Litovoi a fost primul voievod român de la sud de Carpaţi care a îndrăznit să se opună suzeranităţii Ungariei. El s-a răzvrătit într-o perioadă când regatul era cuprins de lupte pentru putere între partidele nobiliare. Informaţiile despre conflict provin doar din două documente din 1285 şi 1288, care se referă în mod sumar la luptele purtate de magistrul Georgius Baksa, un curtean al banului de Severin, Laurenţiu Aba, contra lui Litovoi. Deoarece data conflictului nu reiese cu precizie din documente, au existat mai multe propuneri: 1272,1273, 1276. Cea mai recentă interpretare aduce argumente solide pentru o datare în 1279 (aşa cum a presupus cu multă vreme în urmă şi Dimitre Onciul), deoarece s-a putut demonstra că Georgius Baksa şi-a început cariera militară în 1278.

Iniţial, Litovoi stăpânea în nordul Olteniei şi în Ţara Haţegului. Aceasta din urmă a fost pierdută înainte de 1276, când a fost transformată în comitat. Numele lui , fratele lui Litovoi, a fost păstrat de un râu din Haţeg, dar şi, probabil, de cel al satului Bărbăteşti din partea montană a judeţului Vâlcea. Ulterior, Litovoi a ocupat un teritoriu pentru care a refuzat să plătească tribut regelui Ladislau IV Cumanul (1272-1290). S-a observat că diferendul dintre rege şi Litovoi nu a privit ocuparea acelui teritoriu, ci doar chestiunea plăţii tributului (obligaţie vasalică). De aceea, nu se poate susţine că Litovoi şi-a extins ţara în Banatul de Severin, într-o încercare de unificare a Olteniei. Dacă Litovoi ar fi cucerit teritorii care aparţineau efectiv Ungariei, înfrângerea sa ar fi condus la retrocedarea lor, or izvoarele nu se referă la aşa ceva. Ocuparea integrală sau parţială a Banatului de Severin ar fi fost prea gravă pentru a fi omisă de documente. De aceea, este mai probabil ca Litovoi să fi cucerit o regiune de la est de Olt, care nu era stăpânită efectiv de Ungaria, ci doar revendicată sau aflată în relaţii de vasalitate. Este aşadar posibil ca Litovoi si fi cucerit centrul voievodal de la Curtea de Argeş, unde, în 1247, stăpânea voievodul Seneslau, teritoriu aflat şi el sub suzeranitatea Ungariei. S-a demonstrat că Litovoi a fost probabil acel conducător român care figura ca blazonul său în armorialul Wijnbergen, compus între 1270-1285.0 asemenea situaţie putea fi conferită doar de posedarea unei reşedinţe de o oarecare importanţă, care atunci nu putea fi decât Curtea de Argeş. Prin această extindere la est de Olt se constituia un stat românesc întins în regiunea subcarpatică de la Jiu la Argeş, de unde şi numele de Muntenia, rămas şi după ce voievodani va cuprinde şi câmpia.

înainte de a ocupa Curtea de Argeş, Litovoi avea reşedinţa probabil la Râmnicu-Vâlcea. Cele două diademe de aur din secolul al XUI-lea descoperi* la Goranu (localitate suburbană a acestui oraş) indică existenţa unui centru de putere care poate fi asociat cu voievodatul lui Litovoi. Ocnele din Vâlcea putea» asigura venituri importante, din comerţul cu tătarii sau cu Bulgaria. Pe h Râmnicu-Vâlcea trecea drumul Oltului, pe care urcau spre Transilvania carele cu peşte sărat scos din bălţile Dunării. Din acest trafic în două direcţii al peştelui şi al sării se obţineau venituri vamale importante. Stratificarea socială es«e confirmată de constituirea unor tezaure monetare precum cel de la Balş (jud. Olt), compus din 1763 de monede de bronz bizantine şi bulgare, emise înoe 1185 şi 1263. El indică o acumulare de-a lungul a circa trei generaţii, iar ascunderea sa poate fi legată de atacurile tătaro-bulgare din 1260 care au afecta şi Oltenia.

Tentativa de ieşire de sub suzeranitatea regelui Ungariei manifestată prm refuzul de mai plăti tribut a provocat atacul condus de magistrul Georgio» Baksa. Expediţia a pornit din Banatul de Severin, nu din Haţeg, aşa cum se considera mai demult. Nu se cunosc amănunte legate de desfăşurarea bătălia. Litovoi a fost înfrânt şi ucis în luptă, iar fratele său a fost luat ostatec. Pentru el s-a plătit o răscumpărare considerabilă. Regele Ungariei şi-a recăpăta veniturile care erau datorate de voievodat, ceea ce înseamnă că voievodatul condus de a reluat relaţiile de vasalitate faţă de regele Ladislau IV Cumanul Acest voievodat întins pe ambele maluri ale Oltului a supravieţuit conflictulia, păstrând reşedinţa de la Curtea de Argeş.

Fragment din diploma de danie acordată de regele Ungariei Ladislau IV magistrului Gheorghe (8 ianuarie 1285): „Când începusem noi a domni, fiind încă copil, după moartea preaiubitului nostru tată, iar voievodul Litovoi, împreună cu fraţii săi, în necredinţa sa, cuprinse pe seama sa o parte din regatui nostru, aflătoare dincolo de Carpaţi, şi cu toate îndemnurile noastre nu s-a îngrijit să ne plătească veniturile ce ni se cuveneau din acea parte, l-am trimis

împotriva lui pe sus-numitul magistru Gheorghe, care, luptând împotriva aceluia cu cea mai mare credinţă, 1-a ucis pe el, iar pe fratele lui, cu numele, 1-a luat în prinsoare şi ni 1-a adus nouă. Pentru răscumpărarea acestuia, noi am stors o sumă de bani foarte mare şi astfel, prin slujbele acestui magistru Gheorghe, s-a aşezat iar tributul ce ni se acorda din acele părţi".


Categorie
  • Categorie:Razboaiele Romanilor
Fotografii

Stema Litovoi

Stema Litovoi
Engleza
Litovoi was the first Romanian prince from the south of the Carpathians who dared to oppose the suzerainty of Hungary. He rebelled at a time when the kingdom was seized by the noble struggle for power between parties. Conflicting information from only two documents in 1285 and 1288, which refers to the battles fought summary of mageGeorg Istros Baks, a courtier of the ban of Severin, Lawrence Aba against Litovoi. Since conflict is not apparent on the documents accurately, there were several proposals: 1272.1273, 1276. The latest interpretation brings arguments for dating in 1279 (as implied by long ago and Dimitre Onciul) because it could prove that GeorgeBaks jus started his military career in 1278. Initially, Litovoi ruled in the north of Oltenia and the county of Hatzeg. The latter has been lost before 1276, when it was turned into the county. His name, Litovoi brother, was retained by a river in Hateg, but probably in part at the village Bărbăteştithe mountains of Valcea county. Subsequently, Litovoi occupied a territory which has refused to pay tribute to King Ladislas IV Cumana (1272-1290). It was noted that the dispute between the king and not the employment Litovoi that territory, but the issue of payment of tribute (vassal obligation). Therefore, it is arguable that extended Litovoi country BanatSeverin, in an attempt to unify the Oltenia. If Litovoi conquered territories would actually belonged Hungarian defeat would have led the handover of their sources or do not relate to it. Employment or part of the Banat of Severin was too serious to be omitted from documents. It is therefore more likely to be Litovoicerit a region east of the River, which was effectively ruled by Hungary, but claimed or in relationships of vassalage. It is therefore possible that Litovoi and have conquered the heart of the Princely Court of Arges, where, in 1247, ruled Seneslau prince, and he found the territory under the suzerainty of Hungary. Been shown that lead was probably LitovoiRomanian name of the manufacturer to appear as its emblem armorialul Wijnbergen, composed between 1270-1285.0 this situation could be conferred only by possession of a residence of some importance that it could only be Curtea de Arges. With this expansion to the east of the River was a large Romanian state in the Carpathian region has Jiurgeş, hence the name Wallachia remained after voievodani will include plain. before assuming Curtea de Arges, Litovoi probably residing in Ramnicu-Valcea. The two gold tiaras XUI th century to discover * Goranu (suburban locality of the city) reveal a powerhouse that can be associated with his VoivodeshipLitovoi. Mines in Valcea could "provide significant revenues from trade with the Tartars or Bulgaria. Ramnicu-Valcea H Olt cross roads, which climbed to Transylvania with salted fish ponds out of the Danube. Two-way traffic that the fish and salt is obtained the important customs revenues. Es social stratification "E confirmed the formation of hoards such as the Bals (Olt County), composed of 1763 of the Bulgarian and Byzantine bronze coins issued INOE 1185 and 1263. It indicates an accumulation over the nearly three generations, while concealing his attacks may be linked to the 1260 Bulgarian Tartar, which affect and Oltenia. Suzerainty attempt to exit the King of Hungary mPRM anifestată refusing to pay tribute in May led the attack caused by a magistrate Georgio »Baks. The expedition sailed from Banat of Severin, not Hateg as considered earlier. No known details on the deployment of battle. Litovoi was defeated and killed in battle, his brother was taken hostage. For he paid a ransom consideredderabilă. King of Hungary and regain revenues were due to principality, which means that Voivodeship led to resumed relations of vassalage to the king Ladislaus IV Cumana This principality lying on both sides of the Olt conflictulia survived, keeping residence at Curtea de Arges . Extract from the degree of gift given by KingMagister George Ladislaus IV of Hungary (8 January 1285): "When I started in November to rule, is still a child, after the death of our beloved father, and Prince Litovoi, together with his brothers in his unbelief, his mind set on some of our kingdom , beyond the Carpathians, and all our urgings were not caredwe pay our fair share of the revenue part, we sent against the above-mentioned master George, who, fighting the man with the greatest faith, one killed him and his brother, whose name , one has taken us a bet and has brought us. To redeem it, we squeezed a large amount of money and therefore by their jobsthis master George sat and what we give tribute in those parts. "
Spaniola
Litovoi fue el primer príncipe rumano del sur de los Cárpatos que se atreven a oponerse a la soberanía de Hungría. Se rebeló en un momento en el reino fue capturado por la noble lucha por el poder entre las partes. Información sobre el conflicto de sólo dos documentos en 1285 y 1288, lo que se refiere a las batallas libradas resumen de magoGeorg Istros Baks, un cortesano de dinero por Severin Aba Lawrence contra Litovoi. Dado que los conflictos no se desprende de los documentos con exactitud, se presentaron varias propuestas: 1272.1273, 1276. La última interpretación aporta argumentos para la datación en 1279 (como lo implica hace mucho tiempo y Onciul Dimitre) porque podría probar que Georgecogens Baks comenzó su carrera militar en 1278. Inicialmente, Litovoi gobernó en el norte de Oltenia y Hateg País. Este último se perdió antes de 1276, cuando se convirtió en el condado. Su nombre, hermano Litovoi fue contratada por un río en Hateg, pero probablemente, en parte, en la aldea Bărbăteştilas montañas del condado de Valcea. Posteriormente, Litovoi en un territorio que se ha negado a pagar tributo Cumaná rey Ladislao IV (1272-1290). Se señaló que la disputa entre el rey y no el empleo Litovoi ese territorio, pero pagó tributo tema (obligación de vasallo). Por lo tanto, es discutible que se extendía país Litovoi BanatSeverin, en un intento de unificar la Oltenia. Si Litovoi había conquistado que en realidad pertenecían a Hungría, su derrota llevaría a su regreso, o la fuente no se refieren a ella. Empleo o parte del Banato de Severin fue demasiado complejas para ser omitidos de los documentos. Por lo tanto, es más probable que se Litovoicerit una región al este del río, que fue declarada efectiva por parte de Hungría, pero alegó o en las relaciones de vasallaje. Por tanto, es posible que Litovoi y han conquistado el corazón de la Corte del Príncipe de Arges, donde, en 1247, gobernó Seneslau príncipe, y se encontró con el territorio bajo la soberanía de Hungría. Se ha demostrado que el plomo fue probablemente Litovoinombre rumano de la empresa que figura como emblema armorialul Wijnbergen, compuesta entre 1270-1285.0 esta situación podría ser conferido sólo por la posesión de una residencia de cierta importancia, que sólo podía ser Curtea de Arges. A través de esta expansión se encuentra al este del río era un estado de gran rumanos de sub-región de los Cárpatos ha Jiunsta, de ahí el nombre de Valaquia quedaron después voievodani incluirá llanura. antes de asumir Curtea de Arges, Litovoi probablemente residen en Ramnicu Valcea-. Los dos diademas de oro XUI ª siglo en descubrir * Goranu (localidad suburbana de la ciudad) revelan un centro de poder que podría asociarse con su VoivodeshipLitovoi. Minas de Valcea podría "generar importantes ingresos del comercio con los tártaros o Bulgaria. Ramnicu Valcea-H Olt cruce de caminos, que subió a Transilvania con estanques de peces salados fuera del Danubio. Dos vías de tráfico que el pescado y la sal se obtiene de los ingresos aduaneros importantes. Es la estratificación social ", Se ve confirmada por el establecimiento de tesoros como el Bals (Olt), integrado por 1763 monedas de bronce de la búlgara y bizantina emitió INOE 1185 y 1263. Indica una acumulación en los casi tres generaciones, mientras oculta sus ataques pueden estar vinculados a la búlgara tártaro 1260, que afectan y Oltenia. Intentar salir de la soberanía del rey de Hungría mPRM negativa anifestată rendir homenaje mayo dirigió el ataque causado por un magistrado Georgio "Baks. La expedición zarpó de Banat de Severin, no Hateg examinado antes. No se conocen detalles sobre el despliegue de la batalla. Litovoi fue derrotado y muerto en batalla, su hermano fue tomado como rehén. Porque él pagó un rescate consideraderabilă. ingresos rey de Hungría y se debieron a recuperar principado, lo que significa que Voivodeship provocado que las relaciones de vasallaje se reanuda al rey Ladislao IV Cumaná Este principado se extiende a ambos lados de la conflictulia Olt sobrevivido, manteniendo su residencia en Curtea de Arges . Parte del grado de regalo dado por el reyMagister George Ladislao IV de Hungría (08 de enero 1285): "Cuando empecé en noviembre de gobernar, es todavía un niño, después de la muerte de nuestro amado padre, y Litovoi Príncipe, junto con sus hermanos en su incredulidad, su mente puesta en algunos de nuestro reino , más allá de los Cárpatos, y todas nuestras exhortaciones no fueron atendidosrenta que pagamos nuestra cuota justa de esa parte, que envió contra el maestro llamado George, que, la lucha del hombre con la mayor fe, un solo mató a él ya su hermano, cuyo nombre , se tomó la apuesta y nos trajo una nueva. Para redimirla, le apretó una gran cantidad de dinero y por lo tanto por sus puestos de trabajoeste maestro George se sentó y lo que le tributan en aquellas partes. "
Italiana
Litovoi è stato il primo principe rumeno dal sud dei Carpazi che ha osato opporsi alla sovranità di Ungheria. Egli si ribellò in un momento in cui il Regno è stato sequestrato dalla nobile lotta per il potere tra le parti. Informazioni contrastanti da solo due documenti nel 1285 e 1288, che si riferisce al riassunto delle battaglie combattute magoGeorg Istros Baks, un cortigiano del divieto di Severin, Lawrence Aba contro Litovoi. Dal conflitto non risulta sui documenti con precisione, vi erano diverse proposte: 1272.1273, 1276. L'ultima interpretazione porta argomenti per datare nel 1279 (assunto come la fa lunga e Dimitre Onciul) perché potrebbe dimostrare che Georgejus Baks iniziato la sua carriera militare nel 1278. Inizialmente, Litovoi governato nel Nord Oltenia e Country Hateg. Quest'ultimo è stato perso prima 1276, quando fu trasformata in contea. Il suo nome, il fratello di Litovoi è stato trattenuto da un fiume in Hateg, ma probabilmente in parte al villaggio Bărbăteştile montagne della contea di Valcea. Successivamente, Litovoi occupato un territorio che ha rifiutato di rendere omaggio a re Ladislao IV Cumana (1272-1290). È stato osservato che la controversia tra il re e non l'occupazione Litovoi quel territorio, ma la questione del pagamento del tributo (obbligo vassallo). Pertanto, si può affermare che si estendeva Litovoi paese BanatSeverin, nel tentativo di unificare le Oltenia. Se Litovoi aveva conquistato, che in realtà apparteneva all'Ungheria, la sua sconfitta avrebbe comportato il ritorno, o la sorgente non si riferisce ad esso. Occupazione o di una parte del Banato di Severin erano troppo gravi per essere escluse dalla comunicazione. E 'quindi più probabile che sia Litovoicerit una regione a est del fiume, che è stato effettivamente governata da Ungheria, ma ha sostenuto o nei rapporti di vassallaggio. E 'quindi possibile che Litovoi e hanno conquistato il cuore della Corte Principesca di Arges, dove, nel 1247, ha dichiarato il principe Seneslau, e trovò il territorio sotto la sovranità di Ungheria. Stato dimostrato che portano era probabilmente Litovoinome del costruttore rumeno che figura come suo emblema armorialul Wijnbergen, composto tra il 1.270-1.285,0 questa situazione potrebbe essere conferito dal possesso di un permesso di qualche importanza che non poteva essere che Curtea de Arges. Con questa espansione ad est del fiume era uno Stato romeno si estendeva dalla regione dei Carpazi Jiu Ergeş, da qui il nome di Valacchia rimasti dopo voievodani includerà pianura. prima di assumere Curtea de Arges, Litovoi probabilmente residente a Ramnicu Valcea-. Due diademi d'oro XUI secolo per scoprire * Goranu (località periferica della città) rivelano una centrale elettrica che può essere collegato con il suo VoivodatoLitovoi. Miniere in Valcea potrebbe "fornire un gettito importante di scambi commerciali con i tartari o in Bulgaria. Ramnicu Valcea-H Olt incrocio, che ha superato la Transilvania e stagni di pesce salato fuori del Danubio. Che il traffico nelle due direzioni di pesce salato, delle entrate doganali ha ottenuto un grande. Es stratificazione sociale ", È confermata dalla formazione di tesori come la Bals (Olt County), composto di 1763 monete di bronzo bulgara e bizantina emesse INOE il 1185 e il 1263. Essa indica un accumulo nei quasi tre generazioni, e può essere nascosto il suo correlati attacchi tartaro che hanno colpito la Bulgaria nel 1260 e Oltenia. Tentativo di uscita sovranità re d'Ungheria mPRM anifestată rifiuto di rendere omaggio maggio ha portato l'attacco causato da un magistrato Giorgio "Baks. La spedizione partì da Banato di Severin, non Hateg come ritenuto in precedenza. Nessun dettaglio noto, sulla realizzazione di battaglia. Litovoi fu sconfitto e ucciso in battaglia, suo fratello è stato preso in ostaggio. Per lui pagato un riscatto consideratoderabilă. ricavi re d'Ungheria e riguadagnare erano dovuti a principato, il che significa che Voivodato ha portato alla ripresa delle relazioni di vassallaggio al re Ladislao IV Cumana Il principato sdraiata su entrambi i lati della conflictulia Olt sopravvissuto, mantenendo residenza a Curtea de Arges . estratto dal suo grado di dono dato da reMagister George Ladislao IV d'Ungheria (8 Gen 1285): "Quando ho iniziato a novembre a norma, è ancora un bambino, dopo la morte del nostro amato padre, e il principe Litovoi, insieme ai fratelli in sua incredulità, la sua mente impostato su alcune delle nostre regno , al di là dei Carpazi, e tutte le nostre sollecitazioni non sono stati curatireddito che noi paghiamo la nostra giusta quota di quella parte, ho mandato contro il padrone chiama George, who, combattendo l'uomo con il greatest fede, un morto e suo fratello him, whose nome , ha preso una scommessa e ci ha portato uno nuovo. Per riscattare, noi strinse una grande quantità di soldi e quindi per loro posti di lavoroquesto maestro George si è e ciò che il tributo in quelle parti ".
Franceza
Litovoi fut le premier prince roumain du sud des Carpates qui a osé s'opposer à la suzeraineté de la Hongrie. Il se révolta à un moment où le royaume a été saisi par la noble lutte pour le pouvoir entre les parties. Des renseignements contradictoires que de deux documents en 1285 et 1288, qui se réfère à des batailles menées résumé de mageGeorg Istros Baks, un courtisan de l'interdiction de Severin, Laurent Aba contre Litovoi. Depuis le conflit n'est pas apparente sur les documents avec précision, il ya eu plusieurs propositions: 1272.1273, 1276. La dernière interprétation apporte des arguments pour la datation du 1279 (comme le laisse entendre il ya longtemps et avec Dimitre Onciul), car elle pourrait montrer que Georgejus Baks a commencé sa carrière militaire en 1278. Initialement, Litovoi statué dans le nord de l'Olténie et le comté de Hatzeg. Celui-ci a été perdu avant 1276, quand il a été transformé en comté. Son nom, frère Litovoi a été retenu par une rivière en Hateg, mais sans doute en partie au village Bărbăteştiles montagnes du comté de Valcea. Par la suite, Litovoi occupent un territoire qui a refusé de rendre hommage au roi Ladislas IV Cumana (de 1272 à 1290). Il a été noté que le différend entre le roi et non pas Litovoi l'emploi de ce territoire, mais la question du paiement d'un tribut (obligation vassal). Par conséquent, on peut soutenir que prorogé pays Litovoi BanatSeverin, dans une tentative d'unifier l'Olténie. Si Litovoi avait conquis celui effectivement appartenu à la Hongrie, la défaite aurait conduit à leur retour, ou de la source ne se réfère pas à elle. Emploi ou d'une partie du Banat de Severin est trop grave pour ne pas figurer dans les documents. Il est donc plus susceptibles d'avoir avec LitovoiCerit une région à l'est de la rivière, qui a été effectivement jugé par la Hongrie, mais il a prétendu ou dans les relations de vassalité. Il est donc possible et d'être conquis Litovoi princière coeur de Curtea de Arges, où, 1247, a statué prince Seneslau, et il a trouvé sur le territoire sous la suzeraineté de la Hongrie. Été démontré que le plomb était probablement Litovoice nom figure roumaine du constructeur comme emblème armorialul Wijnbergen, composé de 1270 à 1285,0 entre cette situation ne peut être donné la possession d'une résidence d'une certaine importance, qui pourraient ensuite être que la Cour d'Arges. Grâce à cette expansion à l'est de la rivière a été un grand Etat roumain dans la région des Carpates a JiuSSRD, d'où le nom de la Valachie, et est resté après voievodani comprendra plaine. avant d'assumer Curtea de Arges, Litovoi probablement résider dans Ramnicu-Valcea. Les deux diadèmes d'or XUI e siècle pour découvrir * Goranu (localité de banlieue de la ville) de révéler une puissance qui peut être associé avec son VoïvodieLitovoi. Mines de Valcea peut "apporter des revenus importants du commerce avec les Tartares ou en Bulgarie. Ramnicu Valcea-H Olt croisée des chemins, qui a grimpé à la Transylvanie avec les étangs du poisson salé sur le Danube. Circulation à double sens que le poisson et le sel est obtenu d'importantes recettes douanières. Es stratification sociale ", Est confirmée par la formation d'amas comme les Bals (comté d 'Olt), composée de 1763 pièces en bronze bulgare et byzantine émis INOE 1185 et 1263. Il indique une accumulation au cours des presque trois générations, et peut être liée à cacher ses attaques qui ont frappé la Bulgarie tartares en 1260 et Olténie. Essayez de quitter la suzeraineté du roi de Hongrie mPRM anifestată refus de rendre hommage mai a dirigé l'attaque provoquée par un magistrat Georgio "Baks. L'expédition partit de Severin Banat, pas Hateg que considéré comme plus tôt. Aucun détail connu sur le déploiement de bataille. Litovoi fut vaincu et tué dans la bataille, son frère a été pris en otage. Car il versé une rançon considéréederabilă. revenus roi de Hongrie et de regagner étaient dus à la principauté, ce qui signifie que Voïvodie conduit à la reprise des relations de vassalité au roi Ladislas IV Cumana La principauté située des deux côtés de l'Olt conflictulia survécu, en gardant résidence à Curtea de Arges . Extrait de la mesure du don offert par le RoiMagister George Ladislas IV de Hongrie (8 Janvier 1285): «Lorsque j'ai commencé en Novembre à la règle, est encore un enfant, après la mort de notre père bien-aimé, et le prince Litovoi, avec ses frères dans son incrédulité, son esprit fixé sur certains de nos royaume , au-delà des Carpates, et toutes les exhortations de notre n'étaient pas pris en chargerevenu que nous payons notre juste part de cette partie, j'ai envoyé contre le capitaine a appelé George, qui, combattant l'homme avec la plus grande foi, un seul tué et son frère, dont le nom , a pris un pari et nous a apporté un nouveau. De le racheter, nous serra une grande quantité d'argent et donc par leur emploice maître George assis et ce que nous donnons hommage dans ces régions. "
Germana
Litovoi war der erste rumänische Fürst aus dem Süden der Karpaten, die ungarische Oberhoheit zu widersetzen wagte. Er lehnte in einer Zeit, als das Königreich von der edlen Kampf um die Macht zwischen den Parteien wurde beschlagnahmt. Widersprüchliche Informationen aus nur zwei Dokumente in 1285 und 1288, welche die Schlachten geschlagen bezieht Zusammenfassung der MagierGeorg Istros Baks, ein Höfling des Verbots von Severin, Lawrence Aba gegen Litovoi. Da Konflikte nicht auf die Dokumente genau erscheinen, gab es mehrere Vorschläge: 1272.1273, 1 276. Die neueste Interpretation bringt Argumente für die Datierung 1279 (geändert durch die stillschweigende lange her, und Dimitre Onciul), weil sie nachweisen könnten, dass GeorgeBaks jus begann seine militärische Karriere im Jahr 1278. Anfänglich herrschte Litovoi im Norden von Oltenien und die Grafschaft Hatzeg. Letzteres war verloren, bevor 1276, wenn es in der Grafschaft wurde abgelehnt. Sein Name war Bruder Litovoi durch einen Fluss in Hateg beibehalten, aber wahrscheinlich zum Teil auf das Dorf Bărbăteştidie Berge von Valcea County. Anschließend besetzten Litovoi einem Gebiet, weigerte sich, Tribut an König Ladislaus IV Cumana (1272-1290) zu zahlen hat. Es wurde festgestellt, dass der Streit zwischen dem König und nicht die Beschäftigung Litovoi diesem Gebiet, sondern würdigte Ausgabe (Vasall Verpflichtung). Daher ist es fraglich, dass erweiterte Litovoi Land BanatSeverin, in einem Versuch, die Oltenia zu vereinheitlichen. Wenn Litovoi erobert hatte, die tatsächlich zu Ungarn gehörte, würde seine Niederlage auf deren Rückgabe oder die Quelle nicht zu entnehmen geführt haben. Beschäftigung oder einen Teil des Banat von Severin war zu ernst, um aus Dokumenten weggelassen werden. Es ist daher eher Litovoi werdenCerit eine Region östlich des Flusses, die tatsächlich von Ungarn regiert wurde, behauptete aber, oder in den Beziehungen der Vasallen. Es ist daher möglich, dass Litovoi und haben das Herz des Fürstlichen Hof von Arges, wo in 1247, Seneslau Fürst regierte erobert, und er fand das Gebiet unter der Oberhoheit von Ungarn. Wurde gezeigt, dass Blei war wohl LitovoiRumänischen Namen des Herstellers, dass seine Figur als Sinnbild armorialul Wijnbergen, zwischen 1.270 bis 1.285,0 komponiert Diese Situation kann nur übertragen werden, durch den Besitz eines Aufenthaltstitels von einiger Bedeutung, daß es nur Curtea de Arges werden. Mit dieser Erweiterung auf die östlich des Flusses bildeten einen großen rumänischen Staates in der Karpaten-Region hat JiuRGES, daher der Name blieb auch nach der Walachei voievodani gehören plain. bevor er Curtea de Arges, Litovoi wahrscheinlich wohnhaft in Ramnicu-Valcea. Die beiden goldenen Diademe XUI Jahrhunderts zu entdecken * Goranu (S Ortschaft der Stadt) zeigen, dass ein Kraftwerk mit seinen Woiwodschaft verbunden sein könnenLitovoi. Mines in Valcea könnte "liefern erheblichen Einnahmen aus dem Handel mit den Tataren oder Bulgarien. Ramnicu-Valcea H Olt Kreuzung, die nach Siebenbürgen mit gesalzenem Fisch-Teichen aus der Donau stieg. Zwei-Wege-Datenverkehr, der Fisch und Salz ist das wichtigste Zolleinnahmen erhalten. Es soziale Schichtung "E bestätigt die Bildung von Schätzen wie dem Bals (Kreis Olt), von 1763 Bronzemünzen bulgarischen und byzantinischen INOE komponiert 1185 und 1263 ausgestellt. Es zeigt eine Häufung in den fast drei Generationen, während seine Angriffe zu verbergen versuchen könnte. Verknüpft werden, um die 1260, die bulgarischen Tartar, beeinflussen und zu Oltenia m verlassen Sie die Oberhoheit des ungarischen KönigsPRM anifestată Weigerung, Tribut zu zahlen Mai führte der Angriff von einem Richter Georgio "Baks verursacht. Die Expedition segelte aus dem Banat von Severin, nicht Hateg als früher betrachtet. Sie wissen nicht, Einzelheiten über den Einsatz der Schlacht. Litovoi geschlagen und getötet wurde in der Schlacht, war sein Bruder als Geisel genommen. Denn er hielt ein Lösegeld gezahltderabilă. König von Ungarn und wieder Einnahmen waren auf Fürstentums, wonach Woiwodschaft führte zur Wiederaufnahme der Beziehungen des Vasallen an den König Ladislaus IV Cumana Das Fürstentum liegt auf beiden Seiten des Olt conflictulia bedeutet, überlebte, Begrenzung der Verweilzeiten bei Curtea de Arges . Auszug aus dem Grad der King Geschenk gegeben durchLadislaus IV. von Ungarn magister Gheorghe (8. Januar 1285): "Als wir begonnen, meine Herren, ist noch ein Kind, nach dem Tod unseres geliebten Vaters, und Prinz Litovoi, zusammen mit seinem Bruder in seinem Unglauben, seinen Geist auf einigen unserer Königreich eingestellt , jenseits der Karpaten, und alle unsere Drängen wurden nicht gepflegtEinkommen, dass wir Teil zahlen unseren gerechten Anteil jener, schickte ich gegen die Meister namens George, der Kampf gegen den Mann mit dem größten Vertrauen, tötete man ihn und seinen Bruder, dessen Name , man nahm die Wette und brachte uns einen neuen. Um ihn einlösen, drückte wir eine große Menge an Geld und daher durch ihre Jobsdieses Meisters George saß und was wir geben Tribut in diesen Teilen. "
Rusa
Litovoi был первый румынский князь с юга Карпаты осмелившийся венгерский сюзеренитет. Он восстал в то время, когда королевство было захвачено благородной борьбы за власть между партиями. Противоречивую информацию только из двух документов в 1285 и 1288, в котором говорится о сражениях резюме магаГеорг Istros Бакс, придворный запрет Северин, Лоуренс Аба против Litovoi. Поскольку конфликт не является очевидным по документам, точно, было несколько предложений: 1272.1273, 1276. Последняя интерпретация приводит аргументы для знакомства в 1279 (как это следует из давно и Dimitre Onciul), поскольку она может доказать, что ДжорджБакс JUS начал свою военную карьеру в 1278. Первоначально Litovoi правили на севере и Олтении округа Hatzeg. Последний потерял до 1276, когда он был превращен в стране. Его имя, Litovoi брат, был сохранен в Хацег реки, но, вероятно, частично в деревне Bărbăteştiгор уезда Вылча. Впоследствии Litovoi оккупированной территории, которая отказалась бы воздать должное король Владислав IV Cumana (1272-1290). Замечено, что конфликт между королем и занятости не Litovoi этой территории, но вопрос выплаты дани (вассальные обязательства). Таким образом, можно утверждать, что расширенный страны Litovoi БанатСеверин, в попытке объединить Олтении. Если Litovoi завоевали что на самом деле принадлежал Венгрии, его поражение привело бы к их возвращению, или источник не покрывает ее. Работа или ее часть в Банат Северин был слишком серьезен, чтобы исключить из документов. Поэтому более вероятно, будут Litovoicerit районе к востоку от реки, которая была фактически правили Венгрией, но утверждал, или в отношениях вассалитета. Поэтому возможно, что Litovoi и завоевали сердца княжеского суда Arges, где в 1247, постановил Seneslau князя, и он нашел территории, находящейся под сюзеренитет Венгрии. Было показано, что приводит, вероятно, LitovoiРумынский название завода-изготовителя, что цифра в качестве эмблемы armorialul Wijnbergen, состоят между 1270-1285.0 эта ситуация может быть присуждена только в результате владения жительства определенное значение, что она может быть только Куртя-де-Арджеш. С помощью этого расширения к востоку от реки был большой румынского государства в Карпатском регионе джиунастоятельно призывает к тому, отсюда и название Валахии оставались после voievodani будет включать в себя равнину. прежде чем приступить к Куртя-де-Арджеш, Litovoi возможно проживание в Рымнику-Вылча. Две золотые диадемы Хуей века до обнаружить * Goranu (пригородный район города), свидетельствуют о том, что электростанция может быть связано с его воеводстваLitovoi. Мины в Вылча могут "обеспечить значительные доходы от торговли с татарами и Болгарии. Рымнику-Вылча H Олт перекрестке, который поднялся в Трансильванию с соленой рыбой пруды из Дуная. Двустороннее движение, что рыба и соль получить значительные доходы таможни. Es социальной стратификации ", Подтверждается, как создание ценностей из Bals (Олт County), состоящий из 1763 болгарской и византийской бронзовые монеты, выпущенные INOE 1185 и 1263. Это свидетельствует о накоплении в течение почти трех поколений, скрывая его нападения могут быть связаны с болгарской 1260 татаро-затрагивающих интересы детей и Олтении. Попытка выйти из сюзеренитет венгерский король мPRM anifestată отказ платить дань мая привели нападение вызвано судья Джорджио "Бакс. Экспедиции отправился из Банат в Северин, а не в Хацег как считалось ранее. Ни одна из известных подробную информацию о развертывании борьбы. Litovoi был побежден и убит в бою, его брат был взят в заложники. Ведь он заплатил выкуп считаетсяderabilă. Король Венгрии и восстановить доходы должны были княжества, которое означает, что привело к воеводства возобновил отношения вассалитета с королем Владиславом IV Cumana Это княжество, расположенных по обе стороны conflictulia Олт выжил, сохраняя резиденции в Куртя-де-Арджеш . Выписка из степени определяется подарок короляМагистр Джорджа Ласло IV Венгрии (8 января 1285): "Когда я начал в ноябре правило, еще в детстве, после смерти нашего дорогого отца, и князь Litovoi, вместе со своими братьями в своем неверии, с умом, набор по некоторым из нашего королевства , кроме Карпат, и все наши призывы не были заботитьсямы платить свою справедливую долю доходной части, мы послали против мастер по имени Джордж, который, борясь с человеком с большой верой, один убит и его брат, чье имя , 1 принял ставку и принес нам новый. Чтобы выкупить ее, мы сжал крупную сумму денег и, следовательно, их рабочие местамастер Джордж сидел и что мы отдаем должное в тех местах ".
Portugheza
Litovoi foi o primeiro príncipe romeno do sul dos Cárpatos, que ousaram se opor à soberania da Hungria. Ele se rebelou num momento em que o reino foi apreendido pela nobre luta pelo poder entre as partes. As informações conflitantes a partir de apenas dois documentos em 1285 e 1288, que remete para as batalhas travadas resumo do magoGeorg Istros Baks, um cortesão da proibição de Severin, Aba Lawrence contra Litovoi. Desde que o conflito não é aparente nos documentos exatamente, houve várias propostas: 1272.1273, 1276. A mais recente interpretação traz argumentos para namorar em 1279 (como se depreende do há muito tempo e Dimitre Onciul), porque ele poderia provar que Georgejus Baks começou a sua carreira militar em 1278. Inicialmente, Litovoi governou no Norte e Oltenia Hateg país. O último foi perdido antes de 1276, quando foi transformado em município. Seu nome, irmão Litovoi foi mantida por um rio em Hateg, mas provavelmente não faz parte da aldeia de Bărbăteştias montanhas do município de Valcea. Posteriormente, Litovoi ocupavam um território que se recusou a pagar tributo ao rei Ladislau IV Cumana (1272-1290). Notou-se que não disputa entre o rei e Litovoi emprego desse território, mas a questão do pagamento do tributo (obrigação de vassalo). Portanto, é discutível que país Litovoi prorrogado BanatSeverin, em uma tentativa de unificar o Oltenia. Se Litovoi tinha conquistado que realmente pertencia a Hungria, a derrota teria levado ao seu regresso, ou a fonte não se referem a ele. Emprego ou de parte do Banat de Severin era demasiado grave para ser omitidos documentos. Portanto, é mais provável que seja Litovoicerit uma região a leste do rio, o que foi efetivamente governada por Hungria, mas alegou ou em relações de vassalagem. Por conseguinte, pode ser capturado e Litovoi Princely coração de Curtea de Arges, onde, em 1247, governou Seneslau território soberano, e ele aprendeu soberania húngara. Foi demonstrado que o chumbo foi provavelmente LitovoiRomeno nome do fabricante, que figura como seu emblema Wijnbergen armorialul, composta entre 1270-1.285,0 esta situação pode ser atribuída apenas pela posse de uma residência de alguma importância que só poderia ser Curtea de Arges. Com a expansão para o leste do Rio foi um grande estado romeno na região dos Cárpatos tem Jiurgeş, daí o nome da Valáquia permaneceu após voievodani incluirá simples. antes de assumir Curtea de Arges, Litovoi provavelmente residem em Ramnicu Valcea-. As duas tiaras de ouro do século XUI ª a descobrir * Goranu (localidade suburbana da cidade) revelam uma potência que pode ser associado com seu VoivodiaLitovoi. Minas em Valcea poderia "gerar receitas significativas do comércio com os tártaros ou Bulgária. Ramnicu Valcea-H Olt encruzilhadas, que subiu para a Transilvânia com viveiros de peixes salgados para fora do Danúbio. Dois sentidos de trânsito que o peixe e sal é obtido das receitas aduaneiras importante. Es estratificação social "E confirmou a formação de tesouros, como o Bals (Olt County), composto por 1.763 das moedas de bronze da Bulgária e da bizantina emitido INOE 1185 e 1263. Ele indica um acúmulo ao longo dos quase três gerações, enquanto esconde os seus ataques podem ser ligados ao búlgaro Tartar 1260, que afectam e Oltenia. Tenta sair da suserania do rei húngaro mPRM anifestată recusa a pagar o tributo maio liderou o ataque causado por um magistrado Georgio "Baks. A expedição partiu de Banat de Severin, não Hateg considerado como antes. Sem detalhes conhecidos sobre a implantação da batalha. Litovoi foi derrotado e morto em batalha, seu irmão, foi tomado como refém. Para ele pagou um resgate consideradoderabilă. receitas rei da Hungria e recuperar deveram-se principado, o que significa que voivodia levou a retomada de relações de vassalagem ao rei Ladislau IV Cumana principado A mentira em ambos os lados do conflictulia Olt sobreviveu, mantendo residência em Curtea de Arges . Parte do grau de dom dado por KingLadislau IV da Hungria magister Gheorghe (08 de janeiro de 1285): "Quando eu comecei a nós reinado, ainda era uma criança, após a morte de nosso pai amado, e Prince Litovoi, juntamente com seu irmão em sua descrença, a sua mentalidade em alguns do nosso reino , além dos Cárpatos, e todos os nossos apelos não foram atendidosrenda que pagamos nosso quinhão dessa parte, enviei-se contra o mestre chamado George, que, lutando contra o homem com a maior fé, um só matou ele e seu irmão, cujo nome , levou a uma aposta e nos trouxe um novo. Para resgatá-lo, nós espremidos uma grande soma de dinheiro e, por conseguinte, seus empregoseste mestre George sentou-se e que damos em homenagem as partes ".
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie