Regele Ungariei Sigismund de Luxemburg trebuia să-şi asigure spatele contra Poloniei rivale, în timpul confruntărilor cu otomanii, în acest scop, el a întreprins o tentativă de a scoate Moldova de sub vasalitatea faţă de Polonia şi de a o înlocui cu vasalitatea faţă de Ungaria, printr-o campanie care a precedat cu puţin timp tratatul încheiat cu Mircea. Ambele acţiuni vizau constituirea unui bloc anti-otoman puternic la Dunărea de Jos. Domnul Moldovei Ştefan I (1394-1399) acceptase vasalitatea faţă de regele Poloniei Vladislav II Jagello (1386-1434), prin tratatul de la 6 ianuarie 1395, care era îndreptat contra Ungariei şi Ţării Româneşti.

 

La începutul lunii ianuarie 1395, Sigismund a declanşat o ofensivă în Moldova, desfăşurată pe direcţia Cristuru Secuiesc - pasul Oituz. Acest corp de armată era comandat de corniţele secuilor Ştefan de Kanisza. Trecătoarea era apărată de forţele moldovene, care o forti­ficaseră cu prisăci. Inferioritatea armamentului de care dispunea oastea lui Ştefan I (în principal arcuri) nu a permis stoparea pătrunderii acestei avangărzi. A urmat ofensiva corpului principal al armatei Ungariei, comandat chiar de către rege, prin altă trecătoare, cel mai probabil cea de la Bicaz. După trecerea munţilor, armata lui Sigismund a fost hărţuită de ostaşii lui Ştefan I pe drumul către locul unde se fixase comandamentul voievodului, Cetatea Neamţului. După un asediu de câteva zile, Ştefan I a acceptat încheierea păcii la 3 februarie 1395. A fost doar o stratagemă, deoarece forţele lui Sigismund au fost atacate pe drumul de întoarcere spre trecătoarea Bicaz. Ele au fost aşteptate de ostaşii moldoveni într-un loc prielnic pentru o ambuscadă, la Ghindăoani (Hindău), în apropiere de Târgu Neamţ, în jurul datei de 12 februarie 1395, armata Ungariei a fost surprinsă într-un loc îngust, unde nu şi-a putut desfăşura dispozitivul. Forţele lui Ştefan I au atacat prin surprindere, reuşind să fracţioneze trupele inamice, astfel încât regele Sigismund a rămas fără sprijinul grosului armatei sale. El a fost nevoit să se retragă în grabă spre Transilvania prin trecătoarea Bicaz. Victoria voievodului Ştefan I de la Ghindăoani a demonstrat încă o dată eficacitatea ambuscadelor desfăşurate în teren montan sau/şi împădurit. Asemănarea cu bătălia din 9-12 noiembrie 1330 este frapantă şi pune în evidenţă o caracteristică a artei militare româneşti medievale.

 

Fragment din actul de danie pentru Ştefan de Kanisza (DRH, seria D, voi. I, doc. 100, p. 159): „Şi apoi pe pământul ţării noastre moldovene, care se răzvrătise împotriva noastră şi care se împotrivea necurmat, cu duşmănie, nouă şi supuşilor noştri, în care ţară a Moldovei, atunci când am ridicat noi puternica noastră armată, sus-numitul mărit Ştefan de Kanisza, care pe atunci era corniţele secuilor noştri, împreună cu tovarăşii şi ostaşii săi şi cu secuii noştri, a dat năvală puternic, înaintea intrării noastre în zisa ţară, cu ceata sa de ostaşi sus-pomeniţi, sprijinită şi de oastea puternică a secuilor, pentru ca să asigure pătrunderea noastră, dându-ne necurmat şi bun ajutor cu oastea sa, pe când noi înaintam pe celălalt drum (...) şi întorcându-se acel domn Ştefan spre noi şi deschizându-ne un drum mai sigur şi dând cu bărbăţie felurite lupte prin munţi şi în desele întărituri cu acei români şi cu Ştefan voievodul lor; şi astfel ne-am aşezat şi noi, cu ajutorul Domnului, tabăra în zisa ţară a Moldovei lângă sălaşul sau casa însăşi de locuit a numitului Ştefan voievodul. Şi pomenitul Ştefan voievodul cu tovarăşii săi şi cu toţi românii săi, cerând mai întâi iertare şi îndurare de la înălţimea noastră pentru nesupunerea şi neascultarea sa (...) s-a închinat cu smerenie (...)".


Categorie
  • Categorie:Razboaiele Romanilor
Fotografii

Ghindaoani

Ghindaoani
Engleza
Hungarian King Sigismund of Luxembourg had to ensure back against rivals Poland during confrontations with the Ottomans, to that end, he undertook an attempt to get under vasalitatea Moldova to Poland and to replace it with vasalitatea Hungary a campaign which preceded the treaty concluded with Mircea shortly. Both countriestargeted action to block the creation of a strong anti-Ottoman Lower Danube. Mr Stephen I of Moldavia (1394-1399) agreed to vasalitatea Jagello Polish king Vladislav II (1386-1434), the treaty on 6 January 1395, which was directed against the Hungarian and Romanian Country. In early January 1395, triggered Sigismund a BC offensive, In Moldova, undertaken in the direction Cristuru Secuiesc - Oituz step. This corps was commanded by Stephen Szeklers Kanisza horns. Pass was defended by Moldovan forces, which fortificaseră with beehives. Inferiority army weapons at its disposal Stephen I (mainly spring) has not allowed entering this avangărzi stop. Followed ofensiva main body of the Hungarian army, commanded by the king even by another transient, most probably from Bicaz. After crossing the mountains, Sigismund's army was harassed by soldiers on the road to Stephen I place command specifying Prince, Neamt Fortress. After a siege of several days, I accepted the peace Stephen 3February 1395. It was only a stratagem, as Sigismund's forces were attacked on the way back to Pass Bicaz. They were expected Moldovan soldiers in a favorable place for an ambush, the Ghindăoani (Hindi), near Targu Neamt, on or about 12 February 1395, the Hungarian army was caught in a loc narrow, which could not carry the device. Stephen I have attacked forces by surprise, managed to split the enemy troops so that king Sigismund the bulk of his army left without support. He was forced to withdraw in haste to Transylvania by Bicaz Pass. Victoria Prince Stephen I of Ghindăoani demonstratedoverall effectiveness of ambushes carried out in mountain terrain and / or forested. Battle likeness of 9 to 12 November 1330 and highlights the striking characteristic of Romanian medieval military art. Extract from the act of donation for Stephen Kanisza (DRH, Series D, Vol. I, doc. 100, p. 159) "And then PAMAMoldovan word of our country, which is rebellion against us and continually opposed, with enmity us and our subjects, the country of Moldova, where we raised our strong army in November, called up Stephen Kanisza increased, which then Székely was our horns with his companions and soldiers and wereOur ecuii gave strong rush, called the country before our entry, fog to the soldiers above mentioned, supported by strong army Szeklers ensure that our penetration, we continually and giving good support with his army, November while advancing the other way (...) and returning to us that Sir Stephen andschizându us safer and giving way with men in various battles in the mountains and frequent reinforcement of those Romanian and their Prince Stephen, and so we sat and we, by God, the actual camp near abode or country of Moldova Residential house itself has called Stephen Prince. And Stephen Prince c pomenitulu and all his fellow Romanians its first asking for forgiveness and mercy from our height for insubordination and disobedience to (...) humbly bowed (...)".
Spaniola
El rey húngaro Segismundo de Luxemburgo tuvo que sirva de apoyo a su rival contra Polonia durante los enfrentamientos con los otomanos, a tal fin, se llevó a cabo un intento de ponerse en vasalitatea Moldavia Polonia y sustituirlo por vasalitatea Hungría una campaña que precedió el tratado celebrado con Mircea en breve. Ambos paísessus acciones encaminadas a la construcción de un fuerte anti-otomana del Bajo Danubio. Sr. Esteban I de Moldavia (1394-1399) acordaron vasalitatea Jagello rey polaco Vladislav II (1386-1434), el tratado el 6 de enero 1395, que fue dirigida contra el País y el rumano húngaro. A principios de enero 1395, ha disparado Segismundo una ofensiva de BC, En Moldavia, llevado a cabo en la dirección Cristuru Secuiesc - paso Oituz. Este cuerpo fue comandada por Stephen secui Kanisza cuernos. Pase fue defendida por las fuerzas moldavas, que fortificaseră con colmenas. Inferioridad armas del ejército a su disposición Esteban I (principalmente de primavera) no ha permitido entrar en esta parada avangărzi. Seguido ofensiva cuerpo principal del ejército húngaro, mandado por el rey, incluso por otro pasajero, más probablemente de Bicaz. Después de cruzar las montañas, el ejército de Segismundo fue acosada por los soldados en el camino a Esteban I lugar comando especificando Príncipe, Neamt Fortaleza. Después de un asedio de varios días, acepté la paz Stephen 302 1395. Era sólo una estratagema, como fuerzas de Segismundo fueron atacados en el camino de regreso a Paso de Bicaz. Se esperaba soldados de Moldova en un lugar propicio para una emboscada, el Ghindăoani (hindi), cerca de Targu Neamt, en o alrededor del 12 de febrero 1395, el ejército húngaro fue capturado en un loc estrecho, que no podía llevar el dispositivo. Stephen me atacaron por sorpresa, logró dividir a las tropas enemigas, así que sin el apoyo del rey Segismundo dejó la mayor parte de su ejército. Se vio obligado a retirarse a toda prisa a Transilvania por Bicaz Pass. Victoria príncipe Esteban I de Ghindăoani demostradoeficacia general de emboscadas llevadas a cabo en terrenos montañosos y / o forestales. Batalla semejanza de 9 a 12 noviembre 1330 y pone de relieve la característica notable de la Edad Media el arte militar rumano. Parte del acto de la donación de Stephen Kanisza (DRH, serie D, vol. I, doc. 100, 159 p.) "Y luego PAMApalabra moldava de nuestro país, que es la rebelión en contra de nosotros y se opusieron continuamente, con la enemistad nosotros y nuestros súbditos, el país de Moldova, donde planteamos nuestro ejército fuerte en noviembre, llamado Stephen Kanisza mayor, que entonces Székely fue nuestro cuernos con sus compañeros y los soldados y fueronNuestra ecuii dio prisa fuerte antes de nuestra entrada en el país llamado, niebla por encima de sus soldados mencionados, con el apoyo de secui ejército fuerte asegurar que nuestra intromisión, y continuamente nos está dando un buen apoyo con su ejército, noviembre mientras se avanza hacia otro lado (...) y volver a nosotros que Sir Stephen yschizându nos ceda el paso más seguro y con los hombres en diversas batallas en las montañas y el refuerzo frecuente de los rumanos y su Stephen Prince, y así nos sentamos y nosotros, por Dios, el campo real de cerca de residencia o el país de Moldova casa residencial se ha llamado Stephen Prince. Y Stephen Prince c pomenituluy todos sus compatriotas rumanos pidiendo su perdón y la misericordia primero desde nuestra altura por insubordinación y desobediencia a inclinó humildemente (...)". (...)
Italiana
Re ungherese Sigismondo di Lussemburgo ha dovuto garantire la schiena contro i rivali della Polonia durante gli scontri con gli Ottomani, a tal fine, ha intrapreso un tentativo di arrivare sotto vasalitatea Moldova a Polonia e di sostituirlo con vasalitatea Ungheria una campagna che ha preceduto il trattato stipulato con Mircea breve. Entrambi i paesila loro azione volta a creare un blocco di potere anti-ottomana sul Danubio inferiore. Sig. Stefano I di Moldavia (1394-1399) ha accettato di vasalitatea Jagello re polacco Ladislao II (1386-1434), il Trattato il 6 gennaio 1395, che era diretta contro il Paese ungherese e rumeno. All'inizio di gennaio 1395, innescato Sigismondo A BC offensiva, In Moldova, impegnata nella direzione Cristuru Secuiesc - passaggio Oituz. Questo corpo era comandato da Stephen Szeklers Kanisza corna. Pass è stato difeso da forze moldave, che fortificaseră con gli alveari. Inferiorità armi esercito a sua disposizione Stefano I (principalmente la primavera) non ha permesso di entrare in questo stop avangărzi. Seguiti OFEnsiva corpo principale dell'esercito ungherese, comandato dal re, anche da un altro passaggio, molto probabilmente da Bicaz. Dopo aver attraversato le montagne, l'esercito di Sigismondo fu molestato dai soldati sulla strada per Stefano ho posto di comando che specifica il principe, Fortezza di Neamt. Dopo un assedio di parecchi giorni, ho accettato la pace Stephen 3Febbraio 1395. E 'stato solo uno stratagemma, come Sigismondo le forze sono state attaccate sulla via del ritorno al Passo Bicaz. Erano attesi soldati moldavi in un luogo favorevole per un agguato, il Ghindăoani (Hindi), vicino a Targu Neamt, intorno alla data del 12 febbraio 1395, l'esercito ungherese è stato catturato in una loc strette, che non poteva tenere il dispositivo. Stefano I attaccare le forze di sorpresa, è riuscito a dividere le truppe nemiche in modo che il re Sigismondo il grosso del suo esercito, lasciato senza sostegno. Fu costretto a ritirarsi in fretta a Transilvania da Bicaz Pass. Victoria Prince Stefano I di Ghindăoani dimostratoefficacia complessiva delle imboscate effettuati in terreni di montagna e / o di boschi. somiglianza Battaglia dal 9 al 12 novembre 1330 ed evidenzia la caratteristica sorprendente di arte medievale militare rumeno. Estratto dal l'atto di donazione per Stephen Kanisza (DRH, Serie D, vol. I, doc. 100, pag 159) "E poi PAMAterra moldava del nostro paese, che è rivolta contro di noi e contro perpetua, con l'ostilità, i nostri nuovi soggetti, il paese della Moldavia, dove abbiamo sollevato il nostro esercito forte di novembre, convocato Stephen Kanisza aumento, che poi Székely è stato il nostro corna con i suoi compagni e soldati e sono statiIl nostro ecuii ha fretta forte prima della nostra entrata nel paese chiamato, nebbia sopra menzionato i suoi soldati, sostenuti da Szeklers forte esercito sì che la nostra penetrazione, dandoci una buona continuamente e contribuire con il suo esercito, mentre dinanzi a noi il contrario (...) e tornando a noi che Sir Stephen e laschizându ci dà modo sicuro e con gli uomini in varie battaglie tra le montagne e il rafforzamento frequenti di quelli romeni e il loro principe Stefano, e così ci siamo seduti e noi, da Dio, il campo reale vicino a dimora o di un paese della Moldova casa residenziale stesso ha chiamato Stephen Prince. E Stephen Prince c pomenitulu rumeni e tutti i suoi compagni la sua prima chiedendo il perdono e la misericordia dalla nostra altezza per insubordinazione e disobbedienza alla chino umilmente (...)". (...)
Franceza
Le roi de Hongrie Sigismond de Luxembourg avait pour assurer le dos contre la Pologne rivaux au cours d'affrontements avec les Ottomans, à cette fin, il a entrepris une tentative de passer sous vasalitatea Moldavie à la Pologne et de le remplacer par vasalitatea Hongrie une campagne qui a précédé le traité conclu avec Mircea prochainement. Les deux paysactions ciblées visant à mettre en place un bloc puissant anti-ottomane sur le bas Danube. Moldova M. Stephen I (1394-1399) a accepté le roi de Pologne vasalitatea Vladislav II Jagellon contre (1386-1434), le traité le 6 Janvier 1395, elle était dirigée contre la Roumanie et Pays hongrois. Au début de Janvier 1395, a déclenché Sigismond une offensive en Colombie-Britannique, N Moldavie a tenu la direction Cristuru Secuiesc - étape Oituz. Ce corps était commandé par les cornes Stephen Sicules Kanisza. Pass a été défendue par les forces moldaves, qui fortificaseră avec ruches. armes de l'armée d'infériorité à sa disposition Stephen I (principalement au printemps) n'a pas permis d'entrer cette halte avangărzi. Suivi OFEnsiva corps principal de l'armée hongroise, commandée par le roi, même par une autre passagère, très probablement, de Bicaz. Après avoir traversé les montagnes, l'armée de Sigismond a été harcelé par des soldats sur la route de Stephen-je placer la commande en précisant Prince, Neamt forteresse. Après un siège de plusieurs jours, j'ai accepté l'Stephen PAIX 3Février 1395. Ce n'était qu'une ruse, que les forces de Sigismond ont été attaqués sur le chemin du retour vers Bicaz Pass. Ils étaient attendus soldats moldaves dans un lieu propice à une embuscade tendue, le Ghindăoani (hindi), près de Targu Neamt, le ou vers le 12 Février 1395, l'armée hongroise a été pris dans une loc étroite, qui ne pouvaient pas transporter l'appareil. Stephen I ont attaqué par surprise, réussi à diviser les troupes ennemies alors que le roi Sigismond le gros de son armée laissées sans soutien. Il a été forcé de se retirer en toute hâte à la Transylvanie par Bicaz Pass. Victoria Prince Stephen I de Ghindăoani démontréefficacité globale des embuscades menées en terrain montagneux et / ou boisées. ressemblance bataille de 9 à 12 Novembre 1330 et met en évidence la caractéristique frappante de l'art militaire médiévale roumaine. Extrait de l'acte de donation pour Stephen Kanisza (DRH, Série D, Vol. I, doc. 100, p. 159) "Et puis PAMAmot moldave de notre pays, qui est la révolte contre nous et sans cesse opposés, avec inimitié nous et nos sujets, le pays de Moldova, où nous avons augmenté notre armée forte en Novembre, appelé Stephen Kanisza augmenté, ce qui ensuite Székely a été notre cornes avec ses compagnons et soldats et ont étéNotre ecuii a donné une forte ruée vers l'avant notre entrée dans le pays appelé, brouillard au dessus de ses soldats mentionnés, soutenue par Sicules forte armée en sorte que notre pénétration, de nous donner un bon soutien et de l'armée cesse ses tout en nous (...) sur la route avant d'autres et en nous retournant que Sir Stephen etschizându notre sécurité et de céder avec les hommes dans plusieurs batailles dans les montagnes et le renforcement de ces fréquentes roumains et leur Prince Stephen, et si nous nous sommes assis et nous, par Dieu, le camp des pays à proximité de son domicile ou de la Moldavie maison d'habitation elle-même a appelé Stephen Prince. Et Stephen Prince c pomenitulu et tous ses compatriotes roumains sa demande d'abord pour le pardon et la miséricorde de notre taille pour insubordination et de désobéissance à s'inclina humblement (...)". (...)
Germana
König Sigismund von Ungarn hatte wieder sicher gegen Rivalen Polen während der Auseinandersetzungen mit den Osmanen zu diesem Zweck unternahm er einen Versuch, unter vasalitatea erhalten, Moldawien und Polen, um ihn mit nach Ungarn zu ersetzen vasalitatea eine Kampagne, die der Vertrag abgeschlossen vorausgegangen mit Mircea kurz. Beide Länderihre Aktionen auf die Einsetzung einer anti-osmanischen Macht Block an der unteren Donau ausgerichtet. Herr Stephan I. von Moldau (1394-1399) vereinbart, vasalitatea Jagello polnische König Vladislav II. (1386-1434), den Vertrag über die 6. Januar 1395, die rumänische Land richtete sich gegen den ungarischen und. Anfang Januar 1395, ausgelöst Sigismund BC-Offensive, In der Republik Moldau nach Richtung Cristuru Secuiesc - Oituz Schritt unternommen. Dieses Korps wurde von Stephen Szekler Kanisza Hörner geboten. Pass wurde von moldawischen Kräfte, die mit Bienenstöcken fortificaseră verteidigt. Minderwertigkeit von Waffen zur Verfügung, um die Armee von Stephan I. (vor allem Frühling) ist nicht erlaubt Betreten dieser avangărzi stoppen. Gefolgt TSVnsiva Gros der ungarischen Armee, durch den König selbst von einem anderen transienten befohlen, wahrscheinlich aus Bicaz. Nach der Überquerung der Berge, wurde Sigismund Armee schikaniert von Soldaten auf dem Weg zu Stephen Ich stelle Befehl unter Angabe Prince, Neamt Festung. Nach einer Belagerung von mehreren Tagen, nahm ich den Frieden Stephen 3Februar 1395. Es war nur eine List, wie Sigismund Truppen auf dem Weg zurück zum Pass Bicaz angegriffen worden waren. Sie waren moldauischen Soldaten in einem günstigen Ort für einen Hinterhalt zu erwarten, die Ghindăoani (Hindi), in der Nähe von Targu Neamt, um den Zeitpunkt des 12. Februar 1395, die ungarische Armee war in einem lo gefangenc schmal, die nicht tragen konnte das Gerät. Stephen Ich Kräfte überraschend angegriffen, gelang es, die feindlichen Truppen so, dass König Sigismund dem Gros seiner Armee ohne Unterstützung verlassen gespalten. Er wurde gezwungen, in aller Eile nach Siebenbürgen zurück durch Bicaz Pass. Victoria Prince Stephan I. von Ghindăoani nachgewiesenGesamteffizienz der Hinterhalte in alpinem Gelände und / oder bewaldet. Battle Gleichnis von 9 bis 12 November 1330 und hebt die auffälligste Merkmal des rumänischen mittelalterlichen militärischen Kunst. Auszug aus dem Akt der Spende für Stephen Kanisza (DRH, Serie D, Vol. I, Doc. 100, S. 159) "Und dann PAMAMoldauischen Wort unseres Landes, die Rebellion gegen uns und immer entgegengesetzt ist, mit Feindschaft uns und unsere Untertanen, als das Land der Moldau, wo haben wir unsere starke Armee im November, bis Stephen Kanisza erhöht, was dann Székely war unsere Hörner mit seinen Kameraden und Soldaten und wurdenUnsere ecuii gab starken Ansturm vor unserer Einreise in das Land genannt, Nebel vor seinen Soldaten erwähnt, durch eine starke Armee Szekler unterstützt sicherzustellen, dass unsere Intrusion, und ständig gibt uns eine gute Unterstützung mit seinem Heer, November verfasst, während die andere Weise voran (...) und dann wieder zu uns und Mr. Stephenschizându uns sicherer und weicht Männlichkeit in verschiedenen Schlachten in den Bergen und häufige Verstärkung dieser rumänischen Fürsten und ihre Stephen, und so saßen wir und wir, von Gott, dem eigentlichen Lager nahe Wohnung oder des Landes der Republik Moldau Wohnhaus selbst genannt hat Stephen Prince. Und Stephen Prince c pomenitulu und alle seine Kolleginnen und Rumänen seine erste Bitte um Vergebung und Barmherzigkeit von unseren Höhen wegen Insubordination und Ungehorsam gegenüber demütig gesenktem (...)". (...)
Rusa
Венгерский король Сигизмунд Люксембургский было обеспечить спиной соперников Польши в ходе столкновений с турками, и с этой целью он предпринял попытку попасть под vasalitatea Молдовы в Польшу и заменить его vasalitatea Венгрии кампании, которая предшествовала договоре, заключенном с Мирча в ближайшее время. Обе страныих действия, направленные на создание блока по борьбе с Османской власти на Нижнем Дунае. Г-н Стефан I Молдавии (1394-1399) согласился vasalitatea Ягелло польского короля Владислава II (1386-1434), договор на 6 января 1395, которая была направлена против Венгрии и Румынии страны. В начале января 1395, вызвало Сигизмунд оскорбительные т, В Молдове, которая проводилась в направлении Cristuru Secuiesc - Oituz шаг. Этот корпус был под командованием Стефана Szeklers рога Kanisza. Пасс защищал сил Молдовы, которые fortificaseră с ульями. Неполноценности армии оружие в своем распоряжении Стефан I (главным образом, весной) не допускается участие в данном avangărzi остановки. Затем OFEnsiva основной части венгерской армии под командованием царя даже другой переходный, скорее всего, из Биказ. После пересечения гор, был солдат армии Сигизмунда преследованиям со стороны Stephen я по дороге к месту, где он был установлен командой князя, Нямц крепости. После осады в несколько дней, я согласился на мирный Stephen 3Февраль 1395. Это было лишь уловкой, поскольку силы Сигизмунда, было осуществлено нападение на обратном пути в Биказ Пасс. Они должны были молдавских солдат в подходящий место для засады, Ghindăoani (хинди), у Тыргу-Нямц, или около 12 Февраля 1395, венгерской армии попал в Иос узкими, которые не могут нести устройства. Стефан I войска атаковали врасплох, удалось разделить вражеские войска, чтобы короля Сигизмунда часть его армии остались без поддержки. Он был вынужден уйти в спешке в Трансильвании Биказ Пасс. Виктория князь Стефан I в Ghindăoani продемонстрировалиобщая эффективность засад осуществляется в горной местности и / или лесом. Битва сходство с 9 по 12 ноября 1330 и подчеркивает поразительную особенность румынского средневекового военного искусства. Выписка из акта донорства для Stephen Kanisza (DRH, серии D, Vol. I, док. 100, стр. 159) "И тогда PAMAМолдавские слово нашей страны, который является бунтом против нас и постоянно противостоит, с неприязнью нас и наших субъектов, страна Молдова, где мы подняли армию в ноябре, призвали Stephen Kanisza увеличился, которые затем Секейской был наш рога со своими спутниками и солдат былиНаши ecuii дал сильный пик до нашего вступления называемые страны, ее солдаты туман вышеизложенного, при поддержке сильных Szeklers армии гарантировать, что наши вторжений и постоянно дает нам хорошую поддержку со своей армией, Ноябрь при продвижении по-другому (...) и возвращаясь к нам, что сэр Стивен иschizându нашу безопасность, уступая с мужчинами в различных сражениях в горах и частые укрепление этих румынских и их князя Стефана, и так мы сидели, и мы, ей-богу, фактическое лагере возле места жительства или страны Молдова Жилой дом сам назвал князя Стефана. А Стефан князь с pomenitulи и все его товарищи румыны свою первую просить о прощении и милости от нашей высоты за неповиновение и сопротивление смиренно поклонился (...)". (...)
Portugheza
Húngaro Rei Sigismundo do Luxemburgo teve de assegurar volta contra rivais Polônia durante os confrontos com os otomanos, para esse fim, ele empreendeu uma tentativa de chegar ao abrigo vasalitatea Moldávia para a Polónia e para substituí-lo com vasalitatea Hungria uma campanha que precedeu o tratado celebrado com Mircea em breve. Ambos os paísessuas ações que visam a criação de uma forte anti-Otomano Danúbio inferior. Stephen I da Moldávia (1394-1399) decidiu vasalitatea Jagello rei polonês Vladislav II (1386-1434), o tratado em 06 de janeiro de 1395, que foi dirigida contra os húngaros e romenos Country. No início de Janeiro de 1395, desencadeou Sigismund uma ofensiva BC, Na Moldávia, realizadas no sentido Cristuru Secuiesc - passo Oituz. Esse corpo era comandado por Stephen szeklers Kanisza chifres. Pass foi defendida pelas forças da Moldávia, que fortificaseră com colméias. inferioridade de armas do exército à sua disposição Stephen I (principalmente Primavera) não é permitido entrar nessa parada avangărzi. Seguido ofensiva corpo principal do exército húngaro, comandado pelo rei mesmo por outra passageira, provavelmente a partir de Bicaz. Depois de atravessar as montanhas, o exército de Sigismund foi assediado por soldados na estrada de Stephen coloco comando especificando Prince, Neamt Fortaleza. Depois de um cerco de vários dias, eu aceito a paz Stephen 3Fevereiro 1395. Foi apenas um estratagema, quando as forças de Sigismundo foram atacados no caminho de volta para passar Bicaz. Eram esperados soldados moldavos em um lugar favorável para uma emboscada, o Ghindăoani (Hindi), perto de Targu Neamt, ou sobre 12 de fevereiro, 1395, o exército húngaro foi capturado em uma loc estreita, o que não podia transportar o dispositivo. Stephen I atacaram de surpresa, conseguiu dividir as tropas inimigas a fim de que o rei Sigismundo o grosso de seu exército deixou sem apoio. Ele foi forçado a se retirar às pressas para a Transilvânia por Bicaz Pass. Victoria Prince Stephen I da Ghindăoani demonstrarammontanha eficácia global emboscadas realizadas terra e / ou florestais. Batalha semelhança de 9 a 12 de novembro de 1330 e destaca a característica marcante da arte medieval militar romeno. Extrato do ato de doação de Stephen Kanisza (DRH, Série D, vol. I, doc. 100, p. 159) "E então PAMAMoldávia palavra de nosso país, que é rebelião contra nós e contra continuamente, com inimizade e nos nossos assuntos, o país da Moldávia, onde nós levantamos o nosso exército forte em novembro, chamado Stephen Kanisza aumento, que em seguida Székely era nosso chifres com seus companheiros e soldados e foramNosso ecuii deu forte ímpeto antes de nossa entrada no país chamado nevoeiro acima mencionados seus soldados, apoiados por szeklers exército forte garantir que os nossos intrusão, e continuamente nos dando um bom suporte com o seu exército, novembro, enquanto avança a outra maneira (...) e voltar-nos que Sir Stephen eschizându-nos uma maneira mais segura de masculinidade e dando várias montanhas e batalhas freqüentes com os retalhos com os romenos e Príncipe Stephen, e assim nós nos sentamos e nós, por Deus, o campo real perto de casa ou do país da Moldávia Residencial casa própria tem chamado Stephen Prince. E Stephen Prince c pomenitulu e todos os seus colegas romenos sua primeira pergunta para o perdão ea misericórdia de nosso altura por insubordinação e desobediência humildemente cedeu (...)". (...)
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie