Pestera se afla în judeţul Bihor, comuna Vadu Crişului în defileul Şuncuiuş - Vadu Crişului la 50 m de râul Crişul Repede, pe versantul nordic al Munţilor Pǎdurea Craiului. La peştera se poate ajunge foarte uşor cu trenul personal pe ruta Cluj Napoca-Ordea. Peştera este cunoscută ca una din peşterile cu cea mai bogată faună cavernicolă din România.Descoperitǎ de cǎtre Czaran Gyula si cei doi colaboratori Karl Handt şi Veress Istvan la 10 noiembrie 1903.Descoperirea s-a făcut prin dinamitarea versantului ca urmare a unor bănuieli că deasupra cascadei Vadu Crişului ce poate fi văzută de pe calea ferată s-ar afla o peşteră de mari dimensiuni. Contele Odon Zichy pe a carui proprietate se află peştera a dispus amenajarea sa cu podeţe şi scări de lemn astfel încât în 1905 a fost deschisă spre vizitare fiind considerată la aceea vreme cea mai frumoasa peşteră din Europa. Prin peşteră curge o apă care la 40 m de intrare formează o cascadă de aproximativ 6 m.Stalactite şi stalagmite pot fi observate pe toată lungimea peşterii, unele formaţiuni au denumirea de Mormântul lui Mahomed, Vulturul Alb, Adam şi Eva, Barba lui Mahomed chiar şi Albă ca Zăpada şi cei Şapte Pitici. Peştera nu poate fi vizitată în totalitate, o parte fiind rezervată cercetărilor speologice. Peştera adaposteşte cea mai bogată faună cavernicolă din România. Aici sunt specii de melci, viermi, insecte si crustacee. Peştera fiind atât de mare şi cu galerii multe este bine populată de liliacul cu botul in formă de potcoavă. Originea apei este Izvorul Bătrânului care dupa un traseu scurt se pierde în pachetul de calcare.n 1905 a fost deschisǎ pentru vizitarea sa fiind consideratǎ la aceea vreme cea mai frumoasǎ peşterǎ din Europa. Din 1955 este declaratǎ monument al naturii.Raiul şi Iadul sunt două galerii, strabatute de un izvor cu legendă; se spune că dacă te gândeşti la o fată pe care o placi, înainte de a bea apă din palma din acel izvor, dorinţa se va împlini şi acea fată se va indrăgosti de tine.


Categorie
  • Categorie:Pesteri
  • Website:www.
Fotografii

Peștera de la Vadu

Peștera de la Vadu
Engleza
The cave is located in Bihor county, municipality Vadu the gorge Şuncuiuş Cris - Cris Vadu 50 m from the river Quickly River on the northern slope of Pǎdurea Mountains Mountains. At the cave can be reached easily by train staff route Cluj-Orde. The cave is known as one of the richest caves with cave fauna ofGyula Czaran România.Descoperitǎ by the owner and two employees Karl Handt and Veress Istvan 10 November 1903.Descoperirea by dynamiting the slope was due to suspicions that cascade over Vadu Cris can be seen on the track they are a large cave. Count Zichy Odon on whose property is ordered arrange caveits area with wooden bridges and steps so that in 1905 was opened for visitors at that time is considered most beautiful cave in Europe. Cave water flowing through a 40 m entrance forming a cascade of about 6 m.Stalactite and stalagmites can be seen throughout the length of the cave, some parties have calledMohammed's tomb, White Eagle, Adam and Eve, Muhammad beard even Snow White and the Seven Dwarfs. Cave can be accessed in full, one part being reserved speleological research. The cave houses the richest cave fauna of Romania. There are species of snails, worms, insects and crustaceans. The cave is soMore galleries large and well populated bat horseshoe-shaped muzzle. Origin is spring water that old after a short route calcare.n package is lost in 1905 was the open for visiting at that time was being consideratǎ frumoasǎ peşterǎ most of Europe. 1955 is declaratǎ monument and Hell are naturii.Raiultwo galleries, crossed by a stream with caption, it says that if you think that a girl like you, before you drink water from the palm of that source, that wish will come true and will love you girl.
Spaniola
La cueva está situada en el condado de Bihor, municipio Vadu la garganta Şuncuiuş Cris - Cris Vadu 50 m del río rápidamente río en la vertiente norte de las Montañas Pǎdurea Montañas. La cueva es de fácil acceso en los trenes regulares en la ruta Cluj-Orde. La cueva es conocida como una de las cuevas con la más rica fauna de la cuevaRomânia.Descoperitǎ por el propietario y dos empleados Czaran Gyula Handt e Istvan Karl Veress el 10 de noviembre por la pendiente de dinamita 1903.Descoperirea se debió a la sospecha que cae sobre Vadu Cris se puede ver en la pista son un gran cueva. Conde Zichy Odon en cuyas propiedades se ordena organizar la cuevasu zona, puentes de madera y escaleras, de manera que en 1905 se abrió a los visitantes en ese momento se consideró la cueva más bellas de Europa. El agua corriente de la cueva de un formulario de entrada de 40 metros de una cascada de unos 6 m.Stalactite y estalagmitas se pueden ver a lo largo de la cueva, algunos partidos han pedidola tumba de Mahoma, Águila Blanca, Adán y Eva, Muhammad barba de Blanca Nieves y los siete enanitos. La cueva se puede acceder en su totalidad, una parte se reserven la investigación espeleológica. La cueva alberga la fauna más rica cueva de Rumanía. Hay especies de caracoles, gusanos, insectos y crustáceos. La cueva es tanMás galerías grandes y bien pobladas de murciélagos hocico en forma de herradura. El agua de manantial es el origen de esa edad después de un paquete de ruta corta calcare.n se pierde en el abierto para visitas en 1905 fue en ese momento estaba siendo consideratǎ frumoasǎ peşterǎ mayor parte de Europa. 1955 es declaratǎ monumento y el Infierno son naturii.Raiuldos galerías, atravesado por un arroyo con el subtítulo, se dice que si usted piensa que una chica como tu, antes de beber el agua de la palma de esa fuente, que deseo se hará realidad y te amaré chica.
Italiana
La grotta si trova nella contea di Bihor, comune Vadu la gola Şuncuiuş Cris - Cris Vadu 50 m dal fiume fiume rapidamente sul versante settentrionale della Montagna Montagna Pǎdurea. Alla grotta si raggiunge facilmente in treno personale percorso Cluj-Orde. La grotta è conosciuta come una delle più ricche grotte con fauna di grottaRomânia.Descoperitǎ dal proprietario e due dipendenti Czaran Gyula Karl Handt e Veress Istvan 10 novembre 1903.Descoperirea da esplodere la pista era dovuto al sospetto che Cris Vadu sopra cascata si può vedere in pista sono un grotta di grandi dimensioni. Conte Zichy Odon sulla cui proprietà è ordinato organizzare grottala sua area con ponti di legno e scale in modo che nel 1905 è stato aperto per i visitatori a quel tempo era considerata la grotta più bella d'Europa. La grotta gestisce un ingresso di acqua a 40 m di formare una cascata di circa 6 m.Stalactite e stalagmiti si può vedere lungo la lunghezza della grotta, alcune parti hanno chiamatotomba di Maometto, White Eagle, Adamo ed Eva, Muhammad barba anche Biancaneve ei Sette Nani. La grotta si può accedere integralmente, da una parte è riservata ricerca speleologica. La grotta ospita la fauna più ricca grotta di Romania. Ci sono specie di lumache, vermi, insetti e crostacei. La grotta era cosìAltre gallerie grande e ben popolata muso pipistrello ferro di cavallo. L'origine è acqua di sorgente che il vecchio, dopo un breve pacchetto calcare.n percorso è perso nel 1905 è stata aperta per la visita a quel tempo veniva consideratǎ frumoasǎ peşterǎ gran parte dell'Europa. Dal 1955 ha declaratǎ monumento e l'inferno sono naturii.Raiuldue gallerie, attraversata da un ruscello con didascalia, che dice che se si pensa che una ragazza come lei, prima di bere la palma di questa fonte, che il desiderio si avvererà e ti amerò ragazza.
Franceza
La grotte est située dans le comté de Bihor, la municipalité Vadu la gorge Şuncuiuş Cris - Cris Vadu 50 m de la rivière rapidement la rivière sur le versant nord des montagnes Pǎdurea montagnes. A la grotte peut être atteint facilement par le train itinéraire personnel de Cluj-Orde. La grotte est connue comme l'une des grottes les plus riches d'une faune grotte deRomânia.Descoperitǎ par le propriétaire et deux employés Czaran Gyula Karl Handt et Veress Istvan sur Novembre 10 par dynamitage pente 1903.Descoperirea était due à des soupçons que cascade Cris Vadu ci-dessus peut être vu sur la piste, ils sont une grande grotte. Comte Zichy Odon sur le bien duquel est ordonné organiser grottesa zone avec des ponts en bois et des escaliers afin que, en 1905, a été ouverte pour les visiteurs à cette époque était considérée comme la grotte la plus belle d'Europe. Les cours d'eau grotte à partir d'un formulaire d'inscription 40m une cascade d'environ 6 m.Stalactite et stalagmites on peut le voir sur la longueur de la grotte, certains partis ont demandétombeau de Mahomet, White Eagle, Adam et Eve, Muhammad barbe même Blanche-Neige et les Sept Nains. La grotte peut être consulté dans son intégralité, une partie étant réservée recherche spéléologique. La grotte abrite la faune la plus riche grotte de la Roumanie. Il ya des espèces d'escargots, les vers, les insectes et les crustacés. La grotte est sigrande et bien remplie avec de nombreuses galeries du museau chauve-souris en fer à cheval. Origin est l'eau de source que le vieux après un court trajet calcare.n paquet est perdu en 1905 a été l'ouverture de votre visite à cette époque était consideratǎ frumoasǎ peşterǎ plupart des pays européens. 1955 est un monument de naturii.Raiul declaratǎ et l'Enfer sontdeux galeries, traversé par une légende du printemps, on dit si vous pensez à une fille qui monte avant l'eau potable dans la paume de cette source, que les vœux seront exaucés et que vous aimez fille.
Germana
Die Höhle ist in Bihor gelegen, Gemeinde Vadu die Schlucht Şuncuiuş Cris - Cris Vadu 50 m vom Fluss Quickly River am Nordhang des Pǎdurea Berge Berge. In der Höhle kann leicht durch das Zugpersonal Route Cluj-Orde erreicht werden. Die Höhle gilt als einer der reichsten Höhlen mit Höhlenfauna bekannterRomânia.Descoperitǎ vom Eigentümer und zwei Mitarbeiter Czaran Gyula Karl Veress Handt und Istvan am 10. November durch das Sprengen 1903.Descoperirea Hang war aufgrund der Verdacht, dass über Cris Vadu fällt, die auf der Strecke sind sie ein zu sehen ist große Höhle. Graf Zichy Odon auf deren Eigentum bestellt ordnen Höhleseine Fläche mit hölzernen Brücken und Treppen, so dass im Jahr 1905 war für die Besucher zu diesem Zeitpunkt eröffnet wurde, gilt als die schönste Höhle in Europa. Die Höhle Strom Wasser aus einem 40m Anmeldeformular eine Kaskade von etwa 6 m.Stalactite und Stalagmiten können entlang der Länge der Höhle zu sehen, einige Parteien aufgerufen habenMohammed's Grab, White Eagle, Adam und Eva, Muhammad Bart sogar Schneewittchen und die sieben Zwerge. Die Höhle in voller zugegriffen werden kann, wobei ein Teil speläologischen Forschung vorbehalten. Die Höhle beherbergt die reichste Höhlenfauna Rumäniens. Es gibt Arten von Schnecken, Würmer, Insekten und Krebstiere. Cave wird soWeitere Galerien groß und gut gefüllt BAT hufeisenförmigen Schnauze. Quellen von Wasser ist, dass alte Frühjahr nach einer kurzen Strecke calcare.n Paket ist verloren im Jahr 1905 war die offen für den Besuch zu diesem Zeitpunkt wurde consideratǎ frumoasǎ peşterǎ größten Teil von Europa. 1955 ist declaratǎ Denkmal und Hölle sind naturii.Raiulzwei Galerien, die von einem Bach durchquert mit Bildunterschrift heißt es, wenn Sie denken, dass ein Mädchen wie du, bevor du Wasser aus der Handfläche, die Quelle trinken, die wahr werden wollen und du wirst es lieben Mädchen.
Rusa
Пещера находится в уезде Бихор, муниципалитет Ваду ущелье Şuncuiuş Cris - Cris Ваду 50 м от реки Быстрая река на северном склоне горы Pǎdurea гор. В пещере можно легко добраться на поезде сотрудников маршрут Клуж-Орд. Пещера известна как один из самых богатых пещеры с пещерой фауныRomânia.Descoperitǎ владельца и двух сотрудников Czaran Дьюла Карл Handt и Veress 1903.Descoperirea Иштван 10 ноября выступил динамитом склоне из-за подозрения, что Cris Ваду выше водопада можно увидеть на трассе они большой пещере. Графа Зичи Одон на чье имущество приказал организовать пещереего площадь с деревянными мостами и лестницами, с тем чтобы в 1905 году был открыт для посетителей в то время считалась самой красивой пещерой в Европе. Воды поток из пещеры 40 м заявка каскада около 6 m.Stalactite и сталагмитов можно увидеть по всей длине пещеры, некоторые участники призвалигробницы Мухаммеда, Белого Орла, Адам и Ева, Мухаммад бороду "Белоснежка и семь гномов. Пещере можно получить в полном объеме, 1 часть резервируется спелеологических исследований. Пещера домов богатых пещере фауны Румынии. Вот видов моллюсков, червей, насекомых и ракообразных. Пещера такПодробнее галереи большие и хорошо населенных битой подковы морды. Происхождения является родниковая вода, что старые после короткого пакета calcare.n маршрут потерял в 1905 году был открыт для посещения в то время находился consideratǎ frumoasǎ peşterǎ большинстве стран Европы. 1955 г. declaratǎ памятник и Ад naturii.Raiul2 галереи, перешли на поток с подписью, он говорит, что если вы думаете, что девушка, как вы, прежде чем пить воду из ладони, что источник, что желание сбудется и буду любить девушку.
Portugheza
A caverna está situada no município de Bihor, município no desfiladeiro Şuncuiuş Vadu Cris - Cris Vadu 50 m do rio Rio Rápido, na vertente norte da montanha Pǎdurea Montanhas. Na caverna pode ser facilmente alcançado por treinar o pessoal rota Cluj-Orde. A caverna é conhecida como uma das mais ricas da caverna em caverna faunaGyula Czaran România.Descoperitǎ de caridade e dois colaboradores Karl Handt e Istvan Veress 10 de novembro 1903.Descoperirea dinamitando o declive era devido a suspeitas de que a cachoeira Cris Vadu acima pode ser visto na pista são um grande caverna. Count Zichy Odon em cuja propriedade é condenada organizar cavernasua área com pontes de madeira e as etapas para que em 1905 foi aberta para os visitantes naquela época era considerada a gruta mais bonita da Europa. A água do córrego da caverna de um formulário de entrada de 40m de uma cascata de cerca de 6 m.Stalactite e estalagmites podem ser vistos ao longo do comprimento da caverna, algumas partes apelaramtúmulo de Maomé, Águia Branca, Adão e Eva, mesmo Mohammed Barba Branca de Neve e os Sete Anões. A caverna pode ser acessada na íntegra, sendo reservada uma parte da investigação espeleológica. A caverna abriga a mais rica fauna da caverna da Romênia. Há espécies de moluscos, vermes, insetos e crustáceos. A caverna é tãoMais galerias grandes e bem povoada morcego focinho em forma de ferradura. Primavera água é a origem do velho após um curto percurso de perder calcare.n pacote, em 1905, foi aberto para visitar nessa época estava sendo consideratǎ frumoasǎ peşterǎ maior parte da Europa. 1955 é declaratǎ monumento e Inferno são naturii.Raiulduas galerias, atravessada por um riacho com legenda, ele diz que se você acha que uma garota como você, antes de beber água na palma da mesma fonte, esse desejo se torne realidade e vou te amar menina.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie