împărţirea statului bizantin de către cruciaţi în 1204 a favorizat expansiunea statului româno-bulgar spre sud, iar consolidarea acestui stat i-a permis lai loniţă Asan să revendice titlul imperial. Papa Innocenţiu III (1198-1216) nu a acceptat însă decât recunoaşterea titlului de rege al bulgarilor şi românilor. Ambiţiile imperiale ale lui loniţă Asan l-au făcut să intre în conflict cu Balduin de Flandra, primul împărat latin de Constantinopol, şi cu alţi principi occidentali care se înstăpâniseră pe teritoriile foste bizantine. Iniţiativa războiului i-a aparţinut suveranului de la Târnovo, care a decis să răspundă chemării locuitorilor din Adrianopol. Aceştia fuseseră ocupaţi de Veneţia şi se răsculaseră. Spre Adrianopol se îndrepta o armată a Imperiului Latin, comandaţi de Balduin şi de dogele Veneţiei, Enrico Dandolo, pentru a reprima revolta, loniţă Asan a declanşat o ofensivă cu o armată care număra circa 14 000 de oameni, ajungând în faţa zidurilor cetăţii în ziua de 10 aprilie 1205, pe când latinii începuseră deja asediul.

Venit cu forţe proaspete care cuprindeau un contingent important de cumani, loniţă a declanşat un atac asupra taberei lui Balduin în data de 14 aprilie. Bătălia a fost foarte violentă, iar împăratul a fost capturat şi ucis ulterior. Armata latină s-a retras spre portul Rodosto de la Marea Marmara. în urma victoriei zdrobitoare de la Adrianopol, loniţă Asan s-a impus ca stăpân al Tracia

 

sudice, care se revoltase contra latinilor. Ulterior,însă, forţele Imperiului Latin au reluat controlul asupra oraşului Adrianopol.

A doua etapă a luptelor contra latinilor a fost ofensiva contra altui stat creat de cruciaţi, regatul de Salonic, condus de marchizul Bonifaciu de Montferrat (1204-1207). în vara anului 1205, armata lui Ioniţă a cucerit oraşele Serres şi Verria, iar regatul de Thessalonic a fost înfrânt. Anul următor, ofensiva s-a îndreptat din nou spre sudul Traciei, care făcea parte din Imperiul Latin de Constantinopol. De această dată, asedierea unuia dintre oraşe, Didymoteichon, a eşuat, în ciuda tentativei de blocare a accesului locuitorilor la sursele de apă. In martie 1207, a avut loc un nou atac asupra Adrianopolului, care continua să se afle sub controlul împăratului latin Henri de Hainaut. în toamna anului 1207, Ioniţă Asan a pregătit un asediu al Salonicului, regat condus de văduva lui Bonifaciu (regele fusese ucis într-o ambuscadă organizată de aromâni în 4 septembrie 1207). Asediul nu a mai avut loc, deoarece Ioniţă Asan a fost ucis la instigarea nepotului său Borilă (8 octombrie 1207). După acest eveniment, armata româno-bulgaro-cumană a încetat ostilităţile şi s-a retras la nord de Munţii Balcani.

Fragment din Nicetas Choniates, Istoria. După cucerirea oraşului, 13 (FHDR III, p. 329-331): „Aşezându-şi, deci, tabăra în preajma Didymoteichonului şi dându-şi seama că oraşul e bine fortificat prin aşezarea sa şi cu neputinţă de cucerit (Ioniţă Asan) s-a apucat să abată din albie râul Hebru, care înconjura cetatea şi-i alimenta cu apă pe cei dinăuntru prin nişte canale necunoscute mulţimii. Şi, aşezând de jur împrejur maşini de asediu, lovea zidul în locurile în care i se părea că nu e cu totul de neclintit de către atacatori şi unde pietrele azvârlite nu îşi slăbeau efectul izbiturii din pricina depărtării. (...) Iar cei dinăuntru făceau apărători de lemn şi de nuiele împletite, întindeau pe ziduri piei proaspăt jupuite pentru ca proiectilele aruncate de maşini să alunece pe suprafaţa lor bombată, aşteptând momentul în care Ioan avea să înceteze lupta şi prin gesturi de împăcare şi prin cuvinte măgulitoare se prefăceau că se supun, încercând să-1 înşele. Dar când acela a poruncit ca partea cea mai aleasă a armatei să coboare de pe cai şi să se îndrepte spre părţile distruse ale zidului înarmându-se straşnic şi şi-a îndreptat atenţia şi spre dispozitivele de escaladat zidurile şi şi-a desfăşurat în linie de atac şi restul armatei, pretutindeni, atunci şi ei (...) prinseră să se apere aşa cum puteau şi văzând că salvarea lor stă în ziduri şi dându-şi seama că nimic nu e mai constrângător decât nevoia, luptându-se cu disperare şi cu mânie, l-au făcut pe duşman să sufere nu mai puţin decât au suferit ei, înfăptuind lucruri ce dovedeau forţă şi îndrăzneală. După ce destulă vreme a pierdut cu acest asediu, barbarul se întoarse în Misia".


Categorie
  • Categorie:Razboaiele Romanilor
Fotografii

cosnstantinopol

cosnstantinopol
Engleza
division of the Byzantine State by Crusaders in 1204 favored the expansion of the Romanian-Bulgarian state to the south, and strengthening the state lai Ionita Asan allowed to claim the imperial title. Pope Innocenţiu III (1198-1216) not only recognized but accepted the title of King of Bulgarians and Romanians. Ionita's imperial ambitionsAsan caused him to clash with Baldwin of Flanders, the first Latin emperor of Constantinople, and other Western princes who înstăpâniseră former Byzantine territories. War takes the initiative to belong to the sovereign of Tarnovo, the residents decided to answer the call of Edirne. They were occupied by Venice ANDis răsculaseră. Adrianople to straighten a Latin Empire army, led by Baldwin and the Venetian Doge Enrico Dandolo, to suppress the revolt, Ionita Asan initiated an offensive with an army which numbered around 14 000 people, arriving the day before the city walls 10 April 1205, while Latinos had already begun the siege.Come up with fresh forces which included a significant contingent of Cumans, Ionita triggered an attack on Baldwin's camp on April 14. The battle was extremely violent, and the king was captured and subsequently killed. Latin army withdrew to port Rodosto of the Marmara Sea. the overwhelming victory of Adrianople, was imposed Ionita Asanas the master of southern Thrace, to react against Latins. Subsequently, however, the Latin Empire forces resumed control of the city Edirne. The second stage of fighting against the Romans was the offensive against another state created by the Crusaders, the kingdom of Thessaloniki, led by the Marquis Boniface of Montferrat (1204-1207). In the summer of 1205, his army Ionitaconquered cities and Verri Serres and Thessaloniki kingdom was defeated. Next year, the offensive went back to southern Thrace, which was part of the Latin Empire of Constantinople. This time, the siege of one of the cities, Didymoteichon, failed, despite residents attempting to block access to water sources. In March 1207, hadplace a new attack on Adrianople, which continue to be under control Roman Emperor Henry of Hainaut. in autumn 1207, Ionita Asan prepared a siege of Thessaloniki, a kingdom led by the widow of Boniface (King was killed in an ambush set by Macedo September 4, 1207). The siege has not occurred as was Ionita AsanBorila murdered at the instigation of his nephew (8 October 1207). After this event, the Romanian-Bulgarian army Cuman hostilities ceased and withdrew north of the Balkan Mountains. Extract from Nicetas Choniates, History. After conquering the city, 13 (FHDR III, p. 329-331): "placing and therefore Didymoteichonului camp around and realizing thatlaughter is good and strengthened by the placement was impossible to conquer (Ionita Asan) starts to deviate from the riverbed Hebru that surround the city and fill them with water on the inside by some unknown channel crowd. And placing siege machines around, hitting the wall in places where it seemed that there is quite adamant dis where the stones thrown by the attackers and not weakened because of the remoteness izbiturii effect. (...) And the guards inside were wooden and woven wattles, freshly skinned hides walls ran for projectiles thrown by the machine to slide on their surface protruding, waiting time when would John Incesentences and gestures of reconciliation fight and flattering words pretending that subject an attempt to deceive. But when that has commanded the most chosen army to descend from their horses and head towards the damaged wall înarmându is superb and turned his attention to devices escaladat wall and has held the line of attack and the rest of the army, everywhere, then they (...) prinseră to defend themselves as they could and seeing that their salvation lies in the wall and realizing that nothing is more restrictive than need, desperately struggling with anger, it made the enemy suffer no less in December & thecircus; t have had her, carrying out the force and courage proved things. After enough time has lost the siege, Barbara returned to Mysia.
Spaniola
dividiendo por los cruzados el dominio bizantino en 1204 favoreció la expansión del Estado rumano-búlgaras en el sur, y el fortalecimiento del estado lai Ionita Asan derecho a reclamar el título imperial. Papa Innocenţiu III (1198-1216) no sólo aceptó sino el reconocimiento del título de rey de los búlgaros y rumanos. ambiciones imperiales de IonitaAsan le hizo entrar en conflicto con Balduino de Flandes, el primer emperador latino de Constantinopla, y otros príncipes occidentales que înstăpâniseră antiguos territorios bizantinos. La iniciativa pertenece al soberano en guerra Tarnovo, que decidió responder al llamado de los habitantes de Adrianópolis. Ellos fueron contratados por Venecia yes răsculaseră. Adrianópolis para enderezar un ejército Imperio Latino, dirigido por Baldwin y el dux de Venecia, Enrico Dándolo, para reprimir la revuelta, Ionita Asan inició una ofensiva con un ejército que contaba con alrededor de 14 000 personas, con lo que el día anterior a la muralla de la ciudad 10 de abril 1205, mientras que los latinos ya había iniciado el asedio.Subido con fuerzas frescas que incluía un contingente significativo de cumanos, Ionita desencadenó un ataque contra el campamento de Balduino el 14 de abril. La batalla fue muy violenta, y el rey fue capturado y muerto posteriormente. América del ejército se retiró al puerto Rodosto del mar de Mármara. la aplastante victoria de Adrianópolis, se impuso Ionita Asancomo el maestro del sur de Tracia, a reaccionar contra los latinos. Posteriormente, sin embargo, las fuerzas del Imperio América retomó el control de la ciudad de Edirne. La segunda etapa de la lucha contra los romanos fue la ofensiva contra otro estado creado por los cruzados, el reino de Tesalónica, dirigida por el marqués Bonifacio de Montferrato (1204-1207). En el verano de 1205, su ejército Ionitaciudades conquistadas y Serres Verri y el reino de Tesalónica fue derrotado. El próximo año, la ofensiva volvió al sur de Tracia, que era parte del Imperio Latino de Constantinopla. Esta vez, el sitio de una de las ciudades, Didymoteichon, fracasado, pese a residentes que intentaban bloquear el acceso a fuentes de agua. En marzo de 1207, habíalugar un nuevo ataque a Adrianópolis, que siguen bajo control del Imperio Romano Germánico Enrique de Hainaut. en el otoño de 1207, Asan Ionita preparado un sitio de Salónica, un reino liderado por la viuda de Bonifacio (King fue asesinado en una emboscada por Macedo 04 de septiembre 1207). El sitio no ha tenido lugar porque era Ionita AsanBorila asesinado por instigación de su sobrino (8 de octubre 1207). Después del evento, el ejército rumano-búlgara hostilidades cumano cesado y se retiró al norte de la Cordillera de los Balcanes. Extracto de Nicetas Choniates, Historia. Después de conquistar la ciudad, 13 (FHDR III, p. 329-331): "colocar el campamento y por lo tanto Didymoteichonului alrededor y darse cuenta de quela risa es buena y refuerzos en la imposibilidad de conquistar (Ionita Asan) comienza a desviarse del lecho del río Hebru que rodean la ciudad y llenarlos con agua en el interior de algunos conocidos de canal público. Y, colocando máquinas de asedio alrededor, golpeando la pared en lugares donde parece que hay bastante inflexible dEs aquí donde las piedras lanzadas por los atacantes y no debilitado debido a la lejanía efecto izbiturii. barbillas (...) Y los guardias en el interior eran de madera y tejidos, se extendía las paredes recién piel pieles para los proyectiles lanzados por la máquina se deslice sobre su superficie que sobresale, tiempo de espera cuando se John Inceargumentos y luchar con las palabras y los gestos de reconciliación fingiendo halagador que someter a un intento de engañar. Pero cuando eso ha ordenado al ejército más decidido bajar de sus caballos y la cabeza hacia la pared dañada înarmându es excelente y volvió su atención a los dispositivos de yescaladat paredes y ha ocupado la línea de ataque y el resto del ejército, en todas partes, entonces (...) prinseră para defenderse como pudieron y vieron que su salvación está en la pared y darse cuenta de que nada es más restrictivo que necesita, desesperadamente que luchan con rabia, lo convirtió en el enemigo no sufren menos en diciembre y lacirco; t la han tenido, la realización de la fuerza y el coraje demostrado cosas. Después de bastante tiempo ha perdido el sitio, Barbara regresó a Misia.
Italiana
dividendo per i crociati dominio bizantino nel 1204 favorì l'espansione dello Stato romeno-bulgaro a sud, e il rafforzamento dello stato lai Ionita Asan consentito di rivendicare il titolo imperiale. Papa Innocenţiu III (1198-1216) non solo riconosciuto ma ha accettato il titolo di re di bulgari e rumeni. Ionita ambizioni imperialiAsan fece scontro con Baldovino di Fiandra, il primo imperatore latino di Costantinopoli, e di altri principi occidentali che înstăpâniseră ex territori bizantini. L'iniziativa apparteneva al sovrano in guerra Tarnovo, che ha deciso di rispondere alla chiamata degli abitanti di Adrianopoli. Essi erano occupati di Venezia eè răsculaseră. Adrianopoli di raddrizzare un esercito Impero latino, guidato da Baldovino e il doge di Venezia, Enrico Dandolo, per sopprimere la rivolta, Ionita Asan ha avviato una offensiva con un esercito che contava circa 14 000 persone, portando il giorno prima le mura della città 10 aprile 1205, quando i Latini avevano già cominciato l'assedio.Vieni con forze fresche, compreso un contingente significativo di Cumani, Ionita scatenato un attacco al campo di Baldovino, il 14 aprile. La battaglia fu molto violento e il re fu catturato e poi ucciso. esercito si ritirò a Latina Rodostó porto del Mar di Marmara. la schiacciante vittoria di Adrianopoli, è stata inflitta Ionita Asancome il maestro del sud della Tracia, che reagiscono contro i Latini. In seguito, tuttavia, le forze dell'Impero Latino ripreso il controllo della città Edirne. La seconda fase della battaglia contro l'attacco Latini contro un altro stato è stato creato da Salonicco regno crociato, guidato dal marchese Bonifacio Monferrato (1204-1207). Nell'estate del 1205, il suo esercito Ionitacittà conquistate e Verri Serres e regno di Salonicco è stato sconfitto. Il prossimo anno, l'offensiva tornò a sud della Tracia, che fu parte dell'impero latino di Costantinopoli. Questa volta, l'assedio di una delle città, Didymoteichon, non è riuscito, nonostante i residenti tentano di bloccare l'accesso a fonti d'acqua. Nel marzo del 1207, avevaposto un nuovo attacco Adrianopoli, che continuano ad essere sotto il controllo romano imperatore Enrico di Hainaut. nell'autunno del 1207, Ionita Asan preparato un assedio di Salonicco, un regno guidato dalla vedova di Bonifacio (King era stato ucciso in un agguato insieme con Macedo 4 settembre, 1207). L'assedio non ha avuto luogo perché era Ionita AsanBorila ucciso su istigazione di suo nipote (8 ottobre 1207). Dopo questo evento, l'esercito rumeno-bulgaro cumana cessato le ostilità e si ritirò a nord dei Monti Balcani. Estratto dal Niceta Coniata, Storia. Dopo aver conquistato la città, 13 (FHDR III, p. 329-331): "immissione e quindi Didymoteichonului campo vicino e rendersi conto cheRidere fa bene e rafforzata mettendo impossibile da conquistare (Ionita Asan) inizia a deviare dal letto del fiume Hebru che circondano la città e riempire con acqua all'interno di alcuni folla unknown canale. E macchine d'assedio l'immissione in giro, colpendo la parete in luoghi in cui è sembrato che ci sia molto determinato dè dove le pietre gettate dagli aggressori, e non indebolito a causa della lontananza effetto izbiturii. bargigli (...) E le guardie all'interno erano di legno e tessuto, si estendeva i muri appena scuoiate nasconde per proiettili scagliati dal macchinario di scivolare sulla loro superficie sporgente, il tempo di attesa quando sarebbe John Incefrasi e gesti di riconciliazione e di lotta parole lusinghiere oggetto fingendo che un tentativo di ingannare. Ma quando uno dei più scelto comandò l'esercito a scendere dal cavallo e la testa verso il muro înarmându danneggiato è superba e rivolse la sua attenzione ai dispositivi di mal dell'escapareti ladat e ha tenuto la linea di attacco e il resto dell'esercito, ovunque, poi (...) prinseră di difendersi come poteva e visto che la loro salvezza sta nel muro e rendendosi conto che nulla è più restrittive di bisogno, disperatamente in lotta con rabbia, ha fatto soffrire il nemico non meno nel mese di dicembre e lacirco; t l'hanno avuto, effettuando la forza e il coraggio dimostrato cose. Dopo aver perso abbastanza tempo a questo assedio Barbara tornò a Misia.
Franceza
divisant par les croisés en 1204 la domination byzantine, favorise l'expansion de l'État roumain-bulgare au sud, et le renforcement de l'état lai Ionita Asan a permis de revendiquer le titre impérial. Pape Innocenţiu III (1198-1216) non seulement acceptée, mais la reconnaissance du titre de roi des Bulgares et des Roumains. ambitions impériales de IonitaAsan le fit entrer en conflit avec Baudouin de Flandre, le premier empereur latin de Constantinople, et d'autres princes de l'Ouest qui înstăpâniseră anciens territoires byzantins. L'initiative appartient au souverain en guerre Tarnovo, qui a décidé de répondre à l'appel des habitants d'Andrinople. Ils étaient occupés par Venise etest răsculaseră. Andrinople à porter une armée latino-Empire, dirigé par Baldwin et le doge de Venise, Enrico Dandolo pour réprimer la révolte, Ionita Asan lancé une offensive avec une armée qui comptait environ 14 000 personnes, qui arrivent la veille de l'enceinte de la ville 10 avril 1205, tandis que les Latinos ont déjà commencé le siège.Venez avec de nouvelles forces qui comprenait un important contingent de Coumans, Ionita déclenché une attaque sur le camp de Baudouin le 14 avril. Le combat fut très violent, et le roi fut capturé et tué par la suite. armée latine se retira dans le port de Rodosto la mer de Marmara. la victoire écrasante d'Andrinople, a été imposée Ionita Asancomme le maître du sud de la Thrace, de réagir contre les Latins. Par la suite, cependant, les forces de l'Empire latin repris le contrôle de la ville d'Edirne. La deuxième étape de la lutte contre les Romains, l'offensive contre un autre Etat créé par les croisés, le royaume de Thessalonique, dirigée par le marquis Boniface de Montferrat (1204-1207). À l'été 1205, son armée Ionitavilles conquises et Serres Verri et le royaume de Thessalonique a été défait. L'an prochain, l'offensive est retourné dans le sud de la Thrace, qui faisait partie de l'Empire latin de Constantinople. Cette fois, le siège de l'une des villes, Didymoteichon, a échoué, malgré les résidents tentent de bloquer l'accès aux sources d'eau. En Mars 1207, avaitplace une nouvelle attaque sur Andrinople, qui continuent à être sous le contrôle de l'empereur Henri de Hainaut. à l'automne 1207, Ionita Asan a préparé un siège de Thessalonique, un royaume dirigé par la veuve de Boniface (King a été tué dans une embuscade tendue par Macedo Septembre 4, 1207). Le siège n'a pas eu lieu parce qu'il était Ionita AsanBorila assassiné à l'instigation de son neveu (8 Octobre 1207). Après cet événement, l'armée roumaine-bulgare hostilités Cuman cessé et se retira au nord des monts Balkans. Extrait de Nicétas Choniates, Histoire. Après la conquête de la ville, 13 (FHDR III, p. 329-331) "mise en place et donc le camp Didymoteichonului et se rendre compte quele rire est bon et renforcés par la mise dans l'impossibilité de vaincre (Ionita Asan) commence à s'écarter du lit du fleuve Hebru qui entourent la ville et les remplir avec de l'eau à l'intérieur de certains canaux foule inconnue. Et des machines de siège autour de la mise, frapper le mur dans des endroits où il semble qu'il n'y est catégorique dest à l'attaque et où des jets de pierres izbiturii pas affaiblie en raison de l'effet de l'éloignement. barbillons (...) et les gardes à l'intérieur étaient en bois et tissus, s'étendaient les murs fraîchement écorchés cache pour les projectiles lancés à partir de leurs voitures pour faire glisser la surface saillante, en attente d'être quand John Incephrases et les gestes de réconciliation et de lutte paroles flatteuses prétendant que l'objet d'une tentative de tromper. Mais lorsque l'un des plus choisis commandait l'armée à descendre du cheval et la tête vers le mur endommagé înarmându est superbe et tourna son attention vers des dispositifs ESCAladat murs et a occupé la ligne d'attaque et le reste de l'armée, partout, ils (...) prinseră de se défendre comme ils pouvaient et vu que leur salut réside dans le mur et se rendre compte que rien n'est plus restrictives que nécessaire, lutte désespérément de colère, il a fait l'ennemi ne souffrent pas moins en Décembre et lecirque; t ont eue, la réalisation de la force et le courage démontré des choses. Après le temps a perdu le siège, Barbara retourné à la Mysie.
Germana
Teilung des byzantinischen Staates durch die Kreuzritter im Jahre 1204 begünstigte die Expansion der rumänisch-bulgarischen Staates im Süden und die Stärkung der staatlichen lai Ionita Asan erlaubt, die Kaiserwürde zu verlangen. Papst Innocenţiu III (1198-1216) nicht nur anerkannt, sondern nahm den Titel eines Königs von Bulgaren und Rumänen. Ionita imperialen AmbitionenAsan ließ ihn mit Balduin von Flandern clash, dem ersten lateinischen Kaiser von Konstantinopel, und andere westliche Fürsten, die ehemalige byzantinische Territorien înstăpâniseră. Die Initiative gehörte zu den souveränen im Krieg Tarnovo, der auf die Forderung der Einwohner von Adrianopel zu verantworten hat. Sie wurden von Venedig und besetztenrăsculaseră ist. Adrianopel Armee wurde zu einem Lateinischen Kaiserreichs von Baldwin LED und der Doge von Venedig, Enrico Dandolo, Verschieben, um die Revolte zu unterdrücken, initiiert Ionita Asan eine Offensive mit einer Armee, die rund 14 000 Menschen gezählt, womit der Tag vor der Stadtmauer 10 April 1205, während Latinos hatte bereits die Belagerung begonnen.mit frischen Kräften, die einen bedeutenden Kontingent von Kumanen enthalten Komm, ausgelöst Ionita ein Angriff auf das Lager Baldwin am 14. April. Der Kampf war sehr heftig, und der König wurde gefangen genommen und anschließend getötet. Latin Armee zog sich nach Port Rodosto auf das Marmarameer. der überwältigende Sieg von Adrianopel wurde Ionita Asan verhängtals Meister der Süd-Thrakien, zu reagieren Lateiner gegen. Anschließend jedoch Lateinischen Kaiserreichs Kräfte wieder die Kontrolle über die Stadt Edirne. Die zweite Etappe des Kampfes gegen die Römer wurde die Offensive gegen einen anderen Staat geschaffen durch die Kreuzfahrer, das Königreich Thessaloniki,) führte durch den Marquis Bonifaz von Montferrat (1204-1207. Im Sommer des Jahres 1205, sein Heer Ionitaeroberten Städte und Verri Serres und Thessaloniki Reich geschlagen wurde. Nächstes Jahr, ging in die Offensive zurück zur südlichen Thrakien, der ein Mitglied des Lateinischen Kaiserreichs von Konstantinopel war. Diese Zeit, die Belagerung von einer der Städte, Didymoteichon, scheiterte trotz Einwohner versuchen, Zugang zu Wasserquellen zu blockieren. Im März 1207 hatteSetzen Sie einen neuen Angriff auf Adrianopel, die unter Kontrolle des lateinischen Kaiser Heinrich von Hennegau bleiben. im Herbst 1207 vorbereitet Ionita Asan eine Belagerung von Thessaloniki, ein Reich von der Witwe des Bonifatius LED (King wurde in einem Hinterhalt von Macedo 4. September 1207) getötet. Die Belagerung hat nicht stattgefunden, weil es Ionita Asan wurdeBorila auf Betreiben seines Neffen (8. Oktober 1207) ermordet. Nach diesem Ereignis, rumänisch-bulgarischen Armee Cuman die Feindseligkeiten eingestellt und zog nördlich des Balkan-Gebirge. Auszug aus Niketas Choniates, Geschichte. Nach der Eroberung der Stadt, 13 (FHDR III, S. 329-331): "platzieren und somit Didymoteichonului Lager um und realisieren, dassLachen ist gut und gestärkt, indem es unmöglich zu erobern (Ionita Asan) beginnt, aus dem Flussbett Hebru umschließen die Stadt und füllen sie mit Wasser auf der Innenseite durch eine unbekannte Menge Kanal abweichen. Und Platzierung Belagerung Maschinen herum, gegen die Wand an Orten, wo es schien, dass ganz Adamant dist, wo die Steine von den Angreifern geworfen und nicht wegen der Abgelegenheit izbiturii Wirkung geschwächt. (...) Und die Wachen im Inneren waren aus Holz und gewebten Kehllappen, streckte die Wände frisch gehäutet Häute für Geschosse aus dem Auto geworfen, um auf ihrer Oberfläche hervorstehenden Rutsche, die Wartezeit würde John InceSätze und Gesten der Versöhnung zu kämpfen und schmeichelnden Worten vorgeben, dass vorbehaltlich der Versuch, zu täuschen. Aber wenn die meisten gewählten Armee von den Pferden steigen und in Richtung der beschädigten Wand înarmându geboten hat ist großartig und wandte seine Aufmerksamkeit Geräte ESCAladat Wände und hat entschieden, die Linie des Angriffs und der Rest der Armee, überall, dann werden sie prinseră (...) sich selbst als sie konnten, und sahen, daß ihr Heil in der Wand liegt und zu realisieren, dass nichts mehr zu verteidigen ist restriktiver als notwendig, kämpft verzweifelt mit Zorn, machte ihn zum Feind zu leiden nicht weniger im Dezember und dieZirkus; t haben sich hatte, die Durchführung der Kraft und Mut bewiesen Dinge. Nach genügend Zeit hat die Belagerung verlor, kehrte Barbara nach Mysien.
Rusa
деления крестоносцами Византии в 1204 году способствовало расширение румыно-болгарского государства на юг, а также укрепление государственной лай Ионицэ Асан права требовать императорского титула. Папа Innocenţiu III (1198-1216) не только признание, но принял титул короля болгар и румын. Ионицэ имперские амбицииАсан заставило его столкновение с Болдуин Фландрии, первый император Латинской Константинополя, и других западных князей înstăpâniseră бывших византийских территориях. Инициатива принадлежала к государю в войне Тырново, кто решил ответить на звонок жителей Адрианополь. Они были заняты в Венецииявляется răsculaseră. Адрианополь, чтобы выпрямить армии Латинская империя во главе с Болдуином и венецианский дож Энрико Дандоло, чтобы подавить восстание, Ионицэ Асан начала наступление армии, насчитывалось около 14 000 человек, в результате чего за день до городских стен 10 апреля 1205, в то время как выходцы из Латинской Америки уже начали осаду.Пришел со свежими силами включен значительный контингент половцы, Ионицэ вызвало нападение на лагерь Болдуин на 14 апреля. Битва была очень сильны, и король был взят в плен, а затем убиты. Латинской армии вышли к порту Родосто на Мраморное море. сокрушительную победу при Адрианополе, был введен Ионицэ Асанкак хозяин южной Фракии, чтобы реагировать на католиков. Впоследствии, однако, Латинской империи силы возобновили контроль над городом Эдирне. Второй этап борьбы против римлян в наступление против другого государства, созданного крестоносцами, царство в Салониках, во главе с маркизом Бонифацием Иерусалимская (1204-1207). Летом 1205, его армия Ионицэзавоеванных городов и Верри Серрес и Салоники царство потерпело поражение. В следующем году, в наступление пошли обратно в южной Фракии, который является частью Латинской империи в Константинополе. На этот раз осада один из городов, Didymoteichon провалилась, несмотря на жителей пытается заблокировать доступ к источникам воды. В марте 1207, былоМесто для новой атаки на Адрианополь, которые продолжают находиться под контролем императора Генриха Эно. Осенью 1207, Ионицэ Асан подготовил осады города Салоники, возглавляет вдова царство Бонифаций (король был убит в засаду, устроенную Маседо 4 сентября 1207). Осада не произошло потому, что Ионицэ Асанубит по наущению внук Borila (8 октября 1207). После этого события румыно-болгарской армии куманский прекращения боевых действий и удалился к северу от Балканских гор. Из Никита Хониат, История. После завоевания города, 13 (FHDR III, стр. 329-331): "размещение и, следовательно, Didymoteichonului лагеря вокруг и увидев, чтосмех хорошо укрепленный его расположение и невозможное, чтобы победить (Ионицэ Асан) начинает отходить от русла Hebru, которые окружают город и наполнить их водой в какой-то неведомой толпы канала. И помещение машины осаду, попав стены в местах, где, казалось, что достаточно непреклонны ггде были брошены камни нападавшими, а не ослаблять силу удаленности izbiturii эффект. (...) И охранников внутри были деревянными и плетеных прутьев, натянутая стен только что прячется за кожей снарядов брошенная машина скользит по их поверхности, выступающие, ожидая, когда будет Джон Инсприговоров и жесты примирения и борьбы льстивые слова делая вид, что тема попытка ввести в заблуждение. Но когда один из самых выбрали приказал армии сойти с лошади и головой к стене поврежденных înarmându превосходен и обратил свое внимание на устройства ESCAladat стены и провел линии атаки и остальное войско, во всем мире, то они (...) prinseră защитить себя, как они могли бы и увидели, что их спасение в стене, и понимая, что нет ничего более ограничительный характер, чем необходимо, отчаянно борясь с гневом, он сделал враг страдают не меньше, и в декабрецирк; т, чтобы она была, проведение силу и мужество оказались вещи. После достаточно времени потерял осады, Барбара вернулся к Мисии.
Portugheza
dividindo-se pelo domínio bizantino cruzados em 1204 favoreceu a expansão do Estado romeno, búlgaro, ao sul, e do fortalecimento do Estado lai Ionita Asan permissão para reivindicar o título imperial. Papa Innocenţiu III (1198-1216) não só reconhecida, mas aceitou o título de Rei dos búlgaros e romenos. ambições imperiais de IonitaAsan levou a colidir com Balduíno de Flandres, o primeiro imperador latino de Constantinopla, e outros príncipes ocidentais que înstăpâniseră ex-territórios bizantinos. A iniciativa pertenceu à guerra no Turnovo soberano, que decidiu responder à chamada de habitantes de Adrianópolis. Eles eram ocupados por Veneza Eé răsculaseră. Adrianópolis para endireitar um latino exército do Império, liderado por Baldwin e doge de Veneza, Enrico Dandolo, para reprimir a revolta, Ionita Asan iniciou uma ofensiva com um exército que contava cerca de 14 000 pessoas, elevando o dia antes das muralhas da cidade 10 de abril de 1205, enquanto os latinos já tinha começado o cerco.Come-se com novas forças, que incluiu um contingente significativo de Cumans, Ionita desencadeou um ataque ao acampamento de Baldwin em 14 de abril. A batalha foi muito violenta, eo rei foi capturado e posteriormente mortos. Exército Latina retirou a porta Rodosto do Mar de Mármara. a vitória esmagadora de Adrianópolis, foi imposta Ionita Asancomo o mestre do sul da Trácia, para reagir contra os latinos. Posteriormente, porém, o Império das forças Latina retomou o controle da cidade de Edirne. A segunda fase da luta contra os romanos foi a ofensiva contra outro Estado criado pelos cruzados, o reino de Tessalónica, liderada pelo marquês Bonifácio de Montferrat (1204-1207). No verão de 1205, seu exército Ionitacidades conquistadas e Verri Serres e reino de Salónica foi derrotado. No ano seguinte, a ofensiva voltou a sul da Trácia, que fazia parte do Império Latino de Constantinopla. Desta vez, o cerco de uma das cidades, Didymoteichon, não conseguiu, apesar de os moradores de tentar bloquear o acesso a fontes de água. Em março de 1207, tinhaEm lugar de um novo ataque em Adrianópolis, que continuam a estar sob o controle do Imperador latino Henrique de Hainaut. no Outono de 1207, Ionita Asan preparou um cerco de Thessaloniki, um reino liderado pela viúva de Bonifácio (King foi morto em uma emboscada por Macedo em 1207 04 de setembro). O cerco não aconteceu porque foi Ionita AsanBorila assassinado a pedido de seu sobrinho (8 de outubro de 1207). Após o evento, o romeno exército búlgaro Cuman, a cessação das hostilidades e retirou-se ao norte das montanhas dos Balcãs. Extrair Nicetas Choniates, História. Depois de conquistar a cidade, 13 (FHDR III, p. 329-331): "Colocação e, portanto, Didymoteichonului acampamento ao redor e perceber queriso é bom e reforçado pela colocação impossível para conquistar (Ionita Asan) começa a afastar-se do leito Hebru que cercam a cidade e preenchê-lo com água no interior dos canais por alguns multidão desconhecida. E colocação de máquinas de cerco em volta, batendo na parede nos locais onde parecia que não é muito inflexível dé o lugar onde as pedras jogadas pelos atacantes e não enfraquecida por causa de afastamento efeito izbiturii. (...) E os guardas dentro eram de madeira e tecido acácias, estendeu as paredes recém pele esconde por projéteis lançados pela máquina a deslizar sobre as protuberâncias sua superfície, quando João estava à espera de Inceteses de luta e de gestos de reconciliação e de palavras lisonjeiras fingindo esse assunto, tentando enganar um. Mas quando que comandou a maior parte dos casos escolhidos para descer dos cavalos do exército e se aproximar da parede danificada înarmându é soberba e voltou sua atenção para os dispositivos escaladat paredes e manteve a linha de ataque e no resto do exército, em toda parte, então eles (...) prinseră para se defender como podiam, e viu que sua salvação está na parede e perceber que nada é mais restritivas do que precisa, desesperadamente lutando com raiva, fez o inimigo não sofrem menos em dezembro e oscirco; não tiveram seus, realizando a força ea coragem revelou coisas. Depois de bastante tempo perdeu o cerco, Barbara voltou a Mísia.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie