Războiul declanşat de regele Ungariei Carol Robert de Anjou (1308-1342) contra lui Basarab I (înainte de 1322-1352) a urmărit instalarea în Ţara Românească a unui vasal credincios al Ungariei (probabil, voievodul Transilvaniei, Toma Szecseny), precum şi reocuparea părţii de est a Banatului de Severin (banatele erau regiuni de graniţă ale Ungariei în secolele XIII-XIV). Basarab ocupase estul Banatului de Severin, cu cetatea Mehadia, în jurul anului 1327. De asemenea, el refuza statutul de vasal şi plata tributului. Ocazia favorabilă a intervenit după înfrângerea lui Basarab în bătălia de la Velbujd din 28 iulie 1330, unde a fost aliatul ţarului bulgar Mihail Şişman (1323-1330), contra regelui Serbiei Ştefan Uroş III (1321-1331). Campania a început în septembrie 1330 prin ocuparea fără lupte a părţii de est a Banatului de Severin de către armata comandată de către rege, venită de la Timişoara. Basarab a propus retrocedarea teritoriului ocupat şi recunoaşterea suzeranităţii Ungariei în schimbul retragerii, dar Carol Robert a continuat înaintarea spre reşedinţa de la Curtea de Argeş, pe traseul Tismana-Polovragi-Râmnicu Vâlcea.La Curtea de Argeş a avut loc un scurt asediu, dar armata fiind înfometată a fost nevoită să încheie pace. Basarab i-a permis lui Carol Robert să se retragă, dar, după cum reiese din analiza documentului din noiembrie 1336 făcută de N. Constantinescu, cetatea a fost atacată imediat după aceea de către un detaşament venit de peste munţi, comandat de nobilul transilvănean Bako (cercetările arheologice au evidenţiat un nivel de incendiere care poate fi asociat cu acest eveniment). De aceea, Basarab a decis pedepsirea lui Carol Robert printr-un atac ex regelui că Basai (documentul din a atacat după înc Amplasarea preocupat nume transmiterea une Posada. Iorga a ] din august 1395, (1387-1437), afc denumită Pazzal „loc de trecere pr cu descrierea loc din 1330 nu tran ieşire din Ţara 1 trecătoarea Rucă urmă soluţie a foj nu a avut nici un asediat cetatea A decisivă contra li scurt către ieşiră fost de dorit o re ostili. Una dintr
 printr-un atac executat pe drumul de întoarcere al armatei Ungariei. Acuzaţia regelui că Basarab a acţionat „la adăpostul viclean al unei păci făţarnice" (documentul din 2 noiembrie 1332) muşamaliza motivul pentru care Basarab a atacat după încheierea păcii: a fost un răspuns la incursiunea lui Bako.Amplasarea luptei cunoscute sub numele de „bătălia de la Posada" a preocupat numeroşi istorici. Prestigiul operei lui N. Iorga a avut ca efect transmiterea unei interpretări eronate. Nici un izvor nu aminteşte denumirea Posada. Iorga a făcut o analogie între bătălia din 9-12 noiembrie 1330 cu cea din august 1395, în care armata regelui Ungariei, Sigismund de Luxemburg (1387-1437), a fost înfrântă de voievodul Vlad al Ţării Româneşti în trecătoarea denumită Pazzata. Acesta însă este substantivul comun posadă, care înseamnă Jloc de trecere prin munţi sau peste un râu". Este adevărat, cuvântul corespunde cu descrierea locului unde a avut loc bătălia, dar izvoarele referitoare la bătălia din 1330 nu transmit nici un toponim. Variantele posibile pentru drumul de ieşire din Ţara Românească, invocate de istorici, sunt trei: valea Oltului, trecătoarea Rucăr-Bran şi valea Cernei, cea pe unde s-a intrat. Această din urmă soluţie a fost oferită de C. Rezachevici, care a susţinut că regele Ungariei nu a avut nici un motiv de a se grăbi să iasă din Ţara Românească după ce a asediat cetatea Argeş, fiindcă avea toate forţele intacte şi căuta să dea bătălia decisivă contra lui Basarab I. De aceea, el nu trebuia să apuce drumul cel mai scurt către ieşirea din Ţara Românească. Apoi, pentru Carol Robert nu ar fi fost de dorit o retragere pe la Sibiu, deoarece locuitorii acestui oraş îi erau ostili. Una dintre diplomele acordate de rege (la 26 noiembrie 1332) arată că bătălia s-a dat în acel ţinut de margine al regatului Ungariei care era ţinut „pe nedrept" de către Basarab. Acest ţinut ar fi fost Banatul de Severin, pentru care s-a şi pornit războiul. în consecinţă, bătălia s-ar fi petrecut undeva pe valea Cernei, între Dunăre şi Mehadia, nu în defileul Oltului sau în defileul Rucăr-Bran. Totuşi, acest ţinut de margine poate fi dentificat şi cu Ţara Loviştei, care a fost luată în considerare de către mai mulţi cercetători ca loc de desfăşurare a evenimentelor. Este greu de crezut că regele ar fi ales un drum lung pentru întoarcere, având în vedere că armata era oricum epuizată. Zona Ţării Loviştei corespunde cel mai bine cu descrierile locurilor strâmte, împădurite şi stâncoase, consemnate în izvoarele despre bătălie. Cel mai probabil, atacul a avut loc în defileul Perişani-Pripoare, înainte de intrarea pe valea Oltului. Toponimul Pripoare înseamnă „pantă abruptă". Cronicarul polon Maciej Strykowski aflase în 1574 că bătălia s-a dat într-un loc aflat la cale de două zile faţă de Sibiu. Acolo ar fi fost ridicată o mănăstire, pentru a comemora victoria românilor.Armata Ungariei înainta dinspre Curtea de Argeş prin Tigveni, Şuiei, Sălătruc spre defileul Oltului, cu destinaţia Turnu Roşu. Luptătorii lui Basarab au ocupat poziţii într-un loc strâmt care permitea executarea unei ambuscade. Ei au retezat parţial numeroşi copaci, care au fost pregătiţi pentru a fi prăvăliţi în spatele şi în faţa coloanei inamice, realizându-se astfel baraje. După ce armata Ungariei a pătruns în locul pregătit pentru ambuscadă, românii au blocat intrarea şi ieşirea cu copacii răsturnaţi în vale. Concomitent, ostaşii amplasaţi deasupra râpelor au lansat un atac cu săgeţi. Inamicul nu a putut contraataca, deoarece râpele erau mult prea abrupte pentru a putea fi urcate. Ambuscada a fost urmată de pătrunderea unui corp de ostaşi români în dispozitivul inamic, unde au fost purtate lupte corp la corp cu spadele, soldate cu pierderi mari de ambele părţi. Tentativa de ucidere a regelui a eşuat, acesta fiind apărat de mai mulţi cavaleri (a reuşit să fugă fiindcă nu a fost recunoscut, abandonând însemnele regale). Românii au luat numeroşi prizonieri şi o prada bogată. Retragerea a ceea ce a mai rămas din armata Ungariei s-a făcut în dezordine. Victoria lui Basarab I s-a datorat efectului de surpriză şi folosirii abile a terenului. Bătălia este un exemplu de utilizare a ambuscadei şi de folosire eficientă a terenului accidentat. Prin respingerea agresiunii Ungariei, Basarab a ieşit de sub suzeranitatea lui Carol Robert. Totuşi, Severinul a fost reluat de Ungaria în împrejurări necunoscute, înainte de 1335.Fragment din Petru de Duisburg, Cronica terrae Prussiae: „ţăranii acelui ţinut tăiară pe jumătate cu fierăstraie, copacii pădurii prin care trebuia (regele) să-i treacă pe unguri la întoarcere (dar în aşa fel) încât de ar cădea unul să-1 atingă pe altul şi să-1 doboare şi tot aşa în continuare. De unde şi faptul că tocmai intrau ungurii în pomenita pădure, că şi suszişii ţărani mişcară copacii ca să cadă unul peste altul şi astfel toţi cei doborâţi dintr-o parte şi cealaltă striviră gloata mare a ungurilor".


Categorie
  • Categorie:Razboaiele Romanilor
Fotografii

Basarab 1

Basarab 1
Engleza
The war triggered by Hungarian king Charles Robert of Anjou (1308-1342) against Basarab I (before 1322-1352) sought installation of a Romanian Land faithful vassal of Hungary (probably, Prince, Thomas Szecsenyi) and reoccupied eastern part of Banat of Severin (banatele border regions of Hungary were the thirteenth centuryXIV). Basarab occupied eastern Banat of Severin, with Mehadia city around the year 1327. He also refused the status of a vassal and pay tribute. Opportunity occurred after the defeat at the Battle of Basarab Velbujd 28 July 1330, where he was ally Bulgarian Tsar Mihail Şişman (1323-1330), against Serbian king Stefan Uroš III (1321-1331). The campaign began in September 1330 without a fight by taking the eastern part of Banat of Severin by the army commanded by the king, who arrived in Timisoara. Basarab proposed returning occupied territory and recognition of Hungary's suzerainty in return for withdrawal, but Charles Robert continued to advance towards the residence of the Court of Arges en route Tismana-Polovragi-Ramnicu Vâlcea.La Curtea de Arges held a brief siege, but the army was starving had to conclude peace. Charles Robert Basarab allowed to withdraw, but as is clear from the document review in November 1336 made by N. Constantinescu, the city was attacked shortly thereafter by a detaşamenight came over the mountains, the Transylvanian nobleman ordered Bako (excavations have revealed a level of fire which may be associated with this event). Therefore, Basarab Charles Robert decided to punish attacks by ex-king that Basa (document the location concerned are still attacked by name Posada une transmission. Iorga] in August 1395, (1387-1437)AFC Pazzi called "crossing place from 1330 described f. not a transit country leaving behind Ruca Pass foj solution has no decided against a besieged city have been desirable short exit a hostile network. One with an attack made on the return journey of the Hungarian army. King Basarab accusation that he acted "to shelter youiclean a treacherous peace "(document of November 2 1332) paper over why Basarab attacked after peace: it was a response to the incursion of Bako.Amplasarea fight known as" Battle of Posada "has preoccupied many historians. N. Iorga prestige's work has resulted in sending a misinterpretation. Any source notPosada recalled the name. Iorga made an analogy between the battle of November 9 to 12 in August 1330 with 1395, the army Hungarian king Sigismund (1387-1437), was defeated by Romanian prince Vlad the gorge country called Pazzi. But it is common noun Posada, which means to live Jlocecere the mountains or over a river. "Admittedly, the word corresponding to the description of where the battle took place, but sources on the battle of 1330 do not transmit any toponym. variants possible way out of Romanian country, raised by historians, are three: the Olt Valley, Bran Pass Rucăr-Cerna Valley, the one where you entered.The latter solution was provided by C. Rezachevici, who argued that the Hungarian king has no reason to rush out of the Romanian country after besieged city Arges, because he had all his forces intact and try to give battle decisive against Basarab's why he should not grasp the shortest way out of the country by Ro; Awarded fulfills. Then, Charles Robert was not desirable for a withdrawal in Sibiu, as inhabitants of this town were hostile to him. One of diplomas awarded by the king (26 November 1332) shows that the battle was given that took the edge of the Hungarian kingdom which was being held "unjustly" by Basarab. This land was Banat of Severin, for whichAnd started the war. therefore, the battle would have spent somewhere in the Cerna Valley, between the Danube and Mehadia, not in the Olt Valley or Gorge Rucăr-Bran. However, this edge may be taken dentificat and Lovište country, which was considered by many researchers as a place of events. It is difficultbelieved King would have chosen a long way back, since the army was still exhausted. Land area Lovište best fits tight job descriptions, wooded and rocky, recorded in the sources about the battle. Most likely, the attack took place Perişani pass-rushed, before entryit on the Olt Valley. Slope toponym meaning "steep." Maciej Strykowski Polish chronicler in 1574 that the battle had been given a place on the way to Sibiu two days. There should be a monastery was built to commemorate victory submit românilor.Armata Hungary from Curtea de Arges by Tigveni, climb, Sălătruc toOlt Valley, the destination Turnu Rosu. Basarab fighters took up positions in a tight place that allowed the execution of an ambush. They cut part of many trees, which were ready to be fallen behind and in front of the enemy column, thus realizing dams. After the army entered Hungary to prepare sitet ambush, Romanians entering and leaving the trees blocked the valley flip. Simultaneously, the soldiers placed above Râpelor launched an attack with arrows. The enemy can not counter because they were too steep ravines to be boarded. Ambush was followed by penetration of a body of enemy soldiers into the Romanian, Where battles were fought at close quarters with swords, resulting in heavy casualties on both sides. Attempted murder of the king failed, which is defended by several knights (managed to escape because it was not recognized, giving the royal insignia). Romanians have taken many prisoners and a rich booty. Withdrawal of what remained of the Hungarian army to facute disorder. Basarab's victory was due to the effect of surprise and skillful use of the land. Battle is an example of effective use of ambushes and rugged land. By rejecting aggression Hungary, Bessarabia came under the suzerainty of Charles Robert. However, Severin was echoed by Hungary in unknown circumstances, &icirc, ahead of Peter 1335.Fragment of Duisburg, Chronicle Prussiae terrae "peasants that took half tăiară saws, which had forest trees (King) and go to the Hungarians in return (but so) that the one would fall to one another and to reach a break down and remain so. Hence the fact that justHungarians entering the forest mentioned that farmers move trees and suszişii to fall over each other and thus all fell a part and other large crowd of Hungarians bruising.
Spaniola
La guerra desencadenada por el rey húngaro Carlos Roberto de Anjou (1308-1342) contra Basarab I (1322-1352 antes) solicitó la instalación de un vasallo fiel rumanas de la tierra de Hungría (probablemente el príncipe Thomas Szecsenyi) y volvió a ocupar parte oriental del Banato de Severin (regiones fronterizas de banatele Hungría del siglo XIIIXIV). Basarab ocupados Banat oriental de Severin, con la ciudad Mehadia alrededor del año 1327. También se negó la condición de vasallo y rendir homenaje. Oportunidad se produjo después de la derrota en la Batalla de Basarab Velbujd 28 de julio 1330, donde fue aliado zar búlgaro Mihail Şişman (1323-1330), rey de Serbia, contra Stefan Uroš III (1321-1331). La campaña comenzó en septiembre de 1330 por la ocupación sin pelear la parte oriental del Banato de Severin por el ejército comandado por el rey, quien llegó en Timisoara. Basarab propuso regresar los territorios ocupados y el reconocimiento de la soberanía de Hungría en cambio de la retirada, pero Charles Robert continuado avanzando hacia la residencia del Tribunal de Arges en la ruta Tismana-Polovragi-Ramnicu Vâlcea.La Curtea de Arges celebró un breve asedio, pero el ejército estaba muriendo de hambre tenía que firmar la paz. Charles Robert Basarab derecho a retirar, pero como se desprende de la revisión de documentos en noviembre 1336 realizado por el Sr. N. Constantinescu, la ciudad fue atacada poco después por una detaşamellegó la noche sobre las montañas, el noble transilvano ordenó Bako (excavaciones han revelado un nivel de fuego que puede estar asociada con este evento). Por lo tanto, Basarab Charles Robert decidió castigar a un ataque por el ex-rey que Basa (documento del ataque después de la colocación todavía preocupada por el nombre de transmisión Posada une. Iorga] desde agosto de 1395, (1387-1437)AFC Pazzi llamado "cruce lugar desde 1330 se describe f. no es un país de tránsito dejando atrás Ruca Pase solución OFJ no tiene decidido en contra de una ciudad sitiada se corta la salida deseable una red hostil. Uno de un ataque realizado por el camino de vuelta ejército húngaro. Rey Basarab acusación de que él actuó "a la vivienda queiClean una paz traicionera "(documento del 02 de noviembre 1332) Documento sobre las razones por Basarab atacado después de la paz: era una respuesta a la incursión de la lucha Bako.Amplasarea conocida como la" batalla de Posada "ha preocupado a muchos historiadores. trabajo N. prestigio Iorga resultó en el envío de una mala interpretación. Cualquier fuente noPosada recordó el nombre. Iorga hizo una analogía entre la batalla del 9 de noviembre a 12 de agosto 1330 con 1395, el ejército húngaro rey Segismundo (1387-1437), fue derrotado por el príncipe rumano Vlad el país desfiladero llamado Pazzi. Pero es común sustantivo Posada, lo que significa vivir JLOCecere la montaña oa un río. "Es cierto, la palabra que corresponde a la descripción del lugar donde tuvo lugar la batalla, pero fuentes de la batalla de 1330 no transmiten ningún topónimo. Way Out posibles variantes del país rumano, planteadas por los historiadores, son tres: el Valle de Olt, Bran-Pase Rucar Cerna Valley, de aquel en el que iba.Esta última solución fue proporcionada por C. Rezachevici, quien argumentó que el rey húngaro no tiene motivos para salir corriendo del país rumano después de Arges sitiada la ciudad, porque todas las fuerzas han tratado de dar la batalla intactos y I. Basarab decisivo para qué no debe agarrar el camino más corto fuera del país por Ro; Cumple Título. Luego, Charles Robert no era conveniente para una retirada en Sibiu, como habitantes de este pueblo eran hostiles a él. Uno de los diplomas concedidos por el rey (26 de noviembre 1332) muestra que, dada la batalla que tuvo la ventaja en el reino húngaro, que estaba detenido "injustamente" por Basarab. Esta tierra fue Banat de Severin, para lo cualY comenzó la guerra. por lo tanto, la batalla habría pasado en algún lugar del valle de Cerna, entre el Danubio y Mehadia no, en el Valle de Olt o Gorge Rucar-Bran. Sin embargo, esta ventaja se puede tomar dentificat y el país Lovište, que fue considerado por muchos investigadores como un lugar de eventos. Es difícilcree que el Rey hubiera elegido un largo camino de regreso, desde que el ejército se había agotado aún. Superficie del terreno Lovište mejor se corresponde con las descripciones de trabajo estrechos y boscosos y rocosos, grabado en las fuentes sobre la batalla. Lo más probable es que el ataque ocurrió Perişani paso apresurado, antes de la entradaque en el Valle de Olt. Pendiente topónimo que significa "fuerte". Maciej cronista Strykowski polaco en 1574 que la batalla se había dado un lugar en el camino hacia Sibiu dos días. Debe haber un monasterio fue construido para conmemorar la victoria de presentar românilor.Armata Hungría de Curtea de Arges por Tigveni, trepar, a SălătrucValle de Olt, el destino Turnu Rosu. Basarab combatientes tomaron posiciones en un lugar estrecho que permite la ejecución de una emboscada. Ellos parcialmente cortada muchos árboles, que estaban listos para ser bajado en la espalda y la columna enemiga, de esta manera lograr las presas. Después de Hungría ingresó en el ejército en lugar de preparart emboscada, los rumanos que entran y salen de los árboles bloquean el valle tapa. Al mismo tiempo, los soldados colocaron por encima de Râpelor lanzó un ataque con flechas. El enemigo no puede contrarrestar porque eran demasiado empinadas barrancas a ser abordado. Emboscada fue seguida por la penetración de un cuerpo de tropas rumanas en el enemigo, Donde las batallas se libraron de cerca con las espadas, dando lugar a numerosas bajas en ambos lados. Intento de asesinato del rey no, que es defendida por varios caballeros (logró huir, ya que no fue reconocido, dando las insignias reales). Los rumanos han tenido muchos prisioneros y un rico botín. La retirada de lo que quedaba del ejército húngaro de ftrastorno agudo. Basarab victoria se debió al efecto de la sorpresa y el uso hábil de la tierra. La batalla es un ejemplo del uso de emboscadas y el uso eficaz de terreno. Al rechazar la agresión Hungría, Basarab salió de la soberanía de Charles Robert. Sin embargo, Severin fue tomada por Hungría en circunstancias desconocidas, yCIRIM; Antes de Peter 1335.Fragment de Duisburg, terrae Prussiae Crónica: "los campesinos que tuvieron media tăiară sierras, que había árboles forestales (King) y vaya a los húngaros a cambio (pero) que el fuese a caer el uno al otro y llegar a un desglose y lo siguen siendo. De ahí el hecho de que sóloHúngaros entrar en el bosque mencionó que los agricultores trasladan a los árboles y suszişii a caer unos sobre otros y así todos cayó una parte y los moretones otra gran multitud de los húngaros.
Italiana
La guerra innescata dalla ungherese re Carlo Roberto d'Angiò (1308-1342) contro Basarab I (prima del 1322-1352) ha chiesto l'installazione di un fedele vassallo rumeno Terra di Ungheria (probabilmente Prince Thomas Szecsenyi) e rioccupato parte orientale del Banato di Severin (regioni di confine banatele dell'Ungheria erano in XIII secoloXIV). Basarab occupato Banato orientale della Severin, con la città Mehadia intorno all'anno 1327. Ha inoltre negato lo status di vassallo e rendere omaggio. Opportunity si è verificato dopo la sconfitta nella battaglia di Basarab Velbujd 28 luglio 1330, dove era alleato zar bulgaro Mihail Sisman (1323-1330), contro il re serbo Stefano Uroš III (1.321-1331). La campagna ha avuto inizio nel settembre 1330 prendendo alcun combattimenti nella parte orientale del Banato di Severin esercito comandato dal re, che arrivò a Timisoara. Basarab proposto ritorno territorio occupato e il riconoscimento della sovranità di Ungheria in cambio del ritiro, ma Charles Robert continuò ad avanzare verso la residenza del Tribunale di Arges en route Tismana-Polovragi-Ramnicu Vâlcea.La Curtea de Arges ha tenuto un breve assedio, ma l'esercito stava morendo di fame ha dovuto concludere la pace. Charles Robert Basarab autorizzato a ritirare, ma come risulta dal documento in esame Novembre 1336 fatta da N. Constantinescu, la città fu attaccata poco dopo da un detaşamevenne la notte sulle montagne, il nobile della Transilvania ordinato Bako (scavi hanno rivelato un livello di fuoco che può essere associata a questo evento). Di conseguenza, Basarab Charles Robert ha deciso di punire attacchi di ex-re che Basa (documento nella zona in questione sono ancora attaccati da trasmissione nome une Posada. Iorga] nel mese di agosto 1395, (1387-1437)AFC Pazzi chiamata "Crossing Place dal 1330 f. descritto non è un paese di transito, lasciando dietro di sé la soluzione Ruca Pass UFG non ha deciso contro una città assediata stato auspicabile uscita a breve una rete ostile. Uno di un esame effettuato il viaggio di ritorno dell'esercito ungherese. Re Basarab accusa di aver agito "per la protezione daiClean una pace traditore "(documento del 2 novembre 1332) la carta sul perché Basarab attaccato dopo la pace: l'incursione era una risposta alla lotta Bako.Amplasarea suo noto come" Battaglia di Posada "ha preoccupato molti storici. lavoro N. Iorga prestigio ha portato l'invio di un errore di interpretazione. Qualsiasi fonte nonPosada ha ricordato il nome. Iorga fatto un'analogia tra la battaglia del 09-12 novembre in agosto 1330 con 1395, l'esercito ungherese re Sigismondo (1387-1437), fu sconfitto dal principe rumeno Vlad il paese gola chiamata Pazzi. Ma è sostantivo comune di Posada, il che significa vivere Jlocecere montagna o su un fiume. "Certamente, la parola corrispondente alla descrizione di dove la battaglia ha avuto luogo, ma fonti sulla battaglia del 1330 non trasmettono alcun toponimo. Way Out possibili varianti del paese rumeno, sollevate dagli storici, sono tre: la Valle di Olt, Bran-Pass Rucăr Cerna Valley, quello dove andava.Quest'ultima soluzione è stata fornita da C. Rezachevici, che sosteneva che il re ungherese non ha motivo di precipitarsi fuori del paese rumeno dopo fortezza assediata Arges, perché tutte le forze hanno cercato di dare battaglia intatta e decisiva contro Basarab per questo che non dovrebbe cogliere la via più breve di fuori del paese di Ro; Soddisfa aggiudicato. Poi, Charles Robert non era auspicabile per un ritiro a Sibiu, la città i residenti, perché erano ostili. Uno dei diplomi rilasciati dal Re (26 novembre 1332) mostra che, data la battaglia che ebbe il bordo nel regno ungherese, che era detenuto "ingiustamente" di Basarab. Questa terra è stata Banato di Severin, per il qualeE ha iniziato la guerra. pertanto, la battaglia avrebbe speso qualche parte nella valle di Cerna, tra il Danubio e Mehadia non, nella Valle di Olt o Gorge Rucăr-Bran. Tuttavia, questo limite può essere preso dentificat Lovište e paese, che è stato considerato da molti ricercatori come un luogo di eventi. E 'difficilecredeva il re avrebbe scelto un modo molto indietro, dal momento che l'esercito era ancora esaurita. Superficie Lovište meglio si concilia con le descrizioni di posti di lavoro stretti, boscoso e roccioso, registrato nelle fonti sulla battaglia. Molto probabilmente, l'attacco ha avuto luogo Perişani pass-precipitarono, prima di entraresulla Valle Olt. Slope toponimo che significa "ripida". Maciej Strykowski cronista polacco nel 1574 che la battaglia era stato dato un posto sulla strada per Sibiu due giorni. Ci dovrebbe essere un monastero fu costruito per commemorare la vittoria presentare românilor.Armata Ungheria da Curtea de Arges da Tigveni, salita, a SălătrucValle di Olt, la destinazione Turnu Rosu. Basarab combattenti presero posizione in un luogo stretto che ha permesso la realizzazione di un agguato. Hanno tagliato una parte di molti alberi, che erano pronti per essere rimasto indietro e di fronte alla colonna nemica, realizzando così dighe. Dopo l'Ungheria entrò nell'esercito piuttosto prepararsit agguato, i rumeni che entrano ed escono gli alberi hanno bloccato la valle flip. Contemporaneamente, i soldati posta al di sopra Râpelor lanciato un attacco con le frecce. Il nemico non ha potuto contrastare perché erano troppo ripidi burroni per essere imbarcati. Agguato è stata seguita dalla penetrazione di un corpo di soldati nemici in rumeno, Dove le battaglie sono state combattute a distanza ravvicinata con le spade, causando pesanti perdite da entrambe le parti. tentato omicidio del re fallito, che è difeso da cavalieri diversi (sono riusciti a fuggire, perché non è stato riconosciuto, dando le insegne reali). Rumeni hanno preso molti prigionieri e un ricco bottino. Ritiro di ciò che resta dell'esercito ungherese di fdisturbo acuto. Basarab vittoria era dovuta ad un effetto di sorpresa e l'uso sapiente del territorio. Battaglia è un esempio l'utilizzo di appostamenti e l'uso efficace di terreno. Respingendo l'aggressione l'Ungheria, la Bessarabia venne sotto la sovranità di Charles Robert. Tuttavia, Severin è stata adottata dall'Ungheria in circostanze sconosciute, î Prima di Peter 1335.Fragment di Duisburg, terrae Prussiae Chronicle: "i contadini, che prese la metà seghe tăiară, che erano alberi della foresta (King) e per passare ad ungheresi di ritorno (ma tanto) che il cadrebbe a un solo tocco l'un l'altro e di una ripartizione e giusto continuare. Ed è proprio inUngheresi entrare nel bosco detto che gli agricoltori spostare alberi e suszişii a cadere su di loro e quindi tutti cadde una parte e gli altri lividi grande folla di ungheresi.
Franceza
La guerre déclenchée par le roi hongrois Charles Robert d'Anjou (1308-1342) contre Basarab I (1322 à 1352 avant) a demandé l'installation d'un vassal fidèle terre roumaine de Hongrie (probablement Prince Thomas Szecsenyi) et réoccupé partie orientale du Banat de Severin (régions frontalières de la Hongrie ont été banatele du XIIIe siècleXIV). Basarab occupés Banat de Severin orientale, avec la ville Mehadia autour de l'an 1327. Il a également refusé le statut de vassal et payer tribut. Opportunity s'est produite après sa défaite à la bataille de Velbujd Basarab 28 Juillet 1330, où il était allié tsar bulgare Mihail Sisman (1323-1330), contre Stephen King III Uros de Serbie (1321-1331). La campagne a débuté en Septembre 1330 par l'occupation sans combattre la partie orientale du Banat de Severin par l'armée commandée par le roi, qui est arrivé à Timisoara. Basarab proposé le retour des territoires occupés et la reconnaissance de la suzeraineté de la Hongrie en échange du retrait, mais Charles Robert a continué à progresser vers la résidence de la Cour d'Arges en route Tismana-Polovragi-Ramnicu Vâlcea.La Curtea de Arges a tenu un siège de courte durée, mais l'armée était affamé avait de conclure la paix. Charles Robert Basarab autorisé à retirer, mais, comme il ressort du document d'analyse de Novembre 1336 faites par N. Constantinescu, la forteresse fut attaquée immédiatement après la detaşame unela nuit vint sur la montagne, le seigneur de Transylvanie a ordonné Bako (fouilles ont révélé un niveau d'incendie qui peut être associé à cet événement). Par conséquent, Basarab Charles Robert a décidé de punir les attaques par l'ex-roi que Basa (document de l'emplacement concerné sont toujours attaqués par la transmission UNE nom de Posada. Iorga] en août 1395, (1387-1437)AFC Pazzi appelé "endroit où le passage à partir de 1330 décrit f. pas un pays de transit de Ruca Pass dernière solution n'est pas une ville assiégée OFJ a décidé contre eux était souhaitable de sortie à court d'un réseau hostile. Un membre d'un examen effectué le voyage de retour de l'armée hongroise. King Basarab accusation qu'il a agi "pour vous abriteriClean une paix traîtresse "(document du 2 Novembre 1332) du papier sur les raisons de Basarab attaqué après la paix: il était une réponse à l'incursion de Bako.Amplasarea lutte connue sous le nom" Bataille de Posada »a occupé de nombreux historiens. N. Iorga prestige de travail a abouti à l'envoi d'une mauvaise interprétation. De toute autre sourcePosada a rappelé le nom. Iorga a fait une analogie entre la bataille de Novembre 9 à 12 août 1330 à 1395, l'armée hongroise roi Sigismond (1387-1437), a été défait par le prince roumain Vlad le pays appelé gorge Pazzi. Mais il est fréquent nom Posada, ce qui signifie de vivre JLOCecere les montagnes ou sur une rivière. "Certes, le mot correspondant à la description de l'emplacement où la bataille a eu lieu, mais des sources sur la bataille de 1330 ne transmettent aucune toponyme. Way Out variantes possibles du pays roumain, soulevée par les historiens, sont trois: la Vallée de l'Olt, Bran-Rucar Pass vallée de la Cerna, celui où il allait.Cette dernière solution a été fournie par C. Rezachevici, qui a fait valoir que le roi de Hongrie n'a pas de raison de se précipiter hors du pays roumains après assiégée Arges ville, parce que toutes les forces ont cherché à livrer bataille intacte et décisif contre Basarab pourquoi il ne devrait pas saisir le plus court chemin hors du pays par Ro; Remplit primées. Puis, Charles Robert n'était pas souhaitable pour un retrait à Sibiu, en tant qu'habitants de cette ville lui étaient hostiles. L'un des diplômes délivrés par le roi (1332 à Novembre 26) montre que compte tenu de la bataille qui a eu le bord du royaume de Hongrie, qui était détenu "injustement" par Basarab. Ce terrain a été Banat de Severin, pour lequelEt a commencé la guerre. Par conséquent, la bataille aurait dépensé quelque part dans la vallée de la Cerna, entre le Danube et Mehadia, pas dans la Vallée de l'Olt et les gorges de Rucar-Bran. Toutefois, cet avantage ne peut être prise dentificat et le pays Lovište, qui a été considéré par de nombreux scientifiques comme un lieu de manifestations. Il est difficilecroyait roi aurait choisi un long chemin du retour, depuis que l'armée était encore épuisé. Superficie des terres Lovište correspond le mieux à des descriptions de travail serré, boisées et rocheuses, enregistré dans les sources de la bataille. Très probablement, l'attaque a eu lieu Perişani passage se précipitèrent, avant l'entréeil sur la Vallée de l'Olt. Slope toponyme signifie «raide». chroniqueur polonais Maciej Strykowski appris en 1574 que la bataille a été donné une place dans environ deux jours à Sibiu. Il devrait y avoir un monastère a été érigé pour commémorer la victoire românilor.Armata présenter la Hongrie de Curtea de Arges par Tigveni, grimper, à SălătrucVallée de l'Olt, la destination Turnu Rosu. Basarab Fighters ont pris position dans un lieu étroit qui permettait l'exécution d'une embuscade. Ils ont coupé une partie de beaucoup d'arbres, qui étaient prêtes à être en retard et faire face à la colonne ennemie, réalisant ainsi les barrages. Après la Hongrie entre dans l'armée au lieu de préparert embuscade, les Roumains entrant et sortant du flip arbres a collé la vallée. En même temps, les soldats placés au-dessus Râpelor lancé une attaque avec des flèches. L'ennemi ne pouvait pas contrer car ils étaient trop raides des ravins d'être arraisonné. Embuscade a été suivie par la pénétration d'un corps de soldats ennemis dans le Roumain, Où les batailles ont été livrées de près avec des épées, entraînant de lourdes pertes des deux côtés. Tentative d'assassiner le roi échoué, ce qui est défendu par plusieurs chevaliers (a réussi à s'échapper, car il n'a pas été reconnue, en donnant les insignes royaux). Roumains ont fait plusieurs prisonniers et un riche butin. Retrait de ce qui restait de l'armée hongroise à fmaladie aiguë. Basarab victoire était due à l'effet de surprise et de l'utilisation habile de la terre. La bataille est un exemple de l'utilisation des embuscades et l'utilisation efficace de terrain. En rejetant l'agression Hongrie passa sous la suzeraineté de Robert Charles Basarab. Toutefois, Severin a été prise par la Hongrie dans des circonstances inconnues, eticirc; Avant Peter 1335.Fragment de Duisburg, terrae Prussiae Chronicle: «paysans qui a pris la moitié scies tăiară, qui avait des arbres forestiers (King) et aller aux Hongrois en retour (mais si) que la on tombe à un autre et de parvenir à une panne et tout simplement continuer. D'où le fait que seulementHongrois venus des arbres forestiers a indiqué que les paysans suszişii déplacement à tomber les uns sur les autres et donc tous tombés d'une partie et d'autres multitude d'ecchymoses hongrois.
Germana
Der Krieg, ausgelöst durch den ungarischen König Karl Robert von Anjou (1308-1342) gegen Basarab I (vor 1322-1352) versuchte Installation eines rumänischen Land treuer Vasall von Ungarn (vermutlich Prinz Thomas Szecsenyi) und reoccupied östlichen Teil des Banat von Severin (banatele Grenzregionen von Ungarn wurden im dreizehnten JahrhundertXIV.). Basarab besetzten östlichen Banat von Severin, mit Mehadia Stadt um das Jahr 1327. Er weigerte sich auch der Status der Vasall und Tribut zu zahlen. Opportunity trat nach seiner Niederlage in der Schlacht von Velbujd Basarab 28. Juli 1330, wo er als Verbündeter bulgarischen Zaren Michail Sisman (1323-1330), gegen den serbischen König Stefan Uroš III (1321-1331). Die Kampagne begann im September 1330 von Beruf ohne Kämpfe im östlichen Teil des Banat von Severin von der Armee unter dem Kommando von dem König, der in Timisoara angekommen. Basarab vorgeschlagenen Rückkehr besetzten Gebietes und die Anerkennung der Oberhoheit Ungarns im Gegenzug für den Rückzug, aber Charles Robert weiter zur Vorlage an den Gerichtshof der Arg aufzuhaltenes en Route Tismana-Polovragi-Ramnicu Vâlcea.La Curtea de Arges hatte einen kurzen Belagerung, aber die Armee war am Verhungern war, Frieden zu schließen. Charles Robert Basarab erlaubt, zurückzutreten, aber, wie sich aus der Analyse Dokument im November 1336 von N. Constantinescu deutlich gemacht, hat die Stadt schon bald nach wurde von einem angegriffen detaşameNacht über die Berge kam, befahl der siebenbürgischen Adligen Bako (Ausgrabungen haben ein Niveau von Feuer, das mit diesem Ereignis verbunden sein kann, offenbart). Deshalb beschloss Basarab Charles Robert, um einen Angriff von Ex-König, Basa (Dokument der Angriff nach dem Aufsetzen noch beschäftigt Namen Posada une Übertragung. Iorga] im August 1395, (1387-1437 bestrafen)AFC Pazzi als "Ort der Kreuzung von 1330 beschrieb F. nicht ein Transitland hinterließ Ruca Pass BJ hat keine Lösung counter einer belagerten Stadt beschlossen, sie waren kurz der gewünschten Ausfahrt einer feindlichen Netzwerk. Ein von einem Angriff durch die Rückreise der ungarischen Armee gemacht. King Basarab Vorwurf, dass er nicht ", zum SchutziClean ein verräterischer Frieden "(Dokument 2 November 1332) Basarab vertuschen, warum er nach dem Frieden angegriffen: es war eine Reaktion auf den Einbruch des Bako.Amplasarea Kampf als" Schlacht von Posada "bekannt beschäftigt hat viele Historiker. N. Iorga Prestige Arbeit hat in Senden einer Fehlinterpretation geführt. Jede Quelle nichtPosada erinnert der Name. Iorga machte eine Analogie zwischen der Schlacht von 09 bis 12 November im August 1330 mit 1395, die Armee ungarischen König Sigismund (1387-1437), wurde durch den rumänischen Fürsten Vlad besiegten die Schlucht Land namens Pazzi. Aber es ist Gattungsname Posada, was leben heißt Jlocecere die Berge oder über einen Fluss. "Zugegeben, das Wort entsprechend der Beschreibung, wo die Schlacht stattfand, aber Quellen über die Schlacht von 1330 nicht zu übertragen, Ortsname. Varianten möglicher Ausweg aus der rumänische Staat, von den Historikern erhoben, sind drei: das Olt-Tal, Bran-Pass Rucar Cerna-Tal, die, wo er ging.Letztere Lösung wurde von C. Rezachevici,, dass der ungarische König keinen Grund, aus dem rumänischen Land Rush nach belagerten Stadt Arges hat, weil alle Kräfte versucht haben, eine Schlacht zu liefern intakt und argumentiert, sofern Entscheidend gegen Basarab, warum er nicht begreifen den kürzesten Weg aus dem Land von Ro; Ausgezeichnet erfüllt. Dann wurde Charles Robert nicht für einen Rückzug in Sibiu wünschenswert, als Bewohner dieser Stadt waren ihm feindlich gesinnt. Einer der Grad von König gewährt (26 November 1332) zeigt, dass die Schlacht war der Kante, dass die ungarische Königreich, die als "ungerecht" von Basarab abgehalten wurde gehalten gegeben. Dies war Banat Severin, getroffen, für dieUnd der Krieg begann. Daher wäre die Schlacht irgendwo in der Cerna Valley verbracht haben, zwischen der Donau und Mehadia, nicht in der Olt-Tal oder Schlucht Rucar-Bran. Allerdings kann diese Kante dentificat und Lovište Land, das von vielen Forschern als Ort des Geschehens angesehen wurde getroffen werden. Ist schwierigKing glaubte würde ein langer Weg zurück gewählt haben, da die Armee immer noch erschöpft war. Grundstücksfläche Lovište besten passt engen Stellenbeschreibungen, bewaldeten und felsigen, in den Quellen über die Schlacht aufgezeichnet. Höchstwahrscheinlich fand der Angriff statt Perişani-Pass stürzte, vor der Einreisees auf dem Olt-Tal. Slope Ortsname bedeutet "steil." Maciej Strykowski polnische Chronist im Jahre 1574, dass der Kampf gegeben hatte einen Platz auf dem Weg nach Sibiu zwei Tage. Es sollte ein Kloster gebaut wurde, um den Sieg zu gedenken submit românilor.Armata Ungarn von Curtea de Arges von Tigveni, klettern, um SălătrucOlt-Tal, das Ziel Turnu Rosu. Basarab Kämpfer stellten sich in einer engen Platz, der die Ausführung von einem Hinterhalt erlaubt. Sie schnitten Teil der vielen Bäume, die bereit waren, sich hinter gesunken sein und das Gesicht des Feindes Spalte, damit die Realisierung Dämme. Nach Ungarn trat in die Armee statt vorbereitent Hinterhalt, Rumänen Betreten und Verlassen der Bäume blockiert das Tal zu spiegeln. Gleichzeitig werden die Soldaten über Râpelor einen Angriff mit Pfeilen platziert. Der Feind konnte nicht entgegen, weil sie zu steile Schluchten, um an Bord seien. Ambush wurde durch das Eindringen eines Körpers von feindlichen Soldaten in der rumänischen gefolgtWo Schlachten hautnah mit Schwertern gekämpft wurde, was zu schweren Verlusten auf beiden Seiten. Versuchter Mord an dem König nicht, die von mehreren Rittern (gelang die Flucht, weil sie nicht erkannt wurde, was die königlichen Insignien verteidigt wird). Rumänen haben viele Gefangene und reiche Beute ergriffen. Rücktritt von dem, was seiner Armee Ungarn links fakuten Erkrankung. Basarab Sieg war aufgrund der Effekt der Überraschung und geschickte Nutzung des Geländes. Battle ist ein Beispiel für die Verwendung von Überfällen und effektive Nutzung des Geländes. Mit der Ablehnung Aggression in Ungarn, linke Basarab die Oberhoheit Charles Robert. Allerdings war Severin von Ungarn in unbekannten Umständen & getroffenicirc; Bevor Peter 1335.Fragment Duisburg, terrae Prussiae Chronicle: "Bauern, dass die Hälfte tăiară Sägen, die Bäume des Waldes (King) hatte und zu den Ungarn im Gegenzug (aber so war), dass die würde man einander fallen, und eine Pause greife nach unten und bleibt so. Daher die Tatsache, dass nurUngarn in den Wald erwähnt, dass die Landwirte Bäume und suszişii bewegen zu fallen über einander und so fielen alle ein Teil und der andere Prellungen große Menge von Ungarn.
Rusa
Войны вызваны венгерский король Карл Роберт Анжуйский (1308-1342) против Басараб I (до 1322-1352) стремился установки румынская земля верным вассалом Венгрии (вероятно, князь Томас Szecsenyi) и оккупировали восточной части Баната из Северин (banatele приграничных районах Венгрии были в тринадцатом векеXIV). Басараб оккупированных восточных Банат в Северин, с Mehadia города около 1327 года. Он также отказался от статуса вассала и платить дань. Возможность произошло после поражения в битве при Басараб Velbujd 28 июля 1330, где он был союзником болгарского царя Михаила Şişman (1323-1330), в отношении сербского короля Стефана Уроша III (1321-1331). Эта кампания началась в сентябре 1330 по роду занятий, без борьбы восточной части Баната из Северин армия под командованием царя, который прибыл в Тимишоаре. Басараб предлагается возвращение оккупированной территории и признание сюзеренитета Венгрии в обмен на уход, но по-прежнему ожидаем Чарльз Роберт проживать в суд Argэс пути Тисмана-Polovragi-Рымнику Vâlcea.La Куртя-де-Арджеш провел краткую осаду, но, будучи голодной армии был вынужден заключить мир. Чарльз Роберт Басараб позволило снять, но, как видно из обзора документов в ноябре 1336 сделал Н. Константинеску, город был атакован вскоре после этого detaşameнаступила ночь над горами, трансильванских дворянин приказал Бако (раскопки показали уровень огня, который может быть связан с этим событием). Таким образом, Басараб Чарльз Роберт решил наказать нападения экс-царя, который Баса (документ местоположения по-прежнему атаковали имя Посада ипе передачи. Йорга] в августе 1395, (1387-1437)АФК Пацци называется "переход в период с 1330 описанных F. не является страной транзита оставив Ruca решение Пасс foj не отказался от осажденного города было желательно краткое выхода враждебной сети. Эпизод с нападением сделал на обратном пути в венгерской армии. Король Басараб обвинение, что он действовал "на жилье вамiclean предательского мира "(документ от 2 ноября 1332), почему тишина Басараб напали после того мира: это был ответ на вторжение Bako.Amplasarea борьбе известный как" Битва Posada "находился в центре внимания многих историков. работы Н. Йорга престиж привела в отправке неверного толкования. Любой источник неПосада напомнил имя. Йорга сделал аналогию между битвы 9 ноября до 12 в августе 1330 с 1395 года армия венгерского короля Сигизмунда (1387-1437), был разбит князем Румынский Влад ущелье страну под названием Пацци. Но это имя нарицательное Посада, что значит жить ЦСОМТСecere горы или через реку. "Следует признать, что слово, соответствующее описание того, где состоялась битва, но источники в битве 1330 не передавать какие-либо топонима. возможных вариантов выхода из румынского страны, поднятый историками, три: Олт долине, Бран Пасс Rucăr-Cerna долине, там, где он продолжал.Последнее решение было предоставлено C. Rezachevici, которые утверждали, что венгерский король не имеет никаких оснований, чтобы выскочить из румынского стране после осажденном городе Arges, потому что все силы пытались дать бой и нетронутыми решающий против Басараб почему он не должен понять кратчайший путь из страны Ро; Награжден выполняет. Затем, Чарльз Роберт что нежелательно для вывода в Сибиу, как жители этого города были враждебны к нему. Один из дипломов, король (26 ноября 1332) показывает, что с учетом той борьбе, которую взял ребро Венгерского королевства, которая проводится "несправедливо" по Басараб. Эта земля была Банат в Северин, для которыхОн повернулся и войны. Таким образом, бой провел бы где-нибудь в Черной долине, между Дунаем и Mehadia, а не в долине Олта и ущелье Rucăr-Bran. Тем не менее, этот край может быть принято dentificat и Lovište страна, которая, по мнению многих исследователей, как место событий. ТрудноКороль считает, выбрал бы издалека, так как армия все еще исчерпаны. Площадь Lovište наилучшим образом соответствует жесткой описания работы, лесистые и скалистые, записанные в источниках о сражении. Скорее всего, нападение произошло Perişani прохода бросились до вступленияего Олт ущелье. Склон топоним означает "крутой". Maciej Strykowski польский летописец в 1574 году, что сражение было дано место на пути в Сибиу 2 дней. Там должны быть монастырь был построен в честь победы представить românilor.Armata Венгрии от Куртя-де-Арджеш в Tigveni, набора высоты, чтобы SălătrucОлт долине назначения Турну Рош. Басараб бойцы заняли позиции в трудном положении, что позволило исполнения засады. Они вырезали часть многих деревьев, которые были готовы к отстали и лицо вражескую колонну, тем самым реализовать плотин. После Венгрии поступил в армию, а не готовитьт засады, румыны входе и выходе деревья блокировали долину флип. Одновременно, солдат, расположенных выше Râpelor начала нападения со стрелками. Враг не может противостоять, потому что они были слишком крутые овраги быть сел. Засада последовало проникновения тела вражеских солдат на румынскийТам, где они были проведены бороться с мечами, в результате тяжелых потерь с обеих сторон. Покушение на убийство царя не удалось, которая защищена несколькими рыцарями (удалось избежать, поскольку он не признал, королевский знак отказались). Румыны взяли много пленных и богатую добычу. Вывод о том, что осталось от венгерской армии к /острые расстройства. Победа Басараб был обусловлен эффект неожиданности и умелого использования земель. Битва является примером использования засады и эффективное использование местности. Отвергая агрессии Венгрии, Бессарабия перешла под сюзеренитет Карла Роберта. Тем не менее, Северин был взят Венгрии при неизвестных обстоятельствах, иicirc, опередив Петра 1335.Fragment Дуйсбург "," Летопись Prussiae Terrae "крестьянам, что, взяв половину tăiară пилы, которая лесных деревьев (King) и перейдите к венгров в обмен (пока), что 1 будет падать друг с другом и достичь сломать и остаются таковыми. Поэтому тот факт, что именноВенгры ввода лесов отметил, что фермеры двигаться деревьев и suszişii падать друг на друга и таким образом все падали части и другие ушибы великое множество венгров.
Portugheza
A guerra desencadeada pelo rei húngaro Robert Charles de Anjou (1308-1342) contra Basarab I (antes de 1322-1352) pediu a instalação de um vassalo Land romeno fiéis da Hungria (provavelmente Prince Thomas Szecsenyi) e retomada parte oriental do Banat de Severin (regiões de fronteira da Hungria foram banatele do século XIIIXIV). Basarab ocupada Banat leste da Severin, com Mehadia cidade por volta do ano 1327. Ele também recusou o estatuto de vassalo e pagar o tributo. Opportunity ocorreu após a derrota na Batalha de Basarab Velbujd 28 de julho de 1330, onde foi aliado tsar búlgaro Mihail Şişman (1323-1330), contra a Sérvia rei Stefan Uroš III (1321-1331). A campanha começou em setembro 1330 pela ocupação sem lutar a parte oriental da Banat de Severin pelo exército comandado pelo rei, que chegou em Timisoara. Basarab propôs devolver o território ocupado eo reconhecimento da soberania da Hungria, em troca da retirada, mas Charles Robert continuou a avançar em direção à residência do Tribunal de Arges rota Tismana-Polovragi-Ramnicu Vâlcea.La Curtea de Arges realizou um breve cerco, mas o exército estava morrendo de fome teve que concluir a paz. Basarab Charles Robert permitido se aposentar, mas, como é evidente a partir da análise do documento em novembro 1336 feita por N. Constantinescu, a cidade foi atacada pouco depois por um detaşamenoite veio das montanhas, o nobre da Transilvânia ordenou Bako (escavações revelaram um nível de incêndio, que pode ser associado a este evento). Portanto, Basarab Charles Robert decidiu punir ataques por ex-rei que Basa (documento no local em causa ainda estão atacados pelo nome de transmissão une Posada. Iorga] em agosto de 1395, (1387-1437)AFC Pazzi chamado "lugar de passagem de 1330 f. descrito não é um país de trânsito deixando para trás Ruca solução FOJ Pass cidade sitiada não tinha decidido contra eles foi curto saída desejável uma rede hostil. Um com um ataque realizado na volta do exército húngaro. King Basarab acusação de que ele agiu "para abrigar vocêiclean uma paz traiçoeira "(documento de 2 de novembro de 1332) o papel sobre a razão por Basarab atacado depois de paz: foi uma resposta à incursão de Bako.Amplasarea luta conhecida como" Batalha de Posada "tem preocupado muitos historiadores. N. trabalho prestígio Iorga tem resultou no envio de uma má interpretação. Qualquer fonte nãoPosada lembrou o nome. Iorga foi uma analogia entre a batalha de novembro 09-12, em agosto 1330 com 1395, o exército húngaro rei Sigismundo (1387-1437), foi derrotado pelo príncipe romeno Vlad, o país chamado desfiladeiro Pazzi. Mas é comum substantivo Posada, o que significa viver JLOCecere as montanhas ou sobre um rio. "Evidentemente, a palavra correspondente à descrição do local onde a batalha ocorreu, mas as fontes sobre a batalha de 1330 não transmitir qualquer topónimo. variantes possível saída do país romeno, levantadas por historiadores, são três: o Vale do Olt, Bran-Pass Rucăr Cerna Valley, aquele onde ele foi.A última solução foi fornecida por C. Rezachevici, que alegou que o rei da Hungria, não tem nenhuma razão para apressar para fora do país depois da Roménia Arges cidade sitiada, porque ele tinha todas as suas forças intactas e tentar dar a batalha decisivo contra Basarab por isso que ele não deve entender o caminho mais curto para fora do país, por Ro; Cumpre Premiado. Em seguida, Charles Robert não era desejável para uma retirada em Sibiu, como habitantes desta cidade eram hostis a ele. Um dos diplomas concedidos pelo rei (26 de novembro de 1332) mostra que, dada a batalha que levou a vantagem no Reino da Hungria que estava sendo realizada "injustamente" por Basarab. Esta terra foi Banat de Severin, para queE começou a guerra. portanto, a batalha seria gasto em algum lugar vale Cerna, entre o Danúbio e não Mehadia no Vale Olt ou Rucăr Gorge-Bran. No entanto, esta vantagem pode ser tomada dentificat e Lovište país, que foi considerado por muitos pesquisadores como um local de eventos. É difícilKing acreditava que teria escolhido um longo caminho de volta, considerando que o exército ainda estava esgotado. Área do terreno Lovište melhor se adapta às descrições apertado, arborizado e rochosos, as fontes relataram sobre a batalha. Provavelmente, o ataque ocorreu Perişani passagem apressada, antes da entradaque no Vale Olt. Slope topónimo que significa "íngremes". Polaco Maciej cronista Strykowski em 1574 que a batalha tinha sido dado um lugar no meio de Sibiu dois dias. Deve haver uma mosteiro foi construído para comemorar a vitória apresentar Hungria românilor.Armata de Curtea de Arges por Tigveni, subir, a SălătrucOlt Valley, o destino Turnu Rosu. Basarab combatentes assumiram posições em um lugar apertado que permitia a execução de uma emboscada. Eles cortaram parte de muitas árvores, que estavam prontos para ser ficado para trás e enfrentar a coluna inimiga, realizando assim barragens. Após a Hungria entrou para o exército, em vez preparart emboscada, os romenos entram e saem das árvores bloqueou o vale flip. Simultaneamente, os soldados colocaram acima Râpelor lançou um ataque com flechas. O inimigo não pode contra, porque foram quebradas muito íngreme para ser abordado. Ambush foi seguido pela penetração de um corpo de soldados inimigos para o romeno, Onde as batalhas foram travadas na estreita trimestres com espadas, resultando em pesadas baixas em ambos os lados. Tentativa de homicídio do rei falhou, o que é defendido por vários cavaleiros (conseguiu escapar porque ele não foi reconhecido, dando a insígnia real). Os romenos têm levado muitos prisioneiros e um espólio rico. Retirada do que restou do exército húngaro fdesordem aguda. Basarab vitória foi devido ao efeito de surpresa e habilidoso uso da terra. A batalha é um exemplo do uso de emboscadas e utilização eficaz do terreno. Ao rejeitar a agressão a Hungria, a Bessarábia veio sob a suserania de Carlos Robert. No entanto, Severin foi tomada pela Hungria em circunstâncias desconhecidas, eicirc; Antes Peter 1335.Fragment de Duisburg, terrae Prussiae Crônica: "os camponeses que tomou a metade tăiară serras, que as árvores das florestas (King) e ir para os húngaros, em troca (mas tão) que o um cairia para um outro e chegar a uma repartição e só continuar. Daí o fato de que apenasHúngaros que entram na floresta referiu que os agricultores se mover árvores e suszişii a cair uns sobre os outros e, assim, todos caíram e uma parte das contusões outro grande multidão de húngaros.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie