Relaţiile dintre Ţara Românească şi Ungaria au devenit din nou încordate după ce voievodul Nicolae Alexandru (1352-1364), spre sfârşitul domniei sale, rupsese legăturile de vasalitate. Aceeaşi politică de independenţă a fost continuată de fiul său, Vladislav Vlaicu (1364-1377). în consecinţă, regele Ungariei Ludovic de Anjou (1342-1382) a decis, la începutul anului 1365, declanşarea unui atac contra Ţării Româneşti. Totuşi, acest fapt nu s-a petrecut atunci, în schimb, Ludovic s-a orientat spre un teritoriu care aducea un avantaj sporit pentru politica de expansiune spre sud-est a Ungariei: taratul bulgar de la Vidin, care era condus de Ivan Straţimir (1360-1365; 1369-1396). El a profitat de disensiunile existente între acest stat şi celălalt tarat bulgar, de la Târnovo. în iunie 1365, taratul de Vidin a fost cucerit, iar apoi transformat în iulie 1366 în Banatul Bulgariei (Ivan Straţimir a fost întemniţat). A început şi o acţiune intensă de convertire la catolicism a populaţiei locale. Acest fapt a fost decisiv pentru menţinerea unei stări de profundă ostilitate a bulgarilor faţă de noul stăpân. Banatul Bulgariei a fost conceput ca o bază pentru operaţii viitoare în Peninsula Balcanică şi pentru desfăşurarea ofensivei catolice în aceeaşi regiune.Agresiunea contra lui Vladislav Vlaicu a fost o continuare a acţiunii de la sud de Dunăre. Ea era absolut necesară, deoarece voievodul român era cumnatul fostului ţar de Vidin (Straţimir era căsătorit cu Ana, sora lui Vladislav Vlaicu). Alianţa dinastică a fost motivul pentru care bulgarii care se opuneau convertirii la catolicism i-au solicitat sprijin lui Vladislav Vlaicu. Acesta nu putea în nici un caz să trimită trupe la Vidin, aşa cum îi ceruse regele Ungariei după  izbucnirea revoltei bulgarilor, în primăvara     anului 1368. Politica ostila a domnului  român în problema Vidinului a provocat   reluarea planurilor lui Ludovic de atacare a Ţării Româneşti. Armata Ungariei a fost mobilizată în august-septembrie 1368 şi a pătruns în Ţara Românească la începutul lunii noiembrie pe două direcţii: regele a atacat pe la Vidin, trecând Dunărea la Severin, iar voievodul Transilvaniei Nicolae Lackfi a trecut Carpaţii probabil prin pasul Cheia sau pe valea BuzăuluiVoievodul român era conştient că războiul era iminent, astfel că a fost în măsură să pregătească defensiva, în mod concomitent în cele două regiuni. El a dispus forţele sale la Severin şi în apropiere de capitală. La 12 noiembrie 1368, Vladislav Vlaicu a împiedicat la Severinînaintarea corpului de armată condus de rege, care s-a retras în Banat, la Mehadia. Retragerea a fost determinată şi de faptul că nici al doilea corp de armată, comandat de voievodul Transilvaniei Nicolae Lackfi, nu a obţinut victoria. Unul dintre comandanţii români, pârcălabul Dragomir, a întâmpinat aceste trupe undeva pe râul Ialomiţa, probabil în apropiere de Târgovişte. Iniţial, Lackfi a reuşit spargerea dispozitivului organizat de Dragomir într-o zonă care fusese fortificată cu parapete de lemn (prisăci). Oastea comandată de Dragomir s-a retras spre munte, unde a fost organizată o ambuscadă similară celei din 9-12 noiembrie 1330 (s-a presupus că lupta a avut loc la Cetăţeni, pe valea Dâmboviţei). Această operaţiune a fost o victorie decisivă a oştii româneşti. Cea mai mare parte a forţelor inamice a fost nimicită (a fost ucis inclusiv comandantul lor). Astfel, campania lui Ludovic de Anjou din octombrie-noiembrie 1368 a eşuat, în pofida organizării temeinice a pătrun-derii pe teritoriul Ţării Româneşti.Avantajul strategic obţinut prin respingerea atacului i-a permis lui Vladislav Maieu să preia iniţiativa conflictului, prin declanşarea unei ofensive la Vidin, Ia chemarea bulgarilor care nu mai suportau propaganda făcută de călugării franciscani. Atacul a urmat la scurt timp după retragerea regelui Ludovic din tata Severinului în Banat. Trecerea Dunării avusese loc probabil deja la 4 decembrie 1368. Oastea lui Vladislav a luat în stăpânire o parte din Banatul Bulgariei şi a capturat un mare număr de prizonieri. Cetatea Belogradcik a fost cucerită, dar Vidinul asediat a rămas sub comanda banului maghiar Petru
Himfy, până la restabilirea păcii din-tre voievodul român şi regele Ungariei, fapt intervenit prin august 1369, din cauza apariţiei unui pericol comun: turcii care luptau alături de taratul bulgar de Târnovo. înţelegerea a constat în readucerea la putere a lui Ivan Straţimir, care a fost eliberat de Ludovic cândva înainte de 29 august 1369. Regele Ungariei a mai fost nevoit să recunoască toate posesiunile lui Vladislav, acordându-i şi Ţara Făgăraşului. Astfel, Vladislav Vlaicu a euşit îndeplinirea obiectivelor politicii sale (menţinerea suveranităţii şi integrităţii Tării Româneşti şi restabilirea cumnatului său la Vidin).Fragment din Cronica lui Ioan de Târnave despre bătălia de pe Ialomiţa: „acel voievod Nicolae (Lackfi), trecând cu oastea suszisă râul Ialomiţa, unde se aflau întărituri şi cetăţui făcute de români pe care le-a izbit cu putere şi făcând război cu oastea puternică a însuşi voievodului Vlaicu, al cărei căpitan era corniţele Dragomir românul, pârcălabul aceluia de Dâmboviţa şi printr-o luptă foarte înverşunată a obţinut victoria; şi, după ce a omorât pe mulţi, pe însuşi căpitanul [Dragomir] 1-a pus pe fugă; dar după aceea, înaintând apoi neprevăzător prin desele prisăci ale mărăcinişurilor şi când se înghesuise în nişte trecători strâmte, a fost atacat de mulţimea românilor din păduri şi din munţi, şi chiar în acel loc a fost ucis, dimpreună (...) cu alţi mulţi ostaşi şi nobili de vază. Şi, când ungurii din amintita oaste au dat dosul şi s-au pus pe fugă, nimerind ei în locuri înnămolite şi mlăştinoase, întărite, mulţi din ei au fost măcelăriţi de români şi numai câţiva au scăpat cu marea primejdie a vieţii şi cu paguba avutului; şi corpul neînsufleţit al acelui Nicolae voievodul, smuls cu mare încleştare din mâinile romanilor, l-au adus în Ungaria." (traducerea la Constantinescu, Vladislav I, p. 113-114).


Categorie
  • Categorie:Razboaiele Romanilor
Fotografii

Vladislav Vlaicu

Vladislav Vlaicu
Engleza
Relations between the Romanian and Hungarian country again became strained after Prince Nicholas Alexander (1352-1364), to end his reign had broken the bonds of vassalage. The same policy of independence was continued by his son, Vladislav Vlaicu (1364-1377). accordingly, the Hungarian king Louis of Anjou (1342-1382) decided on in.shaft of 1365, triggering an attack against the Romanian Country. However, this does not happen then, however, Louis was facing a territory policy provides benefits for more expansion to the southeast of Hungary: the Vidin Bulgarian Empire, which was led by Ivan Straţimir (1360-1365 ; 1369 to 1396). He took advantage of divisions between theCEST Bulgarian state and the other dragged from Turnovo. In June 1365, Vidin bran was taken and then converted in July 1366 in the Banat Bulgarian (Ivan Straţimir was jailed). He started and intense action of the local population converted to Catholicism. This was crucial for maintaining a state of deep hostility to bulgarilor to the new owner. Bulgarian Banat was designed as a base for future operations in the Balkans and to conduct the same regiune.Agresiunea Catholic offensive against Vladislav Vlaicu was a continuation of the action south of the Danube. It was absolutely necessary, as was brother of former Romanian ruler Tsar of Vidin (St.raţimir was married to Anna, sister of Vladislav Vlaicu). Dynastic alliance was why Bulgarians convert to Catholicism who opposed him have applied for Vladislav Vlaicu. It can not in any way to send troops in Vidin, as he asked the king of Hungary after the Bulgarian revolt in spring1368. Mr Romanian hostile policy in Vidin problem caused resumption Louis plans to attack the Romanian Country. Hungarian Army was mobilized in August-September 1368 and entered the Romanian Land in early November in two directions: the king attacked in Vidin, crossing the Danube to severen, and Nicholas Prince Lackfi Carpathians probably passed through the valley up key or Romanian BuzăuluiVoievodul knew that war was imminent, so was able to prepare their defense, the same in the two regions. He ordered his forces to Severin and near the capital. On 12 November 1368, VladislaVlaicu prevented you from Severinînaintarea Army Corps led by King, which withdrew in Banat, the Mehadia. The withdrawal was due to the fact that no second army corps, commanded by Prince Nicholas Lackfi, not victory. One Romanian masters, Pârcălabul Dragomir encountered these bands undEva Ialomita river, probably near Targoviste. Initially managed Lackfi organized Dragomir breaking device in an area that was fortified with wooden fences (beehives). Dragomir commanded by army withdrew to the mountains, where he organized an ambush similar to the 9 to 12 November 1330 (it was assumed that the fight took place on CitizenshipAthens, Dambovita valley). This operation was a decisive victory Romanian armies. Most of the enemy forces were destroyed (including their commander was killed). Thus, Louis of Anjou's campaign in October to November 1368 failed, despite thoroughly permeated-sized organization in the country strategic Româneşti.Avantajulobtained by rejecting attack Vladislav shirt allowed to take the lead conflict, by leading an offensive in Vidin, Bulgaria calling He no longer suffered the propaganda made by Franciscan monks. The attack followed shortly after withdrawal from father Louis Severin Banat. Crossing the Danube probably already occurred on December 4, 1368.Vladislav's army took possession of part of the Banat Bulgarian and captured many prisoners. Belogradcik fortress was conquered, but remained in the besieged Vidin Hungarian PetruHimfy money to restore peace be-tween the Romanian prince and king of Hungary, which occurred in August 1369, because of the emergence of a common danger: yourcii fighting alongside the Bulgarian Empire of Tarnovo. understanding was to return to power Straţimir Ivan, which was issued by Louis sometime before 29 August 1369. Hungarian king was forced to recognize all of Vladislav possessions, giving him and Fagaras Country. So, Vladislav Vlaicu euşit outits policy objectives (maintaining sovereignty and integrity Romanian and restore his brother in Vidin). Extract from the Chronicle of John of the battle of the Ialomita Târnave "that Prince Nicholas (Lackfi), passing the army suszisă Ialomita river, where there were Romanian reinforcements and cities made itto hit with power and making war with the army ruler himself strong Vlaicu, whose captain was Dragomir Romanian horns, Pârcălabul River and the man of a very bitter battle victory, and, having killed many people, the master himself [Dragomir] put on a flight, but then, before â then when beehives of mărăcinişurilor indiscreet by frequent and when crowded into some gorge, was attacked by the crowd of Romanians in forests and mountains, and even there he was killed, along with other many soldiers (...) and prominent nobles. And the army gave Hungarians remembered and were put back on the run, Hit her in places swampy mud and strengthened, many of them were slaughtered by Romanian and only a few have escaped the great danger to life and damage their property, and the lifeless body of that Prince Nicholas, snatched from the hands of the Romans with great struggle , brought him in Hungary. "(translated from Constantineescu, Vladislav I, p. 113-114).
Spaniola
Las relaciones entre rumanos y húngaros país volvió a ser tensas cuando el príncipe Nicolás Alexander (1352-1364), para poner fin a su reinado había roto los lazos de vasallaje. La misma política de la independencia fue continuada por su hijo, Vladislav Vlaicu (1364-1377). en consecuencia, el rey húngaro Luis de Anjou (1342-1382) decidió el pulgeje del 1365, lo que provocó un ataque contra el país rumano. Sin embargo, esto no ocurre entonces, sin embargo, Luis se enfrentaba a una política de territorio ofrece beneficios para una mayor expansión hacia el sur-este de Hungría: Imperio Búlgaro en Vidin, que fue conducido por Iván Straţimir (1360-1365 , 1369-1396). Se aprovechó de las divisiones entre losCEST búlgara Estado y la otra arrastrada desde Turnovo. En junio de 1365, salvado de Vidin fue capturado y posteriormente se procesaron en julio 1366 en el Banat búlgara (Ivan Straţimir fue encarcelado). Comenzó y la acción intensa de la población local se convirtió al catolicismo. Esto fue crucial para el mantenimiento de un estado de profunda hostilidad hacia bulgarilor al nuevo propietario. Banat búlgaro fue diseñado como una base para futuras operaciones en los Balcanes y para llevar a cabo la misma regiune.Agresiunea ofensiva católica contra Vladislav Vlaicu era una continuación de la acción al sur del Danubio. Era absolutamente necesario, porque príncipe rumano era el hermano del ex zar de Vidin (Sanraţimir estaba casado con Anna, la hermana de Vladislav Vlaicu). alianza dinástica por eso los búlgaros que se resistieron a la conversión al catolicismo pidió el apoyo de Vladislav Vlaicu. No puede en modo alguno a enviar tropas en Vidin, como él le pidió al rey de Hungría después de la revuelta de Bulgaria en la primavera1368. Sr. política rumana hostil en Vidin problema causado reanudación Luis planes para atacar el país rumano. Ejército húngaro se movilizó en agosto-septiembre de 1368 y entró en la Tierra de Rumania a principios de noviembre en dos direcciones: el rey atacado en Vidin, cruzando el Danubio a graven, y el príncipe Nicolás Cárpatos Lackfi probablemente pasó por el valle de la llave o BuzăuluiVoievodul rumana sabía que la guerra era inminente, por lo que fue capaz de preparar su defensa, lo mismo en las dos regiones. Él ordenó a sus fuerzas Severin y cerca de la capital. El 12 de noviembre 1368, VladislaVlaicu vos la opción de cuerpo de ejército Severinînaintarea dirigido por el rey, quien se retiró en Banat, en Mehadia. El retiro se debió al hecho de que ningún cuerpo de ejército segunda, comandada por el príncipe Nicolás Lackfi no de la victoria. Una maestros rumano, Pârcălabul Dragomir encontrado estas bandas undEva Ialomita río, probablemente cerca de Targoviste. Inicialmente logró Lackfi organizada dispositivo de corte Dragomir en un área que fue fortificada con vallas de madera (colmenas). Dragomir mandado por el ejército se retiró a las montañas, donde organizó una emboscada similar a la 9 hasta 12 noviembre 1330 (se suponía que la lucha se llevó a cabo sobre la ciudadaníaAtenas, el Valle de Dambovita). Esta operación fue una victoria decisiva ejércitos rumanos. La mayor parte de las fuerzas enemigas fueron destruidas (incluyendo a su comandante fue asesinado). Así, Luis de Anjou campaña en octubre a noviembre, 1368 fracasó, a pesar de fondo organización impregnada de tamaño en el estratégico país Româneşti.Avantajulobtenidos al rechazar el ataque camisa Vladislav permite tomar el conflicto principal, al liderar una ofensiva en Vidin, Bulgaria llamando Ya no sufrió la propaganda hecha por los monjes franciscanos. El ataque se produjo poco después de retirada del padre Louis Severin Banat. Cruzando el Danubio, probablemente ya se ha producido el 4 de diciembre 1368.Vladislav ejército tomó posesión de parte de los búlgaros Banat y capturaron a muchos prisioneros. Belogradcik fortaleza fue conquistada, pero se mantuvo en la sitiada dinero Vidin húngaro PetruHimfy para restablecer la paz en-tre el príncipe rumano y rey de Hungría, que se produjo en agosto de 1369, debido a la aparición de un peligro común: queRCII luchando junto a Imperio búlgaro de Tarnovo. entendimiento de volver al poder Straţimir Iván, que fue emitido por Louis algún momento antes de 29 de agosto 1369. rey de Hungría se vio obligado a reconocer todas las posesiones de Vladislav, dándole y País Fagaras. Por lo tanto, Vladislav Vlaicu euşit a cabosus objetivos de política (mantenimiento de la soberanía y la integridad de Rumania y restaurar su hermano en Vidin). Extracto de la Crónica de Juan de la batalla de los Tarnave Ialomita "que el príncipe Nicolás (Lackfi), pasando por el ejército suszisă río Ialomita, donde había refuerzos de Rumania y las ciudades quepara golpear con el poder y hacer la guerra con el gobernante fuerte ejército propio Vlaicu, cuyo capitán era el rumano Dragomir cuernos, Pârcălabul río y el hombre de una victoria muy amarga batalla, y, después de haber matado a muchos, el propio maestro [Dragomir] pusieron en un vuelo, pero luego, antes yacirc; luego, cuando las colmenas de la indiscreta mărăcinişurilor por frecuentes y cuando se apiñaron en un desfiladero, fue atacado por la multitud de los rumanos en los bosques y montañas, e incluso allí fue asesinado, junto con otros muchos soldados (...) y los nobles prominentes. Y el ejército dio húngaros recordado y se pusieron de nuevo a la carrera, La golpeó en lugares barro pantanoso y fortalecido, muchos de ellos fueron asesinados por rumanos y sólo unos pocos han escapado a la gran peligro para la vida y el daño de sus bienes, y el cuerpo sin vida de que el príncipe Nicolás, le arrebató de las manos de los romanos con gran lucha , lo llevó a Hungría. "(traducido del ConstantinoUEM, Vladislav I, p. 113-114).
Italiana
I rapporti tra romeni e ungheresi paese divenne di nuovo teso dopo il principe Nicola Alessandro (1352-1364), per terminare il suo regno aveva rotto i legami di vassallaggio. La stessa politica di indipendenza fu continuata dal figlio, Vladislav Vlaicu (1364-1377). di conseguenza, il re ungherese Luigi d'Angiò (1342-1382) ha deciso a.Un'asta di 1365, innescando un contrattacco rumeno Paese. Tuttavia, questo non accade allora invece Louis si rivolse a un territorio che offre benefici per la politica di espansione maggiore a sud-est dell'Ungheria: impero bulgaro di Vidin, che è stato guidato da Ivan Straţimir (1360-1365 , 1369-1396). Egli ha approfittato delle divisioni tra leCEST stato bulgaro e l'altro trascinato da Turnovo. Nel giugno 1365, crusca di Vidin è stato catturato e trasformati a luglio 1366 in lingua bulgara Banato (Ivan Straţimir fu imprigionato). Ha iniziato e intensa azione della popolazione locale si convertì al cattolicesimo. Questo è stato fondamentale per mantenere uno stato di ostilità profonda bulgarilor al nuovo proprietario. Banat bulgaro è stato concepito come base per le future operazioni nei Balcani e per lo svolgimento della stessa regiune.Agresiunea offensiva cattolica contro Vladislav Vlaicu un'ulteriore azione volta a sud del Danubio. Era assolutamente necessario, come è stato il fratello del sovrano rumeno ex zar di Vidin (St.Ratimir era sposato con Anna, sorella di Vladislav Vlaicu). alleanza dinastica era perché i bulgari che hanno resistito conversione al cattolicesimo ha chiesto il sostegno di Vladislav Vlaicu. Essa non può in alcun modo di inviare truppe a Vidin, come aveva chiesto al re d'Ungheria dopo la rivolta bulgara in primavera1368. Signor politica ostile rumeno in Vidin problema causato ripresa Louis piani per attaccare il Paese rumeno. Ungarico era mobilitato in agosto-settembre 1368 e l'ingresso nella terra rumena ai primi di novembre in due direzioni: il re ha attaccato a Vidin, attraversando il Danubio a graven, e il principe Nicola Carpazi Lackfi probabilmente attraversato la valle fino chiave o rumeno BuzăuluiVoievodul sapeva che la guerra era imminente, così è stata in grado di preparare la loro difesa, le stesse nelle due regioni. Egli ordinò alle sue forze di Severin e vicino alla capitale. Il 12 novembre 1368, VladislaVlaicu impedito di Severinînaintarea corpo d'armata guidato da King, che si ritirò nel Banato, in Mehadia. Il ritiro è dovuto al fatto che nessun corpo secondo esercito, comandato dal principe Nicola Lackfi, non la vittoria. Un master rumena, Dragomir Pârcălabul incontrato queste bande undEva Ialomita fiume, probabilmente vicino a Targoviste. Inizialmente gestita Lackfi organizzato dispositivo rottura Dragomir in una zona che era fortificato con palizzate in legno (alveari). Dragomir ordinato l'esercito si ritirò in montagna, dove ha organizzato un analogo agguato al 09-12 Novembre 1330 (si presume che la lotta ha avuto luogo sulla cittadinanzaAtene, la valle Dambovita). Questa operazione è stata una vittoria decisiva gli eserciti rumeni. La maggior parte delle forze nemiche sono state distrutte (compreso il loro comandante è stato ucciso). Così, Luigi d'Angiò campagna di ottobre a novembre 1368 non riuscita, nonostante l'organizzazione completamente permeato imprese nel paese strategico Româneşti.Avantajulottenuti respingendo attacco camicia Vladislav permesso di prendere il conflitto portare, entro il leader un'offensiva a Vidin, Take stand bulgari non chiamare la propaganda fatta dai monaci francescani. L'attacco è seguito poco dopo il ritiro da padre Luigi Severin Banato. Attraversando il Danubio, probabilmente già verificato in data 4 dicembre 1368.Vladislav esercito ha preso possesso di parte del Banato e bulgari catturati molti prigionieri. Belogradcik fortezza fu conquistata, ma è rimasto nel assediata denaro ungherese PetruHimfy Vidin per riportare la pace tra i pro-principe rumeno e re d'Ungheria, avvenuta nel mese di agosto 1369, a causa della comparsa di un pericolo comune: sircii combattere a fianco dell'Impero bulgaro di Tarnovo. comprensione è stato quello di tornare al potere Straţimir Ivan, che è stato rilasciato da Luigi qualche volta anteriormente al 29 agosto 1369. re ungherese fu costretto a riconoscere tutti i possedimenti di Vladislav, dando a lui e Fagaras Paese. Così, Vladislav Vlaicu euşit fuorii suoi obiettivi politici (salvaguardia della sovranità e dell'integrità rumeno e ripristinare il suo fratello in Vidin). Estratto della Cronaca di Giovanni di battaglia del Târnave Ialomita "che il principe Nicholas (Lackfi), passando l'esercito suszisă fiume Ialomita, dove sono state rinforzi rumeni e città ha resoper colpire con forza e fare la guerra con il sovrano stesso esercito forte Vlaicu, il cui capitano era Dragomir rumeno corna, Pârcălabul fiume e l'uomo di una vittoria battaglia molto aspra, e, dopo aver ucciso molti, il padrone [Dragomir] messo su un volo, ma poi, prima eacirc; poi, quando gli alveari di indiscreto mărăcinişurilor da frequenti e quando affollato in qualche gola, è stato attaccato dalla folla dei rumeni nelle foreste e montagne, e anche lì fu ucciso, insieme ad altri molti soldati (...) nobili e importanti. E l'esercito ha ricordato ungheresi e sono stati rimessi in fuga, La sua Hit in luoghi fango paludoso e rafforzato, molti di loro sono stati massacrati da rumeni e solo pochi sono sfuggiti il grande pericolo per la vita e danno la loro proprietà, e il corpo senza vita di quel principe Nicola, strappato dalle mani dei Romani, con grande lotta , lo ha portato in Ungheria. "(tradotto da Costantinoescu, Vladislav I, p. 113-114).
Franceza
Les relations entre la Roumanie et le pays est redevenu hongrois tendues après le prince Nicolas Alexandre (1352-1364), pour mettre fin à son règne avait brisé les liens de vassalité. La même politique d'indépendance a été poursuivie par son fils, Vladislav Vlaicu (1364 à 1377). En conséquence, le roi de Hongrie Louis d'Anjou (1342-1382) a décidé, le poarbre de 1365, le déclenchement d'une attaque contre le Pays roumain. Toutefois, ce n'est pas le cas, cependant, Louis était confronté à une politique de territoire offre des avantages pour plus d'expansion vers le sud-est de la Hongrie: Empire bulgare de Vidin, qui était dirigé par Ivan Straţimir (1360-1365 , 1369-1396). Il profite des divisions entre lesCEST Etat bulgare et l'autre traînés de Turnovo. En Juin 1365, le son de Vidin a été capturé, puis transformés en Juillet 1366 à la Bulgarie Banat (Ivan Straţimir a été emprisonné). Il a commencé et l'action intense de la population locale sont convertis au catholicisme. Cela était crucial pour maintenir un état de profonde hostilité à l'UBlgarilor du nouveau maître. Banat bulgare a été conçu comme une base pour de futures opérations dans les Balkans et à la conduite de la même regiune.Agresiunea offensive catholique contre Vladislav Vlaicu autre mesure n'a été au sud du Danube. Il était absolument nécessaire, comme ce fut le frère de l'ancien souverain roumain tsar de Vidin (Saint-Ratimir était marié à Anne, sœur de Vladislav Vlaicu). alliance dynastique pourquoi les Bulgares qui ont résisté à la conversion au catholicisme a demandé le soutien de Vladislav Vlaicu. Il ne peut en aucune façon d'envoyer des troupes à Vidin, comme il a demandé au roi de Hongrie après la révolte bulgare au printemps1368. M. roumaine politique hostile au problème causé Vidin reprise Louis plans pour attaquer le pays roumain. Armée hongroise a été mobilisé en Août-Septembre 1368 et entra dans la terre roumaine au début de Novembre dans deux directions: le roi attaqué à Vidin, en traversant le Danube à sévèren, et le prince Nicolas Carpates Lackfi probablement passé à travers la vallée du haut de la touche ou en roumain BuzăuluiVoievodul savait que la guerre était imminente, de sorte a été en mesure de préparer leur défense, les mêmes dans les deux régions. Il a ordonné à ses forces de Severin et près de la capitale. Le 12 Novembre 1368, VladislaVlaicu vous a empêché de corps d'armée Severinînaintarea dirigé par le roi, qui se retira dans le Banat, en Mehadia. Le retrait est dû à l'absence de corps d'armée seconde, commandée par le prince Nicolas Lackfi, pas la victoire. Un maîtres roumains, Pârcălabul Dragomir rencontrées ces bandes undEva Ialomita River, probablement près de Targoviste. Initialement géré Lackfi dispositif organisé de rupture Dragomir dans une zone qui a été fortifiée avec des clôtures en bois (ruches). Dragomir commandé par l'armée se retire dans les montagnes, où il a organisé une embuscade similaire à les 9 à 12 Novembre 1330 (il a été supposé que la lutte a eu lieu sur la citoyennetéAthènes, la vallée de Dambovita). Cette opération a été une victoire décisive armées roumaines. La plupart des forces ennemies ont été détruites (y compris leur commandant a été tué). Ainsi, Louis de la campagne de l'Anjou en Octobre 1368 Novembre to a échoué, en dépit de l'organisation bien imprégné entreprises dans les pays stratégiques Româneşti.Avantajulobtenu en rejetant attaque Vladislav shirt autorisés à prendre l'initiative dans les conflits, en menant une offensive à Vidin, en Bulgarie appelant Il ne souffrait plus de la propagande faite par les moines franciscains. L'attaque a suivi peu de temps après le retrait du père de Louis Severin Banat. En traversant le Danube sans doute déjà eu lieu le 4 Décembre 1368.Vladislav armée prit possession d'une partie du Banat bulgares et capturé de nombreux prisonniers. Belogradcik forteresse a été conquise, mais il est resté dans les assiégés Vidin PetruHimfy argent hongrois pour rétablir la paix en-tre le prince roumain et roi de Hongrie, qui a eu lieu en août 1369, en raison de l'émergence d'un danger commun: vousrcii combattre aux côtés de l'Empire bulgare de Tarnovo. compréhension était de retour au pouvoir Straţimir Ivan, qui a été publié par Louis quelque temps avant le 29 août 1369. roi de Hongrie a été forcé de reconnaître toutes les possessions de Vladislav, lui donner et Fagaras pays. Ainsi, Vladislav Vlaicu euşit àses objectifs de politique (maintien de la souveraineté et l'intégrité roumaine et de rétablir son frère à Vidin). Extrait de la Chronique de Jean de la bataille de la Târnave Ialomita "que le prince Nicolas (Lackfi), en passant l'armée suszisă Ialomita rivière, où il y avait renforts roumains et les villes aà frapper avec puissance et faire la guerre avec le souverain lui-même une forte armée Vlaicu, dont le capitaine était Dragomir roumaine cornes, Pârcălabul rivière et l'homme d'une victoire très amère bataille, et, après avoir tué beaucoup, le maître lui-même [Dragomir] mis sur un vol, mais, avant etacirc; puis, quand les ruches des indiscrets mărăcinişurilor par de fréquentes et quand entassés dans des gorges, a été attaqué par la foule des Roumains dans les forêts et les montagnes, et même là, il a été tué, ainsi que d'autres soldats de nombreuses (...) et les nobles de premier plan. Et l'armée a donné Hongrois souvenir et ont été remis sur la fuite, L'a frappée dans les lieux de boue marécageuse et renforcé, beaucoup d'entre eux ont été abattus par la Roumanie et à seulement quelques-uns ont échappé à un grand danger pour la vie et des dommages à leurs biens, et le corps sans vie de ce prince Nicolas, arraché des mains des Romains avec grand combat , l'a amené en Hongrie. "(traduit de ConstantineUES, Vladislav I, p. 113 à 114).
Germana
Die Beziehungen zwischen der rumänischen und ungarischen Land wurde wieder angespannt, nachdem Prinz Nicholas Alexander (1352-1364), bis zum Ende seiner Regierungszeit hatte die Bande der Knechtschaft gebrochen. Die gleiche Politik der Unabhängigkeit wurde von seinem Sohn, Vladislav Vlaicu (1364-1377) fortgesetzt. Dementsprechend beschloss der ungarische König Ludwig von Anjou (1342-1382) auf in.Welle von 1365, Auslösung einer Attacke gegen die rumänische Land. Dies gilt jedoch dann nicht passieren, aber Louis war vor einem politischen Gebiet bietet Vorteile für die weitere Expansion nach Süd-Ost-Ungarn: Bulgarischen Reiches in Vidin, die von Ivan Straţimir (1360-1365 führte, war , 1369-1396). Er nutzte Gegensätze zwischen denCEST bulgarischen Staat und die anderen zogen von Tarnovo. im Juni 1365, hat gesiegt Vidin Kleie worden und dann im Juli 1366 in Banat umgewandelt Bulgarisch (Ivan Straţimir eingesperrt worden). Er begann und intensive Wirkung der lokalen Bevölkerung zum Katholizismus konvertiert. Dies war für die Aufrechterhaltung der einen Zustand der tiefen Feindschaft gegenüber bu entscheidendelgarilor an den neuen Eigentümer. Bulgarische Banat wurde als Basis für zukünftige Operationen auf dem Balkan entwickelt und auf die gleiche Verhalten regiune.Agresiunea katholische Offensive gegen Vladislav Vlaicu weiterer Maßnahmen wurde südlich der Donau. Es war absolut notwendig, da war der Bruder des ehemaligen rumänischen Herrscher Zar von Vidin (St.Ratimir war mit Anna, der Schwester von Vladislav Vlaicu) verheiratet. Dynastic Bündnis war, warum die Bulgaren, die Konversion zum Katholizismus widerstanden die Unterstützung von Vladislav Vlaicu gefragt. Es kann nicht in irgendeiner Weise an Truppen in Vidin zu schicken, als er den König von Ungarn fragte nach den bulgarischen Aufstand im Frühjahr1368. Herr rumänischen feindliche Politik in Vidin Problem verursacht Wiederaufnahme Louis Pläne der rumänischen Land anzugreifen. Ungarische Armee wurde im August-September 1368 mobilisiert und trat in das rumänische Land Anfang November in zwei Richtungen: der König in Vidin angegriffen, über die Donau bis schwerern, und Fürst Nikolaus Lackfi Karpaten wahrscheinlich durch das Tal bis Schlüssel oder rumänischen BuzăuluiVoievodul weitergegeben wußte, daß der Krieg unmittelbar bevorstand, so war in der Lage, ihre Verteidigung, das gleiche in den beiden Regionen vorzubereiten. Er befahl seinen Truppen, um Severin und in der Nähe der Hauptstadt. Am 12 November 1368, VladislaVlaicu verhindert Sie von Severinînaintarea Armee-Korps unter der Leitung von dem König, der in den Ruhestand Banat, in Mehadia. Der Rückzug war aufgrund der Tatsache, dass keine zweite Armeekorps, von Fürst Nikolaus Lackfi, nicht den Sieg geboten. Ein rumänischer Meister, begegnet Pârcălabul Dragomir diese Bands undEva Ialomita River, wahrscheinlich in der Nähe von Targoviste. Zunächst gelang Lackfi organisierten Dragomir Brechvorrichtung in einem Bereich, angereichert mit Holzzäunen (Bienenstöcke wurde). Dragomir Kommando von Heer zog sich in die Berge, wo er organisierte einen Hinterhalt ähnlich wie die von 09 bis 12 November 1330 (es wurde davon ausgegangen, dass der Kampf stattfand, über die UnionsbürgerschaftAthen, Dambovita Tal). Diese Operation war ein entscheidender Sieg der rumänischen Armeen. Die meisten der feindlichen Streitkräfte zerstört wurden (einschließlich ihres Kommandanten getötet). So habe Ludwig von Anjou-Kampagne in Oktober bis November 1368, trotz durchdrungen Größe Organisation in dem Land strategischen Româneşti.Avantajulerhalten durch die Ablehnung Angriff Vladislav Shirt erlaubt, die Konflikte führen zu nehmen, die von führenden eine Offensive in Vidin, Bulgarien ruft er nicht mehr leiden die Propaganda von den Franziskanern gestellt. Der Angriff folgte kurz nach dem Rückzug aus dem Vater Louis Severin Banat. Crossing the Danube wahrscheinlich bereits am 4. Dezember 1368 eingetreten ist.Vladislav Armee nahm Besitz eines Teils der Banater Bulgarisch und viele Gefangene gemacht. Belogradcik Festung erobert wurde, blieb aber in der belagerten Vidin ungarischen PetruHimfy Geld, um den Frieden in zwi-schen rumänischer Fürst und König von Ungarn wieder herzustellen, tatsächlich in August 1369 wegen der Entstehung einer gemeinsamen Gefahr eingetreten ist: Siercii Kämpfen Sie gemeinsam mit dem bulgarischen Reich Tarnovo. Verständnis war es, an die Macht zurückkehren Straţimir Ivan, die von Louis ausgestellt wurde irgendwann vor dem 29. August 1369. Ungarische König war gezwungen, alle Besitzungen Vladislav zu erkennen, was ihm und Fagaras Land. Also, Vladislav Vlaicu aus euşitihre politischen Ziele (Erhaltung der Souveränität und Integrität wiederherzustellen rumänischen und seinem Bruder in Vidin). Auszug aus der Chronik des Johannes von der Schlacht an der Ialomita Târnave ", dass Prinz Nikolaus (Lackfi), die Armee übergeben suszisă Ialomita Fluss, wo es Verstärkungen und rumänischen Städten machte esmit Macht und den Krieg mit der Armee Herrscher selbst starke Vlaicu, dessen Kapitän war Dragomir rumänischen Hörner, Pârcălabul River und der Mann, der eine sehr bittere Schlacht den Sieg, und nachdem viele getötet Hit, der Meister selbst [Dragomir] put auf einem Flug, aber nach, dass vor â dann, wenn Bienenstöcke mărăcinişurilor indiskret durch häufige und wenn in einigen Schlucht gedrängt, wurde von der Menge der Rumänen in Wäldern und Bergen angegriffen, und auch dort wurde er getötet, zusammen mit anderen viele Soldaten (...) und prominenten Adligen. Und das Publikum gab Ungarn erinnert und waren wieder auf der Flucht gestellt, Schlug sie an Orten, sumpfigen Schlamm und verstärkt werden, wurden viele von ihnen durch rumänische und nur wenige haben die große Gefahr von Verlusten an Menschenleben und Vermögen entgangen geschlachtet, und den leblosen Körper des Prinzen Nikolaus, entrissen die Hände der Römer mit großem Griff , brachte ihn in Ungarn. "(übersetzt aus ConstantineESU, Vladislav I, S. 113-114).
Rusa
Отношения между румынской и венгерской стране снова стали напряженными после того как принц Николай Александр (1352-1364), к концу своего правления сокрушил узы вассалитета. Та же политика независимости было продолжено его сыном, Владислав Влайку (1364-1377). соответственно, венгерский король Людовик Анжуйский (1342-1382) решил в кабинетВал 1365, вызвав нападение на румынском страны. Однако, это не произойдет, однако, сталкивается с Луи территории политика приносит пользу более экспансии на юго-востоке Венгрии Болгарского царства в Видин, которую возглавлял Иван Straţimir (1360-1365 , 1369-1396). Он использовал разногласия междуCEST болгарского государства и других вытащили из Тырново. В июне 1365, Видин отрубей был взят в плен и затем обрабатываются в июле 1366 в Банате болгарский (Иван Straţimir был заключен в тюрьму). Он начал интенсивные действия местного населения, перешел в католицизм. Это имеет решающее значение для поддержания состояния глубокой враждебности по отношению к буlgarilor к новому владельцу. Болгарский Банат был разработан в качестве базы для будущих операций на Балканах и в проведении же regiune.Agresiunea католической наступление Владислав Влайку дальнейших действий к югу от Дуная. Это было совершенно необходимо, как и брат бывшего румынского правителя царя Видин (Санктraţimir был женат на Анне, сестре Владислава Влайку). Династический союз, почему болгары, кто сопротивлялся обращение в католичество попросил поддержки Владислав Влайку. Она не может ни в коей мере отправить войска в Видин, как он просил короля Венгрии после восстания болгарского весной1368. Г-н Румынский враждебной политики в задаче Видин вызвало возобновление Луи планов нападения на румынском страны. Венгерской армии был мобилизован в августе-сентябре 1368 года и вступили румынские земли в начале ноября в двух направлениях: король напал в Видин, перейдя Дунай к тяжелымп, и князь Николай Lackfi Карпатах, вероятно, прошли через долину клавиша или румын BuzăuluiVoievodul знал, что война неизбежна, так что удалось подготовить свою защиту, то же самое в двух регионах. Он приказал своим силам Северин и недалеко от столицы. 12 ноября 1368, VladislaV Влайку Severinînaintarea предотвратить армейского корпуса во главе с королем, который вышел в отставку в Банате, в Mehadia. Вывод объясняется тем, что не второй армейский корпус под командованием князя Николая Lackfi, а не победа. Один румынский мастеров, Pârcălabul Драгомир сталкиваются эти группы ундЕва Ialomita реки, вероятно, около Тырговиште. Первоначально управляемых Lackfi организовал нарушение Драгомир устройство в районе, который был укреплен деревянными заборами (ульи). Драгомир командовал армией удалился в горы, где он организовал засаду аналогичные 9 по 12 ноября 1330 (предполагалось, что столкновение произошло по гражданствуАфины, Дымбовицу долины). Эта сделка была решающей победы румынской армий. Большинство силы противника были уничтожены (в том числе их командир был убит). Таким образом, кампания Людовика Анжуйского в октябре-ноябре 1368 не удалось, несмотря на насквозь пронизывали размера организации в стране, стратегических Româneşti.Avantajulполучен отказ рубашку нападения Владислав позволило взять на себя ведущую конфликта, ведя наступление в Видин, Болгария вызовом Он не пострадал пропаганда сделали францисканских монахов. Атака последовала вскоре после ухода от отца Луи Северин Банат. Пересекая Дуная, вероятно, уже произошло 4 декабря 1368.армия Владислава завладели частью Банат Болгарии и захватили много пленных. Belogradcik крепость была захвачена, но остался в осажденном Видин Венгерский PetruHimfy деньги на восстановление мира в в пределах от румынского князя и короля Венгрии, которая произошла в августе 1369, в связи с появлением общей опасности: выrcii воюют Болгарского царства Терновского. понимание было вернуться к власти Straţimir Иван, который был опубликован Луи когда-то перед 29 августа 1369. Венгерский король вынужден был признать, все имущество Владислав, давая ему и Фэгэраш страны. Таким образом, Владислав Влайку euşit изцелей своей политики (сохранение суверенитета и территориальной целостности румынском и восстановить его брата в Видин). Выдержка из хроники Иоанна битвы Ialomita Târnave ", что князь Николай (Lackfi), проходящей армии suszisă Ialomita реки, где было Румынский подкрепления и города сделал егоударить с силой и ведет войну с войском самого правителя сильного Влайку, чей капитан рога Румынский Драгомир, Pârcălabul реки и человек весьма ожесточенный бой победой, и, убив многих, сам хозяин [Драгомир] положить на рейс, а затем, до иacirc, тогда, когда неосторожный частыми ульи mărăcinişurilor и при переполненных в некоторые ущелья подверглась нападению толпы румын в лесах и горах, и там даже были убиты, а многие другие солдаты (...) и видных дворян. И армия дала венгров вспомнил и вновь посадили на ходу, Ударил ее в местах болотистых грязи и укреплен, многие из них были убиты румынском и лишь немногие из них избежали большой опасности для жизни и причиняют ущерб их имуществу, а безжизненное тело, что князь Николай, вырвал из рук римлян с великой борьбы , привели его в Венгрии. "(перевод с Константиномescu, Владислав I, стр. 113-114).
Portugheza
As relações entre a romena país e Hungria tornou-se tenso novamente depois de Prince Nicholas Alexander (1352-1364), ao final do seu reinado, tinha quebrado os laços de vassalagem. A mesma política de independência foi continuada pelo seu filho, Vladislav Vlaicu (1.364-1.377). portanto, o rei húngaro Luís de Anjou (1342-1382) decidiu, em polegadasVeio o ano de 1365, provocando um ataque contra o país romeno. No entanto, isso não acontece, então, no entanto, Louis estava enfrentando uma política de território proporciona benefícios para mais expansão para o Sudeste da Hungria: Império búlgaro em Vidin, que foi liderada por Ivan Straţimir (1360-1365 , 1369-1396). Ele aproveitou-se das divisões entre asCEST Estado búlgaro ea outra arrastado Turnovo. Em junho de 1365, farelo de Vidin foi capturado e em seguida transformados em julho 1366 no búlgaro Banat (Ivan Straţimir foi preso). Ele começou e ação intensa da população local se converteu ao catolicismo. Isso foi crucial para a manutenção de um estado de profunda hostilidade ao bulgarilor para o novo proprietário. Banat búlgara foi concebido como uma base para futuras operações nos Balcãs e à condução da regiune.Agresiunea mesmo ofensiva católica contra Vladislav Vlaicu seguimento foi ao sul do Danúbio. Era essencial, porque era irmão do ex-governante romeno Tsar de Vidin (St.raţimir era casado com Anna, irmã de Vladislav Vlaicu). aliança dinástica foi por isso que os búlgaros que resistiam à conversão ao catolicismo pediu o apoio de Vladislav Vlaicu. Ele não pode, em qualquer forma de enviar tropas em Vidin, como ele pediu ao rei da Hungria, após a revolta búlgara na primavera1368. Senhor política hostil em romeno problema causado Vidin retomada Louis planos para atacar o País romeno. Exército húngaro foi mobilizado em agosto-setembro de 1368 e entrou no terreno da Roménia no início de novembro em duas direções: o rei atacado em Vidin, cruzando o Danúbio a graven e Príncipe Nicolau Lackfi Cárpatos provavelmente passou através do vale-se-chave ou o romeno BuzăuluiVoievodul sabia que a guerra era iminente, por isso foi capaz de preparar a sua defesa, o mesmo nas duas regiões. Ele ordenou que suas forças de Severin e perto da capital. Em 12 de novembro de 1368, VladislaVlaicu impediu de Severinînaintarea corpo militar liderado pelo rei, que se aposentou em Banat, na Mehadia. A retirada foi devido ao fato de que nenhum corpo segundo exército, comandado pelo príncipe Nicholas Lackfi, não a vitória. Um mestres romeno, Pârcălabul Dragomir encontrou essas bandas undEva Ialomita River, provavelmente perto de Targoviste. Inicialmente conseguiu Lackfi dispositivo quebra Dragomir organizada em uma área que foi fortificada com cercas de madeira (colméias). Dragomir comandada pelo exército retirou-se para as montanhas, onde organizou uma emboscada para o similar 09-12 novembro 1330 (assumiu-se que a luta ocorreu em CidadaniaAtenas, vale Dambovita). Esta operação foi uma vitória decisiva hóstias romeno. A maior parte das forças inimigas foram destruídas (incluindo o seu comandante foi morto). Assim, Luís de Anjou campanha de outubro-novembro 1368 fracassou, apesar da organização completamente penetrado porte no país estratégico Româneşti.Avantajulobtidos pela rejeição camisa ataque Vladislav permitiu assumir a liderança em conflito, conduzindo uma ofensiva em Vidin, Bulgária chamando Ele já não sofreu a propaganda feita pelos monges franciscanos. O ataque seguiu logo após a retirada do pai Louis Severin Banat. Cruzando o Danúbio já tinha sido provavelmente em 04 de dezembro de 1368.Vladislav exército tomou posse de uma parte dos búlgaros Banat e capturou muitos prisioneiros. Belogradcik fortaleza foi conquistada, mas permaneceu na sitiada dinheiro PetruHimfy Vidin húngaro para restaurar a paz esteja tween o príncipe romeno e rei da Hungria, que ocorreu em agosto de 1369, devido ao surgimento de um perigo comum: vocêrcii lutando ao lado do Império búlgaro Tarnovo. entendimento foi o de voltar ao poder Straţimir Ivan, que foi emitido por algum tempo antes de Louis 29 de agosto de 1369. rei da Hungria, foi forçado a reconhecer todos os bens Vladislav, dando-lhe e Fagaras país. Assim, Vladislav Vlaicu euşit foraos seus objectivos políticos (manutenção da soberania e da integridade romeno e restaurar seu irmão em Vidin). Extracto da crónica de João batalha Târnave do Ialomita: "Isso passa príncipe Nicholas (Lackfi), o exército suszisă Ialomita rio, onde havia reforços e cidades romenas fizerambater com força e fazer a guerra com a régua do exército se forte Vlaicu, cujo capitão era Dragomir romeno chifres, Pârcălabul River eo homem de uma vitória muito amarga batalha, e ter matado muitos, o próprio mestre [Dragomir] colocar em um vôo, mas, antes eAcirc, em seguida, quando as colmeias de indiscretas mărăcinişurilor por freqüentes e, quando lotado em algum desfiladeiro, foi atacada pela multidão dos romenos em florestas e montanhas, e até lá ele foi morto, junto com outros muitos soldados (...) nobres e proeminente. E o Exército deu húngaros lembrados e foram colocados de volta na corrida, Hit-la em lugares lama pantanosa e reforçada, muitos deles foram abatidos por romenos e poucos escaparam o grande perigo para a vida e os danos a sua propriedade, eo corpo sem vida do que o príncipe Nicolau, arrancado das mãos dos romanos com a grande luta , trouxe-lhe, na Hungria. "(traduzido do Constantineescu, Vladislav I, p. 113-114).
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie