Pestera se afla pe Valea Sighistelului la 5 km amonte de satul cu acelas nume din Judetul Bihor la 560 m altitudine, la 120 m amonte de Pestera Magura La Pestera Coliboaia se poate ajunge urmand drumul judetean de la Beius la Sighistel. De aici, pe valea Sighistelului in amonte, 5km pe poteca din partea dreapta a vaii.ntrarea in Pestera Coliboaia are o forma triunchiulara cu inaltimea de aproximativ 2 m la baza unui perete stincos. Dupa intrare, galeria descendenta initial ajunge la raul subteran. Lipsit de formatiuni, tavanul galeriei coboara de cateva ori pana la nivelul apei formand sifoane greu de depasit. Cea mai importanta zona a pesterii este ultima treime unde peretii sunt impodobiti cu formatiuni stalagmitice. Fiind vorba de o pestera activa, cu puncte mai dificile pe traseu, parcurgerea galeriei necesita elemente de echipament speologic. Lungimea totala a pesterii este de 750 m.

In pestera Coliboaia au fost descoperite la incepuul anului 2010 mai multe picturi ce pot fi încadrate ca aparţinând unei perioade vechi a artei parietale, Gravettian sau Aurignacian, între 23 000 şi 35 000 de ani. Este pentru prima dată când în Europa Centrală se atestă arta parietală aşa de veche.

Descoperire a fost facuta de speologii Tudor Rus (Club de speologie Speodava Ştei), Mihai Besesek, Valentin Alexandru Radu, Roxana Laura Ţoiciu (Asociația de Speologie Speowest Arad) și Marius Kenesz (Speo Club Zarand Brad).

Numite si picturi negre ele reprezintă animale, printre care un bizon, un calo felină, unul sau două capete de urs şi doi rinoceri parosi. Aici se găsesc de asemenea şi câteva gravuri. Pe sol sunt răspândite oase de urs. În timpul şederii în peşteră, urşii au zgâriat şi au lustruit pereţii peşterii peste picturi, confirmand autenticitatea lor.

Zona cu picturi din Pestera Coliboaia nu este una accesibilă publicului larg și probabil va rămâne așa, având în vedere că trebuie trecut pe sub apă pentru a ajunge la picturi, zona este sub protecție, închisă.

O echipă franceză, formată din speologii Marcel Meyssonnier şi Valérie Plichon, un paleontolog specializat pe ursul de peşteră, Michel Philippe, preistoricul Françoise Prudhomme şi doi specialişti în artă de peşteră, Jean Clottes şi Bernard Gély, au ajuns la picturi la 16 mai 2010 şi au atestat autenticitatea acestora. Dupa picturile din Pestera Cuciulat este pentru a doua dată când în Europa Centrală se atestă arta parietală aşa de veche.In Pestera coliboaia nu s-au făcut cercetări biospeologice dar au fost idetificate doua specii de liliac si foleoni.Peştera este foarte periculoasă pe timp de viituri. Se recomandă numai speologilor experimentaţi. Sunt necesare costume impermeabile, surse multiple de iluminat, corzi, pitoane..


Categorie
  • Categorie:Pesteri
Fotografii

Peştera Coliboaia

Peştera Coliboaia

Peştera Coliboaia

Peştera Coliboaia

Peştera Coliboaia

Peştera Coliboaia
Engleza
Sighiştelului Valley Cave is 5 km upstream the village of the same name in Bihor county at 560 m, 120 m upstream from Cave Magura Cave Coliboaia The following can be reached from the county road to Sighistel Beius. From here, the valley upstream Sighiştelului, 5km on the right path vaii.ntrarea Coliboaia Cave has a form with high triunchiularait approximately 2 m on a rocky wall. After entry, descent gallery initially reach the underground river. Devoid of formations, the gallery ceiling down several times until the water level traps forming tough to beat. The most important area is the last third of the cave where the walls are adorned with stalagmites. Being an active cave, the more difficult pointsroute, attending gallery items of equipment require speleology. The total length of the cave is 750 m. The cave was discovered Coliboaia 2010 began more pictures that can be classified as belonging to an ancient period of mural art, Gravettian and Aurignacian, between 23,000 and 35,000 years. It is the first time in EuroCentral op is showing parietal art so old. speleologists discovery was made by Russian Tudor (caving club Speodava Stei), Michael Besesek Valentin Alexandru Radu, Roxana Laura Ţoiciu (Arad Speowest Caving Association) and Marius Kenesz (Speleo Club Zarand Brad). they are also called black paintings animals including a buffalo, a calo cat, one or two headshairy bear and two rhinoceroses. There are also several designs. On the ground are scattered bones of a bear. During his stay in cave bears have scratched and polished over the walls cave paintings, confirming their authenticity. Coliboaia area with cave paintings is a publicly accessible and likely will remain so, Ava, When the account that must be placed under water to get to the paintings, the area is under protection, closed. A French team consisting of speleologists Meyssonnier and Valérie Marcel Plichon, a paleontologist specializing in the cave bear, Philippe Michel, Françoise preistoricul Prudhomme and two experts in cave art, and Bernard Jean Clottes G & eacUte, ly, reached in May 16, 2010 paintings and their authenticity confirmed. After Cuciulat cave paintings is the second time in Central Europe is proving so veche.In parietal cave art coliboaia have not done research but were idetificate biospeleological two species of bat and foleoni.Peştera is very dangerous during floods. It recomandă only experienced speleologists. Waterproof suits are required, multiple sources of light, strings, .. rings
Spaniola
Sighiştelului Valle de la Cueva se encuentra a 5 km aguas arriba del pueblo del mismo nombre en el condado de Bihor a 560 m, 120 m aguas arriba de la cueva Magura Cueva Coliboaia A continuación se puede acceder desde la carretera del condado para Sighistel Beius. A partir de aquí, el valle aguas arriba Sighiştelului, a 5 km a la derecha camino vaii.ntrarea Cueva Coliboaia tiene un formulario con triunchiulara altaque aproximadamente a 2 m en una pared rocosa. Después de la entrada, galería de ascendencia inicialmente llegar al río subterráneo. Desprovisto de las formaciones, el techo de la galería abajo varias veces hasta que el nivel de agua que forman las trampas difícil de superar. Zona más importante es el último tercio de la cueva donde las paredes están adornadas con estalagmitas. Al ser una cueva activa con los puntos más difícilesruta, que asisten a elementos de galería de los equipos requieren espeleología. Longitud total de la cueva es de 750 m. Coliboaia cueva fue descubierta en 2010 comenzó a varios cuadros que se pueden clasificar como un período antiguo arte parietal, Gravetiense y el Auriñaciense entre 23.000 y 35.000 años. Es la primera vez en la Euroop Central es mostrar el arte parietal tan viejo. espeleólogos descubrimiento fue hecho por Rusia Tudor (espeleología club Speodava Stei), Michael Besesek Valentín Alexandru Radu, Roxana Laura Ţoiciu (Arad Speowest Espeleología Association) y Marius Kenesz (Speleo Club Zarand Brad). También se llaman los animales pinturas negro, entre un búfalo, un gato calo, una o dos cabezasoso peludo y rinocerontes dos. También hay varios diseños. En el suelo se encuentran dispersos los huesos de un oso. Durante su estancia en la cueva de los osos se han rascado y pulido en las pinturas rupestres de las paredes, lo que confirma su autenticidad. Coliboaia zona con pinturas rupestres es un acceso público y probablemente lo seguirá siendo, Ava, Cuando la cuenta de que debe ser colocado bajo el agua para llegar a las pinturas, la zona está bajo protección, cerrado. Un equipo francés formado por espeleólogos y Valérie Meyssonnier Plichon Marcel, un paleontólogo especializado en el oso de las cavernas, Philippe Michel, Françoise preistoricul Prudhomme y dos expertos en arte rupestre, y Bernard Jean Clottes G & eacUte; mente llegó a la pintura 16 de mayo 2010 y confirmaron su autenticidad. Después de pinturas rupestres Cuciulat es la segunda vez en Europa Central está resultando tan veche.In coliboaia arte rupestre parietal no han hecho investigación, pero se idetificate biospeleological dos especies de murciélagos y foleoni.Peştera es muy peligroso durante inundaciones. Se recomandă sólo se experimenta espeleólogos. trajes impermeables están obligados, en múltiples fuentes de iluminación, cuerdas, anillos ..
Italiana
Sighiştelului Valley Cave si trova a 5 km a monte del villaggio omonimo nella contea di Bihor a 560 m, 120 m a monte Grotta Magura Cave Coliboaia Il seguente è raggiungibile dalla strada provinciale per Sighistel Beius. Da qui, la valle a monte Sighiştelului, 5 km sulla destra via vaii.ntrarea Coliboaia Cave è un modulo con triunchiulara altoè di circa 2 m su una parete rocciosa. Dopo l'entrata, galleria discesa inizialmente raggiungere il fiume sotterraneo. Privo di formazioni, il soffitto della galleria verso il basso più volte fino a quando il livello dell'acqua formando trappole difficile da battere. L'area più importante è l'ultimo terzo della caverna in cui sono ornate le pareti con stalagmiti. Essendo una grotta attiva, i punti più difficilipercorso, gli elementi galleria partecipanti del materiale necessario speleologia. La lunghezza totale della grotta è di 750 m. La grotta è stata scoperta Coliboaia 2010 ha iniziato numerosi dipinti che possono essere classificati come appartenenti ad un periodo antico d'arte parietale e Aurignaziano, tra 23.000 e 35.000 anni Gravettiano. E 'la prima volta in EuroCentrale OPA mostra d'arte parietale così vecchia. Speleologi scoperta è stata fatta da russi Tudor (speleo club Speodava Ştei), Michael Besesek Valentin Alexandru Radu, Roxana Laura Ţoiciu (Arad Speowest Speleologia Association) e Marius Kenesz (Speleo Club Zarand Brad). sono anche chiamati nero animali dipinti tra cui una bufala, un gatto Calò, una o due testeorso peloso e due rinoceronti. Ci sono anche molti disegni. A terra sono sparse le ossa di un orso. Durante il suo soggiorno in grotta orsi hanno graffiato e lucido su pareti le pitture rupestri, a conferma della loro autenticità. Coliboaia area con pitture rupestri non è accessibile al pubblico e probabilmente rimarrà tale, Ava, Quando l'account che devono essere posti sotto l'acqua per raggiungere i quadri, l'area è sotto tutela, chiuso. Una squadra francese composta da speleologi Meyssonnier e Valérie Marcel Plichon, un paleontologo specializzato nella orso delle caverne, Michel Philippe, Françoise preistoricul Prudhomme e da due esperti di arte rupestre, e Bernard Jean Clottes G & eacUte, ly, i dipinti provenienti da 16 maggio 2010 e confermata la loro autenticità. Dopo pitture rupestri Cuciulat è la seconda volta in Europa centrale si sta dimostrando così veche.In parietale coliboaia arte rupestre non hanno fatto ricerche, ma sono stati idetificate Biospeleologica due specie di pipistrello e foleoni.Peştera è molto pericoloso durante alluvioni. Si recomandă speleologi solo l'esperienza. abiti impermeabili sono tenuti, molteplici fonti di illuminazione, corde, anelli ..
Franceza
Sighiştelului vallée de la grotte se trouve à 5 km en amont du village du même nom dans le comté de Bihor, à 560 m, 120 m en amont de la grotte Magura Coliboaia Cave Les éléments suivants peuvent être atteints de la route de comté à Sighistel Beius. De là, la vallée en amont Sighiştelului, à 5km du droit chemin vaii.ntrarea Coliboaia Cave a un formulaire avec triunchiulara hauteil environ 2 m sur une paroi rocheuse. Après l'entrée, une galerie de descente au départ à la rivière souterraine. Dépourvu de formations, le plafond de la galerie à plusieurs reprises jusqu'à ce que le niveau d'eau formant des pièges difficiles à battre. Le domaine le plus important est le dernier tiers de la cave où les murs sont ornés de stalagmites. Etre actif avec grotte points les plus difficilesroute, des articles traitant de la galerie d'équipement requièrent la spéléologie. La longueur totale de la grotte il est de 750 m. grotte Coliboaia a été découvert en 2010 plusieurs tableaux ont commencé à être classés comme appartenant à une période ancienne de la murale art, Gravettien et Aurignacien, entre 23 000 et 35 000 ans. C'est la première fois dans l'Euroop centrale est de montrer l'art pariétal si vieux. spéléologues découverte a été faite par la Russie Tudor (spéléo club Speodava Stei), Michael Besesek, Alexander Valentin Radu, Roxana Laura Ţoiciu (Arad Speowest Spéléo Association) et Marius Kenesz (Spéléo Club Zarand Brad). Ils sont aussi appelés noir animaux y compris les tableaux d'un buffle, un chat Calo, une ou deux têtesours poilu et deux rhinocéros. Il ya aussi plusieurs dessins ou modèles. Sur le terrain sont éparpillés les os d'un ours. Durant son séjour à l'ours des cavernes ont gratté sur les murs des cavernes et des peintures poli, confirmant leur authenticité. Coliboaia zone de peintures rupestres est un accès public et le restera probablement, Ava, Lorsque le compte qui doivent être placés sous l'eau pour atteindre les peintures, le secteur est sous la protection, fermé. Une équipe française composée de spéléologues Meyssonnier et Valérie Marcel Plichon, un paléontologue spécialisé dans l'ours des cavernes, Philippe Michel, Françoise Prudhomme preistoricul et de deux experts dans l'art rupestre, et Bernard Jean Clottes G & eacUte, LY, venu de la peinture au 16 mai 2010 et ont certifié l'authenticité. Après les peintures rupestres Cuciulat C'est la deuxième fois en Europe centrale se révèle tellement veche.In pariétale coliboaia art rupestre ont pas fait de recherche, mais ont été biospeleological idetificate foleoni.Peştera deux espèces de chauve-souris et est très dangereux lors de inondations. Il recomandă seulement connu des spéléologues. ensembles imperméables sont nécessaires, de multiples sources d'éclairage, des cordes, des anneaux ..
Germana
Cave Valley Sighiştelului wurde 5 km vor dem Dorf gleichen Namens in Bihor bei 560 m, 120 m stromaufwärts von Magura Höhle Cave Coliboaia Die folgenden von der Kreisstraße können Sighistel Beius erreicht werden. Von hier aus hat das Tal flussaufwärts Sighiştelului, 5km auf dem richtigen Weg in der Höhle vaii.ntrarea triunchiulara Coliboaia eine Form mit hohemes ca. 2 m über eine Felswand. Nach der Einreise, der Abstieg gallery zunächst erreichen die unterirdischen Fluss. Frei von Formationen der Decke der Galerie mehrmals, bis der Wasserstand Fallen bilden schwer zu schlagen. Am wichtigsten ist das letzte Drittel der Höhle, wo die Wände mit Stalagmiten geschmückt sind. Weil der Höhle wiederum Punkte erschwertRoute, erfordern Besucher gallery Ausrüstungsgegenstände Höhlenforschung. Die Gesamtlänge der Höhle beträgt 750 m. Coliboaia Höhle im Jahre 2010 entdeckt wurde begannen mehrere Gemälde, die 35.000 Jahre und kann eingestuft werden als die Zugehörigkeit zu einer alten Zeit der Wandmalerei, Gravettien und Aurignacien, zwischen 23.000. Es ist das erste Mal in EuroCentral op zeigt parietalen bist so alt. Höhlenforscher Entdeckung Speodava Stei wurde von russischen Tudor (Caving Club), Michael Radu Alexandru Besesek Valentin, Roxana Laura Ţoiciu (Arad Speowest Höhlentour Association) und Marius Kenesz (Speleo Club Zarand Brad). sie werden auch als Black Paintings Tiere, einschließlich ein Büffel, ein Calo Katze, ein oder zwei Köpfehaarigen Bären und zwei Nashörner. Es gibt auch mehrere Entwürfe. Auf dem Boden sind die Knochen eines Bären verteilt. Während seines Aufenthalts in Höhlenbären wurden zerkratzt und poliert über die Mauern Höhlenmalereien, bestätigt deren Echtheit. Coliboaia mit Höhlenmalereien ist öffentlich zugänglich und wird wahrscheinlich auch so bleiben, Ava, Wenn das Konto, unter Wasser gesetzt werden müssen, um Bilder erreichen, das Gebiet unter Schutz ist, geschlossen. Mannschaft A Französisch Prudhomme, bestehend aus Marcel Höhlenforscher Plichon Meyssonnier und Valérie, ein Paläontologe, spezialisiert auf den Höhlenbären, Philippe Michel, Françoise preistoricul und zwei Experten in der Höhle Kunst und Jean Bernard Clottes G & eacUte; ly kam zur Malerei 16. Mai 2010 und ihre Echtheit bestätigt. Nach der Malereien in der Höhle Cuciulat ist das zweite Mal in Mitteleuropa so erweist veche.In parietale Höhlenkunst coliboaia nicht geforscht, sondern wurden idetificate biospeleological zwei Arten von Fledermäusen und foleoni.Peştera ist sehr gefährlich, während der Überschwemmungen. Es recomandă nur erfahrene Höhlenforscher. Waterproof Anzüge sind erforderlich, mehrere Quellen von Licht, Seile, Ringe ..
Rusa
Sighiştelului Валли Пещера находится в 5 км выше по течению деревня с таким же названием в уезде Бихор на 560 м, 120 м вверх по течению от пещеры Магура Coliboaia следующим может быть достигнуто из графства пути к Sighistel Беюш. Отсюда, долины вверх по течению Sighiştelului, 5 км на правильном пути vaii.ntrarea Coliboaia Пещера имеет форму с высокими triunchiularaэто около 2 м на скалистых стен. После вступления, происхождения галерея перейти на подземной реке. Лишенный образований, галерея потолка вниз несколько раз, пока уровень воды ловушки формирования трудно победить. Наиболее важным направлением является последней трети пещере, где стены украшены сталактитами. Будучи активным пещера с более трудных вопросовмаршрута, посещение галереи единиц оборудования требует спелеологии. Общая длина 750 м. В пещере он Coliboaia Пещера была обнаружена в 2010 начал несколько картин, которые могут быть отнесены к древним искусством росписи периода Граветтская и ориньякская между 23 000 и 35 000 лет. Это первый раз в евроЦентральной ор показывает теменной искусство настолько стар. Спелеологов открытие было сделано русский Тудор (обрушения клуб Speodava STEI), Майкл Besesek Валентин Александру Раду, Роксана Лора Ţoiciu (Арад Speowest Caving Ассоциации) и Мариус Kenesz (Спелео Клуб Заранд Брэд). призвал и они окрашены в черный цвет животных, включая буйволов, кошачий Кало, одна или две главыволосатый медведь и два носорога. Есть еще несколько проектов. На земле разбросаны кости медведя. Во время своего пребывания в пещере медведи почесал и полированный в пещере картины стены, подтверждающие их подлинность. Coliboaia области с пещерной живописи не является общедоступным и, вероятно, будет оставаться таковой, Ava, Когда внимание, что должны быть поставлены под воду, чтобы добраться до картин, площадь находится под охраной, закрыты. Французская команда, состоящая из спелеологов Meyssonnier и Валери Марсель Plichon, палеонтолог, специализирующихся пещерный медведь, Филипп Мишель, Франсуаза preistoricul Прюдом и двух экспертов в пещере искусства, и Жан-Бернар Clottes G и ВАСЮт, LY, достигнутое 16 мая 2010 картин и подтвердили их подлинность. После картины Cuciulat пещеру во второй раз в Центральной Европе оказывается так veche.In теменной coliboaia искусства пещера еще не сделали исследований, но были idetificate biospeleological два вида летучих мышей и foleoni.Peştera очень опасна во время наводнений. Это рекомендацияomandă только опытных спелеологов. Костюмы требуется плащи, несколько источников освещения, канаты, кольца ..
Portugheza
Sighiştelului Valley Cave é de 5 km a montante da vila do mesmo nome, no município de Bihor a 560 m, 120 m a montante da Cave Cave Magura Coliboaia O seguinte pode ser alcançado a partir da estrada municipal para Sighistel Beiuş. A partir daqui, o vale Sighiştelului montante, 5 km no caminho certo vaii.ntrarea Coliboaia Cave é um formulário com triunchiulara altaque cerca de 2 m em uma parede rochosa. Após a entrada, galeria de descida inicialmente atingir o rio subterrâneo. Desprovidas de formações, o limite máximo galeria abaixo várias vezes até que o nível de água formando armadilhas difícil de bater. A área mais importante é o último terço da caverna onde as paredes estão decoradas com estalagmites. Sendo uma caverna activa com os pontos mais difíceispercurso, os itens da galeria dos equipamentos irão exigir espeleologia. Comprimento total de 750 m. Na caverna é caverna Coliboaia foi descoberto em 2010, começou vários quadros que podem ser classificadas como pertencentes a um período antigo mural de arte, e gravetiana aurignacianas, entre 23 000 e 35 000 anos. É a primeira vez na Euroop Central está provando que o parietal arte antiga. espeleólogos descoberta foi feita pelo russo Tudor (spelunking clube Speodava Ştei), Michael Besesek Valentin Alexandru Radu, Roxana Laura Ţoiciu (Arad Speowest Speleological Association) e Marius Kenesz (Speleo Club Zarand Brad). eles são também chamados de pinturas de animais, incluindo um búfalo preto, um gato calo, uma ou duas cabeçasdois ursos peludos e rinocerontes. Há também diversos projetos. No terreno estão espalhados os ossos de um urso. Durante a sua estada na caverna de ursos têm riscado e polidas sobre a caverna de pinturas das paredes, confirmando sua autenticidade. Coliboaia área com pinturas rupestres é acessível ao público e deverá permanecer assim, Ava, Quando isso deve ser passado para as pinturas subaquáticas para alcançar a área está sob proteção, fechado. A equipa francesa composta por espeleólogos Meyssonnier e Valérie Marcel Plichon, um paleontólogo especializado em urso das cavernas, Philippe Michel, Françoise Prudhomme preistoricul e dois especialistas em arte rupestre, e Bernard Jean Clottes G & eacUte; ly veio para pintura 16 de maio de 2010 e confirmou a sua autenticidade. Após as pinturas rupestres Cuciulat é para o segundo tempo, quando na Europa Central tem sido tão veche.In coliboaia arte parietal caverna não fizeram a pesquisa, mas foram biospeleological idetificate foleoni.Peştera duas espécies de morcegos e é muito perigoso durante inundações. É recomandă espeleólogos experientes apenas. fatos impermeáveis são necessários, de múltiplas fontes de iluminação, cabos, anéis ..
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie