghezi, tanto ansioso e confuso tinta impressa em primeiro lugar, mas ainda escravos no secundário coleção de arte ..."; Pravila antigos (manuscritos, livros, produtos dos artesãos do passado, pintura, inclusive assinado por N. Grigorescu) * Cocioc (Igreja de 182Cinco em torno do tempo que operava uma prensa de impressão). Bedlam: mosteiro, a construção do grande chanceler do Papa grego, de 1635, provavelmente a lareira antiga, um "monte" na mata circundante ferradura Caldarusani; renovações sucessivas (em 1752, quando ele chamado "The New Neamt, pelo 1911-1913, quando ele foi batizado, George JPopade pastagens, em 1982-1987) - hoje, "... um exemplo brilhante da arquitetura pós-Brancovan" (V. Nice): As colunas com capitéis ornamentados alpendre, frames traforuri e esculpidas em pedra, troncos de escultura árvore, iconostasis valiosos, pedras tumulares, sec. XVII, a capela paredes novo site, coleção de arte antiga.Caciulata aldeia: situado no Vale do Cociovaliştea (DJ 101, 11 km a sudoeste). Palace (1834 neoclássico, antiga residência do príncipe lexandruD. Ghica, 1834-1842), parque, lago (pesca esportiva). BALOTEŞTI: Common localizado no meio do Cociovaliştea (DJ 101, 6 km a sudoeste). Church (1763, postbrâncovenească influência: alpendre, pedraesculpida). Baneasa Floresta: área de lazer (DN 1, 10 km, 12 km ao sul), floresta de carvalhos e cal, a 50 ha. Zoo (mais de 1.000 animais e aves de diferentes regiões da Terra) * Tunari (International rodagem Polygon). ARREDORES: cidade de Bucareste (10 km).
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie