în 1393, sultanul Baiazid I (1389-1402) a cucerit taratul bulgar de Târnovo, precum şi oraşul Silistra, care pe atunci aparţinea Ţării Româneşti. Ca răspuns, oastea voievodului Mircea (1386-1418)a efectuat un raid asupra taberei armatei otomane de la Karinovasî (Karnobat), de la sud de Munţii Balcani, în iarna 1393-1394, în cooperare cu unii emiri turci care se opuneau lui Baiazid I. Războiul declanşat de sultan contra lui Mircea a urmărit pedepsirea acestui atac din 1393 şi consolidarea poziţiilor la Dunărea de Jos. Armata otomană condusă personal de către Baiazid I număra 40 000 de oameni. La agresiune au participat şi principii sârbi vasali Ştefan Lazarevic, Constantin Dragas şi Marko Kraljevic, cu efective de 8000 de oameni.Cronologia războiului lui Baiazid împotriva lui Mircea a provocat numeroase discuţii printre istoricii români şi străini, deoarece izvoarele oferă indicii contradictorii asupra traseului campaniei şi datării bătăliei decisive. Există însă o certitudine care nu poate fi ignorată: contraatacul lui Baiazid nu putea întârzia prea mult. De aceea, indiferent de datarea bătăliei decisive, trebuie admis începutul campaniei sultanale la nord de Dunăre în anul 1394.Pătrunderea armatei otomane pe la Severin, aşa cum ar rezulta dintr-un izvor otoman din secolul al XVII-lea, nu se poate susţine, deoarece relatarea e târzie şi confuză. De aceea, localizarea unei bătălii la Craiova, aşa cum apare în altă sursă târzie (Mauro Orbini, 1601) este exclusă (ea a fost totuşi admisă de unii istorici). Cronicile otomane apropiate de evenimente precizează că Dunărea a fost traversată pe la Nicopol, adică prin punctul care oferea cel mai scurt acces spre Curtea de Argeş. 
După trecerea Dunării a fost cucerită cetatea românească Turnu Măgurele. Pătrunzând în adâncimea teritoriului, care fusese în prealabil pustiit de români, armata lui Baiazid I a fost atrasă de Mircea într-o regiune mlăştinoasă şi împădurită din apropiere de Curtea de Argeş, unde a avut loc bătălia decisivă. S-a propus ca loc al desfăşurării ei lunca de la vărsarea râului Vâlsan în Argeş, lângă satul Merişani. Altă localizare care are mai multe şanse de a fi adevărată este la Ţuţuleşti, pe valea Gligănelului, unde există o pădure numită Rovina, precum şi tradiţii populare despre o bătălie cu turcii dată cu câteva zile înainte de sărbătoarea Sfintei Parascheva (14 octombrie), în apropiere, la Negraşi, a fost semnalat toponimul „Puţul lui Baiazid". în zonă au fost descoperite şi arme databile în secolul al XlV-lea.Dispozitivul oştii româneşti a fost lovit frontal de cavaleria uşoară otomană (spahiii), dar Mircea a redresat situaţia printr-un contraatac pe flanc al rezervei de cavalerie, care se afla ascunsă în pădurile din jur. Acest element de surpriză ar fi putut conduce la o victorie rapidă a românilor, dar dispozitivul otoman a fost consolidat. Urmând sfatul generalului Evrenos Bey, Baiazid I a organizat în grabă defensiva într-o tabără înconjurată cu şanţuri, salvând o parte din efectivele infanteriei (ienicerii). Pentru a crea impresia că nu a avut pierderi şi a demoraliza astfel inamicul, sultanul a ordonat evacuarea cadavrelor în timpul nopţii. Tabăra fortificată dovedindu-se a fi de nepătruns, Mircea s-a retras, după câteva zile de la declanşarea bătăliei. Pierderile au fost foarte mari de ambele părţi, astfel că atât Mircea cât şi Baiazid s-au retras pentru refacerea forţelor (se pare că otomanii au avut circa 30 000 de victime). Baiazid I a păstrat capul de pod de la Turnu, dar teritoriul Ţării Româneşti a rămas în cea mai mare parte liber, inclusiv reşedinţa domnească de la Curtea de Argeş. Obţinută cu greu, victoria lui Mircea a amânat planurile lui Baiazid de ocupare a Ţării Româneşti.Confruntarea dintre Baiazid I şi Mircea a fost datată fie în 10 octombrie 1394, fie în 17 mai 1395. Ambele date se bazează pe izvoarele sârbeşti, care localizează bătălia „la Rovine". S-a presupus că numele transmis de sursele sârbeşti, care este de fapt un substantiv comun care înseamnă „râpe", a apărut prin preluarea cuvântului grecesc „fosaton", care însemna atât „şanţ", cât şi „tabără militară". Prin urmare, nu ar fi existat o localitate Rovine. Totuşi, toponimia din zona unde se presupune că a avut loc bătălia a păstrat numele Rovine. De aceea, considerăm autentică denumirea locului.în privinţa datării, contradicţiile dintre diversele izvoare fac mai probabilă existenţa a două bătălii, în cursul a două campanii diferite, în octombrie 1394 şi mai 1395. Reconstituirea minuţioasă a desfăşurării evenimentelor făcută de Nicolae Constantinescu demonstrează că bătălia de la Rovine a avut loc înainte de tratatul de la Braşov (7 martie 1395) semnat de Mircea cu regele Sigismund de Luxemburg al Ungariei (1387-1437), inamicul Poloniei şi al Imperiului Otoman. Acest tratat a fost încheiat de pe poziţii egale, ceea ce nu se putea întâmpla decât după o victorie majoră a lui Mircea. Nu poate fi vorba decât de bătălia de la 10 octombrie 1394, datare confirmată şi de tradiţia amintită mai sus. Dacă bătălia s-ar fi dat la două luni după încheierea tratatului, ar fi trebuit ca Mircea să fi primit ajutor din partea aliatului său, ceea ce nu s-a întâmplat. S-a demonstrat pe de altă parte că pomelnicul care ar dovedi moartea lui Constantin Dragas la 17 mai 1395 a fost greşit interpretat. Astfel, singura dată posibilă pentru bătălia de la Rovine este 10 octombrie 1394.După încheierea tratatului de la Braşov, a intervenit un nou atac al lui Baiazid I, care urmărea răzbunarea eşecului din toamna anului 1394. în primăvara anului 1395, Baiazid I a atacat Ungaria prin Banat. Concomitent, alt corp de armată otomană a trecut pe la Nicopol, avansând către capitala lui Mircea pe acelaşi traseu ca în campania precedentă. După cum reiese din mai multe cronici otomane, bătălia de la Arkâş (Argeş) s-a dat undeva aproape de munţi, într-un loc strâmt, eventual în zona Merişani-Tutana-Cotmeana.Noua victorie a lui Mircea nu a putut fi exploatată, deoarece, în momentul bătăliei, el nu mai stăpânea tot teritoriul Ţării Româneşti, începând din luna mai 1395, Oltenia se afla sub controlul lui Vlad (probabil un fiu al lui Vladislav Vlaicu), reprezentantul unei grupări adepte a unei politici ostile apropierii de Ungaria. Vlad a luat domnia probabil cu sprijinul lui Baiazid I. în mod cert, uzurparea a fost o reacţie la tratatul de la Braşov. Vlad avea aceeaşi legitimitate ca şi Mircea la tron, în ipoteza că era urmaş al lui Vladislav Vlaicu. în perioada mai-septembrie 1395, Vlad a controlat doar Oltenia. Acolo, în Oltenia, a fost înfrântă armata trimisă de Sigismund contra turcilor, în mai 1395, comandată de banul de Macva Ştefan de Losoncz. La această luptă au participat şi românii care erau supuşi lui Vlad. Fiind sprijinit de Baiazid I, Vlad s-a menţinut la putere în cea mai mare parte a Ţării Româneşti. El a obţinut o nouă victorie contra lui Sigismund la sfârşitul lunii august 1395, probabil undeva pe valea Cernei, iar în septembrie 1395 a luat în stăpânire şi reşedinţa domnească de la la Curtea de Argeş. Astfel, Mircea a rămas doar cu Ţara Făgăraşului.Fragment din Laonikos Chalkokondyles. Expuneri istorice (FHDRIV p. 457): Mircea „după ce şi-a adunat oastea din ţară, nu şi-a făcut planul să iasă împotriva duşmanului şi să dea lupta cu el, ci şi-a pus la adăpost în muntele Prasovon (Ţara Făgăraşului) femeile şi copiii. Se ţinea apoi şi el după armata lui Baiazid prin pădurile ţării, care sunt multe şi acoperă în toate părţile ţara, ca să nu le fie duşmanilor lesne de umblat şi de cucerit. Ţinându-se după el, săvârşea fapte vrednice de amintit: se încaieră în luptă, dacă vreo parte a oştirii duşmane, rupându-se de ceilalţi, se îndrepta undeva în ţară după hrană sau după pradă de vite şi astfel hărţuia oştirea (lui Baiazid) cu cea mai mare îndrăzneală, ţinându-se după ea şi dând mereu lupte în chip strălucit. Şi se spune că presa armata (duşmanilor), aflată în marş şi-i aducea grele pierderi şi nu înceta să o hăcuiască".Fragment din relatarea cruciatului Philippe de Mezieres: „Baiazid a avut o altă bătălie contra românilor, în care a fost înfrânt cu desăvârşire şi a pierdut în jurul a 30 000 de turci, care au murit în bătălie. Şi o mare mulţime de creştini (români) de asemenea a murit" (Apud N. Stoicescu, Bătălia de la Rovine..., p. 47).


Categorie
  • Categorie:Razboaiele Romanilor
Fotografii

Rovine

Rovine
Engleza
in 1393, Sultan Bayezid I (1389-1402) conquered the Bulgarian Empire of Tarnovo and Silistra, which then belonged to the Romanian Country. In response, the army of Prince Mircea (1386-1418) carried out a raid on the Ottoman army camp Karinovasî (Karnobat) south of the Balkan Mountains in winter 1393-1394, in cooperation with some Turkish emirwho opposed his war triggered by Sultan Bayezid I. Mircea sought punishment for this crime in 1393 and consolidation of positions in the Lower Danube. Ottoman army led by Bayezid I personally counted 40 000 people. Participated in aggression and principles Serbian vassals Stefan Lazarevic, Constantine Kraljevica Dragaš and Marko, 8000 with actual people. Chronology Bayezid's war against Mircea caused much discussion among Romanian and foreign historians as sources offer conflicting evidence on the campaign trail and dating decisive battle. There is one certainty that can not be ignored: Bayezid's counterattack can not delay too long. Therefore, regardless ofdating decisive battle should be accepted beginning of the campaign north of the Danube Sultan in the Ottoman army at Severin 1394.Pătrunderea, as appears from a Turkish source seventeenth century, can not be maintained because the account is late and confusing. Therefore, the location of a battle in Craiova, appears as another source later (MOrbini gold, 1601) is excluded (it was nevertheless accepted by some historians). Ottoman chronicles events indicate that close to the Danube was crossed on the Nicopol, ie the point which gave the shortest access to Curtea de Arges. After crossing the Danube was conquered Romanian city Turnu Magurele. Penetrating in depth planning,which had previously ravaged by Romanian, Bayezid I's army was drawn by Mircea in a swampy, wooded near Curtea de Arges, where the decisive battle took place. It is proposed that instead of pursuing her Valsan meadow from the Arges River, near the village Merisani. Another location that has msubsequent chance of being true is Ţuţuleşti, Gligănelului valley, where there is a forest called Rovina and traditions about a battle with the Turks once a few days before the feast of St. Paraskeva (October 14), close to Negras, was reported toponym "Bayezid's trunk." zone and weapons were discovereddating from the fourteenth century Romanian armies lea.Dispozitivul was hit front light Ottoman cavalry (sipahis), but Mircea redressed the balance by a counterattack on the flank of the cavalry reserve, which was hidden in surrounding forests. This element of surprise could lead to a rapid victory of the Romanians, but the device was Ottoman consoleidate. Following the advice of General Evren Bey, Bayezid I hastily organized a camp defensive ditch, saving some of the infantry manning (Janissaries). To create the impression that it had losses and thereby demoralize the enemy, the Sultan ordered the evacuation of the corpses at night. Fortified camp proved to bemurky, Mircea withdrew after a few days of the start of battle. Losses were very high on both sides so that both Bayezid Mircea and retreated to the recovery forces (it seems that the Ottomans were about 30,000 victims). Bayezid I hold the bridgehead at Turnu, but the country remained in the Romanian mlargely free of including the princely residence of the Curtea de Arges. Obtained with difficulty, Mircea victory delayed his plans for filling Bayezid Bayezid I and Country Româneşti.Confruntarea of Mircea be dated October 10, 1394 or May 17, 1395. Both data are based on Serbian sources, which locates the battle "at Rocomes. It was assumed that the name submitted by Serbian sources, which is actually a common noun meaning "ravines", appeared by accepting the Greek word "fosaton", which meant both "moat" and "military camp". The Therefore, there was a place Rovine. However, the place names of where it is assumedA battle took place retained the name Rovine. Therefore, we believe the true name locului.în dating contradictions between different sources are more likely existence of two battles during two different campaigns, in October 1394 and May 1395. Conduct thorough reconstitution events made by Nicolae Constantinescu demoBattle of Rovine nstrează that took place before the Treaty of Brasov (7 March 1395) signed by Mircea with King Sigismund of Hungary (1387-1437), the enemy of Poland and the Ottoman Empire. This treaty was concluded on equal terms, which could not happen until after a major victory of his band. It can not be decat the battle of 10 October 1394, confirmed by tradition dating mentioned above. If the battle had been given two months after the treaty, Mircea ought to have received help from his ally, which never happened. Secondly demonstrated that long list that would prove his death on 17 May 1395 Constantine Dragaš was wrongSit interpreted. Thus, one possible date for the battle of Rovine is October 10 1394.După terms of the treaty in Brasov, another attack occurred Bayezid I's, seeking revenge failure in autumn 1394. in spring 1395, Bayezid I attacked Hungary in Banat. Simultaneously, another Ottoman army corps has gone on to Nicopol, advance & thecircus, when the capital of Mircea the same route as the previous campaign. As demonstrated in several Ottoman chronicles, the Battle of Arkása (Arges) was given somewhere near the mountains, in a tight, possibly in the Merisani-Tutana-Cotmeana.Noua Mircea victory could not be exploited because at the time of the battle, he has not staple &circus, Uncle Romanian across the country since May 1395, Oltenia Vlad is under control (probably a son of Vladislav Vlaicu), representative of a group of adherents of a policy hostile approach of Hungary. Vlad took the reign of Bayezid I probably support clearly usurped the treaty was a reaction from Brasov. Vlad was thatand legitimacy as Mircea the throne, if he was descendant of Vladislav Vlaicu. during May-September 1395, Vlad controlled only Oltenia. There, in Oltenia, was defeated army sent by Sigismund against the Turks in 1395, commanded by Stephen Losoncz Mačva coin. Participated in this struggle and Romanians who wereVlad subject. Being backed by Bayezid I, Vlad maintained power in most of the Romanian Country. He won another victory against Sigismund in late August 1395, probably somewhere on the Cerna Valley, and in September 1395 and took possession of the royal residence at Curtea de Arges. Thus, the remaining evidence, MirceaR Făgăraşului.Fragment Country of Laonikos Chalkokondyles. Historical exposures (FHDRIV p. 457): Mircea gathered after the country's army, did not plan out against the enemy and give him fight, but put the house in Mount Prasovon (Country Fagaras) women and children. Then he is held by Bayezid's army through forests encethe country, which are many and cover all parts of the country, lest they be easily walked and enemies to conquer. Taking after he committed deeds worthy of reminded brawl in battle, if any part of the hostile army, breaking into others, headed for somewhere in the country where cattle feed or as prey and thus mapsUIA army (Bayezid's) most daring, taking after her and always giving the face a brilliant fight. And they say that the military press (enemies), underway and it brought heavy losses and a hăcuiască not stop. "Fragment of Philippe de Mezieres story crusader" Bayezid had another battle against the Romanians,has been completely defeated and lost around 30,000 Turks who died in battle. And a large crowd of Christians (Romanian) also died "(Apud N. Stoicescu, Battle of Rovine ..., p. 47).
Spaniola
en 1393, el sultán Bayaceto I (1389-1402) conquistó el Imperio búlgaro de Tarnovo y Silistra, que entonces pertenecía al País rumano. En respuesta, el ejército del príncipe Mircea (1386-1418) llevó a cabo una redada en el campamento del ejército otomano Karinovasî (Karnobat) al sur de la Cordillera de los Balcanes en el invierno 1393-1394, en colaboración con algunos emir turcoque se opusieron a su guerra desencadenada por el sultán Bayaceto I. Mircea buscó castigo para este delito en 1393 y la consolidación de posiciones en el bajo Danubio. ejército otomano Bayaceto I dirigido por personal contaba 40 000 personas. Participó en la agresión y los principios vasallos serbios Lazarevic Stephen Constantine Kraljevica Dragaš y Marko, 8000 con gente realla guerra. Cronología Bayaceto contra Mircea causado mucha discusión entre los rumanos y los historiadores extranjeros como fuentes ofrecen datos contradictorios sobre la campaña y que data batalla decisiva. Hay una certeza de que no se puede ignorar: el contraataque Bayaceto no podría demorar mucho tiempo. Por lo tanto, independientemente dedata batalla decisiva se aceptarán a partir del norte sultán campaña del Danubio en el ejército otomano en Severin 1394.Pătrunderea, según se desprende de una fuente turca del siglo XVII, no se puede afirmar, porque su cuenta es tarde y confuso. Por lo tanto, la ubicación de una batalla en Craiova, como se ve en otra fuente tardía (MOrbini de oro, 1601) está excluido (se aceptó, sin embargo por algunos historiadores). Crónicas otomanas sucesos indican que cerca del Danubio se cruzó en el Nicopol, es decir, el punto que dio el menor acceso a Curtea de Arges. Después de cruzar el Danubio fue conquistada ciudad rumana de Turnu Magurele. Penetrando en la planificación de profundidad,previamente que había asolado el ejército rumano Bayaceto I se sintió atraído por Mircea en un pantanoso, boscosa cerca de Curtea de Arges, donde la batalla decisiva tuvo lugar. Se propone que en lugar de realizarlos de la pradera Valsan Arges río, cerca de la aldea Merisani. Otro lugar que tiene mprobabilidad posterior de ser cierto es Ţuţuleşti, valle Gligănelului, donde hay un bosque llamado Rovina y tradiciones de una batalla con los turcos, una vez unos días antes de la fiesta de San Paraskeva (14 de octubre), cerca de Negras, Se informó topónimo "tronco de Bayaceto." armas zona y fueron descubiertosque data del siglo XIV lea.Dispozitivul ejércitos rumano fue golpeado frente a la caballería ligera Otomano (sipahis), pero Mircea corregirse el equilibrio por un contraataque en el flanco de la caballería de reserva, que estaba escondido en los bosques circundantes. Este elemento de sorpresa podría llevar a una rápida victoria de los rumanos, pero el dispositivo se Otomano consolaIDATE. Siguiendo el consejo del general Evren Bey, Bayaceto I organizó rápidamente un campo de foso defensivo, ahorrar un poco de la infantería de dotación (jenízaros). Para crear la impresión de que tenía pérdidas y por lo tanto desmoralizar al enemigo, el sultán ordenó la evacuación de los cuerpos durante la noche. campamento fortificado demostrado serturbia, Mircea retiró a los pocos días del inicio de la batalla. Las pérdidas fueron elevadas en ambos lados de modo que ambos Bayezid Mircea y se retiró a las fuerzas de recuperación (parece ser que los otomanos estaban cerca de 30.000 víctimas). Bayaceto seguí cabeza de puente en Turnu, pero el país quedó en el m rumanaen gran parte libre de la inclusión de la residencia principesca de la Curtea de Arges. Se obtiene con dificultad, la victoria de Mircea retrasado sus planes para el llenado Bayezid Bayaceto I y País Româneşti.Confruntarea de Mircea estar fechado 10 de octubre 1394 o 17 de mayo 1395. Tanto los datos se basan en fuentes serbias, que localiza a la batalla "en Roprocedencia. Se suponía que el nombre presentado por las fuentes serbias, que en realidad es un nombre común significa "quebradas", apareció al aceptar la palabra griega "fosaton", lo que significa tanto "foso" y "campo militar". El Por lo tanto, había un lugar Rovine. Sin embargo, los nombres de lugares en el área donde se suponeUna batalla tuvo lugar Rovine mantuvo el nombre. Por lo tanto, creemos que el verdadero nombre que data locului.în contradicciones entre las diversas fuentes es más probable existencia de dos batallas durante dos campañas diferentes, en octubre de 1394 y mayo 1395. Realizar eventos de la reconstitución minuciosa hecha por Nicolás demo ConstantinescuBatalla de Rovine nstrează que tuvo lugar antes del tratado en Brasov (07 de marzo 1395), firmada por Mircea con el rey Segismundo de Hungría (1387-1437), Polonia y el enemigo otomano. Este tratado se concluyó en igualdad de condiciones, que no podría suceder hasta después de una gran victoria de su banda. No puede ser decat la batalla del 10 de octubre 1394, confirmada por la tradición que data antes mencionados. Si la batalla se había dado dos meses después del tratado, Mircea debería haber recibido ayuda de su aliado, que no ha sucedido. En segundo lugar demostró que la larga lista que resultaría de su muerte el 17 de mayo 1395 Dragaš Constantino se equivocóSiéntese interpretado. Por lo tanto, la única fecha posible para la batalla del 10 de octubre es Rovine 1394.După el Tratado de Brasov, otro ataque ocurrió Bayaceto I, en busca de venganza fracaso otoño 1394. en la primavera de 1395, Bayaceto I atacó Hungría en Banat. Simultáneamente, otro cuerpo de ejército otomano ha pasado a Nicopol, el avance y laCircus, cuando la capital de Mircea la misma ruta que la campaña anterior. Como se ha demostrado en varias crónicas otomanas, la Batalla de Arkása (Arges), empezó a algún lugar cerca de las montañas, en un apretado, posiblemente en la victoria Merisani-Tutana-Cotmeana.Noua Mircea no podía ser explotada por en el momento de la batalla, él no ha básicos ycirco, el tío de Rumania en todo el país desde mayo de 1395, Oltenia Vlad está bajo control (probablemente un hijo de Vladislav Vlaicu), representante de un grupo de partidarios de una política de acercamiento hostil a Hungría. Vlad llevó el reinado de Bayaceto I, probablemente apoyar claramente usurpado el tratado fue una reacción a las tablas. Vlad era tany legitimidad como Mircea el trono, si él era descendiente de Vladislav Vlaicu. durante mayo y septiembre de 1395, Vlad sólo controlaba Oltenia. ejército Allí, en Oltenia, fue derrotado enviado por Segismundo contra los turcos en 1395, al mando de Stephen Losoncz Mačva moneda. Participó en esta lucha y rumanos que fueronVlad tema. Siendo apoyado por Bayaceto I, Vlad mantuvieron el poder en la mayoría del país rumano. Ganó otra victoria contra Segismundo a finales de agosto 1395, probablemente en algún lugar en el Valle de Cerna, y en septiembre de 1395 y tomó posesión de la residencia real en Curtea de Arges. Por lo tanto, las pruebas restantes, MirceaR País Făgăraşului.Fragment de Chalkokondyles Laonikos. exposiciones históricas (FHDRIV p. 457): Mircea se reunieron después del ejército del país, no planea ir contra el enemigo y le dará pelea, pero poner la casa en el monte Prasovon (País Fagaras) mujeres y niños. Luego se lleva a cabo por el ejército de Bayazid cia a través de bosquesel país, que son muchos y de todas partes del país, no para ser fácilmente caminando y enemigos para vencer. Tomando después de haber cometido acciones dignas de mencionar: la batalla pelea, si una parte del ejército enemigo, rompiendo en otros, se dirigió hacia algún lugar del país como alimento humano o presa por el ganado y, por tanto mapasUIA ejército (Bayazid) más atrevidas, tomar y dar como ella constantemente batallas en forma brillante. Y dicen que la prensa militar (enemigos), que estaba en curso y trajo grandes pérdidas y no se detuvo un hăcuiască. Fragmento de Philippe cruzado historia de Mezieres "Bayaceto había otra batalla contra los rumanos,ha sido completamente derrotado y perdió alrededor de 30.000 turcos que murió en la batalla. Y una gran multitud de cristianos (en rumano) también murió "(Apud N. Stoicescu, Batalla de Rovine ..., p. 47).
Italiana
nel 1393, il sultano Bajazet I (1389-1402) ha vinto il bulgaro Impero Tarnovo e Silistra, che allora apparteneva al Paese romeno. In risposta, l'esercito, il principe Mircea (1386-1418) effettuato un raid contro il campo dell'esercito ottomano Karinovasî (Karnobat) a sud dei Monti Balcani durante l'inverno 1393-1394 in collaborazione con alcuni turchi Emiroche si opponeva la sua guerra innescata dal sultano Bayezid I. Mircea chiesta pena per questo reato nel 1393 e al consolidamento delle posizioni in basso Danubio. esercito ottomano guidato da Bayezid io personalmente contato 40 000 persone. Ha partecipato a un'aggressione e principi vassalli serbo Stefan Lazarevic, Costantino Kraljevica Dragaš e Marko, 8000 con la gente verala guerra. Cronologia Bayazid contro Mircea provocato molte discussioni tra i rumeni e gli storici stranieri come fonti di offrire prove contraddittorie in campagna elettorale e datazione battaglia decisiva. C'è una certezza che non può essere ignorato: il contrattacco Bayezid non potevano ritardare troppo lungo. Pertanto, a prescinderedatazione battaglia decisiva dovrebbe essere accettato inizio campagna a nord sultano del Danubio nell'esercito ottomano a Severin 1394.Pătrunderea, come risulta da una fonte turca del XVII secolo, non può essere mantenuta perché l'account è in ritardo e confusione. Pertanto, la posizione di una battaglia a Craiova, come visto in altri fonte tarda (MOrbini oro, 1601) è esclusa (è stato comunque accettato da alcuni storici). Ottomano cronache eventi indicano che nei pressi del Danubio era incrociate sul Nicopol, cioè il punto che ha dato il minor accesso alle Curtea de Arges. Dopo aver attraversato il Danubio venne conquistata città romena di Turnu Magurele. Penetrando nella pianificazione profondità,che in precedenza aveva devastato l'esercito rumeno Bayezid ero attratto da Mircea in una paludosa, boschiva vicino a Curtea de Arges, dove la battaglia decisiva ha avuto luogo. Si propone che, invece di portarli dal prato Valsan fiume Arges, vicino al villaggio Merisani. Un'altra posizione che ha mpossibilità successiva di essere vero è Ţuţuleşti, Gligănelului valle, dove c'è una foresta chiamata Rovina e le tradizioni di una battaglia con i turchi, una volta pochi giorni prima della festa di S. Paraskeva (14 ottobre), vicino al Negras, è stato segnalato toponimo "tronco di Bayezid." armi di zona e sono stati scopertirisalente al XIV secolo lea.Dispozitivul eserciti rumeno è stato colpito davanti cavalleria leggera ottomano (sipahi), ma Mircea ristabilito l'equilibrio da un contrattacco sul fianco della riserva di cavalleria, che era nascosto nel bosco circostante. Questo elemento sorpresa potrebbe portare a una rapida vittoria dei romeni, ma il dispositivo è stato ottomano consoleIDATE. Seguendo il suggerimento del generale Evren Bey, Bayezid I frettolosamente organizzato un campo fossato difensivo, salvando alcuni dei fanteria Manning (giannizzeri). Per creare l'impressione che essa aveva le perdite e, quindi, demoralizzare nemico, il sultano ordinò l'evacuazione dei cadaveri di notte. campo fortificato dimostrato di esseretorbida, Mircea ritirato dopo pochi giorni dall'inizio della battaglia. Le perdite sono state molto alto su entrambi i lati in modo che sia Mircea Bayezid e si ritirò alle forze di recupero (sembra che gli ottomani furono circa 30.000 vittime). Bayezid tengo la testa di ponte a Turnu, ma il paese rimase in m rumenoin gran parte libero tra cui la residenza principesca di Curtea de Arges. Ottenuto con fatica, la vittoria di Mircea ritardato i suoi piani per il riempimento di Bayezid Bayezid I e Paese Româneşti.Confruntarea di Mircea essere datata 10 ottobre 1394 o 17 Maggio, 1395. Entrambi i dati si basano su fonti serbe, che individua la battaglia "a Roviene. Si è supposto che il nominativo proposto da fonti serbe, che in realtà è un nome comune che significa "forre", apparso accettando la parola greca "fosaton", che significa insieme "fossato" e "campo militare". L' Pertanto, non vi era un luogo Rovine. Tuttavia, toponomastica della zona in cui si presumeUna battaglia ha avuto luogo ha mantenuto il nome Rovine. Pertanto, riteniamo che il vero nome locului.în datazione contraddizioni tra le diverse fonti è più probabile esistenza di due battaglie nel corso di due diverse campagne, nel mese di ottobre 1394 e maggio 1395. eventi ricostituzione approfondita condotta da parte demo Nicolae ConstantinescuBattaglia di Rovine nstrează che ha avuto luogo prima del Trattato di Brasov (7 marzo 1395) firmato da Mircea con il re Sigismondo d'Ungheria (1387-1437), il nemico della Polonia e l'Impero Ottomano. Questo trattato è stato concluso in condizioni di parità, che non poteva accadere solo dopo una grande vittoria della sua band. Non può essere decat la battaglia del 10 ottobre 1394, confermata dalla tradizione risalente di cui sopra. Se la battaglia era stata data due mesi dopo il trattato, Mircea avrebbe dovuto ricevere l'aiuto di suo alleato, che non è successo. In secondo luogo hanno dimostrato che lungo elenco che sarebbe la morte di Costantino il 17 maggio 1395 Dragaš era sbagliatoSit interpretato. Così, l'unica data possibile per la battaglia di Rovine è 10 ottobre 1394.După trattato di Brasov, un altro attacco è avvenuto Bayezid I, cercando vendetta fallimento autunno 1394. nella primavera del 1395, Bayezid ho attaccato Ungheria nel Banato. Contemporaneamente, un altro corpo d'armata ottomana è andato a Nicopol, anticipo e lacirco, quando la capitale di Mircea lo stesso tracciato della campagna precedente. Come dimostrato in molti ottomano cronache, la battaglia di Arkása (Arges) è stato dato da qualche parte vicino alle montagne, in uno stretto, probabilmente nella vittoria Merisani-Tutana-Cotmeana.Noua Mircea non può essere sfruttata per al momento della battaglia, non ha i fiocco &circo, lo zio rumeno in tutto il paese dal maggio 1395, Oltenia Vlad è sotto controllo (probabilmente un figlio di Vladislav Vlaicu), rappresentante di un gruppo di seguaci di una politica di approccio ostile di Ungheria. Vlad ha preso il regno di Bayezid I probabilmente sostenere chiaramente usurpato il trattato fu una reazione alle tavole. Vlad era cosìMircea e legittimità al trono, se era discendente di Vladislav Vlaicu. nel mese di maggio-settembre 1395, Vlad controllate solo Oltenia. esercito Lì, in Oltenia, è stato sconfitto inviato da Sigismondo contro i Turchi nel 1395, comandata dal moneta Stephen Losoncz Mačva. Ha partecipato a questa lotta e romeni che sono statiVlad soggetto. Essere supportati da Bajazet, Vlad mantenuto il potere in gran parte del paese Romania. Ha vinto un'altra vittoria contro Sigismondo a fine agosto 1395, probabilmente da qualche parte sulla Valle Cerna, e nel settembre 1395 e ha preso possesso della residenza reale di Curtea de Arges. Così, le prove rimanenti, MirceaR Paese Făgăraşului.Fragment di Chalkokondyles Laonikos. esposizioni storiche (FHDRIV p. 457): Mircea raccolte dopo l'esercito del paese, non ha intenzione di andare contro il nemico e dargli lotta, ma messo la casa a Mount Prasovon (Paese Fagaras), donne e bambini. Poi è detenuto dall'esercito Bayezid attraverso foreste renzail paese, che sono numerosi e coprono tutte le parti del paese, perché non vengano facilmente percorribile e nemici da conquistare. Assunzione dopo aver commesso atti degni di ricordare rissa in battaglia, se qualsiasi parte dell 'esercito nemico, rompendo in altri, si diresse verso qualche parte nel paese in cui i bovini mangime o come preda, e quindi le mappeUIA esercito (Bayezid's) più audaci, prendendo cura di lei e sempre donando al viso un combattimento brillante. E dicono che la stampa militare (i nemici), che era in corso e ha portato gravi perdite e un hăcuiască non stop ". Frammento di storia Philippe de Mézières crociato" Bayezid avuto un'altra battaglia contro i romeni,è stato completamente sconfitto e ha perso circa 30.000 turchi che morì in battaglia. E una grande folla di cristiani (rumeno) è morto "(Apud N. Stoicescu, Battaglia di Rovine ..., p. 47).
Franceza
en 1393, le sultan Bayezid I (de 1389 à 1402) vaincu l'Empire bulgare de Tarnovo et Silistra, qui appartenait alors au Pays roumains. En réponse, l'armée du prince Mircea (1386-1418) ont effectué un raid sur le camp de l'armée ottomane Karinovasî (Karnobat) au sud des monts Balkans en hiver 1393-1394, en coopération avec certains émir turcqui s'opposaient à sa guerre déclenchée par sultan Bayezid I. Mircea cherché punition pour ce crime en 1393 et la consolidation des positions dans le Bas-Danube. armée ottomane dirigée par Bayezid Personnellement, je compte 40 000 personnes. A participé à l'agression et les principes vassaux serbe Stefan Lazarevic, Constantine Kraljevica Dragaš et Marko, 8000 avec des personnes réellesla guerre. Chronologie Bayezid contre Mircea causé beaucoup de discussions parmi les historiens roumains et étrangers en tant que sources offrent des preuves contradictoires sur la campagne électorale et la datation bataille décisive. Il ya une certitude qui ne peut pas être ignoré: la contre-attaque Bayezid ne pouvait pas retarder trop longtemps. Par conséquent, indépendamment dedatant bataille décisive devrait être acceptée début de campagne au nord Sultan du Danube dans l'armée ottomane à Severin 1394.Pătrunderea, ainsi qu'il ressort d'une source turque du XVIIe siècle, ne peut être maintenue parce que le compte est en retard et confusion. Par conséquent, l'emplacement d'une bataille à Craiova, comme on le voit dans la source d'autres fin (Mor Orbini, 1601) est exclu (il a néanmoins été acceptée par certains historiens). Chroniques ottomanes événements indiquent que près de la Danube était franchi sur la Nicopol, c'est à dire le point qui donnait les plus brefs accès à Curtea de Arges. Après avoir traversé le Danube a été conquise roumaine ville Turnu Magurele. Pénétrant dans la planification de la profondeur,qui avait déjà ravagé l'armée roumaine Bayezid j'ai été attiré par Mircea dans un marécageux, boisé près de Curtea de Arges, où il a occupé la bataille décisive. Il est proposé que, plutôt que de les transporter de la rivière Arges Vâlsan prairie, près de la Merisani village. Un autre endroit qui a mpossibilité ultérieure pour être vrai, il est à Ţuţuleşti, vallée Gligănelului, où il ya une forêt appelée Rovina et les traditions d'une bataille avec les Turcs une fois quelques jours avant la fête de Saint-Paraskeva (Octobre 14), à proximité de Negras, a été signalé toponyme «tronc de Bayezid." armes de zone et ont été découvertsdatant du XIVe siècle lea.Dispozitivul armées roumaines a été frappé devant la cavalerie légère ottoman (sipahis), mais Mircea rétabli l'équilibre par une contre-attaque sur le flanc de la réserve de cavalerie, qui était caché dans les forêts environnantes. Cet élément de surprise pourrait conduire à une victoire rapide pour les Roumains, mais le dispositif a été ottomane consoleIDATE. Suite à l'avis du général Evren Bey, Bayezid I organisée à la hâte un camp fossé défensif, sauf quelques effectifs de l'infanterie (janissaires). Pour créer l'impression qu'il a subi des pertes et, partant, démoraliser l'ennemi, le sultan a ordonné une évacuation des cadavres la nuit. camp retranché s'est avéréetrouble, Mircea retiré après quelques jours du début de la bataille. Les pertes ont été très élevées des deux côtés afin que les deux Bayezid Mircea et se retira dans les forces de redressement (il semble que les Ottomans étaient environ 30.000 victimes). Bayezid je tiens la tête de pont à Turnu, mais le pays est resté dans la m roumaineune grande liberté d'inclure la résidence princière de la Curtea de Arges. Difficile à obtenir, la victoire Mircea retardé ses plans pour le remplissage Bayezid Bayezid I et Pays Româneşti.Confruntarea de Mircea être daté Octobre 10, 1394 ou 17 mai 1395. Les données sont basées sur des sources serbes, qui situe la bataille "à Rovient. On a supposé que le nom soumis par des sources serbes, qui est en fait un nom commun signifiant «ravins», paru en acceptant le mot grec "fosaton», qui signifiait à la fois "fossé" et "camp militaire". Le Par conséquent, il y avait un Rovine place. Toutefois, la toponymie de la région où il est supposéUne bataille a eu lieu conservé le nom de Rovine. Par conséquent, nous croyons que le vrai nom locului.în datant contradictions entre les différentes sources sont plus susceptibles existence de deux batailles au cours de deux campagnes différentes, en Octobre 1394 et mai 1395. événements conduite reconstitution minutieuse faite par Nicolae Constantinescu démoBataille de Rovine nstrează qui ont eu lieu avant le traité de Brasov (7 Mars 1395) signé par Mircea par le roi Sigismond de Hongrie (1387-1437), l'ennemi de la Pologne et l'Empire ottoman. Ce traité a été conclu à égalité de conditions, qui ne pourrait pas arriver qu'après une grande victoire de sa bande. Il ne peut pas être décat la bataille du 10 Octobre 1394, confirmée par la tradition datant mentionnés ci-dessus. Si la bataille avait été donné deux mois après le traité, Mircea aurait dû recevoir l'aide de son allié, qui ne s'est pas produit. Deuxièmement démontré que la longue liste qui serait mort de Constantin le 17 mai 1395 a eu tort DragašAsseyez-vous interprété. Ainsi, la seule date possible pour la bataille de Rovine est Octobre 10 1394.După le traité de Brasov, une autre attaque a eu lieu Bayezid Ier, cherchant vengeance automne Erreur 1394. au printemps 1395, Bayezid j'ai attaqué la Hongrie dans le Banat. Simultanément, un autre corps d'armée ottomane qui s'est passé à Nicopol, l'avance et lecirque, où la capitale de Mircea le même itinéraire que la campagne précédente. Comme démontré dans plusieurs chroniques ottomanes, la bataille de Arkása (Arges) a été donné aux alentours de la montagne, dans un virage serré, peut-être dans la victoire Merisani-Tutana-Cotmeana.Noua Mircea peut pas être exploitée à cause au moment de la bataille, il n'a pas de base etcirque, l'oncle roumaine à travers le pays depuis mai 1395, Olténie Vlad est sous contrôle (probablement un fils de Vladislav Vlaicu), représentant d'un groupe d'adeptes d'une politique d'approche hostile à la Hongrie. Vlad a pris le règne de Bayezid I sans doute le soutien clairement usurpé le traité a été une réaction aux conseils. Vlad était siet la légitimité que Mircea le trône, s'il était descendant de Vladislav Vlaicu. au cours de Mai-Septembre 1395, Vlad ne contrôlait que l'Olténie. Il armée, en Olténie, a été défait envoyé par Sigismond contre les Turcs en 1395, commandée par Stephen Losoncz Mačva pièce. A participé à cette lutte et les Roumains qui ont étéVlad l'objet. Être pris en charge par Bayezid I Vlad est resté au pouvoir dans la plupart des pays roumains. Il a remporté une autre victoire contre Sigismond fin août 1395, probablement quelque part dans la vallée de la Cerna et en Septembre 1395 et a pris possession de la résidence royale à Curtea de Arges. Ainsi, les autres éléments de preuve, MirceaPays Făgăraşului.Fragment R de Chalkokondyles Laonikos. expositions historiques (FHDRIV p. 457): Mircea recueillies après que l'armée du pays, n'a pas l'intention d'aller contre l'ennemi et de lui donner la lutte, mais mettre la maison à Mount Prasovon (Pays Fagaras) des femmes et des enfants. Gardez-le donc et après que l'armée de Bayazid à travers les forêts rencele pays, qui sont nombreuses et couvrent toutes les régions du pays, de peur d'être facile à parcourir et des ennemis à vaincre. Prenant après avoir commis des actes dignes de rappeler bagarre dans la bataille, si une partie de l'armée ennemie, se cassant en d'autres, en direction de quelque part dans le pays pour l'alimentation humaine ou du bétail et des prédateurs tels que les cartesarmée UIA (Bayezid) le plus audacieux, en prenant d'elle et en donnant toujours le visage un combat brillant. Et ils disent que l'armée de presse (l'ennemi), qui était en cours et il a apporté les lourdes pertes et un hăcuiască s'arrête pas. "Crusader Philippe Extrait de l'histoire de Mézières:« Bayezid fut une autre bataille contre les Roumains,a été complètement vaincue et a perdu environ 30.000 Turcs qui sont morts au combat. Et une grande foule de chrétiens (Roumanie) sont également morts »(Apud N. Stoicescu, la bataille de Rovine ..., p. 47).
Germana
im Jahre 1393, Sultan Bayezid I (1389-1402) eroberte der bulgarische Reich Tarnovo und Silistra, die dann an der rumänischen Land gehörte. Als Reaktion der Armee des Prinzen Mircea (1386-1418) führte eine Razzia in der osmanischen Armee-Camp Karinovasî (Karnobat) südlich des Balkan-Gebirges im Winter 1393-1394, in Zusammenarbeit mit einigen türkischen Emir, der seinen Krieg durch Sultan Bayezid I. Mircea ausgelöst Gegensatz suchte Strafe für dieses Verbrechen im Jahre 1393 und Festigung der Positionen in der unteren Donau. Osmanischen Armee unter der Leitung von Bayezid ich persönlich 40 000 Menschen gezählt. Die serbische Aggression und Prinzipien Vasallen besuchte Stefan Lazarevic, Constantine Dragaš und Marko Kraljevica, mit den tatsächlichen 8000 Menschen. Chronologie Bayezid Krieg gegen Mircea sorgte für viel Diskussion unter den rumänischen und ausländischen Historikern als Quellen widersprüchliche Angaben über den Wahlkampf anzubieten und Dating entscheidenden Schlacht. Es ist eine Gewissheit, die nicht ignoriert werden kann: Bayezid Gegenangriff konnte nicht allzu lange zu verzögern. Daher, unabhängig vonDating entscheidende Schlacht sollte akzeptiert Anfang Sultan Kampagne nördlich der Donau in der osmanischen Armee 1394.Pătrunderea Severin, wie aus einem türkischen Quelle siebzehnten Jahrhunderts, nicht aufrechterhalten, da das Konto ist schon spät und werden verwirrend. Daher wird die Position einer Schlacht in Craiova, wie gesehen, später in einer anderen Quelle (MOrbini Gold, 1601) ist ausgeschlossen (es wurde dennoch von einigen Historikern angenommen). Osmanischen Chroniken Ereignisse zeigen, dass in der Nähe der Donau auf der Nicopol überschritten wurde, dh der Punkt, der die kürzeste Zugang zu Curtea de Arges gab. Nach dem Überqueren der Donau wurde rumänische Stadt Turnu Magurele erobert. Penetrating in der Tiefe der Planung,die zuvor zerstörten die rumänische Armee Bayezid I wurde von Mircea in einem sumpfigen angezogen, in der Nähe von bewaldeten Curtea de Arges, wo die entscheidende Schlacht statt. Es wird vorgeschlagen, statt die ihnen von der Wiese Valsan Arges River, nahe dem Dorf Merisani. Ein weiterer Standort ist, dass mspätere Chance, wahr ist Ţuţuleşti, Gligănelului Tal, wo es einen Wald namens Rovina und Traditionen über die Schlacht mit den Türken einmal ein paar Tage vor dem Fest des heiligen Paraskeva (14. Oktober), in der Nähe Negras, wurde berichtet, Ortsname "Bayezid den Rumpf." Zone und Waffen entdeckt wurdenaus dem vierzehnten Jahrhundert rumänischen Armeen lea.Dispozitivul war Frontlicht osmanischen Reiterei (Sipahis HIT), doch Mircea wiedergutgemacht das Gleichgewicht durch einen Gegenangriff auf die Flanke des Kavallerie-Reserve, die in den Wäldern um ihnen verborgen war. Dieses Element der Überraschung könnte zu einem schnellen Sieg der Rumänen führen, aber das Gerät wurde die osmanische KonsoleIDATE. Auf Anraten Bey General Evren, Bayezid ich hastig organisierten ein Lager defensive Graben, spart einige der Infanterie Manning (Janitscharen). So erstellen Sie den Eindruck, dass es Verluste hatten und dadurch den Feind zu demoralisieren, befahl der Sultan die Evakuierung der Leichen in der Nacht. Befestigtes Lager erwies sich alstrüben, zog Mircea nach ein paar Tagen nach Beginn der Schlacht. Waren sehr hohe Verluste auf beiden Seiten, so dass beide Bayezid Mircea und für die Wiederherstellung der Kräfte (zurückzog es scheint, dass die Osmanen etwa 30.000 Opfer). Bayezid Ich halte den Brückenkopf bei Turnu, aber das Land blieb in der rumänischen mder weitgehend frei, auch fürstliche Residenz in Curtea de Arges. Gewonnen mit Mühe, verzögerte Mircea Sieg seine Pläne für die Abfüllung Bayezid Bayezid I und Country Româneşti.Confruntarea von Mircea vom 10. Oktober 1394 bzw. 17. Mai 1395 sein. Beide Daten werden auf serbische Quellen, die die Schlacht "am Ro lokalisiert Basiskommt. Es wurde angenommen, dass der Name von serbischen Quellen, das ist eigentlich ein Gattungsname bedeutet "Schluchten vorgelegt, schien durch die Annahme des griechischen Wortes" fosaton ", was bedeutete sowohl" Graben "und" Feldlager ". Die Deshalb gab es einen Platz Rovine. Allerdings Toponymie der Bereich, in dem davon ausgegangen wird,Eine Schlacht fand Rovine behielt den Namen. Deshalb glauben wir, den wahren Namen aus locului.în Widersprüche zwischen verschiedenen Quellen sind eher Existenz von zwei Schlachten während zwei verschiedenen Kampagnen, die im Oktober 1394 und Mai 1395. Conduct gründliche Rekonstitution Veranstaltungen von Nicolae Constantinescu Demo gemachtnstrează der Schlacht von Rovine vor dem Vertrag fand in Brasov (7. März 1395), unterzeichnet von Mircea mit König Sigismund von Ungarn (1387-1437), Polen und der osmanischen Feind. Dieser Vertrag wurde auf gleicher Augenhöhe unterzeichnet, die erst auftreten, nachdem ein großer Sieg seiner Band. Es kann nicht sein decat der Schlacht von 10. Oktober 1394, bestätigt durch die Tradition aus oben genannten. Wenn die Schlacht gegeben hatte zwei Monate nach dem Vertrag hätte Mircea zu erhalten Hilfe von seinen Verbündeten, was nicht geschehen ist haben. Zweitens gezeigt, dass lange Liste, die zu seinem Tod am 17. Mai 1395 Constantine Dragaš würde beweisen war falschSit interpretiert. So ist der einzig mögliche Termin für die Schlacht von Rovine 10. Oktober 1394.După den Vertrag von Brasov, ein weiterer Angriff erfolgte Bayezid I., Rache Versagen im Herbst 1394. im Frühjahr 1395, Bayezid ich angegriffen Ungarn im Banat. Gleichzeitig hat eine andere osmanische Armee-Korps an Nikopol, voraus gegangen und dieZirkus, wenn die Hauptstadt von Mircea dem gleichen Weg wie die vorhergehende Kampagne. Wie in mehreren osmanischen gezeigt Chroniken der Schlacht von Arkása (Arges) war irgendwo in der Nähe von Bergen, an einen engen Ort, möglicherweise in der Merisani-tutana Cotmeana.Noua-Sieg von Mircea kann nicht ausgenutzt werden, weil angesichts zum Zeitpunkt der Schlacht, er hat nicht heften &Zirkus, Onkel rumänischen über das Land seit Mai 1395, ist Oltenia Vlad unter Kontrolle (wahrscheinlich ein Sohn von Vladislav Vlaicu), Repräsentant einer Gruppe von Anhängern eines feindlichen politischen Ansatz für Ungarn. Vlad nahm der Regierungszeit von Bayezid ich wahrscheinlich deutlich usurpiert Unterstützung des Vertrags war eine Reaktion auf die Bretter. Vlad war sound Legitimität als Mircea den Thron, wenn er Nachkomme von Vladislav Vlaicu war. während der Mai-September 1395, Vlad gesteuerten nur Oltenia. Dort, in Oltenia war geschlagene Armee von Sigismund gegen die Türken im Jahre 1395 gesendet, kommandiert von Stephen Losoncz Mačva Medaille. Beteiligte sich an diesem Kampf und Rumänen, wurdenVlad unterliegt. Sein von Bayezid I unterstützt, gewartet Vlad Macht in den meisten der rumänischen Land. Er gewann einen weiteren Sieg gegen Sigismund im späten August 1395, wahrscheinlich irgendwo auf dem Cerna-Tal, und im September 1395 und nahm Besitz von der königlichen Residenz in Curtea de Arges. So, die restlichen Beweise, MirceaR Făgăraşului.Fragment Land Laonikos Chalkokondyles. Historische Aufnahmen (FHDRIV S. 457): Mircea gesammelt, nachdem das Land die Armee habe nicht die Absicht, gegen den Feind zu gehen und ihm zu kämpfen, sondern setzen das Haus in Mount Prasovon (Country Fagaras) Frauen und Kinder. Dann wird er von Bayezid Armee durch Wälder ENCE stattdas Land, die viele sind und alle Teile des Landes, damit sie leicht ging und Feinde zu besiegen. Unter nachdem er Taten erwähnenswert: Schlägerei Kampf verpflichtet, wenn ein Teil des feindlichen Heeres, Einbruch in andere, für die Leitung irgendwo auf dem Land für Lebensmittel oder Tiere und Raubtiere wie KartenUIA Armee (Bayezid's) kühnsten, wobei ihr nach und immer geben dem Gesicht einen glänzenden Kampf. Und sie sagen, dass die Military Press (Feinde), was im Gange war, und es brachte schwere Verluste und eine hăcuiască nicht mehr aufhören. "Fragment von Philippe de Mézières Geschichte Crusader" Bayezid hatte eine weitere Schlacht gegen die Rumänen,wurde vollständig geschlagen und verloren rund 30.000 Türken, die im Kampf gestorben. Und eine große Schar von Christen (rumänisch) auch gestorben "(N. Apud Stoicescu, Rovine ..., S. 47).
Rusa
в 1393 году, султан Баязид I (1389-1402) покорил Болгарское царство Терновского и Силистра, которые затем принадлежал к румынской страны. В ответ на это войско князя Мирча (1386-1418) совершили налет на лагерь армии Османской Karinovasî (Карнобат) к югу от Балканских гор зимой 1393-1394, в сотрудничестве с рядом турецких эмиракто выступал против его войны вызвало султана Баязида I. Мирча искали наказания за это преступление в 1393 году и укрепление позиций на Нижнем Дунае. Османская армия под командованием Баязета Лично я рассчитывал 40 000 человек. Участвовал в агрессии и принципы Сербский вассалов Стефан Лазаревич, Константин Kraljevica Драгаш и Марко, 8000 с реальных людей,войны. Хронология Баязид против Мирча вызвало много обсуждений среди румынских и иностранных историков, как источники предоставляют противоречивые данные в ходе избирательной кампании и знакомства решительный бой. Существует одна уверенность, что нельзя игнорировать: контратака Баязид не может привести к задержке слишком долго. Поэтому, независимо отзнакомства решительной битвы, он должен быть принят начале кампании к северу от Дуная Султан в османской армии на Северин 1394.Pătrunderea, как явствует из турецких источников семнадцатом веке, не может быть востребовано, потому что его учетная запись с опозданием и в заблуждение. Таким образом, место битвы в Крайове, как замечено в других поздних источников (MOrbini золото, 1601), не допускается (это было все-таки приняты некоторые историки). Закрыть Османской летописи говорится, что события Дунай перешли на Nicopol, то есть момент, который дал самый короткий доступ к Куртя-де-Арджеш. Проехав город был завоеван Румынский Дунай Турну Мэгуреле. Проникая в глубины планирования,, которые ранее опустошил румынской армии Баязид I был привлечен Мирча в болотистой, лесистой вблизи Куртя-де-Арджеш, где решающее сражение произошло. Предполагается, что вместо выполнения им на лугу Valsan Arges реки, недалеко от деревни Merisani. Другое место, которое мпоследующие шансов истина Ţuţuleşti, Gligănelului долину, где есть лес называется Ровина и предания о битве с турками раз за несколько дней до праздника Святой Параскевы (14 октября), недалеко от чернокожих, Сообщалось, топоним "ствол Баязета". зоне и оружие были обнаруженыначиная с ХIV в румынской армии lea.Dispozitivul ударили передней легкой кавалерии Оттоманской (сипаев), но Мирча исправить баланс контрнаступление на фланге кавалерию резерв, который был спрятан в близлежащих лесах. Этот элемент неожиданности может привести к быстрой победы румын, но устройство Османской консолиИдате. По совету Бей Генеральной Evren, Баязид I поспешно провел лагерь оборонительных канаву, сохранив некоторые из пехотных комплектования (янычар). Чтобы создать впечатление, что она понесла потери и тем самым деморализовать противника, султан приказал эвакуировать трупы ночью. Укрепленный лагерь оказалсямутной, Мирча снял через несколько дней после начала боя. Потери были очень высокими с обеих сторон так, что оба Баязид Мирча и отступил к восстановлению сил (кажется, что турки были около 30 тысяч жертв). Баязид I удержать плацдарм на Турне, но страна по-прежнему в румынском мв основном свободны от включая княжеской резиденции Куртя-де-Арджеш. Полученные с трудом, Мирча победы задержки его планы для заполнения Баязид I Баязид и Страна Româneşti.Confruntarea Мирчи быть датированы 10 октября 1394 и 17 мая 1395. Обе данные основаны на сербских источников, который находится битвы "на ропридет. вымышленным именем был направлен в сербских источников, которые на самом деле существительное "овраги", появилось с греческого слово "fosaton", что означает как "ров" и "военный лагерь". Таким образом, есть место Rovine. Однако, топонимика района, где предполагаетсяБитва состоялась сохранить имя Rovine. Таким образом, мы считаем, что истинное имя locului.în знакомства противоречий между различными источниками, более вероятно существование двух сражениях две различные кампании, в октябре 1394 и мае 1395. Провести тщательное событий восстановления сделаны демо Николае КонстантинескуБитва Rovine nstrează, которые имели место до вступления Договора в Брашове (7 марта 1395), подписанного Мирча с королем Сигизмундом Венгрии (1387-1437), враг Польши и Османской империи. Этот договор был заключен на равных условиях, которые не могут произойти только после крупной победы в своей группе. Она не может быть декат битве 10 октября 1394, подтвердил по традиции знакомства, упомянутых выше. Если сражение было дано два месяца после заключения договора, Мирча следовало бы получили помощь от своих союзников, не случилось. Во-вторых показали, что длинный список, что бы доказать свою смерть на 17 мая 1395 Константин Драгаш был неправSit истолкованы. Таким образом, одна возможная дата битвы Rovine 1394.După условия договора, является 10 октября в Брашов, еще одно нападение произошло Баязид I, отомстить провал осенью 1394. Весной 1395, Баязид I напал Венгрии Банат. Одновременно, другой корпус Османской армии пошел на Nicopol, заблаговременно ицирк, когда столица Мирча тому же маршруту, что и предыдущий кампании. Как было показано в ряде Османской летописи, битва Аркаса (Arges) было дано где-нибудь в горах, в жесткой, возможно, в победе Merisani-Tutana-Cotmeana.Noua Мирча не могут быть использованы, поскольку во время боя, он не основной ицирк, дядя Румынский по всей стране с мая 1395, Олтении Влад находится под контролем (вероятно, сын Владислав Влайку), представитель группы, враждебной сторонников политического подхода к Венгрии. Влад взял правление Баязид I, вероятно, поддержку четко узурпировал договора стало реакцией на досках. Влад таки легитимности как Мирча престол, если бы он был потомком Владислав Влайку. в мае-сентябре 1395 Влад контролировали только Олтении. Там, в Олтении, потерпел поражение армии прислал Сигизмунда против турок в 1395 году, под командованием Стефана монеты Losoncz Mačva. Участвовал в этой борьбе, и румыны, которые былиВлад вопросу. Будучи поддержке Баязида I, Влад сохранить власть в большинстве румынских страны. Он выиграл еще одну победу против Сигизмунда в конце августа 1395, вероятно, где-то на Черном долине, а в сентябре 1395 и вступил во владение королевской резиденции в Куртя-де-Арджеш. Таким образом, оставшийся доказательств, МирчаR Făgăraşului.Fragment Страна Laonikos Chalkokondyles. Исторические экспозиции (FHDRIV стр. 457): Mircea собрались после армии страны, не планирует давать против врага и бороться с ним, но поставить приют на горе Prasovon (Страна Фэгэраш) женщин и детей. Потом проводится армии Баязета через леса ENCEстраны, которых достаточно много и охватить все районы страны, чтобы они легко шли и врагов победить. Принимая после того как он совершивший деяния, достойные напомнил драку в бою, если любая часть неприятельской армии, преодолев в другие, во главе где-то в стране, где корма для скота или в качестве жертвы и, таким образом картыМАУ армии (Баязета) самые смелые, принимая за ней, и всегда дает лицо блестящий бой. И они говорят, что военной прессы (врагов), который был в настоящее время и принес большие потери и hăcuiască не остановить ". Фрагмент крестоносец Филипп де Мезьер история" Баязид был другой бой против румын,был полностью разбит и потерял около 30 тысяч турков, погибли в бою. И большая толпа христиан (Румыния) также умер "(APUD Н. Stoicescu, битва Rovine ..., p. 47).
Portugheza
em 1393, o sultão Bayezid I (1389-1402) conquistou o império búlgaro Tarnovo e Silistra, que então pertencia ao País romeno. Em resposta, o exército do Príncipe Mircea (1386-1418) realizou uma incursão no campo do exército otomano Karinovasî (Karnobat) ao sul das montanhas dos Balcãs, no inverno de 1393-1394, em colaboração com alguns emir turcoque se opunham à guerra desencadeada por Sultan Bayezid Mircea I. procurou punição para este crime em 1393 ea consolidação de posições no Baixo Danúbio. Ottoman exército liderado por Bayezid Eu, pessoalmente, contava com 40 000 pessoas. Participou de agressão e princípios vassalos sérvio Stefan Lazarevic, Constantine Kraljevica Dragas e Marko, 8000, com pessoas reaisguerra. Chronology Bayezid contra Mircea causou muita discussão entre os historiadores romenos e estrangeiros como fontes de oferecer evidências conflitantes sobre namoro e campanha decisiva batalha. Há uma certeza de que não pode ser ignorado: contra-ataque Bayezid poderia não demora muito tempo. Portanto, independentemente donamoro batalha decisiva deve ser aceite início da campanha Sultan ao norte do Danúbio no exército Otomano em Severin 1394.Pătrunderea como resultante de uma fonte turca do século XVII, não pode ser mantida porque a conta é tarde, e as confusa. Assim, a localização das batalhas, em Craiova, como visto em outras fontes final (MOrbini ouro, 1601) está excluída (que foi, no entanto, aceite por alguns historiadores). Ottoman crônicas eventos indicam que perto do Danúbio foi atravessada na Nicopol, ou seja, ponto de oferecer o menor acesso à Curtea de Arges. Depois de atravessar o Danúbio foi conquistada a cidade de Turnu Magurele romeno. Penetrando no planejamento de profundidade,que anteriormente tinha devastado o exército romeno Bayezid Eu fui atraído por Mircea em um pântano, arborizada perto de Curtea de Arges, onde a batalha decisiva aconteceu. Propõe-se que, em vez de levá-las a partir do prado Valsan Arges River, perto da aldeia Merisani. Outro local que tem msubseqüente chance de ser verdadeiro é Ţuţuleşti, vale Gligănelului, onde existe uma floresta chamada Rovina e tradições sobre uma batalha com os turcos, com os poucos dias antes da festa de São Paraskeva (14 de outubro), perto Negras, foi relatado topónimo "tronco de Bayezid." zona de armas e foram descobertasdatam do século XIV lea.Dispozitivul exércitos romenos foi batido frente da cavalaria otomana luz (Sipahis), mas Mircea corrigido o saldo de um contra-ataque no flanco da reserva de cavalaria, que estava escondida em florestas vizinhas. Este elemento de surpresa poderia levar a uma rápida vitória dos romenos, mas o dispositivo foi Otomano consoleIDATE. Seguindo o conselho do general Evren Bey, Bayezid I organizada às pressas um acampamento vala defensiva, salvando alguns dos efectivos de infantaria (Janissaries). Para criar a impressão de que teve perdas e assim desmoralizar o inimigo, o sultão ordenou a evacuação dos corpos na noite. acampamento fortificado revelou-seescuras, Mircea retirou depois de alguns dias do início da batalha. As perdas foram muito elevadas em ambos os lados para que tanto Bayezid Mircea e retirou-se para as forças de recuperação (ao que parece, os otomanos eram cerca de 30 mil vítimas). Bayezid eu segurar a ponte na Turnu, mas o país permaneceu no romeno muma grande liberdade de incluir a residência principesca do Curtea de Arges. Obtidas com dificuldade, a vitória Mircea atraso seus planos para o preenchimento Bayezid Bayezid I e País Româneşti.Confruntarea de Mircea ser datado 10 de outubro de 1394 ou 17 de maio, 1395. Ambos os dados são baseados em fontes da Sérvia, que localiza a batalha "no Rovem. Supunha-se que o nome apresentado por fontes da Sérvia, que na verdade é um substantivo comum que significa "quebradas", apareceu pela aceitação da palavra grega fosaton ", que significava tanto fosso" e "acampamento militar". A Portanto, houve um lugar Rovine. entanto, toponímia da região onde é assumidoA batalha ocorreu manteve o nome Rovine. Portanto, acreditamos que o verdadeiro nome locului.în namoro contradições entre as diferentes fontes são mais propensos a existência de duas batalhas durante duas campanhas diferentes, em outubro de 1394 e maio 1395. Realizar eventos reconstituição minuciosa feita por Nicolae demo ConstantinescuBatalha de Rovine nstrează que teve lugar antes do Tratado de Brasov (07 março de 1395), assinada por Mircea com o rei Sigismundo da Hungria (1387-1437), o inimigo da Polónia e do Império Otomano. Este tratado foi celebrado em igualdade de condições, que não poderia acontecer depois de uma vitória importante de sua banda. Não pode ser decat batalha de 10 de outubro de 1394, confirmado pela tradição que data mencionada acima. Se a batalha tinha sido dada dois meses após o tratado, deve ser recebido como Mircea a ajuda de seu aliado, o que não aconteceu. Por outro lado demonstrou que a longa lista que provaria sua morte, em 17 de maio de 1395 Dragas Constantine estava erradoSente-interpretado. Assim, a única data possível para a batalha de Rovine é 10 de outubro 1394.După Tratado de Brasov, um outro ataque ocorreu Bayezid I, buscando vingança falha Outono 1394. na Primavera de 1395, Bayezid I atacou a Hungria em Banat. Simultaneamente, um outro corpo de exército otomano passou a Nicopol, avanço e ascirco, quando o capital de Mircea a mesma rota que a campanha anterior. Conforme demonstrado em diversas crônicas Otomano, na Batalha de Arkása (Arges) foi dado em algum lugar perto das montanhas, em um apertado, possivelmente na vitória Mircea Merisani-Tutana-Cotmeana.Noua não pode ser explorada por no momento da batalha, ele não tem grampo ecirco, tio romeno todo país, desde Maio de 1395, estava sob controle Oltenia Dracula (provavelmente filho de Vladislav Vlaicu), representante de um grupo de adeptos de uma abordagem política hostil para a Hungria. Vlad tomou o reinado de Bayezid eu provavelmente apoio claramente usurpou o tratado foi uma reação às placas. Vlad era assime legitimidade como Mircea do trono, se ele era descendente de Vladislav Vlaicu. durante maio-setembro 1395, controlava apenas Oltenia Vlad. Não há exército, em Oltenia, foi derrotado enviadas por Sigismund contra os turcos em 1395, comandada por Stephen moeda Mačva Losoncz. Participaram nesta luta e romenos, que foramVlad assunto. Sendo apoiado por Bayezid I, Vlad manteve o poder na maioria dos países romenos. Ele ganhou uma vitória contra Sigismundo no final de agosto 1395, provavelmente em algum lugar sobre o Vale do Cerna, e em setembro 1395 e tomou posse da residência real de Curtea de Arges. Assim, as provas restantes, MirceaR Făgăraşului.Fragment País de Chalkokondyles Laonikos. exposições históricas (FHDRIV p. 457): Mircea recolhidas após o exército do país, não pretende ir contra o inimigo e dar-lhe batalha, mas também colocar a casa em Mount Prasovon (Country Fagaras) mulheres e crianças. Então, ele é detido pelo exército Bayezid através de florestas referênciado país, que são muitos e abrangem todas as partes do país, para não serem facilmente andou e inimigos para vencer. Tendo depois que ele cometeu atos dignos de lembrar briga na batalha, se qualquer parte do exército inimigo, quebrando em outros, indo para algum lugar do país onde a alimentação do gado ou como presas e, portanto, mapasUIA exército (Bayezid's) mais ousadamente, tendo depois dela e sempre dando lugar a batalha de forma brilhante. E dizem que a imprensa militar (inimigos), que estava em curso e que trouxe grandes prejuízos e um hăcuiască não parar. "Fragmento da história de Philippe cruzado Mezieres" Bayezid tinha uma outra batalha contra os romenos,foi completamente derrotado e perdeu cerca de 30 mil turcos que morreram na batalha. E uma grande multidão de cristãos (romeno), também morreu "(Apud N. Stoicescu, Batalha de Rovine ..., p. 47).
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie